Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Partner rubriky:

CLP 2015: Jednejte ihned!

 

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

07.04.2016 10:48

REACH: Stručné pokyny pro uživatele chemikálií na pracovišti

ECHA ve spolupráci s pracovní skupinou HelpNet připravila stručné pokyny — Doporučení pro uživatele chemikálií na pracovišti, pro snadnější orientaci v klasifikaci (nebezpečných vlastnostech), označování a balení chemických látek a směsí a možnostech využívání/vytěžování dostupných informací o...
25.03.2016 04:49

Nové webové stránky pro vytváření tzv. map použití

ECHA zpřístupnila dne 16. března 2016 novou webovou stránku, která umožní následným uživatelům chemické látky zpracovat mapu jejího použití a tak poskytovat registrantům informace o používání chemických látek a podmínkách jejich použití. Jako první krok při posouzení chemické bezpečnosti musí...
24.03.2016 09:13

REACH: Pokyny k požadavkům na informace a posuzování chemické bezpečnosti v češtině

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) uveřejnila aktualizované Pokyny k požadavkům na informace a posuzování chemické bezpečnosti kapitolu R 12- Deskriptory použití nově v českém jazyce. Z rekapitulace provedených změn a úprav vyplývá, že rozsah pokynů byl rozšířen na "Popis použití" (namísto...
24.03.2016 09:02

RoHS: Návrhy na prodloužení výjimek pro používání olova a kadmia ve skle

Evropská komise připravuje prodloužení výjimek pro použití olova a kadmia ve skle v rámci směrnice RoHS 2 a to na základě žádosti průmyslových asociací. Vyjímka se má týkat Olovo ve skle pro optické účely a Kadmia a olova ve filtračním skle a skle používaném pro etalony odrazivosti. V roce 2015...
24.03.2016 08:57

Stanoviska výborů RAC a SEAC

Na březnových jednáních výbory RAC a SEAC přijaly stanoviska k návrhům na omezení, odsouhlasily žádosti o povolení a přijaly stanoviska k návrhům na harmonizované klasifikace a označení. Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) podpořil a odsouhlasil návrh Polska na omezení koncentrace methanolu v...
24.03.2016 08:52

CLP: Seznam látek v jedné tabulce

ECHA zveřejnila seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek. Všechny informace pro látky jsou nyní k dispozici v jediném souboru. Tabulka byla aktualizována ke dni 9. 3. 2016 a slouží pouze pro informační účely. Harmonizované klasifikace a označení nebezpečných látek (v tabulce...
15.03.2016 13:46

ECHA zveřejnila výroční zprávu o kontrolní činnosti za rok 2015

Evropská chemická agentura (ECHA) zaměřila kontrolní činnosti v roce 2015 na kontrolu údajů v registračních dokumentacích, kontrolu návrhů na testování, kontrolu údajů hodnocení chemických látek a dal. V souladu s článkem 54 nařízení REACH do 28. února každého roku zveřejňuje ECHA výroční zprávu o...
15.03.2016 13:43

REACH: ECHA stabilizuje "Pokyny"

ECHA uplatní od 31. května 2016 dvouleté "Moratorium" na aktualizaci většiny "Pokynů" vydaných na pomoc uživatelům/registrantům při zavádění nařízení REACH. To se týká jakéhokoliv "Pokynu", který vysvětluje požadavky týkající se nařízení REACH. Smyslem zastavení aktualizací je poskytnout budoucím...
03.03.2016 11:50

CLP: Seznamy "H" a "P" vět nejen v češtině ke stažení

Odbor ekologie Ministerstva průmyslu a obchodu připravil seznam standardních vět o nebezpečnosti (H-vět) a seznam pokynů pro bezpečné zacházení (P-vět) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic...
01.03.2016 08:47

Z 421 kontrol byly zjištěny pouze tři neshody

Fórum pro výměnu informací o prosazování dokončilo pilotní projekt, který byl zaměřen na kontrolu shody u dvou látek: mošusový xylen a 4,4’—methylendianilin (MDA). Obě tyto látky mají v příloze XIV nařízení REACH uvedeno datum zániku 21. srpna 2014 (od tohoto data nesmí být látky používány ani...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

05.05.2016 13:38

MŽP k vypořádání připomínek k novému zákonu o odpadech

V tomto týdnu proběhlo na MŽP konferenční vypořádání zásadních připomínek povinných míst...
05.05.2016 12:44

Mýty a fakta o problému zákona EIA v České republice z pohledu MŽP

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dnes vydalo informaci k problematice zákona posuzování...
05.05.2016 11:16

Za nepovolený zdroj znečišťování ovzduší padla pokuta 70 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí uložili pokutu 70 tisíc korun společnosti,...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

Použité zkratky:

CHLP

Chemické látky a přípravky

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
CLP Klasifikace a označovaní látek a směsí
ADR (Accord Dangereuses Route) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
BPR Biocidní přípravky