Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Partner rubriky:

CLP 2015: Jednejte ihned!

 

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

08.09.2014 08:52

RoHS: MPO potvrdilo, že 8 dalších směrnic EU má bezprostřední účinek

Osm směrnic Evropské komise v přenesené pravomoci (2014/69/EU - 2014/76/EU) umožňující výjimky pro použití olova a rtuti v elektrozařízeních má v České republice skutečně bezprostřední účinek. Směrnice proto nebudou transponovány do nařízení vlády č. 481/2012 Sb. Ministerstvo...
02.09.2014 09:36

Nařízení Komise (EU) č. 900/2014

V platnost vstoupilo nové nařízení Komise (EU) ze dne 15. 7. 2014, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH). Dne 21. srpna 2014 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení Komise (EU) č....
02.09.2014 09:34

Nařízení Komise (EU) č. 895/2014 k příloze XIV nařízení REACH

Dne 22. 8. 2014 vstoupilo v platnost nové nařízení, kterým se rozšiřuje seznam chemických látek v příloze XIV nařízení REACH o dalších 9 látek podléhajících povolení pro určitá použití. Nové nařízení Komise (EU) č. 895/2014 ze dne 14. 8. 2014, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského...
25.08.2014 09:46

CLP: Veřejná konzultace k pesticidu Tefluthrin

ECHA zahájila 45ti-denní veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování (CLP) pesticidu Tefluthrin v termínu do 26. 9. 2014. Látka je insekticid používaný především k ochraně cukrové a krmné řepy. Tefluthrin nemá harmonizovanou klasifikaci v příloze VI nařízení CLP. Německo...
20.08.2014 08:21

Aktualizovaný pokyn pro testování mutagenity

ECHA vydala aktualizaci Pokynů k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti - kapitola R.7a. Aktualizace zohledňuje nedávnou revizi směrnic OECD pro zkoušení (TGs - TG 488, TG 489) a testování genotoxicity. Kompletně byly přepracovány oddíly R.7.7.1 k R.7.7.7, které se vztahují k...
20.08.2014 07:58

Nové veřejné konzultace k použití alternativních látek

13. srpna 2014 zahájila ECHA novou veřejnou konzultaci k použití alternativních látek za trichlorethylen (TCE) a oxid arsenitý. Konkrétně je žádáno povolení pro použití trichlorethylenu jako rozpouštědla pro odstranění a obnovení pryskyřice z barvené tkaniny, či jako rozpouštědla v procesu získání...
20.08.2014 07:42

eGUIDE: nová interaktivní příručka k bezpečnostním listům a scénářům expozice

ECHA se snaží co nejvíce přiblížit uživatelům problematiku bezpečnostních listů a scénářů expozic, a tak připravila interaktivní publikaci eGuide. Zhruba šedesáti stránkovou publikaci tvoří příklad bezpečnostního listu smyšlené chemické látky. Navíc obsahuje: krátké informativní video...
07.08.2014 08:50

Nová publikace k scénářům expozice

Agentura pro chemické látky (ECHA) vydala novou publikaci k scénářům expozice, která by měla pomoci především Následným uživatelům. Publikace obsahuje konkrétní ilustrativní příklad scénáře expozice hypotetické nebezpečné látky, který by měl být připojen k bezpečnostnímu listu. Příklad obsahuje...
23.07.2014 08:20

ECHA zpřístupnila novou službu pro žadatele o povolení (autorizaci) s názvem "partners service/služba partnerů"

Smyslem nově zpřístupněné "služby partnerů" pro žadatele o povolení je, aby si mohli nalézt vhodného partnera pro vypracování svých žádostí o povolení.   ECHA uvítá, když společnosti, konsorcia, průmyslová sdružení a poradenské společnosti budou využívat webovou "službu partnerů”, která...
22.07.2014 08:23

Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro další 4 látky

ECHA vyzývá zainteresované strany k veřejné konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování v termínech do 8. srpna a 22. srpna 2014 (zveřejněno ECHA 9. 7. 2014).   ECHA zveřejnila výzvu k veřejné konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování, s termínem do 22. srpna...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

01.03.2015 18:37

E15: Lesy ČR chtějí po chvaletické elektrárně miliony za zničené stromy

Lesy ČR požadují po Elektrárně Chvaletice náhrady škod způsobených imisemi ze spalování hnědého...
01.03.2015 10:39

Konkurenční prostředí v odpadovém hospodářství z pohledu šéfa společnosti ASEKOL

Předseda představenstva společnosti ASEKOL Jan Vrba popisuje situaci a hlavní důvody dnešních...
01.03.2015 06:41

Obec Němčovice podala podnět k ÚOHS kvůli monopolu společnosti EKO­-KOM

Pokud nepodepíšete novou smlouvu, budete mít menší odměny za odevzdaný vytříděný odpad. Tak s...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

Použité zkratky:

CHLP

Chemické látky a přípravky

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
CLP Klasifikace a označovaní látek a směsí
ADR (Accord Dangereuses Route) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí