Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Partner rubriky:

CLP 2015: Jednejte ihned!

 

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

22.10.2014 08:31

CLP: konzultace k pesticidu triadimenol

ECHA zahájila 45ti-denní veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování (CLH) pesticidu triadimenol v termínu do 28. 11. 2014.  Triadimenol se v EU používá v zemědělství jako fungicid k postřiku semen a listů a nemá harmonizovanou klasifikaci v příloze VI nařízení CLP....
22.10.2014 08:29

Průzkum spokojenosti uživatelů s webovými stránkami ECHA

Dne 14. října 2014 zahájila agentura ECHA průzkum, který se týká spokojenosti uživatelů s obsahem a funkčností internetových stránek ECHA. ECHA chce uživatele svých webových stránek motivovat ke spolupráci a pomoci tím k jejich zlepšení v dalších letech. Uvítala by proto vyplnění dotazníku (níže...
21.10.2014 10:34

POZVÁNKA: Nakládání s chemickými látkami a směsmi v praxi

Společnost EKONOX s.r.o., si Vás dovoluje pozvat na seminář: „Nakládání s chemickými látkami a směsmi v praxi.“, který se bude konat 25. 11. 2014, v hotelu Palcát v Táboře. Cílem semináře není účastníky zbytečně zatěžovat jednotlivými paragrafy a citacemi vybraných ustanovení...
08.10.2014 14:27

Aktuální stav novely zákona o prevenci závažných havárií

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vypořádalo zásadní připomínky k návrhu zákona o prevenci závažných havárií. Návrh zákona je vládě překládán se dvěma rozpory. Magistrát hlavního města Prahy požaduje po předkladateli vypracování prováděcího právního předpisu, v němž by závazně stanovil...
07.10.2014 09:46

Vyšlo nové číslo CHEMAGAZÍNu

Tématem aktuálního čísla CHEMAGAZÍNU jsou Biotechnologie, biochemie a farmacie. Stáhněte si celý časopis ve formátu PDF ZDE. Pro objednání pravidelného bezplatného zaslání tištěného vydání časopisu využijte formulář Objednávka zasílání nebo kontaktujte redakci.    Výběr z obsahu...
24.09.2014 12:17

Výbor RAC přijal pět vědeckých stanovisek k harmonizované klasifikaci a označování

Výbor pro hodnocení rizik (RAC) přijal stanoviska k pěti návrhům harmonizované klasifikace a označování v rámci EU. Jde o stanoviska k návrhům harmonizované klasifikace a označování těchto látek: Methanol Chloralose N,N dimethylacetamide (DMAC) Iodomethane Heptadecafluorononanoic acid...
24.09.2014 12:15

Konzultace k návrhu stanovisek výboru SEAC k návrhu na omezení NMP a kadmia a jeho sloučenin v barvách

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu stanovisek Výboru pro sociálně-ekonomickou analýzu (SEAC) k návrhu na omezení 1-methyl-2-pyrrolidonu (NMP) a kadmia a jeho sloučenin v barvách. Výbor SEAC souhlasil s návrhem Nizozemí na omezení výroby a používání 1—methyl—2—pyrrolidonu (NMP). Navrhované...
24.09.2014 12:12

Veřejná konzultace k návrhu na omezení používání bromovaného zpomalovače hoření při použití v plastech a textilu

Na žádost Evropské komise předložila agentura ECHA zprávu, která navrhuje omezení výroby, používání a uvádění na trh dekabromodifenyl etheru (dekaBDE), CAS 1163—19—5. Navrhované omezení se vztahuje i na předměty, které obsahují dekaBDE v koncentracích vyšších než 0,1% hmotnostních, včetně předmětů...
16.09.2014 08:48

Seminář ECHA: Klasifikace směsí a sdělování informací o jejich bezpečném používání

Agentura ECHA připravuje na 5.11.2014 internetový seminář zaměřený na klasifikaci směsí a sdělování informací v dodavatelském řetězci. Seminář se bude konat 5. 11. 2014 od 10 hodin středoevropského času. Jeho cílem je pomoci výrobcům a dovozcům chemických směsí při plnění povinností vyplývajících z...
16.09.2014 08:46

CLP: Nová veřejná konzultace pro 2 látky

ECHA zahájila 45—denní veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro tyto látky: clorofene; chlorophene; clorophene; 2—benzyl—4—chlorophenol; CAS 120—32—1. Tento biocid nemá harmonizovanou klasifikaci. Norsko navrhuje klasifikovat látku jako nebezpečnou pro zdraví a pro...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

06.05.2015 15:49

Vláda dnes nerozhodla o budoucnosti české energetiky

Vláda dnes Aktualizaci Státní energetické koncepce České republiky přerušila na 14 dní. Dále...
06.05.2015 15:00

Barák: obor vodovodů a kanalizací je přeregulován

ROZHOVOR 19. – 21. května bude pražský výstavní areál v Letňanech hostit 19. ročník největší...
06.05.2015 08:25

Zpráva o pokroku ve snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2014

  Zpráva o pokroku ve snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2014 podává přehled...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

Použité zkratky:

CHLP

Chemické látky a přípravky

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
CLP Klasifikace a označovaní látek a směsí
ADR (Accord Dangereuses Route) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí