Nenechte si ujít!

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

28.06.2016 13:55

Pokyny pro posuzování vlivu vonných silic na životní prostředí

Evropská průmyslová asociace pro vonné silice zveřejnila odvětvové pokyny určené pro tento sektor. Jejich předmětem je posuzování vlivu vonných silic na životní prostředí z pohledu plnění požadavků na registraci, klasifikaci a označování. Pokyny rovněž zahrnují vyhodnocování potencionálně...
23.06.2016 14:47

Změna nařízení REACH - Azbestová vlákna

V Úředním věstníku Evropské unie vyšlo nařízení Komise (EU) 2016/1005 ze dne 22. června 2016, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o azbestová vlákna...
21.06.2016 11:41

Nedostatečná ochrana dětí

Ve spolupráci s 15 členskými zeměmi se ECHA podílela na projektu zaměřeného na ověření úrovně zabezpečení spotřebitelských výrobků obsahujících nebezpečné látky. Celkem bylo zkontrolováno 797 výrobků. U 230 výrobků bylo zjištěno pochybení týkající se nesplnění požadavků na klasifikaci,...
21.06.2016 11:20

Nové verze REACH-IT a CHESAR jsou zde

Přesně podle předpokladu byly 21. června 2016 zveřejněny nové verze IT nástrojů - REACH-IT a CHESAR. Oba nástroje byly přizpůsobeny pro nový formát IUCLID 6, tedy uživatelé musejí přejít na tuto novou verzi IUCLID. Již dříve se ECHA vyjádřila, že cílem aktualizace REACH-IT je zpřehlednit...
21.06.2016 11:19

Benzo[a]pyrene na kandidátském seznamu látek

ECHA rozšířila seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení o benzo[def]chrysen (Benzo[a]pyrene). Tato látka byla na seznam přidána kvůli podezření na vlastnosti jako je karcinogenita, mutagenita, toxicita pro reprodukci, PBT a vPvB. Seznam nyní obsahuje 169...

Partner rubriky:

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg