Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

CLP 2015: Jednejte ihned!

 

Odborné semináře:

Partner rubriky:

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

13.06.2016 13:36

Zasedání Výboru pro socioekonomickou analýzu

Ve dnech 31. května až 9. června se konalo plenární zasedání Výboru pro socioekonomickou analýzu (SEAC) k návrhu na omezení oktamethylcyklotetrasiloxanu (D4) a dekamethylcyklopentasiloxanu (D5). SEAC se ztotožnil s návrhem Anglie omezující používání siloxanových látek D4 a D5 ve sprchových gelech,...
13.06.2016 13:33

Výsledky zasedání Výboru pro hodnocení rizik

Výbor pro hodnocení rizik (RAC) vydal povolení pro 33 způsobů použití. Konkrétně se 30 návrhů vztahovalo k použití sloučenin chromu pro účely chromování, v elektrotechnickém průmyslu a jako ochrany proti korozi. Další tři návrhy se týkaly použití kyseliny arseničné v elektrotechnickém průmyslu, a k...
13.06.2016 13:29

Výzva pro následné uživatele - "ujistěte se, že vaši dodavatelé včas registrují"

V souvislosti s blížícím se termínem pro poslední vlnu registrací (31. květen 2018) ECHA opět upozorňuje na tuto povinnost a vybízí firmy, aby si u svých dodavatelů ověřili, že do tohoto termínu opravdu své látky registrují. ECHA upozorňuje, že součástí registrace jsou i tzv. scénáře expozic...
09.06.2016 07:40

Představují umělé sportovní povrchy potencionální zdravotní rizika?

Evropská komise nařídila ECHA vyhodnotit, zda přítomnost určitých látek v recyklovaných pryžových granulátech používaných jako výplň umělých trávníků na sportovištích, nepředstavuje zdravotní rizika. Předběžné hodnocení má za cíl: Identifikovat všechny nebezpečné látky představující zdravotní...
07.06.2016 09:28

Veřejná konzultace k CLH pro Glyfosát

ECHA zahájila 45 denní veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování (CLH) pro herbicid Glyfosát (CAS: 1071-83-6 ). Lhůta pro podání připomínek je do 18. července 2016. Návrh na změnu klasifikace látky v příloze VI nařízení CLP: Třídy nebezpečnosti: Eye Dam. 1, Aquatic...
07.06.2016 09:26

Aktualizace příloh VII a VIII nařízení REACH

V Úředním věstníku bylo publikováno nové nařízení Komise (EU) 2016/863 ze dne 31. května 2016, kterým se mění přílohy VII a VIII nařízení REACH. Změny se týkají alternativních metod pro získávání informací o následujících vlastnostech látek - "žíravost/dráždivost pro kůži", "vážné poškození...
07.06.2016 09:24

Nový REACH-IT již za 14 dní

21. června 2016 agentura ECHA spustí novou verzi REACH-IT. Týden před aktualizací nebudou stránky, kvůli přechodu na nový systém, dostupné. ECHA slibuje jednodušší a intuitivnější prostředí, které by mělo být přívětivější zejména pro uživatele malých a středních podniků. Přehled nových...
01.06.2016 07:59

Termín pro podání oznámení SVHC látek v předmětech se blíží!

ECHA připomíná, že do 17. června 2016 je nutné podat oznámení pěti látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) obsažených v předmětech, které byly na Kandidátský seznam zařazeny 17. prosince 2015. Společnosti si musí ověřit, zda jejich výrobky splňují podmínky pro oznamovací povinnost podle článku 7...
31.05.2016 07:51

Zpráva o implementaci REACH a CLP potvruzuje vyšší míru bezpečnějšího nakládání s chemickými látkami

ECHA zveřejnila druhou zprávu o implementaci nařízení REACH a CLP. Zpráva zejména konstatuje, že se s chemickými látkami nakládá bezpečněji. To vede k vyšší ochraně lidí a životního prostředí. Mezi hlavními přínosy uvádí zveřejňování informací, ke kterým má přístup i široká veřejnost. Naopak mezi...
23.05.2016 10:42

Přehled aktualizací pokynů k REACH

Od 31. května 2016 začne platit tzv. dvouleté moratorium během kterého nebudou aktualizovány pokyny k REACH. To ECHA zavádí ve spojitosti s poslední registrační lhůtou (31. 5. 2018). Mimo něj však ECHA zveřejnila přehled aktualizací, kterých se moratorium týkat nebude. Jedná se klíčové pokyny,...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

28.06.2016 13:58

REACH: Pokyny pro posuzování vlivu vonných silic na životní prostředí

Evropská průmyslová asociace pro vonné silice zveřejnila odvětvové pokyny určené pro tento sektor....
28.06.2016 10:21

Politika životního prostředí postrádá princip oběhového hospodářství

Princip „Oběhové hospodářství“ a zahájení procesu komplexní změny systému financování vodního...
28.06.2016 08:45

Sucho už dorazilo i do hlubokých podzemních vod

Voda je ve světě, ale už i v Česku, stále dražším zbožím. Češi však jejím...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

Použité zkratky:

CHLP

Chemické látky a přípravky

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
CLP Klasifikace a označovaní látek a směsí
ADR (Accord Dangereuses Route) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
BPR Biocidní přípravky