Více času na podstatné

 

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Prosincové číslo se věnuje zdravotnickým odpadům. Dalšími tématy jsou jednorázové plenky nebo fentanylové náplasti. Redakce na téma nového slovenského zákona o odpadech si povídala s ředitelkou odboru odpadů MŽP SK Eleonórou Šuplatovou. Nechybí ani inspiraci ze zahraničí. Tentokrát ji našla redakce v Belgii. Tématem je i novela zákona o ochraně ovzduší, která umožní úřadům kontrolovat, čím lidé topí. Redakce se věnuje vlivu způsobu vytápění na zdraví a životní prostředí - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Leden    
17.1. ISPOP - NOVINKY 2017 Brno   
18.1. NIMBY efekt (investor, město, občané)  
19.1. VODOPRÁVNÍ VZTAHY - VLASTNICKÉ PRÁVO, JEHO OMEZOVÁNÍ A DALŠÍ PRÁVA VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH (PRAHA - 2. termín)
19.1. NOVINKY V LEGISLATIVĚ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
20.1. Kontroly a provoz domácích topenišť od 1. ledna 2017   
23.1. Česká moderní energetika
23.-26.

Infotherma 2017

24.1. Rozhovor teorie s praxí - EIA
24.1.-7.6. Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG
25.1. Ochota Čechů podporovat ochranu klimatu: Mezinárodní srovnání preferencí Čechů, Britů a Poláků
26.1. Konference Chemická legislativa 2017
31.1. NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A SMĚSMI PO JEJICH REGISTRACI; NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI ODPADŮ
Únor    
1.-2.2. Vodárenská biologie 2017   
2.2.

Modrá úsporám… utopie a praxe

Opakování: 7., 8., 14., 16., 21., 22., 28.2 a 2.3.

2.2. Kvalita OVZDUŠÍ v ČR
2.2.

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2017 (PRAHA - 2. termín)

3.2.

Zákon o odpadech a obalech

7.-9.2. AKTUALIZAČNÍ KURZ PRO PODNIKOVÉ EKOLOGY
8.2. Platná legislativa ochrany ovzduší a z ní vyplývající povinnosti, ISPOP, poplatky, IRZ
9.2. Financování vodárenské infrastruktury 2017
9.2. Adaptace na změnu klimatu
14.-15.2.

Konference Inspirujme se...udržitelností

15.2. NOVINKY V OBLASTI BOZP S VÝHLEDEM NA ROK 2017
21.2. Integrovaný registr znečišťování po novele zákona č. 25/2008 Sb. Nové povinnosti a zásadní změny v ohlašovací agendě IRZ za rok 2016
Opakování: 22.2.
21.-22.2. STROJÍRENSKÉ FÓRUM   
Březen    
1.3. Vodovodní přípojky
2.3. iKURZ: Práce s programem ENVITA Ovzduší v ohlašovací agendě za rok 2016 do ISPOP
2.3. OVZDUŠÍ - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE A POPLATKŮ - ZAMĚŘENO NA PROVOZOVATELE
7.3. Legislativa ochrany ovzduší, základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší a novela zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP
7.3. AKTUALIZAČNÍ SEMINÁŘ PRO PRACOVNÍKY ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
10.3. iKURZ: Integrovaný registr znečišťování po novele zákona č. 25/2008 Sb. Nové povinnosti a zásadní změny v ohlašovací agendě IRZ za rok 2016
21.3.-11.5. REKVALIFIKAČNÍ KURZ "OBSLUHA ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD"
21.-23.3. TVIP 2017 - Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí   
30.-31.3. ODPAD ZDROJEM 2017
Duben    
5.4. Vzorkování pitných, podzemních a odpadních vod
6.-7.4. RECYCLING 2017
12.4. Informační zákony v praxi
20.4. Náhrady za omezení vlastnického práva v územním plánování
25.-26.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
Březen    
10.5. Občanský zákoník a ochrana životního prostředí
22.-23.5. REACH konference 2017
23.-25.5. MEZINÁRODNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACE
24.-26.5. SANAČNÍ TECHNOLOGIE XX
29.5.-1.6. Membránové procesy pro udržitelný rozvoj

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

AKCE: Odpadové fórum a Tretiruka.cz:

  

 

Novinky

25.11.2015 12:00

Sucho - vážná hrozba pro Českou republiku

Ministerstvo zemědělství ČR vydalo stručnou internetovou informaci o připravovaných krocích ministerstva s problematikou sucha v České republice. Cílem informace je dokumentovat, s jakými problémy se veřejná správa může setkat v souvislosti s povodněmi a suchem. Je důležité si uvědomit, že „vodní blahobyt“ není nahodilý, že pro budoucí zabezpečení dostatečných a kvalitních vodních zdrojů je nutný strategický přístup v dlouhém časovém období tak, aby ani očekávaný častější výskyt sucha v důsledku změny klimatu nezpůsobil neřešitelné těžkosti. MZe zdůrazňuje, že vše je zatím v rovině úvah, rozborů a studií, a to v různé fázi příprav.

 

Dokument ke stažení:

Sucho - vážná hrozba pro Českou republiku (PDF, 2 MB)

 

 

25.11.2015 07:00

Program TRIO vyhlášen, podporovány jsou i environmentální technologie a ekoinovace

NOVÉ DOTACE Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dnes jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků v programu TRIO. Mezi podporované oblasti také patří environmentální technologie a ekoinovace, udržitelná energetika a snižování energetické náročnosti. Pro rok 2016 je na projekty alokováno 300 mil. Kč a návrhy projektů lze podávat do 15. ledna 2016.

TRIO je programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs). Níže v obrázku najdete přehled podporovaných oblastí v části Environmentální technologie a ekoinovace.

 

 

Každý projekt musí předpokládat dosažení alespoň jednoho z následujících výsledků, uvedených v Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů, tedy patent, poloprovoz a ověřená technologie.

K výsledeku „Ověřené technologie“ příloha Podporované výsledky uvádí, že se jedná o obdobu poloprovozu s tím rozdílem, že novost je aplikována u výrobního postupu (technologie). Podmínkou je testování (ověření) technologie, podložené protokolem o ověření a bezprostředně navazujícím uplatnění ve výrobě, které je doloženo uzavřením smluvního vztahu. Ověřenou technologií lze např. označit výsledek, který je předmětem smlouvy o uplatnění výsledku uzavřené mezi autorem výsledku (příjemcem nebo dalším účastníkem) a uživatelem výsledku. Podmínkou je i technická dokumentace výsledku. V této souvislosti uvádíme, že České ekologické manažerské centrum, z.s. (CEMC) provádí nezávislé ověřování environmentálních technologií metodou EU ETV. Bližší podrobnosti najdete ZDE.

Intenzita podpory na projekt může dosáhnout nanejvýše 80 % celkových uznaných nákladů a to v závislosti na velikosti podniku a kategorii činnosti. Maximální výše podpory jednoho projektu je stanovena na 20 mil. Kč.

U projektů, které budou podpořeny v první veřejné soutěži v programu TRIO, se předpokládá jejich zahájení v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 a ukončení nejpozději do 31. prosince 2020. Doba trvání projektu tak může dosáhnot maximálně 48 měsíců.

Uchazeči o podporu mohou být podniky (právnické i fyzické osoby), které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Dalšími účastníky projektu mohou být podniky a výzkumné organizace. Uchazečem řešícím projekt samostatně může být pouze subjekt se statutem výzkumné organizace, musí ovšem v navrhovaném projektu vystupovat z hlediska veřejné podpory jako podnik, musí prokázat schopnost spolufinancovat řešení projektu z neveřejných zdrojů a doložit zajištění implementace výsledků do praxe. V takovém případě projekt nemusí být řešen v účinné spolupráci více subjektů.

Žádost o podporu programového projektu musí být do veřejné soutěže podána na předepsaných formulářích, vytištěných jako závěrečná fáze vyplňování interaktivní elektronické přihlášky, a to v jednom vyhotovení. Žádost musí být doručena do podatelny MPO, do 12 hodin 15. 1. 2016 nebo podána na poště nejpozději 15. 1. 2016. Hodnoticí lhůta bude trvat od 16. 1. 2016 do 31. 7. 2016. Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny dne 31. 7. 2016 na webu poskytovatele ZDE.

 

Kontakt na poskytovatele:

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Kontaktní osoba: Ing. Eva Kořínková, korinkova@mpo.cz , tel. +420 224 85 26 21

 

Dokument ke stažení:

 • Příloha I.1— Základní pojmy použité v zadávací dokumentaci 1. veřejné soutěže v programu TRIO
 • Příloha II.2 — Čestné prohlášení uchazeče / dalšího účastníka projektu (vzor)
 • Příloha II.3 — Podklad pro žádost o výpis z Rejstříku trestů
 • Příloha III. — Příručka pro uchazeče (návod k vyplnění elektronické přihlášky)

 

 

Zdroj: za využítí informací z www.mpo.cz

25.11.2015 05:08

H2020: Zapojení měst do projektů H2020

Prezentace ze semináře Technologické centrum AV ČR uspořádalo dne 18. listopadu 2015 informační seminář programu Horizont 2020 zaměřený na problematiku měst. Témata zacílená na města jsou rozprostřena v různých částech H2020 a jsou poměrně různorodá. Sahají od energetiky či odpadového hospodářství přes řešení inspirovaná přírodou po kulturní dědictví a mohou být tedy zajímavá pro celé spektrum potenciálních účastníků.

 

 

Dokument ke stažení:

Cities_pdf.rar

24.11.2015 15:43

Peštová (MŽP): ČR doplácí na dlouhodobě nefunkční systém regulace vodohospodářského sektoru

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dnes zveřejnilo reakci náměstkyně pro řízení sekce technické ochrany životního prostředí Bereniky Peštové s titulem "Kdo se chystá vybrat peníze za vodu lidem z peněženek? Ten, kdo je z jejich peněženek vybírá dlouhodobě. Vodohospodářské společnosti" na nedávné mediální informace. Celou její reakci uvádíme níže.

 

 

 

Reakce Bereniky Peštové (MŽP):

František Barák, předseda asociace vodohospodářských společností SOVAK, v pátek 20. listopadu uveřejnil na serveru Naše voda článek (na této adrese) na téma zdražování vody. Deník MF Dnes zároveň včera na stejné téma uveřejnil článek s titulkem „Nové platby zdraží vodu až o pětinu“. Z obou článků má čtenář získat pocit, že stát bude bezdůvodně zdražovat vodu, což nejvíce pocítí naši občané.

Podívejme se ale, co skutečně stojí za zdražováním vody a proč je cena vodného a stočného taková, jaká dnes je.

František Barák v MF Dnes tvrdí, že státu už dnes na ceně vody odvádí VH společnosti celých 25 až 35 % ceny vody, v článku na serveru Naše voda má jít dokonce o 28 až 36 %. Podívejme se ale, z čeho se cena vody skutečně skládá a kolik skutečných procent je odváděno státu.

Při současné průměrné výši vodného a stočného v ČR cca 80 Kč/m3 včetně DPH je zastoupení poplatků a daní následující: DPH 15 %, poplatek za vypouštění cca 20 hal/m3 tj. tedy zhruba 0,25 % ceny vody, poplatek za odběr podzemních vod činí současné zákonem dané 2 Kč/m3, ale jen polovina z této částky jde za státem, druhou polovinu inkasují kraje, státu jde tak 1,25 %. Platbu za povrchovou vodu účtují státní podniky Povodí v průměrné výši - 4 Kč/m3, což činí 2,5 % (polovina vyrobené pitné vody je z vody povrchové, zbytek je z vody podzemní). Celkem tedy státu odchází maximálně 20 % ceny vody, kterou platí občan. Vodohospodářské společnosti pak účtují lidem další následující položky. Ztráty v trubní síti, které jsou v současné době okolo 17 % a jsou způsobeny nedostatečnými investicemi majitelů a provozovatelů vodovodů do jejich oprav. Náklady na odvádění a čištění srážkových a balastních vod, jež jsou odváděny jednotnou kanalizací. Až 10 % úplných vlastních nákladů pak činí kalkulovaný zisk vodohospodářských společností. Do výpočtu úplných vlastních nákladů lze zahrnout vše, co je v souladu s položkami v cenovém věstníku MF, včetně částky poplatků. Následný zisk je u provozního modelu provozování VAK, jež je v ČR nejrozšířenější, určitým procentem této částky a je předem do ceny vodného a stočného započten. Dochází tak k absurdní situaci, kdy na rozdíl od běžných podnikatelských záměrů, kdy snížením nákladů roste zisk, u provozního modelu růstem nákladů naopak zisk vodohospodářských společností roste s náklady.

Že s tvorbou ceny vodného a stočného není něco v pořádku, je patrné i z porovnání cen za 50 největších vodárenských společností, kdy v roce 2013 činil rozdíl mezi nevyšší a nejnižší cenou více než 100 %, (38–99 Kč/m3), přičemž pro tento rozdíl neexistují žádné technické důvody. Nárůst vodného a stočného je trvalý, a to i přes významný pokles cen energií a zanedbatelnou inflaci v posledních letech a dlouhodobou stagnaci či dokonce pokles poplatků. Je tedy zásadní otázkou, co způsobuje neustálý nárůst ceny a uvedený cenový rozdíl a kdo, když ne stát, inkasuje takto generované prostředky.

František Barák ve své reakci píše o „nesmyslně nastavených parametrech, přesahujících evropské standardy“ a o jedinečnosti ČR, co se týká výše poplatků za vypouštění znečištěných odpadních vod do našich řek a potoků. Evropské standardy na limity a míru znečištění odpadních vod jsou však jedny a Česká republika jejich výši naprosto kopíruje ve svých zákonných požadavcích na limity pro vypouštění odpadních vod. Není důvod být papežštější než papež, jak se pan Barák snaží naznačit. Ale: ČR doplácí na dlouhodobě nefunkční systém regulace vodohospodářského sektoru, jenž má nahradit neexistující konkurenční prostředí a který provozovatele nemotivuje k vyšší efektivitě provozu a ke snižování ceny pro odběratele. Příkladem může být odvádění srážkových vod jednotnou kanalizací, kdy vodárny lidem účtují náklady na stočné za zhruba dvojnásobný objem odpadních vod, jež je nutno na čistírně odpadních vod vyčistit. Náklady na jejich čištění jsou potom obrovské, nemluvě o zatížení technologií, které pro čistírny takové množství vody představuje a které vede ke zvýšeným nákladům při výstavbě a rekonstrukci čistíren, které ve finále zaplatí opět občan ve stočném. Zároveň i proto, že obce nemají z minulosti vytvořené fondy oprav, do kterých mají odvádět velkou část z vodného a stočného, dochází k postupnému zvyšování cen vody, aniž je nutnost a oprávněnost tohoto zvyšování občanům náležitě a transparentně vysvětlena. Pokud nedojde ke změně, budou občané každoročně platit více a více do zcela netransparentního a z pohledu vynakládání vybraných prostředků neefektivního systému vodohospodářských monopolů.

Pro úplnost k reakci pana Baráka dodávám, že problematiku existence poplatků za znečištění a objem odpadních vod nelze vytrhávat z celého kontextu daní a poplatků a každý evropský stát preferuje jiný mix ekonomických nástrojů k ochraně životního prostředí. To, že určitý typ v některém státě chybí, neříká nic o celkovém „zpoplatnění“ negativních zásahů do životního prostředí. Některé evropské domácnosti například platí za objemy dešťových vod spadlých na své pozemky (v ČR platí za dešťovou všichni občané, jako součást stočného), v Evropě cenu vody pro občana řeší zcela jiný systém daní. Systém poplatků, který se u nás ale bohužel promítá i do cen vody občanům, pokud vodárny nehospodaří efektivně, je u nás nastavený historicky a jeho hlavním cílem je motivovat průmyslové podniky i vodohospodářské společnosti k větším investicím do čištění vody. Zároveň se jedná o jedny z nejsofistikovanějších poplatků ve smyslu cíleného zaměření na největší znečišťovatele, s největším ekologickým efektem, a na rozdíl od plošného daňového zatížení s následným adresným navracením výnosů z poplatků do modernizace vodohospodářské infrastruktury.

V minulosti se tento systém dokonale osvědčil a zásadně přispěl ke snížení organického znečištění vypouštěného do řek. Umožnil také velkorysou finanční podporu pro výstavbu čistíren a kanalizací. Vzhledem k nastavení limitů pro zpoplatnění, jež byly poplatné požadavkům na ochranu vod konce tisíciletí, je třeba motivaci obnovit a zaměřit ji k novým, aktuálním a náročnějším cílům a systému navrátit jeho funkci.

 

Související článek:

Šetření vodou je u konce, narazilo na své limity. Voda podraží (23.11.2015)


 

Autor: Berenika Peštová, náměstkyně pro řízení sekce technické ochrany životního prostředí, MŽP

24.11.2015 15:35

Prvních osm krajů může spustit kotlíkové dotace

Prvních osm krajů může začít poskytovat lidem dotace na výměnu starých kotlů za nové ekologické. Potřebné rozhodnutí od ministerstva životního prostředí dostala Praha a Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Pardubický, Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský kraj. Tyto kraje žádaly o méně než 200 milionů korun, a proto dostaly rozhodnutí dříve. Ostatní regiony, které žádají vyšší částku, musejí počkat na schválení od ministerstva financí. Patří mezi ně i Moravskoslezský kraj, kde je dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi.

Kraje v současnosti připravují žádosti pro občany. Například Královéhradecký a Středočeský kraj by podle mluvčí MŽP Petry Roubíčkové měly výzvu pro občany zveřejnit v polovině prosince.

Kotlíkové dotace jsou určeny pro občany na výměnu zdroje vytápění v rodinných domech. Na výměnu starého kotle na pevná paliva za jiný, ekologičtější zdroj a takzvaná mikro-energetická opatření mohou lidé získat až 85procentní dotaci z maximální částky 150.000 korun.

Od roku 2022 nebude podle platného zákona o ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle první a druhé emisní třídy. Už od loňska nesmějí být na tuzemský trh uváděny kotle třetí emisní třídy a vyšší.

24.11.2015 12:29

Klimatická konference COP21 se blíží

Ve dnech 30. 11. až 11. 12. 2015 proběhne v Paříži konference Spojených národů o změnách klimatu (COP21). Na 21. klimatický summit se do Paříže sjede zhruba 40 000 účastníků, včetně 80 až 120 hlav států. Cílem bude dojednat právně závaznou a univerzální dohodu zahrnující co nejvíce zemí, která omezí emise skleníkových plynů (zejména CO2) do atmosféry a nahradí tak od roku 2020 Kjótský protokol.

Právě emise CO2 jsou většinou vědců považovány za hlavní příčinu setrvalého vzestupu průměrné teploty na Zemi, který je pozorovatelný v posledních více než sto letech. Všeobecně se má za to, že růst průměrné teploty by neměl přesáhnout 2 stupně celsia oproti preindustriální éře. Jinak by následky s teplotními změnami spojené jako sucha, hurikány, povodně, vzestupy mořských hladin atd. mohly být pro lidstvo zničující. Pokud by se ji podařilo uzavřít globální dohodu na omezení emisí, byla by první svého druhu.

CO2 sám o sobě škodlivý není. Bez jeho přítomnosti v atmosféře by se jen velmi malá část slunečního záření po odrazu od zemského povrchu udržela v atmosféře a průměrná teplota by klesla o 30 stupňů. Avšak jeho vyšší koncentrace způsobuje, že slunečního záření je v atmosféře pohlcováno stále více. Polovina všech emisí CO2 vznikajících hlavně spalováním fosilních paliv není absorbována vegetací či oceány, ale uniká do vzduchu. Množství CO2 usazeného v atmosféře tak roste.

Vyjednávací text pro Paříž zahrnuje návrh dohody (právně závazná ustanovení) a návrh rozhodnutí (technická ustanovení). Jednotlivé státy před konferencí představily nabídku svých národních příspěvků (Intended Nationally Determined Contributions, tzv. INDCs) s cílem snížit emise a adaptovat společnost na klimatické změny. Pořadatelé summitu obdrželi závazky již od 161 zemí reprezentujících cca 90 % globálních emisí. Příspěvek EU je jeden z nejambicióznějších: snížení emisí o 40 % do roku 2030 oproti roku 1990 s tím, že se toto procento může ještě zvýšit, pokud bude mezinárodní dohoda uzavřena. Zatím prezentované příspěvky ale stále nestačí na zastropování růstu teploty na 2 stupních celsia. Evropská unie usiluje o právně závaznou a univerzální dohodu stanovující emisní cíle ještě před rokem 2020. Dále prosazuje transparentní pravidla dohody, kontrolu jejího plnění každých 5 let a využívání tržního mechanismu pro její realizaci.

První den konference bude vyhrazen šéfům států a vlád. Francouzští hostitelé registrují stovku kladných odpovědí na pozvání. Na seznamu potvrzených účastníků prezidenti Spojených států, Číny, Ruska, indický premiér, generální tajemník OSN, francouzský prezident a mnozí další. Vrcholné části programu se zúčastní i český premiér Bohuslav Sobotka.

Cílem tohoto politického setkání bude stanovit priority a udělit vyjednavačům mandát k dalšímu jednání. Text dohody totiž stále není hotov. Zatím má vyjednávací dokument více než padesát stran a obsahuje řadu protichůdných návrhů. Během dvoutýdenní konference by tak bylo velmi obtížné ho projednat.

Na vyjasnění zatím čeká řada důležitých otázek. Mezi ty hlavní patří financování opatření pro boj s klimatickými změnami, mechanismus pro pravidelné vyhodnocování a případné změny národních závazků nebo dlouhodobý cíl, který by měl vést k ukončení závislosti na fosilních palivech.

Zintenzivňující se extrémní výkyvy počasí budou do budoucna stále více představovat riziko nejen pro zdraví a životní úroveň lidí, ale přinesou s sebou i bezpečnostní hrozby. Pokud se globální oteplování nepodaří udržet v určitých mezích, některé oblasti se pro lidstvo mohou stát neobyvatelnými. Migrační vlny objevující se v posledních letech v souvislosti s různými krizemi by mohly výrazně zesílit.


Sdružení evropských průmyslových federací Business Europe vydalo 5 doporučení pro klimatické vyjednávání:

1) vytvořit globálně právně závazný dokument,

2) zajistit snižování emisí také ze strany rozvojových zemí,

3) ustavit společná pravidla pro monitoring a verifikaci dat,

4) integrovat trhy s emisemi,

5) chránit práva duševního vlastnictví před povinnými licencemi a revize každých 5 let.

 

Svaz průmyslu zastává v zásadě podobné stanovisko. Aby dohoda v Paříži přinesla opravdový pokrok v boji s klimatickými změnami, je podle něj třeba, aby byla právně závazná a vymahatelná pro co největší počet emitentů, zejména těch největších. Měla by mít transparentní pravidla, jejichž dodržování je možné verifikovat.

Svaz vítá, že ochotu snižovat emise a přispět svým dílem k společnému úsilí deklarovalo před summitem tolik států. Některé, zejména ty z řad velkých emitentů, by ale mohly ve svých předsevzetích být ambicióznější. Vítá také, že v návrhu textu dohody je konečně zmíněno využití tržních nástrojů, zejména systémů obchodování s emisními povolenkami. Právě ty umožní dosáhnout cíle, tedy snížit emise, nákladově efektivněji. Jednotlivé systémy by také měly být propojovány, s výhledem na jejich postupnou integraci.

Dohoda by měla podle něj přispět k vytvoření rovnoprávnějšího podnikatelského prostředí na mezinárodní úrovni, zejména v odvětvích, jimž hrozí masové stěhování do regionů s laxnějším přístupem k boji se změnami klimatu.

Pro naplnění dohody je kritické zapojení a financování ze strany soukromého sektoru, protože na pokrytí odhadovaných nákladů prozatím slíbené veřejné prostředky zdaleka stačit nebudou. Proto je důležité při navrhování konkrétních opatření ke snížení emisí naslouchat zkušenostem soukromého sektoru, dále uvádí svaz.

 

 

24.11.2015 09:06

IPPC: Závěry o BAT pro výrobu desek na bázi dřeva vyšel ve Věstníku EU

V Úředním věstníku Evropské unie (L306, 24.11.2015) vychází prováděcí rozhodnutí Komise, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT)  pro výrobu desek na bázi dřeva. Hlavním prvkem uvedeného referenčního dokumentu o BAT jsou závěry o BAT, které stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách, jejich popis, informace k hodnocení jejich použitelnosti, úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami, související monitorování, související úrovně spotřeby a případně příslušná sanační opatření. Závěry o BAT se použijí jako reference při stanovení podmínek povolení pro zařízení, na která se vztahuje kapitola II směrnice 2010/75/EU, a příslušné orgány by měly stanovit mezní hodnoty emisí, které zajišťují, že za běžných provozních podmínek emise nepřekročí úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami, jak jsou stanoveny v závěrech o BAT.

 

Dokument ke stažení:

BAT pro výrobu desek na bázi dřeva

 

24.11.2015 07:48

Vývoj primárních energetických zdrojů v letech 1955 až 2014

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo statistiku vývoje primárních a obnovitelných energetických zdrojů v letech 1990 až 2014. V níže uvedené příloze Primární energetické zdroje jsou uvedeny údaje do roku 1990 do roku 2014, přičemž pro rok 2014 jde o předběžné údaje. Graf v příloze znázorňuje historický vývoj energetických zdrojů už od roku 1955. Primární energetické zdroje jsou souhrnem tuzemských nebo dovezených energetických zdrojů vyjádřených v energetických jednotkách.

 

Dokument ke stažení:

Primární energetické zdroje [pdf, 101 kB]

23.11.2015 17:41

NZÚ: Největší zájem je o zateplení a solární systémy

Měsíc od spuštění příjmu žádostí do nové výzvy programu Nová zelená úsporám dorazilo na Státní fond životního prostředí ČR celkem 813 žádostí za více než 181 milionů korun. Lidé mají nejvíce zájem o dotace na zateplení rodinných domů, žádané jsou také dotace na solární termické systémy.

Příjem žádostí do další letošní výzvy určené pro rodinné domy odstartoval letos 22. října. Jedná se o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. Během této doby program přerozdělí zhruba 27 miliard korun získaných z prodeje emisních povolenek. Pro letošní rok je k dispozici 520 milionů korun, v příštím roce je počítáno s 2,85 miliardy korun.

„První bezchybné žádosti za více než 2 miliony korun budou vyplaceny do konce tohoto týdne,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec. Dalších 281 žádostí za 67 milionů korun již bylo akceptováno a k jejich proplacení dojde, jakmile žadatelé doloží dokončení realizace podporovaných opatření.

Více než 75 % požádaných dotačních prostředků směřuje do zateplení rodinných domů. Vůbec nejvíce žádostí dosud přišlo na komplexní renovace a na dílčí zateplení. Ze zdrojů jsou nejžádanější solární termické systémy. Nejvíce žádostí přichází tradičně z Moravskoslezského a Středočeského kraje. Nejmenší zájem o příspěvky je pak naopak v Karlovarském a Plzeňském kraji.

Stejně jako v minulých výzvách Nové zelené úsporám je možné zažádat o dotaci před realizací podporovaných opatření, v jejich průběhu nebo i po dokončení. Podání žádosti je podle Ministerstva životního prostředí (MŽP) rychlé a snadné. Stačí vyplnit elektronický formulář na internetových stránkách programu NZÚ, kde jsou rovněž uvedeny veškeré podrobnější informace.

Žadatelé mohou rovněž využít konzultací na krajských pracovištích Fondu, pro žadatele v programu Nová zelená úsporám jsou všechna kontaktní místa otevřena v pondělí a ve středu od 9.00 do 17.00 hodin a v pátek od 9.00 od 12.00 hodin, případně po telefonické domluvě i v jiných termínech.

 

Čtěte také:

NZÚ: Nechte si dotaci vyplatit ještě letos (22.11.2015)

 

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Návrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a o snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, VÍCE (T: 17.1.2017)

 

Novinky - leden 2017

 • Vyhláška č. 1/2017 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška č. 2/2017 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška č. 3/2017 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška č. 4/2017 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška č. 5/2017 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška č. 6/2017 Sb. o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

 

Vláda - 16.1. 2017

 • Národní akční plán adaptace na změnu klimatu
 • ...

Senát - 18.1. 2017 (4. schůze)

 • Novela zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
 • Ochrana přírody a krajiny
   

PSP ČR - 10.1. 2017 (54. schůze)

 • Vodní zákon
 • Obaly
 • Ovzduší (PHM)
 • Stavební zákon
 • Prařížská dohoda - ratifikace

EU - veřejné konzultace

 • Veřejná konzultace o zvažovaných politických opatřeních ke stanovení minimálních požadavků na kvalitu opětovně využívané vody v Evropské unii (T: 27.1.2017)
 • Veřejná konzultace v souvislosti s hodnocením nařízení REACH v rámci programu REFIT (T: 28.1.2017)

EU - novinky ve věstníku EU

 • Stanovisko Evropského výboru regionů – Legislativní návrhy, kterými se mění směrnice o odpadech
 • Oznámení pro podniky, které hodlají v roce 2018 částečně fluorované uhlovodíky ve velkém objemu uvést na trh Evropské unie
 • Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH) (Zveřejnění názvů harmonizovaných norem a odkazů na ně podle záznamu 27 přílohy XVII nařízení REACH)

 • Oprava prováděcího rozhodnutí Komise 2014/687/EU ze dne 26. září 2014, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro výrobu buničiny, papíru a lepenky (Úř. věst. L 284, 30.9.2014)

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 18.1.: MŽP vyhlásilo 7 nových výzev v OPŽP. Dotace půjdou i na vodohospodářské projekty a ekologické zátěže, VÍCE
 • 9.1.: SFŽP aktualizoval Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, více ZDE
 • 21.12.: MŽP podpoří ekologickou likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE
 • 19.12.: Aktuality z Monitorovacího výboru OPŽP, více ZDE
 • 2.12.: MŽP podpoří obce při vypracování územních studií krajiny, VÍCE
 • 1.12.: Aktualizace Harmonogramu výzev OP PIK na rok 2017, VÍCE
 • 21.11.: Nová výzva podpoří výstavbu nízkoenergetických BD, zelené střechy a využívání tepla z odpadní vody, VÍCE

 • 15.11. MPO vyhlásilo nové výzvy v OP PIK - Potenciál, technologie a Smart grids, VÍCE

 • 10.11.: MŽP vyhlásilo nové dotace na pořízení aut s alternativním pohonem, VÍCE

 • 14.9.: SFŽP aktualizoval Pravidla podpory a Harmonogram výzev na rok 2016, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE
 • Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016 - ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • SFŽP: Udržitelná městská doprava a mobilita, VÍCE (T: 31.3.2017)

 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)
 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • SFŽP - národní dotace: obnova zeleně VÍCE (T: 28. 2. 2017)
 • OPŽP: Ochrana přírody - VÍCE (T: 30.11.2016)
 • OPŽP: Likvidace ekologických zátěží - VÍCE (T: 6.1.2017)
 • OPŽP: Vodovody a kanalizace - VÍCE (T: 19.1.2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • Autovraky - národní dotace SFŽP - VÍCE (T: 31.3.2017)
 • IROP: územní studie - VÍCE (T: 31.3.2017)
 • IROP: regulační plány a územní plány (ORP) - VÍCE (T: 31. 3. 2017)
 

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://www.euractiv.cz/fileadmin/Images/Logo_EurActiv.cz/EurActiv_120x60_CZ.gif http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE