Více času na podstatné

NENECHTE SI UJÍT!

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Tématem květnového čísla je energetické využívání odpadů. V čísle najdete například příspěvek, který se věnuje roli energetického využití odpadů po roce 2024, nebo na téma spalovny nemocničního odpadu a dále rozhovor s ředitelem ČIŽP Erikem Geussem. Další tématem je textil a odpad. Další podrobnosti - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Červen    
14.-15.6. Odpady a obce 2017
15.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (1. termín)
20.6. Přelomové legislativní změny v odpadovém hospodářství v roce 2017 a jejich vliv na praxi
Opakování: 21.6.2017
21.6. OPŽP 2014-2020 PRO PORADENSKÉ SPOLEČNOSTI
22.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (2. termín)
26.6. Fakta o vodě (PSP ČR)
30.06. Dotace na domovní ČOV a úskalí při jejich získávání
Červenec    
25.7. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů do ISPOP
Opakování: 26.7., 27.7., 22.8., 23.8.
28.7. Objekty na stokových sítích
Srpen    
25.8. Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu
Září    
12.9. Legislativa ochrany ovzduší v roce 2017
Opakování: 13.9.2017
5.9. Nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení
Opakování: 6.9.
7.9. Dvojseminář "Postup vyhodnocení POH obce ve dvou jednoduchých krocích a realizace POH obce v praxi" a "Aktuální otázky přípravy a realizace projektů rozvoje OH obcí s podporou z Operačního programu životní prostředí (OPŽP)"
12.9. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 13.9.
14.9. Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce – praktické návody k úspěchu v zapojení veřejnosti
19.9.

EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017, VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRAHA

20.9. Prevence závažných havárií po novele zákona v podnikové praxi
17.-19.9.

Konference Pitná voda 2017

20.-22.9. 12. bienální konference a výstava VODA 2017
22.9. Úprava vod pro domácnosti a průmysl
Říjen    
10.10.

SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - Praha

10.-12.10.

22. konference Zdraví a životní prostředí

12.-13.10.

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ - 4. ročník národní konference

23.-26.10.

64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017

27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
Listopad    
7.11.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

14.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 15.11.
14.11. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ -

HRADEC KRÁLOVÉ

21.11.

HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
28.11.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

Prosinec    
7.12.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

07.06.2013 13:37

Vychází ODPADOVÉ FÓRUM 6/2013

Vychází ODPADOVÉ FÓRUM 6/2013. V červnovém čísle najdete Rozhovor s RNDr. Aloisem Kopeckým z MMR, bývalým ředitelem Českého ekologického ústavu a poté odboru odpadů na MŽP, a to nejen o budoucnosti evropských fondů. Reportáž jsme pořídili z kompostárny společnosti JENA, s. r. o. Smysl dvojí certifikace kvality u odpadářských firem, tedy podle ISO 14 000 a podle SUCO je tématem pro Polemiku. Lupa soudního znalce Ing. Barchánka se věnuje proceduře správního řízení nazvané Autoremedura. Nová rubrika Ohlédnutí se zaměřuje na havárii tankeru Exxon Valdes. Více čtěte ZDE.

 

07.06.2013 11:17

Krizový manuál pro obce: povodně 2013

Ministerstvo vnitra ČR připravilo Krizový manuál pro obce: povodně 2013 a přehled základních kontaktů při povodních. Manuál se zaměuje na problematiku:

 

 • Podíl obce na provádění záchranných a likvidačních prací
 • Způsob vyžadování sil a prostředků Armády ČR při řešení krizové situace
 • Jak likvidovat odpady po povodni?
 • Zapojení nezaměstnaných do likvidačních prací
 • Jak žádat o věcné zdroje?
 • Financování záchranných a likvidačních prací
 • Pravidla základní hygieny po záplavách
 • Psychologická pomoc

 

Dokumenty ke stažení:
Krizový manuál pro obce: povodně 2013 (manuál, kontakty)

 

Čtěte také:

Základní doporučení pro nakládání s odpady při povodňi a postup při sanaci zatopených studní

 

Další informace:

Informace o sběrných dvorech v ČR: http://www.sberne-dvory.cz/

Pravidla základní hygieny při záplavách (povodně_info_leták, Leptospiróza_nebezpečí_nákazy)

Rychlá detekce bakteriální kontaminace pitné vody, více ZDE (SZÚ)

Postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k řízeným rozlivům povodní více na MZe

Evidence škod farmářů postižených velkou vodou - ZDE

Sanační práce a obnova objektů po povodni - ZDE


 

 

 

07.06.2013 08:41

Přehled legislativy, kterou budou projednávat parlament a vláda

Vláda (12. 6.):

 1. Návrh poslanců Ivany Řápkové, Tomáše Chalupy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (ST1019)
 2. Návrh Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
 

Schůze parlamentu - Senát:

 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ST 887)
 2. Senátní tisky č. N 21/09 a K 22/09 - Evropská strategie pro alternativní paliva /evropský senátní tisk č. N 021/09K 022/09/
 3. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jana Hajdy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů /senátní tisk č. 60/ (2. čtení)

 

Schůze parlamentu - Poslanecká sněmovna:

 1. Vládní návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebuů /sněmovní tisk 933/

 2. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 914/

 3. Návrh poslanců Františka Dědiče a Jana Bauera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1006/

 4. Návrh poslanců Michala Haška, Jana Hamáčka, Václava Klučky a dalších na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zákazem hydraulického štěpení hornin při využívání ložisek hořlavého zemního plynu /sněmovní tisk 902/

 5. Návrh poslanců Víta Bárty, Kateřiny Klasnové, Radka Johna, Michala Babáka, Jany Drastichové, Josefa Novotného st., Miroslava Petráně, Petra Skokana, Otto Chaloupky, Jiřího Štětiny a Davida Kádnera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1008/ 

 

06.06.2013 20:12

Siemens radí Merkelové: vysoce efektivní plynové elektrárny s kombinovaným cyklem a na větrné elektrárny ušetří se 150 miliard

Německo nechce jádro. Jenže současná vláda nyní přiznává, že odklon od jaderné energie vyjde mnohem dráž, než se čekalo. Podpora obnovitelných zdrojů energie vyjde letos Německo na rekordních 16 miliard eur a emise oxidu uhličitého přitom rostou kvůli nutnosti využívání uhelných elektráren pro vyrovnání výkyvů v produkci elektřiny po uzavření jaderných elektráren. Tomu oponuje Siemens. Podpořit obnovitelné zdroje energie jde podle šéfa koncernu až o 150 miliard eur levněji. Cestou k řešení tohoto problému je podle Siemense upuštění od přesného cílení podílů zelené energie v energetickém mixu a zavedení přímého sledování cíle snižování emisí budoucích emisí CO2. Siemens přitom radí zaměřit se do budoucna na vysoce efektivní plynové elektrárny s kombinovaným cyklem a na větrné elektrárny.  Více ZDE

 

Zdroj: IHNED.cz

06.06.2013 09:30

Výrobci solárních panelů a provozovatelé elektráren si založili vlastní kolektivní systém

Výrobci fotovoltaických panelů a provozovatelé českých solárních elektráren si založili vlastní kolektivní systém, který se má v budoucnu postarat o ekologickou likvidaci solárních panelů. Nově založená společnost REsolar bude konkurovat třem zavedeným systémům, které už na trhu fotovoltaických panelů působí. Společníky REsolar jsou kromě výrobců a velkých elektráren také asociace CZEPHO a Aliance pro energetickou soběstačnost. Ty sdružují majitele slunečních elektráren s celkovým výkonem 750 megawattů, což představuje zhruba 36 procent instalované kapacity v Česku. Teď kolektivní systém podá žádost o registraci na ministerstvo životního prostředí. Může už však uzavírat předběžné smlouvy s majiteli elektráren. Ti si musí podle zákona o odpadech vybrat kolektivní systém do konce června. Dosavadní zkušenosti systémů ukazují, že někteří majitelé recyklační poplatky platit nechtějí a navzdory zákonu smlouvu s kolektivními systémy neuzavřou. Majitelé elektráren přesně nevědí, jak vysoký recyklační příspěvek budou platit. Vyhláška, kterou připravuje ministerstvo životního prostředí, je v připomínkovém řízení. Více ZDE

 

Zdroj: E15.cz


 

 

06.06.2013 08:35

Základní doporučení pro nakládání s odpady při povodňi a postup při sanaci zatopených studní

Živelní pohromy jsou v případě krizové situace závažným ohrožením života a zdraví lidí, majetkových hodnot a životního prostředí. Z hlediska odpadového hospodářství představuje největší hrozbu povodeň a ji doprovázející povodňový odpad, který je potenciálně nebezpečný a má známky zdravotního rizika a rizika pro životní prostředí. Odpad kontaminovaný povodní je nutno považovat vždy za potenciálně nebezpečný a za infekční. Prioritním způsobem odstraňování povodňového odpadu je jeho spalování. Více ZDE

05.06.2013 15:36

Usnesení zemědělského výboru k návrhu zákona o vodovodech a kanalizacích

Usnesení zemědělského výboru ze 46. schůze dne 29. května 2013 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 933/. Projednání tisku je navrženo na pořad 54. schůze od 11. června 2013. Více ZDE

 

05.06.2013 13:26

OPŽP: Pokud se vaše žádost dostala do tzv. zásobníku projektů, tak máte stále šanci na podporu

Pokud se mezi schválenými žádostmi uvolní finanční prostředky, potom nastupují automaticky k realizaci žádosti ze zásobníku projektů.  Zásobník projektů OPŽP představuje část seznamu vyhodnocených žádostí, seřazených sestupně dle dosažených bodů, které zůstaly pod čárou. Jedná se tedy o žádosti, které jsou kvalitní pro realizaci a které přispívají k plnění cílů OPŽP, nicméně na ně v daný moment nestačily finanční prostředky.
Pokud se mezi schválenými žádostmi (nad čárou) uvolní finanční prostředky (podsoutěžením plánovaných částek, odstoupením od realizace, či vlivem jiných úspor), potom nastupují automaticky k realizaci žádosti ze zásobníku projektů.  Protože jsou žádosti seřazeny dle výše bodového hodnocení od nejvyššího po nejnižší, budou tak nejlépe hodnocené projekty ze zásobníku vybírány jako první. Počty dosažených bodů u zásobníkových žádostí nelze žádným způsobem měnit.

Další postup při uvolnění prostředků je takový, že fond písemně vyrozumí žadatele o vyjmutí jeho projektu ze zásobníku projektů a zařazení k realizaci. Do stanoveného termínu pak očekává písemné vyjádření žadatele, zda jeho záměr realizovat projekt s podporou OPŽP nadále trvá či nikoliv. V případě souhlasného stanoviska doloží žadatel do určeného termínu požadované aktualizace žádosti a přílohy, následně je vydán Registrační list. Zařazením žádosti do zásobníku projektů nevzniká automaticky nárok na vydání Registračního listu.

 

05.06.2013 13:03

EurActiv: Backloading emisních povolenek pravděpodobně projde, ukáže se na podzim

O dočasném stažení emisních povolenek bude výbor pro životní prostředí v Evropském parlamentu hlasovat za dva týdny, na plénum půjde problematika na začátku července. V říjnu pak Litva jako budoucí předsednická země očekává shodu členských států a začátek trialogu. Jak se na backloading dívají velcí hráči v České republice? Česká republika k backloadingu nezastává jednoznačné stanovisko. Důvodem jsou mimo jiné rozdílné postoje klíčových hráčů české ekonomiky. Energeticky náročné obory dočasné stažení povolenek odmítají, protože nízké ceny povolenek jim vzhledem k vysoké spotřebě elektřiny vyhovují. V opozici k nim stojí skupina ČEZ, které se kvůli situaci v EU ETS nevyplatí uvést do provozu novou paroplynovou elektrárnu Počerady, jež bude letos dokončena. Připomínáme, že návrh na backloading představila Evropská komise v listopadu 2012. Důvodem byla nízká cena uhlíku, která se dlouhodobě pohybuje na rekordních minimech. Plenární zasedání Parlamentu ale návrh v dubnu poslalo zpět k přepracování do výboru pro životní prostředí. Více ZDE

 

Zdroj: EurActiv.cz

05.06.2013 07:16

Veřejná konzultace k návrhu stanoviska RAC k toxicitě pro reprodukci arsenidu galia

Evropská agentura pro chemické látky vyzývá k veřejné konzultaci k návrhu stanoviska výboru RAC, které se týká toxicity pro reprodukci arsenidu galia. Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce do 19. června 2013, více ZDE


 

 

04.06.2013 10:27

E15.cz: Úřad otevřel Dienstlovi cestu k zapovězenému uhlí

Padla další bariéra, která až dosud znemožňovala Litvínovské uhelné vytěžit až dvacet milionů tun hnědého uhlí z bočních svahů svého lomu ČSA. Obvodní báňský úřad v Mostě rozhodl, že ve dvou ochranných pilířích, které chrání zámek Jezeří a obec Černice před zničením, se bude moci těžit hlubinnou metodou chodbicování. Až dosud podmínky obou pilířů jakoukoli těžbu zakazovaly. Více ZDE

 

Další zajímavosti:

Na Žďársku může začít průzkum pro jaderné úložiště, rozhodlo MŽP, více ZDE

Britské zásoby plynu z břidlic jsou větší, než se odhadovalo, více ZDE


 

Zdroj: E15.cz

Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/urad-otevrel-dienstlovi-cestu-k-zapovezenemu-uhli-994310#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

04.06.2013 09:24

Průmysl zaregistroval více jak 2 923 látek

V rámci druhé vlny registrací, která se dotýkala látek v tonáži 100 - 1000 t/r, bylo předloženo na 9 084 registračních dokumentací, a to 3 215 společnostmi, z nichž 80% tvořily velké a zbývajících 20% malé a střední podniky. Registraci předložily podniky z 26 členských států EU, přičemž jich nejvíce pocházelo z Německa (31%), dále pak z Velké Británie (12%), Itálie, Francie a Nizozemska (po 8%). V rámci této druhé vlny registrací (1.12.2010 - 31.5.2013) bylo požádáno o registraci pro více jak 2 923 látek, z nichž 2 344 je již registrováno a 579 látek je prozatím v registračním procesu. Konečný počet úspěšných registrací bude znám až počátkem září, kdy budou známy detailnější statistiky.

 

Dokumenty ke stažení:

tisková zpráva

celá zpráva

 

Zdroj: ECHA

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Návrh vyhlášky o oc hraně zemědělské půdy před erozí, VÍCE (T: 27.6.2017)
 • Novela vyhlášky o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů, VÍCE (T: 14.6.2017)

 

Novinky - červen 2017

 •  

Vláda - 21.6. 2017

 • Zpráva o hospodaření Státního fondu životní prostředí ČR za rok 2016  
 • Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/10 „Peněžní prostředky poskytované na zlepšování stavu přírody a krajiny“  
 • Informace o finančních prostředcích na dokončení likvidace ekologické zátěže laguny OSTRAMO
 • Informace Ministerstva zemědělství o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/01 "Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací

Senát - 31.5. 2017 (7. schůze)

 • Stavební zákon

PSP ČR - 16.5. 2017 (57. schůze)

 • Vodní zákon
 • EIA
 • Ovzduší (PHM)
 • Prařížská dohoda - ratifikace

EU - veřejné konzultace

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest - Additional projects in oil and smart grids (T: 26.6.2017)

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest in energy infrastructure (T: 26.6.2017)

 • Hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS) (T: 6.6.2017)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1015 ze dne 15. června 2017 o emisích skleníkových plynů, na něž se vztahuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES, na rok 2014 pro každý členský stát
 • 6x Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV (REACH)
 • Nařízení Komise (EU) 2017/999 ze dne 13. června 2017, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 19.6.: Nové dotace pro firmy a bytové domy na fotovoltaiku a tepelná čerpadla, VÍCE
 • 16.6.: MŽP vyhlásilo nové dotace proti smogu a suchu, VÍCE
 • 15.6.: Startují čtyři nové dotační výzvy z OPŽP, VÍCE
 • 10.5.: Na zavádění nízkoemisních zón půjde 110 milionů korun, VÍCE
 • 28.4.: Startuje dotační program pro občany Dešťovka, VÍCE
 • 28.4.: SFŽP Aktualizoval pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014+, VÍCE
 • 21.4.: SFŽP nabízí asistenční služby k monitorovacímu systému, VÍCE
 • 4.4. Startují nové výzvy z OPŽP na odpady, protipovodňová opatření a energetické úspory, VÍCE
 • 31.3.: Nová dotace: 60 milionů půjde na snižování zápachu a emisí těžkých kovů, VÍCE
 • 10.3.: Nové dotace: Dalších 100 milionů půjde obcím a krajům na likvidaci akutních ekologických zátěží, VÍCE
 • 8.3.: MŽP vyhlásilo dotace na ochranu biodiverzity a rozšíření sítě pozemkových spolků, VÍCE
 • 6.3.: Nové dotace: Téměř 400 milionů korun půjde na sanaci ekologických zátěží, VÍCE
 • 13.2.: MŽP dá 100 milionů na ekologické inovativní projekty na boj se suchem nebo smogem, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, VÍCE (T: 31.1.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 31.8.2018)
 • OPŽP: Energetické úspory, VÍCE (T: 29.09.2017 + 31.12.2019)
 • OPŽP: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 31.07.2017 + 30.06.2017 + 02.01.2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 3.4.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 30.06.2017 + 17.07.2017)
 • SFŽP: Snižování zápachu a emisí těžkých kovů  - VÍCE (T: 27. září 2017)
 • SFŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (kontinuální výzva do  roku 2020)
 • MŽP: Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny - VÍCE (T: 7.4.2017)
 • OPŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • SFŽP: Inovativní a demonstrační projekty, VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, VÍCE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)

 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE