Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Partner rubriky:

CLP 2015: Jednejte ihned!

 

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

27.11.2015 08:45

Pokyny pro identifikaci esenciálních olejů

Evropské průmyslové asociace pro éterické oleje připravily nové praktické pokyny pro identifikaci éterických olejů. Tyto praktické pokyny byly přeloženy pouze do 7 jazyků členských států (bulharštiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, španělštiny a portugalštiny), tj. do jazyků těch zemí, které...
27.11.2015 08:42

Oprava k Pokynům pro sestavení bezpečnostních listů

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zveřejnila corrigendum k Pokynům pro sestavování bezpečnostních listů (verze 3.1), které byly aktualizovány v srpnu 2015. Corrigendum k aktualizovaným Pokynům pro sestavování bezpečnostních listů (verze 3.1) opravuje citaci právního textu nařízení (EU)...
26.11.2015 08:57

Veřejná konzultace k návrhu doporučení 11 látek navržených pro autorizaci

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu doporučení na zařazení dalších 11 látek na seznam látek podléhajících povolení. Konzultace potrvá do 18. února 2016. Pokud je látka zahrnuta do seznamu látek podléhajících povolení (příloha XIV nařízení REACH), může být uvedena na trh nebo používána po...
20.11.2015 19:20

Průzkum: Chemická legislativa zásadně dopadne na malé a střední podniky

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu České republiky realizovalo dotazníkové šetření k nařízení REACH se zaměřením na malé a střední podniky (MSP) v souvislosti s registračním termínem v roce 2018. Cílem bylo identifikovat problémové oblasti v procesu...
20.11.2015 12:18

MPO aktualizovalo manuál k RoHS látkám

MPO provedlo počátkem listopadu 2015 aktualizaci Manuálu k nařízení vlády č. 481/2012 Sb. Aktualizované části se zejména týkají přehledu delegovaných směrnic Komise, kterými jsou přijímány výjimky ze zákazu používání některých nebezpečných látek. Manuál je určen k využití všem hospodářským...
13.11.2015 08:26

Řízení o omezení týkajícího se kadmia v barvách pro uměleckou malbu bylo ukončeno

V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno sdělení Komise (2015/C 356/01) o ukončení řízení o omezení týkajícího se kadmia v barvách pro uměleckou malbu. V roce 2013 navrhlo Švédsko zákaz uvádění na trh v EU kadmia a jeho sloučenin pro použití v barvách pro uměleckou malbu a...
12.11.2015 21:44

V Praze Dejvicích bude největší veřejná chemická knihovna

Národní technická knihovna, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, v.v.i., spojují své fondy a služby. V Národní technické knihovně tak vznikne nejrozsáhlejší veřejně dostupná chemická knihovna v České republice. Smlouvu o...
06.11.2015 08:11

CoRAP: Během dvou let se bude hodnotit bezmála 140 látek

ECHA připravila návrh průběžného akčního plánu Společenství (CoRAP) aktualizovaného na léta 2016-2018. Členské státy plánují hodnotit celkem 138 látek, z nichž 53 je nově vybráno. Konečný plán bude přijat v březnu 2016. Pro hodnocení bylo do plánu CoRAP zařazeno 138 látek. Návrh plánu byl připraven...
22.10.2015 17:32

Výzva k předložení informací o diisokyanátech

Německo zpracovává návrh na omezení diisokyanátů (ES 927—229—7) a vyzývá každého, kdo může před dokončením krátkého průzkumu poskytnout jakékoli relevantní informace o použití, zpracování a expozici diisokyanátů a diisokyanátů obsažených v předmětech a o použitelnosti možných alternativních látek...
22.10.2015 17:31

Informační schůzka o novém registračním procesu

V rámci příprav na konečný termín registrace připravuje agentura ECHA v roce 2016 revizi registračního procesu a v této souvislosti zve zúčastněné strany na informační schůzku do Bruselu. Hlavní změny v registračním procesu od roku 2016: aktualizace kontroly úplnosti registrační...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

29.04.2016 10:41

Chromík bude mít v představenstvu SP ČR na starosti agendu odpadů

Nový člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Milan Chromík, ředitel divize odpady...
29.04.2016 09:26

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek vyšel ve sbírce

Ve sbírce předpisů vyšel nový pod číslem 134/2016 Sb. zákon o zadávání veřejných zakázek a zákon...
29.04.2016 07:52

Evropská komise ještě neschválila Česku systém podpory obnovitelných zdrojů

Česko stále čeká na souhlas s podporou obnovitelných zdrojů, které jejich majitelé v Česku uvedli...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

Použité zkratky:

CHLP

Chemické látky a přípravky

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
CLP Klasifikace a označovaní látek a směsí
ADR (Accord Dangereuses Route) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí