Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Partner rubriky:

CLP 2015: Jednejte ihned!

 

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

14.03.2015 07:52

RoHS: Evropská komise schválila tři další výjimky

Evropská komise na konci ledna 2015 schválila tři nové výjimky ze zákazu používání některých nebezpečných látek v elektrozařízeních a návrhy se nyní zabývá Evropský parlament a Evropská rada. Evropská komise schválila ve formě směrnic Komise v přenesené pravomoci tři další podrobně vyhodnocené...
13.03.2015 07:53

Veřejná konzultace ke zjednodušení procesu povolování pro nízké objemy a používání starších náhradních dílů

Pracovní skupina v čele s ECHA, příslušnými orgány členských států, členy výborů pro posuzování rizik a socioekonomickou analýzu (RAC a SEAC) a EK předkládá návrh, jak urychlit a zjednodušit postup při přípravě žádosti o povolení pro některé případy použití látek z přílohy XIV kvůli nepřiměřeným...
13.03.2015 07:46

Nařízení Komise (EU) 2015/326 ke změně přílohy XVII nařízení REACH

Dne 3. března 2015 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení Komise (EU) 2015/326 ze dne 2. března 2015, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o polycyklické...
09.03.2015 07:42

Nařízení Komise (EU) 2015/282 stanoví použití nové zkušební metody pro reprodukční toxicitu

Nové nařízení Komise (EU) ze dne 20. 2. 2015 mění přílohy VIII, IX a X nařízení (ES) č. 1907/2006 nahrazením dvougenerační studie reprodukční toxicity rozšířenou jednogenerační studií reprodukční toxicity (EOGRTS) - zveřejněno ECHA 25. 2. 2015. Dne 21. února 2015 bylo v Úředním věstníku Evropské...
06.03.2015 07:42

Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování antrachinonu

Evropská agentura pro chemické látky vyzývá k veřejné konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro látku - Antrachinon (EC 201—549—0, CAS 84—65—1). Tato látka se používá hlavně v papírenském /celulózovém průmyslu a jako meziprodukt pro syntézu dalších chemikálií. Nemá...
25.02.2015 08:00

Užitečná prezentace pro následné uživatele

ECHA zpřístupnila na webových stránkách užitečnou prezentaci pro následné uživatele.  Prezentace uvádí klíčové povinnosti vyplývající z nařízení REACH a CLP a ovlivňující následné uživatele  Prezentace je určena pro široký okruh veřejnosti, včetně managementu, zaměstnanců, profesionálních...
24.02.2015 08:00

Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování biocidních reakčních produktů

ECHA zahájila 45ti-denní veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování (CLH) reakčních produktů paraformaldehydu s 2-hydroxypropylaminem (poměr 1:1) v termínu do 6. 3. 2015. Evropská agentura pro chemické látky vyzývá k veřejné konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a...
24.02.2015 07:59

Veřejná konzultace k alternativám průmyslového použití chromanu olovnatého

ECHA obdržela jednu žádost o povolení pro průmyslové použití chromanu olovnatého a vyzývá zainteresované strany k předložení důležitých informací o alternativách této látky. Chroman olovnatý (CAS 7758—97—6, EC 231—846—0) se používá jako oxidační činidlo ve výrobě pyrotechnického zpožďovacího...
24.02.2015 07:55

Zapojte se do průzkumu - nebezpečné látky v předmětech

Agentura ECHA zahájila průzkum, který se týká informací o nebezpečných látkách obsažených v předmětech a potrvá do 27. února 2015. Pokud jste dodavatelé předmětů a máte nebo potřebujete informace o nebezpečných látkách obsažených v předmětech nebo materiálech, můžete se vyjádřit k možnosti...
23.02.2015 14:00

Veřejná konzultace o zefektivnění a zjednodušení řízení o žádosti REACH

Veřejná konzultace o zefektivnění a zjednodušení řízení o žádosti REACH, o registraci žádosti týkajících se použití látek v malých objemech a na prodloužení jednorázových přechodných opatření bude probíhat do 24. dubna 2015. Další informace získáte ZDE.  

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

04.08.2015 17:32

Nový Národní elektronický nástroj má pomoci MSP s veřejnými zakázkami

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo dne 1. srpna 2015 do ostrého provozu Národní elektronický...
04.08.2015 17:22

K prevenci rizik sucha potřebuje ČR také vodohospodářskou koncepci

V souvislosti s vládním dokumentem „Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů...
04.08.2015 17:04

ISPOP: Datové standardy pro vodu zveřejněny

Dne 31. 7. 2015 byla zveřejněna druhá sada datových standardů pro ohlašování v roce 2016....
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

Použité zkratky:

CHLP

Chemické látky a přípravky

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
CLP Klasifikace a označovaní látek a směsí
ADR (Accord Dangereuses Route) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí