Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

CLP 2015: Jednejte ihned!

 

Odborné semináře:

Partner rubriky:

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

26.04.2016 12:58

Pozor: ECHA zpřístupní další informace z registrací

Na konci června ECHA zpřístupní další informace z obdržených registračních dokumentací, jako jsou koncová shrnutí (endpoint summaries), scénáře expozice a nové prvky zakomponované v UCLID 6. Toto se týká nově obdržených a aktualizovaných registrací. U zbývajících dokumentací dojde ke...
26.04.2016 09:01

Dokumentace pro omezení čtyř klasifikovaných ftalátů

Dne 1. dubna 2016 agentura ECHA předložila návrh na omezení čtyř závazně klasifikovaných ftalátů v předmětech. Jedná se o závazně klasifikované ftaláty: bis(2—ethylhexyl)—ftalát (DEHP), benzyl—butyl—ftalát (BBP), dibutyl—ftalát (DBP) a diisobutyl—ftalát (DIBP). Podle článku 69 (2) nařízení REACH...
20.04.2016 09:48

Nové nástroje pro podávání informací národním toxikologickým střediskům

Na základě požadavku čl. 45 nařízení CLP (klasifikace a označování chemických látek a přípravků) budou dovozci a následní uživatelé, uvádějící na trh nebezpečné směsi, odpovědní za předložení informací místnímu toxikologickému středisku. ECHA na základě tohoto požadavku navrhla on-line nástroj,...
20.04.2016 09:46

Připravte se na nové IT nástroje

ECHA připravuje aktualizaci všech klíčových nástrojů používaných při plnění povinností vyplývajících z nařízení REACH a CLP. Konkrétně se aktualizace dotkne IUCLID (příprava REACH a CLP dokumentace), CHESAR (příprava zprávy o chemické bezpečnosti), ale také REACH-IT. Nejdříve dojde...
20.04.2016 09:45

Výbor pro biocidní přípravky přijal stanovisko k šesti účinným látkám

Dne 13. – 14. dubna 2016 proběhlo jednání Výboru pro biocidní přípravky (BPC), jehož výsledkem bylo přijmutí patnácti stanovisek k šesti účinným látkám používaných v biocidních přípravcích určených pro lidskou a veterinární hygienu a jako konzervační látka. Výbor shledal, že diskutované...
20.04.2016 09:41

Mohou nově vyvíjené metody zdokonalit současnou úroveň toxikologie?

Na 19. – 20. dubna 2016 připravila ECHA workshop na podporu nových metod toxikologického výzkumu jejíž cílem je minimalizace potřeby testování na zvířatech. Nově vyvíjené metody mají napomoci k lepšímu porozumění o toxických účincích chemických látek a bez potřeby testování na zvířatech...
14.04.2016 07:39

ECHA prověří princip "jedna látka, jedna registrace"

ECHA připravuje retroaktivní kontrolu všech registračních dokumentací, u kterých může být porušen princip nařízení REACH "jedna látka, jedna registrace". Přibližně 700 individuálních registračních dokumentací zaslaných podle nařízení REACH bude znovu otevřeno a zároveň ECHA překontroluje úplnost...
07.04.2016 10:48

REACH: Stručné pokyny pro uživatele chemikálií na pracovišti

ECHA ve spolupráci s pracovní skupinou HelpNet připravila stručné pokyny — Doporučení pro uživatele chemikálií na pracovišti, pro snadnější orientaci v klasifikaci (nebezpečných vlastnostech), označování a balení chemických látek a směsí a možnostech využívání/vytěžování dostupných informací o...
25.03.2016 04:49

Nové webové stránky pro vytváření tzv. map použití

ECHA zpřístupnila dne 16. března 2016 novou webovou stránku, která umožní následným uživatelům chemické látky zpracovat mapu jejího použití a tak poskytovat registrantům informace o používání chemických látek a podmínkách jejich použití. Jako první krok při posouzení chemické bezpečnosti musí...
24.03.2016 09:13

REACH: Pokyny k požadavkům na informace a posuzování chemické bezpečnosti v češtině

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) uveřejnila aktualizované Pokyny k požadavkům na informace a posuzování chemické bezpečnosti kapitolu R 12- Deskriptory použití nově v českém jazyce. Z rekapitulace provedených změn a úprav vyplývá, že rozsah pokynů byl rozšířen na "Popis použití" (namísto...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

24.06.2016 13:59

Poslechněte si rozhovor s vládním zmocněncem pro jadernou energetiku

Rozhodnutí o výstavbě jaderných bloků je předčasné, jsme v etapě příprav, řekl včera vládní...
24.06.2016 12:44

Změna nařízení REACH - anorganické amonné soli

V Úředním věstníku Evropské unie vyšlo nařízení Komise (EU) 2016/1005 ze dne 23. června 2016,...
24.06.2016 08:09

Europoslanci požadují 30% cíl pro obnovitelné zdroje energie

Europoslanci volají po rychlejší a úplné implementaci legislativy, která umožní dosáhnout 20% cíle...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

Použité zkratky:

CHLP

Chemické látky a přípravky

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
CLP Klasifikace a označovaní látek a směsí
ADR (Accord Dangereuses Route) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
BPR Biocidní přípravky