Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Partner rubriky:

CLP 2015: Jednejte ihned!

 

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

28.04.2015 14:12

Registr biocidních přípravků v problémech

ECHA ve spolupráci s členskými státy řeší problém s Registrem biocidních přípravků (R4BP). Některé společnosti zjistily, že jim chybně vypršelo povolení biocidních přípravků, anebo jim ze systému úplně zmizelo. ECHA tak požádala příslušné orgány členských zemí, abych ji urychleně zaslaly...
17.04.2015 12:25

Konečný termín pro klasifikaci a označení chemických směsí podle nařízení CLP se blíží

ECHA znovu upozorňuje na konečný termín 1. 6. 2015, kdy v souladu s nařízením CLP musí být označeny výrobky, včetně spotřebního zboží i průmyslové směsi. Klasifikace a označování nebezpečných chemických látek vychází z globálně harmonizovaného systému schváleného v OSN. Předchozí právní předpisy EU...
16.04.2015 09:41

Vyšlo nové číslo CHEMAGAZÍNu

Vyšlo nové číslo CHEMAGAZÍNU ve kterém se například dočte o alternativních postupech čištění technologických vod z výroby barviv. Článek informuje o tom, že Univerzita Pardubice ve spolupráci s podnikem SYNPO vyvinula metodu chemisorpce reaktivních barviv z vodných filtrátů vznikajících...
25.03.2015 08:30

Veřejná konzultace k návrhu na omezení methanolu

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu na omezení methanolu a dále k návrhu stanoviska Výboru SEAC k návrhu na omezení anorganických amonných solí. Polsko předložilo návrh na omezení methanolu (CAS 67—56—1), který nesmí být uveden na trh k prodeji široké veřejnosti jako složka kapalin pro mytí...
14.03.2015 07:52

RoHS: Evropská komise schválila tři další výjimky

Evropská komise na konci ledna 2015 schválila tři nové výjimky ze zákazu používání některých nebezpečných látek v elektrozařízeních a návrhy se nyní zabývá Evropský parlament a Evropská rada. Evropská komise schválila ve formě směrnic Komise v přenesené pravomoci tři další podrobně vyhodnocené...
13.03.2015 07:53

Veřejná konzultace ke zjednodušení procesu povolování pro nízké objemy a používání starších náhradních dílů

Pracovní skupina v čele s ECHA, příslušnými orgány členských států, členy výborů pro posuzování rizik a socioekonomickou analýzu (RAC a SEAC) a EK předkládá návrh, jak urychlit a zjednodušit postup při přípravě žádosti o povolení pro některé případy použití látek z přílohy XIV kvůli nepřiměřeným...
13.03.2015 07:46

Nařízení Komise (EU) 2015/326 ke změně přílohy XVII nařízení REACH

Dne 3. března 2015 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení Komise (EU) 2015/326 ze dne 2. března 2015, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o polycyklické...
09.03.2015 07:42

Nařízení Komise (EU) 2015/282 stanoví použití nové zkušební metody pro reprodukční toxicitu

Nové nařízení Komise (EU) ze dne 20. 2. 2015 mění přílohy VIII, IX a X nařízení (ES) č. 1907/2006 nahrazením dvougenerační studie reprodukční toxicity rozšířenou jednogenerační studií reprodukční toxicity (EOGRTS) - zveřejněno ECHA 25. 2. 2015. Dne 21. února 2015 bylo v Úředním věstníku Evropské...
06.03.2015 07:42

Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování antrachinonu

Evropská agentura pro chemické látky vyzývá k veřejné konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro látku - Antrachinon (EC 201—549—0, CAS 84—65—1). Tato látka se používá hlavně v papírenském /celulózovém průmyslu a jako meziprodukt pro syntézu dalších chemikálií. Nemá...
25.02.2015 08:00

Užitečná prezentace pro následné uživatele

ECHA zpřístupnila na webových stránkách užitečnou prezentaci pro následné uživatele.  Prezentace uvádí klíčové povinnosti vyplývající z nařízení REACH a CLP a ovlivňující následné uživatele  Prezentace je určena pro široký okruh veřejnosti, včetně managementu, zaměstnanců, profesionálních...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

03.09.2015 10:14

ECOBAT: Za první pololetí vzrostl zpětný odběr baterií o 25%

Podle aktuálních údajů společnosti ECOBAT se v prvních šesti měsících roku 2015 zpětně odebralo v...
03.09.2015 09:41

Obnovitelné zdroje vs. jaderná energetika

Konvenční energetické zdroje jako uhlí nebo jaderné elektrárny přestávají být ekonomicky...
03.09.2015 09:05

ČIŽP dala pokuty za vykácení lesa a za otrávení potoka a rybníka

V listopadu 2012 zjistili inspektoři z oddělení ochrany lesa České inspekce životního prostředí...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

Použité zkratky:

CHLP

Chemické látky a přípravky

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
CLP Klasifikace a označovaní látek a směsí
ADR (Accord Dangereuses Route) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí