Více času na podstatné

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Tématem aktuálního čísla je zpětný odběr. Polemika se zabývá otázkou novely zákona zpoplatňující plastové tašky. Co přinese navrhovaný zákon o odpadech samosprávám? Na otázku odpovídá Karel Ferschmann. K rozhovoru si tentokrát redakce pozvala senátora a místostarostu Zbyňka Linharta a tématem jsou národní parky - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


REKLAMA

 


DOPORUČUJEME

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Duben    
24.4.

Nakládání s odpadem – poplatky a jejich zvyšování

25.4.

AZBEST - ZNÁME ŘEŠENÍ (PRAHA)

25.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 25.4., 26.4., 27.4., 3.10., 04.10., 05.10.
25.-26.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
26.4. Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje
28.4. ČOV AS-HSBR - nová konstrukce SBR reaktoru
Květen    
2.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
Opakování: 31.10.
2.5. Voda 2017
3.5.

Provoz a ekonomika vodovodů a kanalizací malých měst a obcí

3.5. Nakládání s vodami v roce 2017 ochrana vod a tvorba havarijních plánů
Opakování: 4.5.
3.5. Nakládání s chem.látkami - pravidla práce dle 258/2000 Sb.
9.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 10.5., 11.5., 14.11., 15.11.
10.5. Občanský zákoník a ochrana životního prostředí
10.-11.5.

ODPADY 21

16.5. LEGISLATIVA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAXI SE ZAMĚŘENÍM NA AKTUÁLNÍ ZMĚNY
16.5. NAKLÁDÁNÍ S CHEM.LÁTKAMI - pro koncové uživatele a distributory (aktuální stav)
18.-19.5. POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2017 + SANACE 2017
18.5. Nové decentralizované zdroje energie,  potenciál energetických úspor a čistá mobilita
19.5. iKURZ: Jak se řádně připravit na kontrolu orgánu státní správy
22.-23.5. REACH konference 2017
23.-25.5. MEZINÁRODNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACE
23.5. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
24.-26.5. SANAČNÍ TECHNOLOGIE XX
24.5. Prevence závažných havárií po novele zákona v podnikové praxi
Opakování: 25.5.
25.5. Seminář Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce – praktické návody k úspěchu v zapojení veřejnosti
25.5. INTERNÍ AUDITOR EMS
26.5. Vývoj technických řešení a nové směry při úpravě a čištění odpadních vod a jejich opětovné využívání
29.-30.5. 22. konference MĚŘENÍ EMISÍ A OCHRANA OVZDUŠÍ
29.5.-1.6. Membránové procesy pro udržitelný rozvoj
Červen    
1.-3.6. 21. mezinárodní konference Životní prostředí a úpravnictví a workshop  „Critical Raw Materials for the 21st Century“
6.-7.6. Ekologické minimum aneb legislativa ochrany životního prostředí v kostce
Opakování: 14.-15.6.2017
7.6. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků
Opakování: 8.6.2017
8.6. POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A STAVEBNÍ ZÁKON
15.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (1. termín)
20.6. Přelomové legislativní změny v odpadovém hospodářství v roce 2017 a jejich vliv na praxi
Opakování: 21.6.2017
22.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (2. termín)
30.06. Dotace na domovní ČOV a úskalí při jejich získávání
Červenec    
28.7. Objekty na stokových sítích
Srpen    
25.8. Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu
Září    
5.9. Nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení
Opakování: 6.9.
17.-19.9.

Konference Pitná voda 2017

22.9. Úprava vod pro domácnosti a průmysl
Říjen    
10.-12.10.

22. konference Zdraví a životní prostředí

23.-26.10.

64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017

27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
Listopad    
24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
Prosinec    
15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

21.04.2017 09:37

Přehled programu evropského výboru pro životní prostředí

Začátkem příštího týdne (24. až 25. dubna) se uskuteční další zasedání evropského výboru pro Životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). Tématem bude například výměna názorů týkající se zprávy o minimálních zásadách pro průzkum a těžbu uhlovodíků s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení nebo strategie pro nízkoemisní mobilitu. V příštím týdnu se sejdou také ministři životního prostředí (25.-26. dubna) na neformálním jednání, tématem bude oběhové hospodářství a ochrana klimatu.

 

 

Program ENVI 24. - 25.4. 2017:

 • Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu
 • Výměna názorů s Komisí ohledně zprávy o účinnosti doporučení 2014/70/EU o minimálních zásadách pro průzkum a těžbu uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení (COM(2016)0794)
 • Výměna názorů s Komisí o programu REFIT v souvislosti s ekoznačkou/systémem EMAS
 • Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu
 • Veřejné slyšení o přidané hodnotě EU v oblasti životního prostředí, veřejného zdraví a bezpečnosti potravin
 • Přehled celého program - ZDE
ivotní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více zde: http://www.tretiruka.cz/pravni-predpisy/legislativa-eu/
ivotní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více zde: http://www.tretiruka.cz/pravni-predpisy/legislativa-eu/
21.04.2017 09:27

HN: Těžba lithia na Cínovci i jeho zpracování by patřily k nejlevnějším na světě, ukázala studie

Závěry druhé fáze rozsáhlého geologického průzkumu ložiska lithia na Cínovci nyní na burze zveřejnila australská společnost European Metals. Vyplývá z ní, že těžba největšího ložiska v Evropě by měla být i přes hlubinný způsob těžby jednou z nejméně nákladných na světě. Studie zatím počítala s jedenadvaceti roky provozu dolu, během kterých by se vytěžilo deset procent z celkem 656 milionů tun rudy. Více ZDE

 

 

Zdroj: iHNED.cz

21.04.2017 08:38

Konzultace: Hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS)

Evropská komise zahájila v polovině března veřejnou konzultaci týkající se hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS). ECICS je informační nástroj, který svým uživatelům umožňuje jednodušší identifikaci a klasifikaci chemických látek. Hodnocení ECICS se zaměřuje na evaluaci jeho efektivnosti, účinnosti, soudržnosti, udržitelnosti a relevanci. Komise prostřednictvím této veřejné konzultace umožňuje zainteresovaným subjektům vyjádřit se k ECICS a posoudit jeho fungování. Své náměty a názory je možné podávat do 6. června 2017. Více o konzultaci ZDE

20.04.2017 18:06

Společnost použila při výrobě přípravek s těkavými látkami. Dostala pokutu 150 tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší v Ostravě uložili pokutu 150 tisíc korun společnosti, která ve svém závodě použila při výrobě přípravek, který obsahoval až 90 % těkavých organických látek (VOC).

Podle platného integrovaného povolení však mohla firma využívat na daném zařízení pouze přípravky s nulovým obsahem těchto látek. Po dobu používání tohoto přípravku došlo ke zvýšení úniku plynných znečišťujících látek do ovzduší.

„Tímto nezákonným konáním se firma dopustila správního deliktu podle zákona o integrované prevenci. Zvolili jsme relativně nízkou výši pokuty, protože firma tento přípravek používala pouze několik dnů. Společnost se proti uložení sankce neodvolala a rozhodnutí inspekce nabylo 11. 4. právní moci,“ řekl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě.

Společnost ale už inspektory pokutována v minulosti byla. V roce 2016 jí inspektoři oddělení ochrany ovzduší uložili sankci ve výši 130 tisíc korun, opět za porušení zákona o integrované prevenci. Provozovatel zdrojů znečišťování ovzduší neprováděl kontrolní měření účinnosti filtru s aktivním uhlím tak, jak mu stanovoval schválený provozní řád.

20.04.2017 15:13

Co musí firmy udělat pro splnění svých povinností vůči zákonu o prevenci závažných havárií?

Víte, že od 1. 10. 2016 máte povinnost aktualizovat protokoly o nezařazení objektu do režimu závažných havárií a jako stávající provozovatelé máte provést nové zařazení?

Zákon o prevenci závažných havárií (PZH) zná česká legislativa již mnoho let, od roku 1990. Za dobu své platnosti prošel pěti změnami, novelami, přičemž ta poslední nabyla účinnosti 1. 10. 2016. Zákon o PZH je bezesporu velice důležitým předpisem, nicméně jeho dodržování je v mnoha firmách dosud opomíjeno. Jeho aplikace do praxe je vázána na nakládání s chemickými látkami a směsmi (CHLaS), které jsou ve firmě a jejích provozovnách používány.

Podstatou ustanovení zákona je předcházet haváriím v průmyslových podnicích s ohledem na předcházení mimořádným událostem.

V dnešní době na sebe jednotlivé podniky, především v průmyslových zónách, navazují. Proto musí být informace o druzích chemických látek a jejich množství jasně nadefinované. Tyto informace se předávají příslušnému krajskému úřadu, aby jím mohlo být posouzeno například i riziko dominového efektu při havárii v jednom z podniků na daném místě ve vazbě na danou lokalitu.

V případě zákona o PZH musí podnik splnit několik základních povinností:

 • zpracovat seznam CHLaS a z něho vybrat ty látky a směsi, které spadají pod výpočet v rámci PZH (vždy jsou to látky alespoň s jednou nebezpečnou vlastností definovanou zákonem o PZH, nejedná se nutně o každou nebezpečnou CHLaS),
 • pokud takovou CHLaS má, přiřadit jí množství v tunách (i když se jedná jen o gramové množství – analogii hledejme u odpadové evidence),
 • dále přiřadit koeficient vztažený ke každé jedné určené skupině nebezpečnosti – nelze hledat pouze podle H vět nebezpečnosti, v zákoně jsou také přímo vyjmenované látky, které do hodnocení spadají s vlastním koeficientem,
 • provést výpočet a určit zařazení či nezařazení objektu, budovy,
 • splnit povinnosti ve vztahu k protokolu a oznámení výsledku zařazení či nezařazení.

 

Upozorňujeme, že zde není stanovena spodní limitní hranice pro nakládání s vybranými CHLaS, jako je tomu například při povinnosti zpracování havarijního plánu. Pokud nakládáte s  CHLaS příslušnými podle zákona o PZH, musíte zkrátka uvedené povinnosti splnit vždy.

V takřka každé firmě se dnes nakládá s chemickými látkami a směsmi (CHLaS).

Pro představu kdo například spadá pod zákon o PZH:

 • ti, kteří mají svářecí soupravu acetylen – kyslík
 • ti, kteří mají zásobu pohonných hmot, obecně hořlavé kapaliny třídy 1, 2 a 3
 • ti, kteří nakládají s látkami toxickými pro vodní organismy kategorie 1 a 2
 • ale i mnozí další …

 

 

Jsme připraveni problematiku PZH vysvětlit, pomoci se zařazením CHLaS, vytvořením jejich seznamu a provedením výpočtu. Dále Vás naučíme protokolárně určit nezařazení nebo zařazení objektu/budovy podle zákona o PZH a vyplnění potřebné dokumentace.

 

Využijte nabídky školení, které pro vás pořádáme v Praze i Olomouci - více ZDE

V rámci poradenství můžeme takový seminář uspořádat i ve vaší firmě.

Neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese poradenstvi@inisoft.cz nebo telefonicky na +420 485 102 698.

 

 

Autor: INISOFT s.r.o.

20.04.2017 14:07

Maršák: MŽP vidí v oblasti energetického využití komunálních odpadů potenciál rozvoje

Rok 2017 může být rokem, který určí, jak bude Evropa dále nakládat s odpady. Evropský parlament totiž v březnu schválil pozici k legislativním návrhům, které mají členské státy posunout k tzv. oběhovému hospodářství. O tom, jaké změny nová legislativa Česku přinese, hovořil Jan Maršák z odboru odpadů na ministerstvu životního prostředí.

 

Co všechno tedy novely evropských předpisů mění?

Legislativní návrhy, které jsou součástí balíčku, mění šest různých směrnic z oblasti odpadů, obalů a výrobků s ukončenou životností. Evropská komise chce ovšem v novém balíčku vymezit i širší kontext oběhového hospodářství – v doprovodném Sdělení se proto zaměřila na výrobní fázi, design výrobků, opravitelnost výrobků, spotřební fázi, zelené veřejné zakázky, odpadové hospodářství, trh s druhotnými surovinami, prioritní oblasti (plasty, potravinový odpad, stavební a demoliční odpad, kritické suroviny, biomasa a bioprodukty), inovace a investice, monitoring oběhového hospodářství a indikátory.

 

Změny evropských předpisů zpřísňují podmínky pro skládkování odpadů. Jaké budou mít podle odhadů pozitivní dopady?

Ministerstvo životního prostředí oběhové hospodářství jednoznačně podporuje. Podle odhadů může posilování oběhového hospodářství přinést v České republice přes 40 000 nových pracovních míst. Jde o to nasměrovat odpadové hospodářství od prostého skládkování k přeměně odpadů na zdroje, předcházet vzniku odpadů a začít odpady více materiálově a energeticky využívat.

 

Hlavní okruhy změn

 • Definicezákladních pojmů v oblasti odpadového hospodářství
 • Zvyšování cílů pro recyklaci komunálních odpadů, obalových odpadů, nový cíl pro redukci skládkování.
 • 60 – 65% pro roky 2025, 2030 – recyklace komunálních odpadů.
 • 65 – 70% pro roky 2025, 2030 – recyklace obalových odpadů (nové vyšší cíle pro jednotlivé materiály – vč. hliníku).
 • 10% z produkce komunálních odpadů skládkováno.
 • Stanovení minimálních požadavků na rozšířenou odpovědnost výrobců (extended producer responsibility - EPR).
 • Harmonizace výpočtových metod.
 • Stanovení měřícího bodu pro recyklaci odpadů a obalů.
 • Harmonizace požadavků na vedlejší produkty a stanovení konce odpadu.
 • Zavedení systému „včasného varování“.
 • Zavedení registru nebezpečných odpadů.
 • Zavedení separovaného sběru bioodpadů.
 • Posílení prevence vzniku odpadů.

 

 

V ČR se energeticky využívá asi jen 10 % odpadů. Jaký má tato oblast potenciál pro rozvoj? 

Ministerstvo životního prostředí vidí v oblasti energetického využití komunálních odpadů potenciál rozvoje. Podle prognózy nakládání s komunálními odpady do roku 2024 se předpokládá nárůst energetického využití komunálních odpadů na úroveň odpovídající přibližně průměru EU. „Mix“ nakládání s komunálními odpady by v roce 2024 měl v ČR přibližně vypadat: 60 % recyklace – 28 % energetické využití – 12 % skládkování.

Rovněž předpokládané schválení evropského závazného cíle pro omezení skládkování komunálních odpadů ve směrnici o skládkování odpadů může znamenat další impuls pro rozvoj energetického využití odpadů, neboť se dá přepokládat, že ne všechen odpad, který nebude možné skládkovat, se přesune do recyklace. Důležité je rovněž uvést, že ani podle Evropské komise není v EU nadbytek kapacit pro energetické využití komunálních odpadů a Evropská komise ve svém posledním Sdělení k energetickému využití odpadů uvádí, že nedostatek kapacit energetického využití odpadů znamená závislost zemí na skládkování. Nicméně je nutné uvést, že EK nemá rozvoj energetického využití odpadů jako prioritu, a to se promítá do ochoty k financování projektů v této oblasti.

 

Budou jednotlivé cíle reflektovat rozdíly mezi jednotlivými státy? 

Je předpoklad, že směrnice o odpadech a směrnice o skládkách odpadů budou obsahovat možnost prodloužení lhůty pro dosažení stanovených cílů pro některé státy. O nastavení výjimek se vedou diskuse mezi členskými zeměmi a bude to jedna z klíčových otázek pro posun celého balíčku. 

 

V jakých oblastech může být pro Česko problematické splnit své závazky?

Pokud nebudou realizovány kroky, které navrhuje ministerstvo životního prostředí v rámci nového zákona o odpadech a v rámci nového Plánu odpadového hospodářství, pak může být ohroženo plnění nových recyklačních cílů pro komunální odpad a rovněž i plnění nového cíle pro redukci skládkování komunálního odpadu.

 

Jak je na tom nyní ČR s recyklací odpadu v porovnání s ostatními zeměmi EU?

V České republice je míra recyklace komunálních odpadů na úrovni 36 %, což je pod průměrem EU. Vzhledem k návrhu na zvyšování cílů recyklace komunálních odpadů v budoucích letech (2025, 2030), bude nutné recyklaci zlepšit, a to zejména přesunutím recyklovatelných odpadů ze skládek.

 

Jedním z  požadavků, které vzešly z loňských Dnů teplárenství a energetiky, je právě nutnost zákona o odpadech, který by měl nastavit základní legislativní podmínky pro postupné omezování skládkování a zvyšování využívání odpadu včetně energetického využití při respektování hierarchie nakládání s odpadem a nastavení efektivní výše poplatků za směsný komunální odpad. V jaké fázi je příprava novely zákona o odpadech nyní? 

Pro Ministerstvo životního prostředí je omezení skládkování komunálních odpadů a snížení množství směsného komunálního odpadu prioritní. V rámci naplňování těchto priorit se podařilo upravit legislativu odpadového hospodářství již v roce 2014. V novele zákona o odpadech z tohoto roku bylo stanoveno, že od roku 2024 bude v ČR zakázáno skládkovat využitelné, recyklovatelné a směsné komunální odpady. Jednalo se o průlomovou změnu, která dává jasný horizont pro omezování skládkování v České republice. Na to navázala novela zákona z roku 2015, která stanovila povinnost třídit rovněž bioodpady a kovy. Oblast bioodpadů je nutné do budoucna dále intenzivně řešit. V roce 2014 se podařilo MŽP přijmout nový Plán odpadového hospodářství 2015 - 2024, který rovněž stanovuje jako strategický cíl omezení skládkování odpadů, které MŽP vnímá jako plýtvání surovinami a nejméně vhodný způsob nakládání s odpady.

Na výše uvedené kroky má navázat zcela nový zákon o odpadech, který bude mimo jiné obsahovat i progresivní růst poplatků za skládkování využitelných a recyklovatelných odpadů. Toto doporučuje opakovaně ČR rovněž Evropská komise. V posledních zprávách pro Českou republiku Evropská komise uvádí, že nízká míra poplatku za skládkování nepodporuje hierarchii nakládání s odpady a umožňuje vysokou míru skládkování komunálních odpadů.

Nový zákon o odpadech prošel v roce 2016 velmi rozsáhlým připomínkovým řízením a byl předložen do Legislativní rady vlády, kde byl opakovaně projednáván. Vzhledem k času, který v současnosti schází do voleb do Poslanecké sněmovny, bylo rozhodnuto ho dále neposunout v legislativním procesu, ale dopracovat ho a připravit pro novou vládu.

 

O tom, jaké změny nová legislativa Česku přinese, bude na Dnech teplárenství a energetiky, které se uskuteční 25. – 26. 4. 2017 v Hradci Králové, hovořit Jan Maršák z odboru odpadů na ministerstvu životního prostředí.

 

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
Kdy: út 25.4. – st 26.4. 2017
Pořadatel: Teplárenské sdružení ČR
Kde:
Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS, Hradec Králové

 

23. ročník nejvýznamnější a největší konference v oboru v České republice, kterou pořádá Teplárenské sdružení ČR, představí novinky, inovace a zajímavá témata v kontextu aktuálních změn. Dny teplárenství a energetiky jsou odborným fórem pro zástupce tepláren, technologických firem, bytových družstev i představitelů měst a obcí. Dvoudenní konference vytváří platformu pro diskuzi významných odborníků, VIP osobností z oboru energetiky, teplárenství i dalších klíčových oblastí hospodářství a zástupců z ministerstev, asociací či vysokých škol. Kromě několika desítek odborných přednášek je součástí akce také doprovodná výstava. Více na: www.dnytepen.cz

 

20.04.2017 13:10

Projekt PETMAT přeměňuje plast na stavební prvek pro architekty

Využít recyklovaný PET tak, aby fungoval jako cenný stavební prvek v architektuře, to bylo cílem výzkumného týmu vedeného Ing. arch. Kateřinou Novákovou, která 1. července 2014 na katedře Architektury ČVUT se svým týmem vědců a designerů za finanční podpory společnosti Karlovarské minerální vody a.s. (KMV) projekt PETMAT zahájila.

Projekt PETMAT má díky svým výsledkům velký potenciál změnit pohled veřejnosti na plast jako hmoty zatěžující životní prostředí. Vědeckému týmu se podařilo cestou využití recyklovaného PETu v architektuře transformovat leckdy odsuzovaný plast ve stavební materiál přinášející užitek, který je navíc designově zajímavý. PETMAT ukazuje, že díky moderním technologiím se PET může stát fenomenálním materiálem pro druhotné zpracování.

Týmu se podařilo vyvinout stavební jednotku z recyklátu PET, tzv. PET(b)rick (PET cihla). PET(b)rick vzniká technologií vyfukování (blow-moulding), která je jednou z nejefektivnějších forem zpracování PETu, co se týká poměru hmotnosti a objemu prvku, o což v architektuře mimo jiné jde. Technologie vyfukování má mnoho předností: vyfouknuté „cihly” jsou lehké a plnitelé různým obsahem od písku přes vodu až po svítidla a jiné technologie. Vzhledem ke své lehkosti a možnosti spojovat je k sobě, jsou jako stavební materiál ideální.

Průmyslový vzor plastové cihly PET(b)rick byl registrován v únoru 2015, v květnu 2016 vývojový tým obdržel potvrzení o udělení patentu. Z PET(b)ricků je možné stavět drobnou interiérovou architekturu, sedací prvky, bary, přepážky apod. Architektonické prvky projektu – tzv. PETchairs (PET lavičky) byly poprvé veřejně představeny v množství 17 kusů v českém pavilonu na EXPO 2015 v Miláně a setkaly se s velkým ohlasem.

Projektu PETMAT se vlastně podařilo prodloužit životnost plastových výrobků pomocí jejich designu, z obalů se stal stavební prvek.

 

 

„Projekt zajímavě kombinuje vyspělou technologií architektonického navrhování se zavedenou průmyslovou výrobou PET lahví,“ vysvětluje autorka projektu Kateřina Nováková z Fakulty architektury ČVUT. Karlovarské minerální vody projekt podporují nejen finančně (dosud v řádech milionů korun), ale také doporučují tolik potřebné technologické vybavení a poskytují podporu ve formě důležitých kontaktů napříč sektorem výroby a zpracování PETu.

„Jsem nadšen tím, kam se projekt PET MAT za necelé tři roky od svého vzniku posunul, a že dnes můžeme veřejnosti představit společné výsledky a další plány do budoucna. Naše firma investuje dlouhodobě do ekologicky udržitelných aktivit, a i proto jsme společně s ČVUT odstartovali tento projekt, kterým chceme ukázat, že PET je zajímavým a využitelným materiálem nejen v architektuře, ale i v každodenním použití,“ popisuje vznik projektu Alessandro Pasquale, generální ředitel KMV.

Výsledky projektu ukazují nezastupitelnou roli soukromého podnikatelského prostředí v propojení s výzkumem a jeho stabilní podporou.

Projekt PETMAT nezůstává primárně pouze u vývoje stavebního materiálu a navrhování nových forem architektonických prvků z něj vytvořených. PETMAT aktivně podporuje také edukační proces týkající se recyklace plastu v České republice. Skrze své vizuální veřejné projekty (PET Anděl, PET Tree, aj.) upozorňuje na důležitost správné recyklace PETu a jeho hodnotu díky moderním technologiím recyklace. Projektový tým vítá zapojení více měst do svých veřejných projektových instalací, jako byl právě PET Anděl a PET Tree, je otevřený novým impulsům z řad měst, obcí a škol. Více o projektech PETMATu je možné dohledat na vlastních stránkách projektu www.petmat.cz .

Další cíle projektu PETMAT jsou neméně ambiciózní, v roce 2017 se zaměří na jeden tradiční, jeden experimentální a dva velké nové projekty. Tím tradičním je výstavní stánek nakladatelství ČVUT, kde již podruhé bude PET(b)rick reprezentovat spolupráci soukromého a akademického sektoru.

Prvním z větších projektů je Minirecyklátor, „malý“ stroj, který názorně ukazuje recyklaci PET lahve na vločky a možná i drobný praktický předmět, jakým je třeba knoflík nebo hrací kostka.

 

 

Druhým velkým projektem je využití 3D tiskárny na tisk dílů betlémské sochy z recyklátu. Ve spolupráci s uměleckými školami na Jindřichohradecku PETMAT sochu navrhne a osloví širokou veřejnost, která se bude moci pomocí interaktivní webové stránky přihlásit na tisk vybraného dílu do sochy.

Experimentálně chystá projektový tým spolupráci na představení hudebního divadla s názvem Labyrint. PET(b)rick bude figurovat jako stavební prvek ve scénografii.

Plast a recyklovaný PET jsou suroviny, se kterými se snadno manipuluje díky své lehkosti, jsou jednoduše obnovitelné, a proto využitelné v různých odvětvích. Podpora výzkumných projektů týkajících se jejich druhotného využití je tudíž výzvou. Výsledky projektu PETMAT dokazují, že snaha o ekologické využití PETu nemusí mít jen užitnou hodnotu, ale může se pyšnit i přidanou hodnotou ve formě architektonické nadstavby.

20.04.2017 09:30

Nová legislative EU: Společná metodika pro výpočet - elektrická a elektronická zařízení

 

Ve věstníku Evropské unie (L 103) vyšlo Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/699 ze dne 18. dubna 2017, kterým se stanoví společná metodika pro výpočet hmotnosti elektrických a elektronických zařízení (EEZ) uvedených na trh každého členského státu a společná metodika pro výpočet hmotnosti produkce odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) v každém členském státě. Prováděcí nářízení je k dispozici ZDE.

 

 

 

20.04.2017 09:05

Chemické látky a přípravky - přehled novinek

Termín poslední vlny registrací látek se nezadržitelně blíží a sním i poslední příležitost předregistrace látek v roční tonáži 1 – 100 t, která je možná pouze do 31. května 2017. Látky musejí být zavedené a nesmějí být klasifikované jako CMR. Od dubna pak mohou nový výrobci či dovozci dodávat své látky až po jejich úspěšné registraci. Ta je daleko časově náročnější a může tak oddálit prodej látek v EU.

 

 

Ke stažení:

 • Výzva ECHA k předregistraci - ZDE
 • Informace k předregistraci - ZDE
 • Předregistrace (REACH-IT) - ZDE

Dvoudenní konference pro žadatele o registraci

Ve dnech 4. a 5. dubna probíhala konference Stakeholders' Day cílená na žadatele o registraci v poslední registrační vlně. První den proběhl workshop „Od nuly k registraci“ který kompletně provedl účastníky všemi fázemi registrace, zaměřil se na praktické příklady a doporučení. Navíc nebyly vynechány ani klíčové nástroje jako je QSAR, CHESAR, REACH-IT nebo IUCLID. Druhý den pak byl věnován poslední vlně registrace, případovým studiím pro úspěšnou registraci a používání bezpečnějších chemických látek v EU. Prezentace jsou ke stažení na stránkách ECHA.

 

Ke stažení:

 • Program – ZDE
 • Prezentace - ZDE

 

Aktualizace QSAR Toolboxu

QSAR je klíčový nástroj pro omezení testování na zvířatech, kdy pomocí algoritmů dokáže předpovídat vlastnosti chemických látek na základě porovnání s chemicky podobnými látkami, u kterých jsou vlastnosti známé. Toolbox ve verzi 4.0 přináší změny v automatizaci predikce a ve formátu reportu (zprávy). Predikce je nyní uzpůsobena i těm, kteří nemají větší zkušenosti s QSAR. Nabízí tři úrovně, kdy první je zcela automatizovaná a výsledku je dosaženo zadáním pouze chemické struktury látky. Standardizovaný postup probíhá obdobně, avšak je rozdělen do více kroků a umožňuje uživateli více ovlivnit a upřesnit konečný výsledek predikce. Nakonec nechybí zcela manuální režim vylepšený mj. možností aktivace barev. Nová podoba zprávy by měla být jednodušší, méně obsáhlá a zaměřená na podstatné informace s možností exportu šablonu do MS Excel.

 

Ke stažení:

 • Více informací o QSAR a příklady použití - ZDE


Personální změny ve Fóru pro výměnu informací

Na 26. plenárním zasedání Fóra proběhly personální změny, kdy do funkce předsedkyně byla zvolena Katja vom Hofe (Německo) a novými místopředsedkyněmi jsou Szilvia Deim (Maďarsko) a Sinead McMickan (Irsko). Fórum zároveň projednalo připravovanou iniciativu zaměřenou na zvýšení kvality bezpečnostních listů. Do čela nové podskupiny BPR byl zvolen Eugen Anwander (Rakousko). Ta bude mít na starosti koordinaci výměny informací a prosazování nařízení k biocidům, přičemž pilotně se zaměří na prosazování klasifikace a označování biocidních přípravků.

 

Ke stažení:

Informace z jednání Fóra - ZDE


 

 

20.04.2017 08:24

NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - 2. TERMÍN

Užitečnéseminaře.cz se vás dovolují pozvat na  seminář „NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ“, který se uskuteční 22. června 2017 v Praze. Jedná se o druhý termín semináře, který byl zařazen důvodu velkého zájmu (informace k prvnímu termínu najdete ZDE).

Ke dni 1. 7. 2017 nabývá účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který zavádí jednotnou právní úpravu správněprávní odpovědnosti fyzických a právnických osob a zakotvuje jednotná procesní pravidla vedoucí k uplatnění této odpovědnosti.

„Nový přestupkový zákon“ je přelomovou normou, neboť má vést k sjednocení právní úpravy v oblasti správněprávní odpovědnosti, která je doposud velice roztříštěná a nepřehledná. Zákon bude mít, jakožto norma subsidiární, podpůrná, dopady do sankčních řízení vedených podle speciálních zákonů. Výjimkou není ani vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích.

Seminář bude zaměřen na stručné seznámení s novým zákonem, důraz bude nicméně kladen zejména na jeho dopady do správněprávní odpovědnosti a vedení sankčních řízení na úseku vodního hospodářství.

 

!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!

 

TÉMATA PŘEDNÁŠEK:

1. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON – STRUČNÉ SEZNÁMENÍ, ČASOVÁ, ÚZEMNÍ A OSOBNÍ PŮSOBNOST, NOVÁ TERMINOLOGIE, SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2. ZÁKLADY ODPOVĚDNOSTI PODLE VODNÍHO ZÁKONA A ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH, ZMĚNY A NOVÉ INSTITUTY ZAKOTVENÉ PŘESTUPKOVÝM ZÁKONEM

3. DRUHY SPRÁVNÍCH TRESTŮ A JEJICH UKLÁDÁNÍ PODLE VODNÍHO ZÁKONA A ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH, A DOPADY PŘESTUPKOVÉHO ZÁKONA DO TÉTO OBLASTI

4. POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ PODLE VODNÍHO ZÁKONA A ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH, A ZMĚNY V POSTUPU PO NABYTÍ ÚČINNOSTI PŘESTUPKOVÉHO ZÁKONA

5. ZAHÁJENÍ A PRŮBĚH SANKČNÍHO ŘÍZENÍ PODLE VODNÍHO ZÁKONA A ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH, A ZMĚNY V PRŮBĚHU ŘÍZENÍ PO NABYTÍ ÚČINNOSTI PŘESTUPKOVÉHO ZÁKONA

6. ZVLÁŠTNÍ DRUHY ŘÍZENÍ PODLE PŘESTUPKOVÉHO ZÁKONA A MOŽNOST JEJICH APLIKACE VE SPRÁVNÍM TRESTÁNÍ PODLE VODNÍHO ZÁKONA A ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH

7. ROZHODNUTÍ O PŘESTUPKU, ODVOLÁNÍ A ZVLÁŠTNÍ POSTUPY PO PRÁVNÍ MOCI ROZHODNUTÍ O PŘESTUPKU DNES A PO ÚČINNOSTI PŘESTUPKOVÉHO ZÁKONA

8. DISKUZE A ZÁVĚR

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Mgr. Veronika Vytejčková, Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní

JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D., Ambruz & Dark/ Deloitte Legal, dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství

 

DALŠÍ INFORMACE:

Termín: čtvrtek 22. června 2017, přednášky 9:00 - 15:00 hodin

Místo konání: Praha, Konferenční centrum CITY - Pankrác

Cena: 1653,- Kč bez DPH

 

 

Více na www.uzitecneseminare.cz

19.04.2017 20:20

Senát schválil novelu obalového zákona a dal souhlas k ratifikaci Pařížské dohody

Dnes byla zahájena 6. schůze Senátu Parlamentu ČR. Senátoři měli také na programu novelu zákona o obalech, kterou ve třetím čtení schválila dolní komora parlamentu dne 24. února 2017 ve znění pozměňovacích návrhů. Přijetí novely beze změn doporučil horní komoře její výbor pro životní prostředí. Hlavním cílem novely obalového zákona je omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek.

Původně novela zákona o obalech počítala s tím, že nebude možné bezplatně poskytovat lehké plastové tašky do 50 mikronů. Podle schváleného pozměňovacího návrhu v poslanecké sněmovně se tento zákaz rozšíří na všechny plastové tašky. Výjimka pro tašky do 15 mikronů (například sáčky na pečivo) zůstala zachována. Poslanci také schválili pozměňovací návrhy garančního výboru pro životní prostředí, který například snižuje procentuální využití obalového odpadu na 75% z původních 80%. Dále dochází k zúžení povinnosti pro prodejce nápojů s prodejní plochou nad 200 m2. Nově budou muset nabízet ve vratných zálohovaných obalech jen stolní pivo, výčepní pivo nebo ležáky, pokud nabízí tyto nápoje v nevratných zálohovaných obalech.

ČR se podle studie Evropské komise z roku 2011 pohybuje spotřeba všech plastových tašek, tedy včetně silnostěnných i tenkých sáčků, kolem 300 kusů na osobu a rok. Cílem opatření je trvale snížit jejich roční spotřebu do konce roku 2019 na 90 kusů na osobu a do konce roku 2025 na 40 kusů.

 

Plast, nebo papír?

To je to, oč tu běží! Březnová polemika časopisu Odpadové fórum se zabývá otázkou novely zákona zpoplatňující plastové tašky a v duchu se ptá: Pokud plast zpoplatníme, proč nezpoplatníme i papír? LCA studie totiž ukazují, že papírové tašky mají dokonce větší environmentální dopad, než jejich plastové kolegyně. Zatímco předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček poukazuje na přebytek sankcí a současný nedostatek motivace, Milan Havel ze sdružení Arnika nás upozorňuje na všude se povalující igelitové tašky. Více ZDE

 

 

Ratifikace Pařížské dohody:

Senát, na rozdíl od dolní komory, již dal dnes souhlas k ratifikaci Pařížské dohody. Senátoři nepřistoupili na požadavek senátora Tomáše Jirsy z ODS, aby bylo projednávání dohody přerušeno kvůli absenci ministra průmyslu a obchodu. Dohoda přitom nabyla platnosti už loni v listopadu. Ze států Evropské unie ji vedle Česka zatím neratifikovalo podle slov ministra životního prostředí Richarda Brabce jen Nizozemsko. Ratifikaci musí schválit obě parlamentní komory, následně jí dostane k podpisu prezident. V poslanecké sněmovně se naposledy debatovalo o dohodě začátkem března, již počtvrté.

Pařížská dohoda v prvé řadě stanovuje základy dlouhodobého, společného rámce pro ochranu klimatu v období po roce 2020, kdy má končit platnost Kjótského protokolu. Jejím hlavním cílem je snížit produkci skleníkových plynů a udržet tak nárůst průměrné globální teploty pod hranicí 2°C v porovnání s obdobím před průmyslovou revolucí, usilovat o udržení oteplení do 1,5 °C a tím omezit rizika a negativní dopady změny klimatu. Dohoda také akcentuje nepostradatelnou roli adaptace, tedy přizpůsobování se negativním dopadům změny klimatu, a to především v nejméně rozvinutých a nejvíce zranitelných státech světa. Důležitou součástí Dohody je také kapitola věnovaná financování opatření na ochranu klimatu, budování odborných kapacit a rozvoj moderních nízkouhlíkových technologií. Více k dohodě ZDE

 

Výsledek: dán souhlas k ratifikaci

Zimní balíček:

Dále senátoři projednají evropské tisky: balíček o energetické účinnosti, balíček obnovitelné zdroje a správa energetické unie a Balíček pro trh s elektřinou. Pod názvem „Čistá energie pro všechny Evropany“ představila na počátku prosince 2016 Evropská komise tzv. „zimní balíček“, který obsahuje osm legislativních návrhů pro změny v energetických legislativách a směrnicích. Více k tématu: Evropská komise představila balíček "Čistá energie pro všechny Evropany“ čtěte ZDE. Níže uvádíme stanoviska Výboru pro záležitosti Evropské unie (VEU).

 

 • Energetická účinnost - ZDE
 • Balíček obnovitelné zdroje a správa energetické unie - ZDE
 • Balíček pro trh s elektřinou - ZDE

 

Výsledek: ve všech třech bodech bylo přijato doporučení VEU

Přehled programu schůze:

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 82/
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda
  /senátní tisk č. 337/
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti /evropský senátní tisk č. N 009/11N 010/11/
 • Balíček obnovitelné zdroje a správa energetické unie /evropský senátní tisk č. N 011/11N 012/11/

 

Anotace:


Novela zákona o obalech:

Hlavním cílem novely obalového zákona je omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek. MŽP navrhuje zákaz bezplatného poskytování lehkých plastových odnosných tašek v místě prodeje výrobků spotřebiteli, s výjimkou velmi lehkých plastových odnosných tašek.

Rovněž se zavádí povinnost označovat biologicky rozložitelné a kompostovatelné plastové odnosné tašky. Způsob bude blíže stanoven prováděcím právním předpisem až v návaznosti na vydání příslušeného prováděcího aktu Evropské komise. Lhůta pro transpozici uvedené směrnice uplyne 27. listopadu 2016.

Návrh zákona také stanoví nové cíle recyklace a celkového využití obalového odpadu, neboť platný zákon o obalech upravuje tyto cíle pouze do roku 2016. Nové cíle jsou stanoveny pro období počínaje rokem 2016 (cíle pro tento rok se nemění), a to v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024, která byla vyhlášena v podobě nařízení vlády č. 352/2014 Sb.

Navrhovaným zákonem se dále také zavádí ohlašování údajů z evidencí vedených autorizovanou obalovou společností prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) nebo datové schránky ministerstva.

Navrhovaná úprava se týká též § 9 odst. 10, v němž je osobám, které uvádějí do oběhu nápoje v obalech, které nejsou vratnými zálohovanými obaly, stanovena povinnost nabízet stejné nápoje rovněž ve vratných zálohovaných obalech, pokud jsou v nich tyto nápoje uváděny na trh, s výjimkou osob uvádějících tyto nápoje do oběhu na prodejní ploše menší než 200 m2. Namísto zrušení daného ustanovení, které původně požadovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, se jako kompromisní řešení navrhuje zúžení působnosti předmětného ustanovení pouze na tři nejběžnější druhy piva (stolní pivo, výčepní pivo a ležáky). Důvodem je stále trvající poptávka po vratných zálohovaných obalech ve vztahu k pivu.

 

 

19.04.2017 20:11

ČIŽP vloni uložila pokuty za více než 130 milionů korun, nejvíce pokud padlo za odpady

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla vloni 15 883 kontrol, což je o více než 200 než v roce 2015 (15 677) a uložila 2887 pokut (o 54 méně než v roce 2015) v celkové výši 130 717 343 korun. Na jednoho inspektora připadlo v roce 2016 v průměru 40 kontrol. Nejvíce narostl počet kontrol v oblasti ochrany vod, inspektoři provedli 3539 kontrol, tedy o 260 více než v roce 2015. Nejvíce pokut padlo za odpady (977), což je několikaletý trend.

Celková výše pokut klesla oproti roku 2015 o zhruba pět milionů. „Při větší intenzitě kontrol nebylo zjištěno tolik porušení zákona jako v roce 2015. Tato data potvrzují trend rostoucí disciplíny u větších podniků, zejména tedy u zhruba 2 200 podniků podléhajících zákonu o integrované prevenci a přísným evropským normám. Vydali jsme také poměrně velký počet opatření k nápravě, celkem 342 rozhodnutí, tedy prakticky stejný počet jako vloni, kdy jich bylo 345,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Z celorepublikového hlediska dostala v loňském roce nejvyšší pokutu 6,5 milionů korun společnost OMGD, s.r.o. za porušení zákona o odpadech. Firma v průběhu let 2013 – 2015 nakládala v areálu bývalé chemičky v Kaznějově na Plzeňsku s 15 tisíci tunami demoličních odpadů. To však neměla povoleno. Demoliční odpady vysoce překračovaly limity povolené pro obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu.

Druhou nejvyšší pokutu ve výši tří milionů korun uložili vloni inspektoři firmě NP Transport s.r.o., která ve Středočeském kraji neoprávněně provozovala mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů, aniž by vlastnila potřebný souhlas k provozu tohoto zařízení. Od různých subjektů v roce 2013 neoprávněně přebrala bezmála 20 tisíc tun odpadů.

 

Pokuty za rok 2016:

 • ČIŽP provedla loni celkem 15 883 kontrol - ve srovnání s rokem 2015 nárůst počtu kontrol o 206.
 • Na jednoho inspektora připadlo v průměru 40 kontrol (41 v roce 2015).
 • Celkem uděleny pokuty v právní moci ve výši téměř 131 milionů Kč - o cca 5 mil. méně než v roce 2015.
 • Počet rozhodnutí o opatření k nápravě v právní moci - 342 (v roce 2015 – 345) a pravomocně uložených návrhů k zastavení nebo omezení činnosti - celkem 23 rozhodnutí (v roce 2015 – 44).
 • ČIŽP uložila vloni celkem 2887 pokut (v roce 2015 – 2941)
 • Celková výše uložených pokut v právní moci činila 130 717 343 korun (2015 - 135 719 214).
 • Oproti roku 2015 klesla celková výše pokut o zhruba 5 milionů korun (nižší pokuty za drobnější delikty).
 • Nejvíce pokut padlo za odpady (977), což je několikaletý trend.
 • Plán pro rok 2017 - provést cca 16 tisíc kontrol.

 

Inspektoři provedli také 479 kontrol podle zákona o obchodování s ohroženými druhy rostlin a živočichů (CITES), vedli 126 pokutových řízení a uložili pokuty ve výši 446 200 korun. Zabaveno bylo 235 živých exemplářů ohrožených živočichů a rostlin a 924 neživých exemplářů (výrobky). U vývozu a dovozu exemplářů zjistili, že více než každá pátá kontrolovaná zásilka nebyla v pořádku. Nejvíce zásilek s živočichy, rostlinami a produkty z nich pochází z Asie. „Velmi závažný je vzrůstající počet porušování zákonů v oblasti CITES a wildlife. V roce 2016 byl v 56 % případů zjištěn v této souvislosti pachatel vietnamské národnosti, což je o šest procent více než loni a o 20 % více, než v roce 2014. Nadále také pokračovala spolupráce s celní správou a policií na závažných případech nelegálního obchodu se slonovinou, nosorožčími rohy a tygřími kostmi,“ uvedl Geuss.

Tento rok Česká inspekce životního prostředí plánuje provést přibližně 16 tisíc kontrol.

 

Dokument ke stažení:

Výroční zpráva ČIŽP 2016

Prezentace ke stažení

 

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 •  

 

Novinky - duben 2017

 • Zákon č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • 6x Vyhláška - národní přírodní památky
 • Zákon č. 103/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie
 • Zákon č. 89/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
 • Vyhláška č. 83/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

Vláda - 19.4. 2017

 • Strategický rámec Česká republika 2030

Senát - 19.4. 2017 (6. schůze)

 • Zákon o obalech
 • Energetické balíčeky
 • Ratifikace Pařížské dohody

 

PSP ČR - 21.2. 2017 (55. schůze)

 • Vodní zákon
 • Obaly
 • Ovzduší (PHM)
 • Stavební zákon
 • Prařížská dohoda - ratifikace

EU - veřejné konzultace

 • Hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS) (T: 6.6.2017)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Nařízení Komise (EU) 2017/706 ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže, a kterým se ruší nařízení Komise (EU) 2016/1688
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/699 ze dne 18. dubna 2017, kterým se stanoví společná metodika pro výpočet hmotnosti elektrických a elektronických zařízení (EEZ) uvedených na trh každého členského státu a společná metodika pro výpočet hmotnosti produkce odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) v každém členském státě.
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/695 ze dne 7. dubna 2017, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2017) 2198)
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/654 ze dne 19. prosince 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o technické a obecné požadavky na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/655 ze dne 19. prosince 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o monitorování emisí plynných znečišťujících látek ze spalovacích motorů v provozu instalovaných v nesilničních mobilních strojích
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/656 ze dne 19. prosince 2016, kterým se stanoví správní požadavky týkající se mezních hodnot emisí a schvalování typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 31.3.: Nová dotace: 60 milionů půjde na snižování zápachu a emisí těžkých kovů, VÍCE
 • 10.3.: Nové dotace: Dalších 100 milionů půjde obcím a krajům na likvidaci akutních ekologických zátěží, VÍCE
 • 8.3.: MŽP vyhlásilo dotace na ochranu biodiverzity a rozšíření sítě pozemkových spolků, VÍCE
 • 6.3.: Nové dotace: Téměř 400 milionů korun půjde na sanaci ekologických zátěží, VÍCE
 • 13.2.: MŽP dá 100 milionů na ekologické inovativní projekty na boj se suchem nebo smogem, VÍCE
 • 25.1.: Nové dotace: Nízkouhlíkové technologie a OZE, více ZDE
 • 18.1.: MŽP vyhlásilo 7 nových výzev v OPŽP. Dotace půjdou i na vodohospodářské projekty a ekologické zátěže, VÍCE
 • 9.1.: SFŽP aktualizoval Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, více ZDE
 • 19.12.: Aktuality z Monitorovacího výboru OPŽP, více ZDE
 • 2.12.: MŽP podpoří obce při vypracování územních studií krajiny, VÍCE
 • 1.12.: Aktualizace Harmonogramu výzev OP PIK na rok 2017, VÍCE
 • 14.9.: SFŽP aktualizoval Pravidla podpory a Harmonogram výzev na rok 2016, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE
 • Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016 - ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: Energetické úspory, VÍCE (T: 29.09.2017 + 31.12.2019)
 • OPŽP: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 31.07.2017 + 30.06.2017 + 02.01.2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 3.4.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 30.06.2017 + 17.07.2017)
 • SFŽP: Snižování zápachu a emisí těžkých kovů  - VÍCE (T: 27. září 2017)
 • SFŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (kontinuální výzva do  roku 2020)
 • MŽP: Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny - VÍCE (T: 7.4.2017)
 • OPŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • SFŽP: Inovativní a demonstrační projekty, VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, VÍCE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)

 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE