Nepřehlédněte

 

 • Vláda: 27.4.2016, program/výsledky ZDE

 • Senát: (23. schůze, 27.4.2016), program/výsledky ZD E

 • PSP ČR: (44. schůze od 12.4.2016), program/výsledky ZDE

 • LRV: 24.3.2016, program/výsledky ZDE

 • EU - přehled dění: více ZDE

 • EU - rekapitulace (březen): ZDE

DOPORUČUJEME!

 

 


 

Věrnostní karty na rok 2016 již v prodeji!

 • Přístup do rubriky "Právo" (náhled)
 • Jste součástí procesu vzniku nové legislativy
 • Aktuální novinky na email
 • Emailový zpravodaj 1x týdně
 • Slevy na vzdělávací akce a odborné periodikum

 


Další informace ZDE.
 

 

Odkrývá obsah, který NENÍ ostatním DOSTUPNÝ.

 


 

Reklama

 


 

Třetíruka.cz a chytré RSS aplikace:

Nalaďte si portál také v chytrých aplikacích jako je například Feedly, qReadr, FeedMe atd. Jako zdroj informací prosím využijte: http://odpady.webnode.cz/rss/all.xml


 Odpadové fórum aktuálně

Duben se redakce Odpadového fóra rozhodla vyhlásit za radioaktivní měsíc. Ale nenechte se nachytat názvem: žádné nebezpečí Vám nehrozí. Ba naopak. Toto číslo jsme věnovali vyhledávání lokalit a zabezpečení  trvalých hlubinných úložišť radioaktivních odpadů. O tom, jak se nakládá s radioaktivními odpady v České republice, se dočtete v článku Ivany Škvorové ze Správy úložišť radioaktivních odpadů SÚRAO.

O volbě geologických kritérií výběru lokality pro úložiště pojednává text od Matěje Machka. Sociální dimenzi tj. účasti veřejnosti v rozhodování o realizaci hlubinného úložiště vysokoaktivních odpadů se ve svém článku věnuje předseda Pracovní skupiny Dialog Karel Zrůbek. Pro skalní skeptiky tu máme úvahu o současnosti a budoucnosti radioaktivních odpadů od Edvarda Sequense ze Sdružení pro záchranu prostředí. Více ZDE

 

 

 

 

 

 

 • Časopis ODPADOVÉ FÓRUM je odborný měsíčník zabývající se všemi aspekty, které souvisejí s odpadovým hospodářstvím.
 • WASTE FORUM je elektronický recenzovaný časopis zaměřený na vědecké práce s tématikou odpadů.

 


Odborné akce

     
29.4. Řešení solitérních nemovitostí - aneb voda v domě od A do Z
4.5. Výpočet klasifikace CLP pro směsi – praktické cvičení
5.5. Tvorba bezpečnostních listů
9.-13.5. Living Planet Sympozium 2016
10.5. PROVOZOVÁNÍ KOMPOSTÁREN (Hradec Králové)
10.5. Prevence závažných havárií
Opakování: 11.05., 12.05.
10.5. VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2016 (PRAHA 2. TERMÍN)
12.5. OCHRANA OVZDUŠÍ
Opakování: 24.5.
12.-13.5. ČOV pro objekty v horách
16.-17.5. REACH konference 2016
17.-19.5. LEGISLATIVA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAXI SE ZAMĚŘENÍM NA AKTUÁLNÍ ZMĚNY
18.-20.5. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE
19.5. Ekonomika a legislativa v energetice
20.5. Zdroje energie a technologie pro jejich využití
23.-25.5.

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H13

24.5.

Bioplyn a legislativa 2016

24.-25.5. XXXI. setkání vodohospodářů
24.5. Odpady v roce 2016 – nové legislativní povinnosti a revoluční změny nejen v evidenci odpadů po Infringementové novele
Opakování: 25.5., 26.5., 8.6.
24.5. Novinky v oblasti BOZP s výhledem na rok 2016 (Brno)
26.5.

Workshop k nařízení REACH a povinnosti registrace chemických látek

26.5. PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ - NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA (Brno)
26.5.

AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA V OBLASTI VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD - PRAHA 2. termín

27.5. NEW pro průmysl - možnosti recyklace energie a úspor ve vodním hospodářství průmyslových podniků
30.5.-5.6. Evropský týden udržitelného rozvoje
31.5. NOVELIZACE ODPADOVÉ LEGISLATIVY v první polovině roku 2016 (Brno)
31.5. iKURZ: Jak se řádně připravit na kontrolu orgánu státní správy
1.-2.6. Novinky v chemické legislativě, BOZP a ADR
6.-7.6. MĚŘENÍ EMISÍ A OCHRANA OVZDUŠÍ - 21. konference (Ústupky u Seče)
7.6. Chemická legislativa NCHL/S; klasifiakce CLP versus ADR; BIOCIDY; REACH – proces registrace + povinnosti
22.6. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků
opakování: 23.6.
24.6. Alternativní možnosti řešení odpadních vod v obcích - ČOV pro skupiny domů, atd. (decentrál)
29.7. Odstranění zápachu, hygienizace kalu, odvodňování kalu
26.8. Možnosti úspor v restauracích a hotelových provozech
30.9. Problematika hygienického zabezpečení vod
11.10. Co o svých obalech ještě nevíte aneb obaly a obalový zákon v praxi
Opakování: 12.10., 13.10.
21.10. Flotace a další procesy pro průmyslové vody
25.11. Úprava pitných a procesních vod
16.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2017
15.5.-19.5.  PERMEA 2016

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 

Chci zařadit akci do kalendáře - formulář ZDE

 


Důležité dokumenty

 

Zpráva o životním prostředí v r. 2014 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Politika druhotných surovin ČR

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Program předcházení vzniku odpadů (PVO) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Plán legislativních prací vlády na rok 2016 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Plán přípravy vyhlášek na rok 2015

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2014

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2013 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zpráva o životním prostředí 2013 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Návrh aktualizované Surovinové politiky ČR http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 – 2020

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Historická ročenka statistiky energetiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

EXKLUZIVNĚ: Strategie Vlády ČR v oblasti životního prostředí a energetiky v rámci působení ČR v EU

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
EXKLUZIVNÍ přehled všech 36 návrhů na opatření, které schválila vláda v rámci tzv. EKOAUDITU http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Novinky

27.03.2015 07:02

Nový zákon o ochraně přírody a krajiny Legislativní rada vlády odložila

VÝSLEDKY Ve čtvrtek 26. března 2015 se na Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády ČR. K projednání měla šest bodů – návrh zákona o ochraně přírody krajiny a dále návrh zákona o hasičském záchranném sboru, návrh zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, návrh zákona o prokazování původu majetku, návrh věcného záměru zákona o oceňování majetku, návrh zákona o soudních poplatcích a o zvláštních řízeních soudních.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny představuje komplexní návrh společné legislativy pro všechny naše národní parky. Novela zákona má za cíl otevřít parky šetrnému turismu, podpořit roli obcí v rozhodovacích procesech a zjednodušit administrativu.

Návrh přináší zejména novou koncepci péče o národní parky. Dosavadní „plány péče“ nahradí „zásady péče“, do nich budou zahrnuty i dlouhodobé cíle národních parků, jejich poslání, jejich udržitelný rozvoj i možné využití. Revoluční novela ruší dosavadní 1. zóny nedostupné pro návštěvníky a zavádí tzv. klidová území, do nichž není vstup a priori zakázán, ale bude umožněn např. v některých měsících roku nebo po značených cestách, v doprovodu průvodce. Návštěvní řády nebudou stanovovat podmínky regulace, správy NP je budou používat k informování veřejnosti o regulacích vyplývajících z právních předpisů nebo opatření obecné povahy. Předkladatelem zákona je Ministerstvo životního prostředí (MŽP).

 

Obsahem předkládaného návrhu zákona je především:

 • změna ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., která jsou v účinnosti od počátku 90. let, v návaznosti na zkušenosti s jejich aplikací a v reakci na nezbytnost sladit zákon č. 114/1992 Sb. s mezinárodními předpisy na úseku péče o národní parky,
 • stanovení dlouhodobých cílů ochrany národních parků a poslání národních parků (včetně trvale udržitelného rozvoje či turistického využívání šetrného k přírodě),
 • nové vyhlášení národních parků, které byly vyhlášeny nařízením vlády (Krkonošský národní park, Národní park Podyjí a Národní park Šumava) a samostatným zákonem (Národní park České Švýcarsko),
 • revize a zjednodušení základních ochranných podmínek a jejich účelné rozlišení pro celé území národního parku a pro území mimo zastavěná území a zastavitelné plochy obcí,
 • využití institutu opatření obecné povahy jakožto nejvhodnější formy pro regulaci konkrétních činností pro obecně vymezený okruh adresátů (klidová území, vyhrazování cest a tras, vyhrazování míst pro táboření, splouvání vodních toků atd.)
 • nové pojetí zonace národních parků s tím, že zóny budou děleny podle cílů ochrany a způsobů péče ve vazbě na aktuální míru pozměnění ekosystémů činností člověka (zóna přírodní, zóna přírodě blízká, zóna soustředěné péče o přírodu a zóna kulturní krajiny),
 • zavedení nového institutu pro nezbytnou regulaci pohybu osob na území národního parku – klidových území. Stávající omezení vstupu na celé území I. zóny NP bez ohledu na skutečnou potřebu regulace pohybu osob se ukázalo pro zajištění cílů ochrany přírody národních parků jako nadbytečné,
 • nové pojetí návštěvního řádu jakožto praktického informačního dokumentu pro návštěvníky parku i pro další osoby působící na území národního parku,
 • zavedení nového odborného dokumentu - zásad péče o národní parky, který bude určovat priority a zásady péče o jednotlivé skupiny ekosystémů, biotopy druhů, druhy a zásady využívání těchto ekosystémů tak, aby byly plněny cíle ochrany NP,
 • posílení role obcí v rozhodovacích procesech – obce budou nadále moci prosazovat své zájmy v radách národních parků a nadto budou moci ovlivnit podobu opatření obecné povahy (klidová území, vyhrazování míst pro jednotlivé aktivity) z pozice dotčených orgánů podle správního řádu,
 • otevření všech národních parků šetrnému turismu.

 

Výsledky jednání LRV:

 • návrh zákona o hasičském záchranném sboru, návrh zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a návrh věcného záměru zákona o oceňování majetku - schváleno;
 • návrh zákona o prokazování původu majetku  a návrh zákona o soudních poplatcích a o zvláštních řízeních soudních - přerušeno;
 • návrh zákona o ochraně přírody a krajiny - odloženo.

 

Dokument ke stažení:

Návrh zákona o ochraně přírody a krajiny

26.03.2015 14:35

10 stupňů k ničemu

Dne 26. 1. 2015 obdržela společnost Interseroh Czech zamítavé rozhodnutí MŽP k žádosti působit jako autorizovaná obalová společnost. Od té chvíle plynula patnáctidenní lhůta, kdy se může společnost odvolat. To také učinila. Odvolání podali 10. 2. 2015. Dokument je rozkladem putujícím k ministrovi životního prostředí. Jeho rozkladová komise pak posoudí, zda je odvolání oprávněné nebo ne. Více ZDE

 

 

 

26.03.2015 14:27

Dnešní Máte slovo s M. Jílkovou i s ministrem Richardem Brabcem

AVÍZO Ministr Brabec se rozhodl zlepšit ovzduší ve městech a obcích pomocí kontrol přímo v domácnostech, které mají za úkol zjistit, zda lidé netopí materiálem, který spalováním zamořuje a otravuje vzduch v sousedství. Je v pořádku, aby kontrolami bylo narušováno naše soukromí, nebo jde o jedinou možnost jak ukáznit bezohledné občany? Lze všechno uhlídat, nebo z nás chtějí státní instituce dělat udavače a nástroj k vyřizování účtů mezi sousedy?

Další změna se týká výkupu kovového odpadu. Od prvního března začala platit nová vyhláška, která zpřísnila pravidla pro výkup. Sběrny již nesmí zákazníkům za přinesený materiál zaplatit v hotovosti. Ministerstvo se tímto krokem snaží zamezit četným krádežím majetku soukromníků, ale především zabránit rozkrádání majetku měst a obcí. Nová pravidla sklidila vlnu kritiky ze strany výkupen kovů, ale také ze strany opozice. Navíc se už po dvou týdnech od zavedení vyhlášky zjistilo, že se zákon obchází. Jde opravdu jen o zamezení krádeží nebo o omezování práv poctivých českých živnostníků?

Dnešní hosté pořadu Máte slovo s M. Jílkovou od 21.25hod budou: Richard Brabec – ministr životního prostředí, ANO, Jan Zahradník – poslanec ODS, Petr Bičej – ředitel Městské policie v Karviné, Pavel Drahovzal – starosta města Velký Osek a člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR, Tomáš Absolon – spolumajitel sběrny surovin a další. Záznam pořadu ZDE.

 

 

26.03.2015 14:12

Česku hrozí žaloba z Bruselu kvůli nadměrnému výskytu prachu v ovzduší

Česko by se kvůli nadměrnému výskytu jemných prachových částic v ovzduší mohlo dostat před evropský soud. Pohrozila tím Evropská komise. Podle ní jsou Češi vystaveni nadměrnému výskytu prachu například v Praze, středních a severních Čechách, v Brně nebo na severní Moravě. Česko podle Evropské komise stále neudělalo pro dodržování limitů na výskyt jemných prachových částic v ovzduší dost. K jejich omezení se přitom zavázalo už před 10 lety. Jemné prachové částice u lidí způsobují astma, rakovinu plic nebo problémy se srdcem. Do ovzduší se dostávají kvůli dopravě, průmyslové činnosti nebo domácímu vytápění.  

 

 

 

 

Zdroj: ČRo

26.03.2015 13:44

Přijetí tržní stabilizační rezervy se přiblížilo

EU ETS Členské státy EU při včerejším jednání daly Lotyšsku mandát k zahájení tripartitního jednání o vzniku tržní stabilizační rezervy. O plánu Evropské komise na stažení stovek milionů přebytečných emisních povolenek z trhu včera jednali zástupci členských států na COROPERU v Evropské unii. Povolenky, kterých je v systému emisního obchodování nadbytek, by měly v budoucnu mířit do stabilizační rezervy. Jednání se týkalo právě termínu, kdy by měla tržní stabilizační rezerva začít fungovat. Členské státy EU přijaly kompromis - spuštění tržní stabilizační rezervy v roce 2021 a přesun backloadovaných povolenek do rezervy v roce 2018. Budoucností nepřidělených povolenek se bude zabývat Evropská komise v rámci nadcházející revize Evropské směrnice o obchodování emisemi (EU ETS). Další jednání o tržní stabilizační rezervě je naplánováno na 30. března.

Lotyšský návrh počítá se startem tržní stabilizační rezervy v roce 2021. To je nejméně o dva a půl roku později, než bylo schváleno v Evropském parlamentu a zároveň mnohem později oproti základnímu scénáři, který očekávali účastníci trhu. Ohledně termínu vzniku mezi členskými zeměmi dosud nepanovala shoda. Proaktivní státy v čele s Německem a Velkou Británií mají zájem o vznik již od roku 2017, naopak Rumunsko, Finsko nebo Polsko jsou proti a požadují vznik až od roku 2021.

„Na včerejší zprávu z Bruselu trh reagoval podivuhodně. Obchodní seancí ve čtvrtek jsme zahájili o procento níž středeční uzavírací ceny. Spekulanti evidentně očekávali propad po schválení relativně slabého návrhu. Propadu se trh nedočkal a uzavírání krátkých pozic na nízké ranní likviditě vzneslo povolenky EUA o 5 % nad uzavírací cenu. Sledujeme také pozitivní interpretace výsledku. Série neveřejných debat v Radě Evropské unie nepřinesly pád blokovací menšiny, která odporuje brzkému startu reformy. Státy s ambiciózní environmentální pozicí se tak rozhodly ke vstřícnému kroku, pravděpodobně v naději, že tripartitní jednání spolu s Parlamentem a Evropskou komisí bude více efektivní pro přesvědčení blokovací minority v Radě, než další neveřejné interní debaty,“ říká Anatolij Stolbov, analytik společnosti Virtuse Energy, která je největším tuzemským obchodníkem s emisními povolenkami.

První jednání v trialogu se koná již příští pondělí 30. března. Virtuse Energy očekává další dvě debaty před oficiálním výsledkem. Pokud se Parlament, Evropská rada a Komise dohodnou na kompromisním návrhu, ten poté formálně přijme každá z institucí interně. Pokud ke kompromisu nedojde, vracíme se o krok zpět k interním debatám v Parlamentu a Radě.

„Následující měsíce skoro jistě bude doprovázet vysoká volatilita. Očekáváme, že trh nabídne přijatelné ceny jak pro deficitní podniky, které nakupují povolenky, tak i pro přebytkové, které povolenky prodávají. Dlouhodobě se díváme nahoru, věříme, že trialog se dohodne na kompromisu a maximálně v červnu se dočkáme konečného scénáře reformy,“ dodává Anatolij Stolbov.

Evropská unie zavedla v roce 2005 systém obchodu s povolenkami, kdy se mezi členské státy rozdělily emisní kvóty na vypouštění uhlíkových emisí. Po jejich překročení se musí povolenky kupovat. Dražší cena povolenek zvyšuje cenu tzv. silové elektřiny. Nízká cena snižuje motivaci podniků využívat šetrné technologie. Např. uhelné elektrárny mají díky levným povolenkám méně nákladný provoz. Rezerva má navázat na takzvaný backloading, který byl v Evropě spuštěn v loni právě kvůli přebytku povolenek a jejich klesajícím cenám. Během tří let mají být jeho prostřednictvím postupně staženy povolenky na 900 milionů tun emisí.

26.03.2015 10:02

Ceny dřevních pelet a briket padly na tříleté minimum. Jsou o 30 % levnější než v zimě

Topná sezona končí a ceny dřevních pelet a briket padají. Letos je propad vyšší než obvykle – rekord za uplynulé 3 roky byl prolomen a ceny klesly oproti zimnímu období o 30 %. K poklesu došlo v reakci na rapidní snížení cen vstupních surovin – dřevěných pilin a hoblin. Vytápění dřevními peletami a briketami je nyní ještě výhodnější.

Dřevní pelety a brikety se vyplatí nakupovat dopředu. Na jaře je čas vybavit se na příští topnou sezonu. Cenový rozdíl je značný: brikety jsou k dostání za 3 500 – 4 000 Kč za tunu, pelety za 4 800 – 5 700 Kč. To je o 30 % méně než v zimě a je to vůbec nejnižší cena za poslední tři roky. Průměrný rodinný dům tak nakoupí pelety na celou topnou sezonu do 30 000 Kč.

Čím to je? Cenové snížení významně podpořil pokles cen dřevěných pilin a hoblin, ze kterých se pelety a brikety lisují. Pokles cen vstupní suroviny probíhá plošně v celé střední Evropě – okolní země již zlevnily, české dřevařské odvětví to čeká od 1. dubna 2015.

„Až o 50 % levněji nakupujeme pilinu v Polsku a na Slovensku, o 30 až 40 % poklesly ceny pilin v Rakousku. Od 1. dubna 2015 máme již podepsanou sníženou cenu pilin i u českých dřevařů. Toto razantní snížení vstupní hmoty jsme promítli do cen dřevěných briket a pelet našim zákazníkům,“ říká Ing. Martin Černý, obchodní ředitel společnosti BIOMAC, která u nás patří k největším výrobců dřevních briket a pelet.

Ceny dřevních pelet se nadále odvíjejí od jejich kvality – o něco dražší jsou dřevní pelety s certifikací ENplus (v tuto chvíli kolem 5 700 Kč za tunu). Ale nezapomeňte, že díky vysoké kvalitě těchto jakostních pelet spálíte během topné sezony méně. Certifikace garantuje, že je peleta vyrobena z čisté dřevní hmoty bez kůry, má vysokou výhřevnost, nízký obsah popele a vysokou mechanickou odolnost (to znamená, že se pelety nerozbíjejí a nepráší).

„Šetřit na kvalitě se v případě dřevních pelet nevyplácí – nekvalitní surovina může znamenat i častější nebo dřívější nutné opravy kotle nebo kamen,“ dodává Ing. Vladimír Stupavský, předseda národní asociace Česká peleta, která sdružuje většinu českých výrobců pelet a kotlů na biomasu.

Peletáři v Česku ročně vyrobí skoro 200 tisíc tun pelet a certifikováno je zde celkem 12 peletáren, které zabezpečují plné ¾ této výroby. Díky vysoké kvalitě jdou české pelety dobře na odbyt také v zahraničí – a to zejména na Západě – v Rakousku, Německu a Itálii. Dvě třetiny domácí produkce jsou stále určeny na export, pelet se vyrábí čím dál více.

Výhody rostoucí domácí produkce dokáže ocenit také čím dál více Čechů. Vybírají obvykle kotle nejvyšších emisních tříd s ohledem na zákon o ochraně ovzduší (pro kvalitní peletové kotle je běžná nejvyšší, 5. emisní třída). Stále více se u nás také v interiérech uplatňují automatická peletová kamna. Podle analýz České pelety je v Česku používáno asi 25 tisíc topidel na dřevní pelety.

26.03.2015 09:19

Veřejná výzva na koncesi pro geologický průzkum v Makedonii

Ministerstvo průmyslu a obchodu obdrželoveřejnou výzvu makedonského Ministerstva hospodářství na koncese pro geologický průzkum ložisek rud v Makedonii.

K výzvě je doplněna i orientační mapa zájmových území. Pro upřesnění veřejné výzvy doplňujeme dodatečnou informaci z velvyslanectví:

"Podle makedonského Zákona o nerostných zdrojích se geologické průzkumy a mapování provádějí prostřednictvím koncesí, které se udělují elektronickou poštou na základě veřejné výzvy na dobu 2 let a pro rozlohu maximálně do 5000 km2. Geologickou dokumentaci pro tyto průzkumy schvaluje geologický ústav Makedonské republiky. Výsledky průzkumu se nepřenášejí a jsou majetkem držitele koncese do doby podání žádosti o koncesi pro detailní geologický výzkum. Žádost o koncesi pro detailní geologický výzkum může být podána pro rozlohu 2,5 % z plochy, které byla udělena koncese, čímž se ponechává 97,5 % plochy poskytnuté v rámci koncese a výsledky jejího průzkumu přecházejí do vlastnictví Makedonské republiky. Pokud držitel výsledků nepožádá do 30 dnů po uplynutí koncese o udělení koncese pro detailní geologický průzkum, veškeré výsledky výzkumu budou celkově převedeny do vlastnictví Makedonské republiky.

Po dokončení podrobného geologického průzkumu, je podle zákona koncesionář oprávněn do 120 dnů podat žádost o udělení koncese pro exploataci (hospodářské využití) zkoumaných prostor, rozšířené o prostory potřebné k výstavbě zamýšlené infrastruktury spojené s dolem."

V příloze této zprávy přikládáme text (v angličtině) veřejné výzvy s mapkou zájmových oblastí a platné znění Zákona o nerostných surovinách. V další příloze je podané stručné vysvětlení všech postupů a typy koncesí, které jsou poskytovány v rámci Zákona o nerostném bohatství.

 

 

26.03.2015 08:03

Chcemne za třídění více peněz, vzepřeli se obce

Dnešní MF DNES Zdánlivě nenápadný byznys s tříděním komunálního odpadu, ve kterém se ročně protočí přes půldruhé miliardy korun, se přestal líbit několika desítkám obcí. Vzepřely se společnosti EKO-KOM, která i nás jako jediná dostala od státu autorizaci na provoz sběrného systému na recyklaci obalů. Odmítly podepsat nové smlouvy na třídění odpadů. Považují je za nevýhodné. Dále dnešní MF DNES publikovala článek s názvem "Lidé třídí, EKO-KOM vydělává miliony. Ale mlží, za co je utrácí". Podrobnosti se dočtete v dnešním vydání MF DNES. Článek - ZDE.

 

Čtěte také:

Obec Němčovice podala podnět k ÚOHS kvůli monopolu společnosti EKO­-KOM (1.3.2015)

 

 

25.03.2015 13:45

Co přinesla včerejší debata na téma „Energetická unie“

Projekt Energetické unie představil Marten Westrup z Generální ředitelství pro energetiku Evropské komise. Projekt komentovali Jan Král z Úřadu vlády, Jakub Vít ze Svazu průmyslu a dopravy ČR a Jan Prášil z ČEZ a.s. V tomto případě se i zástupci průmyslu přiklonili k názoru, že jde o velmi kvalitní materiál, který dopředu nediskriminuje ani jednu z možných energií a ani jednu cestu, která může přispět k diverzifikaci zdrojů za účelem dosažení větší bezpečnosti a nižší ceny energií. EK předpokládá, že realizací opatření v tomto materiálu rovněž přispěje k větší konkurenceschopnosti evropské ekonomiky a zaměstnanosti.

Energetická unie je postavena na těchto pěti pilířích: energetická bezpečnost a solidarita + integrovaný energetický trh + posílení energetické účinnosti + dekarbonizovaná ekonomika + výzkum, inovace a konkurenceschopnost.

Projekt energetické unie předpokládá realizaci celé řady měkkých opatření zajišťovaných na národní a mezinárodní úrovni. Jeho slabiny odhalili sami panelisté v závěru diskuse, když upozornili na nutnost: dodržování jednotných pravidel všemi státy v zájmu celku + jednotný přístup ke zdrojům + navýšení ceny uhlíku pro zajištění funkce EU ETS + dodržení komplexnosti návrhu, nedopustit jeho kanibalizaci. Rovněž zdůraznili, že budoucí problémy se mohou skrývat v detailech.

Bez realizace investičního programu však energetická unie nemůže fungovat. Proto mne napadlo, že tím detailem může být ochota, nálada investorů podílet se na realizaci investic, které přispívají k rozšíření a posílení energetických sítí, plynovodů a zásobníků. Podotýkám, že pokud je konečným cílem snižování cen energií, většinou zájem investorů uvadá. Například takovým nákladným projektem je dekarbonizace. Jak je to s pravidly o podpoře soukromých subjektů které se budou podílet na investicích a provozu nových technologií? Je možné, aby zkapalněný plyn z Kataru nebo USA cenově konkuroval plynu z existujících plynovodů?

Možná, že mnohem lacinější a efektivnější pro dosažení výše uvedených cílů bude, když Evropa přehodnotí svou dosavadní zahraniční politiku, ale asi se mýlím, vždyť bezpečnost přece něco stojí!

 

V Praze dne 25.3.2015

 

Jiří Študent, st.

 

25.03.2015 13:10

Firma nedovoleně navezla do krajiny přes sto tisíc tun stavebního odpadu, dostala třímilionovou pokutu

ŠPANÁ PRAXE Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložili firmě pokutu ve výši tři miliony korun. Na pozemcích bývalého vojenského areálu společnost totiž během 14 měsíců nedovoleně nakládala s více než sto tisíci tunami stavebního odpadu (odpadní zemina a beton). Pozemky však k tomuto nakládání nebyly určeny.

Odpadní zeminu převzala společnost jako odpad, přičemž původcem byly stavební firmy, které prováděly zemní práce na několik kilometrů vzdálené stavbě. Firma nepožádala o možnost uložit zeminu na tyto pozemky příslušný orgán státní správy, dané místo tedy nebylo k ukládání zeminy určeno ani povoleno.

Při stanovení výše sankce ČIŽP vzala do úvahy výsledky provedených analýz odpadů, a také to, že dotčené pozemky jsou v těsné blízkosti chráněné krajinné oblasti a přírodní rezervace. "Neoprávněný návoz velkého množství odpadu mění krajinný ráz, který je dán zejména přírodní, kulturní a historickou charakteristikou určitého segmentu krajiny,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Nápravná opatření v dané věci ze strany inspekce udělena nebyla, protože místně příslušný stavební úřad už činí kroky k nápravě závadného stavu na lokalitě.

Proti rozhodnutí inspekce podala společnost odvolání, které bylo následně odvolacím orgánem vyhodnoceno jako opožděné, s tím, že pokuta nabyla právní moci. Současně odvolací orgán neshledal předpoklady pro zahájení přezkumného řízení pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí.
 

 Reklama

 Legislativa

 

Aktuálně:

 • Připomínkové řízení - přehled/podklady ZDE:
 1. Novela zákona o ochraně ovzduší (paliva), více ZDE (T: 28.4.2016)
 2. Koncepce výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2025 (T: 27.4.2016)
 • Novinky (duben 2016) - přehled/účinnost ZDE:
 1. NV, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí ČR
 2. Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie
   
 • Vláda (27.4. 2016) - přehled/výsledky ZDE
 1. NV - minimální požadavky BOZP na staveništi
 2. Návrh na poskytnutí příspěvku do rozpočtu Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států na roky 2016 a 2017

 • EU: Veřejné konzultace - přehled/podklady ZDE
 1. Snížení vlivu mezinárodní letecké dopravy na změnu klimatu (T: 30.5.2016)
 2. Účelnost právních předpisů o chemických látkách (kromě REACH) (T: 25.5.2016)
 3. Konzultace o vytvoření komplexní a integrované strategie pro výzkum, inovace a konkurenceschopnost energetické unie (T: 31.5.2016)
 4. Konzultace o zefektivnění povinností v oblasti plánovaní a podávaní správ jako součást řízení Energetické unie (T: 11.5.2016)

 • EU: Novinky ve věstníku EU - přehled/dokument ZDE
 1. Nařízení EK, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě
 2. Nařízení EK, kterým se mění nařízení z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6)
 3. Prováděcí rozhodnutí EK, kterým se členské státy podle směrnice EP o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek

 4. EMAS: Referenční dokument pro odvětví cestovního ruchu
 5. Rozhodnutí Rady (EU) 2016/590 ze dne 11. dubna 2016 o podpisu Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie

Předpisy v procesu (ZÁKONY) - více ZDE

Senát: 27.4. 2016 (23. schůze)

 1. Potraviny a charita
 2. zahájení: 9 hod

Poslanecká sněmovna: 12. 4. 2016 (44. schůze)

 1. IRZ
 2. Látky poškozující ozonovou vrstvu...
 3. Energetický zákon
 4. Ukládání CO2
 5. Biocidy
 6. Ochrana přírody
 7. a další....
 8. Zahájení: 14 hod

Více ZDE

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 Dotační okénko

 

Aktuálně:

 • 25.4.: Program na podporu česko - slovenského příhraničí otvírá brány, více ZDE
 • 8.4.: MŽP vyhlásilo nové dotace na zadržovaní vody v krajině, více ZDE
 • 7.4.: INTERREG EUROPE - výzva na nízkouhlíkové hospodářství a účinné nakládání se zdroj vyhlášena, více ZDE
 • 30.3.: OPŽP - Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 (aktualizováno k 9.3.2016) - ZDE
 • 25.3.: Nová Priorita SFŽP se vrací k zvýhodněným půjčkám, více ZDE
 • 17.3.: Nová výzva Technologické agentury podpoří také environmentální technologie a ekoinovace, více ZDE
 • 15.3.: Nové dotace na likvidaci ekologických zátěží nebo vyčištění kontaminovaných lokalit vyhlášeny, více ZDE
 • 8.3.: První výzva programu Nízkouhlíkové technologie vyhášena, více ZDE
 • 1.3.: MŽP vyhlásilo dotace pro obce na chytré hospodaření s vodou, více ZDE

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2016, více ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP již ke stažení! Více ZDE
 • Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016 - ZDE

Výzvy:

 • INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, více ZDE (T: 25.7. resp. 31.8.2016)
 • OPŽP: zadržování vody v krajině (PO 4.3), více ZDE (T: 30.06.2016)
 • INTERREG EUROPE - nízkouhlíkové hospodářství a účinné nakládání se zdroj, více ZDE (T: 13.5.2016)
 • TAČR: II. veřejná soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v programu EPSILON, více ZDE (T: 27.4.2016)
 • OPŽP: Nové dotace na likvidaci ekologických zátěží nebo vyčištění kontaminovaných lokalit vyhlášeny, více ZDE (T: 30.6.2016)
 • OPPIK: Výzva I programu Nízkouhlíkové technologie vyhášena, více ZDE (T: 31.7.2016)
 • Národní dotace (SFŽP): Chytré hospodaření s vodou, více ZDE (T: 30.6.2016)
 • OPŽP: Dotace na protipovodňové projekty, více ZDE (T: 31.5.2016)
 • Národní dotace (SFŽP): Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón, více ZDE (T: 30.10.2016)
 • Norodní dotace (SFŽP): Odstranění zápachu a na snížení emisí těžkých kovů, více ZDE (T: 29.4.2016)
 • MZe: drobné vodní toky a nádrže, více ZDE (T: 29.4.2016)
 • IROP: Nízkoemisní a bezemisní vozidla, více ZDE (T: 29.7.2016)
 • OPPIK: VaV, OZE, více ZDE (T: 4.5.2016)
 • NZÚ: budovy veřejného sektoru, více ZDE (T: 31.5.2016)
 • OPŽP - energetické úspory (19. výzva) + zvýhodněné úvěry, více ZDE (T: 15.4.2016 resp. do 21.12.2016)
 • NZÚ: Kontinuální výzvy, rodinné domy, více ZDE (T: 31.12.2021)
 • OPŽP: odpady/ovzduší/ úspory energie - více ZDE (T: 14.10.2016)
 • IROP: územní studie, více ZDE (T: 31. 3. 2017)
 • SFŽP - národní dotace Vesnice roku, více ZDE (T: 31.12.2016)
 • IROP - regulační plány a územní plány (ORP), více ZDE (T: 31. 3. 2017)

 

 Novinky BOZP

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

29.04.2016 10:41

Chromík bude mít v představenstvu SP ČR na starosti agendu odpadů

Nový člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Milan Chromík, ředitel divize odpady...
29.04.2016 09:26

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek vyšel ve sbírce

Ve sbírce předpisů vyšel nový pod číslem 134/2016 Sb. zákon o zadávání veřejných zakázek a zákon...
29.04.2016 07:52

Evropská komise ještě neschválila Česku systém podpory obnovitelných zdrojů

Česko stále čeká na souhlas s podporou obnovitelných zdrojů, které jejich majitelé v Česku uvedli...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

WASTE

FORUM

http://www.euractiv.cz/fileadmin/Images/Logo_EurActiv.cz/EurActiv_120x60_CZ.gif http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg Přidáte se?

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE