Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Partner rubriky:

CLP 2015: Jednejte ihned!

 

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

13.03.2014 09:36

Nové nařízení EU o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek vstoupilo v platnost

Po revizi nařízení o postupu předchozího souhlasu (nařízení PIC) vstoupila 1. března 2014 v platnost nová pravidla týkající se vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek. Nařízení (EU) č. 649/2012 upravuje dovoz a vývoz určitých nebezpečných chemických látek a ukládá povinnosti společnostem,...
13.03.2014 09:35

Nová veřejná konzultace k identifikaci látek vzbuzujících velmi velké obavy

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům na identifikaci 4 dalších látek vzbuzujících velmi velké obavy. Veřejná konzultace potrvá do 17. dubna 2014. Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce na internetových stránkách ECHA,...
04.03.2014 15:29

ČIŽP bude v roce 2014 kontrolovat dovozce chemických látek a směsí

V období 1. 3. - 31. 10. 2014 provedou oblastní inspektoráty ČIŽP kontroly v rámci druhé fáze evropského projektu REACH-EN-FORCE 3 (REF3), který je připraven Fórem pro výměnu informací o prosazování Evropské chemické agentury (ECHA). Kontroly budou probíhat  v ČR i ve většině států EU....
27.02.2014 09:22

ECHA pořádá seminář a workshop pro žadatele o povolení

Látky zařazené na Seznam látek podléhajících povolení (příloha XIV nařízení REACH), nemohou být uváděny na trh nebo používány po datu zániku, pokud nebylo pro konkrétní použití vydáno povolení nebo pokud použití nebylo od povolení osvobozeno. ECHA bude pořádat od 28. do 29. dubna 2014 již pátý...
26.02.2014 07:26

Veřejná konzultace k alternativám dalších látek podléhajících povolení

ECHA vyzývá zainteresované strany k předložení důležitých informací o alternativách látek, pro jejichž použití obdržela žádosti o povolení. Agentura ECHA obdržela žádosti o povolení pro použití těchto látek: oxid arsenitý; sulfochroman olovnatý, žluť (C.I. Pigment Yellow...
21.02.2014 10:07

ECHA newsletter - 1/2014

ECHA na svých stránkách zveřejnila první letošní vydání ECHA Newsletteru. Témata: vyhodnocení dokumentace oznámení PPORD povolení pro biocidní přípravky role agentury ECHA podle nařízení PIC získávání informací ohledně bezpečného používání směsi   Ke stažení: ECHA newsletter -...
21.02.2014 09:36

ECHA publikovala aktualizované pokyny pro sestavení bezpečnostních listů (verze 2)

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) publikovala překlady nově aktualizovaných Pokynů pro sestavení bezpečnostních listů (Pokyny) ve 22 jazycích členských států EU. Byla aktualizována zejména příloha 2 těchto pokynů. Do přílohy 2 byly přesunuty a aktualizovány informace, které byly dříve...
21.02.2014 09:34

Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro další 3 látky

ECHA zveřejnila výzvu k veřejné konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování, s termínem do 28. března 2014, pro látku: chloralose (INN); (R)—1,2—O—(2,2,2—trichloroethylidene)—α—D—glucofuranose; glucochloralose; anhydroglucochloral; CAS 15879—93—3. Látka se v EU používá k hubení...
13.02.2014 13:09

ECHA: Pokyny pro přípravu dokumentace podle přílohy XV pro identifikování látek vzbuzujících mimořádné obavy - aktualizace

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) vydala aktualizaci dokumentu - Pokyny pro přípravu dokumentace podle přílohy XV pro identifikování látek vzbuzujících mimořádné obavy. Aktualizace zohledňuje změnu přílohy XIII nařízení REACH (podle nařízení Komise (EU) č. 253/2011 ze dne 15. března 2011)...
13.02.2014 12:42

ECHA: veřejná konzultace ke 4 žádostem o povolení

Dne 9. dubna 2014 bude ukončena veřejná konzultace ohledně alternativního použití následujících látek: Diarsenic trioxide Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34) Lead chromate molybdate sulphate red (C.I. Pigment Red 104) Na internetových stránkách agentury ECHA jsou zveřejněny...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

02.09.2014 10:17

Vláda zítra projedná i teze novely stavebního zákona

Vláda na svém zítřejším zasedání kromě novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,...
02.09.2014 09:43

REACH novinky: V platnost vstoupila dvě nová nařízení

V platnost vstoupilo nové nařízení Komise (EU) ze dne 15. 7. 2014, kterým se mění příloha nařízení...
02.09.2014 09:11

OPŽP: Podat žádost o platbu lze i před nabytím účinnosti smlouvy o spolufinancování

Státní fond životního prostředí ČR z důvodu zajištění maximálního čerpání finančních prostředků z...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

Použité zkratky:

CHLP

Chemické látky a přípravky

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
CLP Klasifikace a označovaní látek a směsí
ADR (Accord Dangereuses Route) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí