Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Partner rubriky:

CLP 2015: Jednejte ihned!

 

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

20.08.2014 07:58

Nové veřejné konzultace k použití alternativních látek

13. srpna 2014 zahájila ECHA novou veřejnou konzultaci k použití alternativních látek za trichlorethylen (TCE) a oxid arsenitý. Konkrétně je žádáno povolení pro použití trichlorethylenu jako rozpouštědla pro odstranění a obnovení pryskyřice z barvené tkaniny, či jako rozpouštědla v procesu získání...
20.08.2014 07:42

eGUIDE: nová interaktivní příručka k bezpečnostním listům a scénářům expozice

ECHA se snaží co nejvíce přiblížit uživatelům problematiku bezpečnostních listů a scénářů expozic, a tak připravila interaktivní publikaci eGuide. Zhruba šedesáti stránkovou publikaci tvoří příklad bezpečnostního listu smyšlené chemické látky. Navíc obsahuje: krátké informativní video...
07.08.2014 08:50

Nová publikace k scénářům expozice

Agentura pro chemické látky (ECHA) vydala novou publikaci k scénářům expozice, která by měla pomoci především Následným uživatelům. Publikace obsahuje konkrétní ilustrativní příklad scénáře expozice hypotetické nebezpečné látky, který by měl být připojen k bezpečnostnímu listu. Příklad obsahuje...
23.07.2014 08:20

ECHA zpřístupnila novou službu pro žadatele o povolení (autorizaci) s názvem "partners service/služba partnerů"

Smyslem nově zpřístupněné "služby partnerů" pro žadatele o povolení je, aby si mohli nalézt vhodného partnera pro vypracování svých žádostí o povolení.   ECHA uvítá, když společnosti, konsorcia, průmyslová sdružení a poradenské společnosti budou využívat webovou "službu partnerů”, která...
22.07.2014 08:23

Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro další 4 látky

ECHA vyzývá zainteresované strany k veřejné konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování v termínech do 8. srpna a 22. srpna 2014 (zveřejněno ECHA 9. 7. 2014).   ECHA zveřejnila výzvu k veřejné konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování, s termínem do 22. srpna...
22.07.2014 08:22

ECHA zpřístupnila nového praktického průvodce pro meziprodukty

Nový praktický průvodce pomůže registrantům a následným uživatelům vyhovět požadavkům REACH pro meziprodukty, identifikovat informace, které se oznamují v registrační dokumentaci.   ECHA zpřístupnila nového praktického průvodce s názvem ”Jak ohodnit, zdali se látka používá jako meziprodukt za...
02.07.2014 18:47

Registrujte se na seminář o bezpečném používání chemických látek podniky MSP (Brusel)

Evropská komise společně s ECHA organizují seminář, který by měl pomoci podnikům při řešení problémů spojených s klasifikací, označováním a balením směsí podle nařízení CLP. Seminář se bude konat dne 16. září 2014 v Bruselu. Cílem připravovaného semináře je diskuze o problémech, kterým čelí zejména...
29.06.2014 20:33

ECHA zařadila 4 látky vzbuzující velmi velké obavy na Kandidátský seznam

ECHA dne 16. 6. 2014 zařadila další 4 látky vzbuzující velmi velké obavy (látky SVHC) na Kandidátský seznam. Jde o Cadmium chloride (CAS 10108—64—2); 1,2—Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear (CAS 68515—50—4); Sodium perborate; perboric acid, sodium salt (EC 239—172—9;...
18.06.2014 08:45

CLP: Zkontrolujte klasifikaci a označení svých směsí

Od 1. června 2015 bude pro klasifikaci a označování látek i směsí před jejich uvedením na trh platit pouze nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP). V souladu s nařízením CLP musí být označeny výrobky, včetně spotřebního zboží, jako jsou nátěrové...
12.06.2014 08:28

MPO: Nové směrnice, které umožňují výjimky pro použití olova a rtuti v elektrozařízeních

Směrnice Komise v přenesené působnosti byly vyhlášeny dne 20. května 2014 a účinnosti nabyly dne 9. června 2014. Tyto směrnice novelizují směrnici č. 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, a to tak, že doplňují další výjimky do...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

18.09.2014 14:37

Žadatelé na severní Moravě vyčerpali alokaci na kotlíkové dotace

Žadatelé o dotaci na výměnu starých kotlů za nové nízkoemisní v Moravskoslezském kraji dnes...
18.09.2014 13:15

Výsledky jednání Legislativní rady vlády - ochrana zemědělského půdního fondu

Dnes se konalo zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. Rada projednávala návrh novely zákona o...
18.09.2014 09:02

Návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách

Připomínkové řízení Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh zákona o biocidních přípravcích a...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

Použité zkratky:

CHLP

Chemické látky a přípravky

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
CLP Klasifikace a označovaní látek a směsí
ADR (Accord Dangereuses Route) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí