Více času na podstatné

 

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

V rámci tématu Staré ekologické zátěže nejdete v únorovém čísle exkluzivní report, věnovaný sanačnímu průzkumu v dalekém Mongolsku. Je každoročně pořádaný ohňostroj skutečně tak škodlivý? Dozvíte se ve studii uskutečněné na půdě Českého hydrometeorologického ústavu. Překvapivé výsledky své studie oznámilo Centrum ekonomických a tržních analýz CETA. Podle ní monopolní systém třídění obalů v Česku se zvyšuje nákladovou efektivitu a míru třídění. Téma polemiky pro únor bylo "Kdo je sládkařská lobby"  - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Únor    
21.2. Integrovaný registr znečišťování po novele zákona č. 25/2008 Sb. Nové povinnosti a zásadní změny v ohlašovací agendě IRZ za rok 2016
Opakování: 22.2.
21.2.

Státní energetická koncepce, energetická bezpečnost ČR, energetický systém EU: Zimní balíček Evropské komise a jeho ekonomické dopady

24.2. Řešení nerovnoměrností při návrhu domovních a malých ČOV
28.2. HODNOCENÍ NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADŮ
Březen    
1.3. Vodovodní přípojky
2.3. iKURZ: Práce s programem ENVITA Ovzduší v ohlašovací agendě za rok 2016 do ISPOP
2.3. PODNIKOVÝ EKOLOG PRO ZAČÁTEČNÍKY - základní přehled povinností v OŽP
2.3. Sumarizace základních a rozhodujících povinností z předpisů péče o životní prostředí pro malé a střední právnické osoby a podnikající fyzické osoby
2.3. Vodní hospodářství 2017
2.3. OVZDUŠÍ - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE A POPLATKŮ - ZAMĚŘENO NA PROVOZOVATELE
7.3. Legislativa ochrany ovzduší, základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší a novela zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP
7.3. AKTUALIZAČNÍ SEMINÁŘ PRO PRACOVNÍKY ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
7.3. OCHRANA OVZDUŠÍ
10.3. iKURZ: Integrovaný registr znečišťování po novele zákona č. 25/2008 Sb. Nové povinnosti a zásadní změny v ohlašovací agendě IRZ za rok 2016
16.3. Aktuální požadavky chemických předpisů při výrobě, dovozu, uvádění na trh a používání chemických látek a směsí
21.3. Přelomové legislativní změny v odpadovém hospodářství v roce 2017 a jejich vliv na praxi
Opakování: 22.3., 28.3., 25.4., 26.4., 27.4., 16.5.
21.3.-11.5. REKVALIFIKAČNÍ KURZ "OBSLUHA ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD"
21.-23.3. TVIP 2017 - Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí   
23.3. Seminář Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství obce a jeho využití pro řízení OH obce
30.-31.3. ODPAD ZDROJEM 2017
31.3. Srážkové vody a možnosti řešení jejich využití v malém i velkém
Duben    
4.-5.4. Nebezpečné chemické látky a směsi - podrobný rozbor povinností běžného podniku (2 dny)
5.4. Nebezpečné chemické látky a směsi - podrobný rozbor povinností běžného podniku (1 dny)
5.4. Vzorkování pitných, podzemních a odpadních vod
6.-7.4. RECYCLING 2017
11.4.

OBALY V PRAXI 2017

11.4.

CHEMICKÉ LÁTKY/SMĚSI OD VÝROBCE/DOVOZCE AŽ PO NÁSLEDNÉHO UŽIVATELE

11.4. Chemické látky a BOZP – novinky v roce 2017
Opakování: 12.4.
12.4. Informační zákony v praxi
18.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 19.4., 12.9.
20.4. Náhrady za omezení vlastnického práva v územním plánování
25.4.

AZBEST - ZNÁME ŘEŠENÍ (PRAHA)

25.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 25.4., 26.4., 27.4., 3.10., 04.10., 05.10.
25.-26.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
28.4. ČOV AS-HSBR - nová konstrukce SBR reaktoru
Květen    
2.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
Opakování: 31.10.
9.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 10.5., 11.5., 14.11., 15.11.
10.5. Občanský zákoník a ochrana životního prostředí
10.-11.5.

ODPADY 21

22.-23.5. REACH konference 2017
23.-25.5. MEZINÁRODNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACE
24.-26.5. SANAČNÍ TECHNOLOGIE XX
26.5. Vývoj technických řešení a nové směry při úpravě a čištění odpadních vod a jejich opětovné využívání
29.5.-1.6. Membránové procesy pro udržitelný rozvoj
Červen    
1.-3.6. 21. mezinárodní konference Životní prostředí a úpravnictví a workshop  „Critical Raw Materials for the 21st Century“
15.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
30.06. Dotace na domovní ČOV a úskalí při jejich získávání
Červenec    
28.7. Objekty na stokových sítích
Srpen    
25.8. Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu
Září    
17.-19.9.

Konference Pitná voda 2017

22.9. Úprava vod pro domácnosti a průmysl
Říjen    
27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
Listopad    
24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
Prosinec    
15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

07.01.2016 09:22

Tématem lednového Odpadového fóra je oběhové hospodářství

Na světě je první číslo Odpadového fóra novém roce 2016. Hlavním tématem čísla je Oběhové hospodářství, tedy největší události v oblasti odpadového hospodářství - čerstvému baličku, který nám loni v prosinci předčasně nadělila Evropská komise pod stromeček. Z úvodníku časopisu se dozvíte, že změna roku přinesla i profesní změny v redakce. Do redakce totiž nastoupila nová šéfredaktorka Jana Drábková.

Otázkou do polemiky je, zda je v ČR oběhové hospodářství reálné. Otázka se vztahuje ke zmíněnému balíčku a jeho hodnocení v Evropě. Účastníci diskuze jsou představitelé Asekolu, Institutu Cirkulární ekonomiky, Pražských služeb, ČAOH, Hnutí Duha a Svazu průmyslu druhotných surovin ČR. Obecně vzato, účastníci polemiky se rozdělí do dvou táborů: zatímco jeden tábor považuje funkční odpadové hospodářství za utopii, druhý tábor balíček vítá a recyklační cíle považuje za reálné. Diskutující strany ve svých odpovědích vysvětlují, proč podle nich koncept udržitelného rozvoje v současné „spotřebitelské“ společnosti selhává, jaká specifika má české prostředí a jaké cesty pro uskutečnění cílů navrhují.

Ve svém článku Zděnek Horsák ze společnosti SUEZ CZ navazuje na téma překážek v oběhovém hospodářství, kde zdůrazňuje trojí druh problémů pro fungování cirkulární ekonomiky.

Pro čtenáře, kterým pořád zbudou otázky týkající se balíčku, jsme připravili „Otázky a odpovědi k balíčku o oběhovém hospodářství“. Tam se dozvíte, o jaké konkrétní cíle se jedná a jaké strategie Evropská komise navrhuje. 

Kromě toho, číslo obsahuje rozsáhlé komentáře Ing. Pavlíny Kulhánkové z MPO a Jana Maršáka z MŽP ohledně jednotlivých bodů nového balíčku.

V lednovém čísle také naleznete rozhovor s doktorkou Annou Kárníkovou z Oddělení pro udržitelný rozvoj na Úřadu vlády. V rozhovoru se Odpadovému fóru svěřuje, jaké činnosti se její oddělení věnuje, jaký postoj má vůči průmyslu a co považuje za základ pro prosazení udržitelného rozvoje.

Odpadové fórum se nově bude zaměřovat i na další oblasti životního prostředí. Již v lednovém čísle se více věnujeme novele zákona o ochraně ovzduší, kterou nedávno schválila vláda. Na další čísla připravujeme například polemiku na téma spalování odpadů (kontrola domácích topenišť) nebo třeba na téma zpřísnění limitů pro čističky odpadních vod. Předem všem v tomto směru děkujeme za spolupráci.

Odborný časopis Odpadové fórum (www.odpadoveforum.cz) si určitě objednejte ještě dnes, další informace najdete ZDE.

 

Nové personální složení redakce Odpadového fóra:

Mgr. Jana Drábková, šéfredaktor

mail: drabkova@cemc.cz, 274 784 067       

 

Ing. Ondřej Procházka, CSc., odborný redaktor

mail: prochazka@cemc.cz, tel.: 274 784 448

 

Mgr. Kristina Veinbender, inzerce, redakce

mail: veinbender@cemc.cz, tel.: 727 869 016

 

 

07.01.2016 08:56

Výuka chemie na školách se vrátí zpět do zaběhlých kolejí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložilo do zkráceného meziresortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády, který reaguje na znemožnění praktického vyučování žáků mladších 18 let na středních školách. Odborná příprava mladistvých žáků tak bude moci opět probíhat podle navrhovatele v původním rozsahu.

Navrhované nařízení vlády reaguje na současný právní stav, který neumožňuje, aby v rámci praktického vyučování mohli žáci odborných škol nakládat se všemi chemikáliemi tak, aby mohly být naplněny požadavky rámcových vzdělávacích programů i aby žáci byli řádně připraveni na praxi. Co se týká praktického vyučování, platí podle § 65 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že se na žáky středních škol vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Ohledně pracovních podmínek žen a mladistvých je v současné době platná vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích). Tato vyhláška stanoví velmi přísná pravidla pro práci mladistvých s chemickými látkami a práci s většinou chemických látek, které lze označit za nebezpečné, žíravé či toxické, zakazuje. Práci s těmito látkami nepovoluje ani v rámci přípravy na povolání ani pod dohledem či dozorem odborně způsobilé osoby. Takováto pravidla reflektují skutečnost, že se jedná o pravidla určená pro mladistvé zaměstnance, kteří s látkami pracují trvale v rámci zaměstnaneckého poměru.

 

 

Do 1. prosince 2015 řešil otázku zacházení s chemickými látkami v rámci praktického vyučování také zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), který v § 44a odst. 6 stanovil, že fyzické osoby starší 15 let a mladší 18 let smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako toxické nebo žíravé jen v rámci přípravy na povolání a pod přímým dozorem odpovědné osoby. S chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické mohou nakládat jen v rámci přípravy na povolání a pod přímým dohledem osoby s odbornou způsobilostí. Toto ustanovení umožňovalo, aby v rámci přípravy na povolání žáci mladší 18 let nakládali se zmiňovanými látkami.

V rámci schválené novely zákona č. 258/2000 Sb. bylo toto ustanovení vypuštěno (účinnost 1. prosince 2015). Nebylo však vypuštěno z věcného důvodu, nýbrž proto, že do věcné materie zákona o ochraně veřejného zdraví systémově nepatří. Nastala tedy výše popsaná situace, kdy žáci odborných škol nemohou nakládat s řadou chemických látek v rámci výuky.

Tato situace je problematická hned z několika důvodů jak vzdělávacích, tak i praktických. Vzdělávání ve školách se uskutečňuje podle školních vzdělávacích programů (§ 3 odst. 3 školského zákona), které musí být v souladu s rámcovým vzdělávacím programem (§ 5 odst. 1 školského zákona). Například Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 28-44-M/01 Aplikovaná chemie v části týkající se odborné chemie stanoví, že praktické činnosti musí činit minimálně 35 % výuky.

Střední vzdělávání má připravit na výkon povolání nebo pracovní činnosti (§ 57 školského zákona). V současné době právní předpisy neumožňují žákům mladším 18 let aktivně se účastnit praktického vyučování. Školy tuto situaci řeší například tím způsobem, že žáci sestaví aparaturu, avšak chemický pokus (či jiný pracovní postup) předvede pouze učitel a žáci jej pozorují. Takové praktické vyučování je zcela nevyhovující.

Nedostatečné řešení je rovněž přesunutí praktického vyučování do 4. ročníku, kde jsou zpravidla vyučováni zletilí žáci, neboť pouhý necelý školní rok výuky není dostatečný, aby si žáci vybudovali pracovní návyky, u tříletých oborů pak toto řešení je nemožné.

Řešení formou úpravy školského zákona je nedostatečné, neboť jeho novela (sněmovní tisk 611) je teprve v 1. čtení, zatímco situaci je třeba napravit co možná nejdříve.

V případě zachování stávajícího právního stavu střední školy nebudou schopné dodržet rámcový vzdělávací program, absolventi oborů nebudou připraveni pro výkon povolání ani pracovní činnosti, neboť nebudou mít dostatečně upevněné pracovní návyky a postupy.

Z důvodů výše uvedených se navrhuje, aby nařízení vlády stanovilo speciální pravidlo vztahující se na mladistvé žáky středních škol při praktickém vyučování, studenty vyšších odborných škol při praktické přípravě a studenty vysokých škol při praktické výuce a praxi, tj. aby mladiství žáci směli nakládat se zmiňovanými látkami. Úprava se přebírá ze zákona č. 258/2000 Sb. (ve znění do 30. 11. 2015). Odborná příprava mladistvých žáků tak bude moci opět probíhat v původním rozsahu.

Novela nařízení vlády má být účinná dnem vyhlášení. Připomínkové řízení potrvá do 11. ledna 2016. Návrh novely předpisu by měl být vládě předložen na druhém lednovém zasedání, tak aby se od února mohla vrátit výuka do zaběhlých kolejí. U mutagenních a karcinogenních látek se se změnou nepočítá.

 

07.01.2016 08:03

Nová výzva pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu

NOVÉ DOTACE Ministerstvo životního prostředí a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vyhlašují výzvu pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu, Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy.

Program slouží k udržení a zlepšování dochovaných přírodních i kulturních hodnot krajiny. Jeho prostřednictvím se zajišťuje nejen drobný management a neinvestiční jednoletá opatření ke zvelebování české krajiny, ale také slouží jako finanční nástroj pro péči o zraněné a handicapované živočichy, a to k jejich návratu do přírody i na péči o trvale postižené jedince.

Aktuální znění Směrnice MŽP č. 1/2015 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v letech 2015 – 2017, včetně žádostí a povinných příloh je k dispozici níže. V případě dotazů se obracejte přímo na sběrná místa (Příloha č. 13 Směrnice).

Vzor žádosti o dotaci je uveden v příloze č. 4 a 5, vzor čestného prohlášení žadatele o vypořádání majetkoprávních vztahů obsahuje příloha č. 12.

Sběrným místem pro podávání žádostí v rámci Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí jsou regionální pracoviště AOPK ČR, pro žádosti v rámci Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy je sběrným místem ústředí AOPK ČR. Žádosti je možné podávat do 29. ledna 2016.

Žadatelem v Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí, může být fyzická nebo právnická osoba nebo organizační složka státu. Žadatel musí mít právní vztah k pozemkům, na nichž je třeba realizovat konkrétní opatření podle jednotlivých předmětů podpory (vlastník, nájemce, podnájemce). Z pověření vlastníka či nájemce pozemku může být žadatelem o finanční prostředky i jiná fyzická nebo právnická osoba.

Žadatelem v Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy může být fyzická či právnická osoba, která zajistí naplnění podprogramu na území celé ČR prostřednictvím záchranných stanic povolených podle § 5 odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb. (akreditovaná záchranná stanice). V případě, že záchranné stanici nebylo do doby podání žádosti uděleno povolení podle § 5 odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb. (rozhodnutí o povolení k provozování záchranné stanice), žadatel k žádosti doloží doklad, že záchranná stanice o povolení požádala.

V loňském roce Program péče o krajinu podpořil na 700 opatření v celkové výši 25 milionů korun, jakými jsou především obnova mokřadů a tůní, kosení cenných travních porostů nebo výsadba a ošetření dřevin. Z jeho podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy v roce 2015 získalo 30 záchranných stanic podporu ve výši 5,15 milionů korun.

 

Dokumenty ke stažení:

 

 

07.01.2016 07:36

CENIA hledá specialistu v oblasti vodního hospodářství

CENIA, česká informační agentura životního prostředí hledá nového kolegu či kolegyni na pozici specialista hodnocení životního prostředí v oblasti vodního hospodářství. Hlavní náplní práce bude spolupráce na dokumentech hodnotících stav životního prostředí (Zpráva o životním prostředí ČR, Zprávy o stavu životního prostředí v krajích ČR), spolupráce s MŽP a dalšími resortními organizacemi na vyhodnocení Státní politiky životního prostředí ČR 2012−2020 a příprava podkladů pro MŽP týkající se vodního hospodářství.

 

Pracovní náplň:

 • spolupráce na dokumentech hodnotících stav životního prostředí (Zpráva o životním prostředí ČR, Zprávy o stavu životního prostředí v krajích ČR)
 • spolupráce s MŽP a dalšími resortními organizacemi na vyhodnocení Státní politiky životního prostředí ČR 2012−2020
 • příprava podkladů pro MŽP týkající se vodního hospodářství

 

Požadavky:

 • VŠ vzdělání přírodovědného směru se zaměřením na vodní hospodářství, ochranu životního prostředí
 • komplexní znalost životního prostředí
 • orientace ve strategických a koncepčních dokumentech týkajících se vodního hospodářství
 • dobré vyjadřovací a komunikační schopnosti, výborný písemný projev
 • schopnost zpracovávat velké množství dat
 • samostatný, odpovědný a proaktivní přístup
 • schopnost práce v týmu
 • uživatelská úroveň práce s PC (balík sady MS, internet)
 • kreativní přístup k práci, zájem o sebevzdělávání, časová flexibilita
 • středně pokročilá znalost angličtiny (schopnost číst a analyzovat informace odborných textů)
 • předchozí publikační činnost výhodou

 

Nabízíme:

 • plný pracovní úvazek – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou
 • nástup od 1. 3. 2015
 • tvůrčí a kreativní zaměstnání
 • odměňování podle zákoníku práce a NV č. 564/2006Sb., možnost osobního ohodnocení, mimořádných odměn
 • možnost spolupráce v projektech CENIA
 • zaměstnanecké benefity, pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené
 • možnost dalšího vzdělávání

 

Více informací:

 • Tereza Ponocná (tereza.ponocna(zavináč)cenia.cz, tel: 725 505 107)
 • Své životopisy prosím posílejte nejpozději do 30. ledna 2016 na e-mail: eva.branisova(zavináč)cenia.cz.
06.01.2016 18:07

Norové stále rádi kupují ekologické automobily, jejich podíl vzrostl o více jak 5 procent

Loni norské úřady zaregistrovaly téměř 26.000 nových vozidel s nulovými emisemi. Auta tak s nulovými emisemi tvořila v loňském roce 17 procent nových osobních vozů zaregistrovaných v Norsku. V předešlém roce tvořila auta s nulovými emisemi 12,5 procenta trhu. Až na devět vozů, které byly na vodík, měla všechna elektrický pohon. Nejprodávanějšími modely byly elektrická varianta Volkswagenu Golf, Tesla S, Nissan Leaf, BMW i3 a Renault Zoe. Norská vláda poskytuje na "zelená auta" četné pobídky, úřady však plánují část této podpory velmi pozvolna omezovat. Auta na elektřinu jsou jednak osvobozena prakticky od všech daní a řidiči ekologických aut mohou v některých případech využívat pruhy vyhrazené pro veřejnou hromadnou dopravu a parkovat zdarma.

 

Zdroj: ČTK

06.01.2016 13:30

Kaly z ostravských lagun energeticky využije a odstraní společnost AVE CZ

Likvidace jedné z největších ekologických zátěží v České republice bude pokračovat. Státní podnik DIAMO dokončil výběrové řízení na odstranění zbylých kalů v lagunách po chemičce Ostramo v Ostravě a podepsal smlouvu se společností AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. Do pěti let by měly být kaly energeticky využity a v souladu se zákonem o odpadech definitivně odstraněny. O ukončeném výběrovém řízení dnes informovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

„Po dlouhé době pokročí likvidace ropných lagun, které tíží obyvatele města řadu let. Náročné dvoukolové výběrové řízení bylo zdárně dokončeno a podařilo se nám dosáhnout příznivé ceny. Po vyřízení potřebných povolení může vítězná firma zbývající kaly odstranit,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Pražská společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se zavázala ve smlouvě o provedení prací odstranit 91 562 tun tzv. nadbilančních kalů za nabídkovou cenu 429 milionů korun (bez DPH). Podpisem smlouvy začíná běžet smluvní doba 36 měsíců na odtěžení tzv. nadbilančních kalů a jejich vymístění z areálu lagun R1, R2 a R3. Do pěti let budou kaly energeticky využity a v souladu se zákonem o odpadech definitivně odstraněny.

Odkaz na reportáž ČT24 na tématu likvidace ropných lagun

V užším zadávacím řízení byla uzavřena rámcová smlouva s pěti uchazeči, kteří následně předložili nabídku k uzavření prováděcí smlouvy. „Součástí nabídek byla i konkrétní technická řešení sanace, k nimž uchazeči měli povinnost doložit kladné stanovisko odborného garanta, tedy Ministerstva životního prostředí. Nabídky byly následně hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny,“ uvedl Tomáš Rychtařík, ředitel státního podniku DIAMO. Výsledek výběrového řízení byl schválen ministerstvem financí. Pokud by technologický postup vítězné firmy neuspěl v procesu EIA, umožňuje rámcová smlouva zadavateli, tj. DIAMO, s. p., vybrat dalšího z pěti kandidátů.

Do areálu dnešních lagun Ostramo se od konce 19. století ukládaly odpady z rafinérské výroby. V polovině 60. let 20. století k nim přibyly odpady z regenerace použitých mazacích olejů. Vzhledem k rozsahu technické a finanční náročnosti jejich likvidace převzal po ukončení činnosti chemičky Ostramo v roce 1996 odpovědnost za tuto ekologickou zátěž stát. Správou a zajištěním sanace byl pověřen státní podnik DIAMO. Tehdejší vláda zároveň souhlasila s použitím prostředků Fondu národního majetku na odstraňování škod v řádech miliard korun. Veřejnou zakázku na sanaci lagun získalo Sdružení Čistá Ostrava. Vytěžilo zhruba 200 tisíc tun kalů, během odtěžování se však ukázalo, že v lagunách je dalších zhruba 90 tisíc tun kalů, se kterými se původně nepočítalo. Ty jsou označovány jako nadbilanční.

06.01.2016 10:39

Česko bude hostit mezinárodní konferenci k pozorování Země

Vývoj klimatu, sledování atmosféry, krajinných aplikací a přírodních katastrof jako jsou povodně, zemětřesení či lesní požáry, to jsou témata mezinárodní konference, kterou pořádá Evropská kosmická agentura v květnu v Praze.

Odborná akce bude cílit na monitoring životního prostředí, využití a pokryv území, zemědělství, sledování infrastruktury, zastavěných území a geodézii. Konference poskytne prostor k diskusi nad výsledky výzkumu v jednotlivých oborech a k jejich praktickému každodennímu využívání prostřednictvím inovativních aplikací.

Sympozium pořádá Evropská kosmická agentura v termínu 9. – 13. května 2016 v Kongresovém centru Praha. Odborné akce se zúčastní podle informací Ministerstva životního prostředí přibližně 2000 hostů z řad vědecké komunity, firem zabývajících se zpracováním dat z pozorování Země a vývojem aplikací nad těmito daty, ale také uživatelé dat a služeb z řad státní správy.

Registrace bude spuštěna v únoru 2016 na adrese: http://lps16.esa.int/index.php, kde najdete i další informace k Living Planet Sympozium 2016. Vstup na konferenci je zdarma, kapacita je ale omezená.

 

 

 

06.01.2016 08:49

Ekologie při nákupu aut v rámci veřejných zakázek bude hrát významnou roli

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo nový předpis, který má podpořit nákup ekologických vozidel v rámci veřejných zakázek. Předpis tak reaguje na stav, kdy výsledky zadávacích řízení na silniční motorová vozidla fakticky nevedly k výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky, neboť zadavatel při výběru nezohlednil externí náklady spojené s emisemi znečišťujících látek ze silničních motorových vozidel ani dostatečně nezohlednil náklady celého životního cyklu.

Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo do připomínkového řízení návrh nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel. Návrh provádí § 37 odst. 7 písm. a) a 118 odst. 3 návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek a transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel.

Návrh respektuje rámec stanovený zákonem a ukládá zadavatelům stanovit v rámci zadávacích podmínek veřejné zakázky závazné zadávací podmínky, které zohledňují energetické a ekologické provozní dopady silničních vozidel kategorie N1, N2, N3, M1, M2 nebo M3, které jsou předmětem veřejné zakázky.

Právní úprava je v současné době upravena v § 46a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a ve vyhlášce č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách.

Oproti současné právní úpravě dochází k formulačním změnám tak, aby úprava byla v souladu s terminologií zákona, a odstraňují se některé formální nedostatky této úpravy. Současně dochází k upravení způsobu transpozice směrnice 2009/33/ES tím způsobem, že v případě zadávání veřejné zakázky na dodávky vozidel kategorie N1 a M1 zadavatel nově zvolí mezi stanovením závazných zadávacích podmínek nebo stanovením pro hodnocení nákladů životního cyklu společné metody pro stanovení nákladů životního cyklu.

Předkládaný návrh nařízení vlády, který se právě nachází v připomínkovém řízení, vychází ze strategie Národního akčního plánu čisté mobility. Účinnost se navrhuje společně s účinností zákona o zadávání veřejných zakázek.

 

Dokumenty ke stažení:

Návrh NV

Důvodová zpráva

06.01.2016 07:50

Zájem o změnu dodavatele energií loni opět klesl

Češi v loňském roce změnili dodavatele elektřiny a plynu opět v menším počtu než v roce 2014. Zatímco u elektřiny loni změnilo dodavatele 278.000 zákazníků, o téměř 17 procent méně než v roce 2014, u plynu to bylo zhruba 178.000 odběratelů, meziročně o 11,3 procenta méně. Pokračuje tak trend z předloňského roku, kdy za celý rok 2014 změnilo dodavatele energií celkem asi 530.000 odběratelů, což bylo o pětinu méně než v roce 2013. Data vyplývají z aktuálních dat Operátora trhu s elektřinou (OTE).

Nejvýznamnějším faktorem podle oslovených odborníků je rostoucí podíl zákazníků vázaných smlouvou na dobu určitou, typicky na dva až tři roky. Důvodem může být také zklamání odběratelů ze změny dodavatele nebo celkový pokles cen elektřiny a plynu konečným zákazníkům v porovnání se situací například před třemi roky.


 

 

05.01.2016 13:43

Uhlí je pro Německou energetiku stále číslo jedna

Celková výroba elektřiny v Německu loni vzrostla o tři procenta na 647,1 terawatthodiny (TWh). Nejvýznamnějším zdrojem pro německou energetiku nadále zůstává uhlí. Na celkové výrobě elektřiny v zemi se černouhelné a hnědouhelné elektrárny v roce 2015 podílely celkem 42,2 procenta. Meziročně to znamenalo pokles o 1,5 procentního bodu. Výroba v obnovitelných zdrojích se meziročně zvýšila o 19 procent na 194,1 TWh a jejich podíl na produkci elektřiny v zemi vzrostl z 26 na 30 procent. V současnosti získávají solární, větrné i další „zelené“ elektrárny provozní podporu a zároveň má elektřina z obnovitelných zdrojů přednost při uplatňování na trhu.

 

Mohlo by Vás zajímat:

Energetické zajímavosti: Indie sází na solár, USA prodložilo úlevy pro OZE a Norsko zas jedničkou v dodávce plynu pro západní Evropu (5.1.2016)

 

 

Zdroj: ČTK

 

05.01.2016 12:37

Sledujte znečištění ovzduší hodinu po hodině díky programu Českého rozhlasu

Měřicí stanice zveřejňují aktuální informace o znečištění vzduchu, nenabízejí však pohled do minulosti. Český rozhlas proto vyvinul počítačový program, který hodinová data o znečištění po celý prosinec ukládal. Nyní se tak můžete podívat na historii měření ve svém okolí.

Loňský vlhký a studený prosinec zhoršil znečištění vzduchu. Je to trend, který se opakuje každoročně: Hlavními příčinami špatného vzduchu jsou totiž, alespoň podle odhadů ministerstva životního prostředí, zvýšená dopravní zátěž a provoz kotlů na pevná paliva. Situaci ještě zhoršuje teplotní inverze, která udržuje emise u země. Mapu a další informace najdete ZDE.

 

Zdroj: ČRo

 

05.01.2016 11:20

Rok 2016 se ponese ve znamení nových odpadových zákonů, kontroly kotlů a změny poplatků za odběr vod

V roce 2016 Ministerstvo životního prostředí představí dva nové odpadové zákony a to nový zákona o odpadech a nový zákon o výrobcích s ukončenou životností. O krok dál je již návrh novely vodního zákona, který se v současné době vypořádává. Nejdále je novela zákona o ochraně ovzduší, která již byla předána do Sněmovny. Zde bude určitě zajímavé sledovat střet zastánců domovní svobody na straně jedné a na straně druhé racionálního přístupu ke zkvalitnění ovzduší. Vláda začátkem roku má zvážit, zda připraví tzv. antifosilní zákon.

V roce 2016 nás čekají dva zcela nové odpadové zákony, nový zákon o odpadech a nový zákon o výrobcích s ukončenou životností (VUŽ). Cílem zákonů je podle MŽP maximálně ztransparentnit odpadové hospodářství v ČR. 

Novou právní úpravou chce MŽP komplexně upravit problematiku odpadového hospodářství počínaje předcházením vzniku odpadu přes různé způsoby nakládání s ním po pravidla jeho odstraňování, a to s ohledem na prosazení hierarchie nakládání s odpady a při zajištění co nejvyšší míry ochrany životního prostředí a lidského zdraví za současné sociální únosnosti a ekonomické udržitelnosti. Upravují se i práva a povinnosti osob při nakládání s odpady a působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.

Nový zákon o VUŽ se bude týkat elektrických a elektronických zařízení, včetně solárních panelů, baterií a akumulátorů, pneumatik a vozidel. Návrh zákona odráží komplexní pohled na životní cyklus vybraných výrobků od jejich uvedení na trh až po jejich zpracovaní poté, kdy se staly odpadem. Zákon o výrobcích s ukončenou životností se dále zaměří na regulaci obsahu nebezpečných látek ve vybraných výrobcích, prevenci vzniku odpadů z vybraných výrobků, regulovaný zpětný odběr či sběr vybraných výrobků pro zajištění co největšího podílu jejich opětovného využití a recyklace.

Nový zákon o odpadech se pak zaměří na zvýšení recyklace a odklonu od skládkování, mimo jiné také zavede nová opatření pro boj s krádežemi kovů.

Z věcného hlediska je hlavním záměrem MŽP v rámci nové právní úpravy vytvořit podmínky, které umožní naplnit požadavky evropských právních předpisů, zejména pokud jde o dodržování hierarchie nakládání s odpady, stanovené rámcovou směrnicí o odpadech. Nová právní úprava reflektuje vývoj odpadového hospodářství České republiky a jeho praktické potřeby. Proto v některých oblastech zavádí ustanovení zcela nová a navrhuje určité odchylky od současné právní úpravy. Jedná se například o novou úpravu obchodování s odpady, sběru odpadů pomocí mobilních zařízení, poplatku za komunální odpad nebo poplatku za ukládání odpadu na skládku. Naopak tam, kde se stávající úprava osvědčila a v praxi je bez problémů aplikována, z ní vychází.

Určitě obě novely to nebudou mít lehké už v připomínkovém řízení. S aktuálními informace Vám budeme postupně seznamovat. Nové zákony budou určitě velkým tématem pro partnerský časopis Odpadové fórum, který se nově bude věnovat i ostatním složkám životního prostředí (voda, vzduch…).

 

Novela vodního zákona

Aktuálně probíhá připomínkové řízení novely vodního zákona. Cílem novely je podle MŽP ochrana vodních zdrojů, kterých v důsledku sucha ubývá (zejména podzemní vody), a zlepšení kvality vody povrchové.

Novelu můžeme označit jako za „poplatkovou“. Změnit se mají totiž poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových i poplatky za odběr podzemní vod. Dochází také ke změně limitů a sazeb pro zpoplatnění. Novela dále navrhuje změnu správu poplatků, kdy má přejít z České inspekce životního prostředí na Státní fond životního prostředí. Dochází k upřesnění definice pojmu odpadní voda a způsobů likvidace odpadních vod podle vodního zákona. V návrhu zákona se také navrhuje upuštění od povinnosti podávat poplatková hlášení tedy o zrušení záloh.

Poplatkovou novelu vodního zákona ale zřejmě nečeká lehký legislativní proces. Už v připomínkovém řízení ji odmítá Svaz měst a obcí ČR, který požaduje její přepracování.

V další novele vodního zákona, kterou již Ministerstvo životního prostředí připravuje společně s Ministerstvem zemědělstvím, se budou řešit vznik "záchranného systému".

 

Novela zákona o ochraně ovzduší

Nejdále v legislativním procesu je novela zákona o ochraně ovzduší, kterou vláda na konci roku 2015 schválila a nyní čeká projednání ve Sněmovně. Podle plánu ministerstva by měla být novela platná již od 1. června 2016 s výjimkami. Protože novela zavádí také přímou kontrolu kotlů v domácnostech a již nyní můžeme zaznamenávat různorodé názory, nelze osud novely dopředu odhadnout.

Novela zavádí od ledna 2020 ponížený imisní limit pro částice PM2,5. Dále novela kromě zavedení přímé kontroly provozu spalovacích stacionárních zdrojů v domácnostech má umožnit uznávání německých emisních plaket v nízkoemisních zónách v Česku. Novinkou je i úprava pravidel pro vyhlašování a ukončování smogových situací a regulací.

 

Ochrana přírody

Nutno připomenout, že už od loňského roku čeká na další projednávání v prvním čtení novela zákona o ochraně přírody a krajiny. Novelizace se týká výhradně národních parků, které MŽP plánuje otevřít veřejnosti.

Novela podle ministerstva posiluje role obcí v rozhodovacích procesech, zavádí jednotné ochranné podmínky, nově se nastavuje zonace, zavádějící koncepční zásady péče a návštěvní řád bude mít nově pouze informativní funkci.

 

A co ještě?

Podle rozhodnutí vlády na začátku letošního roku se bude na MŽP připravovat i případný tzv. antifosilní zákon. Projednání tohoto bodu vláda několikrát v minulém roce odložila.

Nesmíme zapomenout na novelu stavebního zákona ani na peripetie s novelou zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Také připomínáme, že ve Sněmovně čeká na projednání novela zákona o integrovaném registru znečištění (IRZ) a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP). Cílem navrhované právní úpravy je snížení počtu provozovatelů, kteří mají evidenční a případně též ohlašovací povinnosti ve vztahu k IRZ.

Další vývoj environmentální legislativy budeme určitě zajímavé sledovat a to včetně jejich prováděcích předpisů. Žádná novela to totiž nebude mít určitě snadné a věřme tomu, že ve většině případů zvítězí zdravý rozum. Duha je určitě krásný úkaz na obloze, který se v životě těžko okouká, a tam by měla také zůstat.

 

 

Čtěte také:

 

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Návrh novely zákona o hospodaření energií, VÍCE (T: 20.2.2017)

 

Novinky - únor 2017

 • Nařízení vlády č. 35/2017 Sb., kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování

 

Vláda - 15.2. 2017

 • Analýza aktuálního a očekávaného vývoje v mezinárodní klimaticko-energetické politice s podrobnou analýzou potenciálu energetických úspor a efektivnosti a scénářů konečné spotřeby energie a elektřiny v České republice do roku 2050
 • Návrh nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří
 • Návrh na přijetí změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijaté v Kigali dne 15. října 2016, a na ratifikaci Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy a Montrealského protokolu
   

Senát - 18.1. 2017 (4. schůze)

 • Novela zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
 • Ochrana přírody a krajiny
   

PSP ČR - 10.1. 2017 (54. schůze)

 • Vodní zákon
 • Obaly
 • Ovzduší (PHM)
 • Stavební zákon
 • Prařížská dohoda - ratifikace

EU - veřejné konzultace

 • Veřejná konzultace o zvažovaných politických opatřeních ke stanovení minimálních požadavků na kvalitu opětovně využívané vody v Evropské unii (T: 27.1.2017)
 • Veřejná konzultace v souvislosti s hodnocením nařízení REACH v rámci programu REFIT (T: 28.1.2017)

EU - novinky ve věstníku EU

 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/302 ze dne 15. února 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat (oznámeno pod číslem C(2017) 688)
 • Oprava nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 365, 19.12.2014)
 • 7x Souhrn rozhodnutí EK týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení REACH
 • Nařízení Komise (EU) 2017/227 ze dne 9. února 2017, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o bis(pentabromfenyl)ether
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 13.2.: MŽP dá 100 milionů na ekologické inovativní projekty na boj se suchem nebo smogem, VÍCE
 • 25.1.: Nové dotace: Nízkouhlíkové technologie a OZE, více ZDE
 • 18.1.: MŽP vyhlásilo 7 nových výzev v OPŽP. Dotace půjdou i na vodohospodářské projekty a ekologické zátěže, VÍCE
 • 9.1.: SFŽP aktualizoval Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, více ZDE
 • 21.12.: MŽP podpoří ekologickou likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE
 • 19.12.: Aktuality z Monitorovacího výboru OPŽP, více ZDE
 • 2.12.: MŽP podpoří obce při vypracování územních studií krajiny, VÍCE
 • 1.12.: Aktualizace Harmonogramu výzev OP PIK na rok 2017, VÍCE
 • 21.11.: Nová výzva podpoří výstavbu nízkoenergetických BD, zelené střechy a využívání tepla z odpadní vody, VÍCE

 • 15.11. MPO vyhlásilo nové výzvy v OP PIK - Potenciál, technologie a Smart grids, VÍCE

 • 10.11.: MŽP vyhlásilo nové dotace na pořízení aut s alternativním pohonem, VÍCE

 • 14.9.: SFŽP aktualizoval Pravidla podpory a Harmonogram výzev na rok 2016, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE
 • Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016 - ZDE

Výzvy:

 • SFŽP: Inovativní a demonstrační projekty, více ZDE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, více ZDE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • SFŽP: Udržitelná městská doprava a mobilita, VÍCE (T: 31.3.2017)

 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)
 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • SFŽP - národní dotace: obnova zeleně VÍCE (T: 28. 2. 2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • Autovraky - národní dotace SFŽP - VÍCE (T: 31.3.2017)
 • IROP: územní studie - VÍCE (T: 31.3.2017)
 • IROP: regulační plány a územní plány (ORP) - VÍCE (T: 31. 3. 2017)
 

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://www.euractiv.cz/fileadmin/Images/Logo_EurActiv.cz/EurActiv_120x60_CZ.gif http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE