Více času na podstatné

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Tématem aktuálního čísla je financování inovací. V čísle najdete polemiku na téma odstraňování starých ekologických zátěží. Rozhovor redakce vedla s ředitelkou Institutu cirkulární ekonomiky Soňou Jonášovou a švédským vědcem a futurologem Andersem Wijkmanem. Další podrobnosti - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


REKLAMA

 


DOPORUČUJEME

 

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Květen    
22.-23.5. REACH konference 2017
23.-25.5. MEZINÁRODNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACE
23.5. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
23.-24.5. PLÁNY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY – AKTUÁLNÍ TÉMATA
24.-26.5. SANAČNÍ TECHNOLOGIE XX
24.5. Voda v urbanizované krajině
24.5.

Novela stavebního zákona za dveřmi

24.5. Prevence závažných havárií po novele zákona v podnikové praxi
Opakování: 25.5.
25.5. Seminář Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce – praktické návody k úspěchu v zapojení veřejnosti
25.5. INTERNÍ AUDITOR EMS
26.5. Vývoj technických řešení a nové směry při úpravě a čištění odpadních vod a jejich opětovné využívání
29.-30.5. 22. konference MĚŘENÍ EMISÍ A OCHRANA OVZDUŠÍ
29.5.-1.6. Membránové procesy pro udržitelný rozvoj
Červen    
1.6. Ochrana ovzduší
1.-3.6. 21. mezinárodní konference Životní prostředí a úpravnictví a workshop  „Critical Raw Materials for the 21st Century“
6.-7.6. Ekologické minimum aneb legislativa ochrany životního prostředí v kostce
Opakování: 14.-15.6.2017
7.6. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků
Opakování: 8.6.2017
8.-10.6. Veletrh vědy
8.6. Aplikace legislativy ochany ovzduší v praxi - metodické pokyny, výklady a stanoviska MŽP, zkušenosti a zajímavosti z praxe
8.6. POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A STAVEBNÍ ZÁKON
14.-15.6. Odpady a obce 2017
15.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (1. termín)
20.6. Přelomové legislativní změny v odpadovém hospodářství v roce 2017 a jejich vliv na praxi
Opakování: 21.6.2017
22.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (2. termín)
30.06. Dotace na domovní ČOV a úskalí při jejich získávání
Červenec    
28.7. Objekty na stokových sítích
Srpen    
25.8. Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu
Září    
12.9. Legislativa ochrany ovzduší v roce 2017
Opakování: 13.9.2017
5.9. Nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení
Opakování: 6.9.
19.9.

EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017, VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRAHA

20.9. Prevence závažných havárií po novele zákona v podnikové praxi
17.-19.9.

Konference Pitná voda 2017

22.9. Úprava vod pro domácnosti a průmysl
Říjen    
10.-12.10.

22. konference Zdraví a životní prostředí

12.-13.10.

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ - 4. ročník národní konference

23.-26.10.

64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017

27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
Listopad    
7.11.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

14.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 15.11.
14.11. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ -

HRADEC KRÁLOVÉ

21.11.

HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
28.11.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

Prosinec    
7.12.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

12.04.2016 07:23

U novely obalového zákona zůstavá rozpor a větší prodejny budou muset nabízet pivo i ve skle

Návrh novely zákona o obalech bude vládě předložen s rozporem s Ministerstvem financí, který se týká způsobu stanovení zákazu bezplatného poskytování lehkých plastových odnosných tašek v místě prodeje výrobků spotřebiteli. Novela také stanovuje, že větší prodejny nad 200 m2 budou muset nabízet pivo i ve vratných zálohovaných obalech.

Podle navrhovaného znění § 3 odst. 3 nesmějí být lehké plastové odnosné tašky v místě prodeje výrobků spotřebiteli poskytovány bezplatně, s výjimkou velmi lehkých plastových odnosných tašek.

Podle názoru Ministerstva financí předmětné ustanovení zasahuje do působnosti zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a vytváří právní nejistotu pro prodejce, co se týče možnosti jejich sankčního postihu. Z tohoto důvodu Ministerstvo financí navrhuje dvě alternativní řešení. Prvním navrhovaným řešením je stanovení poplatku, který platí prodejce při předání tašky spotřebiteli. Tento poplatek by minimálně z části byl příjmem Státního fondu životního prostředí a jeho výše by byla stanovena prováděcím právním předpisem. Poplatek by pak prodejce musel promítnout do ceny tašky, aby byl splněn požadavek směrnice týkající se zákazu bezplatného poskytování. Druhým navrhovaným řešením je zavedení povinnosti pro prodejce nabízet lehké plastové odnosné tašky v místě prodeje výrobků spotřebiteli za náhradu odpovídající pořizovacím nákladům. Výši náhrad by Ministerstvo životního prostředí stanovilo prováděcím právním předpisem.

Ministerstvo životního prostředí s výše uvedenými návrhy nesouhlasí a trvá na navrženém znění § 3 odst. 3, neboť obě řešení navrhovaná Ministerstvem financí podle jeho názoru představují zbytečnou administrativní zátěž pro podnikatele. V této souvislosti MŽP zdůraznuje, že při přípravných jednáních k danému návrhu zákona byla možnost zavedení poplatku pro prodejce v rámci implementace směrnice ze stejného důvodu důrazně odmítnuta ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu.

V rámci připomínkového řízení dále nebyla akceptována zásadní připomínka Hospodářské komory České republiky, týkající se cílů recyklace a celkového využití obalového odpadu. Hospodářská komora České republiky nejprve požadovala snížení cílů o 5% pro jednotlivé materiály, poté svůj požadavek omezila pouze na komodity sklo a kovy a po konferenčním vypořádání připomínku přeformulovala a požaduje, aby pro kategorii kovových obalů byla procenta stanovena na 50% do roku 2019 a na 55% až pro rok 2020.

MŽP trvá na navržené úpravě z toho důvodu, že recyklační cíle stanovené zákonem o obalech by měly odpovídat cílům přijatým v rámci závazné části Plánu odpadového hospodářství ČR. MŽP dále k tomu uvádí, že současně lze předpokládat, že recyklační cíle v připravované novele směrnice 94/62/ES budou přísnější než cíle podle stávajícího znění směrnice. Rovněž je třeba vzít podle MŽP v úvahu, že navrhované cíle pro rok 2020 byly kromě cíle pro komoditu sklo a cíle pro celkové využití odpadů z obalů všechny splněny již v roce 2014. Cíl pro komoditu sklo pro rok 2020 navíc v roce 2014 nebyl splněn jen o 3,4 % a cíl pro celkové využití pouze o 1,4 %. Připomínku spočívající v požadavku na snížení recyklačních cílů uplatnilo též Ministerstvo průmyslu a obchodu, které s tímto vypořádáním souhlasí.

 

Cíle novely

Hlavním cílem novely obalového zákona je omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek. MŽP navrhuje zákaz bezplatného poskytování lehkých plastových odnosných tašek v místě prodeje výrobků spotřebiteli, s výjimkou velmi lehkých plastových odnosných tašek.

Rovněž se zavádí povinnost označovat biologicky rozložitelné a kompostovatelné plastové odnosné tašky. Způsob bude blíže stanoven prováděcím právním předpisem až v návaznosti na vydání příslušeného prováděcího aktu Evropské komise. Lhůta pro transpozici uvedené směrnice uplyne 27. listopadu 2016.

Návrh zákona také stanoví nové cíle recyklace a celkového využití obalového odpadu, neboť platný zákon o obalech upravuje tyto cíle pouze do roku 2016. Nové cíle jsou stanoveny pro období počínaje rokem 2016 (cíle pro tento rok se nemění), a to v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024, která byla vyhlášena v podobě nařízení vlády č. 352/2014 Sb.

Navrhovaným zákonem se dále také zavádí ohlašování údajů z evidencí vedených autorizovanou obalovou společností prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) nebo datové schránky ministerstva.

 

Pivo i ve skle

Navrhovaná úprava se týká též § 9 odst. 10, v němž je osobám, které uvádějí do oběhu nápoje v obalech, které nejsou vratnými zálohovanými obaly, stanovena povinnost nabízet stejné nápoje rovněž ve vratných zálohovaných obalech, pokud jsou v nich tyto nápoje uváděny na trh, s výjimkou osob uvádějících tyto nápoje do oběhu na prodejní ploše menší než 200 m2. Namísto zrušení daného ustanovení, které původně požadovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, se jako kompromisní řešení navrhuje zúžení působnosti předmětného ustanovení pouze na tři nejběžnější druhy piva (stolní pivo, výčepní pivo a ležáky). Důvodem je stále trvající poptávka po vratných zálohovaných obalech ve vztahu k pivu.

 

 

Dokumenty ke stažení ZDE

 

11.04.2016 18:20

Další výzva v programu DELTA bude vyhlášena 27. dubna

Technologická agentura ČR dnes oznámila, že 3. veřejná soutěž Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA bude vyhlášena dne 27. 4. 2016. TA ČR bude pořádat semináře dne 25. 5. 2016 v Brně a 31. 5. 2016 v Praze, přičemž seminář v Brně se uskuteční pouze v případě, že minimální počet přihlášených osob bude 50. V opačném případě se uskuteční pouze seminář v Praze. Kontakty na partnerské organizace ZDE.

11.04.2016 18:06

PVK jako první vodárenská společnost v Česku získaly certifikát energetického managementu

Pražské vodovody a kanalizace, a. s. (PVK) jako první vodárenská společnost v České republice v letošním březnu úspěšně absolvovala certifikační audit systému energetického managementu podle normy ČSN EN ISO 50001. Ta je zaměřena na hospodaření s energií, tj. na spotřebu elektrické energie, tepla a zemního plynu při všech prováděných činnostech. PVK mají zaveden a certifikován integrovaný systém řízení ochrany životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001:2005, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008 a systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009.

 

 

11.04.2016 12:41

Vláda zatím nerozhodla o zařazení dvou zbývající lokality do Natury 2000

Vláda dnes přerušila bod ministerstva životního prostředí Reakce vlády na zahájené infringementové řízení z důvodu vyhlášení lokalit Natura 2000 v nedostatečném rozsahu. Vrátit se k bodu má na příštím jednání, uvedl ředitel odboru komunikace vlády ČR Martin Ayrer na Twitterovém účtu. Připomínáme, že již v únoru vláda rozhodla, že nezařadí dvě lokality (kaňonovité labské údolí a Louky u Přelouče) na seznam chráněných území kvůli dopravním zájmům. Ve hře je 7 miliard korun z evropských dotací na vnitrozemskou vodní dopravu.

 

Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025

Vláda dnes schválila Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025. Podle plánů půjde v příštích letech na podporu zemědělského výzkumu 3,6 miliardy korun. Cílem programu je zlepšit pozici českého zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodního hospodářství podporou výzkumu a vývoje.

Konkrétně budou v příštích letech výzkumníci ověřovat postupy a technologie, které v praxi zvýší zemědělskou a lesnickou produkci, a to s ohledem na možné změny klimatu a životní prostředí. Předmětem výzkumu budou také oblasti, které jsou potřebné pro stát, ale soukromé podniky je nechtějí financovat, protože by to pro ně mohlo být ztrátové.

„Předpokládáme, že podpoříme nejméně 219 projektů, do kterých se zapojí nejméně 115 subjektů, z toho přibližně 65 malých a středních podniků. Ale to jsou zatím odhady, bude samozřejmě záležet na zaměření jednotlivých výzkumných úkolů,“ řekl ministr Jurečka.

První veřejnou soutěž na rozdělení podpory, do které se mohou přihlásit výzkumné instituce i společnosti, vyhlásí Ministerstvo zemědělství ještě letos. Podmínkou programu je, že konkrétní výzkum musí být dokončený od 3 do 5 let od zahájení.


 

Přehled jednání vlády:

 • Reakce vlády na zahájené infringementové řízení z důvodu vyhlášení lokalit Natura 2000 v nedostatečném rozsahu
 • Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025
 • Akční plán 2016 - 2018 ke Koncepci podpory místní Agendy 21 v ČR 2012 - 2020
 • Informace o průběhu a výsledcích 21. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 11. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (30. listopadu – 11. prosince 2015, Paříž, Francie) a návrh na sjednání Pařížské dohody k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu
 • Informace pro členy vlády o usneseních z 21. zasedání Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky
 


 

 

11.04.2016 11:07

ČZU hledá odborného asistenta pro obor aplikovaná ekologie

České zemědělské univerzity v Praze vypsala výběrové řízení na obsazení místa: Odborný asistent na katedru aplikované ekologie pro obor aplikovaná ekologie, nástroje environmentálního řízení, hodnocení a auditu. Mezi požadavky patří akademický titul Ph.D., komunikativní znalost anglického jazyka, koordinace a vedení výzkumných projektů, výzkumná činnost, koordinace a vedení mezinárodních projektů min. 5 let. Přihlášky budou přijímány do 2.5.2016. Více ZDE.

11.04.2016 09:17

Vyšel nový věstník MŽP č. 3/2016

Ministerstvo životního prostředí vydalo nový věstník č. 3/2016. Ve věstníku najdete například metodické pokyn k zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností, sdělení o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality či sdělení o uveřejnění seznamu inspekcí uskutečněných v posledním roce a testovacích zařízení zařazených do Národního programu SLP. Věstník je k dipozici ZDE.

 

11.04.2016 08:45

Senát pořádá diskusi na téma "Znečištění zápachem"

Již zítra se uskuteční panelová diskuze na téma Znečištění zápachem a to od 10.00 hodin v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR. Hovořit se bude na témata: vývoje a současný stav legislativy ochrany před zápachem, měření pachů, omezení znečištění ovzduší zápachy, obce, občané a jejich zkusenosti s obtěžujícím zápachem. Pozvánka ke stažení ZDE.

 

 

10.04.2016 14:15

OVM: Antifosilní zákon by mohl platit od roku 2018. Omezení vynětí půdy pro průmyslové účely je ve hře

Ministr životního prostředí Richard Brabec nepředpokládá, že by antifosilní zákon začal platit už od 1. ledna 2017, ale spíše až v lednu o rok později. Uvedl to dnešním diskuzním pořadu Otázky Václava Moravce (OVM). Ministr zemědělství Marian Jurečka zas v OVM potvrdil, že bude navrhovat v rámci novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu absolutní zákaz vynětí nejcennější zemědělské půdy pro průmyslové účely. Případné výjimky má schvalovat vláda.

Takzvaný antifosilní zákon by mohl platit až od 1. ledna 2018, předpokládá to ministr životního prostředí Richard Brabec. Do konce září letošního roku by měl resort předložit vládě paragrafové znění, přičemž studie dopadů by měla být hotová do konce srpna. Pokud zákon vláda schválí, tak by nejdříve do konce tohoto roku měl být předložen předložen Sněmovně.

Dobrou zprávou pro plynaře je, že zákon nemá cílit proti zemnímu plynu, uvedl také ministr Brabec v dnešních Otázkách Václava Moravce.

Ministr Brabec také v pořadu připomněl, že Česko už snížila emise CO2 od roku 1990 přibližně o 37 procent. Větším problémem podle ministra jsou prachové částice, které produkují především lokální topeniště a doprava.

Antifosilní zákon by neměl podle ministra Brabce vytvořil právní normu, která bude žalovatelná, měla by být spíše deklaratorní v dlouhodobém horizontu.

 

Půdní fond

Na konci první části pořadu ministr zemědělství Marian Jurečka potvrdil, že bude navrhovat při příští novelizaci zákona o ochraně zemědělského půdního fondu absolutní zákaz vynětí z půdního fondu nejbonitnější zemědělské půdy pro průmyslovou výrobu. Případnou výjimku by podle něj schvalovala vláda kvůli veřejnému zájmu. K tomu ministr Brabec uvedl, že je připraven na toto téma diskutovat.

 

Záznam z dnešních Otázek Václava Moravce najdete ZDE

 

Čtěte také:

MZe uvažuje o absolutním zákazu vyjímání nejkvalitnější půdy z půdního fondu (7.4.2016)

 

10.04.2016 14:03

Zpráva o očekávané dlouhodobé rovnováze mezi nabídkou elektřiny a plynu

Cílem dokumentu je seznámit s analýzami dlouhodobého rozvoje české elektroenergetiky a plynárenství v kontextu celé energetiky včetně zohlednění situace v zahraničí. Vývoj je analyzován do roku 2050 pro několik variant. Pro zpracování materiálu byla využita data od účastníků trhu ze září 2015.

V elektroenergetice je očekáván dlouhodobý růst spotřeby elektřiny, který bude urychlen, mimo jiné, i postupným zaváděním elektromobility. Dekarbonizace, decentralizace a vyšší využití informačních technologií budou pravděpodobně hlavními trendy určujícími budoucí rozvoj elektroenergetiky. Zpráva představuje predikce vývoje spotřeby elektřiny, analýzy provozovatelnosti a spolehlivosti chodu zdrojové základny, analýzy potřeb primárních zdrojů energie, analýzy chodu sítí, analýzu trhu s elektřinou a vyhodnocení ekonomických a environmentálních dopadů.

Využití zemního plynu v ČR má od roku 2000 převážně sestupnou tendenci, pro budoucnost se však nabízí několik nových oblastí uplatnění. Potenciálně významné je zejména využití plynu jako náhrady za uhlí, a to jak při vytápění, tak při výrobě elektřiny, a využití v dopravě ve formě CNG. Zpráva představuje predikce vývoje spotřeby zemního plynu, analýzy bezpečnosti a dostatečnosti importu plynu ze zahraničních nalezišť, analýzy dostatečnosti a bezpečnosti napojení na mezinárodní potrubní sítě a analýzy spolehlivosti chodu samotné plynárenské soustavy v ČR.

 

Dokument ke stažení:

Zpráva o očekávané dlouhodobé rovnováze mezi nabídkou elektřiny a plynu (2015)

 

09.04.2016 16:07

Akční plán Světové banky: Do roku 2020 půjde 29 miliard dolarů na boj proti klimatickým změnám

Skupina Světové banky do projektů na ochranu klimatu každý rok vloží nejméně 16 miliard dolarů. Dalších 13 miliard během čtyř let hodlá získat od soukromých investorů, kteří by se měli podílet na některých projektech. Do roku 2020 by celková suma měla vzrůst na 29 miliard dolarů za rok, tedy téměř třetina investic. Ty půjdou ny vybudování obnovitelených zdrojů energie pro 150 milionů domácností, systém včasného varování před přírodními katastrofami, „chytré“ zemědělství a pomůže zemím s rozvojem nízkoemisní dopravy. Více na E15 ZDE.

 

Zdroj: E15

 

09.04.2016 04:20

Rekapitulace dění na poli evropské legislativy za měsíc březen 2016

Komise připravuje další kroky k provádění Pařížské dohody. Dále Komise v polovině března navrhla nařízení, které mají usnadnit přístup organických hnojiv a hnojiv na bázi odpadů na jednotný trh EU. Podmínky pro jejich uvádění na trh tak mají být stejné jako v případě hnojiv tradičních, neorganických. V neposlední řadě byl zveřejněn report týkající se obnovitelných zdrojů energie.

Komise 2. 3. 2016 vydala 2 dokumenty, které mají EU pomoci v naplňování závazků z pařížské klimatické konference, která se uskutečnila na přelomu listopadu a prosince 2015. Rozhodnutí Komise tak shrnuje výsledky konference a oznamuje záměr oficiálně podepsat pařížskou úmluvu. Smlouva má být podepsána v dubnu 2016 v New Yorku. V účinnost vstoupí v okamžiku, kdy ji podepíší a ratifikují země představující 55 % globálních emisí.

Vlády se v Paříži dohodly na dlouhodobém cíli, kterým bude udržet vzestup průměrné globální teploty výrazně pod úrovní 2 °C ve srovnání s hodnotami před průmyslovou revolucí. Byl potvrzen závazek rozvinutých zemí navýšit finance na klimatická opatření v rozvojových zemích do roku 2020 na 100 mld. $ ročně. Celkový stav plnění dohody se bude vyhodnocovat každých 5 let (poprvé v roce 2023).

 

Organická hnojiva a hnojiva z odpadů

Návrh nařízení stanovuje společná pravidla pro přeměňování biologického odpadu na suroviny, jež mohou dále sloužit k výrobě hnojiv. Definuje požadavky na bezpečnost, jakost a označování, které by musely všechny výrobky určené ke hnojení splňovat, aby se s nimi dalo volně obchodovat po celé EU. Než budou moci výrobci své produkty opatřit označením CE, budou muset prokázat, že jejich výrobky vyhovují stanoveným požadavkům a že jsou dodržena omezení co se týče organických znečišťujících látek, mikrobiálních kontaminantů a fyzických nečistot.

Nová pravidla se mají vztahovat na všechny druhy hnojiv. Návrh nařízení zavádí přísné limity pro přítomnost kadmia ve fosforečných hnojivech. Mezní hodnoty budou zpřísněny z 60 mg/kg na 40 mg/kg po 3 letech a na 20 mg/kg po 12 letech. Jelikož některá hnojiva se nevyrábí ve velkém množství nebo se s nimi ve velkém neobchoduje přes hranice států, navrhuje Komise nepovinnou harmonizaci. Návrh nařízení bude nyní předložen k projednání EP a Radě.

 

Obnovitelné zdroje

Evropská agentura pro životní prostředí 16. 3. 2016 zveřejnila publikaci s názvem “Renewable energy in Europe 2016: Recent growth and knock-on effects”. Studie poukazuje na fakt, že podle nejnovějších statistik Eurostatu se v roce 2014 zvýšil podíl energie vyrobené v Evropě z obnovitelných zdrojů z 15 % na 16 % a pokračuje tak v rostoucím trendu. Kromě toho přináší studie další zajímavé poznatky, například to, že obnovitelné zdroje nahrazují nejčastěji uhlí, nebo že největší redukci spotřeby fosilních paliv v posledních letech zaznamenalo Německo, Španělsko a Itálie.

 

 

Zdroj: Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky

 

 

09.04.2016 04:11

Ministr životního prostředí Richard Brabec bude hostem Otázek Václava Moravce

AVÍZO Po půl roce se ministr životního prostředí Richard Brabec vrací k diskusnímu stolu Václava Moravce. Téma pro ministra a Luboše Pavlase z představenstva Svazu průmyslu a dopravy bude čistý vzduch versus průmysl. V nedělní polední debatě půjde především podle MŽP o antifosilní zákon, energetickou koncepci ČR a podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů. Záznam pořadu ZDE.

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 •  

 

Novinky - květen 2017

 •  

Vláda - 15.5. 2017

 • Aktualizace Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR

Senát - 19.4. 2017 (6. schůze)

 • Zákon o obalech
 • Energetické balíčeky
 • Ratifikace Pařížské dohody

 

PSP ČR - 16.5. 2017 (55. schůze)

 • Vodní zákon
 • EIA
 • Ovzduší (PHM)
 • Prařížská dohoda - ratifikace

EU - veřejné konzultace

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest - Additional projects in oil and smart grids (T: 26.6.2017)

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest in energy infrastructure (T: 26.6.2017)

 • Hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS) (T: 6.6.2017)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Nařízení Komise (EU) 2017/776 ze dne 4. května 2017, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

 • Nařízení Komise (EU) 2017/706 ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže, a kterým se ruší nařízení Komise (EU) 2016/1688
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/699 ze dne 18. dubna 2017, kterým se stanoví společná metodika pro výpočet hmotnosti elektrických a elektronických zařízení (EEZ) uvedených na trh každého členského státu a společná metodika pro výpočet hmotnosti produkce odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) v každém členském státě.

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 10.5.: Na zavádění nízkoemisních zón půjde 110 milionů korun, VÍCE
 • 28.4.: Startuje dotační program pro občany Dešťovka, VÍCE
 • 28.4.: SFŽP Aktualizoval pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014+, VÍCE
 • 21.4.: SFŽP nabízí asistenční služby k monitorovacímu systému, VÍCE
 • 4.4. Startují nové výzvy z OPŽP na odpady, protipovodňová opatření a energetické úspory, VÍCE
 • 31.3.: Nová dotace: 60 milionů půjde na snižování zápachu a emisí těžkých kovů, VÍCE
 • 10.3.: Nové dotace: Dalších 100 milionů půjde obcím a krajům na likvidaci akutních ekologických zátěží, VÍCE
 • 8.3.: MŽP vyhlásilo dotace na ochranu biodiverzity a rozšíření sítě pozemkových spolků, VÍCE
 • 6.3.: Nové dotace: Téměř 400 milionů korun půjde na sanaci ekologických zátěží, VÍCE
 • 13.2.: MŽP dá 100 milionů na ekologické inovativní projekty na boj se suchem nebo smogem, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: Energetické úspory, VÍCE (T: 29.09.2017 + 31.12.2019)
 • OPŽP: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 31.07.2017 + 30.06.2017 + 02.01.2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 3.4.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 30.06.2017 + 17.07.2017)
 • SFŽP: Snižování zápachu a emisí těžkých kovů  - VÍCE (T: 27. září 2017)
 • SFŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (kontinuální výzva do  roku 2020)
 • MŽP: Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny - VÍCE (T: 7.4.2017)
 • OPŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • SFŽP: Inovativní a demonstrační projekty, VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, VÍCE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)

 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE