Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Partner rubriky:

CLP 2015: Jednejte ihned!

 

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

26.06.2015 10:17

Nová verze registru biocidních přípravků spuštěna

Ve čtvrtek 25. června byla spuštěna nová verze registru biocidních přípravků - R4BP 3.3. Zásadní novinky pro uživatele: povolení pro biocidní přípravek - bylo odebráno omezení v případě, kdy stejná společnost je držitelem počátečního povolení a souvisejícího stejného oprávnění pro biocidní...
26.06.2015 10:01

Výbor pro biocidní přípravky rozhodl o 11 látkách

Výbor pro biocidní přípravky (BPC) na svém zasedání 15. - 18. června 2015 přijal na 11 stanovisek pro účinné látky používané v biocidních přípravcích (protihnilobní a dezinfekční prostředky, konzervační látky). Konkrétní výsledky: Biphenyl-2-ol schváleno pro PTs 4 and 6 PHMB: schváleni pro PTs...
26.06.2015 09:37

Na 200 látek projde hlubší kontrolou ECHA

ECHA vybrala na 200 látek, které podrobí bližší kontrole z pohledu potřeby dalších regulačních opatření (kontrola dodržování předpisů, hodnocení látek, harmonizované klasifikace a označování, povolení nebo omezení). Primárně byly vybrány látky představující největší potencionální riziko pro zdraví...
19.06.2015 07:54

Průzkum: Omezení čtyř klasifikovaných ftalátů v dovážených předmětech

ECHA a kompetentní autorita Dánska v současné době uvažují o možnosti omezení čtyř ftalátů DEHP, BBP, DBP a DIBP v předmětech a vyzývají k účasti na průzkumu. ECHA a kompetentní autorita Dánska v současné době uvažují o možnosti omezení čtyř ftalátů v předmětech. Jedná se o ftaláty:...
18.06.2015 07:55

Novinky CHLP: Nové SVHC látky, aktualizace pokynů a nová tabulka k žádostem o povolení

Agentura ECHA zařadila na Kandidátský seznam další 2 látky vzbuzující velmi velké obavy (látky SVHC). ECHA také uveřejnila novou souhrnnou tabulku k žádostem o povolení (autorizaci) používání chemických látek, a zveřejnila aktualizaci ECHA Pokynů k používání CLP kritérií.   Na základě návrhů...
08.06.2015 10:00

REACH: Změna výše poplatků a plateb

V Úřední věstník Evropské unie (L139, 5.6.2015) bylo dnes zveřejněno prováděcí nařízení Komise, kterým se mění nařízení o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení REACH. Poplatky a platby stanovené se ročně revidují s ohledem na míru inflace měřenou podle Evropského...
04.06.2015 08:49

Změna směrnice, kterou se omezuje používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (EZZ)

V Úředním věstníku Evropské unie (L137/10, 4.6.2015) vyšla Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863 ze dne 31. března 2015, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o seznam omezených látek. Citovaná směrnice stanovuje pravidla pro omezení...
01.06.2015 09:20

REACH: Změna nařízení z pohledu bezpečnostních listů

V Úředním věstníku Evropské unie vyšlo Nařízení komise  (ES)2015/830 ze dne 28. května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). Nařízení stanovuje, že bezpečnostní listy poskytnuté...
28.05.2015 08:07

REACH: Harmonogram pro zasílání žádostí o povolení látky do agentury ECHA

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) vytvořila již v roce 2013 harmonogram pro tzv. specifická okna pro zasílání žádostí o povolení látek zahrnutých do přílohy XIV nařízení REACH. Zasílání žádostí prostřednictvím těchto specifických oken umožňuje ECHA optimalizovat jejich vyhodnocování...
15.05.2015 08:13

RoHS: Evropská komise schválila rozšíření rozsahu omezovaných látek v elektrozařízeních

Dne 31. března 2015 Evropská komise schválila návrh směrnice [pdf, 514 kB], kterou se rozšiřuje dosavadní počet nebezpečných látek omezovaných v elektrozařízeních o další 4 látky, kterými jsou následující ftaláty: Benzyl butyl ftalát (BBP) Dibutyl ftalát (DBP) Bis(2—ethylhexyl)...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

05.10.2015 18:03

Lovochemie má nový ekologický energetický zdroj

ČKD uvedla na konci září do zkušebního provozu nový ekologický energetický zdroj v Lovochemii v...
05.10.2015 17:05

Vláda schválila zákon o zadávání veřejných zakázek i novelu zákona o podporovaných zdrojích energie

VÝSLEDKY Vláda České republiky dnes opět odložila projednání materiálu s názvem "Analýza...
05.10.2015 15:06

Česká chytrá lavička změří kvalitu ovzduší nebo dobije telefon

Solární lavička CapaSitty představuje veřejností vítané využití obnovitelných zdrojů a ostrovních...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

Použité zkratky:

CHLP

Chemické látky a přípravky

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
CLP Klasifikace a označovaní látek a směsí
ADR (Accord Dangereuses Route) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí