Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Partner rubriky:

CLP 2015: Jednejte ihned!

 

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

22.07.2014 08:23

Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro další 4 látky

ECHA vyzývá zainteresované strany k veřejné konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování v termínech do 8. srpna a 22. srpna 2014 (zveřejněno ECHA 9. 7. 2014).   ECHA zveřejnila výzvu k veřejné konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování, s termínem do 22. srpna...
22.07.2014 08:22

ECHA zpřístupnila nového praktického průvodce pro meziprodukty

Nový praktický průvodce pomůže registrantům a následným uživatelům vyhovět požadavkům REACH pro meziprodukty, identifikovat informace, které se oznamují v registrační dokumentaci.   ECHA zpřístupnila nového praktického průvodce s názvem ”Jak ohodnit, zdali se látka používá jako meziprodukt za...
02.07.2014 18:47

Registrujte se na seminář o bezpečném používání chemických látek podniky MSP (Brusel)

Evropská komise společně s ECHA organizují seminář, který by měl pomoci podnikům při řešení problémů spojených s klasifikací, označováním a balením směsí podle nařízení CLP. Seminář se bude konat dne 16. září 2014 v Bruselu. Cílem připravovaného semináře je diskuze o problémech, kterým čelí zejména...
29.06.2014 20:33

ECHA zařadila 4 látky vzbuzující velmi velké obavy na Kandidátský seznam

ECHA dne 16. 6. 2014 zařadila další 4 látky vzbuzující velmi velké obavy (látky SVHC) na Kandidátský seznam. Jde o Cadmium chloride (CAS 10108—64—2); 1,2—Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear (CAS 68515—50—4); Sodium perborate; perboric acid, sodium salt (EC 239—172—9;...
18.06.2014 08:45

CLP: Zkontrolujte klasifikaci a označení svých směsí

Od 1. června 2015 bude pro klasifikaci a označování látek i směsí před jejich uvedením na trh platit pouze nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP). V souladu s nařízením CLP musí být označeny výrobky, včetně spotřebního zboží, jako jsou nátěrové...
12.06.2014 08:28

MPO: Nové směrnice, které umožňují výjimky pro použití olova a rtuti v elektrozařízeních

Směrnice Komise v přenesené působnosti byly vyhlášeny dne 20. května 2014 a účinnosti nabyly dne 9. června 2014. Tyto směrnice novelizují směrnici č. 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, a to tak, že doplňují další výjimky do...
06.06.2014 08:00

Nařízení Komise (EU) č. 474/2014 k příloze XVII nařízení REACH

Dne 9. května 2014 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení Komise (EU) č. 474/2014 ze dne 8. května 2014, kterým se mění příloha XVIInařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o...
30.05.2014 13:03

ECHA: Stakeholders' Day - prezentace ke stažení

21. května 2014 proběhl v Helsinkách již devátý ročník tzv. Stakeholders' Day, jehož cílem je prezentace zkušeností jak ze strany ECHA, tak především ze strany podniků a nevládních neziskových organizací. Veškeré dokumenty z jednání jsou k dispozici níže ke stažení.   Další informace: Celá...
30.05.2014 12:33

ECHA publikovala nové pokyny k biocidům

Na stránkách ECHA jsou ke stažení nové metodické pokyny k biocidům. Jedná se pouze o přechodné dokumenty, které vznikaly ještě před novelizací nařízení o biocidních přípravcích (BPR), a jsou platné do doby jejich aktualizace dle nového nařízení. Pokyny připravila ECHA ve spolupráci s orgány...
30.05.2014 09:43

ECHA upozorňuje na konečný termín oznámení pro 7 látek v předmětech

Agentura ECHA připomíná výrobcům a dovozcům předmětů obsahujících některou ze 7 látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) zahrnutých na Kandidátský seznam (KS) 16. prosince 2013, že musí agentuře podat oznámení nejpozději do 16. června 2014. Jedná se o tyto látky, které jsou klasifikovány jako...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

27.01.2015 07:57

Týden výzkumu a inovací pro praxi (TVIP) 2015 se blíží

Je mnoho odborných setkání, ale jen málokteré z nich má za cíl představit výsledky výzkumu a...
27.01.2015 05:45

iDNES: Babiš stopne další miliardy na čištění ostravských lagun

Jednu z největších ekologických zakázek v zemi, čištění areálu po chemičce Ostramo v Ostravě,...
26.01.2015 17:27

IPPC: Revize BREF "Povrchové úpravy používající organická rozpouštědla"

Evropské komise (EK) rozhodla o provedení revize referenčního dokumentu o nejlepších dostupných...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

Použité zkratky:

CHLP

Chemické látky a přípravky

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
CLP Klasifikace a označovaní látek a směsí
ADR (Accord Dangereuses Route) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí