Více času na podstatné

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Říjnové předkonferenční číslo, jehož hlavním tématem je Elektroodpad, je na světě. Kromě finálního programu konference PVO 2017, která se koná už tento týden, v časopise najdete: Další podrobnosti - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 

 

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Říjen    
12.-13.10.

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ - 4. ročník národní konference

17.10.

ROZPTYLOVÉ STUDIE V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ

17.10. POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA) - vč. výkladu o aktuálně schvalovaných změnách zákona
17.10. AIR TRITIA konference: Znečištění ovzduší na pomezí 3 států
18.10. PODNIKOVÁ EKOLOGIE PRO ZAČÁTEČNÍKY, Hradec Králové
19.10. Seminář Aktuální otázky řízení skládek 2017
19.-20.10.

CEE Energy Transition

23.-26.10.

64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017

24.10. ODPAD ZDROJEM … aneb cirkulární ekonomika a ekoinovace i ve vodním hospodářství měst, obcí a v průmyslu
Opakování: 26.10.
27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
31.10. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
31.10. GDPR - nové obecné nařízení o ochraně osobních ůdajů, Hradec Králové
Listopad    
1.11. Aktuální otázky vodohospodářské, polutanty moderní doby
2.11. 12. ročník konference SEDIMENTY Z VODNÍCH TOKŮ A NÁDRŽÍ, Praha
7.11.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

7.-8.11. Konference „Provoz vodovodů a kanalizací 2017“
7.-9.11. Legislativa ochrany životního prostředí v praxi se zaměřením na aktuální změny
9.11. VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - OLOMOUC
14.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 15.11.
20.11. Konference Povinnosti v podnikové ekologii
22.11. PODNIKOVÁ EKOLOGIE PRO ZAČÁTEČNÍKY - Základní přehled povinností v oblasti OŽP pro podnikatelské subjekty
24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
28.11.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

Prosinec    
5.12.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 2. TERMÍN

7.12.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

7.12. INTERNÍ AUDITOR EMS - PRO POKROČILÉ - HRADEC KRÁLOVÉ
12.12. NOVINKY V OBLASTI BOZP s výhledem na rok 2018 - Hradec Králové
15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018
Leden
4.1. VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 3. TERMÍN
11.1.

OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI (OVZDUŠÍ A ODPADY) V ROCE 2018 - PRAHA

11.1. ISPOP - NOVINKY 2018 Hradec Králové
16.1. ISPOP - NOVINKY 2018 Brno
23.1.-24.5. Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG - Hradec Králové
23.1.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA 2. TERMÍN

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

11.10.2017 07:30

Rozhlas: Mikroplasty ve vodě i v jídle. Kde se tam vzaly?

 

Možná jste také zaznamenali zprávu o studii, která na různých místech světa zkoumala obsah mikroskopických kousíčků plastů v pitné vodě. Krátce na to se objevila zpráva, že miniaturní částečky plastu objevili vědci také v balíčcích mořské soli na vaření, kterou zakoupili v obchodech v USA, Evropě nebo Číně. Podle MUDr. Kožíška, experta SZÚ, se obsahu mikroplastů v pitné vodě nemusíme bát. Čistá voda běžně obsahuje mikročástice, které pouhým okem nevidíme, aniž by nám nějak škodily. Další informace a audio ZDE

 

 

Zdroj: Rozhlas.cz

10.10.2017 19:14

Průzkum: Postoj společnosti k projektu čisté mobility ve vztahu k jeho medializaci a propagaci

Redakce www.tretiruka.cz byla oslovena s pomocí anonymního výzkumu souvisejícího se zpracováním diplomové práce. Cílem diplomové práce je analýza postoje vybraného vzorku společnosti k projektu čisté mobility z pohledů vnímání projektu k šetrnosti k životnímu prostředí a dostatečnosti jeho medializace a propagace. Redakce ráda vyhověla a předem děkujeme čtenářům za účast v průzkumu.

 

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás s prosbou Vašeho zapojení do výzkumu souvisejícího se zpracováním mé diplomové práce s názvem „Vybrané projekty realizované v oblasti životního prostředí a jejich provázanost na potřeby environmentálního vzdělávání dospělých“.

Cílem diplomové práce je analýza postoje vybraného vzorku společnosti k projektu čisté mobility z pohledů vnímání projektu k šetrnosti k životnímu prostředí a dostatečnosti jeho medializace a propagace.

Dovolte mi, abych Vám krátce vysvětlila hlavní téma mého šetření:

Čistá mobilita klade hlavní důraz na aktivní přístup obyvatel k životnímu prostředí, ve kterém žijí. Zejména na zlepšování  vztahu týkajícího se změny přístupu k dopravě, který je komfortní, ale také co nejméně zatěžuje životní prostředí – např. pěší chůze, jízdní kolo, veřejná a městská hromadná doprava, elektromobilita a jiné formy individuální dopravy s nízkými emisemi, bike-sharing, car-sharing a vše, co lze užít společně, a mnoho dalšího.

Velice děkuji za Vaši vstřícnost a přeji příjemný den.

Dotazník spustíte kliknutím na tento odkaz: https://www.survio.com/survey/d/L6N8X8O4D4J3Y1D1K

 

S přátelským pozdravem

 

Bc. Jana Turková

10.10.2017 14:15

Miloš Babiš: Přeměna odpadů na druhotné suroviny je klíčem k oběhovému hospodářství

Jako poslanec Parlamentu České republiky a člen výboru pro životní prostředí dlouhodobě pracuji na přípravě nového legislativního základu pro vyšší využití inertních stavebních a demoličních odpadů. V dnešní době obrovské produkce odpadů, je nutné myslet na to, jak jich co největší množství využít v další produkci.

Pokud jde o stavební odpad, nyní ho většina směřuje přímo na skládky, a to z důvodu jeho klasifikace podle zákona o odpadech. Právě proto u nás každoročně zbytečně na skládkách skončí miliony tun směsí betonu, zemin a kameniva, které by alespoň zčásti mohly být opětovně využity na stavbách. Přitom díky znovuvyužití bychom šetřili vlastní nerostné bohatství, nemuseli bychom ani tolik surovin dovážet a s tím samozřejmě souvisí další úspory v oblasti dopravy, ale i životního prostředí, které doprava významně znečišťuje. Celková koncepce tak míří k cirkulární ekonomice, kde se předchází vzniku odpadů. Prakticky to znamená, že výrobky, které by po skončení svého životního cyklu skončily na skládce, se zpracovávají na nové suroviny pro další výrobu.

Nápady pro využití odpadů v České republice jsou. Část firem již nové technologie vyvíjí, je však nutné tyto zatím spíše ojedinělé snahy podpořit i legislativně. Příkladem využití stavebně demoličních odpadů jako plnohodnotné suroviny může být jejich zpracování do prefabrikátů použitých opětovně při stavbách budov a další infrastruktury. Obdobně se ze struskového kameniva vyrábí betonové bloky s jednoduchou montáží a demontáží, které jsou po ukončení své životnosti opět recyklovatelné. Zajímavé využití našlo také kabelové PVC, které je možné přeměnit na pokrytí podlah výrobních hal a skladů. Podobně je možné vyrábět dlažbu ze směsi odpadních termoplastů. I tyto materiály lze pak znovu recyklovat. V oboru stavebnictví pak v souvislosti s rozvojem montovaných staveb našla využití odpadová pšeničná sláma, ze které se vyrábí stavební desky.

Mimo běžnou praxi se využitím odpadních materiálů zabývají také vysoké školy technického zaměření. Jedním z nejzdařilejších příkladů je výroba termoizolačních desek a tepelné a akusticky izolační vaty z polyesterových vláken, které jsou odpadním produktem výroby. Velkou otázkou je pak efektivní využití různých druhů zemin při stavebních pracích. Část zeminy bývá při výkopových pracích jako nevhodná odvážena na skládky. Jedním z nápadů tak jsou také samozhutnitelné zálivky, které mohou i nevhodné zeminy stabilizovat.

Opakovanému využití stavebních materiálů v celém hospodářství brání řada legislativních problémů. Slibný návrh novelizace vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu nakonec nepřinesl novou koncepci, která by umožnila větší využití asfaltových směsí a zeminy. I přes tuto zkušenost jsem začal úzce spolupracovat s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem průmyslu a obchodu na přípravě nové vyhlášky, podle které bude možné odpadní materiál, dosud označovaný pouze za odpad, považovat za vedlejší produkt. V první řadě se jedná o opětovné využití asfaltových směsí, následně bychom do koncepce chtěli připojit další komodity, například betony, pro jejichž využití je velký prostor, jak je ostatně patrné z výše uvedených příkladů.

Doufám tedy, že se postupně podaří prosadit vyjmutí jednotlivých materiálů z odpadového toku při zachování zajištění bezpečnosti lidského zdraví a jejich opětovné využití, které významným způsobem pomůže životnímu prostředí.

 

NENECHTE SI UJÍT JIŽ TENTO TÝDEN!

 

Autor: Miloš Babiš, poslanec Parlamentu České republiky

Zdroj: Odpadové fórum 9/2017

10.10.2017 13:39

Druhý ročník soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“ vyhlášen!

Soutěž organizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a její cílem je zvýšit zájem o využívání recyklovaných odpadů/druhotných surovin. Soutěž probíhá v pěti specializovaných kategoriích zaměřených na základní, střední a vysoké školy, na firemní sektor a na sféru veřejné správy. „Smyslem soutěže je připravit Českou republiku na přechod k oběhovému hospodářství, které je novým ambiciózním směrem Evropské unie. Zároveň vhodnou formou upozorňujeme na potřebu chovat se k surovinám zodpovědně, s rozumem a péčí,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. Do jejího 1. ročníku se přihlásilo 127 účastníků. Podrobné informace o soutěži a informace o prvním ročníku jsou k dispozici na webu MPO www.mpo.cz.

 

 

 

NENECHTE SI UJÍT JIŽ TENTO TÝDEN!

10.10.2017 13:16

Text novely zákona EIA ke stažení

Jak jsme Vás již informovali, novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, která by měla zjednodušit proces posuzování vlivu stavebních záměrů na životní prostředí, vyšla ve Sbírce předpisů ČR pod číslem č. 326/2017 Sb. (částka č. 111). Novela EIA bude platná od 1. listopadu 2017. Upozorňujeme, že novelou zákona EIA se v aktuálním čísle věnuje časopis Odpadové fórum. Text novely zákona si můžete stáhnout na konci článku.

 

 

326

ZÁKON


ze dne 5. září 2017,

kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 436/2009 Sb., zákona č. 38/2012 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 256/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova "Evropských společenství1)" nahrazují slovy "Evropské unie1)" a slovo "úřadů" se nahrazuje slovem "orgánů".

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

______________________________________


"1)
Směrnice 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí.
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.".
 

2. V § 1 odst. 3 se slovo "předpisů,1a)" nahrazuje slovem "předpisů," a věta druhá se zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 1a se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

3. V § 2 se za slova "Posuzují se vlivy na" vkládají slova "obyvatelstvo a", za slovo "ekosystémy," se vkládají slova "biologickou rozmanitost,", slova "horninové prostředí," se zrušují, slovo "památky" se nahrazuje slovem "dědictví" a na konci se doplňuje věta "Vlivy na biologickou rozmanitost se posuzují se zvláštním zřetelem na evropsky významné druhy, ptáky a evropská stanoviště15).".

Poznámky pod čarou č. 2 a 15 znějí:

______________________________________


"2) Například zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
 
15) § 3 odst. 1 písm. o) a p) a § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.".
 

4. V § 3 písmeno a) zní:"a) záměrem
1. stavby, zařízení, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu,
 
2. stavby, zařízení, činnosti a technologie, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zákona o ochraně přírody a krajiny mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti,".
 

5. V § 3 písm. b) se za slova "plány nebo programy" vkládají slova "včetně těch, které jsou spolufinancované z prostředků fondů Evropské unie,".

6. V § 3 písm. e) se slova "správním úřadem správní úřad" nahrazují slovy "orgánem správní orgán".

7. V § 3 písmeno g) zní:"g) navazujícím řízením řízení vedené k záměru nebo jeho změně, které podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, jde-li o
1. územní řízení,
 
2. stavební řízení,
 
3. společné územní a stavební řízení,
 
4. opakované stavební řízení,
 
5. řízení o dodatečném povolení stavby,
 
6. řízení o povolení hornické činnosti,
 
7. řízení o stanovení dobývacího prostoru,
 
8. řízení o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem,
 
9. řízení o povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami,
 
10. řízení o vydání integrovaného povolení,
 
11. řízení o vydání povolení provozu stacionárního zdroje,
 
12. řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů,
 
13. řízení, v němž se vydává rozhodnutí nezbytné pro uskutečnění záměru, není-li vedeno žádné z řízení podle bodů 1 až 12, a
 
14. řízení o změně rozhodnutí vydaného v řízeních podle bodů 1 až 13 k dosud nepovolenému záměru nebo jeho části či etapě, má-li dojít ke změně podmínek rozhodnutí, které byly převzaty ze stanoviska,".
 

8. V § 3 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) až n), která znějí:
 

"k) oznamovatelem ten, kdo hodlá provést záměr,
 
l) posouzením vlivů záměru na životní prostředí proces, který sestává z vypracování a projednání dokumentace, zpracování posudku, vydání stanoviska a jeho zahrnutí do příslušného rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení,
 
m) povoleným záměrem nebo jeho částí či etapou záměr nebo jeho část či etapa, k nimž byla vydána rozhodnutí v navazujících řízeních podle písmene g) bodů 1 až 13 vyžadovaná zvláštními právními předpisy,
 
n) podlimitním záměrem záměr uvedený v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii II, který nedosahuje příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena.".
 

9. V § 4 odst. 1 písm. a) až c) a f) se slovo "posuzování" nahrazuje slovy "posouzení vlivů záměru na životní prostředí".

10. V § 4 odst. 1 písmeno d) zní:
 

"d) podlimitní záměry, které dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty, nacházejí se ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu podle zákona o ochraně přírody a krajiny a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,".
 

11. V § 4 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
 

"e) změny podlimitních záměrů, které vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty, v jejichž důsledku podlimitní záměr současně naplní příslušnou limitní hodnotu nebo kritéria podle písmene d) a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,".
 

Dosavadní písmena e) až f) se označují jako písmena f) až g).

12. V § 4 odst. 1 písmeno f) zní:
 

"f) záměry podle § 3 písm. a) bodu 2; tyto záměry podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,".
 

13. V § 4 odst. 1 písm. g) se text "§ 9a odst. 4" nahrazuje textem "§ 9a odst. 6".

14. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
 

"h) části nebo etapy záměru podle § 9a odst. 5; tyto části nebo etapy záměru podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.".
 

15. V § 4 odstavec 2 zní:

"(2) Vláda může rozhodnout, že předmětem posuzování podle tohoto zákona není záměr, popřípadě jeho část, který je určený výhradně pro účely obrany nebo bezprostředního odvrácení nebo zmírnění důsledků mimořádné události, která by mohla vážně ohrozit zdraví, bezpečnost, majetek obyvatelstva nebo životní prostředí, pokud by mohlo posuzování tyto účely nepříznivě ovlivnit.".

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

16. V § 4 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Vláda může dále ve výjimečném případě rozhodnout, že předmětem posuzování podle tohoto zákona není záměr, u kterého veřejný zájem na jeho provedení výrazně převažuje nad veřejným zájmem na ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, není-li vzhledem k okolnostem možné posuzování záměru provést, aniž by byl nepříznivě ovlivněn účel záměru. Součástí návrhu na postup podle věty první je vždy vyjádření Ministerstva životního prostředí (dále jen "ministerstvo"). U záměru vyloučeného podle věty první vládaa) může stanovit jinou formu posuzování,
 
b) zajistí zveřejnění informace o vyloučení podle věty první, jeho důvodech a výsledku posuzování podle písmene a) a
 
c) před vydáním rozhodnutí, které povoluje umístění nebo provedení záměru, informuje Evropskou komisi o důvodech vyloučení podle věty první a poskytne jí informace zveřejněné podle písmene b).
 

(4) Rozhodne-li vláda podle odstavce 3 o tom, že záměr není předmětem posuzování, použijí se § 11 až 13 přiměřeně. U záměrů podle § 4 odst. 1 písm. f) oznamovatel zajistí zpracování posouzení zpracovaného osobou, která je držitelem zvláštní autorizace. Závěry tohoto posouzení zahrne orgán příslušný ke schválení záměru do svého rozhodnutí; § 45i odst. 8 až 11 zákona o ochraně přírody a krajiny se použijí obdobně.".

17. V § 5 odst. 1 se za slova "přímých a nepřímých" vkládá slovo "významných".

18. V § 5 odst. 2 se věta první zrušuje.

19. V § 5 odst. 3 se za slova "i jeho" vkládá slovo "případné" a věta druhá se nahrazuje větou "Posuzují se vlivy související s běžným provozováním záměru i vlivy vyplývající ze zranitelnosti záměru vůči závažným nehodám nebo katastrofám, které jsou pro daný záměr relevantní.".

Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.

20. V § 5 odst. 4 se slovo "nepříznivým" nahrazuje slovy "možným významným negativním" a na konci textu odstavce se doplňují slova ", a dále návrh opatření k monitorování možných významných negativních vlivů na životní prostředí, nevyplývají-li z požadavků jiných právních předpisů".

21. V § 6 odst. 1 se slova "Ten, kdo hodlá provést záměr (dále jen "oznamovatel")," nahrazují slovem "Oznamovatel" a věty druhá a třetí se zrušují.

22. V § 6 odst. 2 se za slova "podlimitní záměr" vkládají slova "nebo jeho změnu podle § 4 odst. 1 písm. d) nebo e)" a slovo "písemně" se nahrazuje slovy "v listinné podobě".

23. V § 6 odst. 3 se slova "k zásadám" nahrazují slovy "ke kritériím".

24. V § 6 odst. 4 se slovo "písemně" nahrazuje slovy "v listinné podobě", text "a e)" se nahrazuje textem "f) a g)", za slova "příloha č. 3 k tomuto zákonu" se vkládají slova "; oznámení se zpracovává se zohledněním současného stavu poznatků a metod posuzování, případných výsledků jiných environmentálních hodnocení podle zvláštních právních předpisů a s případným zohledněním kritérií pro zjišťovací řízení uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu" a slova ", který podléhá posouzení podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu" se nahrazují slovy "podle § 4 odst. 1 písm. a)".

25. V § 6 odstavec 7 zní:

"(7) Pokud oznámení splňuje náležitosti podle odstavců 4 a 6, zveřejní jej příslušný úřad podle § 16 do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Příslušný úřad v téže lhůtě zašle oznámení, popřípadě informaci o oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům.".

26. V § 6 odst. 8 se slova "správní úřady" nahrazují slovem "orgány", číslo "20" se nahrazuje číslem "30" a slova "nemusí přihlížet" se nahrazují slovem "nepřihlíží".

27. V § 7 odst. 2 větě první se text "f)" nahrazuje textem "h)", slova "významně ovlivnit územní" se nahrazují slovy "mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost", slova "zda bude posuzován" se nahrazují slovy "tedy podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí" a věta druhá se nahrazuje větou "Podléhá-li záměr posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle tohoto zákona, je předmětem zjišťovacího řízení také upřesnění podle odstavce 1.".

28. V § 7 odst. 3 se slovo "zásad" nahrazuje slovem "kritérií" a slova "správních úřadů" se nahrazují slovem "orgánů".

29. V § 7 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou "Závěr zjišťovacího řízení neprodleně zašle příslušný úřad oznamovateli, dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným orgánům a zveřejní jej podle § 16.".

30. V § 7 odst. 5 se slova "má být posuzován" nahrazují slovy "podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí" a slovo "zásad" se nahrazuje slovem "kritérií".

31. V § 7 odst. 6 se slova "nebo jeho změna nebudou posuzovány" nahrazují slovy "podle odstavce 2 nepodléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí" a slovo "zásad" se nahrazuje slovem "kritérií".

32. V § 7 odstavce 7 a 8 znějí:

"(7) U záměrů, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zákona o ochraně přírody a krajiny mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, může v odůvodněném písemném závěru příslušný úřad požadovat, aby posouzení zpracované osobou, která je držitelem zvláštní autorizace14), bylo též součástí dokumentace, a to zejména s ohledem na obsah obdržených vyjádření, případně obsah posouzení zpracovaného osobou, která je držitelem zvláštní autorizace.

(8) Byl-li záměr předložen ve variantách, je součástí závěru zjišťovacího řízení i výsledek vyhodnocení jednotlivých variant z hlediska vlivů na životní prostředí s uvedením jejich pořadí. Příslušný úřad může v odůvodněném písemném závěru navrhnout zpracování variant řešení záměru, které se zpravidla liší umístěním, kapacitou, použitou technologií či okamžikem provedení, jestliže je jejich provedení účelné a z technických hledisek možné.".

33. V § 8 odstavec 1 zní:

"(1) Nejde-li o postup podle § 6 odst. 5, zajistí oznamovatel na základě oznámení, vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 8 a odůvodněného písemného závěru podle § 7 odst. 5 zpracování dokumentace osobou k tomu oprávněnou podle § 19, a to v listinné podobě v počtu vyhotovení stanoveném dohodou s příslušným úřadem a v elektronické podobě. Náležitosti dokumentace jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu; dokumentace se zpracovává se zohledněním současného stavu poznatků a metod posuzování a případných výsledků jiných environmentálních hodnocení podle příslušných právních předpisů.".

34. V § 8 odst. 2 se slova "zašle k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistí zveřejnění informace o dokumentaci podle § 16 a na internetu zveřejní vždy alespoň textovou část dokumentace" nahrazují slovy "zveřejní podle § 16 a dokumentaci, popřípadě informaci o dokumentaci, zašle s žádostí o vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům".

35. V § 8 odst. 3 se slova "správní úřady" nahrazují slovem "orgány" a slova "úřad nemusí přihlížet" se nahrazují slovy "příslušný úřad nepřihlíží".

36. V § 8 odstavec 4 zní:

"(4) Po uplynutí lhůty podle odstavce 3 předá příslušný úřad obdržená vyjádření neprodleně zpracovateli posudku.".

37. V § 8 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova "; informaci o vrácení dokumentace zveřejní podle § 16. Není-li doplněná nebo přepracovaná dokumentace předložena ve lhůtě 3 let ode dne vrácení dokumentace podle věty první, příslušný úřad posuzování ukončí".

38. V § 8 odst. 6 se věty druhá a třetí zrušují.

39. V § 9 odst. 2 se slovo "tento" zrušuje a slova ", popřípadě oznámení a všech podaných vyjádření k nim" se nahrazují slovy "a vyjádření k ní podaných, se zohledněním závěrů z veřejného projednání podle § 17, bylo-li konáno".

40. V § 9 odst. 3 se slova "Doba pro zpracování posudku" nahrazují slovy "Příslušný úřad stanoví zpracovateli posudku lhůtu pro předložení posudku, která", slova "Tato lhůta může být" se nahrazují slovy "Tuto lhůtu může", slovo "překročena" se nahrazuje slovy "příslušný úřad na žádost zpracovatele posudku prodloužit" a číslo "30" se nahrazuje číslem "20".

41. V § 9 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova "a stanoví mu přiměřenou lhůtu, ve které je povinen posudek předložit, která nesmí být delší než 30 dnů; současně o tomto postupu vyrozumí oznamovatele".

42. V § 9 odstavec 8 zní:

"(8) Nebude-li posudek předložen ve lhůtě stanovené v § 9 odst. 3 nebo 7, vyzve příslušný úřad zpracovatele posudku k jeho doložení v dodatečné lhůtě 15 dní. Pokud nebude posudek předložen ani po uplynutí dodatečné lhůty, sníží příslušný úřad odměnu o finanční sankce podle § 18 odst. 3 věty první.".

43. V § 9 se odstavce 9 a 10 zrušují.

44. V § 9a odst. 1 se slova "dokumentace, popřípadě oznámení, posudku a veřejného projednání podle § 17 a vyjádření k nim uplatněných" nahrazují slovy "dokumentace, vyjádření k ní podaných, veřejného projednání a posudku" a slova "uplynutí lhůty pro vyjádření k" se nahrazují slovem "obdržení".

45. V § 9a odst. 2 se slovo "úřadům" nahrazuje slovem "orgánům" a slova "zajistí jeho zveřejnění" se nahrazují slovy "zveřejní jej spolu s posudkem".

46. V § 9a odstavec 3 zní:

"(3) Stanovisko je podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních. Stanovisko předkládá oznamovatel v žádosti jako jeden z podkladů pro navazující řízení. Stanovisko musí být platné v době vydání rozhodnutí v navazujících řízeních v prvním stupni.".

47. V § 9a se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Platnost stanoviska je 7 let ode dne jeho vydání. Platnost stanoviska příslušný úřad na žádost oznamovatele prodlouží o 5 let, a to i opakovaně, pokud nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území nebo poznatků a metod posuzování, v jejichž důsledku by záměr mohl mít dosud neposouzené významné vlivy na životní prostředí. Žádost o prodloužení platnosti stanoviska musí být podána před jejím uplynutím; platnost stanoviska neuplyne, dokud není žádost vyřízena. Součástí žádosti o prodloužení platnosti stanoviska je podklad obsahující popis aktuálního stavu dotčeného území včetně souhrnu změn oproti stavu v době vydání stanoviska. Dojde-li ke zrušení rozhodnutí v navazujícím řízení v prvním stupni podle odstavce 3 věty třetí, má se za to, že platnost stanoviska neuplyne dříve než 60 dnů po dni, kdy ke zrušení takového rozhodnutí došlo.

(5) Nelze-li platnost stanoviska prodloužit z důvodu změn podle odstavce 4 věty druhé, které se vztahují pouze k určité části nebo etapě záměru, je taková část nebo etapa předmětem posuzování podle § 4 odst. 1 písm. h). Oznamovatel k takové části nebo etapě záměru předloží oznámení podle § 6 ve lhůtě stanovené příslušným úřadem. Dojde-li k vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6, příslušný úřad platnost stanoviska prodlouží. Nepředloží-li oznamovatel oznámení ve stanovené lhůtě nebo je-li vydán odůvodněný písemný závěr podle § 7 odst. 5, příslušný úřad platnost stanoviska prodlouží jen částečně, a to v rozsahu, ve kterém se jej nedotýkají změny podle věty první.".

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 6 a 7.

48. V § 9a odst. 6 se věta první nahrazuje větou "Nejdříve 90 dnů před podáním žádosti o zahájení navazujícího řízení, nejpozději však v den podání žádosti o zahájení navazujícího řízení, předloží oznamovatel příslušnému úřadu, který vydal stanovisko, dokumentaci pro příslušné navazující řízení včetně úplného popisu případných změn oproti záměru, ke kterému bylo vydáno stanovisko, a to v rozsahu části nebo etapy záměru, která je předmětem navazujícího řízení.", text "f)" se nahrazuje textem "g)" a slova "závazné stanovisko nevydá. Nesouhlasné závazné stanovisko může příslušný úřad vydat také tehdy, pokud dokumentace podle věty první nebyla předána včas nebo pokud popis případných změn není úplný" se nahrazují slovy "vydá souhlasné závazné stanovisko. V tomto závazném stanovisku příslušný úřad s přihlédnutím k podkladům podle odstavce 1 určí, které z podmínek stanoviska jsou v důsledku jiných změn záměru neproveditelné, a to případně v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány. Pokud nebyly dokumenty podle věty první předány ve stanovené lhůtě, má se za to, že nebyly předány".

49. V § 9a se odstavec 7 zrušuje.

50. V § 9c odst. 3 písm. a) se slova "obec dotčená záměrem" nahrazují slovy "dotčený územní samosprávný celek".

51. V § 10a odst. 1 písm. a) se slova "koncepce, u nichž nutnost jejich posouzení, s ohledem na možný vliv na životní prostředí, vyplývá ze zvláštního právního předpisu, a dále koncepce spolufinancované z prostředků fondů Evropských společenství; tyto koncepce podléhají posuzování vždy, pokud je dotčené území tvořeno územním obvodem více než jedné obce" nahrazují slovy "a dále koncepce, u kterých podle stanoviska orgánu ochrany přírody nelze vyloučit významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti podle zákona o ochraně přírody a krajiny; tyto koncepce podléhají posuzování vždy".

52. V § 10a odst. 1 písm. b) se slova "pouze jedné obce" nahrazují slovy "jedné nebo několika obcí, které stanoví využití území místního významu".

53. V § 10a se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu je dán vždy, pokud koncepce stanoví podmínky pro jejich povolování, zejména pokud jde o umístění, povahu, velikost, provozní podmínky nebo požadavky na přírodní zdroje.

(3) Posuzování vlivů záměru na životní prostředí nenahrazuje posuzování vlivů koncepce na životní prostředí. Údaje získané při posuzování vlivů záměru na životní prostředí, případně při hodnocení důsledků záměru na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a na stav jejich ochrany lze využít při posuzování vlivů koncepce na životní prostředí.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

54. V § 10c odst. 1 se za slova "Ten, kdo" vkládají slova "zpracovává koncepci nebo" a slova "ke zpracování koncepce" se nahrazují slovy "k jejímu zpracování".

55. V § 10c odstavec 2 zní:

"(2) Pokud oznámení koncepce splňuje náležitosti podle odstavce 1, zašle příslušný úřad do 10 dnů ode dne jeho obdržení dotčeným orgánům, dotčeným krajům a případně také dotčeným obcím, které příslušný úřad určí s ohledem na předpokládané místní vlivy koncepce na životní prostředí, informaci o přijetí oznámení koncepce spolu s upozorněním na možnost vyjádřit se k oznámení koncepce. V téže lhůtě zveřejní oznámení podle § 16.".

56. V § 10d odst. 1 se slova "koncepce nebo změna koncepce" nahrazují slovy "provádění koncepce nebo její změna může mít významný vliv na životní prostředí a zda".

57. V § 10d odst. 2 se za slova "oznámení koncepce" vkládá slovo "odůvodněným".

58. V § 10d se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

59. V § 10d odst. 5 a v § 10g odst. 3 se slova "správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům" nahrazují slovy "orgánům a dotčeným krajům a případně také dotčeným obcím, které příslušný úřad určil podle § 10c odst. 2,".

60. V § 10e odst. 1 se slova "do 30 dnů ode dne obdržení závěru zjišťovacího řízení" zrušují a za slova "a informovat o tom" se vkládají slova "nejpozději s předáním návrhu koncepce podle § 10f odst. 1".

61. V § 10e odst. 4 se slova "správních úřadů" nahrazují slovem "orgánů".

62. V § 10e se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Předkladatel spolupracuje při zpracování návrhu koncepce s posuzovatelem s cílem zohlednit v koncepci posuzovatelem doporučená opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci negativních vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.".

63. V § 10f odstavec 2 zní:

"(2) Pokud vyhodnocení obsahuje náležitosti podle přílohy č. 9 k tomuto zákonu, zašle příslušný úřad do 10 dnů ode dne, kdy mu byl doručen návrh koncepce, dotčeným orgánům, dotčeným krajům a případně také dotčeným obcím, které příslušný úřad určil podle § 10c odst. 2, informaci o přijetí návrhu koncepce spolu s upozorněním na možnost vyjádřit se k návrhu koncepce. Příslušný úřad zároveň může na základě návrhu koncepce a vyjádření veřejnosti k oznámení stanovit, že od veřejného projednání upouští. V téže lhůtě zveřejní návrh koncepce podle § 16. Pokud vyhodnocení neobsahuje náležitosti podle přílohy č. 9 k tomuto zákonu, vrátí jej v téže lhůtě příslušný úřad k doplnění.".

64. V § 10f odst. 3 se slova "na internetu a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v tisku apod.)," zrušují.

65. V § 10f odst. 4 se za větu první vkládá věta "Veřejné projednání zajišťuje předkladatel." a na konci odstavce se doplňuje věta "Na veřejné projednání návrhu koncepce se nevztahuje § 17.".

66. V § 10f odstavec 6 zní:

"(6) Upustí-li příslušný úřad od veřejného projednání postupem podle odstavce 2, může každý zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce příslušnému úřadu ve lhůtě do 20 dnů ode dne jeho zveřejnění. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.".

67. V § 10f se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

"(7) Příslušný úřad neprodleně po uplynutí lhůty podle odstavce 5 nebo 6 zašle došlá vyjádření předkladateli.

(8) Předkladatel ve spolupráci s posuzovatelem zajistí vypořádání všech vyjádření k návrhu koncepce. Upravený návrh koncepce včetně informace o způsobu vypořádání všech vyjádření zašle předkladatel bez zbytečného odkladu příslušnému úřadu.".

68. V § 10g odst. 1 se za slovo "na základě" vkládá slovo "upraveného", slova "k němu podaných a" se nahrazují slovy "podaných k návrhu koncepce a závěrů", číslo "30" se nahrazuje číslem "20" a slova "zápisu z veřejného projednání návrhu koncepce" se nahrazují slovy "upraveného návrhu koncepce včetně informace o způsobu vypořádání vyjádření".

69. V § 10g odstavec 5 zní:

"(5) Předkladatel je povinen zveřejnit schválenou koncepci včetně prohlášení, které obsahuje zejménaa) informaci, jak byly ve schválené koncepci zohledněny požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci,
 
b) informaci, jak bylo ve schválené koncepci zohledněno vyjádření dotčeného státu, pokud byla koncepce předmětem mezistátního posuzování podle § 14a,
 
c) odůvodnění vybrané varianty, pokud byl návrh koncepce zpracován ve variantách,
 
d) informaci o účasti veřejnosti při zpracování koncepce a v procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí,
 
e) informaci o přijatých opatřeních pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10h.".
 

70. V § 10g se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) O zveřejnění prohlášení podle odstavce 5 je předkladatel povinen do 7 pracovních dnů informovat příslušný úřad, dotčené orgány, dotčené kraje a případně také dotčené obce, které příslušný úřad určil podle § 10c odst. 2.".

71. V § 10h odst. 1 a 2 se slova "správní úřady" nahrazují slovem "orgány" a slovo "závažné" se nahrazuje slovem "významné".

72. V § 10i odst. 1 se text "l)" nahrazuje textem "k)", text "e)" se nahrazuje textem "d)", text ", 10g" se zrušuje a věta čtvrtá se nahrazuje větou "Ustanovení § 10g se použije přiměřeně.".

73. V § 10i odst. 2 se za slova "Ministerstvo nebo orgán kraje" vkládají slova "v přenesené působnosti (dále jen "orgán kraje")".

74. § 10j se zrušuje.

75. V § 11 odst. 1 písm. a) a b) se slova "uvedený v příloze č. 1, záměr dle § 4 odst. 1 písm. d) a e)" nahrazují slovy "podle § 4 odst. 1".

76. V § 11 odst. 3 se text "B" nahrazuje slovy "KÚ neprodleně".

77. V § 13 odstavec 1 zní:

"(1) Pokud se jedná o záměr podle § 11 odst. 1 písm. a), nebo jestliže dotčený stát o posuzování záměru požádal podle § 11 odst. 1 písm. b), oznámení se předkládá též v úředním jazyce dotčeného státu v rozsahu, který stanoví ministerstvo. Oznámení včetně překladu zašle ministerstvo do 7 pracovních dnů po jeho obdržení dotčenému státu s žádostí o vyjádření spolu s údaji o průběhu posuzování včetně označení příslušného úřadu, který zajišťuje mezistátní posuzování záměru, a informacemi o rozhodnutích, která mohou být vydána v navazujících řízeních.".

78. V § 13 odst. 2 se slova ", která se v případě mezistátního posuzování vypracovává vždy," zrušují.

79. V § 13 odst. 3 se věta první nahrazuje větami "Dokumentace se předkládá též v úředním jazyce dotčeného státu v rozsahu, který stanoví ministerstvo. Dokumentaci včetně překladu zašle ministerstvo do 10 pracovních dnů po jejím obdržení dotčenému státu s žádostí o vyjádření a nabídne mu předběžné projednávání, zejména je-li dokumentace zpracována ve variantách, včetně sdělení opatření ke zmírnění závažných vlivů přesahujících státní hranice (dále jen "konzultace").".

80. V § 14 odstavec 1 zní:

"(1) Pokud ministerstvo obdrží oznámení záměru nebo se jinak dozví o záměru, který bude prováděn na území státu původu, neprodleně jej zveřejní podle § 16 a toto oznámení, popřípadě informaci o něm zašle dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům s žádostí o vyjádření.".

81. V § 14 odst. 2 se slova "je oprávněna" nahrazují slovy ", dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky jsou oprávněny", číslo "15" se nahrazuje číslem "30", číslo "30" se nahrazuje číslem "10" a slova "zveřejnění informace o oznámení podle odstavce 1" se nahrazují slovy "uplynutí lhůty podle věty první".

82. V § 14 odstavec 4 zní:

"(4) Obdrží-li ministerstvo dokumentaci záměru a případnou nabídku ke konzultaci od státu původu, zašle tuto dokumentaci, popřípadě informaci o této dokumentaci, s žádostí o vyjádření dotčeným správním orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům a tuto dokumentaci zveřejní podle § 16.".

83. V § 14 odst. 5 se slova "je oprávněna" nahrazují slovy ", dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky jsou oprávněny", číslo "15" se nahrazuje číslem "30", číslo "30" se nahrazuje číslem "10" a slova "zveřejnění informace o dokumentaci podle odstavce 4" se nahrazují slovy "uplynutí lhůty podle věty první".

84. V § 14a odst. 1 se slova "zašle návrh koncepce do 10 dnů ode dne jeho obdržení dotčenému státu k vyjádření" nahrazují slovy "návrh koncepce se předkládá též v úředním jazyce dotčeného státu v rozsahu, který stanoví ministerstvo" a za větu první se vkládá věta "Informaci o návrhu koncepce včetně překladu zašle ministerstvo do 10 pracovních dnů ode dne jeho obdržení dotčenému státu spolu s upozorněním na možnost vyjádřit se k návrhu koncepce.".

85. V § 14a odst. 2 se slovo "zaslanému" zrušuje.

86. V § 14b odst. 1 se slova "návrh koncepce dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům k vyjádření" nahrazují slovy "ji dotčeným orgánům, dotčeným krajům a případně také dotčeným obcím, které příslušný úřad určí s ohledem na předpokládané místní vlivy koncepce na životní prostředí, spolu s upozorněním na možnost vyjádřit se k návrhu koncepce".

87. V § 15 se slova "správní úřady" nahrazují slovem "orgány", slova "podle § 6 nebo" se nahrazují slovem ", dokumentace,", slova "podle § 10c" se nahrazují slovy "nebo vyhodnocení" a slova "správními úřady" se nahrazují slovem "orgány".

88. V § 16 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Příslušný úřad na internetu zveřejnía) oznámení,
 
b) závěr zjišťovacího řízení,
 
c) informaci o vrácení dokumentace k přepracování nebo doplnění,
 
d) dokumentaci,
 
e) informaci o místě a času konání veřejného projednání záměru, bylo-li nařízeno,
 
f) posudek,
 
g) stanovisko,
 
h) zápis z veřejného projednání záměru, bylo-li konáno,
 
i) oznámení koncepce,
 
j) návrh koncepce,
 
k) informaci o konzultaci při mezistátním posuzování,
 
l) stanovisko ke koncepci,
 
m) sdělení o ukončení posuzování.
 

(2) Informace uvedené v odstavci 1 písm. c) a e) vyvěsí dotčené územní samosprávné celky neprodleně po jejich obdržení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. Informace o dokumentech uvedených v odstavci 1 písm. a), b), d), g), i), j) a l) a o tom, kdy a kde je možné do nich nahlížet, vyvěsí dotčené územní samosprávné celky neprodleně po jejich obdržení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. O vyvěšení informací podle vět první a druhé dotčené územní samosprávné celky neprodleně vyrozumí příslušný úřad. Za den zveřejnění se považuje den, kdy došlo k vyvěšení informace podle vět první a druhé na úřední desce dotčeného kraje.".

89. V § 17 odstavec 1 zní:

"(1) Příslušný úřad nařídí veřejné projednání, obdržel-li odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti k dokumentaci. Informaci o veřejném projednání zveřejní příslušný úřad podle § 16 a zašle dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním.".

90. V § 17 odst. 2 se za slova "aby se" vkládá slovo "nařízené", číslo "5" se nahrazuje číslem "30" a slovo "posudku" se nahrazuje slovem "dokumentaci".

91. V § 17 odst. 5 se slova "úplný těsnopisný nebo" zrušují.

92. V § 17 odst. 6 se slovo "úřadům" nahrazuje slovem "orgánům".

93. V § 18 odst. 2 se slova "§ 9 odst. 9 tohoto zákona" nahrazují textem "§ 17 odst. 1", za slova "s překlady" se vkládá slovo "oznámení," a slovo "posudku" se nahrazuje slovy "oznámení koncepce".

94. V § 18 odstavec 3 zní:

"(3) Zpracovateli posudku náleží za zpracování posudku odměna stanovená ve smlouvě uzavřené podle § 9 odst. 1 snížená o případné finanční sankce vyplývající ze smlouvy. Po obdržení posudku splňujícího náležitosti dle tohoto zákona příslušný úřad uhradí zpracovateli posudku částku stanovenou podle věty první a vyúčtuje ji k úhradě oznamovateli. Oznamovatel je povinen vyúčtovanou částku zaplatit příslušnému úřadu do 10 dnů ode dne obdržení vyúčtování jako součást nákladů spojených s posuzováním uvedených v odstavci 1. Příslušný úřad vydá stanovisko až po zaplacení vyúčtované částky. Prodlení z důvodu nezaplacení vyúčtované částky oznamovatelem se nezapočítává do lhůty stanovené v § 9a odst. 1.".

95. Nadpis § 19 zní: "Autorizace ke zpracování dokumentace, posudku a vyhodnocení".

96. V § 19 odst. 1 se věta první nahrazuje větou "Zpracovávat dokumentaci, posudek, oznámení předkládané podle § 6 odst. 5 věty první a vyhodnocení jsou oprávněny jen fyzické osoby, které jsou držiteli autorizace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen "autorizace")." a slova "příloze č. 1 kategorii I" se nahrazují slovy "§ 4 odst. 1 písm. a), u záměrů předkládaných podle § 6 odst. 5".

97. V § 19 odstavec 2 zní:

"(2) Držitel autorizace je povinen zpracovávat dokumenty podle příloh č. 3, 3a, 4, 5, 7 a 9 k tomuto zákonu odborně, objektivně a v plném rozsahu, s dodržením stanovených náležitostí.".

98. V § 19 odst. 3 se za slova "Podmínkou udělení" vkládají slova "nebo prodloužení" a slova "způsobilost k právním úkonům" se nahrazují slovem "svéprávnost".

99. V § 19 odst. 4 písm. a) se slovo "bakalářského" nahrazuje slovem "magisterského" a za slovo "programu" se vkládají slova "se zaměřením na přírodní nebo technické vědy".

100. V § 19 odst. 4 písm. b) se slovo "vykonané" zrušuje a na konci textu se doplňují slova "vykonané nejdříve 2 roky před podáním žádosti o udělení nebo prodloužení autorizace a nejpozději v den podání žádosti o udělení nebo prodloužení autorizace".

101. V § 19 se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Cizinec, který je nebo byl státním občanem jiného členského státu Evropské unie nebo má nebo měl adresu trvalého bydliště v jiném členském státě Evropské unie, může místo dokladu o bezúhonnosti vydaného příslušným orgánem jiného členského státu Evropské unie doložit bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů jiného členského státu Evropské unie7).".

102. V § 19 odst. 6 se za slovo "uděluje" vkládá slovo ", prodlužuje".

103. V § 19 odst. 7 se věta druhá nahrazuje větami "Autorizaci lze prodloužit o dalších 5 let, a to i opakovaně. Žádost o prodloužení autorizace lze podat nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby, na kterou byla autorizace udělena, a nejpozději v den uplynutí doby, na kterou byla autorizace udělena. Pokud nebyla žádost o prodloužení autorizace podána ve lhůtě podle věty druhé, ministerstvo řízení o prodloužení autorizace zastaví.".

104. V § 19 odstavec 9 zní:

"(9) Ministerstvo odejme autorizaci fyzické osobě, která závažným způsobem porušila tento zákon nebo nesplnila povinnosti vyplývající z rozhodnutí o udělení autorizace anebo přestala splňovat podmínky podle odstavce 3. Závažným porušením zákona se rozumí zejména, pokud fyzická osoba nejméně dvakrát v průběhu posledních 3 let
 

a) porušila povinnosti podle odstavce 2 nebo
 
b) bez vážného důvodu nedodržela lhůtu pro předložení posudku stanovenou tímto zákonem nebo smlouvou podle § 9 odst. 1.".
 

105. V § 19 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:

"(10) Shledá-li orgán kraje v rámci výkonu své působnosti důvody pro odnětí autorizace podle odstavce 9, zašle ministerstvu podnět k zahájení řízení o odnětí autorizace.".

Dosavadní odstavce 10 až 16 se označují jako odstavce 11 až 17.

106. V § 19 odst. 11 se slova "a o odejmutí" nahrazují slovy ", prodloužení a odejmutí" a slova "pro zpracování dokumentace, posudku, oznámení předkládaného podle § 7 odst. 7 a vyhodnocení" se zrušují.

107. V § 19 odst. 12 se číslo "3 000" nahrazuje číslem "1 000" a věta poslední se nahrazuje větami "Výše úplaty za opakovanou zkoušku odborné způsobilosti činí 500 Kč. Zkouška odborné způsobilosti konaná pro účely prodloužení autorizace je bezplatná.".

108. V § 19 odst. 14 se věta první nahrazuje větou "Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah požadovaného vzdělání a obsah zkoušek odborné způsobilosti pro udělení a prodloužení autorizace.".

109. V § 19 odst. 16 se číslo "14" nahrazuje číslem "15".

110. V § 19 odst. 17 se číslo "15" nahrazuje číslem "16".

111. V § 21 písmeno c) zní:"c) zajišťuje posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 sloupci MŽP a u záměrů, jejichž oznamovatelem je Ministerstvo obrany, i ve sloupci KÚ a jejich změn, záměrů podle § 4 odst. 1 písm. h) a dále změn záměrů podle § 4 odst. 1 písm. g), pokud k těmto záměrům vydalo stanovisko,".
 

112. V § 21 písm. d) se slova "tvoří celé území kraje nebo zasahuje na území více krajů nebo na území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti8a) nebo" nahrazují slovy "zasahuje na území více krajů nebo".

Poznámka pod čarou č. 8a se zrušuje.

113. V § 21 se písmeno k) zrušuje.

Dosavadní písmena l) až n) se označují jako písmena k) až m).

114. V § 21 se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:"n) stanovuje, který krajský úřad je příslušný k zajištění posuzování záměru podle § 22 písm. a), který zasahuje území více krajů.".
 

115. V § 22 písmeno a) zní:
 

"a) zajišťují posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 sloupci KÚ a jejich změn, záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm. d), e), f) a h) a změn záměrů podle § 4 odst. 1 písm. g), pokud k těmto záměrům vydaly stanovisko,".
 

116. V § 22 písm. b) se text "d)" nahrazuje textem "f)".

117. V § 22 písm. c) se slova "a zasílají jedno vyhotovení každého jimi vydaného závěru zjišťovacího řízení a stanoviska ministerstvu k souhrnné evidenci" zrušují.

118. V § 23 odst. 1 se slova "správní úřady" nahrazují slovem "orgány".

119. V § 23 odstavec 3 zní:

"(3) V případě důvodných pochybností oznamovatele o zařazení záměru podle § 4 odst. 1, popřípadě o příslušném úřadu nebo o rozsahu dotčeného území, vydá ministerstvo na žádost oznamovatele vyjádření, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu byla žádost o vyjádření doručena, pokuda) se jedná o změnu záměru, ke kterému ministerstvo vydalo odůvodněný písemný závěr podle § 7 odst. 5 nebo stanovisko podle § 9a odst. 1,
 
b) se může jednat o záměr podle § 11,
 
c) se jedná o odůvodněný, zvlášť složitý případ a ministerstvu byla žádost o vyjádření postoupena orgánem kraje spolu s jeho stanoviskem.".
 

120. V § 23 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Nejedná-li se o případy podle odstavce 3 písm. a) až c), vydá vyjádření podle odstavce 3 orgán kraje. Pokud vyjádření orgánu kraje důvodné pochybnosti oznamovatele neodstranilo, může se oznamovatel obrátit na ministerstvo s žádostí o vyjádření, ke které přiloží vyjádření orgánu kraje; vyjádření ministerstva je nadřazené.".

Dosavadní odstavce 4 až 11 se označují jako odstavce 5 až 12.

121. V § 23 odst. 6 se slova "správním úřadem" nahrazují slovem "orgánem".

122. V § 23 odst. 7 se slova "správním úřadem" nahrazují slovem "orgánem", text "v bodě 2.5, bodech 3.2 až 3.5" se nahrazuje textem "bodech 8 až 12" a text "bodě 3.5" se nahrazuje textem "bodě 13".

123. V § 23 se odstavec 8 zrušuje.

Dosavadní odstavce 9 až 12 se označují jako odstavce 8 až 11.

124. V § 23 se odstavec 11 zrušuje.

125. Příloha č. 1 včetně poznámek pod čarou č. 16 až 18 zní: viz níže ke stažení


126. Příloha č. 2 zní: viz níže ke stažení


127. V příloze č. 3 části B.I se v bodu 5 slova "potřeby záměru a jeho umístění" nahrazují slovy "umístění záměru".

128. V příloze č. 3 části B.I bod 6 zní:
 

"6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry".
 

129. V příloze č. 3 části B.I se v bodě 8 slovo "územně" nahrazuje slovem "územních".

130. V příloze č. 3 části B.II se slova "(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)" nahrazují slovy "využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody (odběr a spotřeba), surovinových a energetických zdrojů, a biologické rozmanitosti".

131. V příloze č. 3 části B.III se slovo "(například" zrušuje, slova "emisí do ovzduší" se nahrazují slovy "případných předpokládaných reziduí a emisí" a slovo "technologií)" se nahrazuje slovem "technologií".

132. V příloze č. 3 části C bodu 1 se slova "Výčet nejzávažnějších" nahrazují slovy "Přehled nejvýznamnějších" a na konci textu se doplňují slova "se zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost".

133. V příloze č. 3 nadpisu části D se za slova "ÚDAJE O" vkládají slova "MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH".

134. V příloze č. 3 části D bod 5 zní:"5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí".
 

135. V příloze č. 3 se na konci části D doplňuje bod 6, který zní:"6. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních nejistot z nich plynoucích".
 

136. V příloze č. 3 části H se slova "příslušného stavebního úřadu" nahrazují slovy "příslušného úřadu územního plánování" a slova "č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb." se nahrazují slovy "o ochraně přírody a krajiny:".

137. V příloze č. 3a části III bodu 4 se za slovo "staveb," vkládá slovo "zařízení," a za slovo "realizovaných," se vkládá slovo "povolených,".

138. V příloze č. 3a části III bodu 5 se slova "Výčet nejzávažnějších" nahrazují slovy "Přehled nejvýznamnějších".

139. V příloze č. 3a části VI se slova "vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí" nahrazují slovy "podléhá zjišťovacímu řízení".

140. V příloze č. 3a textu pod částí VI se slova "podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb." nahrazují slovy ", pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny" a slova "Stanovisko příslušného stavebního úřadu" se nahrazují slovy "Vyjádření příslušného úřadu územního plánování".

141. Příloha č. 4 zní: viz níže ke stažení


142. V příloze č. 5 v nadpisu části II a v označení části V se slovo "(OZNÁMENÍ)" zrušuje.

143. V příloze č. 5 části II bodech 1 a 2 se slovo "(oznámení)" zrušuje.

144. V příloze č. 5 se na konci textu označení části IV doplňují slova "A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A K JEJICH MONITOROVÁNÍ".

145. V příloze č. 5 se na konci textu označení části VI doplňují slova "A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ".

146. V příloze č. 6 části I bodu 8 se slovo "nepříznivých" nahrazuje slovem "negativních" a slova "včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí" nahrazují slovy "a veřejné zdraví".

147. V příloze č. 6 části I se doplňuje bod 9, který zní:
 

"9. Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí (parametry, délka sledování) přiměřené povaze, umístění a rozsahu záměru a významnosti jeho vlivů na životní prostředí".
 

148. V příloze č. 6 části II bodu 2 se za slova "životní prostředí" vkládají slova "a veřejné zdraví".

149. V příloze č. 6 části II se body 5, 6 a 8 zrušují.

Dosavadní bod 7 se označuje jako bod 5.

150. V příloze č. 6 části II bodu 5 se slovo "(oznámení)" zrušuje.

151. V příloze č. 6 části II se doplňuje bod 6, který zní:"6. Okruh dotčených územních samosprávných celků".

152. V příloze č. 6 textu pod částí II se za slovo "Otisk" vkládá slovo "úředního".

153. V příloze č. 7 části B se za bod 6 vkládá nový bod 7, který zní:
 

"7. Míra, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, vzhledem k jejich umístění, povaze, velikosti, provozním podmínkám, požadavkům na přírodní zdroje apod.".
 

Dosavadní body 7 až 11 se označují jako body 8 až 12.

154. V příloze č. 7 části E bodu 4 se slova "č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb." nahrazují slovy "o ochraně přírody a krajiny".

155. V příloze č. 8 části 2.e se za slova "rozsah vlivu (" vkládají slova "velikost území a".

156. V příloze č. 8 se v části 2.f doplňuje bod v., který zní:
 

"v. dopady změny klimatu;".
 

157. V příloze č. 9 bod 7 zní:
 

"7. Vyhodnocení možných přeshraničních vlivů koncepce na životní prostředí.".
 

158. V příloze č. 9 bod 10 zní:
 

"10. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, vyloučení, snížení a kompenzaci významných negativních vlivů na životní prostředí zjištěných nebo předpokládaných při provádění koncepce.".
 

159. V příloze č. 9 bodu 14 se za slova "Souhrnné vypořádání" vkládají slova "požadavků stanovených závěrem zjišťovacího řízení a".
Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Posuzování vlivů na životní prostředí zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ve kterém již uplynula lhůta pro vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 8 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; s výjimkou ustanovení § 9a odst. 3 věty třetí; platnost stanoviska se posuzuje podle ustanovení § 9a odst. 4 věty první zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Posuzování vlivů na životní prostředí zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ve kterém ještě neuplynula lhůta pro vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 8 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona; příslušný úřad se nemění.

3. Posuzování vlivů na životní prostředí zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ve kterém byla dokumentace vlivů záměru na životní prostředí vrácena podle § 8 odst. 2 nebo odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, více než 3 roky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, příslušný úřad ukončí, nepředloží-li oznamovatel doplněnou nebo přepracovanou dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Zjišťovací řízení zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; příslušný úřad se nemění.

5. Odůvodněný písemný závěr, který byl vydán více než 3 roky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývá platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebyla-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona předložena dokumentace vlivů záměru na životní prostředí; příslušný úřad posuzování ukončí.

6. Platnost stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného nejvíce 5 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzuje podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Platnost stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného více než 5 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která byla prodloužena na dobu, která uplyne po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou ustanovení § 9a odst. 4 věty první; stanovisko, jehož platnost má uplynout dříve než 1. ledna 2019, se považuje za platné do 31. prosince 2018.

8. Platnost stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného více než 5 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která neuplynula přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona v důsledku přerušení lhůty podle § 9a odst. 3 věty poslední zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uplyne dne 31. prosince 2018, nepožádá-li oznamovatel v této lhůtě o její prodloužení; bude-li platnost stanoviska prodloužena, lhůta podle § 9a odst. 4 věty druhé zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, počíná běžet dnem, kdy k prodloužení došlo.

9. U fyzické osoby, která je držitelem autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a která současně nemá vysokoškolské vzdělání alespoň magisterského studijního programu se zaměřením na přírodní nebo technické vědy, se povinnost uvedená v § 19 odst. 4 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje za splněnou, předloží-li tato osoba doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání alespoň bakalářského studijního programu.

10. Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku prodloužená podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, na období, které přesahuje dobu 5 let po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká uplynutím 5 let po nabytí účinnosti tohoto zákona, nedojde-li k jejímu prodloužení podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. III

Účinnost


Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

 

Dokument ke stažení:

sb0111-2017.pdf (1147143)

326_2017_p01.pdf (657895)

326_2017_p02.pdf (120078)

326_2017_p04.pdf (297023)

 

 

10.10.2017 12:59

OPŽP 2007–2013: Sociálně únosná cena pro vodné a stočné na rok 2018

Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled sociálně únosné ceny pro vodné a stočné, stanovené pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) dle pravidel OPŽP 2007–2013, platnou pro kalendářní rok 2018.

Takto zveřejněná, sociálně únosná cena pro vodné a stočné, je platná pro projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2007–2013 v rámci prioritní osy 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, podoblasti podpory 1.1.1 – Snížení znečištění z komunálních zdrojů a oblasti podpory 1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody. Stanovení sociálně únosné ceny pro vodné a stočné je pravidelně zveřejňováno na webu OPŽP v ročních intervalech, a to vždy v září roku před uplatněním výše sociálně únosné ceny pro vodné a stočné na další rok. Tyto ceny jsou rozhodující při posuzování dodržování podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro výše uvedené projekty, a to v tom smyslu, že příjemce má možnost (nikoliv povinnost) ceny na sociálně únosnou úroveň snížit.

V souladu s „Metodikou pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP“ (verze 3.6), je sociálně únosná hranice pro výdaje na vodné a stočné definována jako cena pro vodné a stočné (včetně DPH), která představuje 2% průměrných ročních čistých příjmů domácností se standardní specifickou spotřebou vody 80 l/os*den.

Stanovení sociálně únosné ceny pro vodné a stočné (vč. DPH) v jednotlivých krajích ČR pro rok 2018 vychází ze statistických údajů o příjmech a životních podmínkách domácností za rok 2016, indexované o skutečnou meziroční změnu indexu spotřebitelských cen k II. čtvrtletí roku 2016, roku 2017 a očekávanou meziroční změnu indexu spotřebitelských cen k II. čtvrtletí roku 2018, s využitím údajů z pravidelně zveřejňované Zprávy o inflaci (ČNB). Průměrné roční čisté příjmy domácností budou vždy aktualizovány a navýšeny o průměrnou inflaci za rozhodné období.

 

Dokument ke stažení:

Sociálně únosná cena pro vodné a stočné na rok 2018

10.10.2017 12:43

Tento týden v Parlamentu: dvojí kvalita potravin, glyfosát a energetická účinnost budov

Výbory evropského parlamentu jednají mj. tento týden o energetické účinnosti budov, dvojí kvalitě potravin nebo rizicích glyfosátu. Poslanci také vyberou finalisty letošní Sacharovovy ceny a bude udělena Cena evropského občana.

 

 

Glyfosát

Veřejné slyšení výboru pro zemědělství ve středu by mělo objasnit argumenty pro a proti glyfosátu. Panují obavy, že je tento široce používaný herbicid rakovinotvorný. Poslanci se chtějí zaměřit na to, jakým způsobem Evropská komise posuzuje rizikovost glyfosátu. Ta má totiž v prosinci rozhodnout o prodloužení povolení pro užívání glyfosátu a v médiích se v této souvislosti objevily informace, že zaměstnanci firmy Monsanto se snažili rozhodnutí evropské exekutivy ovlivnit.


Energetická účinnost budov

Budovy by měly do roku 2050 dosáhnout ambiciózních cílů, co se týče energetické účinnosti a snižování emisí CO2. Povedou k tomu nová pravidla, o nichž výbor pro energetiku hlasuje ve středu.

 

Dvojí kvalita potravin

Pravidla EU týkající se potravin a ochrany spotřebitelů by měla být podle poslanců lépe vymáhána, aby nevznikaly situace, kdy jsou pod stejnou značkou a ve stejném obalu prodávány výrobky různé kvality. Výbor pro vnitřní trh o problému diskutuje s Evropskou komisí ve středu. V pátek 13. října se k této problematice mimo jiné koná ministerský spotřebitelský summit v Bratislavě pořádaný slovenskou a českou vládou.

 

 

Přesídlování uprchlíků do EU

Lidé, kteří mají nárok na mezinárodní ochranu, by měli mít legální a bezpečný způsob, jak se jako uprchlíci dostat do Evropské unie. Strukturu a jednotná unijní pravidla takzvanému přesídlování azylantů ze zemí mimo EU má dát unijní rámec pro přesídlování. Ve čtvrtek o daném návrhu Komise hlasuje výbor pro spravedlnost a vnitro.

 

 

Sacharovova cena za svobodu myšlení

V úterý vstoupíme do finále výběru laureáta lidskoprávní ceny, kterou Parlament každoročně udílí. Na společném jednání výborů zahraničního a rozvojového budou vybráni tři finalisté ze současných šesti nominovaných.


Cena evropského občana

Charita ČR a mobilní HOSPIC Strom života získali letos za Českou republiku ocenění za přínos v prosazování lepšího vzájemného porozumění v EU a podporu společných evropských hodnot neboli Cenu evropského občana. Ve středu se v Bruselu koná slavnostní předání cen všem čtyřiceti devíti laureátům z dvaceti šesti zemí EU.

10.10.2017 09:01

Chemikálie na pracovišti

Na pracovištích v ČR se každoročně stanou přibližně 2 % pracovních úrazů, u nichž je jako zdroj úrazu uváděna nebezpečná chemická látka nebo směs. Často se jedná o úrazy, při kterých dojde k závažnému poškození zdraví zaměstnance, a to i s trvalými následky. Proto zaměstnavatelé při manipulaci a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi musí klást zvýšený důraz na posouzení rizik a přijetí odpovídajících opatření před jejich působením. Ke správnému posouzení rizik spojených s nebezpečnou látkou nebo směsí je jako hlavní zdroj informací používán bezpečnostní list. Více ZDE

 

 

Zdroj: http://www.bozpinfo.cz

09.10.2017 17:35

Pozvánka: Aktuální otázky vodohospodářské, polutanty moderní doby

Plošné užívání léků a drogistického zboží je výdobytkem současné technicky vyspělé civilizace. S rozvojem analytických metod však zjišťujeme, že do životního prostředí pronikají stále nové a nové znečišťující látky. Takto se do popředí zájmu dostaly látky souhrnně označované jako PPCP (Pharmaceuticals and Personal Care Products).

Ty po svém použití končí v odpadních vodách a na čistírnách odpadních vod. S některými si čistírny odpadních vod nebo vodní organismy umí poradit, jiné se však ve vodě nerozkládají a s vodou se dostávají do těl rostlin i živočichů. Přítomnost těchto látek nebo jejich metabolitů je zjištěna ve všech větších tocích. Tedy i v těch, z nichž odebíráme surovou vodu pro úpravu na vodu pitnou. Vyskytují se (zatím?) v nepatrném množství, ale protože jsou to často látky velmi stálé, jejich koncentrace v životním prostředí neustále narůstá.

Nejedná se sice o žádné smrtící jedy, ale zatím nedokážeme odhadnout, jaké účinky vznikají jejich synergickým působením nebo dlouhodobou akumulací v prostředí. Co způsobí dlouhodobé působení na lidský organismus a jaké škody v přírodě mohou napáchat?

Uvedená problematika nabývá podstatně většího vlivu na zdraví a životní prostředí než v současnosti sledované standardní ukazatele pro čištění odpadních vod. Legislativa sice stanovuje parametry, které je nutné sledovat v povrchových vodách, ovšem je zde mnoho dalších organických kontaminantů, které nejsou v této legislativě podchyceny. Důvodů je celá řada: takových látek je hodně, vznikají stále nové, ve vodním prostředí se dále rozpadají na své metabolity či prekursory, které mohou dále reagovat s běžnými ve vodě přítomnými látkami za vzniku potenciálně nebezpečných látek, nebo dosud nejsou známy jejich toxikologické vlastnosti a působení.

Kontaminace životního prostředí tímto typem polutantů je závažným problémem všech vyspělých států a je třeba o ní otevřeně hovořit a přijímat odpovídající opatření.

 

Konference se bude konat 1. listopadu 2017 na Novotného lávce v Praze. 
Další informace najdete ZDE

 

Aktuální otázky vodohospodářské, polutanty moderní doby

09.10.2017 13:33

Příjem žádostí prodloužen: Natura 2000 a zpracování plánu ÚSES

Státní fond životního prostředí (SFŽP) dnes zveřejnil informaci, že termín pro ukončení příjmu žádostí do výzev č. 31 a 52 v OPŽP byl prodloužen do 7. 1. 2019. Žadatelé, kteří nestihli zpracovat projektovou dokumentaci nebo získat veškerá potřebná stanoviska s nabytím právní moci, tak mají možnost podat žádost o podporu ještě v příštím roce.

Výzva č. 31 je zaměřena na zajištění péče o lokality soustavy Natura 2000 (evropsky významné lokality a ptačí oblasti), včetně jejich územní ochrany a sběr podkladů pro plánování. Jedná se o specifický cíl 4.1 a způsobilými žadateli jsou kraje jako příslušné orgány ochrany přírody. Žadatelé mohou získat podporu až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů.

Výzva č. 52 je zaměřena na zpracování plánů ÚSES, aktivitu specifického cíle 4.3. Způsobilými žadateli jsou obce s rozšířenou působností. V případě této výzvy je výše podpory 85 %.

 

 

Zdroj: SFŽP

09.10.2017 12:56

Kazítka: „všichni o nich mluví, přitom nikdy nebyly objeveny“

Říjnové předkonferenční číslo, jehož hlavním tématem je Elektroodpad, je na světě. Kromě finálního programu konference PVO 2017, která se koná už tento týden, v časopise najdete:

 

 • Na podporu třídění a recyklace použitých baterií projel v první polovině září Českou republiku od západu na východ tříčlenný tým v barvách projektu Recyklojízda 2017. A jak jinak než na kolech na baterky. Skupinka vyjela 5. září z Aše a svou cestu zakončila 14. září v nejvýchodnější obci republiky Bukovec. Na cestě měla 23 zastávek v českých a moravských městech. Redakce OF se jízdy zúčastnila a vyzpovídala u toho manažerku marketingu společnosti Ecobat Evu Gallatovou.
 • „V diskuzích o „kazítkách“ velmi často používám jejich přirovnání k postavě Yettiho. Všichni o nich mluví, přitom u výrobků našich členů nikdy nebyly objeveny,“ diví se generální ředitel Evropského sdružení výrobců domácích spotřebičů. Jsou „kazítka“ pouhou „městskou legendou“ a pomohou štítky odolnosti navrhované Evropskou komisí předejít vzniku elektroodpadu? Odpovědi na tyto a další otázky v říjnovém rozhovoru s Radkem Hacaperkou.
 • Projekt REMOBIL už běží nějakou dobu. Čím byl projekt motivován a jakých výsledků dosáhl, se dočtete v článku Miloše Poláka ze systému sběru a recyklace elektroodpadu RETELA.
 • Obalový odpad je oblíbeným terčem kritiky. Ale představa, že by obaly najednou „zmizely“ a nakupovali bychom do svých skleniček a krabiček, je na druhou stranu dost odvážná. Efektivní řešení, tj. omezení vzniku odpadů jak z obalů, tak i potravinové ztráty, se nabízí využitím optimálního obalového systému. Příkladem podobného systému mohou být aktivní a inteligentní obaly, o nichž pojednává článek jedné z řečnic konference PVO 2017 Kataríny Kajánkové, nebo v poslední době populární, modulární obalový systém Bulk Modular Systém, o němž se dozvíte v článku Hynka Balíka.
 • Přestože Norsko kdysi odmítlo vstup do Evropské unie, je členem Evropského sdružení volného obchodu a podepsalo dohodu o Evropském jednotném trhu, která zemi ukládá povinnost plnit evropské směrnice v oblasti životního prostředí. A zatímco podíl recyklace komunálního odpadu je v Norsku na slušné úrovni, potravinový odpad je pro seveřany i nadále palčivým problémem. Jak se předchází odpadům na severu, se dozvíte v „norské“ reportáži.
 • A mnoho dalšího.

 

Příjemné čtení přeje redakce Odpadového fóra

 

09.10.2017 10:36

Češi likvidují obaly dříve, než vzniknou. S nápadem vyhráli miliony v mezinárodní ekologické soutěži

Nakupovat bez obalů by mělo jít ve všech obchodech, nejen v prodejnách farmářských potravin, navrhuje česká firma Miwa. Zákazník přijde k regálu sestavenému z krabic s názvem zboží a kódem pro mobilní aplikaci. Načte si na mobil kód a získá tak informace o zboží, které si chce koupit − třeba o rýži, těstovinách nebo instantní polévce. Do přineseného obalu si pak odsype množství. Až se krabice na regálu vyprázdní, obchodník ji vrátí dodavateli a ten zase výrobci, podobně jako vratné lahve. Se svým návrhem dodavatelského řetězce vyhrála Miwa mezinárodní soutěž New Plastics Economy Innovation a minulý týden převzala odměnu 200 tisíc dolarů. Více ZDE

 

 

NENECHTE SI TENTO TÝDEN UJÍT!

 

 

Zdroj: iHNED.cz

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Novela zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (T: 2.11.2017), více ZDE

 • Novela vyhlášky o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů (T: 2.11.2017), více ZDE

 

Novinky - říjen 2017

 • Zákon č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Vláda - 25.9. 2017

 • Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR a Akční plán o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR "Český automobilový průmysl 2025"

 • Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Řešení problematiky sucha v roce 2017“ zadávané mimo působnost zákona o veřejných zakázkách

Senát - 19.7. 2017 (8. schůze)

 • Novela zákona EIA

PSP ČR - 5.9. 2017 (60. schůze)

 • Novela zákona EIA
 • Prařížská dohoda - ratifikace

EU - veřejné konzultace

 • Public consultation investigating options for reducing releases to the environment of microplastics (T: 16.10.2017)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1757 ze dne 17. července 2017 o přijetí změny Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu z roku 1999 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 jménem Evropské unie
 • Nařízení Komise (EU) 2017/1510 ze dne 30. srpna 2017, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky CMR
 • Nařízení Komise (EU) 2017/1505 ze dne 28. srpna 2017, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS)
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení (oznámeno pod číslem C(2017) 5225)

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 19.9.: MŽP vyhlásilo nové dotace na podporu bikesharingu a osvěty čisté mobility, VÍCE
 • 19.9.: Podnikatelé mohou získat zvýhodněné financování pro energeticky úsporné projekty, VÍCE
 • 15.9.: O poslední miliardy z EU na ČOV, kanalizace a vodovody mohou obce a města žádat od 16. října, VÍCE
 • 29.8.: 100 milionů půjde na rozvoj a zlepšení kvality života na území národních parků, VÍCE
 • 18.8.: Na kampaně zaměřené na ochranu životního prostředí míří 20 milionů, VÍCE
 • 17.8. Vyhlášení III. výzvy programu podpory Nízkouhlíkové technologie, VÍCE
 • 1.8.: MŽP vyhlásilo novou výzvu z OPŽP zaměřenou na odpadové hospodářství, VÍCE
 • 19.6.: Nové dotace pro firmy a bytové domy na fotovoltaiku a tepelná čerpadla, VÍCE
 • 16.6.: MŽP vyhlásilo nové dotace proti smogu a suchu, VÍCE
 • 15.6.: Startují čtyři nové dotační výzvy z OPŽP, VÍCE
 • 10.5.: Na zavádění nízkoemisních zón půjde 110 milionů korun, VÍCE
 • 28.4.: Startuje dotační program pro občany Dešťovka, VÍCE
 • 28.4.: SFŽP Aktualizoval pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014+, VÍCE
 • 21.4.: SFŽP nabízí asistenční služby k monitorovacímu systému, VÍCE
 • 4.4. Startují nové výzvy z OPŽP na odpady, protipovodňová opatření a energetické úspory, VÍCE
 • 31.3.: Nová dotace: 60 milionů půjde na snižování zápachu a emisí těžkých kovů, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: Odpady, VÍCE (T: 1.12.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, VÍCE (T: 31.1.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 31.8.2018)
 • OPŽP: Energetické úspory, VÍCE (T: 29.09.2017 + 31.12.2019)
 • OPŽP: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 31.07.2017 + 30.06.2017 + 02.01.2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 3.4.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 30.06.2017 + 17.07.2017)
 • SFŽP: Snižování zápachu a emisí těžkých kovů  - VÍCE (T: 27. září 2017)
 • SFŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (kontinuální výzva do  roku 2020)
 • MŽP: Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny - VÍCE (T: 7.4.2017)
 • OPŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, VÍCE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)

 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE