Více času na podstatné

NENECHTE SI UJÍT!

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Odpadové statistiky analyzujeme jak z pohledu ČSÚ, tak z pohledu Ministerstva životního prostředí. Velmi zajímavý pohled nabízí MŽP na oblast sběru elektroodpadů a ČIŽP představuje svou kontrolní činnost v oblasti nakládání s autovraky. Čím nová vláda České republiky může přispět k efektivnímu nakládání s druhotnými surovinami? Nad otázkou se zamyslel bývalý ministr životního prostředí Miloš Kužvart. Polemizujeme nad náhradou glyfosátu. Tématem lednového čísla budou nebezpečné odpady. Anotaci čtěte ZDE

 

Přehled obsahu:

 • Zprávy z domova a ze světa
 • Produkce odpadů a nakládání s nimi v roce 2016 podle ISOH
 • Odpadové data za rok 2016 z pohledu ČSÚ
 • Polemika - Kontroverzní glyfosát
 • Ohlašování prostřednictvím ISPOP v roce 2018
 • Informační zabezpečení oběhového hospodářství (2)
 • Dobré odpadové hospodářství motivuje lépe třídit
 • Tepelně podporovaná anaerobní bioremediace
 • Češi zůstávají evropskými vicemistry v třídění obalů!
 • Legislativní a dotační souhrn

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 

 

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Prosinec    
11.12. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
Opakování: 12.12., 15.1., 17.1., 19.1.
11.12. AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA OCHRANY OVZDUŠÍ - vyhláška č. 415/2012 Sb.
12.12. NOVINKY V OBLASTI BOZP s výhledem na rok 2018 - Hradec Králové
13.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
Opakování: 14.12.2017, 16.1.2018, 17.1.2018
15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018
18.12. SEPNO = systém evidence přepravy nebezpečných odpadů a elektronické ohlašování přepravy do ISPOP
Opakování: 19.12.2017, 8.1.2018
18.12. iKURZ: Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
19.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do ISPOP za rok 2017 z programu EVI 8
Opakování: 20.12.2017, 3.1.2018, 4.1.2018, 9.1.2018, 10.1.2018, 11.1.2018, 23.1.2018, 24.1.2018, 25.1.2018
20.12. Novela stavebního zákona a její dopad na obor VaK
Leden
3.1. Práce s modulem OLPNO na PC Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
Opakování: 4.1.2018
4.1. VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 3. TERMÍN
9.1.

Napříč ohlašováním v roce 2018: ISPOP a SEPNO

10.1. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA 2. TERMÍN
11.1.

OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI (OVZDUŠÍ A ODPADY) V ROCE 2018 - PRAHA

11.1. ISPOP - NOVINKY 2018 Hradec Králové
16.1. NOVINKY V LEGISLATIVĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ISPOP 2018 - Jihlava, Znojmo, České Budějovice, Brno
Opakování: 18.01.2018, 25.01.2018, 30.01.2018
16.1. ISPOP - NOVINKY 2018 Brno
23.1.-24.5. Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG - Hradec Králové
23.1.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA 2. TERMÍN

Únor    
1.2. Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda
Opakování: 6.2., 7.2., 13.2., 15.2., 20.2., 21.2., 28.2. a 1.3.
6.2.

Vodárenská biologie 2018

20.2. Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
Březen    
6.3. Legislativa ochrany ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2017 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
6.-8.3.

Týden výzkum a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2018

8.3.

ODPAD ZDROJEM 2018

16.3. iKURZ: Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
16.3. iKURZ: Práce s programem Ovzduší v ohlašovací agendě za rok 2017 do ISPOP
Duben    
19.-20.4. RECYYLING 2018
24.-25.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

  

 

Novinky

07.12.2017 09:56

Aktuální problémy v oblasti sběru elektrozařízení

Podíváme-li se na výsledky sběru elektrozařízení za poslední roky, je možné konstatovat, že si Česká republika rozhodně nevede špatně. V roce 2016 bylo dle výpočtu stanoveného příslušnou evropskou směrnicí sebráno 50,5 % všech elektrozařízení uvedených na trh. Zdá se tedy, že dosažení konečného cíle ve výši 65 % v roce 2021 bude při současném trendu nárůstu sběrů velmi jednoduché. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že vše funguje tak jak má, trend je zdravý, a není tedy důvod cokoliv měnit.

Přesto zde Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vnímá řadu problémů, na které je třeba upozorňovat a které ve výsluní vykazovaných úspěchů zůstávají odborné veřejnosti poněkud skryty.

 

Neporovnatelnost výsledků kolektivních systémů

Sběr elektrozařízení je realizován prostřednictvím několika kolektivních systémů (KS), tedy zvláštních organizací, jejichž působnost je daná zákonem o odpadech. Každý KS pak vykazuje určité výsledky, které svádějí ke vzájemnému porovnávání a činění závěrů, který KS je nejefektivnější – měřeno podílem sběru a celkových finančních nákladů systému. Toto jednoduché srovnání však učinit nelze, neboť výsledky sběru KS jsou založeny na odlišných metodických základech a nelze je proto vzájemně porovnávat.

Důvodem tohoto stavu je zejména skutečnost, že některé KS prakticky vůbec nekontrolují to, co jim vykazují jejich smluvní partneři. Nekontrolují tedy ani, zda všechna vykazovaná sebraná elektrozařízení spadají pod působnost definice elektrozařízení, resp. zda to vůbec elektrozařízení jsou (např. různá průmyslová zařízení jsou sice elektroodpadem dle katalogového čísla, ale ne již podle příslušné části zákona regulující zpětný odběr či oddělený sběr).

Další nejednotnost vedení evidencí je zapříčiněna tím, že přinejmenším jeden z etablovaných KS eviduje množství výrobků uvedených na trh na základě evidence kusů, přičemž údaje o hmotnosti jsou pak stanovovány na základě vlastních přepočtových koeficientů. Tato praxe je dle názoru MŽP již za hranou zákona, a proto oslovilo všechny KS, pokud tento přístup aplikují, aby od něj upustily a vedení evidencí přizpůsobily zákonným požadavkům.

 

Sběrná síť a registr míst zpětného odběru

V návaznosti na směrnici 2012/19/EU byl zákonem o odpadech vytvořen tzv. registr míst zpětného odběru (Registr). Základním smyslem vzniku této databáze mělo být, že zpřístupní občanům informace o tom, na jaká nejbližší místa mohou odnášet svá nepotřebná elektrozařízení.

Většina kolektivních systémů tuto základní ideu pochopila a do Registru zadává pouze ta místa, která jsou veřejně dostupná všem občanům v určitou provozní dobu (např. sběrné dvory, pouliční sběrné nádoby, nádoby u posledních prodejců atd.). Naproti tomu některé kolektivní systémy vykazují do Registru veškerá svá sběrná místa. Uvádí tedy i místa neveřejná, což jsou ta, k nimž má přístup pouze omezená skupina občanů. Klasickým neveřejným místem je tak např. sběrný box umístěný v určité firmě, který je určen výhradně pro elektrozařízení vznikající při činnosti dané firmy, a pokud to daná firma
umožní, tak případně i pro elektrozařízení pocházející z domácností jejích zaměstnanců. Nádobu však nemohou využívat jiní občané, neboť k ní nemají přístup. Možná že mnohé instituce vůbec netuší, zda vůbec, natož jak, jsou v Registru veřejně prezentovány. Není např. vzácností zde najít informaci, že určitá mateřská školka je místem zpětného odběru pro všech deset skupin elektrozařízení (ledničky, pračky, lékařské přístroje…).

Uvedený přístup některých KS samozřejmě zcela devalvuje celý smysl vzniku Registru, přičemž skutečné důvody, proč KS volí takovýto postup, může být pouze předmětem spekulací. Obvykle se MŽP setkává s odůvodněním, že zákon o odpadech přikazuje výrobci v § 37s povinnost vkládat do Registru všechna jím zřízená místa zpětného odběru, přičemž však legislativní úprava dále nedefinuje veřejná a neveřejná místa, resp. případné označování neveřejných míst v registru by šlo nad rámec zákonných požadavků, a k tomu není možné KS nutit.

Problém je nicméně pravděpodobně složitější, a dané KS nejspíše využívají další nejednoznačnosti zákona o odpadech v tom, že mají za to, že požadavek na vytvoření minimální sběrné sítě daný § 37k odst. 6 zákona o odpadech (sběrné místo minimálně v každé obci s počtem obyvatel vyšším než 2000) může být splněn právě i zřízením jen neveřejného místa.

Ministerstvo proto v reakci na stávající praxi připravilo změnu Registru tak, aby umožňoval občanům při hledání filtrovat právě veřejná a neveřejná místa. Je však otázkou, zda předmětné KS budou tuto novou funkcionalitu již nyní respektovat, když jim příslušná povinnost přímo nevyplývá z aktuální legislativy.
Každopádně návrh nově připravovaného zákona o výrobcích s ukončenou životností již s povinností oddělovat veřejná a neveřejná místa v Registru přímo počítá.

 

Eroze rozšířené odpovědnosti výrobce

Dalším z palčivých problémů, který je v tuto chvíli relevantní pro ČR, je to, co může být pracovně nazýváno postupnou „erozí rozšířené odpovědnosti výrobce“. Základním smyslem jakékoliv rozšířené odpovědnosti výrobce (Extended Producer Resonsibility – EPR) je totiž zajištění dostatečných finančních zdrojů na budoucí sběr a recyklaci výrobku při jeho uvedení na trh. Jinými slovy jde o to, aby tyto náklady nemusely nést původci odpadu (zejména spotřebitelé, obce).

Bohužel v ČR v poslední době dochází k trendu, že některé KS vypovídají obcím smlouvy, a současně také prakticky všechny kolektivní systémy dlouhodobě snižují obcím odměny za zajišťování zpětného odběru, tzn., např. odměny za to, že obec prostřednictvím sběrného dvora sbírá pro KS od občanů elektrozařízení. Mnohé obce jsou tak stavěny do situace, že pro své občany zajišťují sběr elektroodpadu, a mají s tím určité náklady, ale tyto jim nikdo nesubvencuje, nebo jen v marginální míře. Finanční zátěž spojená se sběrem elektrozařízení je tedy pozvolna přesouvána na obce, potažmo občany těchto obcí.

Problém je částečně způsoben tím, celý článek, který vyšel v časopise Odpadové fórum č. 12/2017, čtěte ZDE

 

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE

 

07.12.2017 09:55

Jak žít lépe a levněji s dotacemi?

Přemýšlíte o rekonstrukci domu, nebo o stavbě nového? Pokud ano, věnujte pozornost článku v nové Prioritě SFŽP o programu Nová zelená úsporám. Dočtete se, že můžete získat až stovky tisíc korun na stavbu s nízkou energetickou náročností a že podporujeme i úsporná opatření na již stojících domech. Pokud zateplíte či vyměníte okna, můžete dostat desítky tisíc korun. V Prioritě se také dozvíte, jak pokračuje příprava nového programu financovaného z Norských fondů. Nová Priorita ke stažení ZDE

07.12.2017 08:15

Brno má novou webovou aplikaci pro odpadové hospodářství

Kam zajít do sběrného střediska? Potřebujete upozornit na chybějící kontejner na tříděný odpad? S tím Vám v Brně pomůže a další zajímavosti ukáže nová webová aplikace.

Prezentace stavu odpadového hospodářství v sobě spojuje více různých aplikací analytického a geografického zaměření. Například se v ní zobrazuje dostupnost kontejnerů tříděného odpadu a také monitoring jejich přeplněnosti.

„Občané mohou v aplikaci zjistit, jak daleko musí jít ke kontejneru s tříděným odpadem, nebo jak dlouho jet autem do sběrného dvora,“ vysvětluje náměstek primátora pro oblast Smart city Jaroslav Kacer.

Aplikace dále ukazuje analýzu dostupnosti středisek sběrného odpadu nebo umístění odpadkových košů ve městě. Většina aplikací, které lze v prezentaci vidět, bude v průběhu příštího roku provázána s „živými daty,“ aby vždy ukazovala aktuální stav. Aplikace bude také doplněna o možnost označení vhodných míst, ve kterých dle názoru občanů kontejnery na tříděný odpad chybí.

Každý den je z brněnských ulic svezeno zhruba 225 tun odpadu. V Brně se odpadu zbavujeme prostřednictvím více jak 55 000 kontejnerů na směsný komunální odpad a více jak 3 500 kontejnerů na tříděný odpad. V neposlední řadě tisíce malých odpadkových košů, které pomáhají udržovat brněnské ulice čisté. K zpracování odpadu slouží také střediska sběrného odpadu, kde je možné přinést odpad, který není možné odhodit do kontejnerů

Odkaz na prezentaci stavu odpadového hospodářství: https://arcg.is/Smvqi.

07.12.2017 07:35

V Londýně začaly jezdit první černé elektrotaxíky

V úterý začaly v Londýně jezdit první verze tradičních černých taxíků na elektrický pohon. Britská metropole tak začala plnit plán snížení smogu v ulicích. Do roku 2021 má takových vozidel jezdit ve městě zhruba 9000, což je polovina celkového počtu. Elektrické verze vozů se nazývají TX eCity. Jsou větší než původní verze, mají prosklenou střechu a mohou pojmout až šest cestujících. Jejich dojezdová vzdálenost bez zapnutí benzínového generátoru je skoro 130 kilometrů, s jeho zapnutím přes 600 kilometrů.

07.12.2017 07:30

Přes 200 států chce omezit znečišťování moří plasty

Záměr omezit znečišťování moří plasty vyjádřilo ve středu v keňském Nairobi přes 200 států. Jejich zástupci podepsali právně nezávaznou rezoluci na setkání uspořádaném Programem OSN na ochranu životního prostředí (UNEP).

Signatáři se zavázali sledovat množství umělých hmot, které vypouští do oceánů. UNEP varuje, že při pokračování současného trendu bude v mořích za 33 let více plastů než ryb. Nyní se podle UNEP dostává ročně do oceánů osm milionu tun umělohmotných předmětů jako jsou lahve či obaly. Ty hubí mořský život a zprostředkovaně pronikají do lidského potravního řetězce.

Nejvíc plastového odpadu produkuje Čína, jeho objem se ale snaží snížit, řekl agentuře Reuters šéf UNEP Erik Solheim. Zároveň vyzval, aby vlády zakázaly či předělaly některé obaly.

Rezoluci iniciovalo Norsko, podle kterého jde o krok směrem k právně závazným dohodám. Na Oslo problém přímo doléhá, prohlásil norský ministr životního prostředí Vidar Helgesen. "Našli jsme stopy umělých hmot uvnitř slávek, které rádi jíme," uvedl. Zmínil také případ vyčerpané velryby vyvržené na břeh, kterou museli zabít. V jejím břiše prý objevili 30 plastových tašek.

 

 

Zdroj: ČTK

06.12.2017 19:38

Trh s plasty se hroutí. Nastal čas na podporu výrobků z recyklovaných materiálů?

Dosud se vytříděné plasty z Česka ve velkém odesílaly ke zpracování do Číny. Ta už je ale nechce, má svého odpadu dost, varují zpracovatelé plastů z Vysočiny. Navíc výkupní ceny klesají. Podle odborníků hrozí, že ztráty doplatí města a obce a ty přenesou náklady na občany. Do prognóz, kdy a zda vůbec se trh vrátí na původní úroveň, se nyní nikdo nechce příliš pouštět. Ale z vyjádření jednatelů zpracovatelských firem je znát spíše skepse. Podle nich proto nastala doba, aby se do hry vložil stát či evropské instituce. Měly by začít podporovat společnosti, které z recyklovaných materiálů vyrábějí například plotové latě, zatravňovací dlažbu nebo řadu dalších věcí. Více ZDE

 

Doporučujeme:

POLEMIKA: Zákaz importu odpadů do Číny (Odpadové fórum 11/2017)

 

 

Zdroj: iDNES.cz

06.12.2017 19:14

Zásadní reakce MŽP na reportáž ČT o zpětném odběru pneumatik

MŽP reaguje na nepřesné a zavádějící informace o zpětném odběru pneumatik odvysílané 3. prosince 2017 v hlavní zpravodajské relaci ČT Události.

Z reportáže Blanky Poulové mohli někteří diváci nabýt pocit, že sběrné dvory nebudou od 1. ledna 2018 přijímat ojeté pneumatiky a že tento krok vychází z nějaké nové celostátní právní úpravy. Není pravda, že by sběrné dvory přestaly odebírat použité pneumatiky, a žádná zákonná úprava, která by toto stanovila, od 1. ledna 2018 v platnost či účinnost nevstupuje. Jestliže sběrné dvory v Jihlavě nebudou od 1. ledna 2018 odebírat pneumatiky, jedná se čistě o rozhodnutí jihlavského magistrátu, který takto samozřejmě postupovat může. Zákon totiž obcím žádnou povinnost odebírat pneumatiky povinně ve sběrných dvorech nestanovuje.

Zpětný odběr nadále beze změn provádí některé jiné sběrné dvory po celé ČR a hlavně místa zpětného odběru pneumatik, která podle zákona musejí výrobci a dodavatelé pneumatik povinně zřizovat. Zpětný odběr ale provádí pouze ta místa zpětného odběru pneumatik, která s výrobci/dovozci dobrovolně uzavřela smlouvu, a nikoliv všechny pneuservisy a autoservisy, jak - opět nepravdivě - zaznělo v reportáži. Seznam míst zpětného odběru (tento odběr je vždy bezplatný a nezáleží na tom, kde motorista nové pneumatiky pořídil/koupil) je k dispozici na stránkách MŽP.

06.12.2017 19:04

Obchodování s emisními povolenkami a teplárenství

V listopadu tohoto roku bylo dosaženo dohody mezi estonským předsednictvím a Evropským parlamentem ohledně reformy systému obchodování s emisemi (ETS) pro období po roce 2020. Skončil tak obtížný, téměř rok trvající proces vyjednávání. Dohodu již potvrdili stálí zástupci členských států při EU a finální znění bylo předloženo ke schválení Evropskému parlamentu.

„Základní legislativa pro IV. obchodovací období od roku 2021 ponechala řadu kompetencí na členských státech. Česká republika se bude muset rozhodnout, jak tyto možnosti využije," konstatuje výkonný ředitel Teplárenského sdružení Martin Hájek.

Reforma zachovává bezplatné přidělování povolenek na výrobu tepla na úrovni 30 % referenční hodnoty do roku 2030. Nové členské státy, mezi které patří i Česká republika, budou moci až 60 % objemu povolenek pro aukce přidělit bezplatně na výrobu elektřiny výměnou za investice do modernizace energetiky. Nově bude zřízen tzv. modernizační fond, do kterého bude převedena část výnosů z prodeje povolenek a s nímž budou moci opět hospodařit nové členské státy včetně České republiky.

Podle Hájka by měla Česká republika co nejvíce využít příležitostí pro modernizaci domácí energetiky, kterou jí reforma systému emisního obchodování poskytuje. V teplárenství představují významnou příležitost pro snížení spotřeby energie i vypouštěných emisí zejména rekonstrukce parních rozvodů tepla.

Nákup povolenek je významným nákladem pro provozovatele soustav zásobování teplem, na druhé straně by mohli profitovat z bezplatného přidělování povolenek nebo modernizačního fondu, do něhož bude přesunuta část výnosů z jejich prodeje. Regulace trhu s emisními povolenkami po roce 2020 proto bude jedním z témat konference Dny teplárenství a energetiky 2018, která se uskuteční 24. – 25. 4. 2018 v Hradci Králové. „Možnosti využití bezplatného přidělování povolenek a modernizačního fondu v teplárenství budou jedním z důležitých témat, o němž budeme diskutovat se zástupci státní správy,“ doplňuje Martin Hájek.

Nač lze fond využít

Modernizační fond bude financován vydražením 2 % celkového počtu povolenek a jeho cílem bude posílit energetickou účinnost a modernizaci odvětví energetiky v členských státech, které mají HDP na obyvatele nižší než 60 % průměru EU. Většina prostředků z tohoto fondu bude vedle podpory spravedlivé transformace v regionech, v nichž je vysoký podíl pracovníků v odvětvích závislých na uhlíku, využita k podpoře investic do výroby a využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů, ke zlepšení energetické účinnosti, skladování energie a modernizace energetických sítí včetně dálkového vytápění. Vyloučeny budou projekty v oblasti výroby energie využívající pevná fosilní paliva.

Členské státy s nízkými příjmy budou rovněž moci modernizovat své odvětví energetiky až do výše 40 % povolenek určených k dražbě. Tento podíl lze navýšit až na 60 % převedením dodatečných povolenek z podílu vyhrazeného na účely solidarity.

Současně dojde k podstatnému posílení celého systému. Strop pro celkový objem emisí se bude každoročně snižovat o 2,2 % (lineární redukční koeficient), namísto dosavadních 1,74 %. Objem povolenek, které budou každoročně umisťovány do rezervy tržní stability, se do konce roku 2023 zdvojnásobí. V roce 2023 pak začne fungovat nový mechanismus, který omezí platnost povolenek v rezervě tržní stability, pokud jejich počet přesáhne počet aukcionovaných povolenek v předchozím roce. O dohodnutém znění revize směrnice bude začátkem příštího roku hlasovat Evropský parlament.DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY


Kdy: út 24.4. – st 25.4. 2018


Pořadatel: Teplárenské sdružení ČR


Kde: Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS, Hradec Králové

 

Zastoupení pro jednání s médii:

Denisa Ranochová, tel.: 608 445 255, e-mail: denisa@ranochova.cz

 

Manažer konference:

Mirka Kunčáková, tel.: 602 728 448, e-mail: mkuncakova@exponex.cz
 

06.12.2017 13:30

Připomínky: Návrh vyhlášky pro nakládání s těžebním odpadem

Cílem novely je specifikace náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem, a to s ohledem na činnost prováděnou při nakládání s těžebním odpadem a místo nakládání s těžebním odpadem. Dále je novelou doplněn způsob hodnocení vlastností těžebního odpadu o vyhodnocení oxidačních vlastností a možností geochemických změn v tělese odvalu a doplnění potenciálního ohrožení života o faktor možného narušení konstrukce odvalů vznikem kaverny v tělese odvalu. Více ZDE

06.12.2017 13:20

Připomínky: Návrh vyhlášky o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu

Ministerstvo životního prostředí předkládá návrh vyhlášky o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu na základě nového zmocnění uvedeného v § 22 odst. 1 písm. f) až i) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „zákon“), které bylo vloženo do zákona novelou zákona, provedenou zákonem č. 41/2015 Sb. Předmětem této vyhlášky je stanovení:

 

 

 • způsobu vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (§ 5 odst. 1 zákona) a způsob posuzování územně plánovací dokumentace včetně rámcového obsahu stanoviska k územně plánovací dokumentaci (§ 5 odst. 2 zákona),
 • postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při zpracovávání a projednávání návrhů na stanovení dobývacích prostorů určením obsahu a způsobu vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, včetně údajů potřebných pro vyhodnocení z hlediska dopadů na zemědělský půdní fond (§ 6 zákona),
 • postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při stavební, těžební a průmyslové činnosti, terénních úpravách a při geologickém a hydrogeologickém průzkumu určením obsahu a způsobu vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, včetně údajů potřebných pro vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (§ 8 a 9 zákona), a
 • způsobu provádění rekultivace půdy, obsah plánu rekultivace a podklady pro změnu rekultivace z titulu ochrany přírody (§ 9 a 10 zákona).


Další podrobnosti ZDE
 

06.12.2017 13:13

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil dvě spojení v oblasti vodárenství

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil v minulých dnech ve zjednodušených řízeních dvě spojení soutěžitelů v oblasti vodohospodářských služeb.

V rámci prvního správního řízení bylo povoleno spojení soutěžitele VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. se společnostmi Vodohospodářská společnost Sokolov , s.r.o., a Středočeské vodárny, a.s.

Ve druhém rozhodnutí Úřad povolil soutěžiteli Severočeská vodárenská společnost a.s. převzetí výlučné kontroly ve společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Obě spojení soutěžitelů splňovala podmínky pro využití zjednodušené procedury a Úřad tedy konstatoval, že spojení nebudou mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.

06.12.2017 12:53

Možnosti dotace v oblasti IPPC z Operačního programu Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí o podporu poskytovanou v rámci předmětného specifického cíle OPŽP SC 3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení.

V rámci toho SC 3.5 a zveřejněné výzvy č. 1/2017 IFN lze podpořit rekonstrukci nebo nákup nejlepších dostupných technik a nově vznikajících technik vedoucích k omezení emisí znečišťujících životní prostředí (zejména v oblasti průmyslových odpadních vod a hlukové zátěže) a dále opatření s cílem zvýšení bezpečnosti provozů a snížení míry environmentálních rizik.

Po schválení revize Programového dokumentu OPŽP Evropskou komisí (předpoklad konec roku 2017) bude tato výzva modifikována doplněním nové aktivity podpory k pořízení přístrojů a technik pro monitorování a měření emisí vznikajících průmyslovou činností (předpoklad I. čtvrtletí 2018).

Podpora bude poskytována prostřednictvím finančního nástroje. Projekty budou financovány v podobě zvýhodněné půjčky, která patří mezi tzv. inovativní finanční nástroje (IFN), které mají v dalším programovém období postupně nahradit dosavadní, čistě dotační financování z evropských zdrojů.

Minimální výše půjčky je 35 % celkových způsobilých výdajů. Půjčka může být kombinována s dotací z prostředků SFŽP v maximální výši 25 % celkových způsobilých výdajů. Dotaci není možné poskytnout samostatně (lze ji získat jen při současném čerpání minimální 35% půjčky). Je na žadateli, jak si jednotlivé finanční nástroje zkombinuje (vždy min. 35 % půjčka, max. 25 % dotace). Kombinace půjčky a dotace nemůže překročit 100 % celkových způsobilých výdajů vynaložených na projekt, přičemž se zohledňují limity veřejné podpory.

Výhodou nového finančního nástroje je nulový úrok po dobu realizace projektu a nízká fixní úroková sazba ve výši 0,45 procent po celou dobu splácení, která činí maximálně 10 let. Možné je také využít odklad splátek, a to až o 14 měsíců po ukončení fyzické realizace projektu, a poté o další až 2 roky v rámci maximální doby splácení. Předčasné splacení půjčky nebo naopak odložení splátek přitom není svázáno s žádnými dalšími poplatky či sankcemi.

Žádosti lze předkládat od 16. října 2017 do 29. června 2018, resp. do vyčerpání určené alokace. Předkládané žádosti budou administrovány průběžně.

Poskytování podpory v rámci inovativních finančních nástrojů probíhá v souladu se směrnicí MŽP č. 8/2017, Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020, Závaznými pokyny pro žadatele v rámci IFN a dalšími závaznými dokumenty. Na stránkách SFŽP naleznete závazné dokumenty k předmětné výzvě č. 1/2017 IFN, stejně jako další relevantní dokumenty, se kterými je vhodné se seznámit.

V Pravidlech pro žadatele a příjemce naleznete mimo jiné požadované přílohy k žádosti, obecná kritéria přijatelnosti a pravidla veřejné podpory.

Oproti předchozímu programovému období byl výrazně zredukován počet příloh k žádosti. U projektů zaměřených na omezení průmyslového znečištění se již v rámci žádosti nedokládá např. stanovisko krajského úřadu, stanovisko MŽP, stanovisko ČIŽP.

Jelikož financování plánovaného projektu bude podléhat veřejné podpoře nebo bude v režimu de minimis, bude se výše nebo míra podpory řídit příslušnými předpisy relevantními pro konkrétní projekt. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole D. 4 Veřejná podpora a podpora de minimis.

Pro další informace a konzultace projektových záměrů se můžete obrátit na Ing. Šárku Peřinovou, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (e-mail: sarka.perinova@mzp.cz).

 

 

Zdroj: MŽP

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

Připomínkové řízení

Vláda - 6.12. 2017

 • Návrh vyhlášky o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a o náležitostech rozhodnutí, opatření obecné povahy, souhlasů, vyjádření a závazných stanovisek vydávaných vodoprávním úřadem (T: 27.12.2017), více ZDE
 • Návrh vyhlášky pro nakládání s těžebním odpadem (T: 29.12.2017), více ZDE

 • Plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2018, tříletý plán a dlouhodobý plán

Novinky - prosinec 2017

Senát - xx.xx. 2017

 • Vyhláška č. 448/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
 •  

EU - veřejné konzultace

PSP ČR - xx.xx. 2017

 •  

EU - novinky ve věstníku EU

 • Rozhodnutí Komise (EU) 2017/2285 ze dne 6. prosince 2017 o změně příručky pro uživatele, která stanoví kroky nutné k účasti v systému EMAS podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (oznámeno pod číslem C(2017) 8072)
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2117 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro výrobu velkého množství organických chemických látek (oznámeno pod číslem C(2017) 7469)
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2102 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1984 ze dne 24. října 2017, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech stanovují referenční hodnoty na období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 pro každého výrobce nebo dovozce, který podle uvedeného nařízení oznámil, že od 1. ledna 2015 zákonně uvedl na trh částečně fluorované uhlovodíky
 • Přijetí rozhodnutí Komise o oznámení předloženém Českou republikou o upraveném přechodném národním plánu podle čl. 32 odst. 6 směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích
 • Nařízení Komise (EU) 2017/1941 ze dne 24. října 2017, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 o ekoznačce EU

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 8.11. Příjem žádostí o dotace na tříděný odpad a proti znečištění vody se prodlužuje! VÍCE
 • 2.11. Podnikům se nabízí nová možnost dotací na energetické úspory, VÍCE
 • 1.11. 100 milionů korun půjde pro obce na ekologická auta, VÍCE
 • 31.10. Na likvidaci starých hydrogeologických vrtů půjde 20 milionů, VÍCE
 • 27.10. Odstartovala pilotní výzva na inovativní finanční nástroje, VÍCE
 • 14.10. MŽP vyhlásilo nové dotace na domovní čističky odpadních vod, VÍCE

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE

Dotační programy:

 • Operační program Životní prostředí (OPŽP) - ZDE
 • Národní program Životní prostředí (NPŽP) - ZDE
 • Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie (Program Efekt) - ZDE
 • Zvýhodněný úvěr v programu Energ - ZDE

 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)- ZDE
 • Program Dešťovka - ZDE

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE