Více času na podstatné

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Tématem aktuálního čísla je financování inovací. V čísle najdete polemiku na téma odstraňování starých ekologických zátěží. Rozhovor redakce vedla s ředitelkou Institutu cirkulární ekonomiky Soňou Jonášovou a švédským vědcem a futurologem Andersem Wijkmanem. Další podrobnosti - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


REKLAMA

 


DOPORUČUJEME

 

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Květen    
22.-23.5. REACH konference 2017
23.-25.5. MEZINÁRODNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACE
23.5. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
23.-24.5. PLÁNY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY – AKTUÁLNÍ TÉMATA
24.-26.5. SANAČNÍ TECHNOLOGIE XX
24.5. Voda v urbanizované krajině
24.5.

Novela stavebního zákona za dveřmi

24.5. Prevence závažných havárií po novele zákona v podnikové praxi
Opakování: 25.5.
25.5. Seminář Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce – praktické návody k úspěchu v zapojení veřejnosti
25.5. INTERNÍ AUDITOR EMS
26.5. Vývoj technických řešení a nové směry při úpravě a čištění odpadních vod a jejich opětovné využívání
29.-30.5. 22. konference MĚŘENÍ EMISÍ A OCHRANA OVZDUŠÍ
29.5.-1.6. Membránové procesy pro udržitelný rozvoj
Červen    
1.6. Ochrana ovzduší
1.-3.6. 21. mezinárodní konference Životní prostředí a úpravnictví a workshop  „Critical Raw Materials for the 21st Century“
6.-7.6. Ekologické minimum aneb legislativa ochrany životního prostředí v kostce
Opakování: 14.-15.6.2017
7.6. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků
Opakování: 8.6.2017
8.-10.6. Veletrh vědy
8.6. Aplikace legislativy ochany ovzduší v praxi - metodické pokyny, výklady a stanoviska MŽP, zkušenosti a zajímavosti z praxe
8.6. POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A STAVEBNÍ ZÁKON
14.-15.6. Odpady a obce 2017
15.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (1. termín)
20.6. Přelomové legislativní změny v odpadovém hospodářství v roce 2017 a jejich vliv na praxi
Opakování: 21.6.2017
22.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (2. termín)
30.06. Dotace na domovní ČOV a úskalí při jejich získávání
Červenec    
28.7. Objekty na stokových sítích
Srpen    
25.8. Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu
Září    
12.9. Legislativa ochrany ovzduší v roce 2017
Opakování: 13.9.2017
5.9. Nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení
Opakování: 6.9.
19.9.

EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017, VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRAHA

20.9. Prevence závažných havárií po novele zákona v podnikové praxi
17.-19.9.

Konference Pitná voda 2017

22.9. Úprava vod pro domácnosti a průmysl
Říjen    
10.-12.10.

22. konference Zdraví a životní prostředí

12.-13.10.

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ - 4. ročník národní konference

23.-26.10.

64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017

27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
Listopad    
7.11.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

14.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 15.11.
14.11. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ -

HRADEC KRÁLOVÉ

21.11.

HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
28.11.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

Prosinec    
7.12.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

12.05.2017 13:09

EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017, VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRAHA

Užitečnésemináře.cz se Vás dovolují pozvat na seminář EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017, VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRAHA, který se uskuteční 19. září 2017 v Praze.

Dne 1.  4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a další související předpisy.

Tato novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí má nemalý dopad na dosavadní praxi správních orgánů, oznamovatelů záměrů, autorizovaných osob i všech dalších, kteří do procesů vedených podle tohoto zákona z kterékoliv strany vstupují. Mezi stěžejní změny patří možnost dotčené veřejnosti odvolat se proti závěru zjišťovacího řízení, zezávaznění stanovisek EIA a změny ve všech navazujících řízeních.

Další novela zákona č. 100/2001 Sb. (tzv. transpoziční novela), jejíž přijetí je očekáváno v polovině roku 2017, přinese kromě některých dílčích změn souvisejících transpozici revidované směrnice EIA především zjednodušení a zkrácení procesu EIA, redukci počtu tzv. podlimitních záměrů, kompletní revizi přílohy č. 1 k zákonu, jednoznačný výčet všech navazujících řízení a novou úpravu v počítání platnosti stanovisek EIA.

Kromě uvedených přímých novel zákona č. 100/2001 Sb. dochází i k novelizaci stavebního zákona a spolu s ním i k nepřímé novelizaci zákona č. 100/2001 Sb., jejímž cílem je zavést možnost propojení postupů v procesu EIA s postupy podle stavebního zákona (územní a stavební řízení).

Cílem  semináře  je  podrobně  probrat  jednotlivé  kroky  zjišťovacího  řízení a celého  procesu EIA  s důrazem  na  novinky  zavedené uvedenými  novelami.  Důležitým  tématem  rovněž bude téma navazujících řízení.  Prezentován bude rovněž mechanismus možného propojení procesu EIA s postupy podle stavebního zákona po jeho novelizaci.

 

Seminář je určen:

 • osobám autorizovaným podle zákona č. 100/2001 Sb.,
 • oznamovatelům záměrů, zástupcům podnikatelské sféry,
 • projektantům, architektům, pracovníkům inženýrských a projektových kanceláří,
 • pracovníkům státní správy  - příslušným úřadům EIA, dotčeným správním úřadům (ORP, ČIŽP, KHS…) a úřadům, které vedou navazující řízení (zejm. stavební úřady)
 • zájemcům z řad obecních samospráv a dalším zájemcům, kteří mohou vystupovat v rámci procesu posuzování na životní prostředí

 

Přednášející:

Ing. Petr Slezák, Ministerstvo životního prostředí, zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence a vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA 

 

Další informace:

Termín: úterý 19. září 2017, přednášky 9:00 - 15:45 hodin

Místo konání: Praha, Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác      

Cena:  1620,- Kč bez DPH

 

Další informace najdete - ZDE

12.05.2017 12:57

NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - 2. TERMÍN

Užitečnésemináře.cz se Vás dovolují pozvat na seminář NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - 2. TERMÍN, který se uskuteční 22. června 2017 v Praze.

Ke dni 1. 7. 2017 nabývá účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který zavádí jednotnou právní úpravu správněprávní odpovědnosti fyzických a právnických osob a zakotvuje jednotná procesní pravidla vedoucí k uplatnění této odpovědnosti.

„Nový přestupkový zákon“ je přelomovou normou, neboť má vést k sjednocení právní úpravy v oblasti správněprávní odpovědnosti, která je doposud velice roztříštěná a nepřehledná. Zákon bude mít, jakožto norma subsidiární, podpůrná, dopady do sankčních řízení vedených podle speciálních zákonů. Výjimkou není ani vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích.

Seminář bude zaměřen na stručné seznámení s novým zákonem, důraz bude nicméně kladen zejména na jeho dopady do správněprávní odpovědnosti a vedení sankčních řízení na úseku vodního hospodářství.

 

!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!! 

 

TÉMATA PŘEDNÁŠEK:

1. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON – STRUČNÉ SEZNÁMENÍ, ČASOVÁ, ÚZEMNÍ A OSOBNÍ PŮSOBNOST, NOVÁ TERMINOLOGIE, SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2. ZÁKLADY ODPOVĚDNOSTI PODLE VODNÍHO ZÁKONA A ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH, ZMĚNY A NOVÉ INSTITUTY ZAKOTVENÉ PŘESTUPKOVÝM ZÁKONEM

3. DRUHY SPRÁVNÍCH TRESTŮ A JEJICH UKLÁDÁNÍ PODLE VODNÍHO ZÁKONA A ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH, A DOPADY PŘESTUPKOVÉHO ZÁKONA DO TÉTO OBLASTI

4. POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ PODLE VODNÍHO ZÁKONA A ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH, A ZMĚNY V POSTUPU PO NABYTÍ ÚČINNOSTI PŘESTUPKOVÉHO ZÁKONA

5. ZAHÁJENÍ A PRŮBĚH SANKČNÍHO ŘÍZENÍ PODLE VODNÍHO ZÁKONA A ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH, A ZMĚNY V PRŮBĚHU ŘÍZENÍ PO NABYTÍ ÚČINNOSTI PŘESTUPKOVÉHO ZÁKONA

6. ZVLÁŠTNÍ DRUHY ŘÍZENÍ PODLE PŘESTUPKOVÉHO ZÁKONA A MOŽNOST JEJICH APLIKACE VE SPRÁVNÍM TRESTÁNÍ PODLE VODNÍHO ZÁKONA A ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH

7. ROZHODNUTÍ O PŘESTUPKU, ODVOLÁNÍ A ZVLÁŠTNÍ POSTUPY PO PRÁVNÍ MOCI ROZHODNUTÍ O PŘESTUPKU DNES A PO ÚČINNOSTI PŘESTUPKOVÉHO ZÁKONA

8. DISKUZE A ZÁVĚR

 

Přednášející:

Mgr. Veronika Vytejčková, Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní

JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D., Ambruz & Dark/ Deloitte Legal (dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství)

 

Další informace:

Termín: čtvrtek 22. června 2017, přednášky 9:00 - 15:00 hodin

Místo konání: Praha, Konferenční centrum CITY - Pankrác         

Cena:  1653,- Kč bez DPH

 

 

Další informace najdete - ZDE

11.05.2017 21:28

Nové odpadové zákony by mohly začít platit v roce 2019

Nové odpadové zákony, které ministerstvo životního prostředí nedávno kvůli připomínkám stáhlo z legislativního procesu, by po projednání novou vládou vzešlou z podzimních voleb mohly v optimálním případě začít platit v roce 2019. Novinářům to dnes na konferenci Odpady 21 v Olomouci řekl ředitel odboru odpadů ministerstva životního prostředí Jaromír Manhart.

"Budeme čekat na podzimní volby. Ihned poté, co bude nová vláda, tak se začnou oba dva zákony znovu projednávat," uvedl Manhart. Podle něj by přípravné práce na obou legislativních normách mohly naplno začít příští rok na jaře, poté by je projednala Poslanecká sněmovna a Senát. "V ideálním stavu by mohly začít platit začátkem roku 2019," řekl Manhart.

Po nové odpadové legislativě volají odborníci mnoho let a vláda ve svém programovém prohlášení slíbila, že ji do poloviny loňska připraví. Ministerstvo životního prostředí pracovalo na novele zákona o odpadech a novém zákonu o výrobcích s ukončenou životností dva roky.

Vládní legislativní rada ale posuzovala zákony od loňského podzimu čtyřikrát. Přesto u nich stále zůstává téměř 50 zásadních rozporů a pět právních připomínek, mimo jiné k nedostatečně zpracovaným dopadům zdražení poplatků za odpady pro občany.

 

Foto: prezentace J. Manhart (MŽP), ODPADY 21

 

Prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Pavel Bartoš dnes upozornil, že nová legislativa měla zvýšit poplatky za uložení odpadu na skládky. Tyto poplatky podle Bartoše už delší dobu stagnují, což znevýhodňuje separaci či energetické využití odpadu. "Nízké poplatky nevytváří prostor, aby investor (do zařízení na energetické využití odpadu) měl jistotu, že ho skládka nepodtrhne a nesebere mu odpady," upozornil Bartoš.

Města a obce přitom od roku 2024 nebudou moci ukládat směsný komunální odpad do země. Například samosprávy v Olomouckém kraji uvažují o pořízení moderní technologie plazmového zplyňování odpadu, s jejíž pomocí by ročně zlikvidovaly až 100.000 tun zbytkového odpadu z celého regionu. Vybudování plazmové spalovny bude stát 1,5 až dvě miliardy korun, přičemž úřady zjišťují možnosti financování projektu.

Naproti tomu zhruba 800 měst a obcí před časem podepsalo petici proti návrhu zákona o odpadech. Nelíbí se jim navrhované razantní zvýšení poplatků a nákladů na odpadové hospodářství, které by se promítlo do jejich rozpočtu.

 

 

Zdroj: ČTK

11.05.2017 09:41

Množství vytříděných odpadů v ČR loni znovu vzrostlo

Třídit odpad je pro Čechy stále přirozenější. Chtějí třídit víc a všude. To se promítá i na výsledných statistikách. V loňském roce vytřídil každý z nás v průměru 44,8 kilogramů papíru, skla, plastů a nápojových kartonů, což je o 2,5 kilogramů víc, než v roce 2015. 

„Z výsledků je zřejmé, že obyvatelé ČR si uvědomují svou spoluodpovědnost za kvalitu životního prostředí. A právě třídění odpadu v našich domácnostech je jednou z možností, jak k té kvalitě přispět svým dílem. V roce 2016 jsme celkově vytřídili a zrecyklovali bezmála 800 tisíc tun obalových odpadů. A to má rozhodně smysl!“ hodnotí příznivé výsledky Zbyněk Kozel, generální ředitel společnosti EKO-KOM a.s.

Každý obyvatel vytřídil za rok v průměru 20 kilogramů papíru, zhruba 12 kilogramu plastů, stejné množství skla a necelého půl kilogramu nápojových kartonů. Celkem pak každý z nás odložil do barevných kontejnerů 44,8 kilogramu tříděného odpadu, se započtením kovů bezmála 56 kilogramů.

Díky spolupráci 20 586 firem a 6 114 obcí, zapojených v systému EKO-KOM, se podmínky pro třídění odpadu napříč ČR postupně zlepšují. Obyvatelé mohou třídit na 99 % území České republiky. Pro tříděný sběr využitelných složek odpadů měli v roce 2016 k dispozici více než 307 tisíc nádob. Z toho tvoří přes 70 tisíc menší nádoby do 240 litrů, které se umisťují do zástaveb rodinných domů z důvodu nedostatku prostoru a obtížné obslužnosti, a také proto, aby i obyvatelé takových zástaveb měli možnost třídit komfortním způsobem.

„Průměrná vzdálenost k nejbližším barevným kontejnerům se s každým rokem postupně zkracuje. V roce 2016 se barevné kontejnery přiblížily domácnostem o další metr, na pouhých 96 metrů,“ říká ředitel oddělení komunikace EKO-KOM, Lukáš Grolmus.

Dosahovanými výsledky třídění a recyklace obalových odpadů patří ČR i nadále mezi evropskou špičku. Podle posledního celoevropského srovnání Eurostatu jsme v celkové recyklaci obalů na druhém místě hned za Belgií. V procentu recyklace plastových obalů nám patří bronzová příčka a v recyklaci papíru jsme se posunuli na 5. místo v rámci EU.

 

 

Výsledky systému EKO-KOM za rok 2016

 

V roce 2016 bylo recyklováno 77 % všech obalů dodaných na trh klienty systému  EKO-KOM. Nejvyšší míry recyklace se podařilo dosáhnout u papíru (94%), dále u skla (75 %) a u plastů (68%), následují kovy (58 %) a nápojové kartony (24 %).  

 

RECYKLACE ODPADŮ Z OBALŮ V SYSTÉMU EKO-KOM V ROCE 2016

 

Většina obyvatel ČR už považuje třídění odpadů za samozřejmost a běžnou aktivitu. Pravidelně třídí odpad už 72 % z nich. Češi se zlepšují nejen z hlediska množství vytříděného odpadu, ale také z hlediska kvality třídění. Mají pro to optimální podmínky díky dostatečnému množství barevných kontejnerů umístěných v ulicích měst po celé ČR.

Česká republika se totiž může pochlubit jednou z nejkvalitnějších sběrných sítí v Evropě. Na jejím vytvoření a provozu se podílí průmysl a obce sdružené v systému EKO-KOM. Češi mají k dispozici celkově přes 307 000 barevných nádob na třídění, a to včetně menších nádob na třídění umístěných v zástavbách rodinných domů. V řadě obcí se pro sběr tříděných odpadů v domácnostech využívá také pytlový sběr a celý systém doplňují sběrné dvory. K barevným kontejnerům ujde každý ze svých domovů v průměru jen 96 metrů, tzn. necelé dvě minuty chůze.

 

NÁRŮST POČTU NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD V ČR

 

 

Struktura nákladů systému EKO-KOM

Systém třídění a recyklace provozuje v ČR již od roku 1997 Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s. Projekt je založen na dlouhodobé spolupráci průmyslu, měst a obcí a zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly lidmi vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a finálně využity jako druhotná surovina.

 

STRUKTURA NÁKLADŮ AOS EKO-KOM V ROCE 2016

 

 

 

Celých 87 % celkových ročních nákladů AOS EKO-KOM tvořily v roce 2016 náklady na zajištění dostupnosti a obsluhy barevných kontejnerů, dotřídění sebraného obalového odpadu a zajištění jeho využití a recyklace. Z toho 71 % představovaly přímé platby obcím za zajištění sběrné sítě a její obsluhy, částečně pak i svozovým firmám za sběr a využití komerčních obalových odpadů. Dalších 9 % pak tvořily náklady na třídičky, kde odpady dále dotřiďují a upravují na zpracovatelné druhotné suroviny. V případě některých obtížně využitelných odpadů musí být finančně podporovaná i samotná recyklace – na tento účel loni připadlo 7 % ročních nákladů.

Důležitou úlohou autorizované obalové společnosti je také zajištění průkazné evidence všech obalových a odpadových toků, včetně její kontroly a pravidelných auditů – tyto aktivity tvořily 6 % celkových nákladů společnosti. Povinná osvěta, výchova žáků, oslovení spotřebitelů a další činnosti vedoucí ke správnému a efektivnímu třídění odpadů představovaly v roce 2016 zhruba 4 % celkových nákladů. Povinné odvody státu vymezené zákonem tvoří  1 % nákladů a zbylá 2 % činí vlastní náklady na administrativu společnosti.

 

 

Zdroj: EKO-KOM

11.05.2017 08:32

Inovativní české firmy mohou prostřednictvím ČSOB čerpat finance z Junckerova investičního plánu

Evropský investiční fond se dohodl s Českou obchodní bankou (ČSOB), že poskytne 50 milionů euro v rámci Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) na podporu malých a středních podniků. Finanční podpora se zaměří na inovativní MSP a prostředky bude možné čerpat během následujících dvou let. EFSI je hlavním pilířem Junckerova investičního plánu, který by měl v ČR pomoci mobilizovat až 2 mld. euro na investice ze soukromého kapitálu. Další informace o investičním plánu v ČR naleznete zde.

 

 

Zdroj: CEBRE

11.05.2017 08:25

Veřejná ochránkyně práv a znečištění ovzduší

V prvním čtvrtletí roku 2017 bylo Veřejnému ochránci práv celkem 2170 podnětů. Početně byla zastoupena i oblast stavebního řízení a územního plánování. Předmětem šetření je i námitka stěžovatele, že provozovna pokračuje ve výrobě, přestože již od 20. 10. 2014 nedisponuje povolením k provozu zdroje znečištění ovzduší. Níže uvádíme text z aktuálně vydané zprávy „Činnost veřejné ochránkyně práv v 1. čtvrtletí 2017“.

Předmětem šetření byla námitka chybného postupu správních úřadů ve věci prověření činnosti provozovny, která je užívána, aniž by disponovala povolením k provozu dle zákona o ochraně ovzduší. Podstatou podnětu byla stížnost na to, že provozovna pokračuje ve výrobě, aniž by disponovala platným povolením k provozu zdroje znečištění ovzduší, protože pravomocné povolení vydané krajským úřadem bylo v přezkumném řízení zrušeno a nové povolení, byť o ně provozovatel usiloval, zatím nezískal. V této souvislosti stěžovatel poukazoval na to, že provozovat takový zdroj znečištění ovzduší je možno podle zákona o ochraně ovzduší pouze na základě a v souladu s povolením provozu podle tohoto zákona. Zákon o ochraně ovzduší stanoví, že v případě, že provozovatel provozuje zákonem uvedený zdroj znečištění ovzduší bez povolení provozu, rozhodne Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) o zastavení provozu tohoto zdroje.

Inspekce k zastavování provozu zdroje znečišťování ovzduší dosud přistupovala spíše pragmaticky a s ohledem na okolnosti konkrétního případu, přičemž zohledňovala snahu provozovatele povolení získat a faktické dopady provozu na okolí. Inspekce a Ministerstvo životního prostředí se tedy snažily překlenout nedostatky právní úpravy zastavování provozu zdroje znečištění ovzduší postupem, který by zohlednil specifika každého jednotlivého případu.

Veřejný ochránce práv vnímá institut zastavení provozu dle § 22 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší v jeho aktuálně zakotvené podobě (mj. nemožnost dle aktuální právní úpravy uložit „pouhé“ omezení provozu zdroje jako dříve, dále též zákonem vyloučený odkladný účinek odvolání) jako významný a silný prevenční právní instrument aplikovatelný na případy zjevně excesivních překročení právní úpravy ochrany ovzduší provozovatelem zdroje. V tomto kontextu tedy využití uvedeného institutu má být vyhrazeno zjištěným skutkově závažným stavům, jež takovou aplikaci v plné míře opodstatní a ospravedlní. Věcí orgánu ochrany ovzduší je v řízení o zastavení provozu takový skutkový stav spolehlivě dovodit (a zdůvodnit).

Ještě v průběhu šetření získal můj zástupce informaci, že inspekce uložila provozovateli pokutu za porušení zákona o ochraně ovzduší a současně vydala rozhodnutí o zastavení provozu. Účel šetření byl naplněn, neboť podnětu stěžovatele na vydání rozhodnutí o zastavení provozu, jakož i podnětu k projednání nezákonného jednání v rámci sankčního řízení, inspekce vyhověla.

Pokud jde o nedostatky stávající právní úpravy zastavení provozu zdroje znečišťování ovzduší, v tomto směru můj zástupce uvítal, že ministr životního prostředí závěry šetření v dané věci zohlednil a uložil odboru ochrany ovzduší a odboru legislativy zpracovat návrh varianty legislativní změny, která by zjištěné nedostatky odstranila.

Zpráva o šetření ZDE.

 

Dokument ke stažení:

Zpráva pro Poslaneckou sněmovnu najdete zde.

11.05.2017 08:09

Průběžné hodnocení programu H2020

Evropská komise zveřejnila výsledky otevřené konzultace k průběžnému hodnocení programu Horizont 2020. Zpracováno bylo téměř 3500 reakcí respondentů a 350 stanovisek jednotlivců i organizací. Shrnutí výsledků je na straně 51 dokumentu. Dokument byl oficiálně zveřejněn na konferenci dne 28. dubna 2017, která byla uspořádána spolu s Hospodářským a sociálním výborem EESC.

 

 

Dokument ke stažení:

h2020_stakeholder_consultation_042017_web.pdf

 

 

Zdroj: Národní portál pro evropský výzkum

11.05.2017 08:04

Svaz průmyslu k financování energetických úspor

Zástupci Svazu se jako vystupující v odborných panelech zapojili do diskuse nad finančními nástroji a energetickými úsporami v rámci mezinárodní konference organizované EK a MPO s názvem „Financing energy efficiency“.

Zástupce Svazu upozornil, že v průmyslu řada firem již realizovala opatření a energetická intenzita národního hospodářství klesá. V průmyslu dokonce více než v ekonomice či rychleji než je průměr EU. Každé další opatření je tak nákladnější, navíc firmy musí reagovat na řadu dalších výzev v konkurenčním prostředí a projekty čistě na zvyšování energetických úspor tak logicky nemusí být mezi hlavními investičními záměry. Státní sektor v ČR doposud s finančními nástroji má spíše menší zkušenosti a edukace širší veřejnosti či motivace firem je minimální. Parametry podpory programů energetických úspor musí být jednoduché a atraktivní, aby subjekty v ekonomice motivovaly. Ne vždy k tomu ale státní správa či Evropská komise takto přistupuje.

Dotační nástroje postupně budou omezovány a ještě více vzroste důležitost finančních nástrojů, které jsou i pro tuto oblast využitelné. Jejich výhodou je oproti dotacím větší stabilita podpory, tzv. finanční páka či návratnost zajišťující pokračování příslušných podpůrných programů. Finanční nástroje umožňují podpořit i některé více rizikové a méně rentabilní projekty, nicméně stále se jedná o projekty rentabilní, které ale nejsou vždy mezi prvními na seznamu investičních projektů firem.

Jedním z klíčových závěrů diskuse, i na základě mezinárodních zkušeností, bylo ocenění významu konzultačních/asistenčních aktivit, které potenciálním žadatelům zprostředkovávají informace o možnostech projektů v energetických úsporách a související podpoře a usnadňují jim plnění veškerých souvisejících aktivit. Určitou cestou může být komplexnější služba zahrnující doporučení na míru pro jednotlivé subjekty, včetně souvisejících služeb obsahujících zajištění finančního nástroje. Již existují konkrétní projekty využívající finanční nástroje i v ČR, často jsou v tomto segmentu aktivní banky v rámci nabídky svých produktů.

Svaz na konferenci zmínil i své priority v oblasti finančních nástrojů – centralizace čerpání do ČMZRB a aktivizace ČMZRB.

Stránky konference obsahující například prezentace vystupujících naleznete zde.

 

Zdroj: SP ČR

11.05.2017 07:54

Byznys se solárními panely na střechách se rozjíždí naplno

Stále více lidí si pořizuje solární panely na střechy, protože chtějí ušetřit za elektřinu, kterou nebudou muset nakupovat jinde. Zájem o střešní fotovoltaiky podporuje i klesající cena panelů a baterií, stejně jako snadné vyřízení dotace na celý systém − často se o ni postarají firmy, které tak chtějí získat nové zákazníky. Stát kromě dotací usnadnil majitelům i cestu k panelům, protože už nemusí žádat v případě malého zdroje o licenci. Více ZDE

 

 

Zdroj: iHNED.cz

11.05.2017 07:50

Trump stále váhá se stanoviskem vůči Pařížské dohodě

Americký prezident Donald Trump stále váhá s rozhodnutím ohledně pařížské dohody o klimatu, kterou během volební kampaně sliboval zavrhnout. Smlouva, která má udržet pod kontrolou globální oteplování, je podle mluvčího Bílého domu Seana Spicera stále předmětem zkoumání z hlediska ekonomiky a ochrany životního prostředí.

Na schůzku skupiny sedmi hospodářsky nejvyspělejších zemí, která se koncem měsíce uskuteční v Itálii, tak prezident odjede bez jasného stanoviska. To podle agentury AP vyvolává ve světě nejistotu, zda Washington pařížskou dohodu odmítne, nebo podpoří. Americký Senát smlouvu neratifikoval, takže není pro Spojené státy závazná. Znamená to, že odstoupit od ní může Washington bez jakéhokoli právního postihu.

Úterní porada v Bílém domě o pařížské smlouvě byla odložena, což se stalo už podruhé. Poradci prezidenta jsou podle AP v názoru rozděleni. Sám Trump se prý stále kloní k odmítnutí smlouvy. Jeho dcera a poradkyně Ivanka Trumpová se teď snaží zajistit, aby měl dostatek expertních podkladů pro konečné rozhodnutí.

Ve prospěch pařížské smlouvy se v poslední době vyslovila řada velkých amerických firem. Skupina, jejímiž členy jsou společnosti Apple, Google nebo Walmart, zaslala Trumpovi dopis na podporu klimatické smlouvy. V denících The New York Times a The Washington Post se objevily inzeráty ve stejném duchu, které do novin zadaly jiné velké firmy. Vyhlášená klenotnická společnost Tiffany poslala v úterý Trumpovi vzkaz na Instagramu s výzvou, aby pařížskou dohodu nezavrhl.

Dohoda má podporu ministra zahraničí Rexe Tillersona. Šéf Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) Scott Pruitt ji naopak označuje za nevýhodnou. S Pruittem se měla v úterý setkat Ivanka Trumpová, jednání ale bylo také odloženo.

 

Zdroj: ČTK

10.05.2017 18:14

Téměř 300 milionů korun si mezi sebe rozdělí projekty zaměřené na předcházení vzniku odpadů

Částku přesahující 292 milionů korun si mezi sebe rozdělí 132 projektů zaměřených na předcházení vzniku odpadů, zejména na pořízení domácích kompostérů pro občany, kontejnerů, štěpkovačů apod.

Zájem o dotace ve 40. výzvě Operačního programu Životní prostředí, která nabízela dotace projektům zaměřeným na předcházení vzniku odpadů, byl obrovský. Celkem 315 žadatelů si řeklo o dotaci v souhrnné výši téměř 500 milionů korun, což pětinásobně převýšilo vyčleněné finanční prostředky. Největší zájem byl o pořízení domácích kompostérů.

Vzhledem k tomu, že došlo k převisu předložených projektů, které byly kvalitní, rozhodl řídící orgán o navýšení původní alokace. Ze získání dotace se tak může radovat 132 žadatelů. Mezi ty úspěšné se řadí například projekt na předcházení vzniku odpadů v Brně, který na pořízení kompostérů, ale i kontejnerů a na re-use centra obdrží dotaci přes 15 milionů korun.

Vzorovou ukázkou spojení více obcí do svazku je Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras, který na předcházení vzniku odpadů získá téměř 8 milionů korun. Za zmínku stojí také projekt modernizace portálu „Nevyhazuj to“, který proti vzniku odpadu bojuje tím, že nepotřebným věcem nachází nové majitele.

Ve 40. výzvě Operačního programu Životní prostředí mohly své žádosti o dotaci předkládat zejména obce, kraje, ale i podnikatelské subjekty, a to od září do konce listopadu 2016. Největší zájem byl o již zmíněné kompostéry. Přijímány byly dále i projekty na vybudování sběrné sítě kontejnerů pro textil, a to včetně svozových prostředků nebo na vybudování center opětovného použití odpadů.

 

Dokument ke stažení:

Seznam schválených projektů

 

Zdroj: SFŽP

10.05.2017 10:23

ECHA zveřejnila informace o aktualizaci webové stránky "toxikologická střediska"

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zveřejnila návrh „výrobkového kategorizačního systému“/“Product categorisation system“ (PCS), který se bude podle nařízení Komise (EU) 2017/542 – nová příloha VIII nařízení CLP, používat k přiřazování výrobkové kategorie podle zamýšleného použití směsi.

Návrh je uveřejněn na webové stránce ECHA určené pro toxikologická střediska v záložce „Nástroje/Tools“.

Pokyny k interpretaci a používání nového nařízení EU (přílohy VIII) budou připraveny do konce t.r.

V současné době je také k dispozici nová stránka, která informuje o vytváření systému centralizovaného podání a odesílání informací, nazvaného oznamovací portál toxikologických středisek. Studie proveditelnosti bude realizována v 04 – 07/2017.

Definice harmonizovaného formátu pro podání informací vztahujících se k nebezpečným směsím uváděnými dovozci nebo následnými uživateli určeným subjektům členských zemí EU vedla k vytvoření konceptu jedinečného identifikátoru složení/Unique Formula Identifier (UFI). Softwarovou aplikaci dovolující vygenerovat příslušné identifikátory vyvinul průmysl. Publikovaná verze UFI Generátoru je finální.

UFI kód bude nutné uvádět na štítcích dodávaných výrobků. To umožní vytvoření jednoznačného spojení mezi směsmi uváděnými na trh a informacemi o těchto specifických směsích, poskytovaných toxikologickým střediskům tak, že chemické složení výrobku/směsi bude možné přesně a rychle dohledat. Přesná identifikace je nezbytná pro poskytnutí vhodných léčebných opatření v případě tísňového volání.

UFI Generátor je on line nástroj, který bude vytvářet a ověřovat platnost UFI kódů. Umožňuje vygenerovat UFI kód/kódy jednotlivě nebo hromadně.

Získat přístup k jakémukoliv nástroji a formátu pro podání informací určeným subjektům a toxikologickým střediskům lze jen vytvořením ECHA uživatelského účtu. To umožňuje ECHA zpětnou vazbu, tj. oznamovat uživatelům očekávané aktualizace nástrojů a poskytovat další důležité informace.

Dovozci a následní uživatelé uvádějící nebezpečné směsi na trh budou odpovědní za podání požadovaných informací v členské zemi, ve které tyto směsi uvádí na trh. Odlišnosti budou existovat mezi směsmi pro spotřebitelské, profesionální a průmyslové použití. Zahájení podávání informací bude rozfázováno podle zamýšleného používání směsí:

 • pro spotřebitelské užití:         rok 2020;
 • pro profesionální užití:          rok 2021;
 • pro průmyslové užití:            rok 2024.

 

Další informace:

 

Zdroj: MPO

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 •  

 

Novinky - květen 2017

 •  

Vláda - 15.5. 2017

 • Aktualizace Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR

Senát - 19.4. 2017 (6. schůze)

 • Zákon o obalech
 • Energetické balíčeky
 • Ratifikace Pařížské dohody

 

PSP ČR - 16.5. 2017 (55. schůze)

 • Vodní zákon
 • EIA
 • Ovzduší (PHM)
 • Prařížská dohoda - ratifikace

EU - veřejné konzultace

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest - Additional projects in oil and smart grids (T: 26.6.2017)

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest in energy infrastructure (T: 26.6.2017)

 • Hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS) (T: 6.6.2017)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Nařízení Komise (EU) 2017/776 ze dne 4. května 2017, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

 • Nařízení Komise (EU) 2017/706 ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže, a kterým se ruší nařízení Komise (EU) 2016/1688
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/699 ze dne 18. dubna 2017, kterým se stanoví společná metodika pro výpočet hmotnosti elektrických a elektronických zařízení (EEZ) uvedených na trh každého členského státu a společná metodika pro výpočet hmotnosti produkce odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) v každém členském státě.

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 10.5.: Na zavádění nízkoemisních zón půjde 110 milionů korun, VÍCE
 • 28.4.: Startuje dotační program pro občany Dešťovka, VÍCE
 • 28.4.: SFŽP Aktualizoval pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014+, VÍCE
 • 21.4.: SFŽP nabízí asistenční služby k monitorovacímu systému, VÍCE
 • 4.4. Startují nové výzvy z OPŽP na odpady, protipovodňová opatření a energetické úspory, VÍCE
 • 31.3.: Nová dotace: 60 milionů půjde na snižování zápachu a emisí těžkých kovů, VÍCE
 • 10.3.: Nové dotace: Dalších 100 milionů půjde obcím a krajům na likvidaci akutních ekologických zátěží, VÍCE
 • 8.3.: MŽP vyhlásilo dotace na ochranu biodiverzity a rozšíření sítě pozemkových spolků, VÍCE
 • 6.3.: Nové dotace: Téměř 400 milionů korun půjde na sanaci ekologických zátěží, VÍCE
 • 13.2.: MŽP dá 100 milionů na ekologické inovativní projekty na boj se suchem nebo smogem, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: Energetické úspory, VÍCE (T: 29.09.2017 + 31.12.2019)
 • OPŽP: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 31.07.2017 + 30.06.2017 + 02.01.2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 3.4.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 30.06.2017 + 17.07.2017)
 • SFŽP: Snižování zápachu a emisí těžkých kovů  - VÍCE (T: 27. září 2017)
 • SFŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (kontinuální výzva do  roku 2020)
 • MŽP: Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny - VÍCE (T: 7.4.2017)
 • OPŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • SFŽP: Inovativní a demonstrační projekty, VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, VÍCE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)

 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE