Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Partner rubriky:

CLP 2015: Jednejte ihned!

 

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

12.06.2014 08:28

MPO: Nové směrnice, které umožňují výjimky pro použití olova a rtuti v elektrozařízeních

Směrnice Komise v přenesené působnosti byly vyhlášeny dne 20. května 2014 a účinnosti nabyly dne 9. června 2014. Tyto směrnice novelizují směrnici č. 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, a to tak, že doplňují další výjimky do...
06.06.2014 08:00

Nařízení Komise (EU) č. 474/2014 k příloze XVII nařízení REACH

Dne 9. května 2014 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení Komise (EU) č. 474/2014 ze dne 8. května 2014, kterým se mění příloha XVIInařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o...
30.05.2014 13:03

ECHA: Stakeholders' Day - prezentace ke stažení

21. května 2014 proběhl v Helsinkách již devátý ročník tzv. Stakeholders' Day, jehož cílem je prezentace zkušeností jak ze strany ECHA, tak především ze strany podniků a nevládních neziskových organizací. Veškeré dokumenty z jednání jsou k dispozici níže ke stažení.   Další informace: Celá...
30.05.2014 12:33

ECHA publikovala nové pokyny k biocidům

Na stránkách ECHA jsou ke stažení nové metodické pokyny k biocidům. Jedná se pouze o přechodné dokumenty, které vznikaly ještě před novelizací nařízení o biocidních přípravcích (BPR), a jsou platné do doby jejich aktualizace dle nového nařízení. Pokyny připravila ECHA ve spolupráci s orgány...
30.05.2014 09:43

ECHA upozorňuje na konečný termín oznámení pro 7 látek v předmětech

Agentura ECHA připomíná výrobcům a dovozcům předmětů obsahujících některou ze 7 látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) zahrnutých na Kandidátský seznam (KS) 16. prosince 2013, že musí agentuře podat oznámení nejpozději do 16. června 2014. Jedná se o tyto látky, které jsou klasifikovány jako...
26.05.2014 13:04

ECHA: rozhodnutí odvolacího senátu ohledně používání úředních jazyků

Odvolací senát ECHA v rámci rozhodování případu A-002-2013 ohledně správného vyměření poplatku za registraci pro malé a střední podniky rozhodoval taktéž o správném použití úředních jazyků. V konkrétním případě A-002-2013 odvolací senát shledal chybu v rozhodovacím procesu ECHA, kdy si nesprávně...
15.05.2014 14:53

ECHA zahájila veřejnou konzultaci ohledně náhrady HBCDD

ECHA k 14. květnu zahájila veřejnou konzultaci v případě nahrazení látky HBCDD, která se například využívá ve stavebnictví jakožto samo zhášecí složka v pěnovém polystyrenu (EPS). Veškeré příspěvky k vyhlášené konzultaci je možné zasílat, až do 9. června 2014, prostřednictvím formuláře umístěného...
15.05.2014 14:25

ECHA podepsala memorandum o porozumění s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA)

Dnes bylo v Helsinkách podepsáno memorandum mezi výkonným ředitelem agentury ECHA (Geert Dancet) a výkonným ředitelem agentury EMA (Guido Rasi). Cílem této dohody je posílit vědecký dialog mezi agenturou ECHA a EMA, a to vzájemným sdílením odborných znalostí, know-how a vědeckých dat. Agentury se...
12.05.2014 10:20

Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro dva pesticidy

ECHA zahájila 45ti-denní veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro pesticidy pencycuron a benzovindiflupyr. Tyto látky dosud nemají harmonizovanou klasifikaci.  Pencycuron (ISO); 1—[(4—chlorophenyl)methyl]—1—cyclopentyl—3—phenylurea{CAS 66063—05—6} je fungicid k...
05.05.2014 13:23

Leták "Chemická bezpečnost a vaše podnikání" - práva a povinnosti dle nařízení REACH a CLP

Nedávný průzkum a kontroly ukazují, že mnoho malých firem využívajících chemické látky si stále neuvědomuje, že nařízení REACH a CLP se vztahuje také na jejich podnikání. Agentura ECHA vydala leták "Chemická bezpečnost a vaše podnikání", který společnostem nabízí důležité počáteční informace,...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

25.11.2014 17:57

Richard Brabec: Měli bychom kontrolovat, kdo čím topí

ROZHOVOR "V rámci novely zákona o ochraně ovzduší, bychom rádi otevřeli otázku možnosti kontroly...
25.11.2014 15:48

Novela EIA bude podle Šlechtové platná nejspíš až březnu 2015

Před Českou republikou je mimořádná šance získat od Evropské unie za období 2014 až 2020 částku...
25.11.2014 12:50

Tradiční konference Biomasa a Energetika mění název i místo konání

Tradiční konference Biomasa a Energetika se od letošního roku dočkala několika úprav. První...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

Použité zkratky:

CHLP

Chemické látky a přípravky

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
CLP Klasifikace a označovaní látek a směsí
ADR (Accord Dangereuses Route) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí