Více času na podstatné

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Tématem aktuálního čísla je financování inovací. V čísle najdete polemiku na téma odstraňování starých ekologických zátěží. Rozhovor redakce vedla s ředitelkou Institutu cirkulární ekonomiky Soňou Jonášovou a švédským vědcem a futurologem Andersem Wijkmanem. Další podrobnosti - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


REKLAMA

 


DOPORUČUJEME

 

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Květen    
22.-23.5. REACH konference 2017
23.-25.5. MEZINÁRODNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACE
23.5. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
23.-24.5. PLÁNY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY – AKTUÁLNÍ TÉMATA
24.-26.5. SANAČNÍ TECHNOLOGIE XX
24.5. Voda v urbanizované krajině
24.5.

Novela stavebního zákona za dveřmi

24.5. Prevence závažných havárií po novele zákona v podnikové praxi
Opakování: 25.5.
25.5. Seminář Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce – praktické návody k úspěchu v zapojení veřejnosti
25.5. INTERNÍ AUDITOR EMS
26.5. Vývoj technických řešení a nové směry při úpravě a čištění odpadních vod a jejich opětovné využívání
29.-30.5. 22. konference MĚŘENÍ EMISÍ A OCHRANA OVZDUŠÍ
29.5.-1.6. Membránové procesy pro udržitelný rozvoj
Červen    
1.6. Ochrana ovzduší
1.-3.6. 21. mezinárodní konference Životní prostředí a úpravnictví a workshop  „Critical Raw Materials for the 21st Century“
6.-7.6. Ekologické minimum aneb legislativa ochrany životního prostředí v kostce
Opakování: 14.-15.6.2017
7.6. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků
Opakování: 8.6.2017
8.-10.6. Veletrh vědy
8.6. Aplikace legislativy ochany ovzduší v praxi - metodické pokyny, výklady a stanoviska MŽP, zkušenosti a zajímavosti z praxe
8.6. POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A STAVEBNÍ ZÁKON
14.-15.6. Odpady a obce 2017
15.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (1. termín)
20.6. Přelomové legislativní změny v odpadovém hospodářství v roce 2017 a jejich vliv na praxi
Opakování: 21.6.2017
22.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (2. termín)
30.06. Dotace na domovní ČOV a úskalí při jejich získávání
Červenec    
28.7. Objekty na stokových sítích
Srpen    
25.8. Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu
Září    
12.9. Legislativa ochrany ovzduší v roce 2017
Opakování: 13.9.2017
5.9. Nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení
Opakování: 6.9.
19.9.

EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017, VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRAHA

20.9. Prevence závažných havárií po novele zákona v podnikové praxi
17.-19.9.

Konference Pitná voda 2017

22.9. Úprava vod pro domácnosti a průmysl
Říjen    
10.-12.10.

22. konference Zdraví a životní prostředí

12.-13.10.

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ - 4. ročník národní konference

23.-26.10.

64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017

27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
Listopad    
7.11.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

14.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 15.11.
14.11. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ -

HRADEC KRÁLOVÉ

21.11.

HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
28.11.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

Prosinec    
7.12.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

16.05.2017 09:06

Vyhlášení třetí veřejné soutěže v programu TRIO

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 15. května 2017 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), v programu TRIO.

 

Podmínky veřejné soutěže:

TRIO je programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.

U projektů, které budou podpořeny v třetí veřejné soutěži v programu TRIO, se předpokládá:

 • zahájení řešení v období od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2018,

 • ukončení řešení nejpozději do 31. 12. 2021,

 • doba trvání řešení projektu maximálně 48 měsíců.

 

Plný text programu schváleného usnesením vlády ze dne 25. 5. 2015 č. 379 je zveřejněn na webu poskytovatele (http://www.mpo.cz/dokument160144.html).

 

Uchazeči o podporu mohou být podniky (právnické i fyzické osoby), které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Dalšími účastníky projektu mohou být podniky a výzkumné organizace.

Povinnost prokázat způsobilost podle § 18 Zákona se vztahuje na uchazeče i na další účastníky projektu.

 

Návrhy projektů budou hodnoceny z hlediska splnění podmínek veřejné soutěže a dále na základě následujících kritérií:

 • naplnění cílů Programu a soulad s vertikálními prioritami RIS3,

 • technicko – ekonomická úroveň a komplexnost navrhovaného řešení,

 • přiměřenost časového plánu a finančních požadavků,

 • uplatnění výsledků,

 • aktuálnost a potřebnost projektu a vhodnost jeho podpory z veřejných prostředků,

 • prokázání odborné a ekonomické způsobilosti uchazeče,

 • naplnění účinné spolupráce mezi podnikem a výzkumnou organizací.

 

Žádost o podporu programového projektu musí být do veřejné soutěže podána na předepsaných formulářích, vytištěných po vyplnění a odeslání interaktivní elektronické přihlášky v informačním systému programu TRIO (https://trio.mpo.cz), včetně příloh požadovaných v papírové podobě, a to v jednom vyhotovení. Žádost musí být doručena do podatelny MPO do 12:00 hodin 14. 7. 2017, a to buď osobně nebo prostřednictvím kteréhokoliv provozovatele doručovacích služeb. Žádosti doručené podatelně po této lhůtě nebudou přijaty do soutěže.

 

Návrhy projektů lze podávat ve lhůtě od 16. 5. 2017 do 14. 7. 2017 do 12:00 hod. Hodnoticí lhůta bude trvat od 15. 7. 2017 do 22. 12. 2017. Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny dne 22. 12. 2017 na webu poskytovatele (http://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/).

Papírovou podobu žádosti je nutno doručit na adresu sídla poskytovatele:
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15, Praha 1

 

Podrobnosti k podmínkám veřejné soutěže jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech, které jsou dostupné na webu poskytovatele (http://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/ ).

Kontaktní osoba poskytovatele: Ing. Eva Kořínková, korinkova@mpo.cz , tel. +420 224 85 26 21 (doporučená doba pro kontaktování – Po až Pá: 9 až 11 a 14 až 16hod.).

 

Pro rok 2018 je na podporu schválených projektů alokováno cca 340 mil. Kč.

 

Dokumenty ke stažení:

 

 

Zdroj: MPO

 

16.05.2017 08:34

Aktuální příležitosti v programu Horizont 2020: klima, životní prostředí, zemědělství, suroviny

Oddělení projektového řízení PřF UK ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR pořádá seminář "Aktuální příležitosti v programu Horizont 2020: klima, životní prostředí, zemědělství, suroviny", který se uskuteční dne 24.5.2017 na Albertově. Na akci budou prezentovány předběžné informace o konkrétních tématech, která budou programem Horizont 2020 financována v období 2018-2020 v oblastech klima, životní prostředí, suroviny (Societal challenge 5) a zemědělství, lesnictví, mořský a sladkovodní výzkum, bioekonomika (Societal challenge 2). Podrobné informace naleznete ZDE. Odkaz pro registraci ZDE.

 

 

Zdroj: H2020

15.05.2017 15:07

Od zahraničního obchodu k překladům a tlumočení v oblasti ekologie, lesnictví a zemědělství

Brněnské společnosti BM BUSINESS CONSULTANTS, s.r.o. bude již brzy 25 let. Byla založena v roce 1993 jako firma, která bude uplatňovat české výrobky na zahraničních trzích. Po třech letech se však na podnikatelském obzoru objevil nový nápad, který se jevil jako „košile bližší nežli kabát“. Název firmy se nezměnil, novým předmětem činnosti se však staly překlady a tlumočení v oblasti ekologie, lesnictví a zemědělství. V současné době pokrývá činnost firmy mnoho dalších specializovaných oborů a společnost má zákazníky i v zahraničí.

 

Změna předmětu podnikání

Dlouholeté zkušenosti jednatelky firmy s překlady a tlumočením na Vysoké škole zemědělské v Brně, dnešní Mendlově univerzitě, daly novému předmětu podnikání jasný směr. V roce 1996 byla firma BM BUSINESS CONSULTANTS, s.r.o. jedinou agenturou v České republice, specializovanou na oblast ekologie, lesnictví a zemědělství. Mendlova univerzita v Brně se stala jejím hlavním klientem a okruh zákazníků se rychle rozšiřoval.

 

Znalost problematiky a kvalifikace na prvním místě

Je to jednoduché. Zadejte všeobecně vzdělanému překladateli překlad např. z oboru pěstění lesa a máte jistotu téměř stoprocentní, že čtenář cizinec bude ztracen a možná se i pobaví. Na rozdíl od oborů, které je možné se „naučit“, problematice ekologie, lesnictví a zemědělství je třeba porozumět. Snaha firmy BM BUSINESS CONSULTANTS, s.r.o. se proto hned od počátku zaměřila na vyhledávání odborníků v těchto specializovaných oborech. Je jich jako šafránu a i oni se musí stále vzdělávat. Firma se jim v tom snaží pomáhat.

 

Rozšiřování portfolia oborů

Počet oborů souvisejících s ekologií, lesnictvím a zemědělstvím, ve kterých se firma BM BUSINESS CONSULTANTS, s.r.o. zabývá překlady a tlumočením, narůstá přímo úměrně s důvěrou zákazníků. Ekologie dnes například zahrnuje environmentální účetnictví a reporting udržitelného rozvoje, energetiku, vodní hospodářství či regionální rozvoj nebo environmentální vzdělávání; lesnictví se kromě pěstění lesů, myslivosti, mechanizace, těžby a výroby dříví věnuje i udržitelnému rozvoji lesů či lesní pedagogice a národním parkům i chráněným krajinným oblastem; zemědělství se zabývá mimo jiné genetickými zdroji plodin, využíváním půdního fondu a jeho změnám, výrobou potravin, hnojiv apod. Důvěra zákazníků přinesla firmě i zcela nové obory, např. problematiku drogových závislostí, sociologické a demografické studie, problematiku povodní atd.

 

Rychlost a spolehlivost

V dnešní době elektronické komunikace není třeba akce domlouvat osobně. Požadavky našich zákazníků řešíme telefonicky nebo e-mailem. Překlady dodáváme vždy v dohodnutou dobu a za dohodnutou cenu.  Na místa tlumočení (simultánní, konsekutivní, konference, obchodní jednání …) přijedeme.

Od roku 1996 jsme měli celkem dvě reklamace na kvalitu překladu; tito překladatelé již u nás nepracují. Jako agentura spolupracujeme jen se špičkovými tlumočníky a překladateli, za jejichž kvalitu práce se můžeme zaručit. Přesvědčte se sami!

 

Více informací o firmě BM BUSINESS CONSULTANTS, s.r.o. na www.bm-translations.cz

15.05.2017 14:12

Připomínky: Mechanismus kontroly přiměřenosti podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie

Celá aplikace závazků na mechanismu kontroly přiměřenosti podpory je navržena tak, aby byla zacílena co možná nejefektivněji – tedy na kontrolu pokud možno co nejmenšího počtu zdrojů (3 349 což je téměř 11% zdrojů), které však čerpají největší podíl z celkového ročního množství vyplacené podpory (36,64 mld. Kč v roce 2015, což je 89,2 %). Kontroly budou provedeny především prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetického regulačního úřadu a společnosti OTE, a. s. (operátora trhu).

 

 

Dokument ke stažení:

Materiál

15.05.2017 09:29

Polská vláda podpoří rozvoj elektromobilů

Polská vláda dokončuje zákon, který by od příštího roku měl umožnit masový rozvoj elektromobilů. Vládní konzervativci chtějí pomocí elektromobility zvýšit celkovou úroveň polského hospodářství a podpořit výzkum a vývoj. Kritici tvrdí, že plány, jejichž náklady ponese hlavně stát a státní firmy, jsou nerealistické. Více ZDE

 

 

Zdroj: iHNED.cz

15.05.2017 09:10

NKÚ: MŽP stále nevyhodnotilo přínos dotací na odpadové hospodářství

REAKCE MŽP Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na způsob, jakým Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Státní fond životního prostředí (SFŽP) používaly v letech 2012 až 2016 peníze Evropské unie na zlepšení v oblasti nakládání s odpady. Kontroloři prověřili, jak MŽP rozdělovalo peníze na projekty, které měly zlepšit nakládání s odpady, a jakým způsobem MŽP sledovalo a vyhodnocovalo, jestli a jak se tohoto cíle podařilo dosáhnout.

Dotace na nakládání s odpady měly přispět k plnění cílů plánu odpadového hospodářství ČR – šlo například o snižování produkce odpadů, množství biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na skládky či zvýšení podílu využití odpadů. Při kontrole byl prověřen vzorek 16 projektů dotovaných z operačního programu Životní prostředí 2007–2013, na které bylo rozděleno přes 400 milionů korun.  

MŽP rozdělilo z OPŽP 2007–2013 téměř 19 miliard korun mezi více než čtyři tisíce projektů. Jednalo se například o výstavby nebo úpravy sběrných dvorů, třídíren odpadů, kompostáren, bioplynových stanic či o rekultivace starých skládek. Jestli však podpořené projekty přispěly k cílům, které si stanovila ČR v nakládání s odpady, resort ani čtyři roky po ukončení programového období nevyhodnotil. MŽP plánuje tento přínos vyhodnotit do konce roku 2018 s odůvodněním, že je nutné počkat na dokončení všech projektů. Projekty ale byly dokončeny nejpozději na konci roku 2015.

Problematické bude i samotné vyhodnocení přínosu konkrétních projektů podpořených z OPŽP 2007–2013. To bude jen formální, protože resort nastavil kritéria, ze kterých se reálný přínos zhodnotit nedá. Jde například o kritéria „objem komunálního odpadu“ nebo „počet podpořených projektů“. Taková kritéria nijak nevypovídají o tom, jak projekty přispěly ke zlepšení stavu odpadového hospodářství v ČR. Na podobu těchto hodnoticích kritérií NKÚ upozornil už v kontrole z roku 2011 Vláda na základě výsledků této kontroly MŽP uložila, aby situaci napravilo a kritéria upravilo. To ale resort do konce kontroly neudělal.

Kontrola také ukázala, že se zpožďuje čerpání evropských peněz z OPŽP 2014–2020. Do doby ukončení kontroly MŽP vyplatilo na projekty 141 milionů korun, což je zhruba jen jeden a půl procenta z celkových peněz určených na projekty týkající se zpracování odpadu pro současné programové období. To je přitom už ve své polovině.

 

Dokument ke stažení:

Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ č. 16/23 (pdf, 583 kB)


 

Reakce MŽP na výsledky kontroly NKÚ k odpadovým projektům financovaným z OPŽP

MŽP se neztotožňuje se závěry NKÚ, kdy podle tvrzení NKÚ nemá vyčíslené přínosy vynaložených prostředků na odpadové projekty z OPŽP 2007-2013. MŽP NKÚ doložilo jednoznačné, vyčíslitelné a měřitelné přínosy ke zlepšení stavu odpadového hospodářství v ČR z těchto projektů. Díky podpořeným projektům z OPŽP 2007-2013 došlo k navýšení:

 

 • množství materiálově využitých odpadů … 344 tis. tun/rok
 • množství tříděných odpadů … 141 tis. t/rok
 • kapacita kompostáren … 448 tis. t/rok
 • množství energeticky využitých odpadů … 648 t/rok
 • množství upravených odpadů … 251 tis. t/rok
 • kapacity svozu separace odpadů … 668 tis. t/rok
 • plochy sběrných dvorů … 282 tis m2
 • kapacity sběrných dvorů … 81 tis. t/rok
 • plochy rekultivovaných skládek … 131 tis. m2

 

Podpořené projekty zcela prokazatelně přispěly k celkovým výsledným hodnotám v oblasti nakládání s odpady v ČR jako např. ke snížení skládkování nebo k vyšší recyklaci. To jasně dokládají data za odpadové hospodářství zejména v oblasti nakládání s komunálním odpadem, kdy klesalo množství odpadů odstraněných na skládkách z 64 % v roce 2009 na 47 % ve 2015 a naopak narůstal sběr, materiálové a energetické využití a recyklace komunálních odpadů od roku 2009 až do roku 2015, konkrétně z 29 % v roce 2009 na 47 % v roce 2015. K pozitivním změnám, ke kterým došlo právě díky OPŽP, jednoznačně přispělo rozšíření a zahuštění sběrné sítě spolu s rozšířením kapacit na materiálové i energetické využití odpadů, jak je uvedeno výše.

Oblast plnění cílů recyklace biologicky rozložitelných odpadů je navíc navázána nejenom na množství dostupných kapacit, ale také na závaznou legislativu. A právě tu se současnému vedení MŽP podařilo od roku 2015 změnit tak, že je aktuálně zavedeno povinné plošné třídění bioodpadu ve městech a obcích, které má mj. přispět k plnění cíle v odklonu biologicky rozložitelných odpadů ze skládek.

Zároveň MŽP změnilo a rozšířilo kritéria hodnocení odpadových projektů v rámci programového období OPŽP 2014-2020. Nastavená kritéria byla zároveň bez problémů schválena Evropskou komisí. Oba programy OPŽP 2007-2013 i nový operační program OPŽP 2014-2020 byly provázány s plány odpadového hospodářství na národní i krajské úrovni. Nastavené cíle a indikátory korespondovaly a korespondují s evropskou odpadovou legislativou a i sama Evropská komise při hodnocení nastavení nového Plánu odpadového hospodářství v ČR pro roky 2015 až 2024 konstatovala adekvátnost nastavení v ČR.

Kontrolní závěr, respektive tisková zpráva NKÚ také bez bližšího vysvětlení či zdůvodnění, které je NKÚ známé, konstatuje zpoždění čerpání evropských peněz z OPŽP 2014–2020.

Stávající vedení MŽP a SFŽP ČR přebíralo v roce 2014 kromě nehotového a neschváleného programu OPŽP 2014-2020 i končící program OPŽP 2007-2013, a to ve stavu hrozící mimořádné ztráty evropských prostředků ve výši 18 mld. Kč. Krizovým řízením zachránilo stávající vedení MŽP všechny prostředky EU ohrožené ztrátou. Jen v oblasti odpadů se podařily v letech 2014 – 2015 realizovat 3 tzv. rychloobrátkové výzvy a díky tomu jsme podpořili dalších téměř 2,5 tisíce projektů v oblasti lepšího nakládání s odpady. Tyto projekty se realizovaly zejména v roce 2015 a i na začátku roku 2016, a je tedy přirozené, že realizace a hlavně financování dalších projektů z výzev již z nového OPŽP nabíhá pozvolněji, mj. dle kapacit trhu a doplňování projektové připravenosti. A bylo to právě také současné vedení MŽP a SFŽP, které dopracovalo nehotový OPŽP 2014-2020 a předložilo Evropské komisi. A kterému Evropská komise v dubnu roku 2015 program OPŽP 2014-2020 schválila, mj. jako druhý program v ČR.  

Zároveň je nutné dodat, že OPŽP 2014-2020 patří mezi nejlépe hodnocené programy, co se týká čerpání, vyhlašování výzev, závazkování prostředků ad.  V OPŽP 2014 – 20 bylo dosud v oblasti odpadů vyhlášeno 9 výzev s alokací 5,4 mld. Kč a jedna další s alokací 800 mil. Kč je plánována pro letošní rok, dvě výzvy jsou otevřené kontinuálně. Další dvě výzvy jsou plánované na rok příští. Program je důsledně realizován v souladu s dlouhodobým harmonogramem tak, aby si investoři / žadatelé mohli naplánovat své investice dle svých kapacit. V proběhlých výzvách v oblasti odpadů je aktuálně registrováno 1696 žádostí s požadovanou podporou EU více než 5,3 mld. Kč. Schváleno bylo doposud 432 žádostí s podporou 1,5 mld. Kč, a tyto projekty postupně vstupují do realizační fáze a průběžného financování. Celkem 151 odpadových projektů s podporou 437 mil. Kč z evropských prostředků má vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a proplaceno je 222 mil. Kč.

Samotný program má pak celkově zazávazkovánu téměř třetinu finančních prostředků v objemu více než 20 mld. Kč, na účty příjemcům již byly proplaceny více než 3 mld. Kč.

V žádném případě programu OPŽP 2014-2020 nehrozí ztráta finančních prostředků, jako tomu bylo v roce 2013 v OPŽP 2007-2013, kdy ČR přišla nenávratně o více než 7 mld. Kč.

 

15.05.2017 09:00

LN: Na Islandu chtějí zkrotit vulkány a posílat z nich vyrobenou elektřinu do Evropy

Island chce využít potenciálu vulkanického tepla k produkci čisté energie prostřednictvím nového geotermálního projektu. Aby toho dosáhla, provrtala se společnost HS Orka téměř pět kilometrů hluboko. Pokud by se jí pilotní projekt s názvem Iceland Deep Drilling Project (IDDP) podařil, vyráběla by energii desetkrát efektivněji než z běžných zdrojů. Více ZDE

 

 

Zdroj: http://www.lidovky.cz

15.05.2017 08:00

Ladislav Jakl: Zero waste - podvod, nebo náboženství?

Módní myšlenka „nulového“ odpadu (zero waste) domácností nese všechny rysy náboženství a nemá nic společného s efektivitou, hospodárností, rozumnou alokací zdrojů, péčí o komfort člověka a starostí o životní podmínky, které nás obklopují.

Jistě, lze přesvědčit sama sebe, že nejlepší je život v askezi, s permanentním pocitem chladu a hladu, a někomu to může dělat i dobře, když se tak rozhodne žít. Celá lidská civilizace je ale založena na trendu opačném, na zdokonalování lidských aktivit tak, aby jejich produktem byl maximální užitek pro člověka.

Není pravdou, že takové chování má své limity, že je „neudržitelné“, že jeho negativní externalitou je poškozování životních podmínek člověka. Čistota, kulturnost a kultivované okolí, to vše je přece součástí komfortu a nikdo nebude v zájmu jednoho komfortu poškozovat svůj jiný komfort, pouze může v závislosti na stupni svého rozvoje posouvat priority v rámci jednotlivých parametrů svého komfortu.

Zrod lidské civilizace přímo souvisí s dělbou práce a s využitím komparativních výhod nejprve mezi jednotlivci, poté rody, kmeny atd. Je výhodné specializovat se na produkci těch statků, které umím poskytnout kvalitněji či levněji než někdo jiný. Ba dokonce, mohu se zbavit produkce i některých z těch statků, které nikdo tak dobře poskytnout neumí, ale minusový rozdíl v efektivitě není tak velký, jako plusový v těch oborech, kde je moje komparativní výhoda největší.

Proto ve svých bytech nechováme slepice, abychom měli vejce, nepěstujeme na balkoně obilí, nevyrábíme si v předsíni skříně a postele a na toaletě nejímáme bioplyn na vytápění obýváku. Tyto činnosti přenecháme těm, kteří i díky koncentraci produkce dosáhnou daleko větší efektivity, čímž uspoříme svůj čas i síly na věci, které zase lépe umíme my a jsme schopni je úspěšně nabídnout na trhu, třeba na psaní článků.

A přesně tak se to má i s odpady a jejich zpracováním či likvidací. Jako si na koleně nevyrábíme televizi, protože to neumíme, nemá žádný smysl, abychom každý individuálně zpracovával nebo likvidoval své odpady, protože to neumíme. Přesněji řečeno, neumíme to tak efektivně, jako když se tato činnost provádí koncentrovaně a ve velkém.

Ano, je možné se nechat blažit pocitem, že nezatěžuji svět vedlejšími produkty svého života na Zemi, ale je to stejné, jako dobrovolně hladovět nebo třást se zimou. Individuálně si zpracovávat svůj odpad totiž stojí tolik „člověkohodin“ našeho úsilí i času, že jde jednoznačně (a paradoxně) o mrhání zdroji nejcennějšími: naším časem, životním komfortem, naší lidskou energií. Kdo se rozhodne přijmout víru zero waste, je tak vlastně plýtvačem z největších.

A dodám ještě jednu věc: kult třídění odpadu. Každý z nás vyprodukuje ročně asi dvě tuny odpadu (v rámci EU jsme v tom zhruba kolem šestého místa, tedy hodně dobře), z čehož asi čtvrtinu tvoří odpad komunální, čili individuální. V našich individuálních rukou je tak vlastně jen zlomek vedlejších produktů. A proč prý třídíme komunální odpad? Aby šel lépe zpracovat, aby bylo levnější ho recyklovat.

Opravdu si myslíme, že ruce každého z nás jsou efektivnější než hromadné třídění? Že když se sečtou hodiny, které dohromady věnujeme na třídění, ušetří se firmám zpracovávajícím komunální odpad více peněz, než kolik je hodnota těch našich vynaložených hodin úsilí? A co náklady na logistiku celého systém třídění?

Pokud se někdo rozhodně pro raw stravu nebo denní dvouhodinový jogging, je to jeho věc. Když mu to dělá dobře. Pokud si někdo myslí, že nulovým odpadem či jeho tříděním usmíří démony zemského nitra nebo matku přírodu, je to věcí jeho víry.

Ale vydávat tuto víru za racionální a promyšlený přístup je zaslepenost, nebo rovnou podvod.

 

Autor: Ladislav Jakl, 13. května 2017

Zdroj: Institut Václava Klause

 

15.05.2017 07:20

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Možnost výstavby a provozu třídicích zařízení na směsné komunální odpady omezuje novela vyhlášky vydané Ministerstvem životního prostředí ČR. Vyhláška zpřísňuje parametr výhřevnosti odpadů, které už nebude možné ukládat na skládky, ale spalovny o odpad s tak nízkou výhřevností nebudou mít zájem, nebo je budou spalovat za jiných ekonomických podmínek. Více ZDE

 

 

Zdroj: ČAOH (článek vyšel v Moravskoslezském deníku)

13.05.2017 15:50

Struska se využívá k opětovnému využití pro výrobu průmyslových abrazivních materiálů

Veolia připravuje vedlejší energetický produkt po spalování uhlí v Elektrárně-Třebovice k opětovnému využití pro výrobu průmyslových abrazivních materiálů. Elektrická energie se v České republice stále vyrábí z velké části v uhelných elektrárnách. Uhlí se spálí v kotli, vzniklé teplo ohřeje vodu a ta se změní v páru, která pohání turbínu vyrábějící elektřinu. Tento klasický proces výroby elektrické energie se stále používá v řadě zemí. Novinkou je však to, že se na něj aplikují zásady cirkulární ekonomiky.

Spalováním uhlí vzniká ve spalovací komoře kotlů s výtavným dnem tavná struska. Jde o směs oxidu hlinitého, která je produktem spalování uhlí za vysoké teploty. Tepelné elektrárny strusku obyčejně dále nezpracovávají, a ta se tak hromadí na skládkách. Jde však o vedlejší produkt, který lze využít! V elektrárně v Ostravě-Třebovicích Veolia produkuje ročně téměř 10 000 tun strusky a zajišťuje její opětovné využití.

Jak to funguje? Roztavená struska se vybere z kotle a namočí se do vodní lázně. Tam krystalizuje v podobě granulí skelnatého charakteru, které se následně najemno rozemelou. Po zpracování má struska ideální tvrdost a hustotu, takže ji lze použít jako náhradu přírodních materiálů používaných při otryskávání nebo také při balotinování.

Tyto dvě techniky se využívají při úpravě povrchu – abrazivní materiály jsou proti opracovávanému povrchu vrhány stlačeným vzduchem o vysoké rychlosti. K čištění a hlazení povrchu i odstranění veškerých nánosů na něm se používají mikroskopické granule. Tímto způsobem se například odstraňují staré nátěry z karoserií aut.

Při otryskávání či balotinování se obvykle používá směs písku a krystalického oxidu křemičitého, což je materiál, který při nadýchání velmi škodí zdraví. Mikroskopické granule strusky přitom žádné škodlivé látky neobsahují.

Využívání strusky k výrobě mikroskopického granulátu řeší dva problémy najednou: snižuje se objem odpadu, který tepelné elektrárny v ČR odstraňují skládkováním, a  zároveň jde o účinnou a neškodnou náhražku použitelnou pro průmyslovou úpravu povrchů.

12.05.2017 19:58

Infografika: Plýtvání potravinami v EU aneb proč končí miliony tun jídla v koši

88 milionů tun potravin je v EU podle odhadů každoročně promarněno. To odpovídá 173 kilogramům vyplýtvaného jídla na osobu a rok. Infografika mimo jiné zobrazuje, kdo má na mrhání jídla největší podíl. Shrnujeme, co dělá EU, aby toto plýtvání omezila, a co může dělat každý z nás jako spotřebitel.

Kde se taková kvanta potravin promrhají? V celém dodavatelském řetězci: od farem, přes zpracování a výrobu, až k obchodům, restauracím a nakonec přímo v našich kuchyních. Největšími viníky jsou ale daleko před ostatními právě domácnosti: tam se podle odhadů vyplýtvá 53% potravin. Druhý největší je zpracovatelský průmysl, který má na kontě 19% plýtvání.

Je tedy zřejmé, že právě chování spotřebitelů má velký podíl na plýtvání. Podle průzkumu Eurobarometr mnoho lidí úplně nerozumí označením trvanlivosti na potravinách, ačkoliv šest z deseti dotazovaných řeklo, že se vždycky řídí označením „minimální trvanlovost do“ a „spotřebujte do“.

Hospodářský, environmentální i etický problém

Když vyhodíme jídlo, končí tím v koši také cenné zdroje, které byly potřeba k jeho výrobě jako voda, půda, něčí práce, energie a tak dále. Plýtvání je proto ekologicky velmi ničivé. Podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) se mrhání potravinami podílí z osmi procent na celkových emisích skleníkových plynů, které způsobuje lidská činnost. Na jedno kilo vyrobeného jídla se do atmosféry vypustí čtyři a půl kil oxidu uhličitého.

Plýtvání má také rozměr, který není vyčíslitelný v hospodářských ztrátách nebo emisích, ale který je morální. Celosvětově je podle citované FAO na světě 793 milionů lidí trpících podvýživou. Skoro každý desátý Evropan (55 milionů lidí) si kvalitní jídlo mohl dovolit jenom obden, jak vyplývá z dat Eurostatu pro rok 2014.

Evropský parlament chce omezit plýtvání potravin

V pondělí 15. května bude plénum diskutovat o zprávě chorvatské sociální demokratky Biljany Borzan, která navrhuje několik opatření pro snížení plýtvání potravin. Do roku 2030 by měla EU snížit jejich horu vážící 88 milionů tun o polovinu. Tento cíl (redukce plýtvání o 50% do roku 2030) odráží také záměry stanovené v takzvaném odpadovém balíčku, který Parlament přijal letos v březnu.

Zpravodajka Borzan navrhuje několik konkrétních opatření pro redukci plýtvání:

 • Usnadnit darování potravin: Komise by měla navrhnout změnu směrnice o DPH, aby jednoznačně umožňovala osvobodit potravinové dary od povinností odvádět daně.
 • Zvyšovat informovanost spotřebitelů o významu označení „spotřebujte do“ a „minimální trvanlivost do“ na štítcích potravin. Potraviny totiž mnohdy ještě mohou být konzumovány po datu minimální trvanlivosti.


„Evropská unie má jako jedna z nejbohatších společností na světě morální a politickou povinnost snížit ohromné množství jídla, které promrháme,“ zdůraznila autorka parlamentního stanoviska Biljana Borzan v rozhovoru, který jsme s ní pořídili před hlasováním ve výboru pro životní prostředí v dubnu.

 

Plénum diskutuje o Borzanové zprávě k iniciativě na podporu účinného využívání zdrojů: snížení míry plýtvání potravinami a zlepšení bezpečnosti potravin v pondělí 15. května. Debatu můžete sledovat naživo. Hlasovat se bude v úterý 16.5.

 

12.05.2017 13:13

Jak hospodaření s dešťovou vodou ovlivňuje podobu měst?

Jak budou vypadat města v budoucnosti? Jakým směrem půjde jejich rozvoj a obstojí města výzvám spojeným s měnícími se nároky lidí a podmínkami klimatu?

„Udržitelný rozvoj měst je, a ještě více bude, možný jen tehdy, pokud se města začnou adaptovat na změnu klimatu. Podmínkou je systémové zavádění hospodaření se srážkovou vodou prostřednictvím koordinované aplikace modro-zelené infrastruktury.“ říká Jiří Vítek, český odborník na hospodaření s dešťovou vodou. Shrnuje tak motiv mezinárodní konference Počítáme s vodou 2017, již pořádá v úterý 16. 5. 2017 v Praze v budově Novoměstské radnice pražská organizace ČSOP Koniklec. 

Konference je určena všem, kteří se nějakým způsobem podílejí na utváření podoby města – od architektů přes zástupce veřejné správy po veřejnost. Přivede do Prahy odborníky, kteří představí příklady hospodaření s dešťovou vodou z Dánska, Francie, Slovenska a ČR. Na Počítáme s vodou 2017 budou společně hledat odpovědi, jak může nakládání s dešťovou vodou ovlivnit podobu měst a jejich schopnost vyrovnávat se s proměňujícími se podmínkami prostředí. 

O tom, že hospodaření s vodou má souvislosti, které se dají najít i v daleké minulosti, bude mluvit egyptolog a archeolog Miroslav Bárta. Naopak náhled do města budoucnosti nám představí krajinný architekt Gerhard Hauber z Německa, který se podílel na vytváření tzv. modro-zelené infrastruktury v Kodani. Ateliér Dreisetl, pro nějž pracuje, prosazuje přístup, kdy ve městě dostává odpovídající prostor práce s vodou a zelení. Tak se vytváří město, které je jednak méně náročné na „údržbu“ a jednak přispívá ke kvalitě života svých obyvatel. Martin Seidl z Francie přiveze udržitelné městské odvodňovací systémy a Michal Kravčík ze Slovenska se zaměří na samotné téma adaptace na změnu klimatu. Čím by měla města v ČR s adaptací na změnu klimatu začít, na to se pokusí odpovědět Jiří Vítek, projektant v JV PROJEKT VH. Tomáš Metelka z firmy Ramboll se zaměří na to, jaká konkrétní opatření v úpravě ulic a infrastruktury jsou pro proměnu měst potřeba.  Jakub Horecký z Ministerstva životního prostředí představí českou strategii adaptace na změnu klimatu a Jakub Hrbek ze Státního fondu životního prostředí účastníkům řekne, na jaká opatření hospodaření s dešťovou vodou lze získat dotace. Sdružení Kokoza ukáže projekt komunitního uplatnění dešťové vody v péči o vnitrobloky.

Konference Počítáme s vodou se koná již třetím rokem díky podpoře Ministerstva životního prostředí, letos konkrétně Státního fondu životního prostředí ČR. Finanční podpora projektu umožňuje uspořádat v regionech semináře, které se problematikou přírodě blízkého hospodaření se srážkovými vodami zabývají s větším prostorem věnovaným české legislativě a diskuzi o podmínkách konkrétního prostředí konkrétního města. V letech 2017 a 2018 jich v rámci projektu Počítáme s vodou proběhne 10. Oblíbeným setkáním mezi odborníky a zájemci o téma je exkurzi do zahraničí, které umožňuje intenzivní debaty a inspiraci podněty z jiného prostředí – ČSOP Koniklec bude realizovat cestu za příklady dobré praxe na podzim 2017 a v květnu 2018.

Chystané i proběhlé akce, stejné jako aktuality a odborné články k tématu a podrobnější informace o konferenci a jejím programu uveřejňujeme na internetových stránkách a facebookovém profilu.

Článek vznikl v rámci projektu „Počítáme s vodou“ spolufinancovaného Státním fondem životního prostředí České republiku. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na destovavoda@ekocentrumkoniklec.cz.

 

Autor článku: Zdeňka Kováříková

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 •  

 

Novinky - květen 2017

 •  

Vláda - 15.5. 2017

 • Aktualizace Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR

Senát - 19.4. 2017 (6. schůze)

 • Zákon o obalech
 • Energetické balíčeky
 • Ratifikace Pařížské dohody

 

PSP ČR - 16.5. 2017 (55. schůze)

 • Vodní zákon
 • EIA
 • Ovzduší (PHM)
 • Prařížská dohoda - ratifikace

EU - veřejné konzultace

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest - Additional projects in oil and smart grids (T: 26.6.2017)

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest in energy infrastructure (T: 26.6.2017)

 • Hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS) (T: 6.6.2017)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Nařízení Komise (EU) 2017/776 ze dne 4. května 2017, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

 • Nařízení Komise (EU) 2017/706 ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže, a kterým se ruší nařízení Komise (EU) 2016/1688
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/699 ze dne 18. dubna 2017, kterým se stanoví společná metodika pro výpočet hmotnosti elektrických a elektronických zařízení (EEZ) uvedených na trh každého členského státu a společná metodika pro výpočet hmotnosti produkce odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) v každém členském státě.

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 10.5.: Na zavádění nízkoemisních zón půjde 110 milionů korun, VÍCE
 • 28.4.: Startuje dotační program pro občany Dešťovka, VÍCE
 • 28.4.: SFŽP Aktualizoval pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014+, VÍCE
 • 21.4.: SFŽP nabízí asistenční služby k monitorovacímu systému, VÍCE
 • 4.4. Startují nové výzvy z OPŽP na odpady, protipovodňová opatření a energetické úspory, VÍCE
 • 31.3.: Nová dotace: 60 milionů půjde na snižování zápachu a emisí těžkých kovů, VÍCE
 • 10.3.: Nové dotace: Dalších 100 milionů půjde obcím a krajům na likvidaci akutních ekologických zátěží, VÍCE
 • 8.3.: MŽP vyhlásilo dotace na ochranu biodiverzity a rozšíření sítě pozemkových spolků, VÍCE
 • 6.3.: Nové dotace: Téměř 400 milionů korun půjde na sanaci ekologických zátěží, VÍCE
 • 13.2.: MŽP dá 100 milionů na ekologické inovativní projekty na boj se suchem nebo smogem, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: Energetické úspory, VÍCE (T: 29.09.2017 + 31.12.2019)
 • OPŽP: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 31.07.2017 + 30.06.2017 + 02.01.2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 3.4.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 30.06.2017 + 17.07.2017)
 • SFŽP: Snižování zápachu a emisí těžkých kovů  - VÍCE (T: 27. září 2017)
 • SFŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (kontinuální výzva do  roku 2020)
 • MŽP: Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny - VÍCE (T: 7.4.2017)
 • OPŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • SFŽP: Inovativní a demonstrační projekty, VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, VÍCE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)

 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE