Více času na podstatné

REKLAMA

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Omezení importu pevných odpadů do Číny pomůže nastartovat oběhové hospodářství v Evropě. Sledujete-li aktuální diskuze odpadového hospodářství, tak jste toto tvrzení určitě slyšeli. Souhlasíte s ním? Může čínský zákaz importu nastartovat tak potřebné investice do zpracovatelských kapacit nebo Evropa potřebuje ještě jiný impulz? Odpovědi na tyto otázky najdete v aktuálním čísle. Anotaci čtěte ZDE

 

 

Přehled obsahu:

 • Když dělají dva totéž, není to totéž
 • Nakládání s BRKO je smysluplné pokud je kvalitně zpracován a využit v zemědělství
 • V oblasti předcházení vzniku odpadů jsme zas o krok dál
 • V čem se můžeme poučit od Izraele?
 • Lithium v Krušných horách – jak dále?
 • Výskyt antibiotické rezistence na čistírně odpadních vod
 • Dopady novely stavebního zákona
 • Nakládání s čistírenskými kaly
 • SEDITANK – automatický systém pro přípravu materiálu před anaerobní fermentací
 • Jak omezit množství odpadů? Klíčová je prevence!
 • Proces autorizace podle nařízení REACH
 • Legislativní a dotační souhrn

 

PŘEDPLATNÉ / CENÍK INZERCE

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 

 

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
20.11. Konference Povinnosti v podnikové ekologii
21.11. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA
22.11. PODNIKOVÁ EKOLOGIE PRO ZAČÁTEČNÍKY - Základní přehled povinností v oblasti OŽP pro podnikatelské subjekty
23.11. Celostátní seminář Aktuální otázky mechanických a biologických úprav SKO
24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
28.11.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

29.11. Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024
30.11. semiář Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce
30.11.-1.12. EKOinovační fórum
Prosinec    
4.12. Práce s modulem OLPNO na PC Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
Opakování: 06.12., 3.1.2018, 4.1.2018
4.12. SEPNO = systém evidence přepravy nebezpečných odpadů a elektronické ohlašování přepravy do ISPOP
Opakování: 5.12.2017, 6.12.2017, 18.12.2017, 19.12.2017, 8.1.2018
5.12.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 2. TERMÍN

6.12. SKLAD Odpadů 8 - ukončení roku a převod do EVI 8
7.12. seminář Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství obce a jeho využití pro řízení OH obce
7.12.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

7.12. INTERNÍ AUDITOR EMS - PRO POKROČILÉ - HRADEC KRÁLOVÉ
7.12. 27. Emission Trading
7.12. INTERNÍ AUDITOR EMS - pro pokročilé
11.12. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
Opakování: 12.12., 15.1., 17.1., 19.1.
11.12. AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA OCHRANY OVZDUŠÍ - vyhláška č. 415/2012 Sb.
12.12. NOVINKY V OBLASTI BOZP s výhledem na rok 2018 - Hradec Králové
13.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
Opakování: 14.12.2017, 16.1.2018, 17.1.2018
15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018
18.12. iKURZ: Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
19.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do ISPOP za rok 2017 z programu EVI 8
Opakování: 20.12.2017, 3.1.2018, 4.1.2018, 9.1.2018, 10.1.2018, 11.1.2018, 23.1.2018, 24.1.2018, 25.1.2018
Leden
4.1. VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 3. TERMÍN
9.1.

Napříč ohlašováním v roce 2018: ISPOP a SEPNO

10.1. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA 2. TERMÍN
11.1.

OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI (OVZDUŠÍ A ODPADY) V ROCE 2018 - PRAHA

11.1. ISPOP - NOVINKY 2018 Hradec Králové
16.1. ISPOP - NOVINKY 2018 Brno
23.1.-24.5. Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG - Hradec Králové
23.1.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA 2. TERMÍN

Únor    
1.2. Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda
Opakování: 6.2., 7.2., 13.2., 15.2., 20.2., 21.2., 28.2. a 1.3.
20.2. Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
Březen    
6.3. Legislativa ochrany ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2017 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
8.3.

ODPAD ZDROJEM 2018

16.3. iKURZ: Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
16.3. iKURZ: Práce s programem Ovzduší v ohlašovací agendě za rok 2017 do ISPOP
Duben    
19.-20.4. RECYYLING 2018

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

  

 

Novinky

31.12.2013 06:45

Pozor na změny v Programovém a Implementačním dokumentu OPŽP

Ve středu 18. prosince 2013 Evropská komise schválila aktualizaci Programového dokumentu OPŽP pro období 2007 - 2013. Monitorovací výbor schválil aktualizovanou verzi Implementačního dokumentu ke dni 14. 11. 2013, tato verze je účinná od 30. 12. 2013. Detailní přehled změn je uveden ve změnovém listu Implementačního dokumentu.


Výčet hlavních změn:

 • V kapitolách 3.4.3 a 3.8.3 byla upravena alokace v rámci prioritních os 4 a 8.
 • V kapitole 6.1 a 8.1.4.1 byla upravena terminologie u podoblastí podpory 1.1.1 a 1.3.2 (zastavěná území a zastavitelné plochy).
 • Dále byly doplněny informace o platbách příjemcům podpory v kapitole 9.1.2.1. V souvislosti se změnou financování OSS, SPO a státních podniků v návaznosti na změnu legislativy byly upraveny kapitoly 9.1.2.3 a 9.1.8.
 • V kapitolách 9.4 a 9.5 a příloze č. 1 byly provedeny úpravy v souvislosti se změnou způsobu výpočtu příspěvku EU ve vztahu k celkovým způsobilým výdajům.
 • V příloze č. 2 byla upravena alokace.

 

Odkaz na dokumenty:
Aktualizovaný Programový a Implementační dokument 

 

Zdroj: OPŽP

31.12.2013 06:42

"Světový energetický výhled 2013" bude prezentován 7. ledna v Praze

Světový energetický výhled 2013, prestižní dokument Mezinárodní energetické agentury obsahující shrnutí a analýzu vývoje v oblasti světové energetiky, bude prezentován dne 7. ledna 2014 hlavním ekonomem Agentury Fatihem Birolem v Praze. Více ZDE

 

24.12.2013 10:58

Česká obchodní inspekce na konci roku kontrolovala sběrny druhotných surovin, mříže od kanálů ani podobné věci nenašla

Dodržování zákonných povinností zkontrolovali inspektoři ČOI ve 3. čtvrtletí v 82 sběrnách druhotných surovin. Nejčastěji se setkali s porušením zásad poctivosti prodeje, které stanoví zákon o ochraně spotřebitele, a s používáním měřidel bez platného ověření. Za tyto nedostatky bylo ve 3. čtvrtletí uloženo 35 pokut v celkové výši 175 000 Kč a vydán zákaz používání sedmi kusů neověřených měřidel. Tři případy byly postoupeny k dalšímu šetření České inspekci životního prostředí, neboť součástí kontrol bylo také dodržování zákona o odpadech, který provozovatelům výkupen odpadu ukládá povinnost ověřit údaje osob, od nichž má prodávající v úmyslu odpady vykoupit, a vést jejich evidenci. Tuto povinnost nedodržely 3 kontrolované subjekty. Porušení zákazu výkupu některých surovin, konkrétně veřejně prospěšných zařízení nebo jejich součástí, inspektoři ČOI ve sledovaném období nezjistili. Více ZDE

 

23.12.2013 12:48

Komise představila nová pravidla podpory de minimis

Evropská komise přijala revizi nařízení, které upravuje pravidla pro podporu de minimis v EU. Cílem Komise bylo především zjednodušit pravidla pro udělování menší finanční podpory a snížit administrativní zátěž s tím spojenou. Nicméně hlavní kritérium, tedy že podnik může v rámci podpory de minimis obdržet během tří let maximální částku 200 000 euro, se nemění. Komise došla na základě tří veřejných konzultací k závěru, že většina podniků uvedeného limitu nedosáhne, a proto není nutné ho zvyšovat. Další novinkou je, že o podporu de minimis budou moci žádat i podniky, které se nacházejí ve finančních potížích a podporu bude možné využít i na získání půjček až do výše 1 milionu euro. Nařízení vstupuje v platnost od 1. ledna 2014.

 

Zdroj: CEBRE

21.12.2013 14:03

Stát by měl provozovatelům slunečních elektráren, pro které je solární odvod ruinující, tento odvod prominout

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu po důkladné analýze dospěl k závěru, že jediným prostředkem jak řešit „rdousící efekt“ účinků solárního odvodu, je za stávající právní úpravy institut prominutí daně. Další informace a informace k usnesení NSS čtěte ZDE

 

21.12.2013 10:06

SFŽP vyhlásil novou výzvu pro oblast - "Omezování rizika povodní"

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LVI. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. LVI. výzva se týká prioritní osy 1, podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Žádosti o podporu jsou přijímány od 23. prosince 2013 do 31. ledna 2014. Alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 400 mil. Kč.

Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP. Žadatel je oprávněn zahájit výběrové řízení na realizaci projektu před akceptací žádosti, a to bez souhlasu Řídicího orgánu OPŽP.

 

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

 • budování, rekonstrukce a modernizace systému předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic,
 • budování a modernizace varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi na státní, regionální a místní úrovni, včetně systémů obrazového sledování rizikových a jiných hydrologicky významných míst na vodních tocích a na vodních dílech,
 • zpracování podkladových analýz, digitálních mapových podkladů o povodňovém nebezpečí a povodňovém riziku s konkretizovanými výstupy na státní a regionální úrovni v souladu se Směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik a 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Zpřístupnění výstupů v informačních systémech a webových portálech, které byly zřízeny za účelem informování veřejnosti (např. v Digitálním povodňovém plánu ČR, Povodňovém informačním systému) a podpora jejich tvorby,
 • vypracování podkladů pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření.

 

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽPImplementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR - kapitoly 315 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

 

Dokumenty ke stažení:

Text výzvy

Hodnoticí kritéria

20.12.2013 15:38

Zkušenosti se zasakováním odpadních vod na lokalitě Řevničov

Zasakování odpadních vod do horninového prostředí je v České republice povolováno jen zcela výjimečně. Přitom v zahraničí je tento postup poměrně běžný a v některých regionech představuje velmi populárním způsob jak zlepšovat vodní bilanci. Na lokalitě Řevničov, kde dochází k dlouhodobému zasakování komunálních odpadních vod do mělké přípovrchové zóny permokarbonských sediment proběhl monitoring kvalitativních změn podzemní vody. Z výsledků vyplývá, že horninové prostředí je schopno velmi účinně eliminovat většinu běžného znečištění, nicméně při schvalovacím procesu by přesto mělo být vyžadováno předčištění zasakovaných vod. V zájmu uchování vody v krajině by se za splnění této podmínky zasakování předčištěných odpadních do horninového prostředí mělo stát v České republice častěji využívanou technologií. Více ZDE

 

20.12.2013 11:42

BUSINESSEUROPE apeluje na přijetí realistických cílů v rámci balíčku pro zlepšení ovzduší v EU

Evropská komise přijala balíček opatření pro zlepšení kvality ovzduší v Evropě. Cílem balíčku je redukovat škodlivé emise produkované průmyslovým, dopravním a energetickým sektorem. Balíček zahrnuje nový program Čisté ovzduší pro Evropu, revidovanou směrnici o národních emisních stropech a návrh nové směrnice na snížení znečištění ze středních spalovacích zařízení. Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE společně s dalšími sektorovými organizacemi se však domnívá, že cíle na snížení emisí navrhovaného balíčku pro zlepšení kvality ovzduší nebudou pro evropský průmysl ekonomicky a technicky proveditelné a budou mít negativní vliv na konkurenceschopnost evropského průmyslu. Ve svém společném prohlášení evropské průmyslové organizace apelují na evropské politiky, aby pro budoucí politiku ovzduší stanovili realistické cíle, které budou korespondovat s podporou konkurenceschopnosti a s budoucím rámcem pro klima a energetiku 2030. Společné prohlášení ke stažení ZDE.

 

Související články:

E15: Brusel přitvrdí limity pro uhelné teplárny

Evropská komise představila balíček opatření pro čistější vzduch

 

 

Zdroj: CEBRE

20.12.2013 09:56

E15: Brusel přitvrdí limity pro uhelné teplárny

Diskuze o prolomení těžebních limitů hnědého uhlí budou možná brzy zbytečné. Po připravovaných emisních limitech pro největší elektrárny a teplárny, které by toto palivo téměř vyřadily z používání, Evropská komise přišla také s návrhem limitů pro střední zdroje o výkonu jednoho až padesáti megawattů. I z nich vyplývá, že hnědé uhlí jako zdroj tepla pro malé podniky, menší teplárny či blokové výtopny nejspíš skončí. Komise chce zpřísnit především limit pro oxidy síry – látky, které vyvolávají kyselé deště. Oproti limitům, jež začnou platit od roku 2018, by nové hodnoty měly být více než třikrát nižší. Platit by začaly od roku 2025. Více ZDE

 

Související článek:

Evropská komise představila balíček opatření pro čistější vzduch


 

Zdroj: E15

19.12.2013 14:17

Evropská komise představila balíček opatření pro čistější vzduch

Evropská komise představila balíček opatření, která by měla lidem pomoci, aby mohli dýchat čistější vzduch. Balíček zahrnuje návrh programu Čisté ovzduší pro Evropu s cíli pro kvalitu ovzduší na období do roku 2030, návrh revidované směrnice o národních emisních stropech a návrh nové směrnice na snížení znečištění ze středních spalovacích zařízení. Tato opatření by měla snížit ekonomické škody zavinění znečištěním ovzduší a zejména snížit vážné ohrožení zdraví a životů lidí. Více ZDE

 

19.12.2013 11:34

Seznamte se s novým věcným záměrem zákona o odpadech

Z důvodu zajištění dodržování hierarchie nakládání s odpady bude od roku 2025 zakázáno ukládat na skládku odpadů směsný komunální odpad. O konkrétní výši jednotlivých poplatků za ukládání odpadu na skládky záměr nehovoří.  Nově obec nebude mít možnost zřizovat obecní kompostárnu v režimu předcházení vzniku odpadu. Předpokládané datum nabytí účinnosti zákona je 1. leden 2016. Návrh dále předpokládá zvýšení hranic množství odpadů pro podání hlášení. Základem pro přípravu věcného záměru zákona byly vedle platného znění zákona o odpadech i Rozšířené teze rozvoje odpadového hospodářství v ČR, které byly schváleny vládou v srpnu roku 2010. Více ZDE

 

 

19.12.2013 08:37

Termín pro žádosti o dotace pro odpadové hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěží se prodlužuje do půlky ledna 2014

Státní fond životního prostředí (SFŽP) informuje, že Ministerstvo životního prostředí rozhodlo o prodloužení lhůty pro příjem žádostí do 15. 1. 2014 v rámci LII. výzvy (PO 4 - Dotace pro odpadové hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěží). Původní termín byl 18. prosinec 2013. Současně se rovněž prodlužuje lhůta pro dodání jedné z povinných příloh k žádosti o podporu - územního rozhodnutí s nabytím právní moci, a to na standardních 60 dnů od ukončení příjmu žádostí v LII. výzvě. Tato změna je zveřejněna v podobě dodatku k výzvě.

 

Související článek:

 

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (T: 19.11.2017), VÍCE

 

Novinky - listopad 2017

 •  

Vláda - 6.11. 2017

 • Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/23 „Peněžní prostředky určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady“


Senát - xx.xx. 2017

 •  

PSP ČR - 20.11. 2017

 • ustavující schůze Poslanecké sněmovny  

EU - veřejné konzultace

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1984 ze dne 24. října 2017, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech stanovují referenční hodnoty na období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 pro každého výrobce nebo dovozce, který podle uvedeného nařízení oznámil, že od 1. ledna 2015 zákonně uvedl na trh částečně fluorované uhlovodíky
 • Přijetí rozhodnutí Komise o oznámení předloženém Českou republikou o upraveném přechodném národním plánu podle čl. 32 odst. 6 směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích
 • Nařízení Komise (EU) 2017/1941 ze dne 24. října 2017, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 o ekoznačce EU
 • Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1757 ze dne 17. července 2017 o přijetí změny Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu z roku 1999 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 jménem Evropské unie

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 8.11. Příjem žádostí o dotace na tříděný odpad a proti znečištění vody se prodlužuje! VÍCE
 • 2.11. Podnikům se nabízí nová možnost dotací na energetické úspory, VÍCE
 • 1.11. 100 milionů korun půjde pro obce na ekologická auta, VÍCE
 • 31.10. Na likvidaci starých hydrogeologických vrtů půjde 20 milionů, VÍCE
 • 27.10. Odstartovala pilotní výzva na inovativní finanční nástroje, VÍCE
 • 14.10. MŽP vyhlásilo nové dotace na domovní čističky odpadních vod, VÍCE

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE

Dotační programy:

 • Operační program Životní prostředí (OPŽP) - ZDE
 • Národní program Životní prostředí (NPŽP) - ZDE
 • Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie (Program Efekt) - ZDE
 • Zvýhodněný úvěr v programu Energ - ZDE

 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)- ZDE
 • Program Dešťovka - ZDE

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE