Více času na podstatné

NENECHTE SI UJÍT!

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Tématem letního čísla je oběhové hospodářství. V časopise najdete rozhovor na téma azbestu, dozvíte se o celoživotním kurzu Oběhové hospodářství, získáte informace o Zero waste, najdete návod jak na bioodpady ve městě a mnoho dalších zajímavých informací. Polemika je tentokrát zaměřena na téma Pařížské dohody a v reportáži se redakce zaměřila na Ústřední čističku odpadních vod v Praze. Další podrobnosti - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 

 


REKLAMA

 

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Srpen    
22.8. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů do ISPOP
Opakování: 23.08., 24.08., 18.09., 21.9., 22.09., 11.10.
25.8. Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu
Září    
5.9. Nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení
Opakování: 6.9.
7.9. Dvojseminář "Postup vyhodnocení POH obce ve dvou jednoduchých krocích a realizace POH obce v praxi" a "Aktuální otázky přípravy a realizace projektů rozvoje OH obcí s podporou z Operačního programu životní prostředí (OPŽP)"
12.9. Legislativa ochrany ovzduší v roce 2017
Opakování: 13.9.2017
12.9. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 13.9., 1.11.
13.9. Kontraktační jednání v oboru druhotných surovin
14.9. Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce – praktické návody k úspěchu v zapojení veřejnosti
14.9. Chemická legislativa NCHL/S; PŘEDMĚTY; BIOCIDY; EXPOZIČNI SCÉNÁŘE, CLP Vversus ADR
14.9.

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA), včetně výkladu o aktuálních změnách zákonů

19.9.

EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017, VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRAHA

20.9. Prevence závažných havárií po novele zákona v podnikové praxi
17.-19.9.

Konference Pitná voda 2017

20.-21.9.

Povodně 1997 a 2002 (20 a 15 let poté)

10 let od přijetí Povodňové směrnice

20.-22.9. 12. bienální konference a výstava VODA 2017
20.-22.9. BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
22.9. Úprava vod pro domácnosti a průmysl
Říjen    
3.10. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 4. a 5.10.
3.10.

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (eia) - praha

9.10. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování:11.10.
10.10.

SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - Praha

10.-12.10.

22. konference Zdraví a životní prostředí

10.10.-30.11. Rekvalifikační kurz OBSLUHA ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD - Hradec Králové
12.-13.10.

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ - 4. ročník národní konference

23.-26.10.

64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017

27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
31.10. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
Listopad    
7.11.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

7.-9.11. Legislativa ochrany životního prostředí v praxi se zaměřením na aktuální změny
9.11. VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - OLOMOUC
14.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 15.11.
14.11. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ -

HRADEC KRÁLOVÉ

20.11. Konference Povinnosti v podnikové ekologii
21.11.

HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
28.11.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

Prosinec    
7.12.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018
Leden
23.1.-24.5. Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG - Hradec Králové

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

20.09.2013 13:01

Proč se proces globálního oteplování zpomaluje, když množství skleníkových plynů roste?

Vědci, kteří pracující na klíčové zprávě OSN o klimatických změnách pro Mezivládní panel o klimatických změnách (IPCC) si nevědí rady s údaji, které jim poskytují odpůrci globálního oteplování. Problém prý jejím autorům dělají data, podle nichž se v posledních 15 letech tempo oteplování zemského povrchu snížilo, přestože množství skleníkových plynů vzrůstá. Německo navrhuje, aby byla zmínka o zpomalení tempa oteplování ze zprávy vypuštěna, Belgie je proti tomu, aby byl rok 1998 brán jako základ jakékoli statistiky. Maďarsku vadí, že pomalejší tempo klimatických změn rozšíří argumenty skeptiků. Více ZDE

 

Čtete také:

Změna klimatu? polemizuje uniklá studie do britských médií.

 

Zdroj: ekolist.cz (čtk)


 

 

20.09.2013 11:16

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích mění také náležitosti smluv o dodávkách vody

Téměř dva miliony odběratelů vody čekají úpravy smluv o dodávkách vody, díky kterým získají mimo jiné podrobnější informace o výpočtu cen vodného a stočného. Vyplývá to z přijatého znění novely zákona o vodovodech a kanalizacích, informuje portál vodarenstvi.cz. Portál dále uvádí, že přínosem pro odběratele vody je nově také povinnost, podle níž musí vodohospodáři specifikovat dobu výměny vodoměrů. Zákon také zakazuje propojení vodovodu s potrubím z jiného zdroje, například ze studny, což přispěje k omezení rizik snížené kvality pitné vody. Novela ale také stanovuje vlastníkům vodovodů a kanalizací povinnost vytvářet finanční rezervy k obnově vodohospodářského majetku, což zvýší tlak na růst cen vodného a stočného. Více ZDE

 

20.09.2013 10:13

Stav životního prostředí v ČR se zlepšuje, konstatuje připravovaná zpráva o stavu životního prostředí za rok 2012

Připravovaná Zpráva o životním prostředí České republiky 2012 hovoří o tom, že stav životního prostředí v ČR se zlepšuje, byť v roce 2012 k tomu přispěl pokles ekonomiky. Meziročně se snížila průmyslová produkce i výdaje domácností na konečnou spotřebu, pozitivní vliv na HDP měl pouze zahraniční obchod. Postupně dochází, v důsledku technologického rozvoje a růstu materiálové a energetické efektivnosti hospodářství, k poklesu měrných zátěží životního prostředí na jednotku HDP. Míra vlivu ekonomiky na životní prostředí tak dlouhodobě klesá, i když je nadále v kontextu zemí EU27 nadprůměrná. Tato skutečnost je způsobena značným podílem průmyslu na tvorbě HDP, vysokou těžbou i spotřebou fosilních paliv i nadprodukcí elektrické energie. S poklesem negativních vlivů na životní prostředí z velkých zdrojů znečišťování roste význam spotřeby domácností, zejména lokálního vytápění, spotřeby energie a vody a produkce odpadů, které ovlivňují celkový stav a vývoj životního prostředí v ČR.

 

 

Návrh připravovaného dokumentu naleznete v rubrice "Právo" ZDE. Podotýkáme, že se jedná o připravovaný dokument, který následně schvaluje vláda a poté je dána na vědomí oběma komorám Parlamentu České republiky.

 

Jaký je rozdíl mezi statistickou ročenkou a zprávou o stavu životního prostředí?

Tyto dvě publikace tvoří celek. Statistická ročenka obsahuje pouze fakta naopak Zpráva na základě těchto údajů provádí analýzu stavu životního prostředí a ukazuje, jak dál postupovat v návaznosti na stěžejní dokument - Státní politiku životního prostředí ČR.

 

Souvisejcí dokument:

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2012

 

 

20.09.2013 07:43

Topolánek: Množství odpadu nebude klesat, v Česku je prostor pro výstavbu nových spaloven. Postavit energetiku na OZE je nesmysl.

Předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek prosazuje nový zákon o odpadech. Podle něj se nedá očekávat, že množství odpadu bude v budoucnu klesat a v Česku je prostor pro výstavbu nových spaloven. "Jestli všechno, co není možné recyklovat, se energeticky využije, dostáváme se až na padesát procent, jako ve výše uvedených zemích. To, že odpadu může být málo, je otázka nastavených kapacit, ne problém odpadu jako takového." říká Topolánek v rozhovoru pro HN a dodává "A nemluvím jen o tom, že teplárníci odpad potřebují. Na jedné straně nám chtějí zakázat uhlí, které nám neumožní těžit, nepodpoří spoluspalování biomasy, plyn je drahý, takže alternativa je co? Větrníky po celém Česku? To je přece nesmysl." M. Topolánek se dále domnívá, že doba skládek skončila a že byla zbytečně dlouhá. Skládkování podle něho nemá žádné pozitivum. Více ZDE

 

Topolánek: "Za celým klimatickým šílenstvím vidím nový zelený komunismus, který Evropu přivede do neskutečných problémů."

 

Dnešní HN: Sociální demokraté stále otevřeněji hovoří o možnosti prolomit limity těžby uhlí v severních Čechách. Jednou z podmínek by podle stínového ministra průmyslu Milana Urbana bylo, že by těžbu zajišťovala firma, ve které by měl určitý podíl stát. "Cílem je, aby se část nerostného bohatství země čerpala ve prospěch státu a konkrétního regionu. Stát by v tomto případě nebyl podnikatelským subjektem v pravém slova smyslu," vysvětluje myšlenku Urban. Odmítá však vyvlastňování pozemků, stát se podle něj musí s obyvateli obcí dohodnout.

 

 

Zdroj: iHNED.cz (HN)

19.09.2013 14:33

V Moravskoslezském kraji půjdou miliardové investice do ekologie

Dlouhodobé a vytrvalé úsilí Ministerstva životního prostředí bylo korunováno úspěchem a Evropská komise schválila dva poslední velké projekty na odprášení oceláren v Moravskoslezském kraji. Jedná se o projekt na snížení emisí modernizací odprášení Aglomerace jih v ArcelorMittal Ostrava, kde celkové náklady představují 1,1 miliardu korun. Druhým projektem je odprášení spalin a uzlů na aglomeraci č. 2 v Třineckých železárnách v celkové výši 593 milionů korun. Na první projekt se podařilo vyjedat dotaci z evropských peněz ve výši 378 mil Kč a na druhý ve výši 677 mil. Kč.

 

ArcelorMittal Ostrava spustí do roku 2016 čistící technologie v hodnotě 2,6 miliardy korun

Evropská komise finálně schválila huti ArcelorMittal Ostrava největší žádost o dotaci na ekologickou investici – v režimu individuální notifikace akceptovala projekt na instalaci tkaninových filtrů pro poslední dva spékací pásy, tzv. aglomeraci Jih. Poprvé v historii bude huť spolufinancovat svou ekologizaci z veřejných zdrojů, respektive z evropských fondů. Má na ně nárok, protože plánuje snižovat emise více, než požadují nové limity Evropské unie (EU). Ty díky vlastním ekologickým investicím huť již dva roky plní. Do roku 2016 spustí další čistící zařízení v celkové hodnotě 2,6 miliardy korun a sníží tak emise prachu i oxidů dusíku své elektrárny.

 „Dotace EU vnímáme jako další krok v naší dosavadní ekologizaci. Kdybychom již dnes neplnili nové evropské limity, které vstoupí v platnost až v roce 2016, neměli bychom na získání dotace nárok. My ale chceme nadále přispívat ke zlepšení životního prostředí a naše emise snižovat i pod limity EU,“ vysvětluje Petr Baranek, ředitel pro životní prostředí ArcelorMittal Ostrava, důvody pro získání dotace.

O spolufinancování společnost požádala již v květnu roku 2012, kladné stanovisko vyjádřil Úřad Moravskoslezského kraje a všechny projekty získaly také akceptaci ze strany Státního fondu pro životní prostředí (SFŽP) a Ministerstva životního prostředí (MŽP). Většinu investic však kvůli vysoké finanční náročnosti projektů musela schválit přímo Evropská komise, která notifikovala celkem tři projekty a souhlasila tak s 90% dotací pro jejich realizaci. Kromě dnes schválené dotace Komise notifikovala již před dvěma měsíci projekty na odprášení chladících pásů aglomerace a navýšení kapacity odprašování licího pole na vysokých pecích.

 „Schvalovací proces byl časově náročný. S Evropskou komisí jsme od zahájení notifikace jednali spolu se zástupci českých státních orgánů několikrát po dobu devíti měsíců, projednávali jsme velmi složité a obsáhlé detaily projektů a museli je obhajovat. O to větší radost mám, že se vše podařilo úspěšně dokončit a Evropská unie podpoří ekologizaci hutního průmyslu v našem kraji,“ doplňuje Baranek.

S podporou evropských peněz chce huť nejpozději do roku 2016 realizovat projekty vedoucí ke snížení emisí prachu na třech zařízeních: aglomeraci a dvou vysokých pecích. Přičemž k odprašování aglomerace využije výhradně tkaninové filtry, které představují nejúčinnější nástroj v odlučování prachu a dokáží zachytit i prachové částice menší než PM2,5. V případě aglomerace budou tyto filtry instalovány jako druhý stupeň čištění spalin za stávající elektrostatické odlučovače, a bude tak zajištěna maximální účinnost odprášení.

 

V Třinci začaly historicky největší investice do ekologie

Výrazné snížení prašnosti pocítí lidé v regionu Třinecka po dokončení 12 ekologických investic za více než 2,6 miliardy korun. Některé již začaly a jiné budou zahájeny do konce letošního roku. Díky nim by měl objem tuhých znečišťujících látek klesnout o třetinu. Všechny investice skončí nejpozději v roce 2015 a významně přispějí ke snížení imisní zátěže v okolí průmyslového podniku.

K největším patří sekundární odprášení haly kyslíkové konvertorové ocelárny za 930 milionů korun, která odstartovala letos v červenci, a odprášení spalin a uzlů na aglomeraci č. 2 za 910 milionů. „Z hlediska prašnosti má nejvyšší přínos odprášení aglomerace. Po její realizaci se sníží celková roční produkce tuhých znečišťujících látek na tomto zdroji až o 130 tun za rok. Považuji to za další významný krok ke snižování zátěže na životní prostředí v regionu, v němž žijeme a pracujeme,“ podotýká generální ředitel Třineckých železáren Ing. Jan Czudek.

Jako první začala letos na jaře rekonstrukce odsávání odléváren vysokých pecí, u dalších akcí nyní pomalu končí veřejná výběrová řízení a budou zahájeny ještě letos. „Odsávání odléváren na vysokých pecích je důležité z hlediska snížení prašnosti pro okolí, ale také pro zkvalitnění pracovních podmínek zaměstnanců. Instalací nových tkaninových filtrů dojde k eliminaci takzvaných červených dýmů, které vznikají nad hlavním odpichovým žlabem oxidací surového železa a jsou spojeny s emisemi tuhých znečišťujících látek,“ vysvětluje jednu z dvanácti investic náměstek generálního ředitele Ing. Radek Olszar, PhD., MBA.

Nové výkonné odsávací zařízení emise odsaje do dvou filtračních stanic, a to také z prostor, kde dochází k přelévání materiálu. Současné zařízení pro odsávání je již technicky značně opotřebené. Celkové množství komínových a takzvaných fugitivních emisí, které jsou uvolňovány do okolí z haly, se podle odborné studie sníží v příštím roce o 29 procent a v roce 2015 až o 80 procent. „Díky modernizaci odprašovacího systému se sníží i hluková zátěž v okolí hutě,“ dodává náměstek generálního ředitele.

K dalším připravovaným akcím patří také například odprášení výklopníků, vykládací jámy uhlí, třídírny pelet, či investice v dceřiné firmě Slévárny Třinec, kde probíhá druhá etapa výměny mokrých odlučovačů za suché filtry. 90 % uznatelných nákladů u těchto 12 investic pokryje dotace v rámci 36. výzvy Operačního programu Životní prostředí, zaměřené na zlepšení životního prostředí, zbývající náklady zaplatí průmyslová firma ze svých prostředků.

Třinec už na příští rok chystá další ekologické akce. Z 38. výzvy, kde činí dotace polovinu investovaných prostředků, je připraveno dalších pět akcí za 22 milionů korun. „Jejich smyslem je rovněž snížit prašnost na zdrojích, kde dochází ke znečištění zejména kvůli manipulaci s materiálem. Například na drtících linkách struskového hospodářství. Investice spočívá v montáži skrápěcích zařízení, což zabrání šíření prachu v areálu hutní firmy, ale i v blízkém okolí,“ upřesňuje Radek Olszar. Netrpělivě pak bude Třinec čekat na schválení dotací ze 48. výzvy, kde usiluje o dotaci na investice v celkové výši více než dvou set milionů korun pro dva projekty v Třineckých železárnách a dva pro Slévárny Třinec. Týkají se rovněž snížení emisí tuhých znečišťujících látek.

Oproti roku 2011 došlo k výraznému snížení emisí tuhých látek, a to z 670 tun za rok na 581 tun v roce 2012, a to zejména díky odprášení koksové strany a odplynění koksových baterií, ale také na hale ocelárny. Významně byly sníženy také emise oxidu siřičitého. Třinecké železárny od své privatizace proinvestovaly 18 miliard korun, z toho 5,5 miliardy korun do ekologických projektů.

Chtěl bych poděkovat lidem z Ministerstva životního prostředí ČR, kteří se významným způsobem podíleli na jednáních s Evropskou komisí a sehráli v získání této dotace obrovskou roli,“ řekl krátce po získání informace o výsledku jednání EK generální ředitel TŽ.

19.09.2013 09:01

ArcelorMittal vyvinula ocel, která rovněž vyrábí energii

Společnost ArcelorMittal vyvinula v rámci výzkumného projektu řešeného výzkumnými a vývojovými týmy společnosti sortiment fotovoltaických produktů na bázi oceli. Ocel bude poprvé sloužit nejen jako vnější vrstva budov, ale bude rovněž vyrábět energii. Tato inovace, která dává oceli nové vlastnosti, byla zavedena, aby napomohla rozvoji trhu směrem k modelu, kdy se obnovitelné zdroje energie stávají přímo součástí budov. Výroba i spotřeba energie se tak dostává pod jednu střechu.

Součástí nových fotovoltaických produktů bude polovodičový povlak nanášený přímo na ocelový podklad, který pak bude vyrábět elektřinu ze slunečního záření. Ocel proto hraje klíčovou roli v rozvoji účinnějších fotovoltaických technologií, založených na tenkých vrstvách povlaku tzv. „druhé generace“. Tento nejnovější vývoj představuje skutečný technologický průlom, který umožnily odborné znalosti společnosti ArcelorMittal v oblasti metalurgie a ocelových konstrukcí pro střechy a fasády, jakož i znalostmi o používání technologií, které oceli dodávají optoelektronické vlastnosti.

V porovnání se solárními moduly používajícími skleněné panely je výroba ocelových solárních panelů založena na ekologičtějším výrobním procesu. „Jsem velmi hrdý, když vidím, že náš vývoj vede k vytváření inovativních a ekologických průmyslových řešení,“ řekl Greg Ludkovsky, vice-president Výzkumu a vývoje společnosti ArcelorMittal.

Díky ekologickému designu zařadila Evropská komise část výzkumného programu s názvem „Phoster“ zaměřeného na střechy do svého programu LIFE+, který podporuje rozvoj odvětví solární energie, omezování emisí skleníkových plynů při výrobě solárních panelů i recyklaci.

Prototyp fotovoltaického produktu bude navržen, instalován a sledován po dobu čtyř let. Projekt „Phoster“ prokáže realizovatelnost a spolehlivost výroby elektrické energie prostřednictvím oceli.

19.09.2013 08:22

Sledujeme: Solárníci zvažují právní kroky (AKTUALIZOVÁNO)

Český rozhlas Radiožurnál dnes přinesl informaci, že podnikatelům v solárním byznysu vadí slova o solární mafii. Zvažují, že kvůli útokům představitelů státu na své podnikání podají žaloby na ochranu osobnosti. Bránit se ale chtějí i jinak. Konkrétní právní kroky zveřejní právě dnes po 10. hodině dopoledne. Poslechněte si shrnující audio - Jak vnímají podnikatelé ve fotovoltaice narážky na svoji práci, shrnuje Petr Sehnoutka.

 

AKTUALIZACE: Solární sdružení zvažují, že napadnou u Ústavního soudu zákon o podpoře obnovitelných zdrojů, který tento týden podepsal prezident Miloš Zeman. Zákon diskriminuje fotovoltaické elektrárny proti ostatním výrobcům elektřiny, řekla na tiskové konferenci advokátka Klára Samková, která zastupuje Českou fotovoltaickou průmyslovou asociaci (CZEPHO) a Alianci pro energetickou soběstačnost (AliES). Více ZDE

Zdroj: Českénoviny.cz

 

 

Čtěte také:

EKONOM: Výdaje na solární boom měl proplatit Brusel, říká spolumajitel fotovoltaické firmy Photon Energy

 

Zdroj: Rozhlas.cz

18.09.2013 20:42

Nový Věstník MŽP obsahuje řadu důležitých pokynů pro ochranu ovzduší

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vydalo nový Věstník č. 8/2013, který obsahuje řadu důležitých metodických pokynů pro oblast ochrany ovzduší. V věstníku najdete například metodický pokyn který definuje nízkoemisní spalovací zdroje, způsob stanovení specifických emisních limitů pro stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad...., stanovení emisních faktorů, pokyny pro vypracování rozptylových studií, doporučení MŽP k aplikaci některých ustanovení vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Věstník MŽP ke stažení v rubrice Právo ZDE.

 

18.09.2013 16:00

Jan Skalický, šéf Ředitelství vodních cest, bude dnes hostem Dvacetimunit radiožurnálu

Umělý kanál spojující Labe a Dunaj se v každém případě začne stavět. Nepochybuje o tom Jan Skalický pověřený řízením Ředitelství vodních cest. Potvrdil to ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Šéf ŘVC Jan Skalický je přesvědčený, že se vodní dílo, odhadem až za 300 miliard korun, vyplatí. A to i přesto, že se proti obří stavbě ohrazují nejen ekologové, ale i starostové obcí, kterých by se budování průplavu dotklo. „Já říkám, že se určitě postaví. Žádný stát nemůže rezignovat na tak unikátní přírodní podmínky, na tu geomorfologii, kterou máme v České republice danou tou Moravskou branou. To znamená tím nejnižším místem ve střední Evropě,“ uvedl. Celý rozhovor s Janem Skalickým uslyšíte ve Dvaceti minutách Radiožurnálu dnes po 17. hodině s Veronikou Sedláčkovou.

 

Výstup z rozhovoru:

Přečtěte si i přepis celého rozhovoru

Záznam celého rozhovoru si můžete poslechnout v iRadiu.

 

Zdroj: Rozhlas.cz

18.09.2013 13:42

Solárníci pozor! ČIŽP začne kontrolovat registrace již v příštím roce.

Recyklaci fotovoltaických panelů nemá ani po čtvrt roce vyřešenou až dva tisíce provozovatelů solárních elektráren, tedy každý desátý, upozornil dnes server E15. Provozovatelé, kteří by povinnost registrace nesplnili, čekají podle mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Simony Cigánkové sankce až ve výši deseti milionů korun. „ČIŽP zahrne kontroly registrací do své činnosti v příštím roce,“ uvedla Cigánková pro E15.

 

Další informace:

Kolektivní systémy OEEZ - kontakty (Solární panely - skupina 4b)

Často kladené dotazy v souvislosti se solárními panely

Novela vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady

Zákon č. 165/2012 Sb., (část) - změna zákona o odpadech

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

 

Zdroje: E15.cz, MŽP

Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/solarnici-se-do-recyklovani-nehrnou-vyresenou-ji-nema-kazdy-desaty-1022074#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/solarnici-se-do-recyklovani-nehrnou-vyresenou-ji-nema-kazdy-desaty-1022074#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

18.09.2013 10:23

CLP: Veřejná konzultace pro 4 chemické látky

ECHA zveřejnila výzvu k veřejným konzultacím k návrhu harmonizované klasifikace a označování s termínem do 11. října 2013 a do 21. října 2013, celkem pro čtyři chemické látky. Přehled látek a další informace ZDE.


 

 

18.09.2013 10:13

V roce 2012 se v ČR vyrobilo 87tis. GWh elektřiny, 32% šlo na vývoz.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dnes publikovalo souhrnnou statistiku "Výroba elektřiny v roce 2012 a za první pololetí roku 2013", která obsahuje měsíční a celkové roční údaje o výrobě elektřiny podle paliv, včetně dovozů, vývozů a spotřeby. Současně dokument uvádí tabulku s vyjádřením podílu jednotlivých typů paliv na hrubé výrobě elektřiny a také podílu obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v ČR. Ze statistik vyplývá, že v roce 2012 Česká republika vyrobila 87tis. GWh energie. Vývoz činil necelých 28tis. GWh elektřiny - tedy 32%. Nejvíce elektřiny se vyrobilo z uhlí a energoplynu 52,4%, následuje jádro ze 34,6%. Obnovitelné zdroje energie se na hrubé výrobě elektřiny podílely 9,3%. Podíl OZE na hrubé spotřebě činil v roce 2012 11,6%. V prvním pololetí roku 2013 se tento podíl zvýšil již na 13,9%.

 

Dokumenty ke stažení:

Výroba elektřiny v roce 2012

Výroba elektřiny za 1. pololetí 2013


 

 

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Návrh vyhlášky o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů - VÍCE (T: 31.8.2017)
 • Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích, VÍCE (T: 29.8.2017)

 

Novinky - srpen 2017

 •  

Vláda - 24.7. 2017

 • Návrh Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky
 • Národní program environmentálního značení (NPEZ) – aktualizace 2017
 • Návrh nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

Senát - 19.7. 2017 (8. schůze)

 • Novela zákona EIA

PSP ČR - 27.6. 2017 (59. schůze)

 • Vodní zákon
 • Ovzduší (PHM)
 • Prařížská dohoda - ratifikace
 • Stavební zákona

EU - veřejné konzultace

 • Public consultation investigating options for reducing releases to the environment of microplastics (T: 16.10.2017)

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest - Additional projects in oil and smart grids (T: 26.6.2017)

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest in energy infrastructure (T: 26.6.2017)

 • Hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS) (T: 6.6.2017)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1375 ze dne 25. července 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1191/2014, kterým se stanoví formát a způsoby předkládání zpráv uvedených v článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1210 ze dne 4. července 2017 o identifikaci bis(2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), dibutylftalátu (DBP), benzylbutylftalátu (BBP) a diisobutylftalátu (DIBP) jako látek vzbuzujících mimořádné obavy podle čl. 57 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (oznámeno pod číslem C(2017) 4462)
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1015 ze dne 15. června 2017 o emisích skleníkových plynů, na něž se vztahuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES, na rok 2014 pro každý členský stát

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 19.6.: Nové dotace pro firmy a bytové domy na fotovoltaiku a tepelná čerpadla, VÍCE
 • 16.6.: MŽP vyhlásilo nové dotace proti smogu a suchu, VÍCE
 • 15.6.: Startují čtyři nové dotační výzvy z OPŽP, VÍCE
 • 10.5.: Na zavádění nízkoemisních zón půjde 110 milionů korun, VÍCE
 • 28.4.: Startuje dotační program pro občany Dešťovka, VÍCE
 • 28.4.: SFŽP Aktualizoval pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014+, VÍCE
 • 21.4.: SFŽP nabízí asistenční služby k monitorovacímu systému, VÍCE
 • 4.4. Startují nové výzvy z OPŽP na odpady, protipovodňová opatření a energetické úspory, VÍCE
 • 31.3.: Nová dotace: 60 milionů půjde na snižování zápachu a emisí těžkých kovů, VÍCE
 • 10.3.: Nové dotace: Dalších 100 milionů půjde obcím a krajům na likvidaci akutních ekologických zátěží, VÍCE
 • 8.3.: MŽP vyhlásilo dotace na ochranu biodiverzity a rozšíření sítě pozemkových spolků, VÍCE
 • 6.3.: Nové dotace: Téměř 400 milionů korun půjde na sanaci ekologických zátěží, VÍCE
 • 13.2.: MŽP dá 100 milionů na ekologické inovativní projekty na boj se suchem nebo smogem, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, VÍCE (T: 31.1.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 31.8.2018)
 • OPŽP: Energetické úspory, VÍCE (T: 29.09.2017 + 31.12.2019)
 • OPŽP: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 31.07.2017 + 30.06.2017 + 02.01.2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 3.4.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 30.06.2017 + 17.07.2017)
 • SFŽP: Snižování zápachu a emisí těžkých kovů  - VÍCE (T: 27. září 2017)
 • SFŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (kontinuální výzva do  roku 2020)
 • MŽP: Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny - VÍCE (T: 7.4.2017)
 • OPŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • SFŽP: Inovativní a demonstrační projekty, VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, VÍCE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)

 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE