Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Partner rubriky:

CLP 2015: Jednejte ihned!

 

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

30.05.2014 09:43

ECHA upozorňuje na konečný termín oznámení pro 7 látek v předmětech

Agentura ECHA připomíná výrobcům a dovozcům předmětů obsahujících některou ze 7 látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) zahrnutých na Kandidátský seznam (KS) 16. prosince 2013, že musí agentuře podat oznámení nejpozději do 16. června 2014. Jedná se o tyto látky, které jsou klasifikovány jako...
26.05.2014 13:04

ECHA: rozhodnutí odvolacího senátu ohledně používání úředních jazyků

Odvolací senát ECHA v rámci rozhodování případu A-002-2013 ohledně správného vyměření poplatku za registraci pro malé a střední podniky rozhodoval taktéž o správném použití úředních jazyků. V konkrétním případě A-002-2013 odvolací senát shledal chybu v rozhodovacím procesu ECHA, kdy si nesprávně...
15.05.2014 14:53

ECHA zahájila veřejnou konzultaci ohledně náhrady HBCDD

ECHA k 14. květnu zahájila veřejnou konzultaci v případě nahrazení látky HBCDD, která se například využívá ve stavebnictví jakožto samo zhášecí složka v pěnovém polystyrenu (EPS). Veškeré příspěvky k vyhlášené konzultaci je možné zasílat, až do 9. června 2014, prostřednictvím formuláře umístěného...
15.05.2014 14:25

ECHA podepsala memorandum o porozumění s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA)

Dnes bylo v Helsinkách podepsáno memorandum mezi výkonným ředitelem agentury ECHA (Geert Dancet) a výkonným ředitelem agentury EMA (Guido Rasi). Cílem této dohody je posílit vědecký dialog mezi agenturou ECHA a EMA, a to vzájemným sdílením odborných znalostí, know-how a vědeckých dat. Agentury se...
12.05.2014 10:20

Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro dva pesticidy

ECHA zahájila 45ti-denní veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro pesticidy pencycuron a benzovindiflupyr. Tyto látky dosud nemají harmonizovanou klasifikaci.  Pencycuron (ISO); 1—[(4—chlorophenyl)methyl]—1—cyclopentyl—3—phenylurea{CAS 66063—05—6} je fungicid k...
05.05.2014 13:23

Leták "Chemická bezpečnost a vaše podnikání" - práva a povinnosti dle nařízení REACH a CLP

Nedávný průzkum a kontroly ukazují, že mnoho malých firem využívajících chemické látky si stále neuvědomuje, že nařízení REACH a CLP se vztahuje také na jejich podnikání. Agentura ECHA vydala leták "Chemická bezpečnost a vaše podnikání", který společnostem nabízí důležité počáteční informace,...
10.04.2014 08:44

Vychází nové číslo CHEMAGAZÍNu, téma jsou kapaliny

  Výběr z obsahu vydání:   Energeticky účinné čerpání Knudsen B. - Se správně zvolenými čerpadly totiž můžete snížit pořizovací i provozní náklady, zvýšit výkon celého systému a snížit dopady vašeho provozu na životní prostředí.   Jaké jsou možnosti zlepšení spolehlivosti pH...
05.04.2014 18:01

Nová verze REACH-IT přinese významné změny. ECHA také zahájila nové veřejné konzultace.

Agentura ECHA připravuje zahájení provozu nové verze systému REACH-IT, která zlepší komunikaci ECHA s podniky. Nová verze systému bude v provozu od poloviny dubna 2014, přinese všem uživatelům významné změny — především v tom, jak mohou získat od agentury ECHA rozhodnutí a další sdělení. ECHA...
03.04.2014 08:40

RoHS: 16 směrnic EU (2014/1/EU - 2014/16/EU) má bezprostřední účinek

Šestnáct směrnic Evropské komise v přenesené pravomoci (2014/1/EU - 2014/16/EU) umožňující výjimky pro použití olova, kadmia, rtuti a šestimocného chromu v elektrozařízeních má v České republice skutečně bezprostřední účinek, sdělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Úřad vlády ČR potvrdil, že...
03.04.2014 08:32

RoHS - elektrozařízení: Evropská komise již schválila 8 nových výjimek

Ministerstvo průmyslu a obchodu informuje, že EK v březnu 2014 schválila 8 nových podrobně vyhodnocených výjimek ze zákazu používání některých nebezpečných látek v elektrozařízeních. Všech osm návrhů je Evropskému parlamentu předkládáno ve formě směrnic Komise v přenesené pravomoci. K platnosti a...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

23.07.2014 11:25

Senátoři projednají Program Čisté ovzduší pro Evropu a novelu zákona o odpadech

Sledujeme! Senát by měl na dnešní 23. schůzi projednat především novely zákonů, které schválili...
23.07.2014 09:00

Odpadářská problematika opět tématem parlamentu i senátu

Sledujeme! Schůze PSP ČR byla přerušena do středy 23. července do 10 hodin. Jako první na řadě dle...
23.07.2014 08:17

REACH: ECHA zpřístupnila novou službu pro žadatele o povolení (autorizaci) s názvem "partners service/služba partnerů"

Smyslem nově zpřístupněné "služby partnerů" pro žadatele o povolení je, aby si mohli nalézt...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

Použité zkratky:

CHLP

Chemické látky a přípravky

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
CLP Klasifikace a označovaní látek a směsí
ADR (Accord Dangereuses Route) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí