Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Partner rubriky:

CLP 2015: Jednejte ihned!

 

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

24.09.2015 12:52

Povinnost ohlášení způsobu používání látek vzbuzující velké obavy

Pokud firma reprezentující v dodavatelském řetězci roli tzv. následného uživatele (uživatel látky) používá jednu z látek vzbuzující velké obavy podléhající autorizaci (příloha č. XIV nařízení REACH), pak je nutné aby oznámila ECHA svůj způsob jejího použití. Tato povinnost vychází z článku 66...
24.09.2015 12:35

Přemýšlí vaše společnost o náhradě některé z látek za méně nebezpečnou?

Cílem nařízení REACH je minimalizace dopadů negativních vlivů chemických látek na životní prostřední a lidské zdraví. Jedním z nástrojů k dosažení tohoto cíle je náhrada látek za látky s příznivějšími vlastnostmi. Tyto restriktivní požadavky se dotýkají zejména látek vzbuzující velké obavy anebo...
24.09.2015 12:05

ECHA Newsletter - 4/2015

ECHA vydala nový zpravodaj. Ten se mimo jiné zaměřuje na aktuální informace k povolování látek vzbuzující velké obavy. Zhruba před rokem ECHA udělila první povolení a od té doby dalších deset. Poslední letos v září. Další obsah čísla: REACH 2018: hledání partnerů pro společnou registraci...
16.09.2015 07:57

ECHA vydává praktické pokyny pro sestavení zprávy o chemické bezpečnosti

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) publikovala na svých webových stránkách nové praktické pokyny, které mají pomoci následným uživatelům při přípravě zprávy o chemické bezpečnosti. Praktické pokyny (verze 1, první edice) doplňují Pokyny pro následné uživatele (verze 2.1, říjen 2014)....
15.09.2015 07:50

Rozhodnutí Komise o udělení povolení k použití oxidu arsenitého

Evropská komise přijala další rozhodnutí o udělení povolení k použití látky oxidu arsenitého. Rozhodnutí o povolení k použití oxidu arsenitého vydala Evropská komise následujícím firmám: Boliden Kokkola Oy, Finsko pro použití při čištění kovových nečistot z vyluhovacího roztoku v procesu...
10.09.2015 09:42

Nové podpůrné stránky a úvodní pokyny o evropské chemické legislativě určené především malým a středním podnikům

ECHA publikovala nové podpůrné webové stránky a úvodní pokyny, které mají pomoci společnostem, které se ještě dobře neseznámily s evropskou chemickou legislativou (nařízením EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek — REACH a nařízením EP a Rady...
10.09.2015 09:30

Zahájení nové veřejné konzultace k identifikaci látek vzbuzujících velmi velké obavy

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k 7 návrhům na identifikaci nových látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC). Připomínky a komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce do 15. října 2015 formou elektronického formuláře v tabulce na stránkách ECHA, kde jsou ke každé látce...
09.09.2015 08:03

Balíček předpisů k prevenci závažných havárií vychází ve sbírce

Ve Sbírce zákonů ČR vycházejí nové předpisy týkající se nové právní úpravy v oblasti prevence závažných havárií. Jde především o nový zákon, který nahradí současný platný zákon č. 56/2006 Sb. a pět prováděcích vyhlášek. Nový zákon o prevenci závažných havárií bude platný prvním dnem kalendářního...
07.09.2015 09:23

Změna nařízení REACH - benzen

Úředním věstníku Evropské unie vyšlo dne 4. září 2015 nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o benzen. Toto nařízení vstupuje...
26.08.2015 08:15

Aktualizace Pokynů pro sestavení bezpečnostních listů

Aktualizované Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů (verze 3.0) reagují především na ukončení přechodného období (platného do 31. května 2015) pro označování směsí podle směrnice o nebezpečných přípravcích (DPD — Dangerous Preparations Directiv) a uvádění klasifikace jejich složek podle...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

10.02.2016 12:55

Poslanci schválili novelu zákona o podporovaných zdrojích energie

SLEDUJEME Poslanecká sněmovna zahájila dne 19.1. první schůzi v novém roce 2016. Bodů nebude málo....
10.02.2016 11:12

AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA V OBLASTI VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD - PRAHA

UŽITEČNÉSEMINÁŘE.cz si Vás dovolují pozvat na seminář " AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA V OBLASTI VYPOUŠTĚNÍ...
10.02.2016 09:43

Balynka třídí od Aše až po Ostravu

Ušatá Balynka, pohádkové štěně a zároveň talentovaný psí detektiv z pohádky O Balynce, dobrém...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

Použité zkratky:

CHLP

Chemické látky a přípravky

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
CLP Klasifikace a označovaní látek a směsí
ADR (Accord Dangereuses Route) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí