Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Partner rubriky:

CLP 2015: Jednejte ihned!

 

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

22.11.2014 09:05

Veřejná konzultace o alternativách k použití trichlorethylenu (TCE)

Agentura ECHA obdržela žádosti o povolení pro 17 použití trichlorethylenu (ES 201—167—4). Látka se používá především jako rozpouštědlo pro odmašťování kovů, extrakční rozpouštědlo a procesní a pomocná látka při výrobě dalších chemických látek. Mezi žadatele o povolení patří také Spolana a.s., která...
05.11.2014 08:36

Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování

ECHA vyzývá zainteresované strany k veřejné konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování v termínech do 5. prosince a 12. prosince 2014.   ECHA vyzývá k veřejné konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování, s termínem do 12. prosince 2014, pro látky: Salicylic...
22.10.2014 08:37

Kontaktní skupina ředitelů (DCG) vydala komuniké a dokumenty

Kontaktní skupina ředitelů představuje neformální platformu pro výměnu názorů mezi Evropskou komisí, ECHA a průmyslové asociacemi. Cílem DCG je monitorovat celkovou připravenost firem, identifikovat a řešit prioritní otázky týkající se plnění povinností při registraci chemických látek a zajištění...
22.10.2014 08:31

CLP: konzultace k pesticidu triadimenol

ECHA zahájila 45ti-denní veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování (CLH) pesticidu triadimenol v termínu do 28. 11. 2014.  Triadimenol se v EU používá v zemědělství jako fungicid k postřiku semen a listů a nemá harmonizovanou klasifikaci v příloze VI nařízení CLP....
22.10.2014 08:29

Průzkum spokojenosti uživatelů s webovými stránkami ECHA

Dne 14. října 2014 zahájila agentura ECHA průzkum, který se týká spokojenosti uživatelů s obsahem a funkčností internetových stránek ECHA. ECHA chce uživatele svých webových stránek motivovat ke spolupráci a pomoci tím k jejich zlepšení v dalších letech. Uvítala by proto vyplnění dotazníku (níže...
21.10.2014 10:34

POZVÁNKA: Nakládání s chemickými látkami a směsmi v praxi

Společnost EKONOX s.r.o., si Vás dovoluje pozvat na seminář: „Nakládání s chemickými látkami a směsmi v praxi.“, který se bude konat 25. 11. 2014, v hotelu Palcát v Táboře. Cílem semináře není účastníky zbytečně zatěžovat jednotlivými paragrafy a citacemi vybraných ustanovení...
08.10.2014 14:27

Aktuální stav novely zákona o prevenci závažných havárií

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vypořádalo zásadní připomínky k návrhu zákona o prevenci závažných havárií. Návrh zákona je vládě překládán se dvěma rozpory. Magistrát hlavního města Prahy požaduje po předkladateli vypracování prováděcího právního předpisu, v němž by závazně stanovil...
07.10.2014 09:46

Vyšlo nové číslo CHEMAGAZÍNu

Tématem aktuálního čísla CHEMAGAZÍNU jsou Biotechnologie, biochemie a farmacie. Stáhněte si celý časopis ve formátu PDF ZDE. Pro objednání pravidelného bezplatného zaslání tištěného vydání časopisu využijte formulář Objednávka zasílání nebo kontaktujte redakci.    Výběr z obsahu...
24.09.2014 12:17

Výbor RAC přijal pět vědeckých stanovisek k harmonizované klasifikaci a označování

Výbor pro hodnocení rizik (RAC) přijal stanoviska k pěti návrhům harmonizované klasifikace a označování v rámci EU. Jde o stanoviska k návrhům harmonizované klasifikace a označování těchto látek: Methanol Chloralose N,N dimethylacetamide (DMAC) Iodomethane Heptadecafluorononanoic acid...
24.09.2014 12:15

Konzultace k návrhu stanovisek výboru SEAC k návrhu na omezení NMP a kadmia a jeho sloučenin v barvách

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu stanovisek Výboru pro sociálně-ekonomickou analýzu (SEAC) k návrhu na omezení 1-methyl-2-pyrrolidonu (NMP) a kadmia a jeho sloučenin v barvách. Výbor SEAC souhlasil s návrhem Nizozemí na omezení výroby a používání 1—methyl—2—pyrrolidonu (NMP). Navrhované...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

29.05.2015 14:53

Evropský týden udržitelného rozvoje

Ve dnech 30. května – 5. června se v České republice historicky poprvé uskuteční Evropský týden...
29.05.2015 11:35

MPO vyhlásilo první výzvy z OPPIK

NOVÉ DOTACE! Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dnes vyhlásilo první výzvy v novém Operačního...
29.05.2015 10:23

REACH: Změna nařízení z pohledu bezpečnostních listů

V Úředním věstníku Evropské unie vyšlo Nařízení komise  (ES)2015/830 ze dne 28. května 2015,...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

Použité zkratky:

CHLP

Chemické látky a přípravky

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
CLP Klasifikace a označovaní látek a směsí
ADR (Accord Dangereuses Route) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí