Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Partner rubriky:

CLP 2015: Jednejte ihned!

 

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

21.10.2014 10:34

POZVÁNKA: Nakládání s chemickými látkami a směsmi v praxi

Společnost EKONOX s.r.o., si Vás dovoluje pozvat na seminář: „Nakládání s chemickými látkami a směsmi v praxi.“, který se bude konat 25. 11. 2014, v hotelu Palcát v Táboře. Cílem semináře není účastníky zbytečně zatěžovat jednotlivými paragrafy a citacemi vybraných ustanovení...
08.10.2014 14:27

Aktuální stav novely zákona o prevenci závažných havárií

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vypořádalo zásadní připomínky k návrhu zákona o prevenci závažných havárií. Návrh zákona je vládě překládán se dvěma rozpory. Magistrát hlavního města Prahy požaduje po předkladateli vypracování prováděcího právního předpisu, v němž by závazně stanovil...
07.10.2014 09:46

Vyšlo nové číslo CHEMAGAZÍNu

Tématem aktuálního čísla CHEMAGAZÍNU jsou Biotechnologie, biochemie a farmacie. Stáhněte si celý časopis ve formátu PDF ZDE. Pro objednání pravidelného bezplatného zaslání tištěného vydání časopisu využijte formulář Objednávka zasílání nebo kontaktujte redakci.    Výběr z obsahu...
24.09.2014 12:17

Výbor RAC přijal pět vědeckých stanovisek k harmonizované klasifikaci a označování

Výbor pro hodnocení rizik (RAC) přijal stanoviska k pěti návrhům harmonizované klasifikace a označování v rámci EU. Jde o stanoviska k návrhům harmonizované klasifikace a označování těchto látek: Methanol Chloralose N,N dimethylacetamide (DMAC) Iodomethane Heptadecafluorononanoic acid...
24.09.2014 12:15

Konzultace k návrhu stanovisek výboru SEAC k návrhu na omezení NMP a kadmia a jeho sloučenin v barvách

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu stanovisek Výboru pro sociálně-ekonomickou analýzu (SEAC) k návrhu na omezení 1-methyl-2-pyrrolidonu (NMP) a kadmia a jeho sloučenin v barvách. Výbor SEAC souhlasil s návrhem Nizozemí na omezení výroby a používání 1—methyl—2—pyrrolidonu (NMP). Navrhované...
24.09.2014 12:12

Veřejná konzultace k návrhu na omezení používání bromovaného zpomalovače hoření při použití v plastech a textilu

Na žádost Evropské komise předložila agentura ECHA zprávu, která navrhuje omezení výroby, používání a uvádění na trh dekabromodifenyl etheru (dekaBDE), CAS 1163—19—5. Navrhované omezení se vztahuje i na předměty, které obsahují dekaBDE v koncentracích vyšších než 0,1% hmotnostních, včetně předmětů...
16.09.2014 08:48

Seminář ECHA: Klasifikace směsí a sdělování informací o jejich bezpečném používání

Agentura ECHA připravuje na 5.11.2014 internetový seminář zaměřený na klasifikaci směsí a sdělování informací v dodavatelském řetězci. Seminář se bude konat 5. 11. 2014 od 10 hodin středoevropského času. Jeho cílem je pomoci výrobcům a dovozcům chemických směsí při plnění povinností vyplývajících z...
16.09.2014 08:46

CLP: Nová veřejná konzultace pro 2 látky

ECHA zahájila 45—denní veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro tyto látky: clorofene; chlorophene; clorophene; 2—benzyl—4—chlorophenol; CAS 120—32—1. Tento biocid nemá harmonizovanou klasifikaci. Norsko navrhuje klasifikovat látku jako nebezpečnou pro zdraví a pro...
10.09.2014 08:24

CLP: Nezapomeňte oklasifikovat a označit své chemické směsi včas!

Od 1. června 2015 bude nařízení o klasifikaci, označování a balení (nařízení CLP) jediným právním předpisem, který se vztahuje na klasifikaci a označování látek i směsí. Nařízení CLP vyžaduje, aby společnosti řádně klasifikovaly, označovaly a balily své nebezpečné chemické látky ještě předtím, než...
10.09.2014 08:22

Zahájení veřejné konzultace k zařazení nových látek na seznam látek podléhajících povolení

ECHA zahájila dne 1. září veřejnou konzultaci k návrhu doporučení dalších látek, které mají být zařazeny na do seznamu látek podléhajících autorizaci (příloha XIV nařízení REACH). Komentáře k těmto látkám mohou být podány nejpozději do 30. listopadu 2014. Zároveň ECHA upozorňuje na možnost...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

25.01.2015 16:33

Rakušané také podali žalobu proti dostavbě Temelína

Hornorakouské organizace bojující proti nukleární energii podaly žalobu proti dostavbě jihočeské...
25.01.2015 07:33

Odpovědi ministra životního prostředí R. Brabce v ústních interpelacích

Ministr Richard Brabec odpovídal na otázky ve věci kotlíkových dotací a smogové situace v...
24.01.2015 12:40

Vědci z USA: Odpadní vody obsahují drahé kovy za milióny dolarů

To, že se v odpadech vyskytují kovy, je už nějakou dobu známo. Vědci z Arizonské státní univerzity...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

Použité zkratky:

CHLP

Chemické látky a přípravky

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
CLP Klasifikace a označovaní látek a směsí
ADR (Accord Dangereuses Route) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí