Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Partner rubriky:

CLP 2015: Jednejte ihned!

 

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

05.04.2014 18:01

Nová verze REACH-IT přinese významné změny. ECHA také zahájila nové veřejné konzultace.

Agentura ECHA připravuje zahájení provozu nové verze systému REACH-IT, která zlepší komunikaci ECHA s podniky. Nová verze systému bude v provozu od poloviny dubna 2014, přinese všem uživatelům významné změny — především v tom, jak mohou získat od agentury ECHA rozhodnutí a další sdělení. ECHA...
03.04.2014 08:40

RoHS: 16 směrnic EU (2014/1/EU - 2014/16/EU) má bezprostřední účinek

Šestnáct směrnic Evropské komise v přenesené pravomoci (2014/1/EU - 2014/16/EU) umožňující výjimky pro použití olova, kadmia, rtuti a šestimocného chromu v elektrozařízeních má v České republice skutečně bezprostřední účinek, sdělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Úřad vlády ČR potvrdil, že...
03.04.2014 08:32

RoHS - elektrozařízení: Evropská komise již schválila 8 nových výjimek

Ministerstvo průmyslu a obchodu informuje, že EK v březnu 2014 schválila 8 nových podrobně vyhodnocených výjimek ze zákazu používání některých nebezpečných látek v elektrozařízeních. Všech osm návrhů je Evropskému parlamentu předkládáno ve formě směrnic Komise v přenesené pravomoci. K platnosti a...
27.03.2014 08:17

Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování pesticidu Triflumizole

ECHA zahájila 45ti-denní veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování pesticidu Triflumizole v termínu do 2. 5. 2014. Evropská agentura pro chemické látky vyzývá k veřejné konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro látku: Triflumizole (ISO);...
14.03.2014 10:48

ECHA předložila výroční zprávu o výsledcích hodnocení prováděných v roce 2013, včetně doporučení vyplývajících z těchto hodnocení

Výroční zpráva ECHA o výsledcích hodnocení informuje o aktivitách ECHA (Evropská agentura pro chemické látky) při hodnocení, včetně doporučení vyplývajících z těchto hodnocení. V roce 2013 byly aktivity v hodnocení registrační dokumentace zaměřeny na kontrolu souladu s požadavky nařízení REACH....
14.03.2014 10:47

Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro skleněná vlákna a dicyklohexylftalát

ECHA vyzývá zainteresované strany k veřejné konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování v termínu do 22. 4. 2014 ECHA zveřejnila výzvu k veřejné konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro látky: Dicyclohexyl phthalate; CAS 84—61—7. Švédsko navrhuje látku...
13.03.2014 09:36

Nové nařízení EU o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek vstoupilo v platnost

Po revizi nařízení o postupu předchozího souhlasu (nařízení PIC) vstoupila 1. března 2014 v platnost nová pravidla týkající se vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek. Nařízení (EU) č. 649/2012 upravuje dovoz a vývoz určitých nebezpečných chemických látek a ukládá povinnosti společnostem,...
13.03.2014 09:35

Nová veřejná konzultace k identifikaci látek vzbuzujících velmi velké obavy

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům na identifikaci 4 dalších látek vzbuzujících velmi velké obavy. Veřejná konzultace potrvá do 17. dubna 2014. Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce na internetových stránkách ECHA,...
04.03.2014 15:29

ČIŽP bude v roce 2014 kontrolovat dovozce chemických látek a směsí

V období 1. 3. - 31. 10. 2014 provedou oblastní inspektoráty ČIŽP kontroly v rámci druhé fáze evropského projektu REACH-EN-FORCE 3 (REF3), který je připraven Fórem pro výměnu informací o prosazování Evropské chemické agentury (ECHA). Kontroly budou probíhat  v ČR i ve většině států EU....
27.02.2014 09:22

ECHA pořádá seminář a workshop pro žadatele o povolení

Látky zařazené na Seznam látek podléhajících povolení (příloha XIV nařízení REACH), nemohou být uváděny na trh nebo používány po datu zániku, pokud nebylo pro konkrétní použití vydáno povolení nebo pokud použití nebylo od povolení osvobozeno. ECHA bude pořádat od 28. do 29. dubna 2014 již pátý...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

21.09.2014 21:25

Aktuality ze 17. schůze poslanecké sněmovny, odpady budou na řadě až příští týden

T: od 16.9.2014 V úterý odpoledne byla zahájena 17. schůze dolní komory poslanecké sněmovny. Na...
18.09.2014 14:37

Žadatelé na severní Moravě vyčerpali alokaci na kotlíkové dotace

Žadatelé o dotaci na výměnu starých kotlů za nové nízkoemisní v Moravskoslezském kraji dnes...
18.09.2014 13:15

Výsledky jednání Legislativní rady vlády - ochrana zemědělského půdního fondu

Dnes se konalo zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. Rada projednávala návrh novely zákona o...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

Použité zkratky:

CHLP

Chemické látky a přípravky

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
CLP Klasifikace a označovaní látek a směsí
ADR (Accord Dangereuses Route) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí