Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Partner rubriky:

CLP 2015: Jednejte ihned!

 

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

11.02.2016 08:53

Veřejné konzultace k žádostem o povolení

Do 6. dubna budou na stránkách ECHA probíhat veřejné konzultace k žádostem o povolení pro níže uvedené látky. Konzultace zahrnují 27 žádostí o povolení pokrývající 39 způsobů jejich použití v praxi. sloučeniny šestimocného chromu (dichroman sodný, dichroman draselný, dichroman amonný,...
02.02.2016 07:42

REACH: Individuální registrace látek již není možná

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo informaci v souvislosti s novým prováděcím nařízení Komise (EU) 2016/9, které požaduje po ECHA, aby zajistila, že všechny podnikatelské subjekty registrující stejnou látku, byly součástí jedné registrace téže látky. Za tímto účelem byl k 26. lednu 2016...
28.01.2016 07:48

Komise udělila povolení pro použití hexabromcyklododekanu

Evropská komise udělila třinácti společnostem povolení pro dvě použití hexabromcyklododekanu (HBCDD). Rozhodnutí o povolení bylo vydáno pro dvě použití a to formulace pěnového polystyrenu (EPS) pro pevné pelety za použití přísady hexabromcyklododekanu jako zpomalovače hoření (pro další použití ve...
28.01.2016 07:45

Změna přílohy XVII nařízení REACH

Dne 14. ledna 2016 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení Komise (EU) 2016/26 ze dne 13. ledna 2016, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o nonylfenol...
26.01.2016 07:31

Část pokynů k požadavkům na informace a pro posouzení chemické bezpečnosti přeloženy do češtiny

V rámci dotazníkového šetření Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) k registraci chemických látek podle nařízení REACH v roce 2018 bylo zjištěno, že jazyková bariéra je jedním z problémů identifikovaných především u malých a středních podniků. MPO tak zajistilo překlad stručných ECHA Pokynů k...
26.01.2016 07:26

Analýza kapacity a způsobilosti laboratoří provádět OECD TG 443 rozšířenou jednogenerační studii toxicity pro reprodukci

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zadala v roce 2015 zakázku na komplexní zhodnocení kapacity laboratoří schopných provádět rozšířené jednogenerační studie toxicity pro reprodukci (EOGRTS). Ze závěrů analýzy vyplynulo, že bylo identifikováno celkem 22 laboratoří, které jsou schopné...
23.01.2016 07:32

Téma průmyslových havárií a rizik doplní letošní TVIP

Mottem konference APROCHEM od 17. do 18. března 2016 bude heslo „připravme se na budoucnost“. Témata průmyslových havárií a rizik tak doplní oblasti opadů, vod, ovzduší, zelených veřejných zakázek a obnovitelných zdrojů energií v rámci uznávané konference Týden výzkumu a inovací pro praxi“...
08.01.2016 08:08

SVHC: Na Kandidátský seznam bylo zařazeno dalších 5 látek

Agentura ECHA zařadila na Kandidátský seznam dalších 5 látek vzbuzujících velmi velké obavy (látky SVHC). V současné době Kandidátský seznam tak obsahuje 168 SVHC látek, z nichž 31 látek bylo následně zařazeno do přílohy XIV nařízení REACH tj. seznam látek podléhajících povolení. Na Kandidátský...
07.01.2016 08:56

Výuka chemie na školách se vrátí zpět do zaběhlých kolejí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložilo do zkráceného meziresortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády, který reaguje na znemožnění praktického vyučování žáků mladších 18 let na středních školách. Odborná příprava mladistvých žáků tak bude moci opět probíhat podle...
16.12.2015 07:35

Aktualizace Pokynů k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zveřejnila aktualizovanou kapitolu R 12 Pokynů k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti (verze 3.0). Aktualizovaná kapitola má pomoci registrantům ke zlepšení popisu použití jejich chemických látek a to hlavně v kontextu se zpracování...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

27.05.2016 19:59

Komise zavádí nový proces, který by měl pomoci s implementací environmentální legislativy

Evropská komise dnes přijala sdělení, které zavádí tzv. Environmental Implementation Review, což...
27.05.2016 16:43

Evropská komise vydala sdělení o pojmu veřejné podpory

Evropská komise publikovala poslední, dlouho očekávaný dokument v rámci modernizace pravidel...
27.05.2016 10:05

Poslanci schválili novelu zákona o IRZ a ISPOP

SLEDUJEME Dne 24. května byla zahájena další schůze poslanecké sněmovny. Poslanci budou rozhodovat...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

Použité zkratky:

CHLP

Chemické látky a přípravky

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
CLP Klasifikace a označovaní látek a směsí
ADR (Accord Dangereuses Route) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
BPR Biocidní přípravky