Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Partner rubriky:

CLP 2015: Jednejte ihned!

 

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

16.09.2014 08:46

CLP: Nová veřejná konzultace pro 2 látky

ECHA zahájila 45—denní veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro tyto látky: clorofene; chlorophene; clorophene; 2—benzyl—4—chlorophenol; CAS 120—32—1. Tento biocid nemá harmonizovanou klasifikaci. Norsko navrhuje klasifikovat látku jako nebezpečnou pro zdraví a pro...
10.09.2014 08:24

CLP: Nezapomeňte oklasifikovat a označit své chemické směsi včas!

Od 1. června 2015 bude nařízení o klasifikaci, označování a balení (nařízení CLP) jediným právním předpisem, který se vztahuje na klasifikaci a označování látek i směsí. Nařízení CLP vyžaduje, aby společnosti řádně klasifikovaly, označovaly a balily své nebezpečné chemické látky ještě předtím, než...
10.09.2014 08:22

Zahájení veřejné konzultace k zařazení nových látek na seznam látek podléhajících povolení

ECHA zahájila dne 1. září veřejnou konzultaci k návrhu doporučení dalších látek, které mají být zařazeny na do seznamu látek podléhajících autorizaci (příloha XIV nařízení REACH). Komentáře k těmto látkám mohou být podány nejpozději do 30. listopadu 2014. Zároveň ECHA upozorňuje na možnost...
10.09.2014 08:19

Zahájení nové veřejné konzultace o identifikaci látek vzbuzujících velmi velké obavy

Agentura ECHA zahájila novou veřejnou konzultaci k návrhu na identifikaci těchto 10 látek jako látky vzbuzující velmi velké obavy: 2—(2H—benzotriazol—2—yl)—4,6—ditertpentylphenol (UV—328), CAS 25973—55—1, návrh předložilo Německo; 2—benzotriazol—2—yl—4,6—di—tert—butylphenol (UV—320), CAS...
08.09.2014 08:52

RoHS: MPO potvrdilo, že 8 dalších směrnic EU má bezprostřední účinek

Osm směrnic Evropské komise v přenesené pravomoci (2014/69/EU - 2014/76/EU) umožňující výjimky pro použití olova a rtuti v elektrozařízeních má v České republice skutečně bezprostřední účinek. Směrnice proto nebudou transponovány do nařízení vlády č. 481/2012 Sb. Ministerstvo...
02.09.2014 09:36

Nařízení Komise (EU) č. 900/2014

V platnost vstoupilo nové nařízení Komise (EU) ze dne 15. 7. 2014, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH). Dne 21. srpna 2014 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení Komise (EU) č....
02.09.2014 09:34

Nařízení Komise (EU) č. 895/2014 k příloze XIV nařízení REACH

Dne 22. 8. 2014 vstoupilo v platnost nové nařízení, kterým se rozšiřuje seznam chemických látek v příloze XIV nařízení REACH o dalších 9 látek podléhajících povolení pro určitá použití. Nové nařízení Komise (EU) č. 895/2014 ze dne 14. 8. 2014, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského...
25.08.2014 09:46

CLP: Veřejná konzultace k pesticidu Tefluthrin

ECHA zahájila 45ti-denní veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování (CLP) pesticidu Tefluthrin v termínu do 26. 9. 2014. Látka je insekticid používaný především k ochraně cukrové a krmné řepy. Tefluthrin nemá harmonizovanou klasifikaci v příloze VI nařízení CLP. Německo...
20.08.2014 08:21

Aktualizovaný pokyn pro testování mutagenity

ECHA vydala aktualizaci Pokynů k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti - kapitola R.7a. Aktualizace zohledňuje nedávnou revizi směrnic OECD pro zkoušení (TGs - TG 488, TG 489) a testování genotoxicity. Kompletně byly přepracovány oddíly R.7.7.1 k R.7.7.7, které se vztahují k...
20.08.2014 07:58

Nové veřejné konzultace k použití alternativních látek

13. srpna 2014 zahájila ECHA novou veřejnou konzultaci k použití alternativních látek za trichlorethylen (TCE) a oxid arsenitý. Konkrétně je žádáno povolení pro použití trichlorethylenu jako rozpouštědla pro odstranění a obnovení pryskyřice z barvené tkaniny, či jako rozpouštědla v procesu získání...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

23.10.2014 09:45

ČZU představila praktický nástroj k plánování obnovitelných zdrojů energie

Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů energie je účinným nástrojem pro regionální udržitelné...
23.10.2014 07:42

ČRo: Česko chce na summitu získat miliardy eur na modernizaci své energetiky

Česko a další nové členské země Evropské unie požadují dohromady desítky miliard eur na...
23.10.2014 06:25

E15: Třídit bioodpady nebude třeba, jedna popelnice prý bude stačit

Obce nakonec nebudou muset od ledna zajistit oddělené třídění biologicky rozložitelných odpadů...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

Použité zkratky:

CHLP

Chemické látky a přípravky

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
CLP Klasifikace a označovaní látek a směsí
ADR (Accord Dangereuses Route) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí