Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Partner rubriky:

CLP 2015: Jednejte ihned!

 

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

21.02.2014 09:36

ECHA publikovala aktualizované pokyny pro sestavení bezpečnostních listů (verze 2)

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) publikovala překlady nově aktualizovaných Pokynů pro sestavení bezpečnostních listů (Pokyny) ve 22 jazycích členských států EU. Byla aktualizována zejména příloha 2 těchto pokynů. Do přílohy 2 byly přesunuty a aktualizovány informace, které byly dříve...
21.02.2014 09:34

Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro další 3 látky

ECHA zveřejnila výzvu k veřejné konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování, s termínem do 28. března 2014, pro látku: chloralose (INN); (R)—1,2—O—(2,2,2—trichloroethylidene)—α—D—glucofuranose; glucochloralose; anhydroglucochloral; CAS 15879—93—3. Látka se v EU používá k hubení...
13.02.2014 13:09

ECHA: Pokyny pro přípravu dokumentace podle přílohy XV pro identifikování látek vzbuzujících mimořádné obavy - aktualizace

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) vydala aktualizaci dokumentu - Pokyny pro přípravu dokumentace podle přílohy XV pro identifikování látek vzbuzujících mimořádné obavy. Aktualizace zohledňuje změnu přílohy XIII nařízení REACH (podle nařízení Komise (EU) č. 253/2011 ze dne 15. března 2011)...
13.02.2014 12:42

ECHA: veřejná konzultace ke 4 žádostem o povolení

Dne 9. dubna 2014 bude ukončena veřejná konzultace ohledně alternativního použití následujících látek: Diarsenic trioxide Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34) Lead chromate molybdate sulphate red (C.I. Pigment Red 104) Na internetových stránkách agentury ECHA jsou zveřejněny...
13.02.2014 12:19

ECHA doporučuje zařadit dalších 5 látek do přílohy č.XIV

Evropská agentura pro chemické látky doporučila vyhovět návrhu na zařazení nových pěti SVHC látek do přílohy č. XIV, která obsahuje látky jejichž používání je podmíněno získáním relevantního povolení. Mechanismus povolování by měl zajistit, že rizika spojená s používání SVHC látek (látky vzbuzující...
13.02.2014 11:09

ECHA: 69% dokumentací nebylo v souladu s požadavky REACH

ECHA uzavřela kontrolu souladu registračních dokumentací látek vyráběných nad 100 t/rok a předložených v první registrační vlně v roce 2010. Tam, kde ECHA vydala rozhodnutí jako výsledek kontroly souladu, musí registranti poskytnout požadované informace tak, aby prokázali, že jejich chemikálie...
07.02.2014 10:39

Vyšlo nové číslo CHEMAGAZÍNu, nosné téma jsou tepelné procesy

Vyšlo nové číslo CHEMAGAZÍNu, nosné téma jsou tepelné procesy. Jedním ze způsobů, jak snížit vysoké náklady na znečištění výměníků tepla, je použití speciálních typů výměníků konstruovaných za tímto účelem, jako např. spirálových. Oxidační desulfurizace ukazuje, že je relativně snadné dosáhnout...
06.02.2014 08:09

Poslanci schválili novelu chemického zákona s technickou opravou

Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s Vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony podle sněmovního...
04.02.2014 11:07

ECHA pořádá konferenci "9th Stakeholders´ Day"

ECHA bude pořádat 21. května 2014 v konferenčním centru v Helsinkách již "9th Stakeholders´ Day". Registrace pro účastníky této akce byla zahájena. Po konferenci se uskuteční každoroční Helsinské chemické fórum. Konference nabízí svým účastníkům možnost získat informace o všech novinkách a...
04.02.2014 11:05

ECHA požaduje další informaci k návrhu na omezení 1-methyl-2-pyrrolidonu

K již probíhající veřejné konzultaci k návrhu na omezení 1-methyl-2-pyrrolidonu (NMP) žádá ECHA o další informaci. Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) požaduje od zainteresovaných stran dodatečnou informaci, která by pomohla se stanoviskem k návrhu na omezení NMP. K otázkám v současné době...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

19.08.2014 07:34

Účastníci ENERGO SUMMITU 2014 se mohou těšit na zajímavé řečníky a aktuální témata

Letošní 3. ročník mezinárodního veletrhu energetiky, elektrotechniky, elektroniky a automatizace -...
18.08.2014 11:58

Přerov otevře nový sběrný dvůr s kapacitou 400 tun odpadu ročně

Nový, v pořadí už druhý sběrný dvůr bude od středy 20. srpna otevřený v Přerově, který...
18.08.2014 07:50

Úvěry od bank je také nutné vysoutěžit ve výběrovém řízení

Žadatelé o podporu, kteří chtějí mít jistotu, že skutečně získají dotaci ze stávajícího Operačního...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

Použité zkratky:

CHLP

Chemické látky a přípravky

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
CLP Klasifikace a označovaní látek a směsí
ADR (Accord Dangereuses Route) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí