Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

CLP 2015: Jednejte ihned!

 

Odborné semináře:

Partner rubriky:

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

17.05.2016 08:53

REACH: Seminář o socioekonomické analýze k žádostem o povolení a omezení

ECHA a Evropská komise pořádají dne 29. června 2016 seminář týkající se socioekonomické analýzy k žádostem o povolení a omezení podle nařízení REACH. Připravovaný seminář je určen členským státům, Evropskému parlamentu a zúčastněným stranám. Seminář se bude konat v Bruselu (Auditorium, budova...
16.05.2016 09:36

Nové termíny pro zasílání žádostí o povolení

Cílem procesu povolování látek je kontrola potencionálních rizik plynoucí z vlastností látek zahrnutých do přílohy XIV nařízení REACH. Pokud s nimi chce výrobce nebo dovozce dále nakládat, musí podat ECHA žádost o povolení. Pro snazší a rychlejší administraci se rozhodla ECHA seskupovat látky do...
11.05.2016 08:52

Strategie podpory registrantů, kteří budou používat při registraci chemických látek kritéria uvedená v příloze III nařízení REACH

Příloha III nařízení REACH uvádí kritéria pro chemické látky registrované v množstvích mezi 1 — 10 tun/rok. Příloha III byla zavedena z důvodů redukce testování na zvířatech u zavedených chemických látek s nízkou tonáží a nízkým rizikem. Jestliže mohou registranti doložit, že jejich látka nesplňuje...
11.05.2016 08:47

Termín pro schválení účinných látek v biocidních přípravcích se blíží

Do 1. září 2016 musí firmy požádat o schválení účinných látek ve svých biocidních přípravcích. To se týká účinných látek přicházejících do styku s potravinami a účinných látek vyráběných na místě (In situ). V prvém případě se může jednat například o antimikrobiální povrchy používané na plastových...
06.05.2016 07:55

Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování

ECHA zahájila 45 denní veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace pro chlorid methylrtuti (EC 204—064—2, CAS 115—09—3). Látka již má harmonizovanou klasifikaci v příloze VI nařízení CLP jako součást skupiny organických sloučenin rtuti. Používá se jako laboratorní chemikálie. Francie...
02.05.2016 09:34

REACH: IUCLID 6 již ke stažení!

V souvislosti se změnami v právních předpisech a metodikách vydala ECHA novou verzi IUCLID. Jedná se o nástroj, který je nezbytný pro přípravu nejen registrační dokumentace, ale také při plnění povinností v rámci CLP nebo biocidních látek. ECHA slibuje jak jednodušší instalaci, tak i samotnou práci...
29.04.2016 18:40

Veřejná konzultace k žádostem o povolení

Do 22. června 2016 je možné zasílat připomínky k návrhu 29 žádostí o povolení pro 47 různých druhů použití následujících látek: sloučeniny šetimocného chromu - použití pro povrchové úpravy, tvrdé chromování, konverzní povlaky, pasivaci, chladicí systémy. Tato použití nachází uplatnění v...
26.04.2016 13:01

Připravujete dokumentaci pro biocidní látku? Pečlivě plánujte

Jak jsme vás nedávno informovali, tak následující období bude ve znamení aktualizací dotýkající se IT nástrojů a pokynů. To se dotýká i biocidů, konkrétně registru biocidních přípravků R4BP. Registr je ústředním nástrojem, jehož prostřednictvím se provádějí veškeré žádosti týkající se biocidních...
26.04.2016 12:58

Pozor: ECHA zpřístupní další informace z registrací

Na konci června ECHA zpřístupní další informace z obdržených registračních dokumentací, jako jsou koncová shrnutí (endpoint summaries), scénáře expozice a nové prvky zakomponované v UCLID 6. Toto se týká nově obdržených a aktualizovaných registrací. U zbývajících dokumentací dojde ke...
26.04.2016 09:01

Dokumentace pro omezení čtyř klasifikovaných ftalátů

Dne 1. dubna 2016 agentura ECHA předložila návrh na omezení čtyř závazně klasifikovaných ftalátů v předmětech. Jedná se o závazně klasifikované ftaláty: bis(2—ethylhexyl)—ftalát (DEHP), benzyl—butyl—ftalát (BBP), dibutyl—ftalát (DBP) a diisobutyl—ftalát (DIBP). Podle článku 69 (2) nařízení REACH...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

27.08.2016 08:19

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu k vyjádření

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zveřejnilo pracovní návrh Národního akčního plánu adaptace...
26.08.2016 20:12

Další studie ukázala, že biopaliva nejsou ekologická

Nová studie Michiganské univerzity, vydaná ve čtvrtek, ověřovala předpoklad, že biopaliva jsou...
26.08.2016 12:39

Teplárny: Kontinulání dotační výzva by pomohla rychlejší obnově parovodů

Dodavatelé tepla pokračují v modernizaci soustav zásobování teplem a v nahrazování...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

Použité zkratky:

CHLP

Chemické látky a přípravky

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
CLP Klasifikace a označovaní látek a směsí
ADR (Accord Dangereuses Route) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
BPR Biocidní přípravky