Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Partner rubriky:

CLP 2015: Jednejte ihned!

 

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

24.09.2014 12:12

Veřejná konzultace k návrhu na omezení používání bromovaného zpomalovače hoření při použití v plastech a textilu

Na žádost Evropské komise předložila agentura ECHA zprávu, která navrhuje omezení výroby, používání a uvádění na trh dekabromodifenyl etheru (dekaBDE), CAS 1163—19—5. Navrhované omezení se vztahuje i na předměty, které obsahují dekaBDE v koncentracích vyšších než 0,1% hmotnostních, včetně předmětů...
16.09.2014 08:48

Seminář ECHA: Klasifikace směsí a sdělování informací o jejich bezpečném používání

Agentura ECHA připravuje na 5.11.2014 internetový seminář zaměřený na klasifikaci směsí a sdělování informací v dodavatelském řetězci. Seminář se bude konat 5. 11. 2014 od 10 hodin středoevropského času. Jeho cílem je pomoci výrobcům a dovozcům chemických směsí při plnění povinností vyplývajících z...
16.09.2014 08:46

CLP: Nová veřejná konzultace pro 2 látky

ECHA zahájila 45—denní veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro tyto látky: clorofene; chlorophene; clorophene; 2—benzyl—4—chlorophenol; CAS 120—32—1. Tento biocid nemá harmonizovanou klasifikaci. Norsko navrhuje klasifikovat látku jako nebezpečnou pro zdraví a pro...
10.09.2014 08:24

CLP: Nezapomeňte oklasifikovat a označit své chemické směsi včas!

Od 1. června 2015 bude nařízení o klasifikaci, označování a balení (nařízení CLP) jediným právním předpisem, který se vztahuje na klasifikaci a označování látek i směsí. Nařízení CLP vyžaduje, aby společnosti řádně klasifikovaly, označovaly a balily své nebezpečné chemické látky ještě předtím, než...
10.09.2014 08:22

Zahájení veřejné konzultace k zařazení nových látek na seznam látek podléhajících povolení

ECHA zahájila dne 1. září veřejnou konzultaci k návrhu doporučení dalších látek, které mají být zařazeny na do seznamu látek podléhajících autorizaci (příloha XIV nařízení REACH). Komentáře k těmto látkám mohou být podány nejpozději do 30. listopadu 2014. Zároveň ECHA upozorňuje na možnost...
10.09.2014 08:19

Zahájení nové veřejné konzultace o identifikaci látek vzbuzujících velmi velké obavy

Agentura ECHA zahájila novou veřejnou konzultaci k návrhu na identifikaci těchto 10 látek jako látky vzbuzující velmi velké obavy: 2—(2H—benzotriazol—2—yl)—4,6—ditertpentylphenol (UV—328), CAS 25973—55—1, návrh předložilo Německo; 2—benzotriazol—2—yl—4,6—di—tert—butylphenol (UV—320), CAS...
08.09.2014 08:52

RoHS: MPO potvrdilo, že 8 dalších směrnic EU má bezprostřední účinek

Osm směrnic Evropské komise v přenesené pravomoci (2014/69/EU - 2014/76/EU) umožňující výjimky pro použití olova a rtuti v elektrozařízeních má v České republice skutečně bezprostřední účinek. Směrnice proto nebudou transponovány do nařízení vlády č. 481/2012 Sb. Ministerstvo...
02.09.2014 09:36

Nařízení Komise (EU) č. 900/2014

V platnost vstoupilo nové nařízení Komise (EU) ze dne 15. 7. 2014, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH). Dne 21. srpna 2014 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení Komise (EU) č....
02.09.2014 09:34

Nařízení Komise (EU) č. 895/2014 k příloze XIV nařízení REACH

Dne 22. 8. 2014 vstoupilo v platnost nové nařízení, kterým se rozšiřuje seznam chemických látek v příloze XIV nařízení REACH o dalších 9 látek podléhajících povolení pro určitá použití. Nové nařízení Komise (EU) č. 895/2014 ze dne 14. 8. 2014, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského...
25.08.2014 09:46

CLP: Veřejná konzultace k pesticidu Tefluthrin

ECHA zahájila 45ti-denní veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování (CLP) pesticidu Tefluthrin v termínu do 26. 9. 2014. Látka je insekticid používaný především k ochraně cukrové a krmné řepy. Tefluthrin nemá harmonizovanou klasifikaci v příloze VI nařízení CLP. Německo...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

27.03.2015 20:19

Češi vyprodukují téměř nejméně odpadů v EU, průměr je 481 kg

STATISTIKA EU 2013 Češi ročně vyprodukují 307 kilogramů komunálního odpadu na osobu. Patří z...
27.03.2015 15:16

Miliardář Paukner pro HN: Prolamování limitů u Jiřetína kvůli teplárnám je zbytečné

Petr Paukner se živí obchodováním s uhlím celý život. Ročně ho prodá kolem 1,6 milionu tun a...
27.03.2015 15:06

V příštím roce by mělo jít na vědu o 1,7 miliardy Kč více

Rada pro výzkum, vývoj a inovace dnes schválila návrh výdajů státního rozpočtu na vědu pro rok...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

Použité zkratky:

CHLP

Chemické látky a přípravky

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
CLP Klasifikace a označovaní látek a směsí
ADR (Accord Dangereuses Route) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí