Více času na podstatné

NENECHTE SI UJÍT!

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Tématem zářijového čísla je předcházení vzniku odpadů. V novém čísle najdete rozhovor věnovaný prezentaci Česka na půdě OSN, bikesharing, opravitelnost zboží, souvislosti spodního prádla a oběhového hospodářství, plýtvání potravinami, textilní odpad  a pochopitelně nechybí téma bioodpadů. Další podrobnosti - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 

 

 


REKLAMA

 

 

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Září    
21.9.

Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů do ISPOP
Opakování: 22.09., 11.10.

20.-21.9.

Povodně 1997 a 2002 (20 a 15 let poté)

10 let od přijetí Povodňové směrnice

20.-22.9. 12. bienální konference a výstava VODA 2017
20.-22.9. BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
22.9. Úprava vod pro domácnosti a průmysl
Říjen    
3.10. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 4. a 5.10.
3.10.

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (eia) - praha

9.10. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování:11.10.
9.-10.10.

Konference a výstava o znovuvyužití odpadních a dešťových vod (Belgie)

10.10. Seminář Optimalizace řízení shromažďování a svozu odpadů obcí
10.10.

SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - Praha

10.-12.10.

22. konference Zdraví a životní prostředí

10.10.-30.11. Rekvalifikační kurz OBSLUHA ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD - Hradec Králové
12.-13.10.

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ - 4. ročník národní konference

17.10.

ROZPTYLOVÉ STUDIE V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ

18.10. PODNIKOVÁ EKOLOGIE PRO ZAČÁTEČNÍKY, Hradec Králové
19.10. Seminář Aktuální otázky řízení skládek 2017
19.-20.10.

CEE Energy Transition

23.-26.10.

64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017

24.10. ODPAD ZDROJEM … aneb cirkulární ekonomika a ekoinovace i ve vodním hospodářství měst, obcí a v průmyslu
Opakování: 26.10.
27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
31.10. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
Listopad    
2.11. 12. ročník konference SEDIMENTY Z VODNÍCH TOKŮ A NÁDRŽÍ, Praha
7.11.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

7.-9.11. Legislativa ochrany životního prostředí v praxi se zaměřením na aktuální změny
9.11. VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - OLOMOUC
14.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 15.11.
20.11. Konference Povinnosti v podnikové ekologii
24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
28.11.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

Prosinec    
5.12.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 2. TERMÍN

7.12.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018
Leden
4.1. VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 3. TERMÍN
23.1.-24.5. Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG - Hradec Králové

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

30.09.2013 14:44

Michal Marek pro ČRo: Spočítal někdo, kolik stojí vypouštění emisí?

Mezinárodní panel pro změnu klimatu tvrdí, že za globální oteplování může člověk. Jaká je pravděpodobnost, že se odborníci mýlí? Také na to se ptal minulý pátek moderátor Martin Veselovský pořadu Dvacetiminut Radiožurnálu ředitele Centra výzkumu globální změny Akademie věd ČR Michala Marka.

„Klimatický panel se poučil,“ míní Michal Marek, který ocenil zejména fakt, že na tiskové konferenci zaznělo, jak dlouho se na zprávě pracovalo a kdo se panelu zúčasnil. Závěr, ke kterému odborníci došli, na něj proto působí přesvědčivě. 

Znamená to, že zpráva z roku 2007 není důvěryhodná? „Nehovořil bych o důvěryhodnosti. Myslím, že vynořování se faktu, že změny na Zemi souvisí s chováním lidské civilizace, má velmi vážný charakter,“ míní. 

Připouští však, že globální změny provázejí planetu Zemi celou její historii. „Jsme v situaci, kdy lidstvo je natolik významným faktorem, že akceleruje změny,“ shrnuje Michal Marek, který nedokáže posoudit, nakolik je zpráva důvěryhodná pro ty, kteří o stavu životního prostředí rozhodují. 

Jak reaguje na názory, které se staví ke zprávám OSN kriticky? A co si myslí Michal Marek o omezování vypouštění emisí? Také na to se ho ptal Martin Veselovský.

 

Čtěte také: Přečtěte si i přepis celého rozhovoru

Záznam celého rozhovoru s Michalem Markem si kdykoliv můžete poslechnout v iRadiu. 

 

Čtěte také:

IPCC dnes zveřejní první část zprávy o globálním oteplování

 

Zdroj: Český rozhlas Radiožurnál (www.Rozhlas.cz)

30.09.2013 14:35

MŽP zveřejnilo údaje ohlášené do IRZ za rok 2012

Ministerstvo životního prostředí oznamilo, že v souladu se zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí zveřejnilo údaje ohlášené do integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ) za ohlašovací rok 2012. Údaje o znečištění životního prostředí v ČR jsou k dispozici na webových stránkách registru ZDE.

 

Zdroj: IRZ

 

30.09.2013 13:28

TAČR: veřejná soutěž programu ALFA bude 1. listopadu 2013

Technologická agentura (TAČR) na svém webu informuje v souvislosti se schválením státního rozpočtu na rok 2014, že 4. veřejná soutěž programu ALFA bude vyhlášena dne 1. listopadu 2013. TAČR dále uvádí, že do 7. října 2013 bude uveřejněna struktura přihlášky a další související dokumenty tak, aby se žadatelé mohli s dostatečným předstihem připravit na podávání projektů. Veřejné soutěže dalších programů Technologické agentury ČR – GAMA a DELTA budou vyhlášeny v průběhu prvního čtvrtletí 2014. Program ALFA se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a dále v oblasti udržitelného rozvoje dopravy. Více na www.tacr.cz

 

Zdroj: Technologická agentura ČR

30.09.2013 11:20

MŽP vyhlašuje výzvu v souvislosti s náhradou škod při povodních 2013

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu k oznámení a upřesnění typu a výše vzniklých škod při povodních 2013 v resortu Ministerstva životního prostředí pro potenciální žadatele o dotaci v Programu MŽP – Likvidace škod po živelních pohromách.

V rámci vyhlášené výzvy mohou potenciální žadatelé o podporu z Programu MŽP – Likvidace škod po živelních pohromách ve dnech 1. října až 1. listopadu 2013 předkládat formuláře Oznámení škod kde uvedou vyčíslení a typ škod, které zaznamenali v důsledku povodní a přívalových dešťů v roce 2013. Formuláře je možné předložit jak prostřednictvím datové schránky, tak v listinné podobě na Státním fondu životního prostředí České republiky.

Žadatelé budou následně kontaktování za účelem doplnění potřebné dokumentace pro další administraci žádostí a rozhodnutí o udělení či neudělení dotace na náhradu škod. Vyplnění formuláře je tedy prvním a nezbytným krokem v procesu specifikace povodňových škod a jejich kompenzace postiženým subjektům, mezi které spadají jak fyzické tak právnické osoby, ať už podnikající nebo nepodnikající, tak resortní organizace Ministerstva životního prostředí.

Finanční prostředky budou poskytovány úspěšným žadatelům na náhradu škod zaznamenaných v resortu Ministerstva životního prostředí, tzn. na aktivity související s rekonstrukcí a opravou čistíren odpadních vod, dekontaminací půdy, dekontaminací zdrojů povrchových a podzemních vod, obnovou migrační prostupnosti a ekologické stability krajiny, obnovou přirozené funkce vodních toků, náhradou ostatních škod na majetku státu ve správě MŽP a případně jiných škod v působnosti resortu MŽP prokazatelně vzniklých při záplavách a povodních 2013.

Bližší informace poskytne Státní fond životního prostředí České republiky.

 

Dokumenty ke stažení:

Text výzvy (PDF, 52 kB )

Formulář pro oznámení škod po povodních 2013 (PDF, 92 kB )

30.09.2013 10:59

EurActiv: Plnění emisního cíle pro auta chce Berlín odložit o čtyři roky

Již od začátku léta se čeká, až členské státy schválí svůj postoj k nařízení, podle kterého by nové automobily v EU nesměly do roku 2020 vypouštět víc než 95 g CO2/km. Konečné rozhodnutí zatím odkládalo Německo, které nyní přišlo s novým návrhem. Plnění emisního limitu by podle něj mělo být rozloženo do čtyř let, cíl by tak automobilky na 100 % splnily až v roce 2024. Více ZDE

 

Zdroj: EurActiv.cz

30.09.2013 10:15

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci

Ministerstvo zemědělství ČR poslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci. Návrh vyhlášky je vypracován v souladu se zmocněním v ustanovení § 19 odst. 2 vodního zákona a reaguje na změnu provedenou novelou vodního zákona č. 150/2010 Sb., kdy těžiště povinnosti vodoprávní evidence bylo přeneseno z vodoprávních úřadů na správce povodí. Návrh dále reaguje na změnu používané terminologie a na změny v souvisejících právních předpisech. termín připomínek je stanoven na 21. října 2013. Více ZDE

 

30.09.2013 09:46

Ministři pro energetiku diskutovali ve Vilniusu budoucí energetickou politiku EU

Litevské předsednictví v radě EU hostilo ve dnech 19. a 20. Září 2013 v hlavním městě Vilniusu neformální setkání ministrů EU pro energetiku. Ministři diskutovali vnější dimenzi energetické politiky a společnou strategii směrem k významným dodavatelům či globálním konkurentům, nutné kroky k dokončení vnitřního trhu s energiemi a klimaticko—energetickou politiku do roku 2030. Delegaci ČR vedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Milan Hovorka.

Ministři členských zemí EU pro energetiku se shodli na tom, že jedním z hlavních benefitů dokončení vnitřního trhu s energií bude snížení energetické závislosti EU. EU si v roce 2011 stanovila, že do konce roku 2014 bude trh s energiemi v EU plně integrován. "Reálná situace na trhu naznačuje, že se tento cíl nepodaří splnit, stále přetrvávají nezanedbatelné překážky. Z pohledu ČR se jedná především o neplánované toky elektřiny zatěžující přenosovou soustavu zemí regionu střední Evropy," uvedl ve Vilniusu náměstek Hovorka.

EU začátkem tohoto roku začala diskutovat další směřování klimaticko—energetické politiky EU.

V názoru na tento klíčový krok zůstávají členské země i nadále rozděleny. Z nedávných vyjádření Evropské komise lze vycítit obrat směrem k nutnosti nalezení rovnováhy mezi klimatickou politikou EU a zachováním konkurenceschopnosti EU. Velká část diskuze byla věnována vysokým cenám energie a nepříznivému postavení zemí EU na globálním trhu. "Výrazně vyšší ceny energií nás staví ve srovnání s našimi konkurenty do velmi nevýhodné pozice, konkrétní dopady v ČR jsou již nějakou dobu nepříjemnou realitou," zdůraznil náměstek Hovorka.

I přes snahu EK nalézt vyváženější klimaticko—energetický rámec po roce 2020, nastínil komisař pro energetiku Oettinger ve Vilniusu představu nové podoby unijního cíle pro obnovitelné zdroje. Ten by měl být specifikován pouze pro výrobu elektřiny a do roku 2030 by mohl být stanoven až ve výši 40 %. "Dekarbonizace evropské ekonomiky musí být provedena technologicky neutrální cestou, nelze tímto způsobem předsouvat jen určité zdroje energie," reagoval na komisařův návrh ředitel sekce pro energetiku Pavel Gebauer.

Nadcházející měsíce budou pro budoucí podobu klimaticko—energetické politiky klíčové a ČR bude princip technologické neutrality prosazovat společně s členskými zeměmi EU, které do budoucna budou využívat jadernou energii jako nízkoemisní zdroj při naplňování dekarboozačních cílů. "Na jednání, které jsme jako lídr jaderného dialogu zemí EU svolali na okraj Rady ministrů, jsme pro tento přístup získali významné koaliční partnery," zhodnotil náměstek Hovorka.

27.09.2013 14:13

Senát projedná novelu zákona o ochraně ovzduší

Předložený návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, doplňuje možnost výměny emisních stropů mezi provozovateli a odstraňuje další nedostatky současné podoby zákona, vyplývající ze zkušeností s jeho aplikací. Návrh zákona je na programu 14. schůze Senátu od 9. října. Více ZDE

 

27.09.2013 08:38

V blízké budoucnosti projde národní legislativa o EIA podstatnou změnou. Nová úprava zákona by měla vést k posílení právní jistoty investorů.

Nová úprava zákona o EIA by neměla jít nad rámec platné směrnice a měla by vést k posílení právní jistoty investorů. Proces EIA má umožnit účast přesně definované dotčené veřejnosti s tím, že by měla mít právo podat proti konečnému úřednímu rozhodnutí žalobu. Dále že úřednická vláda by se měla zdržet nevratných kroků v otázkách EIA. Shodli se na tom v Senátu účastníci odborného semináře, který dne 25. září 2013 k problematice posuzování vlivu na životní prostředí uspořádala Hospodářská komora České republiky (HK ČR) spolu se senátními výbory pro hospodářství a životní prostředí. Více ZDE

27.09.2013 08:00

IPCC dnes zveřejní první část zprávy o globálním oteplování

Mezivládní panel ke změnám klimatu (IPCC) dnes zveřejní základní teze klíčové zprávy o světovém klimatu, informují Českénoviny. Agentura Reuters k tomu uvádí, že zpráva obsahuje zatím nejsilnější tvrzení, že za globální oteplování je zodpovědné lidstvo. Dnes má být zveřejněna první část zprávy obsahující vědecká vysvětlení klimatických změn. Druhá a třetí část zprávy se soustředí na důsledky klimatických změn a na možnosti zmírnění globálního oteplování. Představeny mají být na jaře příštího roku v Japonsku a Berlíně.

 

Aktualizace: Podle IPCC vzroste hladina světového oceánu do roku 2100 o 26 až 82 centimetrů, informovala agentura AFP. Země se podle zprávy IPCC ke stejnému roku oteplí o 0,3 až 4,8 stupně Celsia.

 

Čtěte také:

Z klimatologického panelu OSN se stal mamut

Vědec IPCC: Změna klimatu oslabí konkurenceschopnost EU

O změny klimatu by se měli podle vědců čeští politici víc zajímat

Hladina oceánu vzroste podle IPCC do roku 2100 až o 82 cm

Proč se proces globálního oteplování zpomaluje, když množství skleníkových plynů roste?

Změna klimatu? polemizuje uniklá studie do britských médií.

 

 

Zdroj: Českénoviny.cz

27.09.2013 07:29

ISPOP – OVZDUŠÍ A VODA ohlašování v roce 2014

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE.cz si Vás dovolují pozvat na seminář "ISPOP – OVZDUŠÍ A VODA ohlašování v roce 2014" v termínech Praha 9. ledna 2014 a Hradec Králové 14. ledna 2014. Účastníci semináře budou seznámeni odborníkem z ČHMÚ se základní legislativou týkající se ohlašování a s praktickými informacemi zahrnujícími postup stažení, vyplnění, kontroly a odeslání formulářů F_OVZ_POPL a F_OVZ_SPE. Informace o novinkách v ISPOP v roce 2014 a změnách ve způsobu ohlášení údajů pro vodní bilanci získáte přímo od odborníka z CENIA.

Ohlašování údajů zdrojů znečišťování ovzduší za rok 2013 bude probíhat již plně podle nového zákona o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb., prostřednictvím dvou samostatných formulářů - pro poplatkové přiznání a pro údaje souhrnné provozní evidence.

Ohlášení údajů pro vodní bilanci za rok 2013 příslušnému správci povodí se budou nově zasílat pouze prostřednictvím ISPOP.

Změna se týká ohlašování údajů o odběru podzemní vody (formulář F_VOD_ODBER_PODZ) a odběru povrchové vody (formulář F_VOD_ODBER_POVR), vypouštěné vodě (formulář F_VOD_VYPOUSTENI) a údajů o vzdouvání nebo akumulace povrchové vody (formulář F_VOD_AKU).

Seminář je určen všem subjektům (provozovatelům), kteří mají povinnost ohlašovat údaje z oblasti životního prostředí prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). 
 
Přednášející:
Ing. Pavel Machálek (Český hydrometeorologický ústav Praha, vedoucí oddělení emisí a zdrojů)
Ing. Pavla Jirůtková (CENIA, česká informační agentura životního prostředí Praha)
 
 
Místo konání: Praha, Hotel ILF

Termín: Čtvrtek 9. ledna 2014, přednášky 9:00 - 15:30 hodin

Cena: 1299,- Kč bez DPH

Další informace: ZDE

 
 
Místo konání: Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr

Termín: Úterý 14. ledna 2014, přednášky 9:00 - 15:30 hodin

Cena: 1299,- Kč bez DPH

Další informace: ZDE

 

 

 

27.09.2013 07:27

ISPOP – ODPADY ohlašování v roce 2014

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE.cz si Vás dovolují pozvat na seminář "ISPOP – ODPADY ohlašování v roce 2014" v termínech Praha 8. ledna 2014 a Hradec Králové 13. ledna 2014.
První část semináře bude věnována zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, jeho novelizaci (zákon č. 169/2013 Sb., tzv. ekoauditová novela), a to konkrétně dopadům některých změn v roce 2014 na původce odpadů a provozovatele zařízení pro nakládání s odpady.
Obsah semináře bude zaměřen především na problematiku zařazování odpadu, hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, vedení průběžné evidence a ohlašování dat o produkci a nakládání s odpady, způsob zasílání základních údajů o provozu zařízení k nakládání s odpady, způsob vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů (ELPNO).
Budou probrány změny v ohlašovacích povinnostech včetně přehledu zrušených ohlašovacích povinností. Bude objasněno přidělování identifikačních čísel zařízení (Katalog zařízení). Dále bude pozornost zaměřena na aktuální a časté problémy v oblasti evidence a ohlašování odpadů (např. původcovství odpadu, evidence na sběrných dvorech, upuštění od třídění atd.).
V závěru dopoledního bloku přednášek budou nastíněny nové teze způsobu ohlašování produkce odpadů a nakládání s nimi.
V druhé části semináře bude následovat praktická ukázka vyplňování PDF formulářů pro hlášení o produkci a nakládání s odpady (Příloha č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.) s uvedením příkladů častých nedostatků a chyb, které mohou zabránit úspěšnému podání hlášení do systému ISPOP. Účastníci zároveň získají základní informace o kontrolách, které nad ohlašovanými daty provádí Ministerstvo životního prostředí.
 
Seminář je určen pro:
původce odpadů, provozovatele zařízení k nakládání s odpady, podnikové ekology, poradce v oblasti životního prostředí, pracovníky orgánů veřejné správy a samosprávy.

Upozornění:
Seminář není zaměřen na plnění povinností při nakládání s obaly a odpady z obalů ani na problematiku zpětného odběru výrobků.
 
Místo konání: Praha, Hotel ILF

Termín: Čtvrtek 8. ledna 2014, přednášky 9:00 - 15:30 hodin

Cena: 1300,- Kč bez DPH

Další informace: ZDE

 
 
Místo konání: Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr

Termín: Úterý 13. ledna 2014, přednášky 9:00 - 15:30 hodin

Cena: 1300,- Kč bez DPH

Další informace: ZDE

 

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Návrh vyhlášky o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí, více ZDE (T: 3.10.2017)
 • Návrhy opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí“ tzv. Ekoaudit (T: 13.10.2017), více Z DE

 

Novinky - srpen 2017

 • Nařízení vlády č. 266/2017 Sb. o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

Vláda - 21.8. 2017

 • Zpráva o stavu zemědělství v ČR za rok 2016

 • Informace o vývoji v oblasti úspor energií, jejich podpory a účinnosti realizovaných opatření


Senát - 19.7. 2017 (8. schůze)

 • Novela zákona EIA

PSP ČR - 5.9. 2017 (60. schůze)

 • Novela zákona EIA
 • Prařížská dohoda - ratifikace

EU - veřejné konzultace

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Nařízení Komise (EU) 2017/1510 ze dne 30. srpna 2017, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky CMR
 • Nařízení Komise (EU) 2017/1505 ze dne 28. srpna 2017, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS)
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení (oznámeno pod číslem C(2017) 5225)
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1375 ze dne 25. července 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1191/2014, kterým se stanoví formát a způsoby předkládání zpráv uvedených v článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 29.8.: 100 milionů půjde na rozvoj a zlepšení kvality života na území národních parků, VÍCE
 • 18.8.: Na kampaně zaměřené na ochranu životního prostředí míří 20 milionů, VÍCE
 • 1.8.: MŽP vyhlásilo novou výzvu z OPŽP zaměřenou na odpadové hospodářství, VÍCE
 • 19.6.: Nové dotace pro firmy a bytové domy na fotovoltaiku a tepelná čerpadla, VÍCE
 • 16.6.: MŽP vyhlásilo nové dotace proti smogu a suchu, VÍCE
 • 15.6.: Startují čtyři nové dotační výzvy z OPŽP, VÍCE
 • 10.5.: Na zavádění nízkoemisních zón půjde 110 milionů korun, VÍCE
 • 28.4.: Startuje dotační program pro občany Dešťovka, VÍCE
 • 28.4.: SFŽP Aktualizoval pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014+, VÍCE
 • 21.4.: SFŽP nabízí asistenční služby k monitorovacímu systému, VÍCE
 • 4.4. Startují nové výzvy z OPŽP na odpady, protipovodňová opatření a energetické úspory, VÍCE
 • 31.3.: Nová dotace: 60 milionů půjde na snižování zápachu a emisí těžkých kovů, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: Odpady, VÍCE (T: 1.12.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, VÍCE (T: 31.1.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 31.8.2018)
 • OPŽP: Energetické úspory, VÍCE (T: 29.09.2017 + 31.12.2019)
 • OPŽP: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 31.07.2017 + 30.06.2017 + 02.01.2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 3.4.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 30.06.2017 + 17.07.2017)
 • SFŽP: Snižování zápachu a emisí těžkých kovů  - VÍCE (T: 27. září 2017)
 • SFŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (kontinuální výzva do  roku 2020)
 • MŽP: Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny - VÍCE (T: 7.4.2017)
 • OPŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, VÍCE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)

 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE