Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Partner rubriky:

CLP 2015: Jednejte ihned!

 

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

11.10.2015 20:51

ČRo: Ministerstvo připravilo vyhlášku, která studentům zakáže pokusy s kyselinami

Pokusy s kyselinou sírovou, chlorovodíkovou nebo metanolem. To už bude pro studenty mladší 18 let od ledna možná minulost. Ministerstvo zdravotnictví totiž připravilo vyhlášku, která jim s nebezpečnými látkami zakazuje pracovat. Přitom právě pokusy jsou podle učitelů pro studenty na hodinách...
08.10.2015 08:02

ECHA oznamila změny v registračním procesu od roku 2016

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) upozorňuje, že od roku 2016 spouští nové verze IT nástrojů pro vytváření (IUCLID) a zasílání (REACH -IT) registračních dokumentací. Hlavními změnami budou jednak aktualizace kontroly úplnosti registrační dokumentace a dále zlepšení systému ověřování, že...
01.10.2015 13:42

Aktualizace Pokynů pro předměty

V návaznosti na rozsudek Soudního dvora z 10. září 2015 je ECHA nucena aktualizovat Pokyny ohledně požadavků na látky obsažené v předmětech. Rozsudek se týká informační povinnosti v případě výkladu prahové hodnoty 0,1 % hm. u látek vzbuzujících velké obavy (SVHC) obsažených v předmětech....
01.10.2015 11:28

ECHA oznámila překlad aktualizované verze Úvodních pokynů k nařízení CLP

Aktualizované Úvodní pokyny k nařízení CLP (verze 2.0 a 2.1) byly zveřejněny v červenci a srpnu 2015. Pokyny specificky zohledňují úplné vstoupení v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP) od 1. června...
01.10.2015 11:26

Oznamte ECHA vaše použití chemických látek vzbuzujících velmi vážné obavy, které obdržely rozhodnutí o povolení podle nařízení REACH

ECHA publikovala na svých webových stránkách výzvu pro následné uživatele látek vzbuzujících velmi vážné obavy uvedených na seznamu látek podléhajících povolení (REACH příloha XIV), aby po udělení povolení pro použití těchto látek účastníkovi proti směru jeho dodavatelského řetězce, v souladu s...
01.10.2015 11:19

Stanoviska výboru SEAC k omezení bisfenolu A, PFOA a DecaBDE a veřejné konzultace k návrhu stanovisek výboru SEAC

Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) přijal konečné stanovisko k návrhu agentury ECHA na omezení používání dekabromodifenyl etheru (decaBDE) (EC 214—604—9) jako zpomalovače hoření např. v plastech, polymerech a v textilním průmyslu a potvrdil svůj návrh stanoviska z června 2015. SEAC podpořil...
24.09.2015 13:49

Jak se zorientovat v legislativě chemických látek?

Jelikož legislativa upravující nakládání s chemickými látkami a přípravky je velice rozsáhlá, rozhodla se ECHA vytvořit speciální internetové stránky, které zjednodušenou formou prezentují požadavky vyplývající z chemické legislativy. Cílovou skupinou jsou především malé a střední podniky, které...
24.09.2015 13:19

Nová rozhodnutí Výboru pro posuzování rizik

Dne 15. září 2015 přijal Výbor pro posuzování rizik (RAC) nová dvě stanoviska k povolení látek a šest stanovisek k harmonizované klasifikaci a označování látek. Prvé stanovisko podpořilo návrh Německa a Norska k omezení výroby, uvádění na trh a používání látky PFOA (pentadecafluorooctanoic acid),...
24.09.2015 12:52

Povinnost ohlášení způsobu používání látek vzbuzující velké obavy

Pokud firma reprezentující v dodavatelském řetězci roli tzv. následného uživatele (uživatel látky) používá jednu z látek vzbuzující velké obavy podléhající autorizaci (příloha č. XIV nařízení REACH), pak je nutné aby oznámila ECHA svůj způsob jejího použití. Tato povinnost vychází z článku 66...
24.09.2015 12:35

Přemýšlí vaše společnost o náhradě některé z látek za méně nebezpečnou?

Cílem nařízení REACH je minimalizace dopadů negativních vlivů chemických látek na životní prostřední a lidské zdraví. Jedním z nástrojů k dosažení tohoto cíle je náhrada látek za látky s příznivějšími vlastnostmi. Tyto restriktivní požadavky se dotýkají zejména látek vzbuzující velké obavy anebo...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

26.11.2015 15:18

ArcelorMittal zahájil zkušební provoz nových tkaninových filtrů

FOTOGALERIE Technologie v hodnotě 125 milionů korun zachytává prach vznikající při vykládce...
26.11.2015 10:33

Cena elektřiny zůstane v příštím roce přibližně stejná, plyn nepatrně zlevní

AUDIO Energetický regulační úřad (ERÚ) dnes zveřejnil výši regulovaných cen elektřiny a plynu pro...
26.11.2015 10:06

MPO připravilo aktualizaci Surovinové politiky ČR

PŘIPOMÍNKY Aktualizace surovinové politiky je podle Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO)...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

Použité zkratky:

CHLP

Chemické látky a přípravky

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
CLP Klasifikace a označovaní látek a směsí
ADR (Accord Dangereuses Route) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí