Více času na podstatné

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Tématem aktuálního čísla je zpětný odběr. Polemika se zabývá otázkou novely zákona zpoplatňující plastové tašky. Co přinese navrhovaný zákon o odpadech samosprávám? Na otázku odpovídá Karel Ferschmann. K rozhovoru si tentokrát redakce pozvala senátora a místostarostu Zbyňka Linharta a tématem jsou národní parky - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


REKLAMA

 


DOPORUČUJEME

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Duben    
24.4.

Nakládání s odpadem – poplatky a jejich zvyšování

25.4.

AZBEST - ZNÁME ŘEŠENÍ (PRAHA)

25.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 25.4., 26.4., 27.4., 3.10., 04.10., 05.10.
25.-26.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
26.4. Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje
28.4. ČOV AS-HSBR - nová konstrukce SBR reaktoru
Květen    
2.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
Opakování: 31.10.
2.5. Voda 2017
3.5.

Provoz a ekonomika vodovodů a kanalizací malých měst a obcí

3.5. Nakládání s vodami v roce 2017 ochrana vod a tvorba havarijních plánů
Opakování: 4.5.
3.5. Nakládání s chem.látkami - pravidla práce dle 258/2000 Sb.
9.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 10.5., 11.5., 14.11., 15.11.
10.5. Občanský zákoník a ochrana životního prostředí
10.-11.5.

ODPADY 21

16.5. LEGISLATIVA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAXI SE ZAMĚŘENÍM NA AKTUÁLNÍ ZMĚNY
16.5. NAKLÁDÁNÍ S CHEM.LÁTKAMI - pro koncové uživatele a distributory (aktuální stav)
18.-19.5. POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2017 + SANACE 2017
18.5. Nové decentralizované zdroje energie,  potenciál energetických úspor a čistá mobilita
19.5. iKURZ: Jak se řádně připravit na kontrolu orgánu státní správy
22.-23.5. REACH konference 2017
23.-25.5. MEZINÁRODNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACE
23.5. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
24.-26.5. SANAČNÍ TECHNOLOGIE XX
24.5. Prevence závažných havárií po novele zákona v podnikové praxi
Opakování: 25.5.
25.5. Seminář Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce – praktické návody k úspěchu v zapojení veřejnosti
25.5. INTERNÍ AUDITOR EMS
26.5. Vývoj technických řešení a nové směry při úpravě a čištění odpadních vod a jejich opětovné využívání
29.-30.5. 22. konference MĚŘENÍ EMISÍ A OCHRANA OVZDUŠÍ
29.5.-1.6. Membránové procesy pro udržitelný rozvoj
Červen    
1.-3.6. 21. mezinárodní konference Životní prostředí a úpravnictví a workshop  „Critical Raw Materials for the 21st Century“
6.-7.6. Ekologické minimum aneb legislativa ochrany životního prostředí v kostce
Opakování: 14.-15.6.2017
7.6. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků
Opakování: 8.6.2017
8.6. POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A STAVEBNÍ ZÁKON
15.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (1. termín)
20.6. Přelomové legislativní změny v odpadovém hospodářství v roce 2017 a jejich vliv na praxi
Opakování: 21.6.2017
22.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (2. termín)
30.06. Dotace na domovní ČOV a úskalí při jejich získávání
Červenec    
28.7. Objekty na stokových sítích
Srpen    
25.8. Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu
Září    
5.9. Nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení
Opakování: 6.9.
17.-19.9.

Konference Pitná voda 2017

22.9. Úprava vod pro domácnosti a průmysl
Říjen    
10.-12.10.

22. konference Zdraví a životní prostředí

23.-26.10.

64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017

27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
Listopad    
24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
Prosinec    
15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

12.04.2017 17:47

Připomínky: Benchmarking vodovodů a kanalizací (VaK)

Jedním z úkolů plynoucího z "Návrhu koncepčního řešení regulace ve vodárenství", schváleného usnesením vlády č. 86 ze dne 9. února 2015, je zavést trvalý benchmarking vlastnických a provozních subjektů v České republice s cílem každoročního poskytování objektivních informací z oboru vodovodů a kanalizací odborné i laické veřejnosti.

V roce 2016 realizovalo Ministerstvo zemědělství v souladu s Metodikou benchmarkingu dva benchmarkingové projekty: Benchmarking vlastnických subjektů 2015 a Benchmarking provozovatelských subjektů 2015. Výsledky obou projektů jsou předloženy v samostatných dokumentech. Zjištění a závěry obou projektů jsou zahrnuty ve Zprávě o benchmarkingu za rok 2015.

Uvedené dokumenty uveřejňujeme jako otevřené s možností je připomínkovat.

Připomínky je možné zaslat elektronicky do 15. 6. 2017 na adresu benchmarkingVaK@mze.cz nebo poštou na adresu: MZe, odbor dozoru a regulace vodárenství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

 

Zdroj: MZe

12.04.2017 17:34

MZe vyhlásilo dotace v oblasti vodárenství

Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo národní dotační program 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“. Tento program je primárně určen pro obce nebo místní části měst do 1 000 obyvatel na podporu nových vodovodů, úpraven vod, nových kanalizací a ČOV. Dále bude podporovat opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, kdy se jedná se o podporu propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, včetně posilování akumulace pitné vody pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Alokace je vyhlášena ve výši 1 mld. Kč. Žádosti o podporu budou přijímány od 24. dubna 2017 do 31. srpna 2017.

 

Dokument ke stažení:

Výzva

 

12.04.2017 17:21

E15: Národní parky se musí připravit na rozčtvrcení, šumavské obce podají ústavní stížnost

Od prvního června začne platit novela o ochraně přírody, která zásadně změní fungování národních parků. V průběhu května proto proběhnou zasedání rad všech čtyř národních parků, aby v druhé polovině roku mohly správy národních parků začít připravovat podklady pro určování jednotlivých zón. Více ZDE

 

 

 

Zdroj: E15

12.04.2017 17:21

E15: Národní parky se musí připravit na rozčtvrcení, šumavské obce podají ústavní stížnost

Od prvního června začne platit novela o ochraně přírody, která zásadně změní fungování národních parků. V průběhu května proto proběhnou zasedání rad všech čtyř národních parků, aby v druhé polovině roku mohly správy národních parků začít připravovat podklady pro určování jednotlivých zón. Více ZDE

 

 

 

Zdroj: E15

11.04.2017 19:12

Jak snížit potravinové odpady? Osvobození od DPH a srozumitelné informace

Evropský výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) se dnes zabýval problematikou potravinových odpadů. Poslanci předložili řadu opatření, které mají v EU pomoci snížit množství potravinového odpadu do roku 2030.

Europoslanci vyzvali Evropskou komisi, aby zrušila stávající omezení pro darování potravin - osvobození od DPH. Dále poukázali na to, že je potřeba se zaměřit na srozumitelnější informace pro spotřebitele. Tedy na údaje na obalech „spotřebujte do“ a „minimální trvanlivosti“, které jsou podle nich matoucí. Dále je podle nich potřeba spotřebitelům dostatečně vysvětlit použitelnost potravin po uplynutí doby minimální trvanlivosti.

Oblast potravinových odpadů je součástí tvz. balíčku pro oběhové hospodářství. Odhaduje se, že v EU vzniká přibližně 89 mil. tun potravinového odpadu, tedy na každého obyvatele připadá 180 kg a rok. Europoslanci prosazují 30% snížení potravinového odpadu do roku 2025 a dále jeho snížení o 50 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 2014.

Nejvíce potravinového odpadu se vyskytuje v Nizozemsku (541 kg na osobu a rok) a Belgii (345 kg). A naopak nejméně ve Slovinsku (72 kg), Maltě a Rumunsku (76 kg).

Zpráva byla přijata jednomyslně a bude předložena k hlasování na plenárním zasedání Europarlamentu 15. až 18. května.

11.04.2017 12:35

Blíží se Dny teplárenství a energetiky. Největší akce v oboru bude řešit využití odpadů i klimatickou politiku

Problematická situace v teplárenství, odpady a jejich energetické využití, dopady klimatické politiky EU a požadavků na snižování emisí, role tepláren na rychle se měnícím trhu s elektřinou nebo péče o stále náročnějšího zákazníka. To jsou jen některá z témat 23. ročníku Dnů teplárenství a energetiky, nejvýznamnější a největší akce v oboru, kterou pořádá Teplárenské sdružení ČR ve dnech 25. a 26. dubna v Hradci Králové. 

 „Teplárenství v současných podmínkách nemá na růžích ustláno. Klasické teplárenské zdroje na domácí hnědé uhlí se potýkají s ekonomickým přežíváním na „trhu“. Doba lokálních monopolů tepláren ve městech je nenávratně pryč a je potřeba narovnat podmínky dodávek tepla pro všechny výrobce. Pokud nedojde k narovnání podmínek pro všechny potenciální dodavatele tepla, hrozí kolaps českého teplárenství jako oboru a decentralizaci teplárenských soustav,“ nastiňuje problém Tomáš Drápela, generální ředitel a předseda představenstva Plzeňské teplárenské. Na Dnech teplárenství a energetiky představí výsledky analýzy ekonomičnosti tepelných zdrojů, kterou Plzeňská teplárenská zpracovala společně s Teplárenským sdružením České republiky.

Velkým tématem bude také nakládání s odpady. „Téma nakládání s komunálními, a zvláště směsnými komunálními odpady se v poslední době stalo velmi aktuálním s ohledem na připravovanou evropskou a navazující českou legislativu. Po trhu chodí mnoho různých informací o zaručených technologiích nakládání s komunálními odpady a obce a města s těmito technologiemi nemají a ani zatím nemohou mít praktické zkušenosti,“ říká Milan Chromík, ředitel divize využití odpadů společnosti Veolia. Ve své přednášce představí přehled jednotlivých možností nakládání s komunálním odpadem zejména u municipalit a srovná přímé energetické využití směsných komunálních odpadů, tuhých alternativních paliv na bázi směsných komunálních odpadů a skládkování po předchozí úpravě.

 

Města chtějí podporu přímého spalování

Za municipality vystoupí Pavel Drahovzal, starosta Velkého Oseku a výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR. „Zpřísňující se limity na třídění odpadů a snižování skládkování jsou alarmující pro komunální sféru v České republice a termíny pro jejich naplnění se krátí – rok 2024, resp. 2025 a 2030. Stát by v této věci měl být více aktivní, aby pak jen a pouze nepřenesl nereálné povinnosti nebo spíše termíny k jejich plnění na města a obce. Důležité je toto téma i z hlediska ochrany obyvatel před nadbytečným a razantním zdražováním, pokud by poplatek za odpady, resp. za skládkování odpadů vzrostl, aniž by města a obce dostaly reálnou šanci přizpůsobit se požadavkům státu a EU,“ říká.

Svaz měst a obcí chce proto řešit otázku energetického využití odpadů zejména cestou přímého spalování směsných komunálních odpadů a na to navazujícím budování logistických a dopravních center a tras. „Energetické využití odpadů je moderní a efektivní způsob, jak s vyprodukovanými odpady nakládat v dlouhodobém horizontu, mají s ním zejména pozitivní zkušenosti v zahraničí, například Rakousko, Německo, Francie, Nizozemí či Švýcarsko. Představuje stabilní a partnerské řešení pro vyřešení jedné z klíčových otázek v odpadovém hospodářství „kam s ním“ za 15 – 20 let poté, co skončí životnost skládek, anebo bude jejich kapacita velmi omezena,“ dodává Pavel Drahovzal.

 

Péče o zákazníka v teplárenství

Novou tematickou sekcí v rámci Dnů teplárenství a energetiky bude aktuální téma Péče o zákazníka v teplárenství. „Odběratel tepla, ať už bytové družstvo či společenství vlastníků, velké či malé, musí být bráno dodavatelem jako skutečný partner a především zákazník a klient, ne jako vazal, jak se tomu v některých případech děje.  Základem dobrého vztahu mezi dodavatelem a klientem je oboustranná komunikace. Mělo by být snahou dodavatele tepla objasnit klientům aktuální postavení tepláren na trhu s teplem. Je třeba, aby si dodavatelé tepla uvědomili, že jsou jejich stávající zákazníci pod tlakem mnoha firem nabízejících odpojení od soustav zásobování teplem,“ říká Martin Hanák ze Svazu českých a moravských bytových družstev.

Právě péči o zákazníky v rozsáhlých soustavách zásobování teplem představí ve své přednášce Tomáš Sluka, obchodní ředitel Pražské teplárenské. „Cílem mého příspěvku je podělit se s účastníky konference o aktuální výzvy, kterým při své činnosti čelíme. Představím základní možné cesty vedoucí ke zvýšení dodávek centrálního zásobování tepelnou energií a ke zvýšení atraktivity dálkového tepla pro koncového odběratele,“ uvedl Tomáš Sluka.

Několik desítek přednášek

Dny teplárenství a energetiky představí také klimaticko-energetický rámec 2030 a roli tepláren ve světě chytrých sítí, připravované závěry o BAT pro velká spalovací zařízení a možnosti jejich splnění, novinky, inovace a nové technologie. Kromě několika desítek odborných přednášek je součástí akce také doprovodná výstava. Dny teplárenství a energetiky jsou odborným fórem pro zástupce tepláren, technologických firem, bytových družstev i představitelů měst a obcí. Teplárenské sdružení České republiky, které se závěry z přednášek a diskuzí dále pracuje a prosazuje je při jednáních s vládou a dalšími zájmovými organizacemi, akci pořádá už po třiadvacáté.

Generálními partnery Dnů teplárenství a energetiky jsou skupina ČEZ a EP Energy, a.s., partnery akce jsou mimo jiné společnosti RENOMIA, a.s., Uchytil s.r.o., AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o, Energotrans, a.s., ČEZ Teplárenská, a.s., ČEZ ESCO a.s., Elektrárny Opatovice, a.s., Pražská teplárenská, a.s., United Energy, a.s. či Plzeňská energetika a.s.

 

 

Témata:

 • Klimaticko-energetický rámec 2030 a role tepláren ve světě chytrých sítí - Klimatická agenda a reforma EU ETS, Příběh fosilní energetiky, Zimní balíček EU z pohledu průmyslu, Očekávaný vývoj na trhu podpůrných služeb a příležitosti pro menší zdroje, Role výroben připojených do distribučních soustav ve světě chytrých sítí a další  
 • Odpady a jejich energetické využití - Oběhové hospodářství v ČR a nové směrnice EU v odpadech, Shrnutí posledního vývoje odpadového hospodářství a výhled k možnostem dalšího využití odpadů, Pohled obcí na problematiku odpadů a jejich energetické využití, Problematika energetického využití odpadů a další
 • Ekonomika provozu a rozvoje teplárenských soustav - Postup těžby na dolech Bílina, Aktuality v emisním obchodování a výhled na 4. obchodovací období, Čím budeme topit, malé  a střední teplárny - výsledky analýzy ekonomičnosti tepelných zdrojů a další  
 • Péče o zákazníka v teplárenství - Instalace nových regulačních prvků do domů, Biodiverzita a péče o zákazníky, Pohled družstva na vztah dodavatel tepla a klient a další
 • Technika a technologie v teplárenství - Emise rtuti ze spalování uhlí, Měření emisí rtuti a další 

 

 

 

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
Kdy: úterý 25. dubna a středa 26. dubna 2017
Pořadatel: Teplárenské sdružení ČR
Kde:
Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS, Hradec Králové

Více na: www.dnytepen.cz

 

11.04.2017 10:37

Plánování v oblasti vod

Je téma nového čísla odborného časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (VTEI). V novém čísle najdete například články: Vybrané aspekty reportovaných výsledků plánů povodí, Typologie útvarů povrchových vod kategorie řeka v prvním a druhém cyklu plánů povodí a její důsledky pro hodnocení stavu útvarů, Reporting plánů povodí podle Rámcové směrnice o vodách, Proces implementace směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik v podmínkách České republiky, Východiska a historické souvislosti procesu plánování v oblasti vod a v neposlední řadě rozhovor s Ing. Berenikou Peštovou, Ph.D., náměstkyní ministra životního prostředí na téma plánování v oblasti vod. Články jsou dostupné v elektronické formě ZDE. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (VTEI) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v.v.i. Časopis se především zaměřuje na původní sdělení o výsledcích výzkumu v oblastech voda a odpady.

 

 

11.04.2017 09:55

Nový šéfem Svazu města o obcí je Pavel Drahovzal

Novým výkonným ředitelem Svazu měst a obcí ČR Pavel Drahovzal (35). V čele organizace hájící zájmy měst a obcí chce vyhodnotit minulé i současné projekty, připravit budoucí projektové záměry zaměřené zejména na vzdělávání, čerpání dotací a veřejné zakázky. Rovněž bude usilovat o dlouhodobou udržitelnost právní poradny pro města a obce a personální i odbornou stabilizaci kanceláře organizace. Pavel Drahovzal funkci přebírá po Danu Jiránkovi, který ve Svazu nadále působí jako ředitel svazového pobočného spolku zaměřeného na vzdělávací a osvětové aktivity pro samosprávy.

11.04.2017 09:46

REMA AOS chystá nový systém pro sběr a recyklaci odpadů z obalů

Nový systém pro sběr a recyklaci odpadů z obalů, mimo jiné plastů, papíru, skla nebo nápojových kartonů chystá společnost REMA AOS, a.s. Jeho základním prvkem je intuitivnost, přívětivost, maximální průhlednost a férovost všech činností pro zapojené subjekty. Fungování obalové společnosti je podepřeno přívětivým informačním portálem, který si mohou obce i jednotlivci aktuálně vyzkoušet nanečisto. Po udělení autorizace Ministerstvem životního prostředí ČR pak bude moci systém oficiálně zahájit svoji činnost.

„Informační portál je maximálně jednoduchý, protože administrativní činnost AOS prostě jednoduchá je. I přesto ale naplňuje veškeré požadavky zákona o obalech včetně poskytování všech potřebných informací. Portál je plně funkční a do udělení autorizace poběží v ověřovacím provozu. Po jejím udělení se systém jednoduše přepne do provozního režimu a začne plně podporovat běžné činnosti nového systému pro sběr a recyklaci odpadů z obalů," uvedl člen představenstva REMA AOS, a.s. David Vandrovec.

Ti, kteří chtějí zjistit, jak bude spolupráce s novou společností vypadat, si mohou vše vyzkoušet již nyní. Mohou například zadat údaje za určité období loňského roku a během krátké chvíle zjistí, kolik budou nové obalové společnosti fakturovat. REMA AOS předpokládá, že ve většině případů bude tvořit smlouvy online. „Pouze v případech, kdy by smluvní vztah vyžadoval složitější řešení, dojde k osobnímu jednání. Nicméně v případě potřeby jsme připraveni se setkat s každým naším partnerem," upozornil David Vandrovec.

Cílem REMA AOS je nabídnout v České republice alternativu nového pojetí obalové problematiky a podpořit další růst zpětného odběru. Nový systém má jasně nastavená pravidla financování. Zajištěna je rovněž vzájemná symbióza kolektivního zpětného sběru obalů, elektrozařízení, přenosných baterií, akumulátorů a solárních panelů, kterou REMA zajišťuje v jiných systémech. Svou činnost bude moci REMA AOS oficiálně zahájit ihned po udělení autorizace Ministerstvem životního prostředí ČR. O tu REMA AOS zažádala v dubnu loňského roku.

Podle dostupných informací třídí odpad už 72 procent obyvatel České republiky. Od roku 2000 se zečtyřnásobilo množství vytříděného odpadu. Česká republika je nadprůměrná v rámci Evropské unie v třídění a recyklaci plastových obalů. V zemi zatím funguje pouze jeden systém zpětného odběru, který provozuje společnost EKO-KOM. Právě jeho alternativou se má REMA AOS stát.

Odkaz na informační portál nového systému pro sběr a recyklaci odpadů z obalů – https://vykazy.remaaos.cz

 

 

Zdroj: TZ REMA AOS, a.s.

10.04.2017 17:08

Doplnění stanoviska SOVAK ČR k regulaci biocidních přípravků ve vodohospodářské praxi

Následující stanovisko doplňuje Stanovisko SOVAK ČR k regulaci použití biocidních látek ve vodohospodářské oblasti ze dne 4. 1. 2017 o informace, které se týkají in situ vyráběných biocidních látek určených k hygienickému zabezpečení pitné vody. Stanovisko je upřesněno na základě vyjádření Ministerstva zdravotnictví České republiky, které je odpovědným orgánem při implementaci evropské legislativy o biocidních látkách a na základě nově zveřejněných informací na stránkách Evropské komise.

In situ vyráběné látky z přírodních látek

Pokud jsou biocidní látky vyráběné in situ z přírodních látek (například vzduch), pak je za registraci biocidních látek vyráběných in situ je odpovědný výrobce zařízení, které je určeno k výrobě in situ generované účinné složky nebo biocidní látky, jelikož je tímto způsobem nepřímo dodává na trh. Příkladem může být generátor ozónu. Ozón je účinnou biocidní látkou. Schválení účinné látky je předpokladem pro uvedení zařízení pro generování ozónu na trh, zařízení samo o sobě nemusí být registrováno, pouze látka, kterou generuje. Generátor ozónu neobsahuje žádné prekurzory, protože je generován ze vzduchu.

In situ vyráběné látky z prekurzorů

Pokud jsou biocidní látky vyráběné in situ z určitých prekurzorů, pak existuje povinnost tyto látky povolit nebo oznámit. Doporučení Ministerstva zdravotnictví je, aby vodohospodářské společnosti odebíraly pouze prekurzory, které již byly povoleny nebo oznámeny dodavatelem těchto látek na trh.

Předmět ošetřený biocidním přípravkem

Podle výkladu Ministerstva zdravotnictví je pitná voda hygienizovaná biocidní látkou tzv. ošetřeným předmětem, avšak pokud dodavatel pitné vody neučiní prohlášení týkající se biocidních vlastností pitné vody ošetřené biocidním přípravkem (což je doporučené řešení), pak se neaplikuje povinnost označování podle č. 58 odst. 3 nařízení o biocidech.

Ing. Oldřich Vlasák
ředitel SOVAK ČR

Za technickou správnost odpovídá: Ing. Ondřej Beneš, člen představenstva SOVAK ČR

Příloha:  Seznam ECHA
 

10.04.2017 15:20

Aktualizace Plánu rekonstrukce objektů v působnosti směrnice Evropského parlamentu o energetické účinnosti

Na základě provedené aktualizace fondu budov ústředních institucí spadajících pod povinnost dle čl. 5 směrnice o energetické účinnosti byl pro Českou republiku stanoven roční závazek úspor energie ve výši 6 620 MWh. Dle provedené analýzy realizovaných a plánovaných opatření na podporu úspor energie lze konstatovat, že bez zodpovědného zapojení všech ústředních institucí dotčených povinností renovovat budovy v jejich užívání a vlastnění (tzn. vlastnících a užívajících budovy nesplňující minimální požadavky na energetickou náročnost) závazek ČR nebude splněn. Za podmínek, že by se podařilo realizovat veškerá opatření avizovaná dotčenými ústředními institucemi, by byl deficit v roce 2020 ve výši 0,3 %. Plánované realizace v letech 2017 – 2020 by tak měly snížit schodek v plnění závazku vzniklý v období 2014 – 2016 ve výši 7 980 MWh.

Pro období 2017 - 2020 se jedná o celkové prostředky ve výši cca 2,25 mld. Kč (v letech 2014 – 2016 to bylo 756 mil. Kč). Tento objem prostředků je hlavní podmínkou pro realizaci potřebného množství energeticky úsporných opatření.

Materiál „Aktualizace Plánu rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti“ (dále jen „plán rekonstrukce“) je předkládán na základě usnesení vlády ČR ze dne 21. září 2016 č. 840 ve vazbě na schválený materiál s názvem „Zpráva o plnění Plánu rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice EP a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti pro rok 2016 s výhledem do roku 2020“ za rok 2015. Tato zpráva informovala o zamítavém rozhodnutí Evropské komise k žádosti o vyjmutí budov Vězeňské služby z působnosti čl. 5 směrnice. Na základě tohoto rozhodnutí dochází k navýšení počtu objektů, kterých se týká povinnost podle čl. 5 směrnice renovovat každý rok 3 % celkové podlahové plochy vytápěných nebo chlazených budov ve vlastnictví vládních institucí s cílem splnit alespoň minimální požadavky na energetickou náročnost, a tudíž nutnosti reagovat na tuto skutečnost v plánu rekonstrukce.

 

Dokument ke stažení:

Materiál

10.04.2017 14:29

Dotace: Aktualizovaný harmonogram výzev OP PIK ke stažení

Plánované datum vyhlášení výzev předpokládajících jako formu podpory finanční nástroje bylo upraveno v souvislosti s uzavřením Dohod o financování s ČMZRB. Vyhlášení Výzvy I programu podpory Expanze se předpokládá do konce dubna 2017. Vyhlášení výzev předpokládající jako formu podpory finanční nástroje v energetických úsporách se předpokládá do konce května 2017.

Výzvy pro integrované územní investice (ITI) budou vyhlašovány individuálně pro každou aglomeraci/metropolitní oblast. Důvodem je zejména technické provedení vztahující se k relevantní ITI a současně dochází k rozložení vyhlašovaných výzev ITI v čase, a to v návaznosti na požadavky jednotlivých nositelů ITI.

Oproti původnímu předpokladu byla v březnu 2017 vyhlášena Výzva I programu podpory Vysokorychlostní internet a Výzva III programu podpory Smart Grids II.

Harmonogram výzev byl aktualizován 7. dubna 2017.

 

Dokuemnt ke stažení:

Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2017

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 •  

 

Novinky - duben 2017

 • Zákon č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • 6x Vyhláška - národní přírodní památky
 • Zákon č. 103/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie
 • Zákon č. 89/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
 • Vyhláška č. 83/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

Vláda - 19.4. 2017

 • Strategický rámec Česká republika 2030

Senát - 19.4. 2017 (6. schůze)

 • Zákon o obalech
 • Energetické balíčeky
 • Ratifikace Pařížské dohody

 

PSP ČR - 21.2. 2017 (55. schůze)

 • Vodní zákon
 • Obaly
 • Ovzduší (PHM)
 • Stavební zákon
 • Prařížská dohoda - ratifikace

EU - veřejné konzultace

 • Hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS) (T: 6.6.2017)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Nařízení Komise (EU) 2017/706 ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže, a kterým se ruší nařízení Komise (EU) 2016/1688
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/699 ze dne 18. dubna 2017, kterým se stanoví společná metodika pro výpočet hmotnosti elektrických a elektronických zařízení (EEZ) uvedených na trh každého členského státu a společná metodika pro výpočet hmotnosti produkce odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) v každém členském státě.
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/695 ze dne 7. dubna 2017, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2017) 2198)
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/654 ze dne 19. prosince 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o technické a obecné požadavky na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/655 ze dne 19. prosince 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o monitorování emisí plynných znečišťujících látek ze spalovacích motorů v provozu instalovaných v nesilničních mobilních strojích
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/656 ze dne 19. prosince 2016, kterým se stanoví správní požadavky týkající se mezních hodnot emisí a schvalování typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 31.3.: Nová dotace: 60 milionů půjde na snižování zápachu a emisí těžkých kovů, VÍCE
 • 10.3.: Nové dotace: Dalších 100 milionů půjde obcím a krajům na likvidaci akutních ekologických zátěží, VÍCE
 • 8.3.: MŽP vyhlásilo dotace na ochranu biodiverzity a rozšíření sítě pozemkových spolků, VÍCE
 • 6.3.: Nové dotace: Téměř 400 milionů korun půjde na sanaci ekologických zátěží, VÍCE
 • 13.2.: MŽP dá 100 milionů na ekologické inovativní projekty na boj se suchem nebo smogem, VÍCE
 • 25.1.: Nové dotace: Nízkouhlíkové technologie a OZE, více ZDE
 • 18.1.: MŽP vyhlásilo 7 nových výzev v OPŽP. Dotace půjdou i na vodohospodářské projekty a ekologické zátěže, VÍCE
 • 9.1.: SFŽP aktualizoval Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, více ZDE
 • 19.12.: Aktuality z Monitorovacího výboru OPŽP, více ZDE
 • 2.12.: MŽP podpoří obce při vypracování územních studií krajiny, VÍCE
 • 1.12.: Aktualizace Harmonogramu výzev OP PIK na rok 2017, VÍCE
 • 14.9.: SFŽP aktualizoval Pravidla podpory a Harmonogram výzev na rok 2016, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE
 • Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016 - ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: Energetické úspory, VÍCE (T: 29.09.2017 + 31.12.2019)
 • OPŽP: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 31.07.2017 + 30.06.2017 + 02.01.2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 3.4.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 30.06.2017 + 17.07.2017)
 • SFŽP: Snižování zápachu a emisí těžkých kovů  - VÍCE (T: 27. září 2017)
 • SFŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (kontinuální výzva do  roku 2020)
 • MŽP: Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny - VÍCE (T: 7.4.2017)
 • OPŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • SFŽP: Inovativní a demonstrační projekty, VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, VÍCE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)

 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE