Více času na podstatné

NENECHTE SI UJÍT!

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Tématem letního čísla je oběhové hospodářství. V časopise najdete rozhovor na téma azbestu, dozvíte se o celoživotním kurzu Oběhové hospodářství, získáte informace o Zero waste, najdete návod jak na bioodpady ve městě a mnoho dalších zajímavých informací. Polemika je tentokrát zaměřena na téma Pařížské dohody a v reportáži se redakce zaměřila na Ústřední čističku odpadních vod v Praze. Další podrobnosti - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 

 


REKLAMA

 

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Srpen    
22.8. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů do ISPOP
Opakování: 23.08., 24.08., 18.09., 21.9., 22.09., 11.10.
25.8. Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu
Září    
5.9. Nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení
Opakování: 6.9.
7.9. Dvojseminář "Postup vyhodnocení POH obce ve dvou jednoduchých krocích a realizace POH obce v praxi" a "Aktuální otázky přípravy a realizace projektů rozvoje OH obcí s podporou z Operačního programu životní prostředí (OPŽP)"
12.9. Legislativa ochrany ovzduší v roce 2017
Opakování: 13.9.2017
12.9. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 13.9., 1.11.
13.9. Kontraktační jednání v oboru druhotných surovin
14.9. Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce – praktické návody k úspěchu v zapojení veřejnosti
14.9. Chemická legislativa NCHL/S; PŘEDMĚTY; BIOCIDY; EXPOZIČNI SCÉNÁŘE, CLP Vversus ADR
14.9.

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA), včetně výkladu o aktuálních změnách zákonů

19.9.

EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017, VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRAHA

20.9. Prevence závažných havárií po novele zákona v podnikové praxi
17.-19.9.

Konference Pitná voda 2017

20.-21.9.

Povodně 1997 a 2002 (20 a 15 let poté)

10 let od přijetí Povodňové směrnice

20.-22.9. 12. bienální konference a výstava VODA 2017
20.-22.9. BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
22.9. Úprava vod pro domácnosti a průmysl
Říjen    
3.10. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 4. a 5.10.
3.10.

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (eia) - praha

9.10. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování:11.10.
10.10.

SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - Praha

10.-12.10.

22. konference Zdraví a životní prostředí

10.10.-30.11. Rekvalifikační kurz OBSLUHA ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD - Hradec Králové
12.-13.10.

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ - 4. ročník národní konference

17.10.

ROZPTYLOVÉ STUDIE V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ

23.-26.10.

64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017

27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
31.10. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
Listopad    
7.11.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

7.-9.11. Legislativa ochrany životního prostředí v praxi se zaměřením na aktuální změny
9.11. VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - OLOMOUC
14.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 15.11.
14.11. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ -

HRADEC KRÁLOVÉ

20.11. Konference Povinnosti v podnikové ekologii
21.11.

HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
28.11.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

Prosinec    
7.12.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018
Leden
23.1.-24.5. Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG - Hradec Králové

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

16.08.2016 06:51

Financování zpracování územních plánů pro obce

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří územní plány ve výzvě na podporu integrovaných projektů Komunitně vedeného místního rozvoje, kdy nositeli strategií jsou místní akční skupiny. Těm již ministerstvo schválilo první projekty v dřívější výzvě na provoz, zvýšení připravenosti a informovanosti partnerů a žadatelů MAS v oblasti projektového řízení. Nová výzva v Integrovaném regionálním operačním programu je zaměřena na zpracování územních plánů nebo jejich změnu, zpracování regulačních plánů a také územních studií pořizovaných podle stavebního zákona.

V této výzvě bude podporováno zpracování územních plánů nebo jejich změna. Změnu územního plánu je možné realizovat, jestliže její nutnost vyplývá z územní studie, zaměřené na veřejnou infrastrukturu nebo na řešení krajiny. Dále bude podpora směřovat na zpracování regulačních plánů, které nenahrazují územní rozhodnutí, pořizovaných z vlastního podnětu obce. Např. pokud se třeba v zastavěném území obce nachází vojenský brownfield v podobě kasáren, jehož využití je definováno v územním plánu, regulační plán následně pomůže daleko lépe stanovit možnosti využití tohoto prostoru pro rozvoj obce. Územní i regulační plány lze zpracovat pouze pro území obce s rozšířenou působností. Poslední, leč neméně významnou podporovanou aktivitou, je pořízení územních studií. Bude možné financovat územní studie zaměřené na řešení krajiny a územní studie zaměřené na veřejnou technickou infrastrukturu, veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na veřejná prostranství nebo také na komplexní řešení krajiny. Územní studie lze realizovat na celém území správního obvodu obce s rozšířenou působností.

Komunitně vedený místní rozvoj (dále jen „CLLD“) přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a k rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni.

„Koordinační role při realizaci intervencí ve prospěch rozvoje venkova byla svěřena místním akčním skupinám. Těm Ministerstvo pro místní rozvoj již schválilo první dva projekty ve výzvě, která si kladla za cíl zvýšit připravenost a informovanost partnerů a žadatelů místních akčních skupin v oblasti projektové řízení. Jedná se o projekty z Pardubického a Karlovarského kraje, konkrétně MAS Region Kunětická Hora a MAS 21. Obě MAS mají velmi kvalitně zpracované strategie komunitně vedeného místního rozvoje i vlastní žádosti. Předpokládám, že se v nejbližší době počet schválených strategií zvýší,“ uvedl náměstek ministryně pro řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád.

Místní akční skupiny (dále jen „MAS“) zpracovávají integrovanou strategii širšího zaměření financovatelnou z více programů Evropských strukturálních a investičních fondů nebo z jiných zdrojů. Na základě schválených strategií Komunitně vedeného místního rozvoje bude možné čerpat podporu pro realizaci tzv. integrovaných projektů v  Integrovaném regionálním operačním programu, Operačním programu zaměstnanost, Operačním programu životní prostředí a Programu rozvoje venkova.

Na výzvu Řídicího orgánu IROP budou navazovat výzvy MAS, které mohou upřesnit podmínky pro realizaci projektů na jejich území. Zpracování žádosti o podporu v MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy MAS.  Ty budou také provádět hodnocení projektů. Centrum pro regionální rozvoj provede závěrečné ověření způsobilosti projektu před jeho schválením. Realizace projektů musí být ukončena do data uvedeného ve výzvě MAS, nejpozději do 30. 6. 2023. Příjemci podpory mohou být pouze obce s rozšířenou působností. Na realizaci projektů je připraveno 95 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, ze kterého bude hrazeno 95 % celkových způsobilých výdajů integrovaného projektu CLLD.

 

Podrobné informace o výzvě jsou zveřejněny zde.

 

Zdroj: MMR

16.08.2016 06:31

Nové datové standardy pro ohlašování odpadů, obalů a vod

Na stránkách ISPOP byly vyhlášeny nové datové standardy pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 15. 2. 2017. Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

 

Datový standard popisuje podle § 4, odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. Datové standardy vyhlášené k 15. 8. 2016, určené pro vybrané formuláře agendy odpadů, obalů a vod, lze využít k ohlašování v roce 2017 a jsou k dispozici na stránkách ISPOP v záložce Datové standardy.

Ke stažení: datové standardy

Zdroj: ISPOP

15.08.2016 21:38

Rozhovor s ředitelem České inspekce životního prostředí a nové výzvy, to je nová Priorita

Prázdninové dvojčíslo Priority přináší rozhovor s ředitelem České inspekce životního prostředí Erikem Geussem a vedoucím oddělení odpadového hospodářství inspekce Lukášem Kůsem. Čtenáři Priority se dozvědí, jaký je rozdíl mezi takzvanou starou a novou ekologickou zátěží, dále něco o tom, jak se v České republice občas převáží nebezpečný odpad z místa na místo. Pochopitelně nechybí zaktualizovaný přehled stávajících i nově vyhlášených výzev na předkládání žádostí o dotace z Operačního programu Životní prostředí i Národního programu Životní prostředí.

 

Dokument ke stažení:

Priorita 7-8/2016

 

 

15.08.2016 13:54

Firmy zavádí technologie na šetření vody, stát jim moc nepomáhá

Řada tuzemských firem zavádí při výrobě nové technologie, které snižují celkovou spotřebu vody, a má pro případ sucha připraveny krizové plány. A to i přesto, že letos v létě akutní sucho nehrozí. Podzemních vod je ale stále nedostatek. Vyplývá to z ankety ČTK, která oslovila firmy v nejsušších krajích. Podle odborné platformy Byznys pro společnost šetrně využívají přírodní zdroje pivovary a stavební firmy, energetici například zmenšují objem odpadní vody. Přístup státu je podle platformy ale roztříštěný a firmy si stěžují na nedostatečné záruky.

V budovách a kancelářích se podle předsedkyně platformy Pavlíny Kalousové ujímá spotřeba a recyklace takzvané šedé vody a další úsporná opatření. Spotřebu vody firmy začínají sledovat už i u produktů, které využívají, například u ekologicky šetrného papíru.

Kalousová ale upozorňuje na nekoncepční přístup státu. Firmy jsou podle ní zatěžovány administrativou, například v reportingu, kde data nejsou následně efektivně využívána. Stěžují si na nedostatečné informace a nepředvídatelné podmínky. "Stejně jako v jiných oblastech, tak i v této pak praxe firem předbíhá koncepce státu," řekla ČTK Kalousová.

To potvrdil ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka Mark Rieder. "Myslím, že to stát vůbec nepodporuje. Firmy samy o sobě si snaží snižovat náklady, a to je jejich hlavní hnací motor, což je vlastně úplně nejlepší," konstatoval. Platforma Byznys pro společnost iniciovala v roce 2014 prohlášení, v němž se firmy zavázaly k odpovědnému nakládání s vodou. Podepsal to například Heineken, ČEZ, Škoda AUTO, Hochtief, Skanska a Plzeňský Prazdroj.

Společnosti se snaží spotřebu vody snižovat dlouhodobě. "V roce 2011 byla ještě 3,9 hl / hl piva, v roce 2015 už pouze 3,3 hl / hl," řekla ČTK mluvčí Heinekenu ČR Jana Pikardová. Podle ní by firmy uvítaly větší finanční angažovanost státu zejména v projektech, ve kterých spolupracují i přilehlé firmy či města.

Svou spotřebu pak snížil i například ČEZ, oproti roku 2001 měl loni 56,1procentní úsporu pitné vody. Loni tak spotřeboval u klasických a jaderných elektráren 639,3 tisíc metrů krychlových pitné vody. Potřebuje i méně povrchové vody na chlazení elektráren. Loni jí využil 150,6 milionu metrů krychlových, například v roce 2012 ještě 185,6 milionu metrů krychlových. Na jaderné elektrárny má sucho podle mluvčího ČEZ Martina Schreiera malý vliv. Nedostatek vody se ale projeví u snížení výroby energie u vodních elektráren. Například u loňského sucha měly malé vodní elektrárny 50procentní výrobu oproti dlouhodobému průměru.

V Česku zatím neexistuje systém, který by řídil kroky státu, krajů a obcí, pokud by byla krize kvůli nedostatku vody. Teprve letos se do analýzy potenciálních hrozeb dostalo dlouhodobé sucho. Ministerstvo životního prostředí proto připravuje plán pro zvládání sucha. "To je dokument podrobných kroků, které bude třeba udělat, když nastane sucho v jakékoliv podobě," uvedl ministr Richard Brabec (ANO). Systém řízení sucha má obsahovat i novela vodního zákona, kterou chystá ministerstvo zemědělství vedené Marianem Jurečkou (KDU-ČSL). V pondělí zveřejní, jak plánuje lépe hospodařit s vodou, která spadne na území ČR.

Z ankety ČTK vyplývá, že slezské hutní podniky ArcelorMittal Ostrava (AMO) a Třinecké železárny (TŽ) připravily krizové plány nakládání s vodou. Valašskomeziříčská chemička DEZA chce kvůli hrozícímu nedostatku vody vybudovat novou lagunu o kapacitě 18.000 metrů krychlových. Skanska, stavební a developerská skupina, se aktuálně rozhodla pro sledování Vodní stopy ve vybraných betonárnách, uvedl vedoucí oddělení Udržitelný rozvoj Karel Fronk. Cílem je zvýšit recyklaci a opětovné využívání vody.

 

 

Zdroj: ČTK

15.08.2016 12:56

ČSSD odmítá návrh ministra Brabce na zdražení vody

ČSSD nesouhlasí s návrhem ministra životního prostředí Brabce na výrazné zvýšení poplatků za odběr podzemní vody. Boj se suchem nesmí být záminka pro bezdůvodné plošné zvyšování nákladů domácností, které odebírají vodu z veřejných vodovodních sítí a nemohou ovlivnit, zda je v důsledku místních podmínek získávána více z povrchových či podzemních zdrojů. Ministři za ČSSD proto ve vládě nebudou hlasovat pro návrhy, které by vedly ke zvýšení poplatku a tedy zdražení vody pro domácnosti. Ministr životního prostředí Richard Brabec si přeje, aby změna byla přijata v koaliční shodě, je připraven dále jednat. Chce ale vědět, čím platit plány ve vodohospodářství.

Proti návrhu novely ministerstva životního prostředí v gesci hnutí ANO se nedávno postavily Svaz měst a obcí a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK). Podle sdružení by mohlo v krajním případě některým odběratelům vodné a stočné stoupnout až o 21 korun za metr krychlový. Letos Češi platí v průměru 83 korun za metr krychlový.

Zvýšení poplatků za odběr podzemních vod je podle ministerstva jedním z úkolů loni schválené vládní koncepce lepšího hospodaření s vodou. Plán na trojnásobné zvýšení do roku 2022 představil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) na jaře s tím, že jde o kompromis, původně uvažoval o čtyřnásobném navýšení. "Počítali jsme, že průměrný dopad na obyvatele a rok by měl být 18 korun ročně. Na čtyřčlennou rodinu by to mělo být kolem 70 korun ročně," uvedl.

Nyní činí poplatek dvě koruny za metr krychlový vody na pití a tři koruny za metr krychlový na jiné použití. Zdražovat by se mělo od příštího roku.

Ještě víc by se podle sdružení SOVAK do ceny vody měl promítnout navrhovaný růst poplatků za vypouštění odpadních vod. SOVAK se obává toho, že zejména v některých menších lokalitách může stočné zdražit až o 15 korun za metr krychlový, a to kvůli výraznému zpřísnění požadavků na odstranění dusíku a fosforu.

Poplatky hradí vodohospodářské společnosti, polovina z nich jde krajům, druhá polovina Státnímu fondu životního prostředí.

"Boj se suchem nesmí být záminka pro bezdůvodné plošné zvyšování nákladů domácností, které odebírají vodu z veřejných vodovodních sítí a nemohou ovlivnit, zda je v důsledku místních podmínek získávána více z povrchových či podzemních zdrojů," uvedl dnes premiér Sobotka. "Nemůžeme souhlasit s tím, že by lidé měli platit za vodu vyšší poplatky, a to jen proto, že v důsledku jejího neustálého zdražování dochází k omezování její spotřeby, a tím i příjmů Státního fondu životního prostředí," dodal.

Podle sociálních demokratů v uplynulých letech vodné a stočné výrazně narostlo kvůli investicím do sítí, nových čistíren odpadních vod a také kvůli zvýšení daně z přidané hodnoty u vodného a stočného z pěti na 15 procent. Sobotka připomněl, že celkový odběr vody z podzemních zdrojů v posledních letech trvale klesá, není proto důvod k drastickému zvyšování poplatku jako vynucenému regulačnímu opatření.

 

O zvýšení poplatků za vodu chce Brabec dál jednat

Ministr životního prostředí Richard Brabec si přeje, aby změna byla přijata v koaliční shodě, je připraven dále jednat. Chce ale vědět, čím platit plány ve vodohospodářství. V rozhovoru pro ČT 24 uvedl, že v připomínkovém řízení úřad vlády nic nenamítal.

Postoj ČSSD Brabec vnímá v souvislosti s blížícími se volbami. Lidovecký ministr zemědělství Marian Jurečka dnes zvýšení poplatků podpořil. Ministerstvo životního prostředí podle něj dělá sice nepopulární, ale logický krok, jenž směřuje k ochraně cenného zdroje.

Proti návrhu novely ministerstva životního prostředí se nedávno postavily Svaz měst a obcí a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK). Podle SOVAK by mohlo v krajním případě některým odběratelům vodné a stočné stoupnout až o 21 korun za metr krychlový. Letos Češi platí v průměru 83 korun za metr krychlový. Takto dramatický nárůst Brabec odmítá, uvedl, že navýšení nesmí být sociálně neúnosné. Vyjádření SOVAK považuje za lobbistický tlak.

Zvýšení poplatků za podzemní vodu je podle ministra úkolem z vládní koncepce lepšího hospodaření s vodou. Plán na trojnásobné zvýšení do roku 2022 představil na jaře, jde podle něj o kompromis, původně uvažoval o čtyřnásobném navýšení. "Počítali jsme, že průměrný dopad na obyvatele a rok by měl být 18 korun ročně. Na čtyřčlennou rodinu by to mělo být kolem 70 korun ročně," uvedl. Nyní činí poplatek dvě koruny za metr krychlový vody na pití a tři koruny za metr krychlový na jiné použití. Zdražovat by se mělo od příštího roku.

Poplatky hradí vodohospodářské společnosti, polovina z nich jde krajům, druhá polovina Státnímu fondu životního prostředí (SFŽP).

"Boj se suchem nesmí být záminka pro bezdůvodné plošné zvyšování nákladů domácností, které odebírají vodu z veřejných vodovodních sítí a nemohou ovlivnit, zda je v důsledku místních podmínek získávána více z povrchových či podzemních zdrojů," uvedl Sobotka. "Nemůžeme souhlasit s tím, že by lidé měli platit za vodu vyšší poplatky, a to jen proto, že v důsledku jejího neustálého zdražování dochází k omezování její spotřeby, a tím i příjmů SFŽP," dodal.

Brabec je o předloze připraven diskutovat a je ochotný od zvýšení poplatku ustoupit. V tom případě je ale podle něj třeba začít se bavit o jiných způsobech financování vodní infrastruktury. "To nejsou peníze do státní pokladny, SFŽP je ihned investuje," uvedl. Souhlasí, že voda je drahá, to ale podle něj způsobila nepovedená privatizace.

 

Související článek:

Odbory také odmítají novou daň z pitné vody (16.8.2016)

 

 

Zdroj: ČSSD, ČTK

15.08.2016 09:21

Nová verze portálu IPPC

Ministerstvo životního prostředí inovovalo informační systém integrované prevence a předcházení znečištění (IPPC). Nová verze se graficky přiblížila ostatním ministerským stránkám a díky lepší přehlednosti by měla být uživatelsky příjemnější. Novinkou je zejména propojení s informačním systémem EIA, E-PRTR, reportovacího systému LCP Evropské komise a také systému EMIS Českého hydrometeorologického ústavu. I nadále obsahuje aktuální informace, obecné informace o IPPC, seznam a přehled zařízení i probíhajících řízení. Na inovovaný informační systém můžete nahlédnout zde.

 

Zdroj: MŽP

15.08.2016 08:33

Spalovna v Chotíkově získala povolení ke zkušebnímu provozu

Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) v Chotíkově u Plzně konečně získalo povolení ke zkušebnímu provozu. Kvůli opakovaným žalobám ekologických organizací se tak zkušební provoz odložil o osm měsíců. Stavba za téměř 2,1 miliard korun byla zahájena v roce 2013 a letos v červenci prošla garančními zkouškami, potvrzující že spalovna splňuje všechny ekologické i energetické parametry platné v Evropské unii.

ZEVO má sloužit především městu Plzeň a tento záměr je v souladu s plánem odpadového hospodářství Plzeňského kraje. V kraji ročně vzniká 250 tis. tun komunálního odpadu, přičemž zařízení je projektováno na výkon 95 tis. tun. Životnost zařízení je minimálně 35 let a návratnost investice by se měla vrátit za 15 let. Veškerý zisk z prodeje energií a plateb za odpad by se měl vracet zpět do provozu, obnovy a servisu.

Zdroj: ČTK

15.08.2016 08:21

Opozice kritizuje rychlost čerpání evropských dotací na životní prostředí

Česká republika má v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vyčleněno 72 miliard korun na projekty ochrany životního prostředí. Opozice kritizuje rychlost čerpání a skutečnost, že se zatím podařilo vyčerpat pouze 1,2 miliardy.

 

Poslanec za TOP 09 Michal Kučera kritizuje neúčelnost vynaložených prostředků na kotlíkové dotace a jejich nízký přínos z pohledu ochrany ovzduší. Ministerstvo životního prostředí, které je řídícím orgánem, oponuje že jsou již schválené další projekty s celkovým rozpočtem 12 miliard. Do konce roku se předpokládá vyčerpání až 6 miliard. Dotace mají jít zejména na vodohospodářské projekty a projekty vedoucí ke zlepšování kvality ovzduší. Navíc nedávno vláda převedla z resortu dopravy na životní prostředí další dvě miliardy. Více zde.

 

Fakta ke stavu administrace OPŽP 2014–2020 (k 15. 8. 2016)

V rámci ukončených kolových výzev a aktuálně probíhajících průběžných výzev (33) s alokací 24,5 mld. Kč, bylo registrováno celkem 2591 projektů s dotací EU ve výši 24 mld. Kč, a z tohoto počtu:

 • Projekty v realizaci s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace (RoPD) – celkem 20 s dotací EU 3,077 mld. Kč - těmto projektům jsou a mohou být vypláceny finanční prostředky.
 • Žádosti schválené výběrovou komisí – celkem 717 akcí s dotací EU ve výši 10,1 mld. Kč - tito příjemci realizují výběrová řízení na dodavatele, po uzavření smlouvy o dílo jim bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, na základě kterého jim mohou být vypláceny první prostředky.
 • Žádosti schválené výběrovou komisí a zařazené do zásobníku mezi náhradní projekty – celkem 92 žádostí s dotací EU ve výši 1,86 mld. Kč.
 • Zaregistrované žádosti s probíhající kontrolou formálních náležitostí, přijatelnosti a v hodnocení – celkem 975 žádostí s dotací EU 5,4 mld. Kč.
 • Vyplaceno na účty příjemců podpory bylo 1,2 mld. Kč.
 • Aktuálně máme otevřeno pro příjem žádostí celkem 8 výzev s alokací 3,36 mld. Kč.
 • Do konce letošního roku plánujeme vyhlásit dalších 14 výzev s alokací 9,9 mld. Kč dotace EU.

 

Reakce MŽP na vyjádření opozičních politiků k čerpání OPŽP v Událostech České televize je k dispozici zde.

 

Zdroj: ČT24, MŽP

 

12.08.2016 20:46

LN: Kvůli chybě zdraží voda až o 20 procent. Malé vodní elektrárny přišly o dotaci

Voda zdraží kvůli chybě až o 20 procent. Když předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková na sklonku loňského roku oznámila, že pro letošní rok nevypíše cenové rozhodnutí, každý si představil hlavně majitele solárních elektráren, kteří tak přišli o část peněz. Teď se ale ukazuje, že to nejsou solárníci, kdo situaci odskákal. Problém dopadl na malé vodní elektrárny, z nichž mnohé patří jednotlivým povodím. Za letošní rok kvůli tomu přijdou o 200 milionů korun, a to znamená zdražování vody. Do největších obtíží spadlo Povodí Ohře, které zásobuje vodou Ústecký kraj. Více ZDE

 

 

Zdroj: Lidové noviny

12.08.2016 14:59

Spalovna Chotíkov má povolení ke zkušebnímu provozu

Spalovna komunálního odpadu ZEVO v Chotíkově u Plzně získala dnes povolení ke zkušebnímu provozu. Stavba spalovny za 2,1 miliardy korun byla několikrát přerušena kvůli žalobám ekologických aktivistů. Zkušební provoz je tak oproti původním záměrům opožděn o osm měsíců. ČTK to řekl Tomáš Drápela, předseda představenstva Plzeňské teplárenské, která je investorem stavby.

Povolení vydal stavební úřad v Nýřanech po důkladné kontrole hasičů, inspektorátu práce, hygieniků, obce Chotíkov a dalších.

"Jsme rádi, že po mnohaletém úsilí a překonání řady neočekávaných překážek začíná spalovna sloužit veřejnosti. Testy a kontroly potvrdily, že nová spalovna v Chotíkově je dílem se špičkovými parametry," uvedl Drápela. Podle něj podpoří šetrný a ekonomicky rozumný vztah k životnímu prostředí na Plzeňsku na úrovni 21. století.

Stavba spalovny byla zahájena 1. srpna 2013 po deseti letech příprav. Letos na jaře začaly takzvané předkomplexní zkoušky, které ověřily funkčnost všech zařízení v různých režimech provozu. Vyvrcholily letos v červenci garančními zkouškami, které potvrdily, že spalovna splňuje všechny plánované ekologické i energetické parametry platné nejen na území ČR, ale v celé EU, uvedl Drápela.

Náklady na celou stavbu ve výši 2,1 miliardy korun byly dodrženy, stejně jako plánovaný energetický výkon pro dodávky tepla a elektřiny. Kapacitou se spalovna řadí k menším zařízením tohoto druhu. S projektovaným výkonem 95.000 tun energeticky využitého odpadu ročně zapadá do plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje i města Plzně. V kraji vzniká zhruba 250.000 tun komunálního odpadu ročně.

Vzniklé teplo bude už v letošní topné sezoně vytápět největší plzeňské sídliště Severní předměstí s 50.000 obyvateli. "Kromě toho, že se ušetří zhruba 75.000 tun hnědého uhlí ročně, tak se zvýší bezpečnost dodávek tepla do celé oblasti Lochotína," uvedl Drápela. Vyrobená elektřina bude dodávána do distribuční sítě ČEZ.

Ekonomická návratnost spalovny, která má 36 zaměstnanců, se odhaduje na 15 let, plánovaná životnost je minimálně 35 let. Veškerý zisk z prodeje energií a plateb za odpad půjde do provozu, obnovy a servisu zařízení. "Jde o službu obyvatelstvu," řekl vedoucí projektu spalovny Vlastimil Borecký. V roce 2024 bude v ČR zakázáno skládkování komunálního odpadu.

 

Zdroj: ČTK

12.08.2016 13:52

Písek plánuje první spalovnu kalů v ČR

Zastupitelé města Písek plánují vybudovat ve stávajícím areálu čistírny odpadních vod spalovnu, která by měla zpracovávat veškeré kaly s příměsí biomasy. Jednalo by se tak o úplně první obdobné zařízení v České Republice. Spalovna je dimenzována až na 5 000 tun kalů. Finanční náročnost je odhadována zhruba na 33 milionů korun, přičemž potřebné prostředky chce město získat v rámci dotační výzvy programu Life. V případě získání dotace by mohl být zahájen zkušební provoz již na podzim roku 2017. V současné době jsou veškeré kaly likvidovány na skládce Údraž u Albrechtic s ročními náklady kolem 3 miliónů korun. Více informací zde.

Zdroj: Ekolist, ČTK

12.08.2016 13:33

Územní plánování v ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo informační leták o systému územního plánování v ČR. S ohledem na stručnost a srozumitelnost jsou uváděné informace zjednodušené a nepostihují všechny možnosti, které mohou nastat. Účelem bylo podání základního přehledu o systému územního plánování v ČR. Leták je k dispozici v českém, anglickém, německém, francouzském a anglickém jazyce.

 

Ke stažení: Informační leták

 

 

Zdroj: MMR

 

 

 

 

 
 

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Návrh vyhlášky o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů - VÍCE (T: 31.8.2017)
 • Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích, VÍCE (T: 29.8.2017)

 

Novinky - srpen 2017

 • Nařízení vlády č. 266/2017 Sb. o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

Vláda - 21.8. 2017

 • Zpráva o stavu zemědělství v ČR za rok 2016

 • Informace o vývoji v oblasti úspor energií, jejich podpory a účinnosti realizovaných opatření


Senát - 19.7. 2017 (8. schůze)

 • Novela zákona EIA

PSP ČR - 27.6. 2017 (59. schůze)

 • Vodní zákon
 • Ovzduší (PHM)
 • Prařížská dohoda - ratifikace
 • Stavební zákona

EU - veřejné konzultace

 • Public consultation investigating options for reducing releases to the environment of microplastics (T: 16.10.2017)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení (oznámeno pod číslem C(2017) 5225)
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1375 ze dne 25. července 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1191/2014, kterým se stanoví formát a způsoby předkládání zpráv uvedených v článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1210 ze dne 4. července 2017 o identifikaci bis(2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), dibutylftalátu (DBP), benzylbutylftalátu (BBP) a diisobutylftalátu (DIBP) jako látek vzbuzujících mimořádné obavy podle čl. 57 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (oznámeno pod číslem C(2017) 4462)

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 18.8.: Na kampaně zaměřené na ochranu životního prostředí míří 20 milionů, VÍCE
 • 1.8.: MŽP vyhlásilo novou výzvu z OPŽP zaměřenou na odpadové hospodářství, VÍCE
 • 19.6.: Nové dotace pro firmy a bytové domy na fotovoltaiku a tepelná čerpadla, VÍCE
 • 16.6.: MŽP vyhlásilo nové dotace proti smogu a suchu, VÍCE
 • 15.6.: Startují čtyři nové dotační výzvy z OPŽP, VÍCE
 • 10.5.: Na zavádění nízkoemisních zón půjde 110 milionů korun, VÍCE
 • 28.4.: Startuje dotační program pro občany Dešťovka, VÍCE
 • 28.4.: SFŽP Aktualizoval pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014+, VÍCE
 • 21.4.: SFŽP nabízí asistenční služby k monitorovacímu systému, VÍCE
 • 4.4. Startují nové výzvy z OPŽP na odpady, protipovodňová opatření a energetické úspory, VÍCE
 • 31.3.: Nová dotace: 60 milionů půjde na snižování zápachu a emisí těžkých kovů, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: Odpady, VÍCE (T: 1.12.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, VÍCE (T: 31.1.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 31.8.2018)
 • OPŽP: Energetické úspory, VÍCE (T: 29.09.2017 + 31.12.2019)
 • OPŽP: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 31.07.2017 + 30.06.2017 + 02.01.2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 3.4.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 30.06.2017 + 17.07.2017)
 • SFŽP: Snižování zápachu a emisí těžkých kovů  - VÍCE (T: 27. září 2017)
 • SFŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (kontinuální výzva do  roku 2020)
 • MŽP: Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny - VÍCE (T: 7.4.2017)
 • OPŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, VÍCE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)

 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE