Více času na podstatné

NENECHTE SI UJÍT!

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Tématem květnového čísla je energetické využívání odpadů. V čísle najdete například příspěvek, který se věnuje roli energetického využití odpadů po roce 2024, nebo na téma spalovny nemocničního odpadu a dále rozhovor s ředitelem ČIŽP Erikem Geussem. Další tématem je textil a odpad. Další podrobnosti - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Červen    
14.-15.6. Odpady a obce 2017
15.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (1. termín)
20.6. Přelomové legislativní změny v odpadovém hospodářství v roce 2017 a jejich vliv na praxi
Opakování: 21.6.2017
21.6. OPŽP 2014-2020 PRO PORADENSKÉ SPOLEČNOSTI
22.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (2. termín)
26.6. Fakta o vodě (PSP ČR)
30.06. Dotace na domovní ČOV a úskalí při jejich získávání
Červenec    
25.7. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů do ISPOP
Opakování: 26.7., 27.7., 22.8., 23.8.
28.7. Objekty na stokových sítích
Srpen    
25.8. Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu
Září    
12.9. Legislativa ochrany ovzduší v roce 2017
Opakování: 13.9.2017
5.9. Nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení
Opakování: 6.9.
7.9. Dvojseminář "Postup vyhodnocení POH obce ve dvou jednoduchých krocích a realizace POH obce v praxi" a "Aktuální otázky přípravy a realizace projektů rozvoje OH obcí s podporou z Operačního programu životní prostředí (OPŽP)"
12.9. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 13.9.
14.9. Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce – praktické návody k úspěchu v zapojení veřejnosti
19.9.

EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017, VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRAHA

20.9. Prevence závažných havárií po novele zákona v podnikové praxi
17.-19.9.

Konference Pitná voda 2017

20.-22.9. 12. bienální konference a výstava VODA 2017
22.9. Úprava vod pro domácnosti a průmysl
Říjen    
10.10.

SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - Praha

10.-12.10.

22. konference Zdraví a životní prostředí

12.-13.10.

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ - 4. ročník národní konference

23.-26.10.

64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017

27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
Listopad    
7.11.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

14.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 15.11.
14.11. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ -

HRADEC KRÁLOVÉ

21.11.

HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
28.11.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

Prosinec    
7.12.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

18.06.2017 10:31

Moderní zákon o odpadech a dokončení starých ekologických zátěží, slibuje ODS do voleb 2017

“Konzervativní ekologická politika, příznivé životní prostředí” to je motto Občanské demokratické strany (OSD) pro podzimní sněmovní volby 2017. ODS slibuje zjednodušení zákonů na ochranu životního prostředí, moderní zákon o odpadech a nebo dokončení likvidace starých ekologických zátěží. Své priority strana představila již 22. dubna.

ODS slibuje, že zjednoduší zákony na ochranu životního prostředí. Má se odstranit zbytečná regulace a hájit přirozená práva občanů. Každý nový závazek, který bude vyžadovat Evropská unie, má podléhat analýze dopadů na české hospodářství a životní úroveň.

Strana chce umožnit kácení stromů na soukromých zahradách bez souhlasu úřadů. “Na vlastní zahradě je každý svým pánem” uvádí program ODS. ODS chce také změnit zákon o ochraně přírody a krajiny tak, aby bral ohled i na člověka jako součást přírody.

Dále se má zrušit nerovnosti občanů v oblasti posuzování vlivů staveb na životní prostředí (EIA). Podle ODS ekologičtí aktivisté nesmějí mít neomezenou moc blokovat stavby, které jsou ve veřejném zájmu.

Na rozdíl od ČSSD, která zveřejnila volební program včera, tak volební program obsahuje i zmínku o zákoně o odpadech. ODS chce prosadit moderní zákon o odpadech, který má podpořit snižování produkce odpadů, zajistí důsledné třídění odpadů, jejich efektivní recyklaci a energetické využití.

Další body, které chce ODS prosadit:

 • Podporu konkurenceschopných obnovitelných zdrojů energie – nebudeme nadále podporovat ty, které jsou závislé na dotování výkupních cen
 • Ochranu zdrojů a zásob kvalitní vody pro současné i budoucí generace
 • Dokončení likvidace starých ekologických zátěží
 • Podporu výzkumu, vývoje a zavádění inovativních technologií vedoucích k větší energetické účinnosti a k úsporám energie v českém hospodářství i v domácnostech
 • Podporu regionálních energetických center kombinujících výrobu tepla a elektrické energie, a to i s využitím odpadů a obnovitelných zdrojů, včetně možnosti uchovávání vyrobené energie
 • Rozvoj našeho nejvýznamnějšího bezemisního zdroje, jaderné energetiky, s cílem zvýšit naši energetickou nezávislost a bezpečnost
 • Využití prostředků z fondů EU i z národních zdrojů na financování programů pro zlepšení kvality ovzduší
 • Využití moderních technologií při kontrole dodržování ochrany životního prostředí místo narušování soukromí (kontrola kotlů)
 • Podporu vývoje alternativních pohonů v automobilové osobní a veřejné dopravě a jejich zavádění do praxe
18.06.2017 10:01

Udržitelné životní prostředí je mottem TOP 09 do podzimních voleb

Ve svém volebním programu TOP 09 slibuje, že nepřipustí zahrabávání ani pálení odpadů. Řešením má být důsledná recyklace. Pro staranu je nepřípustné dotování plodin určených pro výrobu biopaliv a také chce se zaměřit na omezování skleníkových plynů.

Řešení pro omezování skleníkových plynů TOP 09 vidí v moderních technologiích, vedoucích k nízkouhlíkové energetice a zejména efektivnímu využívání všech zdrojů energie. Strana zmiňuje neurčitá organizační a legislativní opatření pro jejich prosazení a zároveň považuje za důležitou institucionální podporu státu vědeckým projektům v této oblasti.

Program se věnuje i zadržování vody v krajině. Jako důvody volební program uvádí brutální odvodnění a zcelení zemědělské půdy, velké osevní plochy, vysušené mokřady a jednodruhové lesy. Řešením má být zmenšení osevních ploch a šetrná péče o lesy s bohatou druhovou skladbou na principu výběrné těžby. Podpořit tato řešení mají dotační tituly na zemědělské a lesní hospodaření.

V České republice se hospodaří na 98,5 % území. Jen 1,5 % území je pod nejvyšším stupněm ochrany v našich národních parcích. TOP 09 je tak přesvědčena, že si Česko může dovolit toto území zdvojnásobit zřízením nových národních parků.

Co chce TOP 09 prosadit:

 • Principy udržitelného rozvoje jako základní odpovědnosti vůči budoucím generacím.
 • Maximální ochranu české krajiny a přírody, včetně ochrany vody, půdy a biologické rozmanitosti.
 • Podpoříme v rámci evropské spolupráce transformaci ekonomiky směrem k bezuhlíkatým technologiím.
 • Zabráníme úbytku zemědělské půdy a přírodních ploch účinnými legislativními nástroji.


Co nechce TOP 09 připustit:

 • Dotování plodin určených pro výrobu biopaliv.
 • Výstavbu evidentně škodlivých staveb, zejména megalomanského projektu kanálu Labe – Odra – Dunaj nebo jezů na dolním Labi.
 • Upřednostnění zájmů developerů před zájmy ochrany přírody.
 • Nikdy nebudeme pro zahrabávání a pálení odpadů namísto důsledné recyklace.

 

17.06.2017 18:31

Priority ČSSD do voleb: Národní regulátor, změny v kotlíkových dotacích a záložní vrty

Česká strana sociálně demokratická dnes představila program pro volby do Poslanecké sněmovny. Volební program pojmenovaný Dobrá země pro život obsahuje i téma životního prostředí. Kvůli suchu chce strana zřídit záložní vrty na podzemní vodu, podpořit zpětné přebírání vodárenských podniků, změnit pravidla pro kotlíkové dotace. ČSSD podporuje také myšlenku zřízení národního regulátora.

ČSSD chce podpořit zpětné přebírání vodárenských podniků do rukou obcí, krajů a státu. Všechna síťová odvětví podrobíme dohledu jednotného regulátora, aby velcí hráči nemohli bez omezení navyšovat ceny podle svých vlastních zájmů, uvádí volební program strany. Jeden národní regulátor má mít vysoké pravomoce.

Tématem pro stranu je i sucho. ČSSD chce usilovat o snížení plýtvání vodou a cíleně chránit podzemní vodu před nadměrným čerpáním a znečišťováním. Nově mají být pořízeny záložní vrty na podzemní vodu pod Státní správou hmotných rezerv.

Jedním  z  nejjednodušších  kroků v oblasti kvality ovzduší je  pro stranu pomoci  přímo  domácnostem,  aby  se  na  znečištění vzduchu nepodílely. ČSSD plánuje změnit programy na výměnu starých neekologických kotlů tak, aby byly ekonomicky dostupné pro  všechny, nejen pro nejbohatší.

Obce a města budou ve spolupráci  se státem podporovat dopravu šetrnou k ovzduší – především nízkoemisní dopravní prostředky, pro které se má připravit potřebné zázemí a veřejné vybavení.

Lidé mají ušetřit peníze pokud budou investovat do energetických úspor. Strana uvádí, že se zaručí, že se stát bude chovat motivačně k těm, kteří se  dobrovolně rozhodnou k úsporám, a nebude zvyšovat náklady na energie lidem s průměrným příjmem. Bude také rozumně podporována domácí výroba elektřiny.

ČSSD stojí za myšlenkou, aby zákon stanovil postupné snižování závislosti České republiky na fosilních palivech.

Sociální demokraté chtějí také prosadit nový přístup k péči o lesy, které budou silnější a odolnější díky návratu k původnímu druhovému složení. Má se změnit i obchodní model státních lesů, aby více odpovídal jejich významu pro přírodu i venkovské oblasti a vedl také k vyšším výnosům pro stát.

V souvislosti s útlumem uhelných elektráren ČSSD podpoří další rozvoj jaderné energetiky, včetně aktuální výstavby nového bloku v JE Dukovany a výhledově  také v JE Temelín. Prostor mají dostat i obnovitelné zdroje tak, kde to bude efektivní.

ČSSD se bude řídit principy udržitelného rozvoje a chce tedy naplňovat čerstvě zpracovanou Agendu 2030. Chce také dodržet právo veřejnosti spolurozhodovat  o využívání krajiny. Nové zábory zemědělské půdy budou minimální, naopak mají být intenzivně využívány bývalé hospodářsky využívané plochy, takzvané brownfieldy.

Z pohledu odpadového hospodářství volební program ČSSD neuvádí žádné konkrétní informace.

17.06.2017 18:27

Barák: Kdyby svůj díl za srážkovou vodu platil každý sníží se stočné o třetinu

“Když steče ze střechy domu a následně do kanalizace, my to musíme vyčistit. Dnes vyrobíme necelých 500 milionů kubíků pitné vody ročně, ale vyčistíme 880 milionů kubíků. To, co proteče čistírnami, je stočné, a to platí všichni, kdo jsou připojeni na kanalizaci. Kdyby svůj díl za srážkovou vodu platil každý vlastník pozemků a nemovitostí, sníží se stočné o 30 procent a občané ušetří,” říká František Barák, předseda vodárenského sdružení a ředitel Vodovodů a kanalizací Hradec Králové. A dodává, že by se mělo za vodu platit víc, aby bylo na obnovu trubek. Rozhovor čtěte ZDE

 

 

Zdroj: iDNES.cz

17.06.2017 15:32

Šéfka WHO: Pokud se nebude plnit Pařížská dohoda, bude to mít velký dopad na zdraví lidí

Přes milion lidí ročně v Evropě zemře kvůli znečištěnému životnímu prostředí, říká v exkluzivním rozhovoru pro HN Zsuzsanna Jakabová, šéfka Světové zdravotnické organizace pro Evropu. Zasazuje se o to, aby o investicích do snížení enviromentálního znečištění rozhodovali i starostové měst a hejtmani krajů, kteří ví nejlépe, co se má v jejich regionu udělat. Pařížská klimatická dohoda podle ní zdraví Evropanům pomůže a věří, že americký prezident se k ní nakonec přikloní. Na problém enviromentálního znečištění a zdraví se zaměřila ministerská konference, kterou WHO uspořádala tento týden v Ostravě. Přijeli na ni ministři zdravotnictví a životního prostředí z 53 států a ve čtvrtek podepsali takzvanou Ostravskou deklaraci.Více ZDE

 

 

Čtěte také/další informace:

 

 

Zdroj: iHNED.cz

17.06.2017 09:17

Manhart: Nakládání s komunálními odpady je nutné zlepšit

V současné době se téměř polovina komunálního odpadu v Česku ukládá na skládky. Ministerstvo životního prostředí se tak musí zaměřovat na posilování prevence vzniku odpadů, zlepšit třídění a materiálového využití.

V průběhu dubna a května se uskutečnilo na území celé ČR několik seminářů zaměřených na systémy „Zaplatíš, kolik vyhodíš“ a „Sběr ode dveří ke dveřím“. Všech seminářů se zúčastnilo celkem 647 zástupců obcí a měst.

“Semináře byly přípravou na naši budoucnost, která se bez snižování objemu zpracovávaného odpadu, ale také bez maximálního třídění a recyklace surovin, neobejde. Odhadujeme, že chytré systémy dosud zavedlo na svém území pouze 10-15% českých obcí,” uvedlo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v tiskové zprávě. Cílem Evropské unie je v roce 2020 dosáhnout recyklace poloviny komunálního odpadu.

Způsob „Zaplatíš, kolik vyhodíš“, účtuje svoz směsného komunálního odpadu podle frekvence, podle hmotnosti nebo objemu a tím nabádá k většímu třídění. Aby byl systém účinný, je podle MŽP třeba zvýšit množství barevných kontejnerů a rozšířit je o další složky tříděného odpadu, tedy třídit nejen papír, plasty a sklo, ale také kovy, nápojové kartony, bioodpad.

„Ministerstvo životního prostředí vnímá odpadové hospodářství jako jednu ze svých důležitých priorit. Nakládání s komunálními odpady ve městech a obcích je nutné zlepšit, neboť v současnosti jde na skládky až 47% komunálních odpadů,“ uvedl Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů MŽP.

Podle vedoucího oddělení koncepcí a technologií odboru odpadů MŽP Jana Maršáka se ministerstvo musí zaměřovat na posilování prevence vzniku odpadů (zásadní akce na toto téma proběhne 12 až 13. října v Praze - podrobnosti ZDE), zlepšování třídění komunálních odpadů a zvýšení jejich materiálového využití. Je nutné, aby se množství směsného komunálního odpadu neustále snižovalo, dodal Maršák.

Spolu s ministerstvem se na této osvětové aktivitě podílel i Institut Cirkulární Ekonomiky. Podle ředitelky institutu Soňi Jonášové akce PAYT TOUR naplnila své cíle. Aktivity podle ní tím ale nekončí, naopak – nastartovalo odpadovou (r)evoluci směrem k oběhovému hospodářství.

Se zaváděním chytrého hospodaření s odpadem pomohou obcím i dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Do roku 2020 je v programu připraveno zhruba třináct miliard korun určených například na barevné popelnice, třídírny, kompostárny a odpadově-oběhovou infrastrukturu. Následně podle ministerstva obce mají ušetřit na skládkovacích poplatcích díky menšímu množství odpadů ukládaných na skládku.

Prezentace ze seminářů včetně videozáznamů vybraných přednášek najdete na stránkách Ministerstva životního prostředí a Institutu Cirkulární Ekonomiky.

 

Další informace:

 • Video záznamy jsou k dispozici - ZDE
 • Fotogalerie z akce - ZDE
 • Dotační programy OPŽP - ZDE

 

 

NENECHTE SI UJÍT!

17.06.2017 08:19

VIDEO: Osm hodin bojovali hasiči s požárem skládky u Vřesové na Sokolovsku

Oheň se jim podařilo zlikvidovat až v nočních hodinách. Na místě zasahovalo 15 jednotek hasičů, informoval mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. Kromě požární vody bylo nutné pokrýt hořící odpad vrstvou pěny. Na pomoc byly povolány také kolové nakladače.

Hořet na skládce komunálního odpadu u Vintířova na Sokolovsku začalo ve čtvrtek ve dvě hodiny odpoledne. Stoupající kouř z požáru bylo možné vidět kilometry daleko. Pod kontrolu dostali hasiči oheň po pěti hodinách, dohašování trvalo další hodiny.

Kromě požární vody bylo nutné na místo zásahu dopravit i velké množství pěnidla, pokrýt hořící odpad vrstvou pěny je účinný způsob likvidace takovéhoto požáru. Hasiči museli téměř celou dobu pracovat v dýchací technice, na místě tak byla i dva protiplynová zásahová vozidla se zásobou tlakových lahví se vzduchem pro dýchací přístroje.

Kvůli složitému pohybu zasahujících hasičů v hromadách odpadků velitel zásahu požadoval na místo vrtulník pro hašení ze vzduchu, ten ale ve stejnou dobu zasahoval při pátrací akci jinde v republice a nemohl tak přiletět.

Na pomoc s rozhrabováním hořícího odpadu byly na místo povolány kolové nakladače. Po pěti hodinách dostali hasiči požár pod kontrolu, po osmi hodinách se mohla většina jednotek vrátit na základny, na místě zůstali hasiči z Vřesové, kteří pokračovali v dohašování ohnisek.

Skládka u Vřesové je jedna ze tří největších v Karlovarském kraji. Nachází se na bývalém výsypce uhelného dolu a Sokolovská uhelná poblíž buduje zařízení na separaci a další zpracování odpadu.

 

16.06.2017 13:20

Na zítřek připadá světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští

Zítřek je Mezinárodním dnem boje proti suchu a rozšiřování pouští. Organizace spojených národů si jej letos pod heslem „Naše půda. Náš domov. Naše budoucnost“ připomíná s cílem upozornit na palčivý problém sucha a degradace půdy a jeho negativní vliv na migraci a nestabilitu v ohrožených regionech světa. Se suchem jako extrémním projevem probíhající změny klimatu bojuje v posledních letech i Evropa.

Úmluva OSN o boji proti desertifikaci, sjednaná v roce 1994, je celosvětovou mezinárodní smlouvou pro ochranu půdy před degradací a zmírňování dopadů velkého sucha. Zapojeno je v ní aktuálně 195 zemí a jako celek i EU. Česká republika přistoupila k úmluvě v r. 2000 a podílí se tak na celosvětové úrovni na hledání způsobů, jak zmírňovat dopady sucha a jak předcházet degradaci půdy v ohrožených oblastech.

16.06.2017 12:58

Firma dostala půl milionovou pokutu za nelegální činnost v CHKO

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě uložili pokutu 520 tisíc korun stavební společnosti. Je to už třetí pokuta, kterou firma od ČIŽP dostala v souvislosti s nelegální činností v Chráněné krajinné oblasti (CHKO).

Pochybení se firma dopustila na jaře roku 2015. Sankci 520 tisíc korun firma dostala za porušení zákona o ochraně přírody a krajiny – konkrétně za vykácení nejméně 1400 metrů čtverečních dřevin bez povolení a dále za navezení a rozhrnování stavebních a demoličních odpadů, zemin i kamení v CHKO.

„Při terénních úpravách například došlo k zavezení mokřadu, nevratnému poškození původního půdního pokryvu a změně vodního režimu v CHKO. Vykácení rozsáhlé části břehového porostu Stržského potoka změnilo krajinný ráz lokality,“ popsal Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Havlíčkově Brodě.

Odpady pocházely z demolice polyfunkčního domu Duna ve Žďáru nad Sázavou, kamení a zemina z budování obchvatu v Mělkovicích.

Inspektoři ČIŽP už za tuto poměrně rozsáhlou nelegální činnost v CHKO Ždárské vrchy firmě AQUASYS uložili v prosinci 2016 dvě pokuty (za porušení zákona o odpadech a porušení zákona o vodách) v celkové výši 420 tisíc korun. „Sankcí 520 tisíc korun za porušení zákona o ochraně přírody a krajiny se nyní celá kauza uzavřela,“ doplnil Panský.

16.06.2017 09:44

AVÍZO: Rada pro životní prostředí

Ministr Richard Brabec se v pondělí 19. června 2017 v Lucemburku zúčastní Rady pro životní prostředí. Ještě předtím proběhne koordinační jednání ministrů zemí V4+2 za účasti ministra Brabce. Mezi hlavní témata jednání ministrů evropské osmadvacítky bude 19. června patřit např. Pařížská klimatická dohoda ve světle odstoupení USA. Dále budou ministři životního prostředí probírat snižování emisí skleníkových plynů v odvětvích, která nejsou součástí systému obchodování s emisemi EU ETS. A na programu je i přijetí závěrů Rady k Akčnímu plánu pro přírodu, lidi a hospodářství, který představila Evropská komise letos na konci dubna a jehož cílem je posílit provádění směrnic v oblasti biologické rozmanitosti.

16.06.2017 09:30

MŽP vyhlásilo nové dotace proti smogu a suchu

„Dešťovkou pro veřejné budovy“ a „kotlíkovými dotacemi pro podniky“ – i tak by se daly nazvat dvě nové dotační výzvy, které čerstvě vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí. Rezort v nich rozdělí z evropských peněz celkem 1,5 miliardy korun. Především obcím se tak od 15. června otevírá možnost získat finance na chytré hospodaření se srážkovou vodou a protipovodňovou ochranu, podnikům zas na snížení emisí skleníkových plynů. Dotace jsou zcela nově připraveny i na zelené střechy veřejných budov, výměnu nepropustných zpevněných povrchů za vodou propustné plochy a na odvodňování parkovišť do zasakovacích pásů.

Obě nově vyhlášené výzvy jdou z evropských fondů, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Jejich cílem je zvýšit kvalitu vody, snížit riziko povodní a zlepšit stav ovzduší v České republice. O dotace se mohou ucházet zejména obce a města do 31. srpna 2017 v případě hospodaření s dešťovou vodou (62. výzva), žádosti na snižování emisí (89. výzva) se budou přijímat až do 31. ledna 2018.

Dotace na efektivní hospodaření s vodou v obcích

Přípravu dotační výzvy podobné Dešťovce avizovalo Ministerstvo životního prostředí již na konci května. Peníze na boj se suchem tentokrát ale posílá do obcí a měst.

„Zmírnění následků klimatické změny se věnujeme velmi intenzivně od roku 2014. Nyní dostanou stejnou příležitost, jako nedávno majitelé rodinných a bytových domů, i obce a města. Od poloviny června totiž podporu na hospodaření s dešťovou vodou dáváme i všem obcím, školám, nemocnicím, úřadům a dalším příspěvkovým organizacím. Zcela nově jim podpoříme nádrže na zachytávání dešťové vody a její opětovné využití, např. na zálivku či jako vodu užitkovou, a to právě u veřejných budov,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec k aktuální dotační výzvě, na kterou je z evropských peněz vyhrazena 1 miliarda korun.

Právě akumulace dešťové vody v podzemních nádržích je jednou z nových oblastí, na kterou lze získat až 85procentní dotaci. Přitom nádrž či jímka musí sloužit budovám nekomerčního charakteru, musí být umístěny v zástavbě převážně s rodinnými či bytovými domy, a budovami sloužícími veřejné potřebě – školami, úřady, nemocnicemi apod. Dotaci není možné uplatnit na projekty u komerčních budov, např. nákupních center, výrobních a provozních areálů sloužících k podnikání či skladů.

Škála podporovaných oblastí u 62. výzvy OPŽP je ale ještě daleko širší než u Dešťovky. Novinkou je podpora tzv. zelených střech veřejných budov, peníze půjdou úplně nově také na výměnu nepropustných zpevněných povrchů za vodou propustné plochy a počítá se i s podporou odvodňování parkovišť do zasakovacích pásů. „Na zvyšující se frekvenci a sílu extrémních meteorologických událostí včetně záplav musíme být připraveni komplexně, proto jsou naše cíle jasné – naučit se systematicky a hospodárně využívat vodní zdroje, které máme k dispozici, šetrnými způsoby zabránit povrchovému odtoku vody z krajiny a zároveň posílit protipovodňovou ochranu,“ komentuje ministr Richard Brabec další oblasti, na které lze dotace čerpat. Nadále se v rámci této výzvy budou dotovat i již dříve podporované oblasti jako úpravy koryt vodních toků nebo obnovení, výstavba a rekonstrukce suchých a retenčních nádrží, poldrů a bezpečnostních přelivů, které slouží k povodňové ochraně obcí.

Na povodňovou ochranu a hospodaření s vodou je vyčleněno v celém programovém období OPŽP 2014 – 2020 pro obce 5,2 miliardy korun. „Doposud jsme vyhlásili v této oblasti 4 výzvy s alokací 2,999 miliard korun, ale zájem žadatelů nebyl příliš veliký. Příprava projektů povodňových opatření je složitá a trvá dlouho, velkým problémem bývá vyřešení vztahů s vlastníky pozemků.Věříme ale, že klíčové subjekty jako obce, příspěvkové organizace a správci vodních toků, vyvinou teď maximální úsilí, aby další projekty připravily a požádaly o podporu na jejich realizaci, aktuálně realizujeme cyklus seminářů v krajských městech, kde prezentujeme potencionálním žadatelům mj. případy dobré praxe“ upřesnil Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jehož úřad dotace vyplácí.

O podporu mohou žádat kromě obcí a příspěvkových organizací, také správci toků, ve vybraných případech i neziskové organizace a fyzické osoby, a to do konce srpna 2017. Na dotace na hospodaření se srážkovou vodou dosáhnou třeba i zahrádkářské spolky. Výzva je jednokolová, podpořeny budou projekty s výdaji v minimální výši 200 tisíc korun.

 

Další ekologizace průmyslových podniků

Na velké znečišťovatele a snižování emisí skleníkových plynů z průmyslových zdrojů je zaměřena další výzva (č. 89) z Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 2 – Kvalita ovzduší. Navazuje na předchozí úspěšnou dotační výzvu z roku 2015 s alokací 2,5 miliardy korun, která byla pro velký převis projektů navýšena letos v březnu ještě o celou další miliardu. „Dosavadní zájem ze strany podniků na protismogová opatření byl opravdu vysoký. Celkem jsme schválili 149 žádostí za 3,089 miliardy korun,“ upřesnil výsledky minulé výzvy ministr Richard Brabec. Na novou výzvu je tentokrát připraveno půl miliardy korun.

Nové protismogové dotace dávají šanci dalším desítkám podniků s dotací vyměnit nebo rekonstruovat spalovací a ostatní stacionární zdroje znečišťování nebo si pořídit technologie, které snižují emise tuhých látek, oxidů síry, oxidů dusíku, amoniaku a těkavých organických látek. O peníze z evropských zdrojů se mohou kromě průmyslových podniků hlásit například zemědělské podniky, a to konkrétně na snížení emisí amoniaku z chovu hospodářských zvířat nebo těžební společnosti na omezování prašnosti z plošných zdrojů. Vyloučeny budou v této výzvě projekty na eliminaci tzv. fugitivních, tedy volně unikajících emisí.

Stejně jako v předchozím případě otevírá SFŽP ČR i tentokrát tzv. projektový zásobník. „Do něho spadnou kvalitní projekty, na které nezbyde dostatek prostředků. Na tyto projekty se dostane v případě, že jiný projekt vypadne a „uvolní místo“ nebo pokud se najdou další prostředky a alokace se navýší, jak to bylo i v předchozí výzvě,“ upřesnil Petr Valdman. Výzva je kolová soutěžní, žádosti je možné podávat do konce ledna, a to na projekty s náklady vyššími než 100 tisíc korun.

 

 

Daší informace k výzvám:

16.06.2017 08:35

Léto ještě ani nezačalo, ale Česko už má velký problém. Je sucho.

Zásoby pitné vody se snižují a některé kraje už zvažují zákaz zalévání a napouštění domácích bazénů. Hydrologové doufají, že s příchodem léta vydatně zaprší. Pokud ne, Česku opět hrozí další suché léto.

A zatím vše spěje k tomu, že i letos se Češi musí připravit na situaci jako v předešlých letech – tedy na zákaz zalévání či zákaz napouštění bazénů.

Mnoho oblastí už nyní hlásí podstav zdrojů pitné vody. Ani dubnové deště či dostatek sněhu v zimě jim příliš nepomohly. Třeba Středočeský a Královéhradecký kraj vyzývají lidi, aby s pitnou vodou šetřili. „Nejde sice o kritický stav, přesto situace začíná být vážná. Lidé by měli zapomenout na takové blbosti, jako je napouštění bazénů, a to nejen z vodovodů, ale i ze studní,“ apeluje hydrolog Alexandr Zajcev.

V několika krajích by za nepříznivého počasí mohla být situace kritická. Nejhůř je na tom část Královéhradeckého, Pardubického, Středočeského kraje a jižní a střední Moravy. Podle hydrologa Radka Vlnase se však k „suchým“ oblastem postupně přidává i jižní část Libereckého kraje.

Situace s nerovnoměrnými srážkami a dlouhými suchými pauzami totiž trvá již roky a podzemní zdroje se nestačí doplňovat. Podzemní vody na některých místech kriticky ubývá, a dokonce existují lokality, kde by její hladina mohla dosáhnout historického minima.

I přesto podle vodohospodářů v těchto dnech až na výjimky nehrozí, že by z kohoutků přestala úplně téct voda. Na sucho se připravili. Na počasí však hledí s obavami. Především na opravdu horké letní dny, kdy si lidé začnou hromadně napouštět bazény.

 

 

Zdroj: MF DNES

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Návrh vyhlášky o oc hraně zemědělské půdy před erozí, VÍCE (T: 27.6.2017)
 • Novela vyhlášky o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů, VÍCE (T: 14.6.2017)

 

Novinky - červen 2017

 •  

Vláda - 21.6. 2017

 • Zpráva o hospodaření Státního fondu životní prostředí ČR za rok 2016  
 • Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/10 „Peněžní prostředky poskytované na zlepšování stavu přírody a krajiny“  
 • Informace o finančních prostředcích na dokončení likvidace ekologické zátěže laguny OSTRAMO
 • Informace Ministerstva zemědělství o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/01 "Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací

Senát - 31.5. 2017 (7. schůze)

 • Stavební zákon

PSP ČR - 16.5. 2017 (57. schůze)

 • Vodní zákon
 • EIA
 • Ovzduší (PHM)
 • Prařížská dohoda - ratifikace

EU - veřejné konzultace

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest - Additional projects in oil and smart grids (T: 26.6.2017)

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest in energy infrastructure (T: 26.6.2017)

 • Hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS) (T: 6.6.2017)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1015 ze dne 15. června 2017 o emisích skleníkových plynů, na něž se vztahuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES, na rok 2014 pro každý členský stát
 • 6x Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV (REACH)
 • Nařízení Komise (EU) 2017/999 ze dne 13. června 2017, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 19.6.: Nové dotace pro firmy a bytové domy na fotovoltaiku a tepelná čerpadla, VÍCE
 • 16.6.: MŽP vyhlásilo nové dotace proti smogu a suchu, VÍCE
 • 15.6.: Startují čtyři nové dotační výzvy z OPŽP, VÍCE
 • 10.5.: Na zavádění nízkoemisních zón půjde 110 milionů korun, VÍCE
 • 28.4.: Startuje dotační program pro občany Dešťovka, VÍCE
 • 28.4.: SFŽP Aktualizoval pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014+, VÍCE
 • 21.4.: SFŽP nabízí asistenční služby k monitorovacímu systému, VÍCE
 • 4.4. Startují nové výzvy z OPŽP na odpady, protipovodňová opatření a energetické úspory, VÍCE
 • 31.3.: Nová dotace: 60 milionů půjde na snižování zápachu a emisí těžkých kovů, VÍCE
 • 10.3.: Nové dotace: Dalších 100 milionů půjde obcím a krajům na likvidaci akutních ekologických zátěží, VÍCE
 • 8.3.: MŽP vyhlásilo dotace na ochranu biodiverzity a rozšíření sítě pozemkových spolků, VÍCE
 • 6.3.: Nové dotace: Téměř 400 milionů korun půjde na sanaci ekologických zátěží, VÍCE
 • 13.2.: MŽP dá 100 milionů na ekologické inovativní projekty na boj se suchem nebo smogem, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, VÍCE (T: 31.1.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 31.8.2018)
 • OPŽP: Energetické úspory, VÍCE (T: 29.09.2017 + 31.12.2019)
 • OPŽP: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 31.07.2017 + 30.06.2017 + 02.01.2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 3.4.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 30.06.2017 + 17.07.2017)
 • SFŽP: Snižování zápachu a emisí těžkých kovů  - VÍCE (T: 27. září 2017)
 • SFŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (kontinuální výzva do  roku 2020)
 • MŽP: Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny - VÍCE (T: 7.4.2017)
 • OPŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • SFŽP: Inovativní a demonstrační projekty, VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, VÍCE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)

 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE