Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Partner rubriky:

CLP 2015: Jednejte ihned!

 

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

16.09.2015 07:57

ECHA vydává praktické pokyny pro sestavení zprávy o chemické bezpečnosti

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) publikovala na svých webových stránkách nové praktické pokyny, které mají pomoci následným uživatelům při přípravě zprávy o chemické bezpečnosti. Praktické pokyny (verze 1, první edice) doplňují Pokyny pro následné uživatele (verze 2.1, říjen 2014)....
15.09.2015 07:50

Rozhodnutí Komise o udělení povolení k použití oxidu arsenitého

Evropská komise přijala další rozhodnutí o udělení povolení k použití látky oxidu arsenitého. Rozhodnutí o povolení k použití oxidu arsenitého vydala Evropská komise následujícím firmám: Boliden Kokkola Oy, Finsko pro použití při čištění kovových nečistot z vyluhovacího roztoku v procesu...
10.09.2015 09:42

Nové podpůrné stránky a úvodní pokyny o evropské chemické legislativě určené především malým a středním podnikům

ECHA publikovala nové podpůrné webové stránky a úvodní pokyny, které mají pomoci společnostem, které se ještě dobře neseznámily s evropskou chemickou legislativou (nařízením EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek — REACH a nařízením EP a Rady...
10.09.2015 09:30

Zahájení nové veřejné konzultace k identifikaci látek vzbuzujících velmi velké obavy

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k 7 návrhům na identifikaci nových látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC). Připomínky a komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce do 15. října 2015 formou elektronického formuláře v tabulce na stránkách ECHA, kde jsou ke každé látce...
09.09.2015 08:03

Balíček předpisů k prevenci závažných havárií vychází ve sbírce

Ve Sbírce zákonů ČR vycházejí nové předpisy týkající se nové právní úpravy v oblasti prevence závažných havárií. Jde především o nový zákon, který nahradí současný platný zákon č. 56/2006 Sb. a pět prováděcích vyhlášek. Nový zákon o prevenci závažných havárií bude platný prvním dnem kalendářního...
07.09.2015 09:23

Změna nařízení REACH - benzen

Úředním věstníku Evropské unie vyšlo dne 4. září 2015 nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o benzen. Toto nařízení vstupuje...
26.08.2015 08:15

Aktualizace Pokynů pro sestavení bezpečnostních listů

Aktualizované Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů (verze 3.0) reagují především na ukončení přechodného období (platného do 31. května 2015) pro označování směsí podle směrnice o nebezpečných přípravcích (DPD — Dangerous Preparations Directiv) a uvádění klasifikace jejich složek podle...
20.08.2015 09:31

Aktualizace Praktického průvodce pro komunikaci s ECHA během hodnocení registrační dokumentace

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zveřejnila Praktického průvodce 12, který uvádí, jak má registrant komunikovat s ECHA v procesu hodnocení registrační dokumentace. Praktický průvodce uvádí přehled o postupu hodnocení registrační dokumentace, včetně jednotlivých kroků, a vysvětluje...
20.08.2015 09:30

Pokyny pro identifikaci esenciálních olejů

Evropské průmyslové asociace pro éterické oleje připravily nové praktické pokyny pro identifikaci éterických olejů, aby pomohly průmyslu plnit registrační povinnosti podle nařízení REACH. Pokyny jsou výsledkem intenzivní práce zúčastněných stran včetně konzultací s ECHA. Obsahují praktická řešení...
12.08.2015 07:27

Podklady ze semináře: předkládání žádostí o povolení (autorizaci) používání chemických látek

ECHA zveřejnila prezentace ze semináře jehož cílem bylo prohloubit znalosti budoucích žadatelů o procesu povolování. Semináře se zúčastnilo přes 50 zástupců z průmyslu a dalších expertů. Přednesené prezentace jsou nyní dostupné na webové stránce ECHA. Hlavní témata byla zaměřena na požadavky...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

09.10.2015 12:31

Oceněné obce podpoří MŽP 5,5 miliony na zlepšení životního prostředí

Státní fond životního prostředí (SFŽP) vyhlásil národní dotaci pro obce oceněné v roce 2014...
09.10.2015 11:52

Přestavba pražské čističky bude zahájena v sobotu

Praha zahájí v sobotu 10. října přestavbu Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na Císařském...
09.10.2015 09:08

Interpelace na ministra: Vodohospodářské stavby ze starého OPŽP a NATURA 2000

Včera v poslanecké sněmovně byly na pořadu také ústní interpelace. Ministr životního prostředí...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

Použité zkratky:

CHLP

Chemické látky a přípravky

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
CLP Klasifikace a označovaní látek a směsí
ADR (Accord Dangereuses Route) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí