Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Partner rubriky:

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

19.12.2013 08:18

Veřejné konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro 3,7-dimethylokta-2,6-dienenitrile

ECHA zahájila další veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování v termínu do 10. ledna 2014. Látka 3,7—dimethylokta—2,6—dienenitrile (CAS 5146—66—7) je používána jako vůně a zatím nemá harmonizovanou klasifikaci v příloze VI nařízení (ES) CLP. Německo navrhuje klasifikovat...
19.12.2013 08:17

Na Kandidátský seznam zařazeno 7 nových SVHC látek

ECHA zařadila na Kandidátský seznam dalších 7 látek vzbuzujících velmi velké obavy. Všechny zahrnuté látky jsou klasifikovány jako karcinogenní nebo toxické pro reprodukci. Jedná se o tyto látky:   Cadmium sulphide Disodium 4—amino—3—[[4'—[(2,4—diaminophenyl)azo][1,1'—biphenyl]—4—yl]azo]...
19.12.2013 08:15

Aktualizované verze pokynů pro následné uživatele a pokynů pro sestavování bezpečnostních listů

Pokyny pro následné uživatele byly plně aktualizovány na základě zkušeností získaných od vydání první verze v roce 2008. Zastaralé informace byly odstraněny. Nová verze je uživatelsky přívětivější a srozumitelněji popisuje povinnosti pro různé následné uživatele. Změny se týkají především předávání...
04.12.2013 13:11

Vychází nové číslo CHEMAGAZÍNu na téma "Kontrola a ochrana životního prostředí"

Vychází nové číslo CHEMAGAZÍNu č. 9. Téma čísla je "Kontrola a ochrana životního prostředí". V novém čísle najdete i například příspěvek J. Manharta na téma Ekoauditová novela zákona o odpadech od 1. 10. 2013 a přehled stavu odpadového hospodářství ČR nebo článek Využití environmentálních...
19.11.2013 07:56

REACH: Návrh aktualizace látek, jejichž hodnocení je plánováno na léta 2014 - 2016 a nové veřejné konzultace

ECHA připravila návrh na aktualizaci průběžného akčního plánu Společenství (CoRAP) na léta 2014 - 2016. V rámci procesu hodnocení látek podle nařízení REACH je navrženo k posouzení 125 látek. Dále ECHA vyzývá zainteresované strany k veřejné konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování...
14.11.2013 07:39

67 % kontrolovaných společnosti nevyhovělo nějakému požadavku nařízení REACH nebo CLP

Fórum1) pro výměnu informací o prosazování (Fórum) povinností, vyplývajících z nařízení REACH a CLP ustavené při Evropské chemické agentuře (ECHA) zadalo druhý projekt (REF—2), zaměřený na kontrolu plnění hlavních požadavků, vyplývajících z nařízení REACH a CLP pro následně uživatele, zejména...
05.11.2013 08:06

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro 2 látky

Evropská agentura pro chemické látky vyzývá k veřejné konzultaci v termínu do 13. 12. 2013 k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro tyto látky: Methanol (CAS 67—56—1) se používá jako palivo, při čištění odpadních vod a při výrobě bionafty. Dále se používá při výrobě mnoha výrobků pro...
04.11.2013 08:56

RoHS: návrhy na rozšíření o nové 4 nebezpečné látky

Evropská komise představila záměr rozšířit rozsah zakázaných nebezpečných látek v elektrozařízeních ve směrnici č. 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek o další 4: BBP, DBP, DEHP a HBCCD. Všechny uvedené látky patří mezi látky vzbuzující velmi vážné obavy podle nařízení...
30.10.2013 07:57

ECHA požaduje informace o použití a nahrazení látky dekabromdifenyl ether

ECHA vyzývá k předložení informací o identifikaci použití dekabromdifenyl etheru, kdy náhrada může být náročná a společnosti budou potřebovat k realizaci této změny více času. Informace se využijí při posouzení použitelnosti možných alternativ při přípravě dokumentace podle přílohy XV. DecaBDE se...
16.10.2013 08:14

CLP: Záznamy v seznamu klasifikací a označení jsou nyní přeloženy

ECHA upozorňuje na překlad názvů některých chemických látek v seznamu harmonizovaných klasifikací a označení. Seznam veřejné klasifikace a označování obsahuje informace o klasifikaci a označení chemických látek získané z registračních dokumentací i z oznamování do seznamu klasifikací a označení....

TVIP 2014 již příští týden!

Nejnovější výsledky výzkumu v oblasti odpadů a chemie a možnosti jejich využití, SEVESO III, rizika a inovace. To je TVIP 2014 od 23. do 25. dubna. Další podrobnosti ZDE.

Co umí naše karta?

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

Novinky

18.04.2014 11:14

Vize 2050 – Program udržitelného rozvoje

Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Společnost pro trvale...
18.04.2014 09:41

E15: Český průmysl si vybojoval úlevy z plateb na obnovitelné zdroje

Velké české průmyslové firmy budou zvýhodněny při odvodech na obnovitelné zdroje energie....
18.04.2014 08:27

Metodika k ekonomickému hodnocení dosažení úrovní emisí spojených s BAT

IPPC - NOVINKA Na stránkách MŽP, které se věnují problematice integrované prevence a omezování...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

Použité zkratky:

CHLP

Chemické látky a přípravky

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
CLP Klasifikace a označovaní látek a směsí
ADR (Accord Dangereuses Route) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí