Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

CLP 2015: Jednejte ihned!

 

Odborné semináře:

Partner rubriky:

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

21.06.2016 11:20

Nové verze REACH-IT a CHESAR jsou zde

Přesně podle předpokladu byly 21. června 2016 zveřejněny nové verze IT nástrojů - REACH-IT a CHESAR. Oba nástroje byly přizpůsobeny pro nový formát IUCLID 6, tedy uživatelé musejí přejít na tuto novou verzi IUCLID. Již dříve se ECHA vyjádřila, že cílem aktualizace REACH-IT je zpřehlednit...
21.06.2016 11:19

Benzo[a]pyrene na kandidátském seznamu látek

ECHA rozšířila seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení o benzo[def]chrysen (Benzo[a]pyrene). Tato látka byla na seznam přidána kvůli podezření na vlastnosti jako je karcinogenita, mutagenita, toxicita pro reprodukci, PBT a vPvB. Seznam nyní obsahuje 169...
21.06.2016 11:18

Výbor pro biocidní přípravky podpořil používání 12 účinných látek

Výbor pro biocidní přípravky (BPC) přijal 14 nových stanovisek k níže uvedeným účinným látkám. Jednání výboru probíhalo 14 - 16. černa 2016. Nakonec  výbor schválil použití čtyř účinných látek pro použití v případě insekticidů, konzervačních látek, protiplísňových výrobků a pro veterinární...
21.06.2016 11:16

Nová kritéria pro endokrinní disruptory

Evropská komise oznámila nová vědecká kritéria pro určení toho co spadá pod endokrinní disruptory v rámci právních předpisů vztažených k pesticidům a biocidům. ECHA tento krok vítá s ohledem na snahu zajistit bezpečné používání chemických látek a nyní analyzuje dopady s ohledem na schvalování...
21.06.2016 11:15

Minimalizace testů na obratlovcích

S příchodem nové verze REACH-IT se zpřísňuje vyhovění požadavku na realizaci testů na obratlovcích. V souvislosti s rozhodnutím ombudsmana (1606/2013/AN) ECHA požaduje, aby se více upřednostňovali alternativní metody. Žadatel musí v registrační dokumentaci daleko exaktněji uvést důvody, proč...
14.06.2016 14:38

Další změny nařízení REACH vyšly ve věstníku EU

V Úřední věstníku Evropské unie (L156) dnes vyšlo Nařízení Komise 2016/918 ze dne 19. května 2016, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí...
13.06.2016 13:37

Na seznam SVHC látek přibudou dvě nové

Výbor členských států (MSC) většinou schválil návrh na zařazení ftalátu DCHP mezi látky tzv. vzbuzující velké obavy (SVHC), zejména kvůli jeho účinkům endokrinního disruptoru a reprodukční toxicitě. Obdobně MSC schválil zařazení 3-benzylidenftalidu, avšak zde nepadlo jednomyslné rozhodnutí a...
13.06.2016 13:36

Zasedání Výboru pro socioekonomickou analýzu

Ve dnech 31. května až 9. června se konalo plenární zasedání Výboru pro socioekonomickou analýzu (SEAC) k návrhu na omezení oktamethylcyklotetrasiloxanu (D4) a dekamethylcyklopentasiloxanu (D5). SEAC se ztotožnil s návrhem Anglie omezující používání siloxanových látek D4 a D5 ve sprchových gelech,...
13.06.2016 13:33

Výsledky zasedání Výboru pro hodnocení rizik

Výbor pro hodnocení rizik (RAC) vydal povolení pro 33 způsobů použití. Konkrétně se 30 návrhů vztahovalo k použití sloučenin chromu pro účely chromování, v elektrotechnickém průmyslu a jako ochrany proti korozi. Další tři návrhy se týkaly použití kyseliny arseničné v elektrotechnickém průmyslu, a k...
13.06.2016 13:29

Výzva pro následné uživatele - "ujistěte se, že vaši dodavatelé včas registrují"

V souvislosti s blížícím se termínem pro poslední vlnu registrací (31. květen 2018) ECHA opět upozorňuje na tuto povinnost a vybízí firmy, aby si u svých dodavatelů ověřili, že do tohoto termínu opravdu své látky registrují. ECHA upozorňuje, že součástí registrace jsou i tzv. scénáře expozic...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

29.07.2016 09:27

Novinka ve Věstníku EU - přeprava odpadů

V Úředním věstníku Evropské unie (L 204) ze den 29. července 2016 bylo publiováno prováděcí...
29.07.2016 07:45

Brabec vyjednal dalších 100 milionů pro MŽP

Ministr životního prostředí Richard Brabec se dohodl s ministrem financí Andrejem Babišem...
28.07.2016 15:15

Hledá se úložiště jaderného odpadu, téma dnešní 90´ ČT24

AVÍZO Spor o to, kde bude v Česku úložiště jaderného odpadu nekončí. Ve hře je sedm...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

Použité zkratky:

CHLP

Chemické látky a přípravky

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
CLP Klasifikace a označovaní látek a směsí
ADR (Accord Dangereuses Route) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
BPR Biocidní přípravky