Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Partner rubriky:

CLP 2015: Jednejte ihned!

 

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

20.08.2015 09:31

Aktualizace Praktického průvodce pro komunikaci s ECHA během hodnocení registrační dokumentace

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zveřejnila Praktického průvodce 12, který uvádí, jak má registrant komunikovat s ECHA v procesu hodnocení registrační dokumentace. Praktický průvodce uvádí přehled o postupu hodnocení registrační dokumentace, včetně jednotlivých kroků, a vysvětluje...
20.08.2015 09:30

Pokyny pro identifikaci esenciálních olejů

Evropské průmyslové asociace pro éterické oleje připravily nové praktické pokyny pro identifikaci éterických olejů, aby pomohly průmyslu plnit registrační povinnosti podle nařízení REACH. Pokyny jsou výsledkem intenzivní práce zúčastněných stran včetně konzultací s ECHA. Obsahují praktická řešení...
12.08.2015 07:27

Podklady ze semináře: předkládání žádostí o povolení (autorizaci) používání chemických látek

ECHA zveřejnila prezentace ze semináře jehož cílem bylo prohloubit znalosti budoucích žadatelů o procesu povolování. Semináře se zúčastnilo přes 50 zástupců z průmyslu a dalších expertů. Přednesené prezentace jsou nyní dostupné na webové stránce ECHA. Hlavní témata byla zaměřena na požadavky...
31.07.2015 06:42

IUCLID 6 je možné již otestovat

ECHA zveřejnila zkušební verzi připravovaného IUCLID 6, s níž se nyní mohou uživatelé seznámit před jeho oficiálním vydáním ve 2. čtvrtletí 2016. Do této doby je třeba připravovat podání žádostí pomocí IUCLID 5. Pokud vaše společnost používá IUCLID ze serveru, doporučuje se stáhnout serverovou...
22.07.2015 09:27

RoHS: V roce 2016 dojde k rozšíření působnosti na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) upozorňuje výrobce, zplnomocněné zástupce výrobců, dovozce, distributory diagnostických zdravot. prostředků in vitro o tom, že nařízení vlády č. 481/2012 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních se s...
21.07.2015 07:56

Projekt zaměřený na rozšířené bezpečnostní listy, scénáře expozice, opatření k řízení rizik a provozní podmínky

Fórum pro výměnu informací o prosazování (fórum) bude připravovat a realizovat svůj pátý koordinovaný projekt (REF-5) zaměřený na rozšířené bezpečnostní listy, scénáře expozice, opatření k řízení rizik a provozní podmínky. Předchozí zkušenosti ukázaly, že bezpečnostní listy (BL) často nevyhovují...
16.07.2015 09:51

ECHA navrhla další látky SVHC podléhající povolení

ECHA doporučila Evropské komisi zařadit dalších patnáct látek z Kandidátského seznamu na seznam látek podléhajících povolení. Je to již šesté doporučení prioritních látek, které mají nebezpečné vlastnosti pro lidské zdraví, protože jsou klasifikovány jako karcinogenní nebo toxické pro reprodukci....
03.07.2015 10:38

Vzájemný vztah REACH a nařízení o kosmetických přípravcích

Látky používané v kosmetických přípravcích musí být registrovány podle nařízení REACH, ale za určitých okolností se nemusí provádět nové zkoušky na zvířatech. Podle nového nařízení (ES) č 1223/2009 o kosmetických přípravcích nesmějí být na trh EU uváděny přípravky, jejichž konečné složení, přísady...
03.07.2015 08:08

ECHA chce vyžadovat pro 15 nových látek povolení k používání

Od podzimu loňského roku probíhala veřejná konzultace k návrhu ECHA na zařazení nových patnácti látek do přílohy XIV, tedy do přílohy která obsahuje seznam látek podléhajících procesu povolení. S přihlédnutím k obdrženým připomínkám vydal výbor členských států doporučení na zařazení látek do...
01.07.2015 10:07

Výbor SEAC přijal stanoviska ke dvěma návrhům na omezení a odsouhlasil dva návrhy stanovisek k žádostem o povolení

Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) přijal stanoviska k návrhu na omezení amoniových solí a decaBDE a odsouhlasil dva návrhy stanovisek k žádostem o povolení.   Návrh na omezení amoniových solí SEAC přijal konečné stanovisko k návrhu Francie na omezení používání anorganických amonných...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

28.11.2015 15:36

Přenosovou soustavu pomáhají kontrolovat drony, Britové zas jimi monitorují skládky

Tři drony, které si společnost ČEPS pořídila, hlídají stav sítě nejvyššího napětí v celé...
28.11.2015 15:20

Ovzduší v Českých Budějovicích se pořádně pročistí

Budějovická teplárna totiž zprovoznila nové odsíření obou uhelných kotlů. Postupně má klesnout...
28.11.2015 14:54

První ročník soutěže "Přeměna odpadů na zdroje" bude vyhlášena počátkem roku 2016

Soutěž bude vyhlášena ve čtyřech kategoriích a vítězům v každé kategorii (za 1., 2. a 3. místo)...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

Použité zkratky:

CHLP

Chemické látky a přípravky

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
CLP Klasifikace a označovaní látek a směsí
ADR (Accord Dangereuses Route) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí