Více času na podstatné

NENECHTE SI UJÍT!

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Tématem letního čísla je oběhové hospodářství. V časopise najdete rozhovor na téma azbestu, dozvíte se o celoživotním kurzu Oběhové hospodářství, získáte informace o Zero waste, najdete návod jak na bioodpady ve městě a mnoho dalších zajímavých informací. Polemika je tentokrát zaměřena na téma Pařížské dohody a v reportáži se redakce zaměřila na Ústřední čističku odpadních vod v Praze. Další podrobnosti - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 

 


REKLAMA

 

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Srpen    
22.8. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů do ISPOP
Opakování: 23.08., 24.08., 18.09., 21.9., 22.09., 11.10.
25.8. Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu
Září    
5.9. Nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení
Opakování: 6.9.
7.9. Dvojseminář "Postup vyhodnocení POH obce ve dvou jednoduchých krocích a realizace POH obce v praxi" a "Aktuální otázky přípravy a realizace projektů rozvoje OH obcí s podporou z Operačního programu životní prostředí (OPŽP)"
12.9. Legislativa ochrany ovzduší v roce 2017
Opakování: 13.9.2017
12.9. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 13.9., 1.11.
13.9. Kontraktační jednání v oboru druhotných surovin
14.9. Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce – praktické návody k úspěchu v zapojení veřejnosti
14.9. Chemická legislativa NCHL/S; PŘEDMĚTY; BIOCIDY; EXPOZIČNI SCÉNÁŘE, CLP Vversus ADR
14.9.

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA), včetně výkladu o aktuálních změnách zákonů

19.9.

EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017, VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRAHA

20.9. Prevence závažných havárií po novele zákona v podnikové praxi
17.-19.9.

Konference Pitná voda 2017

20.-21.9.

Povodně 1997 a 2002 (20 a 15 let poté)

10 let od přijetí Povodňové směrnice

20.-22.9. 12. bienální konference a výstava VODA 2017
20.-22.9. BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
22.9. Úprava vod pro domácnosti a průmysl
Říjen    
3.10. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 4. a 5.10.
3.10.

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (eia) - praha

9.10. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování:11.10.
10.10.

SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - Praha

10.-12.10.

22. konference Zdraví a životní prostředí

10.10.-30.11. Rekvalifikační kurz OBSLUHA ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD - Hradec Králové
12.-13.10.

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ - 4. ročník národní konference

23.-26.10.

64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017

27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
31.10. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
Listopad    
7.11.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

7.-9.11. Legislativa ochrany životního prostředí v praxi se zaměřením na aktuální změny
9.11. VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - OLOMOUC
14.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 15.11.
14.11. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ -

HRADEC KRÁLOVÉ

20.11. Konference Povinnosti v podnikové ekologii
21.11.

HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
28.11.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

Prosinec    
7.12.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018
Leden
23.1.-24.5. Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG - Hradec Králové

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

14.08.2017 07:30

Pouze 130 korunový poplatek za komunální odpad

Šitbořice na Břeclavsku dokazují, že poplatek za komunální odpad nemusí příliš zatěžovat rodinný rozpočet, pouze stačí aby byl správně nastaven celý systém. Obyvatelé obce jsou pozitivně motivováni k třídění, kdy je produkce odpadu každé domácnosti monitorována a ta je pak individuálně bonifikována slevou na poplatcích za odpad.

 

Svážené pytle s tříděným odpadem jsou po svozu brigádníky identifikovány pomocí čárkových kódů, váženy a je hodnocena i kvalita vytříděných surovin. Celkově v obci třídí již 95 % obyvatel, kteří mohou online sledovat kolik čeho vytřídí.

 

Díky realizaci řady opatření se podařilo o polovinu snížit množství produkovaného směsného odpadu na úctyhodných 124 kg na obyvatele za rok. U nejaktivnějších obyvatel se pak poplatek za odpad pohybuje na úrovni 130 Kč za rok. Finanční prostředky obce jsou šetřeny i díky nízké frekvenci svozu směsného odpadu, a to jedenkrát za tři týdny. Tomu přispěly zdarma rozdané kompostéry, kdy bylo zjištěno že bioodpad tvořil až 40 % obsahu sběrné nádoby. Více ZDE.

 

Zdroj: iDNES.cz

14.08.2017 07:12

Evropská komise schválila podporu ve výši 45 milionů EUR na výstavbu čerpacích a dobíjecích stanic pro vozidla s nízkými emisemi

Evropská komise usoudila, že plány České republiky na podporu výstavby sítě čerpacích a dobíjecích stanic pro vozidla s nízkými emisemi jsou v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Toto opatření přispívá ke snížení emisí CO2, aniž by narušovalo hospodářskou soutěž na jednotném trhu.

 

Margrethe Vestagerová, komisařka odpovědná za politiku hospodářské soutěže, k tomu uvedla: „Česká republika je dalším dobrým příkladem toho, jak mohou členské státy přispět k boji proti globálnímu oteplování. Režim podpoří alternativní paliva, přispěje ke snížení škodlivých emisí z vozidel a povzbudí spotřebitele a podniky k využívání ekologičtější dopravy, aniž by se přitom narušila hospodářská soutěž.“

 

Z režimu bude během šesti let poskytována podpora v celkové výši 44,5 milionu EUR na výstavbu veřejně přístupných dobíjecích a čerpacích stanic pro vozidla na alternativní paliva, jako jsou elektřina, stlačený zemní plyn (CNG), zkapalněný zemní plyn a vodík. Infrastruktura bude k dispozici v celém státě. Společnosti, které již působí v odvětví alternativních paliv, budou o podporu moci žádat během čtyř samostatných nabídkových řízení prostřednictvím otevřeného a transparentního postupu.

 

Komise toto opatření posoudila podle Smlouvy o fungování Evropské unie, která členským státům umožňuje podporovat rozvoj určitých hospodářských činností – v tomto případě zlepšování energetické účinnosti a snižování emisí CO2. Tato činnost je v souladu s energetickými a klimatickými cíli EU.

 

Komise dospěla k názoru, že veřejná podpora je vhodná, protože Česká republika prokázala, že státní podpora je nezbytná, aby hospodářské subjekty motivovala k rozvoji vnitrostátních sítí potřebnou rychlostí a v potřebné hustotě. Opatření povede k výrazně vyššímu využívání vozidel na alternativní paliva, čímž významně přispěje k naplňování společného zájmu, jímž je snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší. Opatření je rovněž v souladu s Evropskou strategií pro nízkoemisní mobilitu, zejména pokud jde o rychlejší zavádění alternativních zdrojů energie s nízkými emisemi v oblasti dopravy a o příspěvek k programu dekarbonizace. Energetická účinnost je klíčem k přechodu Evropy na čistou energii a představuje hlavní politiku pro dosažení cílů Pařížské dohody.

 

Komise dospěla k závěru, že příspěvek režimu k cílům EU v oblasti životního prostředí jasně vyváží případné narušení hospodářské soutěže v důsledku veřejného financování, a proto plány České republiky schválila podle pravidel EU pro státní podporu.

 

Jakmile bude vyřešena otázka důvěrnosti údajů, bude nedůvěrné znění rozhodnutí zveřejněno v rejstříku státních podpor, který Komise publikuje na stránkách pro hospodářskou soutěž, pod číslem SA.37667. Nová rozhodnutí ve věci státní podpory zveřejněná na internetu a v Úředním věstníku Evropské unie jsou uvedena rovněž v elektronickém týdeníku State Aid Weekly e-News.

 

Zdroj: EK

11.08.2017 13:44

Výsledky druhé výzvy na podporu udržitelného rozvoje a ochranu veřejného zájmu bezbariérového užívání staveb

Druhá výzva na podporu nestátních neziskových organizací byla zaměřena na oblast „Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí“ a „Podpora a ochrany veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb“. Žádosti se mohly Ministerstvu pro místní rozvoj předkládat od 15. května do 12. června 2017. Celkově bylo podáno 26 žádostí o dotaci v celkové výši 16 milionů Kč. MMR poskytne dotaci o objemu téměř 7,5 milionu korun. Seznam schálených žádostí ZDE.

Zdroj: MMR

11.08.2017 13:38

21. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá v Plzni ve dnech 12. a 13. října 2017 v pořadí již 21. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu. Tématem letošní celostátní konference je novela stavebního zákona, která nabude účinnosti 1. ledna 2018.

 

Konference navazuje na dlouholetou tradici pravidelných, jednou za dva roky se opakujících pracovních setkání zástupců státní správy, samosprávy a dalších odborníků v oblasti územního plánování a stavebního řádu. Účelem konference je zprostředkovat účastníkům aktuální informace z oblasti stavebního práva a umožnit diskusi k problémům oboru.

 

Novela stavebního zákona přináší zjednodušení ve všech etapách přípravy a realizace staveb. Umožňuje stavebníkům získávat pouze jedno společné povolení pro téměř všechny druhy staveb, jímž bude stavba současně umístěna i povolena. Více ZDE.

 

Zdroj: MMR

11.08.2017 13:03

Oběhové hospodářství v praxi

20. - 21. srpna odstartoval ve španělské Valencii projekt dvaceti evropských partnerů zaměřený na získávání cenné suroviny z odpadních plastů. Projekt PlastiCircle reaguje na skutečnosti, kdy se v Evropské unii z 25,8 milionu tun plastových odpadů (50 kg na obyvatele) pouze 29,7 % recykluje. Zbývajících 39,5 % se spálí a 30,8 % skládkuje. Cílem projektu je zlepšit sběr, přepravu, třídění a recyklaci plastových obalů v celé Evropě.

 

V případě sběru je cílem dosáhnout vyšší míry třídění a snížení množství vznikajícího směsného odpadu, a to díky inovativnímu systému sběru. Ten by měl dokázat identifikovat množství a kvalitu obalů vkládaných do kontejneru včetně schopnosti evidence konkrétních osob. Ty budou pozitivně motivováni k vyšší míře třídění. V případě svozu bude snahou vyvinout systém, který by snížil náklady na dopravu a tedy i konečnou cenu recyklovaného plastu. Snímače mají sledovat míru naplnění kontejnerů a data se pak použijí pro plánování trasy vozidla v reálném čase. Svozový park bude také vybaven vestavěný kompaktory pro maximalizaci množství přepravovaného odpadu. Dalším krokem má být vylepšení technologie třídění pro dosažení lepšího oddělení různých typů plastů od sebe, včetně vícevrstvých obalů. Nakonec bude předmětem projektu přepracování odpadů do konečných produktů jako jsou automobilové díly, desky pro větrné elektrárny a střešní konstrukce, odpadkové pytle, ploty a lavičky, za pomoci technologie založené na vytlačování, vstřikování a lisování.

 

Zdroj: ICLEI

 

11.08.2017 12:46

První plovoucí větrná elektrárna

Po osmi letech testování bude ve Skotských vodách instalována vůbec první farma plovoucích větrných elektráren. Celkem se počítá s pěti větrníky o výkonu 30 MW, jejichž produkce by měla pokrýt spotřebu až 20 tisíc domácností. Výhodou plovoucího systému je možnost instalace i v mělkých vodách. Konkrétně instalace Hywind potřebuje hloubku 80 m, přičemž skotské vody 25 km od pobřeží disponují hloubkou 100 m. Nad hladinu pak bude vyčnívat do výše 180 m. Záměr je plně podporován místní samosprávou, avšak se také ozývají hlasy kritizující negativní vlivy na životní prostředí a turismus. Více ZDE.

Zdroj: Euro

11.08.2017 08:20

V Česku bude mapovat aerosol v ovzduší zařízení z Arktidy

V období od 15. 8. do 15. 9. bude v blízkosti stožáru Křešín (Vysočina, okres Pelhřimov) probíhat mezinárodní měřící kampaň zaměřená na zmapování koncentrace aerosolů v atmosféře. Jedním z měřících přístrojů bude i lidar, jehož laserový paprsek dosáhne až do výšky třiceti kilometrů a bude po setmění pozorovatelný jako sloup zeleného světla mířící k zenitu. Po dobu měření bude v oblasti okolo stanice vydána navigační výstraha pro letecký provoz.

 

Na přelomu srpna a září bude na Národní atmosférické observatoři Košetice v rámci mezinárodního projektu ACTRIS  probíhat měřící kampaň zaměřená na zmapování koncentrace aerosolů ve vertikálním profilu atmosféry. Do kampaně bude zapojeno několik typů lidarů, což jsou přístroje měřící zpětný odraz pulzů laserového paprsku od částic přítomných v atmosféře. Měření bude doplněno o data získaná z dalších přístrojů umístěných na vysokém meteorologickém stožáru. Po dobu měření bude zejména po setmění pozorovatelný zelený laserový paprsek mířící vzhůru. Protože použitý laser může být při přímém pohledu proti zdroji nebezpečný pro zrak až do vzdálenosti třiceti kilometrů, bude v oblasti po dobu měření vyhlášena navigační výstraha pro letecký provoz. Oblasti by se měli vyhnout zejména piloti motorových padáků a dalších pomalu letících zařízení umožňujících výhled kolmo dolů. Ostatní jsou dostatečně chránění konstrukcí letadla. Rovněž pro pozemní pozorovatele nepředstavuje paprsek žádné nebezpečí.

 

Měření bude probíhat ve spolupráci Ústavu  výzkumu globální změny AV ČR, Ústavu chemických procesů, Českého hydrometeorologického ústavu a Ústavu pro výzkum troposféry v Lipsku.  Obdobná měření, jako je toto, probíhají po celém světě. Konkrétně k nám se nejvýkonnější z lidarů přesune přímo z měření v Arktidě.

 

Zdroj: Ústav výzkumu globální změny AV ČR

11.08.2017 07:57

Komentář MZe k rozšíření unijního seznamu invazních nepůvodních druhů

Dne 2. 8. 2017 vstoupilo v platnost Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1263 ze dne 12. července 2017, kterým se aktualizuje seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii (dále také jen „ Unijní seznam“) přijatý prováděcím nařízením (EU) 2016/1141 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014.

 

Ministerstvo zemědělství v této souvislosti zaznamenalo nespokojenost veřejnosti ohledně nedostatečné komunikace ze strany Ministerstva životního prostředí, coby gestora dané oblasti, ať již v průběhu projednávání tohoto předpisu, či co se týče dopadů rozšíření seznamu invazních nepůvodních druhů (dále také jen „IAS“) na jednotlivé subjekty, a to zejména v oblasti myslivosti.

 

Zástupci MZe pověření řešením problematiky IAS byli o rozšíření seznamu invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii informováni, a to i prostřednictvím pravidelných jednání se zástupci MŽP, kde MZe deklarovalo svůj postoj k zařazení jednotlivých druhů a nesouhlas s rozšiřováním unijního seznamu formou hlasování o skupině nových druhů jako celku.

 

Vzhledem k tomu, že jeden z nově zapsaných druhů - ondatra pižmová, je zároveň zvěří podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o myslivosti) a dosáhla populačního maxima a nepůsobí významně negativně, navrhovalo MZe, aby ČR byla proti jeho zapsání na unijní seznam. Zástupci MŽP, tento postoj (konkrétně nesouhlas se zařazením ondatry) na jednání Výboru pro invazní nepůvodní druhy sice tlumočili, v konečném hlasování o rozšíření unijního seznamu jako celku však ČR předložený návrh podpořila.

 

Ačkoliv je platné Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazivních nepůvodních druhů přímo použitelné ve všech členských státech EU, MZe se nedomnívá, že by současné rozšíření unijního seznamu invazních a nepůvodních druhů mohlo mít významný bezprostřední dopad na subjekty působící v oblasti myslivosti či rybářství.

 

Nařízení č. 1143/2014 samo nestanoví podobu akčních plánů proti šíření IAS či eradikačních a regulačních opatření, a je naopak na jednotlivých členských státech, aby zavedly účinná opatření, která budou nejlépe odpovídat jejich konkrétní situaci. V České republice tato oblast má být upravena novelou zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, o jehož navrhovaném znění se však stále jedná. Vzhledem k tomu, že zacházení s celou řadou druhů zapsaných na seznamu IAS se dotýká hospodaření v oblasti myslivosti, lesnictví a rybářství, MZe spolupracuje s Ministerstvem životního prostředí na vytváření návrhu novely zákona o ochraně přírody a krajiny a usiluje o nastavení opatření a povinností dotčených osob tak, aby finální odpovědnost byla na státu a stát zároveň hradil veškerá opatření při regulaci invazních nepůvodních druhů.

 

MZe si je tedy vědomo skutečnosti, že přijaté prováděcí nařízení se dotýká mj. právní úpravy na úseku myslivosti. Protože limitním pro úpravu prováděcích vyhlášek k zákonu o myslivosti (např. vyhláška č. 245/2002 Sb. o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu) je podoba zákona o myslivosti po novelizaci v důsledku úpravy zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vyčká MZe na konkrétní změny zákona o myslivosti. Možnou úpravou je například vyjmutí ondatry pižmové ze seznamu druhů zvěře, jež lze obhospodařovat lovem dle §2 písm. d) zákona o myslivosti, nebo začleněním ondatry do výčtu živočichů v přírodě nežádoucích.

 

Obecně ve vztahu k myslivosti považuje MZe z druhů zapsaných na unijní seznam za významné: mývala severního, nutrii říční, psíka mývalovitého a do jisté míry i husici nilskou (přičemž o poslední tři druhy byl seznam rozšířen právě Prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1263 ze dne 12. července 2017). Uvedené druhy jako vrcholoví predátoři či silní kompetitoři mohou vážně negativně ovlivňovat populace dalších druhů zvěře a ostatních původních živočichů.

 

Z omezení, jež rozšíření unijního seznamu přímo přináší již nyní je však třeba upozornit na povinnosti v oblasti prevence šíření invazních nepůvodních druhů.

 

Nařízení ve svém článku 6 stanoví omezení při zacházení s druhy uvedenými na unijním seznamu (tedy i ondatrou pižmovou) ve smyslu zákazu jejich záměrného dovozu do EU a přepravy v rámci EU, držení a chovu, využití či vyměňování, uvádění na trh, umožnění rozmnožování, pěstování či kultivace či jejich uvolňování do životního prostředí.

 

Není tedy možné např. vysazování druhů uvedených na unijním seznamu na nová stanoviště či úmyslná podpora jejich chovu a rozmnožování. Nicméně v této souvislosti je třeba podotknout, že i ve stávající české legislativě (zákonem o myslivosti) je možnost zavádění nových nepůvodních druhů zvěře do honitby omezena.

 

Zdroj: MZe

11.08.2017 07:41

Připomínky: Návrh vyhlášky o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nimi

Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy zahájilo připomínkové řízení k návrhu vyhlášky o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů. Termín pro zaslání připomínek je do 31.8.2017.

Navrhovaná právní úprava řeší situaci žáků středních škol, kteří se za současné právní úpravy mohou poprvé setkat a dostat do kontaktu s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi až po dovršení 18 let věku. Při tomto stavu by pak nebyli kvalitně a v dostatečné míře odborně připraveni na výkon svého povolání. Osvojení si pravidel práce s těmito látkami a směsmi vyžaduje pozvolné a časově delší období. Více ZDE.

10.08.2017 12:20

Předcházej, neplýtvej a sdílej

Předcházení vzniku odpadů je nedílnou součástí oběhového hospodářství, před jehož výzvami dnes český průmysl a podnikatelé stojí. Myšlenka, jak předcházet odpadům a zamezit plýtvání přírodními zdroji, by měla být součástí návrhu jakéhokoliv produktu a je také součástí průmyslové strategie: Odpad jednoho se stává zdrojem pro ostatní. Ukázky toho, že to jde, přinese letošní ročník konference Předcházení vzniku odpadů (PVO), která se koná letos v 12. a 13. října v pražském Autoklubu v Opletalově ulici.

 

Program organizátoři z Českého ekologického manažerského centra (CEMC) a redakce časopisu Odpadové fórum skládají v duchu motta „Předcházej, Neplýtvej a Sdílej“. Konference je rozdělena do dvou dnů 12. a 13. října.  První den konference bude zaměřen především na novinky z české a evropské legislativy v oblasti odpadového hospodářství a ukázky dobrých příkladů implementace principů cirkulární ekonomiky a opětovného použití odpadů v podnikatelské praxi. Následující den bude věnován problematice potravinového odpadu a nové povinnosti velkých obchodních řetězců darovat neprodejné jídlo potravinovým bankám.

 

Generálním partnerem konference je společnost Ahold Czech republic a.s. Mezi další partnery odborné konference patří společnost Erst&Young a Česká asociace oběhového hospodářství (ČAObH), která sdružuje komerční a nekomerční subjekty prosazující a dodržující principy oběhového hospodářství.

 

Dobrých příkladů není nikdy dost

Legislativa je alfou a omegou dobře fungujícího odpadového hospodářství, které klade důraz na první stupeň hierarchie odpadů, tedy předcházení jejich vzniku. Konferenci proto zahájí ředitel odboru odpadů MŽP Jaromír Manhart, který se zaměří na novinky z české odpadové legislativy. Čeká nás velká výzva českého odpadového hospodářství – rok 2024 – zákaz skládkování. Součástí prvního bloku budou přednášky o možnosti financování a podpory projektů oběhového hospodářství.  Následně navážou přednášky s ukázkami příkladů dobré praxe.

 

„I když v České republice nadále narážíme na častou skepsi a krátkozrakost managementu českých podniků, některé společnosti se celosvětovým dopadem se projektům, jež předchází odpadům, nebrání a dokážou díky nim i generovat zisk,“ vysvětluje organizátorka konference Jana Drábková, proč se program zaměřuje hlavně na praktické ukázky fungující praxe.  Dobrými příklady, které na konferenci zazní, jsou například společnost IKEA se svým projektem Druhý život nábytku nebo společnost H & M se svoji exkluzivní fashion kolekcí CONSCIOUS .

 

Do prodejen H & M mohou zákazníci zanést jakékoliv staré oblečení nebo textil, za který posléze dostanou slevu na nákup nové módy. „Touto cestou chceme poskytnout módu a kvalitu za nejlepší cenu co nejvíce udržitelným způsobem. Uzavření smyčky je závazek H & M směrem k udržitelné budoucnosti módy. Cílem je vytvořit cyklus v používání  textilií, aby nežádoucí oděvy mohly být znovu použity a recyklovány pro vytvoření nových textilních vláken a posloužit pro výrobu dalších produktů,“ říká Slavomíra Barnová z české pobočky společnosti H & M.

Dalším z pilířů oběhového hospodářství a šetrného nakládání se zdroji je sdílená ekonomika, které organizátoři konference budou věnovat poslední blok přednášek prvního dne. V rámci tohoto bloku vystoupí například zakladatel platformy SharyGo Dan Erblach, který představí sdílení jako nový způsob využívání věcí. Impact Hub Praha ukáže sdílenou ekonomiku jako nástroj na vytváření komunit za účelem společného boje se společenskými problémy, jako je ochrana životního prostředí.

 

Neplýtvej potravinami

Druhý den konference bude věnován výhradně potravinovému odpadu a novele zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích, která od začátku roku 2018 prodejnám s plochou nad 400 m2, udává povinnost darovat neprodejné potraviny na humanitární a charitativní účely.

„Samotnou změnu v zákoně reprezentuje zejména jeden obsáhlý odstavec, který však neodpovídá na klíčové otázky spojené s organizací, zodpovědností a financováním darování potravin. S ohledem na aktuálnost jsme se konference rozhodli věnovat druhý den potravinovým odpadům s otevřením široké panelové diskuze k problematice novely zákona,“ vysvětluje výkonný ředitel CEMCu Vladimír Študent.

Cílem panelové diskuze bude vytvořit prostor pro vyřešení klíčových otázek spojených s novelou zákona. Diskuze se zúčastní zástupci všech zainteresovaných stran, jako je MZe, MŽP, MPSV, SZPI, Potravinových bank a SOCR ČR, který je spoluorganizátorem.

 

Změna myšlení

 „Změna legislativy je jen počátek dlouhodobého procesu změny myšlení zainteresovaných skupin. Je potřeba, aby změnu doprovázela tvorba takových systémových opatření, bez nichž se cirkulární ekonomika nestane součástí našeho života. Tato konference je střípkem, který přikládáme do mozaiky řešení,“ popisuje úlohu konference Jana Drábková.

 

Pro více podrobností z programu a aktualit z přípravy konferenci sledujte stránky nebo facebook konference.

10.08.2017 10:39

Aktualizovaná příručka k programu Bezpečný podnik

Na základě potřeby upřesnění některých požadavků programu "Bezpečný podnik" a neustálému vývoji právních předpisů v oblasti BOZP dojde k datu 1. 10. 2017 k jeho aktualizaci.

Národní program "Bezpečný podnik" vznikl již v roce 1996 a na svých pracovištích jej má zavedeno, následně prověřeno inspektory oblastních inspektorátů práce, a také jej stále udržuje a zlepšuje přes 80 právních subjektů. Nelehké požadavky programu se právní subjekty, které osvědčení získaly, rozhodly plnit i nad rámec zákonných požadavků a dokazují tak, že péče o bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci funguje nejen v dokumentaci, ale i ve skutečnosti.

 

Na základě potřeby upřesnění některých požadavků programu "Bezpečný podnik" a neustálému vývoji právních předpisů v oblasti BOZP dojde k datu 1. 10. 2017 k jeho aktualizaci. Právní subjekty, které uvažují o zapojení se do programu, a právní subjekty, kterým se blíží konec platnosti již vydaného osvědčení a chtějí být v programu zapojeny i nadále, mohou dle aktualizované Příručky postupovat již nyní.

 

Aktuální seznam všech společnosti, které se mohou titulem "Bezpečný podnik" prokazovat naleznete ZDE v levé nabídce Menu pod záložkou Bezpečnost práce. Také jsou zde vyvěšeny všechny důležité dokumenty k programu, jako je Příručka, která vám odpoví na většinu otázek, které se týkají zavedení programu, informační leták v českém, anglickém i německém jazyce a také aktualizovaná Žádost o ověření shody zavedeného systému řízení BOZP s požadavky programu.

 

Zdroj: BOZPinfo.cz

10.08.2017 10:19

Letní číslo časopisu JOSRA

Na konci července vyšlo nové číslo odborného recenzovaného periodika Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (Journal of Safety Research and Applications, JOSRA). Nové číslo je dostupné online. Letní číslo tvoří čtyři recenzované příspěvky a dva nerecenzovaných články.

 

První článek seznamuje s vývojem znalostního systému prevence rizik v BOZP, který byl výstupem projektu „Rozvoj znalostních systémů BOZP jako významného nástroje pro prevenci rizik“ a který od září roku 2014 do srpna 2016 řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Autorky v něm představují obsahovou strukturu znalostního systému, jeho funkcionality, návazné aplikace a celou řadu možností, které usnadní uživatelům práci při vyhledávání informací k problematice BOZP. Znalostní systém BOZP je dostupný ZDE.

 

Následující článek se věnuje dalším parametrům výbuchových směsí. Zatímco v předchozím článku se autor zaměřil na směs etanol – etylacetát – vzduch, tak nyní se jedná o směs vysokopecního plynu a vzduchu. Hodnoty výbuchových parametrů vysokopecního plynu jsou v současnosti publikovány ve formě výpočtů ze složek čistých látek, za standardních „atmosférických“ podmínek (20 °C a 101 kPa dle IUPAC). V literatuře nejsou uvedeny žádné hodnoty výbuchových charakteristik směsí H2-CH4-CO-C3H8-CO2-vzduchu změřené 1 m3 výbuchovém autoklávu. Informace v bezpečnostních listech jsou pro takto komplexní směsi uváděny jako výsledek odhadu pomocí modifikovaných Le Chatelierových rovnic. V tomto článku jsou prezentovány dolní mez výbušnosti, LEL, horní mez výbušnosti, UEL, a mezní koncentrace kyslíku, LOC, změřené v 1 m3 výbuchovém autoklávu při teplotě 20 °C a tlaku 101 kPa.

 

Další článek se věnuje hodnocení rizika přijatelnosti závažných havárií v kontextu bežně se vyskytujících rizik. Článek seznamuje s výsledky dotazníkového šetření, jehož cílem bylo porovnat přijatelnost spojenou s běžně se vyskytujícími riziky, kterým se lidé dobrovolně podrobují s přijatelností rizik, které jsou spojeny s profesním působením anebo s méně frekventovanými přírodními riziky. Z výsledků plyne, že s profesními riziky je spojen zhruba dvojnásobný požadavek na jejich snížení oproti rizikům, která nejsou spojena s pracovním prostředím.

 

Poslední recenzovaný příspěvek je věnovaný nanočásticím, resp. prevenci před jejich potenciálně škodlivými účinky. V článku jsou shrnuty poznatky o antimonu, jeho nanoformě a možném ovlivnění lidského zdraví během expozice při střelbě z ručních palných zbraní. Mezi potenciálně ohroženou skupinu patří stálí zaměstnanci střelnic a profesionální střelci. Odstranění rizik spojených s inhalací nanočástic těžkých kovů na střelnicích vyžaduje primárně preventivní opatření a přechod na moderní ekologické typy střeliva.

 

Další, již nerecenzovaný příspěvek analyzuje nedostatky Posouzení rizik závažné havárie pro účely zákona o prevenci závažných havárií. Prevence závažných havárií je právně upravená již 17 let. Tato prevence se samozřejmě řešila i před rokem 1999 (rok vydání prvního zákona č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií v ČR). To je poměrně dostatečná doba, aby se náležitosti kolem prevence závažných havárií ustálily a dosáhly optimálního stavu nejen v plnění zákonných požadavků, ale i v dalších záležitostech, jako např. v oblasti zvyšování vědomostí v bezpečnostním inženýrství a jejich aplikaci v praxi. Je tomu opravdu tak? Malý počet závažných havárií za toto období poukazuje na určitou dosaženou úroveň v prevenci závažných havárií, ale i přesto se naskýtá otázka, zda jsme s vývojem spokojeni? Máme více zkušeností, tedy problémy by měly ubývat, ale z období před vydáním nového zákona o prevenci závažných havárií [1], který je implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU (SEVESO III) o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek [2], některé nedostatky a problémy přetrvaly, a některé k nim přibyly.

 

A nakonec poslední příspěvek poskytuje souhrnnou informaci o akci Veletrh vědy, o účasti VÚBP, v.v.i., na této největší popularizační akci svého druhu v České republice a o přibližování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nejširší veřejnosti.

 

Recenzované články:

 

Nerecenzované články:

 

Zdroj: BOZPinfo.cz

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Návrh vyhlášky o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů - VÍCE (T: 31.8.2017)
 • Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích, VÍCE (T: 29.8.2017)

 

Novinky - srpen 2017

 •  

Vláda - 24.7. 2017

 • Návrh Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky
 • Národní program environmentálního značení (NPEZ) – aktualizace 2017
 • Návrh nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

Senát - 19.7. 2017 (8. schůze)

 • Novela zákona EIA

PSP ČR - 27.6. 2017 (59. schůze)

 • Vodní zákon
 • Ovzduší (PHM)
 • Prařížská dohoda - ratifikace
 • Stavební zákona

EU - veřejné konzultace

 • Public consultation investigating options for reducing releases to the environment of microplastics (T: 16.10.2017)

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest - Additional projects in oil and smart grids (T: 26.6.2017)

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest in energy infrastructure (T: 26.6.2017)

 • Hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS) (T: 6.6.2017)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1375 ze dne 25. července 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1191/2014, kterým se stanoví formát a způsoby předkládání zpráv uvedených v článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1210 ze dne 4. července 2017 o identifikaci bis(2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), dibutylftalátu (DBP), benzylbutylftalátu (BBP) a diisobutylftalátu (DIBP) jako látek vzbuzujících mimořádné obavy podle čl. 57 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (oznámeno pod číslem C(2017) 4462)
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1015 ze dne 15. června 2017 o emisích skleníkových plynů, na něž se vztahuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES, na rok 2014 pro každý členský stát

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 19.6.: Nové dotace pro firmy a bytové domy na fotovoltaiku a tepelná čerpadla, VÍCE
 • 16.6.: MŽP vyhlásilo nové dotace proti smogu a suchu, VÍCE
 • 15.6.: Startují čtyři nové dotační výzvy z OPŽP, VÍCE
 • 10.5.: Na zavádění nízkoemisních zón půjde 110 milionů korun, VÍCE
 • 28.4.: Startuje dotační program pro občany Dešťovka, VÍCE
 • 28.4.: SFŽP Aktualizoval pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014+, VÍCE
 • 21.4.: SFŽP nabízí asistenční služby k monitorovacímu systému, VÍCE
 • 4.4. Startují nové výzvy z OPŽP na odpady, protipovodňová opatření a energetické úspory, VÍCE
 • 31.3.: Nová dotace: 60 milionů půjde na snižování zápachu a emisí těžkých kovů, VÍCE
 • 10.3.: Nové dotace: Dalších 100 milionů půjde obcím a krajům na likvidaci akutních ekologických zátěží, VÍCE
 • 8.3.: MŽP vyhlásilo dotace na ochranu biodiverzity a rozšíření sítě pozemkových spolků, VÍCE
 • 6.3.: Nové dotace: Téměř 400 milionů korun půjde na sanaci ekologických zátěží, VÍCE
 • 13.2.: MŽP dá 100 milionů na ekologické inovativní projekty na boj se suchem nebo smogem, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, VÍCE (T: 31.1.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 31.8.2018)
 • OPŽP: Energetické úspory, VÍCE (T: 29.09.2017 + 31.12.2019)
 • OPŽP: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 31.07.2017 + 30.06.2017 + 02.01.2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 3.4.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 30.06.2017 + 17.07.2017)
 • SFŽP: Snižování zápachu a emisí těžkých kovů  - VÍCE (T: 27. září 2017)
 • SFŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (kontinuální výzva do  roku 2020)
 • MŽP: Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny - VÍCE (T: 7.4.2017)
 • OPŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • SFŽP: Inovativní a demonstrační projekty, VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, VÍCE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)

 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE