Více času na podstatné

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Tématem aktuálního čísla je financování inovací. V čísle najdete polemiku na téma odstraňování starých ekologických zátěží. Rozhovor redakce vedla s ředitelkou Institutu cirkulární ekonomiky Soňou Jonášovou a švédským vědcem a futurologem Andersem Wijkmanem. Další podrobnosti - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


REKLAMA

 


DOPORUČUJEME

 

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Květen    
22.-23.5. REACH konference 2017
23.-25.5. MEZINÁRODNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACE
23.5. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
23.-24.5. PLÁNY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY – AKTUÁLNÍ TÉMATA
24.-26.5. SANAČNÍ TECHNOLOGIE XX
24.5. Voda v urbanizované krajině
24.5.

Novela stavebního zákona za dveřmi

24.5. Prevence závažných havárií po novele zákona v podnikové praxi
Opakování: 25.5.
25.5. Seminář Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce – praktické návody k úspěchu v zapojení veřejnosti
25.5. INTERNÍ AUDITOR EMS
26.5. Vývoj technických řešení a nové směry při úpravě a čištění odpadních vod a jejich opětovné využívání
29.-30.5. 22. konference MĚŘENÍ EMISÍ A OCHRANA OVZDUŠÍ
29.5.-1.6. Membránové procesy pro udržitelný rozvoj
Červen    
1.6. Ochrana ovzduší
1.-3.6. 21. mezinárodní konference Životní prostředí a úpravnictví a workshop  „Critical Raw Materials for the 21st Century“
6.-7.6. Ekologické minimum aneb legislativa ochrany životního prostředí v kostce
Opakování: 14.-15.6.2017
7.6. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků
Opakování: 8.6.2017
8.-10.6. Veletrh vědy
8.6. Aplikace legislativy ochany ovzduší v praxi - metodické pokyny, výklady a stanoviska MŽP, zkušenosti a zajímavosti z praxe
8.6. POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A STAVEBNÍ ZÁKON
14.-15.6. Odpady a obce 2017
15.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (1. termín)
20.6. Přelomové legislativní změny v odpadovém hospodářství v roce 2017 a jejich vliv na praxi
Opakování: 21.6.2017
22.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (2. termín)
30.06. Dotace na domovní ČOV a úskalí při jejich získávání
Červenec    
28.7. Objekty na stokových sítích
Srpen    
25.8. Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu
Září    
12.9. Legislativa ochrany ovzduší v roce 2017
Opakování: 13.9.2017
5.9. Nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení
Opakování: 6.9.
19.9.

EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017, VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRAHA

20.9. Prevence závažných havárií po novele zákona v podnikové praxi
17.-19.9.

Konference Pitná voda 2017

22.9. Úprava vod pro domácnosti a průmysl
Říjen    
10.-12.10.

22. konference Zdraví a životní prostředí

12.-13.10.

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ - 4. ročník národní konference

23.-26.10.

64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017

27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
Listopad    
7.11.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

14.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 15.11.
14.11. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ -

HRADEC KRÁLOVÉ

21.11.

HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
28.11.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

Prosinec    
7.12.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

05.04.2013 13:26

Přes 100 tisíc hlášení bylo podáno do ISPOP, nejvíce za odpady

V úterý 2. 4. 2013 skončilo období pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podávané prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) za rok 2012. V ISPOP je k 2. 4. 2013 zaregistrováno celkem 48 733 subjektů. Další ohlašovací špička proběhne pro poplatková hlášení dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, k 15. 10. 2013.

V úterý 2. 4. 2013 skončilo období pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podávané prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) za rok 2012. V Integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) je k 2. 4. 2013 zaregistrováno celkem 48 733 subjektů. Tyto subjekty (právnické osoby, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), zahraniční a fyzické osoby) zaslaly od začátku roku 113 963 validních hlášení, za více než 109 250 provozoven nebo zdrojů znečišťování.

Podat hlášení bylo možno již začátkem prosince. Uživatelé měli k dispozici kromě obrazových manuálů i videoprůvodce k vyplnění formuláře. Těžiště individuální podpory uživatelů ISPOP spočívalo na helpdesku EnviHELP, který vyřídil celkem 4 308 dotazů. Písemné odpovědi tazatelé získali ve většině případů takřka obratem, ve složitějších případech byli telefonicky kontaktováni. Připravenost provozovatele i zkušenost ohlašovatelů dokazuje i konečné snížení formální chybovosti zasílaných hlášení (14% v roce 2012, 7% v roce 2013). Předpokládané počty přijatých hlášení byly naplněny téměř v 99 %.

Ohlašovací období zahrnovalo dvě ohlašovací špičky vymezené zákonnými termíny (15. únor a 31. březen, resp. 2. duben 2013). Další ohlašovací špička proběhne pro poplatková hlášení dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, k 15. 10. 2013.

 

Tabulka shrnuje počet řádných hlášení u ohlašovacích povinností s nejvyšším počtem hlášení:

Formulář hlášení

Počet řádných hlášení k 15. 2. 2013

Počet řádných hlášení k 2. 4. 2013

F_ODP_PROD - Hlášení o produkci a nakládání s odpady

67 875

73 621

F_OVZ_SPOJ - Oznámení o výpočtu poplatku a ohlášení souhrnné provozní evidence (společný formulář)*

2 285

19 132

F_IRZ - hlášení do Integrovaného registru znečišťování*

1 011

4 981

F_VOD_38_4 - Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu**

3 722

4 224

F_VOD_PV – Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku (za zdroj odběru podzemní vody)

3 995

4 187

F_VOD_OV – Poplatkové přiznání za zdroj znečišťování (odpadní vody)

1 189

1 231

F_OBL_RV – Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

574

626

* Zákonný termín pro podání hlášení je 31. březen, resp. 2. duben 2013.

**Průběžná evidence – termín je definován dle rozhodnutí vodoprávního úřadu.

 

Zdroj: CENIA

05.04.2013 13:23

Lidem hrozí další výdaje za vodovodní přípojky

Kromě rostoucí ceny za vodné a stočné by měli vlastníci vodovodních a kanalizačních přípojek hradit i náklady za jejich údržbu a opravu v části pod veřejným prostranstvím (chodníky, silnice). Navrhuje to projednávaná novela zákona o vodovodech a kanalizacích. Náklady, které mohou dosáhnout až desítky tisíc korun, až dosud hradí provozovatel veřejné sítě. Ministerstvo zemědělství se hájí, že navrhlo v novele zákona o vodovodech a kanalizacích změnu současného stavu, kdy za opravu a údržbu přípojky neplatí jeho vlastník, ale všichni odběratelé v ceně pro vodné a stočné. Na přímou žádost Úřadu ombudsmana, který požadoval úpravu tohoto ustanovení, zejména s ohledem na rozlišení opravy a úplné obnovy přípojky, došlo k jeho změně. Více ZDE

 

05.04.2013 08:34

Týden vědy, výzkumu a inovací pro praxi 2013 (15. - 19. 4. 2013)

České ekologické manažerské centrum (CEMC) Vás srdečně zve na 22. ročník chemicko-technologické konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2013, na 8. ročník symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství ODPADOVÉ FÓRUM 2013 a na 4. ročník konference Výsledky výzkumu, vývoje a inovací pro obnovitelné zdroje energie - Konference OZE2013. Odborná akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické agentury České republiky.

Týden vědy, výzkumu a inovací pro praxi 2013 se tradičně uskuteční v překrásné scenérii Jeseníků v hotelu Dlouhé stráně v Koutech nad Desnou (část obce Loučná nad Desnou) od 15. do 19. dubna 2013.

Hlavním naším cílem je napomoci lepšímu propojení výzkumné sféry s praxí a rozšíření kontaktů. Cílovou skupinou jsou pracovníci z řad výzkumných pracovišť, tak i zástupci podnikatelské sféry a veřejné správy. Jsme přesvědčeni o tom, že věda, výzkum a inovace budou hrát stále větší roli v konkurenceschopnosti naší ekonomiky a rovněž při řešení problematiky životního prostředí a v souladu s tím poroste i význam symbiózy uvedených konferencí.

Technologické centrum AV ČR bude pořádat doprovodnou akci Česko-slovenské Kooperační setkání aneb Společný prostor pro akademickou a firemní sféru, které se uskuteční formou bilaterárních schůzek s partnery z řad účastníků a to od 15. do 18. dubna 2013.

 

Časový sled odborných akcí:

Konference APROCHEM 2013: 15. - 17. 4. 2013 (Po, Út, St) - program

Symposium ODPADOVÉ FÓRUM 2013: 17. - 19. 4. 2013 (St, Čt, Pá) - program

Konference OZE 2013: 17. - 19. 4. 2013 (St, Čt, Pá) - program

 

Stáhněte si Přihlášku účasti na konferenci

Pořadatel:

CEMC - České ekologické manažerské centrum (kontakty ZDE)

28. Pluku 524/25, Praha 10, PSČ 101 00

 

Další podrobné informace najdete na: http://www.tretiruka.cz/konference/

 

 

 

 

04.04.2013 14:44

Schválení aktualizované státní energetické koncepce lze očekávat nejdříve v září

Ministerstvo průmyslu a obchodu chtělo původně aktualizovanou státní energetické koncepci předložit vládě spolu se stanoviskem ministerstva životního prostředí již letos v březnu, informuje E15.cz. Termín se podle náměstka ministra průmyslu Pavla Šolce přesouvá na konec září. Zářijový termín bude podle náměstka Pavla Šolce platit pouze v případě pokud nenastanou průtahy v procesu projednávání.

 

Zdroj: E15.cz

Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/nova-statni-energeticka-koncepce-zatim-v-nedohlednu-schvaleni-se-oddaluje-971817#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/nova-statni-energeticka-koncepce-zatim-v-nedohlednu-schvaleni-se-oddaluje-971817#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

04.04.2013 13:58

ODPADY 2013 a jak dál? Aneb budeme dále skládkovat?

V rámci doprovodného programu veletrhu ENVIBRNO se uskuteční ve středu 24. dubna 2013 od 10.00 do 16.00 hodin tradiční seminář "ODPADY 2013 a jak dál? Aneb budeme dále sládkovat?" Seminář se bude věnovat problematice odpadového hospodářství hned z několika úhlů pohledu, jeho součástí bude i problematika energetického využívání odpadů. Vstup je volný, pořádá STEO - Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů. Program, přihláška a další informace ZDE.
 

 

04.04.2013 10:12

Evropa se rozhodla, že spasí svět. Ale za jakou cenu?, říká V. Semil v rozhovoru pro E15.cz

Evropa se rozhodla jednostranně snižovat emise skleníkových plynů. Spoustu peněz utrácí za málo účinné obnovitelné zdroje. Přitom obrovské mrhání energie ignoruje. Třeba rozmach letecké dopravy nebo produkci stále těžších aut, říká Václav Smil, profesor z kanadské University of Manitoba v rozhovoru pro E15.cz.

Více na: http://euro.e15.cz/hyde-park/rozhovory/vaclav-smil-zelene-tazeni-evropanu-svet-nespasi-971639#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Evropa se rozhodla, že spasí svět. Ale za jakou cenu? Podívejte se na Německo, na ty jejich cíle, že do roku 2020 budou mít 50 procent obnovitelných zdrojů. Ale to je jenom instalovaný výkon. Ne skutečná výroba. Protože skutečné využití této kapacity, takzvaný load factor, je nějakých 11 či 12 procent pro slunce a 20 až 25 procent pro vítr. Takže když instalují 100 megawattů, tak ve skutečnosti vyrábí jenom 25 megawattů. Já nejsem proti zelenosti. Ale pokud nebudou i Čína či Indie zelené, tak Evropa nic a nikoho nespasí.

 

Velmi zajímavý rozhovor s Václavem Smilem čtěte ZDE

 

Zdroj: E15.cz

Více na: http://euro.e15.cz/hyde-park/rozhovory/vaclav-smil-zelene-tazeni-evropanu-svet-nespasi-971639#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

04.04.2013 09:50

Pozor! Druhá výzva EK pro investice do inovativních nízko-uhlíkových technologií

Evropská Komise včera spustila druhou výzvu pro předkládání návrhů na investice do inovativních nízko-uhlíkových technologií v rámci programu NER300, který má být hlavním nástrojem na boj se změnami klimatu a má podpořit zelený růst a tvorbu pracovních míst v energetice. Státy mají tři měsíce na shromáždění návrhů od zainteresovaných podniků a jejich předložení Evropské investiční bance. Více informací zde .

 

04.04.2013 07:36

Už neplatí, že výdaje až na výjimky jsou způsobilé pouze pokud byly vynaloženy po datu akceptace žádosti na SFŽP

Státní fond životního prostředí informuje, že monitorovacím výborem byla schválena formou per rollam aktualizovaná verze Implementačního dokumentu. Tato verze ke dni 21. 3. 2013 je účinná od 3. 4. 2013. V kapitole 5 Implementačního dokumentu byla odstraněna podmínka, že výdaje jsou až na výjimky způsobilé pouze pokud byly vynaloženy po datu akceptace žádosti na SFŽP. Jako rozhodné datum pro způsobilost všech výdajů je nyní bráno datum 1. 1. 2007.

 

Dokument ke stažení:

Implementační dokument  (verze k 21. 3. 2013, účinná od 3. 4. 2013)

 

Zdroj: SFŽP

03.04.2013 15:04

Novela vyhlášky o projektové dokumentaci staveb + Prokrastinace - problém dnešní doby

Lektoři :

Ing. Jan Vrba – autorizovaný inženýr, dlouholetý zkušený projektant
Petr Ludwig – hlavní konzultant GROWjob - http://www.growjob.com/o-nas/
(garanti – Ing. Karel Plotěný – mluvčí skupiny ČAO při CzWA, JUDr. Alena Kliková, Ph.D. – právnická fakulta MU)

 

Místa konání:

25.4.2013 Brno,  Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, sál C   
30.4.2013 Praha, VŠCHT, Konferenční centrum, Kolej Sázava: Chemická (Ekonomická) 952  
... v době od 9:00 do 13.30 hod. (prezence od 8:30 hod.)

 

Informace:

Vážení kolegové, jak jste již asi informování, vyšla v březnu 2013 novela Vyhlášky o projektové dokumentaci staveb. K přípravě návrhu novely vyhlášky č. 499/2006 Sb. bylo přistoupeno z důvodu novely stavebního zákona. Prvním principem navrhované právní úpravy je proto uvedení obsahů jednotlivých typů dokumentací a projektových dokumentací do souladu s novelou stavebního zákona. Současně jsou ve vyhlášce zohledněny požadavky souvisejících právních předpisů, které vznikly od doby platnosti zákona č. 183/2006 Sb. Druhým principem a současně zásadní změnou navrhované právní úpravy je sloučení požadavků na rozsah a obsah jednotlivých typů dokumentací a projektových dokumentací do jedné vyhlášky, aby v jednom právním předpise byly přehledně uspořádány všechny požadavky kladené na dokumentace a projektové dokumentace. Třetím principem navrhované právní úpravy je sjednocení struktury všech jednotlivých typů dokumentací a projektových dokumentací tak, aby se zjednodušil proces navrhování a povolování staveb, aby byla zajištěna přehlednost dokumentací a projektových dokumentací nutná pro jejich posuzování stavebním úřadem i pro bezkolizní spolupráci stavebníka, projektanta a zhotovitele stavby.  Těžiště obsahu navrhované úpravy je v devíti přílohách. V osmi přílohách je podrobně stanoven rozsah a obsah jednotlivých dokumentací resp. projektových dokumentací a v příloze č. 9 jsou stanoveny obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení.

Druhá část semináře je věnována prokrastinaci.   Což je jev, se kterým se jako projektanti a jako lidé setkáváte stále častěji a díky kterému ztrácíte často zbytečně mnoho času nebo se rozhodujete nesprávným způsobem. Což je pro projektanta, z hlediska jeho práce, docela podstatné zjištění. V životě vybíráme scénáře své budoucnosti, vybíráme to, kam se chceme dostat, vybíráme nejvhodnější řešení. Volíme však také činnosti, které by nás tam měly dovést. V obou případech proti nám stojí zákeřný nepřítel - rozhodovací paralýza. Rozhodovací paralýza přichází v okamžiku, kdy vybíráme z možností na první pohled těžko porovnatelných. A co je horší, čím více takových možností před sebou máme, tím je výběr ještě složitější. Stalo se vám někdy, že jste stáli před regálem jogurtů v hypermarketu a nemohli se rozhodnout, který z 50 druhů si vybrat? A tak jak se umět rychleji rozhodnout a jak se vypořádat s neschopností se rychle rozhodovat (prokrastinací) v tom by Vám mohla pomoct druhá část semináře. Petr Ludwig je uznávaným a zábavným odborníkem.

 

Program:

8.30 - 9.00 hod.   - prezence
9.00 - 11.00 hod  - „Novela Vyhlášky 499/2006 Sb., o projektové dokumentaci staveb a novela Vyhlášky 503/200 o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu - Ing. Jan Vrba
11.00 - 13.30 hod. - přestávka
11.30 - 13.30 hod. - „Prokrastinace - problém dnešní doby“ - Petr Ludwig

 

Vložné: 1000 Kč s DPH, převodem na účet do 20.04.2013, zasílejte na č.ú. 2502440101/2600 Citibank a.s., Brno. Jako variabilní symbol uvádějte IČ vaší organizace. Závaznou přihlášku najdete zde. Vyplněnou přihlášku prosím zasílejte na asio@asio.cz. Budeme se těšit na viděnou. Účastníci obdrží ÚZ vyhlášek.

03.04.2013 14:16

České podniky vypustily v roce 2012 o 6,6 % emisí skleníkových plynů méně, Finsko dokonce o 16 % méně

České podniky zahrnuté do emisního obchodování vypustily v roce 2012 o 6,6 % emisí skleníkových plynů méně než v roce předcházejícím. Vyplývá to z dnes zveřejněných dat evropského registru emisního obchodování (EU ETS). Podobný pokles emisí jako v ČR nastal také v dalších státech EU, nejvíce ve Finsku – téměř o 16 %, průměrný pokles v sektorech spadajících do systému emisního obchodování je 1,4 % oproti roku 2011. Více ZDE.

 

03.04.2013 12:59

Evropa: Nákladní vozidla způsobí škody na zdraví obyvatel v hodnotě 43 - 46 mld. EUR

Škody na zdraví obyvatel v Evropě způsobené znečištěním ovzduší z provozu velkých nákladních vozidel je možno vyčíslit na 43 - 46 mld. EUR za rok, což je téměř polovina celkových škod ve výši 100 mld. EUR, které způsobuje silniční doprava, uvádí ve své zprávě Evropská agentura pro životní prostředí (EEA). Pro srovnání, tato částka odpovídá asi třetině vytvořeného hrubého domácího produktu v ČR za rok a celkovým výdajům státního rozpočtu ČR v roce 2012. Zdravotní újma způsobená nákladní silniční dopravou se v jednotlivých zemích EU značně liší. Rozdíly jsou dány intenzitou kamionové dopravy, způsobem vedení komunikací a také věkovou skladbou vozového parku, která značně ovlivňuje jeho emisní náročnost. Více ZDE

 

03.04.2013 10:17

Nový kontrolní řád znamená novelizovat řadu environmentálních zákonů

Nový kontrolní řád představuje obecný procesně-právní předpis, který upravuje základní instituty procesních mechanismů kontroly. Kontrolní řád byl Parlamentem ČR přijat dne 14. června 2012  jako zákon č. 255/2012 Sb s účinností od 1. ledna 2014. Tento zákon nahradí dosud platný zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. Předmětem úpravy předkládaného návrhu zákona MŽP je odstranění duplicitních ustanovení ve vztahu ke kontrolnímu řádu či jiných neodůvodněných obecných procesních postupů.

Navrhuje se vypustit procesní ustanovení obsahující úpravu, která je ve srovnání s kontrolním řádem shodná, případně se od něj odchyluje, aniž by pro to byly dány dostatečné důvody. Jedná se zejména o úpravu práv a povinností kontrolujících a kontrolovaných osob. Ve většině novelizovaných zákonů například dochází k odstranění ustanovení o oprávnění kontrolujících vstupovat na pozemky a do objektů za účelem výkonu kontroly, rušena jsou i další práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných osob, jež jsou duplicitní či neodůvodněně odchylná ve vztahu ke kontrolnímu řádu, jako je např. povinnost kontrolovaných osob poskytovat součinnost při kontrole, předkládat na vyžádání kontrolujícího potřebné údaje a dokumenty, oprávnění kontrolujících odebírat vzorky a pořizovat fotodokumentaci, povinnost kontrolujících zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli při výkonu kontroly apod.

 

Více informací k "Návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v působnosti Ministerstva životního prostředí v souvislosti s přijetím kontrolního řádu" najdete ZDE.

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 •  

 

Novinky - květen 2017

 •  

Vláda - 15.5. 2017

 • Aktualizace Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR

Senát - 19.4. 2017 (6. schůze)

 • Zákon o obalech
 • Energetické balíčeky
 • Ratifikace Pařížské dohody

 

PSP ČR - 16.5. 2017 (55. schůze)

 • Vodní zákon
 • EIA
 • Ovzduší (PHM)
 • Prařížská dohoda - ratifikace

EU - veřejné konzultace

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest - Additional projects in oil and smart grids (T: 26.6.2017)

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest in energy infrastructure (T: 26.6.2017)

 • Hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS) (T: 6.6.2017)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Nařízení Komise (EU) 2017/776 ze dne 4. května 2017, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

 • Nařízení Komise (EU) 2017/706 ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže, a kterým se ruší nařízení Komise (EU) 2016/1688
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/699 ze dne 18. dubna 2017, kterým se stanoví společná metodika pro výpočet hmotnosti elektrických a elektronických zařízení (EEZ) uvedených na trh každého členského státu a společná metodika pro výpočet hmotnosti produkce odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) v každém členském státě.

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 10.5.: Na zavádění nízkoemisních zón půjde 110 milionů korun, VÍCE
 • 28.4.: Startuje dotační program pro občany Dešťovka, VÍCE
 • 28.4.: SFŽP Aktualizoval pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014+, VÍCE
 • 21.4.: SFŽP nabízí asistenční služby k monitorovacímu systému, VÍCE
 • 4.4. Startují nové výzvy z OPŽP na odpady, protipovodňová opatření a energetické úspory, VÍCE
 • 31.3.: Nová dotace: 60 milionů půjde na snižování zápachu a emisí těžkých kovů, VÍCE
 • 10.3.: Nové dotace: Dalších 100 milionů půjde obcím a krajům na likvidaci akutních ekologických zátěží, VÍCE
 • 8.3.: MŽP vyhlásilo dotace na ochranu biodiverzity a rozšíření sítě pozemkových spolků, VÍCE
 • 6.3.: Nové dotace: Téměř 400 milionů korun půjde na sanaci ekologických zátěží, VÍCE
 • 13.2.: MŽP dá 100 milionů na ekologické inovativní projekty na boj se suchem nebo smogem, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: Energetické úspory, VÍCE (T: 29.09.2017 + 31.12.2019)
 • OPŽP: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 31.07.2017 + 30.06.2017 + 02.01.2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 3.4.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 30.06.2017 + 17.07.2017)
 • SFŽP: Snižování zápachu a emisí těžkých kovů  - VÍCE (T: 27. září 2017)
 • SFŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (kontinuální výzva do  roku 2020)
 • MŽP: Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny - VÍCE (T: 7.4.2017)
 • OPŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • SFŽP: Inovativní a demonstrační projekty, VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, VÍCE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)

 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE