Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Partner rubriky:

CLP 2015: Jednejte ihned!

 

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

18.06.2015 07:55

Novinky CHLP: Nové SVHC látky, aktualizace pokynů a nová tabulka k žádostem o povolení

Agentura ECHA zařadila na Kandidátský seznam další 2 látky vzbuzující velmi velké obavy (látky SVHC). ECHA také uveřejnila novou souhrnnou tabulku k žádostem o povolení (autorizaci) používání chemických látek, a zveřejnila aktualizaci ECHA Pokynů k používání CLP kritérií.   Na základě návrhů...
08.06.2015 10:00

REACH: Změna výše poplatků a plateb

V Úřední věstník Evropské unie (L139, 5.6.2015) bylo dnes zveřejněno prováděcí nařízení Komise, kterým se mění nařízení o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení REACH. Poplatky a platby stanovené se ročně revidují s ohledem na míru inflace měřenou podle Evropského...
04.06.2015 08:49

Změna směrnice, kterou se omezuje používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (EZZ)

V Úředním věstníku Evropské unie (L137/10, 4.6.2015) vyšla Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863 ze dne 31. března 2015, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o seznam omezených látek. Citovaná směrnice stanovuje pravidla pro omezení...
01.06.2015 09:20

REACH: Změna nařízení z pohledu bezpečnostních listů

V Úředním věstníku Evropské unie vyšlo Nařízení komise  (ES)2015/830 ze dne 28. května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). Nařízení stanovuje, že bezpečnostní listy poskytnuté...
28.05.2015 08:07

REACH: Harmonogram pro zasílání žádostí o povolení látky do agentury ECHA

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) vytvořila již v roce 2013 harmonogram pro tzv. specifická okna pro zasílání žádostí o povolení látek zahrnutých do přílohy XIV nařízení REACH. Zasílání žádostí prostřednictvím těchto specifických oken umožňuje ECHA optimalizovat jejich vyhodnocování...
15.05.2015 08:13

RoHS: Evropská komise schválila rozšíření rozsahu omezovaných látek v elektrozařízeních

Dne 31. března 2015 Evropská komise schválila návrh směrnice [pdf, 514 kB], kterou se rozšiřuje dosavadní počet nebezpečných látek omezovaných v elektrozařízeních o další 4 látky, kterými jsou následující ftaláty: Benzyl butyl ftalát (BBP) Dibutyl ftalát (DBP) Bis(2—ethylhexyl)...
13.05.2015 08:13

Webový seminář k přípravě na registraci REACH 2018

ECHA bude pořádat dne 24. června 2015 od 10 hodin první z několika plánovaných webových seminářů zaměřených na praktické informace pro úspěšné zvládnutí registrace chemických látek v termínu do 31. května 2018. Na seminář se můžete zaregistrovat do 31. 5. 2015. Cílem tohoto semináře je poskytnout...
06.05.2015 17:59

Výzva k předložení připomínek a důkazů pro použití ftalátů

ECHA a dánská agentura pro ochranu životního prostředí vyzývají k předložení důkazů o identifikaci použití čtyř ftalátů v předmětech, o jejich obsahu, migračních poměrech a dalších důležitých informací pro přípravu dokumentace pro omezení podle přílohy XV. Jedná se o ftaláty:...
05.05.2015 07:58

Nařízení Komise ke změně přílohy XVII nařízení REACH - olovo

Dne 23. dubna 2015 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení Komise (EU) 2015/628 ze dne 22. dubna 2015, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o olovo a jeho...
30.04.2015 17:40

Veřejná konzultace k návrhu změny harmonizované klasifikace a označování nikotinu

ECHA zahájila 45ti-denní veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování (CLH) nikotinu v termínu do 5. 6. 2015. Evropská agentura pro chemické látky vyzývá k veřejné konzultaci, která se týká změny harmonizované klasifikace a označování pro nikotin (EC 200—193—3, CAS...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

04.07.2015 21:48

Spalovna odpadu v Chotíkově u Plzně dostala opět zelenou

Spalovna komunálního odpadu v Chotíkově u Plzně má opět platné stavební povolení. Rozhodl o tom...
03.07.2015 17:48

EK do konce června další podporu biopaliv neodsouhlasila

Evropská komise (EK) zatím neodsouhlasila víceletý plán na podporu biopaliv, který česká vláda...
03.07.2015 13:17

Návrh prováděcí vyhlášky ke zpětnému odběru pneumatik

PŘIPOMÍNKY Poslanecká sněmovna v současné době projednává vládní návrh zákona, kterým se mění...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

Použité zkratky:

CHLP

Chemické látky a přípravky

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
CLP Klasifikace a označovaní látek a směsí
ADR (Accord Dangereuses Route) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí