Více času na podstatné

NENECHTE SI UJÍT!

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Tématem letního čísla je oběhové hospodářství. V časopise najdete rozhovor na téma azbestu, dozvíte se o celoživotním kurzu Oběhové hospodářství, získáte informace o Zero waste, najdete návod jak na bioodpady ve městě a mnoho dalších zajímavých informací. Polemika je tentokrát zaměřena na téma Pařížské dohody a v reportáži se redakce zaměřila na Ústřední čističku odpadních vod v Praze. Další podrobnosti - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Červenec    
25.7. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů do ISPOP
Opakování: 26.7., 27.7., 22.8., 23.8.
28.7. Objekty na stokových sítích
Srpen    
25.8. Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu
Září    
5.9. Nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení
Opakování: 6.9.
7.9. Dvojseminář "Postup vyhodnocení POH obce ve dvou jednoduchých krocích a realizace POH obce v praxi" a "Aktuální otázky přípravy a realizace projektů rozvoje OH obcí s podporou z Operačního programu životní prostředí (OPŽP)"
12.9. Legislativa ochrany ovzduší v roce 2017
Opakování: 13.9.2017
12.9. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 13.9.
14.9. Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce – praktické návody k úspěchu v zapojení veřejnosti
19.9.

EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017, VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRAHA

20.9. Prevence závažných havárií po novele zákona v podnikové praxi
17.-19.9.

Konference Pitná voda 2017

20.-21.9.

Povodně 1997 a 2002 (20 a 15 let poté)

10 let od přijetí Povodňové směrnice

20.-22.9. 12. bienální konference a výstava VODA 2017
20.-22.9. BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
22.9. Úprava vod pro domácnosti a průmysl
Říjen    
10.10.

SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - Praha

10.-12.10.

22. konference Zdraví a životní prostředí

12.-13.10.

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ - 4. ročník národní konference

23.-26.10.

64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017

27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
Listopad    
7.11.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

7.-9.11. Legislativa ochrany životního prostředí v praxi se zaměřením na aktuální změny
14.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 15.11.
14.11. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ -

HRADEC KRÁLOVÉ

21.11.

HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
28.11.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

Prosinec    
7.12.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

30.05.2013 19:22

Jaderná energetika pomůže snížit emise skleníkových plynů

Jaderná energetika je cestou k posílení naší energetické bezpečnosti a účinným nástrojem ke snižování emisí skleníkových plynů. Premiér Petr Nečas to dnes řekl na Evropském jaderném fóru.

Česká republika je podle předsedy vlády pevně rozhodnuta pokračovat v rozvoji jaderné energetiky. „Zodpovědná vláda se nemůže orientovat pouze prizmatem současné situace, musí vždy uvažovat ve středně a dlouhodobém výhledu,“ uvedl v této souvislosti premiér a poukázal na nezbytnost využití různých energetických zdrojů. „Skladba našich energetických mixů nemůže být jiná, než že musí obsahovat podíl jaderné energetiky,“ dodal.

Ve svém projevu také zdůraznil, že další podpora obnovitelných zdrojů energie má své limity a připomněl jejich slabé stránky. „Nestabilita obnovitelných zdrojů má negativní dopad na bezpečnost zásobování energiemi a stabilitu přenosových soustav, nemluvě o negativním dopadu na ceny energií a celkovou distorzi tržního prostředí," řekl předseda vlády.

Jako nutnost pak premiér Nečas vidí vyhodnocení energetické a klimatické politiky Evropské unie. Evropa přestává být konkurenceschopná a nachází se na energetické křižovatce. „Propojení ambiciózních klimatologických cílů s energetickou politikou, politika obnovitelných zdrojů, se ukázaly být slepou uličkou. Přivedlo to Evropu do stavu, kdy máme výrazný nárůst cen energií. Od roku 2005 vzrostly ceny energie o 38 %,“ poznamenal premiér.

Cílem je pak podle českého premiéra udržení energetické bezpečnosti a zajištění bezpečných a levnějších dodávek elektřiny. „EU musí preferovat globálně dosažené dohody a vytvořit regulativní rámec pro to, aby se vyrábět energii v EU vyplatilo. Tuto politiku chce sledovat i Česká republika,“ dodal Petr Nečas.

 

VIDEO: Tisková konference na Evropském jaderném fóru  - ZDE
30.05.2013 18:07

Další výzva pro výměnu kotlů v Moravskoslezském kraji startuje 1. července

Ministerstvo životního prostředí připravilo po úspěchu kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji další fázi tohoto programu. Pro žadatele v kraji s nejvíce znečištěným ovzduším má resort životního prostředí tentokrát připraveno 60 milionů korun.

„Příspěvky na nákup nových kotlů v Moravskoslezském kraji se víc než osvědčily. Celková výše peněz, které je Ministerstvo životního prostředí připraveno kraji nabídnout, závisí na schopnosti kraje sehnat stejnou částku ze svých zdrojů. Program je financován stejnou částkou z ministerstva a z kraje. Pokud by Moravskoslezský kraj sehnal více peněz, mohla být celková alokace vyšší. Ministerstvo má svoji část financí připravenu,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Nový program přináší i některé novinky. Mezi ně patří např. rozšíření podpory na další typy kotlů, konkrétně na zplyňovací a plynové. Také byla upravena výše dotace v závislosti na typu podporovaného kotle. Výměna kotlů bude v průměru podporována 50 % pořizovací ceny nového kotle, a to v závislosti na přesně daném výčtu jednotlivých druhů kotlů. Ministerstvo zároveň reflektovalo požadavek obcí, aby nový program umožňoval kombinovat dotace z programu s podporou ze strany obcí, což ve společném programu ministerstva a Moravskoslezského kraje nebylo možné.

Spolu s krajem bude vyhlášena společná výzva (výzva pro Moravskoslezský kraj musí být schválena radou kraje, která proběhne 20. 6. 2013), která specifikuje typy podporovaných kotlů a výši alokace.

Cílem Ministerstva životního prostředí je motivovat žadatele mírou dotace, aby si pořídili kotel 4. nebo vyšší emisní třídy. Emisní třída č. 3 bude dle zákona o ochraně ovzduší od roku 2022 minimálním standardem, proto pořízení kotle, který splňuje pouze tuto emisní třídu, bude podporováno nižší částkou.

V uplynulých dvou letech bylo v rámci již vyhlášených dotací v Moravskoslezském kraji přiděleno celkem 2 333 dotací z 55 tisíc kotlů, což činí cca 5 %. O potřebnosti zapojení obcí do dotačního procesu svědčí i mimořádný úspěch realizovaných dotací v moravskoslezských lázních Klimkovice, které nabídly zájemcům o nový kotel z řad svých občanů bezúročnou půjčku na dofinancování nákladů na pořízení dotovaného kotle: z celkem 199 kotlů je v Klimkovicích celkem 65 dotovaných. Kotle pořízené díky „kotlíkovým dotacím“ tak v této obci činí 30 %.

O tzv. kotlíkové dotace projevily kromě Moravskoslezského kraje zájem také Středočeský, Ústecký a Jihomoravský kraj.

 

Výše nové dotace v závislosti na typu kotle:

 • kotle na tuhá paliva 3. emisní třídy (uhlí, pelety): 40 tisíc
 • kotle na tuhá paliva 4 emisní třídy (uhlí, pelety) 60 tisíc
 • zplyňovací kotel na tuhá paliva s akumulační nádobou: 55 tisíc
 • plynový atmosférický kotel na zemní plyn: 15 tisíc
 • plynový kondenzační kotel na zemní plyn: 20 tisíc

 

Čtěte také: Dotace na ekologické kotle se rozšíří do celé ČR

 

Zdroj: MŽP

30.05.2013 14:39

ArcelorMittal Ostrava zahajuje další ekologickou investici za miliardu - denitrifikace

Společnost ArcelorMittal Ostrava dnes podpisem dodavatelské smlouvy se společností ČKD PRAHA DIZ zahájila ekologický projekt denitrifikace (technologie na snížení emisí oxidů dusíku z energetiky) hutní energetiky v hodnotě přesahující miliardu korun. Díky této ekologické investici energetika sníží roční emise oxidů dusíku nejméně o 600 tun. Podle plánovaného harmonogramu chce huť začít s výstavbou zařízení letos v červenci, plně zprovozněno by mělo být počátkem roku 2015.

Jedná se o technicky náročné a nákladné řešení, které představuje nejlepší dostupnou techniku na snížení oxidů dusíku,“ řekl Tapas Rajderkar, generální ředitel a předseda představenstva ArcelorMittal Ostrava. Denitrifikace energetiky je součástí celkové ekologizace elektrárny, do které také patří loni zahájené odsíření. Obě tyto investice se budou stavět za plného provozu. Denitrifikace i odsíření proběhne na třech kotlích (kotel 8, 9 a 10), které budou odstaveny v letním období vždy jeden po druhém tak, aby byla zajištěna dlouhodobá stabilita dodávek energií do provozů hutě. „Plánovaná investice na snížení oxidů dusíku a loni zahájená výstavba odsíření zařadí naši energetiku mezi ekologicky nejšetrnější elektrárny a teplárny v kraji,“ dodal Rajderkar.

Výběrového řízení na dodavatele denitrifikace se zúčastnilo pět potenciálních dodavatelů. Zvítězila v něm společnost ČKD PRAHA DIZ, a.s., která má zkušenosti s realizací energetických celků i dílčích technologií. „Energetické projekty zaměřené na zvyšování účinnosti výroby elektrické energie a snižování emisí jsou důležitou součástí naší strategie. Ceníme si takto kvalitní zakázky, která pro nás do budoucna znamená dobrou referenci pro naše exportní aktivity," uvedl Jiří Bayer, obchodní ředitel ČKD Group.

Celkem huť investuje do ekologizace energetiky cca 1,5 miliardy korun. Zatímco odsíření energetiky za 500 milionů korun společnost ArcelorMittal Ostrava financuje čistě z vlastních prostředků, na její denitrifikaci v hodnotě přesahující jednu miliardu využívá evropskou dotaci. Dotace na tuto ekologickou investici bude poskytnuta z fondu, který spravuje Ministerstvo životního prostředí. Huť může dotaci čerpat, protože splnila všechny podmínky pro její udělení. „Na energetice plníme všechny platné emisní limity pro plynné emise i prach. Odsíření spustíme počátkem roku 2014 a denitrifikaci počátkem roku 2015,“ vysvětlil Petr Baranek, ředitel pro životní prostředí ArcelorMittal Ostrava a ředitel ArcelorMittal Energy Ostrava.

 

Obr.: schéma "denitrifikace"

30.05.2013 09:30

V Praze se uskuteční zasedání Evropského jaderného fóra

ENEF 2013 se jako každý rok dotkne aktuálních otázek energetické politiky EU s důrazem na využívání jaderné energie. To je po jaderné havárii v japonské Fukušimě pod stále větším tlakem a EU se snaží z této události maximálně poučit. Právě zhodnocení dvou let po havárii a připravované legislativní úpravy budou jedním z klíčových bodů konference. Česká republika bude v této diskuzi zastoupena předsedkyní SÚJB paní Danou Drábovou. Dále se budou diskutovat otázky dotýkající se deformovaného trhu s elektřinou a výzev pro výstavbu nových výrobních zdrojů nebo unijní klimaticko—energetické politiky EU, kterou chce Evropská komise stanovit v horizontu do roku 2030 a navázat tak na stávající rámec 2020.

Evropské jaderné fórum (dále jen ENEF) je etablovanou mezinárodní platformou pro racionální diskusi o výhodách i nevýhodách jaderné energetiky, které vzniklo v roce 2007 z iniciativy České republiky a Slovenska. Plenární zasedání se koná jednou za rok a organizace fóra je rozdělena mezi ČR a Slovensko. Plenární zasedání je vždy zahajováno premiéry obou zemí a evropským komisařem pro energetiku. Stejný formát bude i tento rok v Praze a jednání plenárního zasedání zahájí český předseda vlády Petr Nečas společně se svým slovenským protějškem Robertem Ficem a následně také eurokomisařem pro energetiku Güntherem Oettingerem.

 

Ve čtvrtek a pátek 30. a 31. května 2013 bude Praha hostit již 8. plnenární zasedání Evropského jaderného fóra.

 

 

Zdroj: MPO

29.05.2013 13:23

Česká republika v roce 2012 snížila emise CO2 o 3% více než je průměr zemí EU27

Emise CO2 v zemích EU27 se v roce 2012 snížily o 2,1% oproti roku 2011, konstatuje Eurostat ve své zprávě. Eurostat dále uvádí, že nejvyšší úroveň emisí CO2 v absolutních číslech má Německo. Největší pokles byl zaznamenán v Belgii a ve Finsku. Česká republika podle Eurostatu snížila své emise CO2 o 5,2%, tedy více něž je průměr zemí EU. Více ZDE

 

29.05.2013 12:26

Ekosklady a záchytné vany pro chemické látky

Řešíte skladování chemických či jiných nebezpečných látek? Společnost DENIOS Vám pro tento případ nabízí řešení ze svého rozsáhlého výrobního programu. Záchytné vany a skladovací kontejnery, které  jsou vždy uzpůsobeny pro konkrétní skladované nebezpečné látky tak, aby vyhověly všem legislativním požadavkům. Základem skladovacích kontejnerů je vždy integrovaná záchytná vana příslušného objemu, která  bezpečně zadrží případné uniklé kapaliny. Při skladování žíravých či jiných agresivních chemických látek jsou tyto vany vyrobeny z odolného plastu nebo ušlechtilé oceli tak, aby byla zaručena jejich bezchybná funkce a maximální materiálová odolnost.

Standardní skladovací kontejnery jsou konstruovány s přirozeným způsobem větrání. Díky tomu je zaručeno předpisové větrání i takových látek, při jejichž uložení může docházet k úniku nebezpečných výparů. V případě tepelně izolovaných skladů je doplněno technické větrání, které opět splní veškeré legislativní požadavky. Více ZDE.

 

29.05.2013 10:36

Šancí Evropy jsou uhlíková daň a plyn z břidlic, řekl pro HN Dieter Helm

Klimatické cíle Evropské unie nefungují. A jediným řešením, jak ochranu klimatu zajistit, jsou investice do nových technologií a zavedení uhlíkové daně. "Větrníky všechno jen zhoršily," říká oxfordský ekonom Dieter Helm. Největší pobídkou pro boj se znečišťováním ovzduší by podle něj měla být právě uhlíková daň. Ale to nejen na domácí produkci, ale i na dovoz. Dieter Helm je ekonom a expert na energetiku z Oxfordské univerzity. Rozhovor čtěte ZDE.

 

Více o plánech Evropského parlamentu na regulaci emisních povolenek, které mají zdražit elektřinu, najdete ve středečním vydání Hospodářských novin.

29.05.2013 09:45

Katastr nemovitostí má novou aplikaci pro chytré telefony a tablety

Český úřad zeměměřický a katastrální nabízí uživatelům chytrých mobilních telefonů a zejména tabletů vlastní aplikaci „Mapy ČÚZK“. Aplikace nabízí prohlížení mapových produktů z tvorby resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Mapy jsou poskytovány výhradně vlastními prohlížecími službami WMS a WMTS. Kromě aktuálních dat jsou zobrazovány i archivní mapy z Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. „Naše aplikace je první, která používá výhradně mapové produkty úřadu,“ řekl deníku E15 vedoucí oddělení správy geoinformací z ČÚZK Bohumil Vlček. Odpadají tím podle něj problémy, kterým čelily dosavadní komerční aplikace, a to například se skládáním informací z nestejnorodých zdrojů a s různou garancí kvality. Více na: http://www.mobilmania.cz/bleskovky/ci-je-ta-parcela-katastr-ma-novou-aplikaci-pro-smartphony/sc-4-a-1323832/default.aspx#utm_medium=selfpromo&utm_source=mobilmania&utm_campaign=copylink

 

 

Náhled obrazovky aplikace - fotogalerie ZDE


Kromě prohlížení map aplikace dále umožňuje:
Dotazování na informace z katastru nemovitostí.
Dotazování na přesně určené souřadnice a další údaje o bodech z databáze bodových polí ČR.
Vyhledávání místa v mapě podle pravidelně ověřovaných registrů a databází geografických jmen, správního členění a adres.

Použití dotazování do mapy:
V mapové kompozici Archiválie se po přidržení prstu v navigační mapě zobrazí všechny dostupné archivní mapy v daném místě.
V mapové kompozici Bodová pole se po přidržení prstu na značce zvoleného bodu zobrazí výpis podrobných informací o přesné poloze bodu.
Ostatní mapové kompozice poskytují po přidržení prstu v mapě informace z katastru nemovitostí.

 

Aplikaci stahujte: iOS (Apple) a Android

 

 

Zdroj: ČÚZK, mobilmania.cz

Více na: http://www.mobilmania.cz/bleskovky/ci-je-ta-parcela-katastr-ma-novou-aplikaci-pro-smartphony/sc-4-a-1323832/default.aspx#utm_medium=selfpromo&utm_source=mobilmania&utm_campaign=copylink

29.05.2013 08:53

Etridiazol - nové kolo veřejné konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) informuje, že ECHA zahájila veřejnou konzultaci k toxicitě pro reprodukci a karcinogenitě látky etridiazol a to v termínu do 3. 6. 2013. Návrh na harmonizovanou klasifikaci a označování pro etridiazol předložilo Nizozemí v únoru 2012. Více ZDE

 

Čtěte také: Veřejná konzultace k Víceletému pracovnímu programu ECHA


 

 

29.05.2013 08:31

Sociálním demokratům se nelíbí navrhovaný přesun peněz z OP ŽP na pražské metro, preferují projekty na zlepšení energetické účinnosti

Sociální demokraté chtějí, aby prostředky z evropských fondů, které jsou českým žadatelům k dispozici v OP Životní prostředí (OP ŽP) a u nichž je pravděpodobné, že nebudou do konce stávajícího programového období 2007-2013 vyčerpány, zůstaly tam, kde jsou a podpořily projekty na zlepšení energetické účinnosti. Vláda Petra Nečase je ale zamýšlí přesunout do jiného operačního programu, kde mají sloužit k modernizaci pražského metra. ČSSD bude také požadovat, aby se touto otázkou na svém příštím jednání zabývala i Poslanecká sněmovna. „Na nejbližším zasedání Poslanecké sněmovny budeme požadovat zařazení mimořádného bodu jednání, a to informace ministra životního prostředí o čerpání prostředků z OP ŽP a opatřeních, která hodlá učinit, aby se zachránila alespoň část prostředků,“ řekl Zemek. Více ZDE

 

Zdroj: EurActiv.cz

28.05.2013 12:41

Poplatek za skládkování komunálních odpadů by měl být v roce 2016 maximálně 1000 korun

Poplatek za ukládání komunálního odpadu na skládky by se měl postupně navyšovat na maximálně tisíc korun za tunu uloženého komunálního odpadu v roce 2016. Na svém jednání se na tom většinově usnesla pracovní skupina k odpadovému hospodářství. Více ZDE

 

28.05.2013 10:37

Chystá se zatím největší dotace do dopravy na zemní plyn

Již v průběhu června bude vyhlášena výzva podporující pořízení autobusů na stlačený zemní plyn (CNG) i výstavbu CNG plnicí stanice. Příspěvek z evropských fondů by mohl po schválení dosáhnout až 1 miliardy Kč. Peníze budou určeny pro oblasti s největší prašností. Nicméně nadlimitní koncentraci pevných částic PM 10 bylo u nás v roce 2011 vystaveno přes 50 procent obyvatel.

Podle aktuálního harmonogramu výzev v rámci Operačního programu Životní prostředí bude v průběhu června tohoto roku Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí vyhlášena připravovaná výzva pro nákup nových autobusů v městské hromadné dopravě s pohonem na CNG a i pro výstavbu CNG plnicích stanic. Takto podpořené CNG autobusy budou moci kromě měst nakupovat i soukromí dopravci, musí je ale využít pro městskou hromadnou dopravu. Plnicí stanice na CNG pak budou muset „sloužit“ po dobu projektu jen městským autobusům. Výzva se nebude týkat celé ČR, ale pouze omezeného výčtu měst, která jsou dnes nejvíce zatěžována emisemi z dopravy, především prachovými částicemi. Ministerstvo se tak rozhodlo pomoci oblastem s nejhorším ovzduším. Realizace samotných projektů je ale podmíněno schválením nové podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí ze strany Evropské komise, v současné době stále probíhají konzultace.

„Pokud bude zařazení nové formy podpory schváleno, může být na podporu této aktivity alokována částka až 1 mld. Kč z prostředků EU. Podrobné informace připravujeme ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. V nejbližší době je zveřejníme na našich stránkách Asociace,“ říká Zdeněk Prokopec, předseda Asociace NGV.

 

MŽP: Vyhlášení předmětné výzvy je dle platného harmonogramu výzev Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) skutečně plánováno na červen letošního roku. Projektové žádosti budou přijímány na Státní fond životního prostředí ČR. Dovolujeme si však upozornit, že jejich případné hodnocení a schválení je podmíněno dohodou s Evropskou komisí ve věci podpory intervence alternativní dopravy z OPŽP. V případě nesouhlasu ze strany Evropské komise bude pro prioritní osu 2 vyhlášena zástupná výzva pro dočerpání zbývajících finančních prostředků.

Všeobecně zahájení samotného financování jednotlivých projektů závisí především na tom, kdy budou žadatelé schopni doložit všechny potřebné podklady k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD). Bez RoPD nelze financování projektu zahájit. Konec uznatelnosti výdajů je stanoven pro projekty z Operační program Životní prostředí na konec roku 2015.

 

ZDROJ: http://www.busportal.cz

 

Mezi města, která budou moci využít nově připravovanou podporu pro CNG, bude patřit i Ostrava nebo třeba Brno. Tato města patří do oblastí s největší prašností u nás. Je zde totiž největší koncentrace nebezpečných pevných částic PM 10. Za tento stav mohou jednak lokální zdroje ale také doprava. „Doufám, že dopravní podniky tuto podporu využijí a pořídí CNG autobusy, které neprodukují téměř žádné pevné částice,“ říká Zdeněk Prokopec, předseda Asociace NGV. „Podle „Zprávy o životním prostředí České republiky“ z roku 2011 bylo nadlimitní koncentraci pevných částic PM 10 vystaveno přes 50 procent obyvatel. Situace by se ale díky chystané podpoře mohla markantně vylepšit,“ dodává Prokopec.

Další z oblastí se špatným ovzduším je Ústecký kraj. Zde jsou sice již CNG autobusy využívány, ovšem zatím v malém počtu. Situace se ale postupně mění k lepšímu. Dopravní podnik města Ústí nad Labem totiž letos pořídí dalších 7 CNG autobusů. Jedná se o 2 autobusy Mercedes Citaro a 3 autobusy Solaris Czech, které by podnik měl mít k dispozici již koncem června. Další 15metrové CNG autobusy pak přibudou na podzim.

Již od roku 2014 bude možné prodávat v EU pouze autobusy splňující normu Euro VI, která je přísnější než norma Euro V z roku 2009. Hlavní změnou je o jednu třetinu nižší objem vypouštěných pevných částic a také nižší emise NOx. „Rozdíl v ceně autobusů s motorem podle nové a podle staré normy Euro je již cca 250 tisíc Kč. Tento rozdíl je dán cenou instalace filtrů a dalších technologií, které jsou ke snížení emisí potřeba. Autobusy s pohonem na CNG tyto normy splňují jen tím, že spalují zemní plyn,“ říká Zdeněk Prokopec, předseda Asociace NGV.

Dnes je v ČR již přes 400 autobusů s pohonem na CNG a jejich počet za poslední rok vzrostl o skoro 11 procent. V Evropě je již přes 278 tisíc CNG autobusů a celosvětově jich je skoro 700 tisíc.

 

Zdroj: Asociace NGV

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, VÍCE (T: 24.7.2017)

 

Novinky - červenec 2017

 •  

Vláda - 24.7. 2017

 • Návrh Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky
 • Národní program environmentálního značení (NPEZ) – aktualizace 2017
 • Návrh nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

Senát - 19.7. 2017 (8. schůze)

 • Novela zákona EIA

PSP ČR - 27.6. 2017 (59. schůze)

 • Vodní zákon
 • Ovzduší (PHM)
 • Prařížská dohoda - ratifikace
 • Stavební zákona

EU - veřejné konzultace

 • Public consultation investigating options for reducing releases to the environment of microplastics (T: 16.10.2017)

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest - Additional projects in oil and smart grids (T: 26.6.2017)

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest in energy infrastructure (T: 26.6.2017)

 • Hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS) (T: 6.6.2017)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1210 ze dne 4. července 2017 o identifikaci bis(2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), dibutylftalátu (DBP), benzylbutylftalátu (BBP) a diisobutylftalátu (DIBP) jako látek vzbuzujících mimořádné obavy podle čl. 57 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (oznámeno pod číslem C(2017) 4462)
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1015 ze dne 15. června 2017 o emisích skleníkových plynů, na něž se vztahuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES, na rok 2014 pro každý členský stát
 • 6x Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV (REACH)
 • Nařízení Komise (EU) 2017/999 ze dne 13. června 2017, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 19.6.: Nové dotace pro firmy a bytové domy na fotovoltaiku a tepelná čerpadla, VÍCE
 • 16.6.: MŽP vyhlásilo nové dotace proti smogu a suchu, VÍCE
 • 15.6.: Startují čtyři nové dotační výzvy z OPŽP, VÍCE
 • 10.5.: Na zavádění nízkoemisních zón půjde 110 milionů korun, VÍCE
 • 28.4.: Startuje dotační program pro občany Dešťovka, VÍCE
 • 28.4.: SFŽP Aktualizoval pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014+, VÍCE
 • 21.4.: SFŽP nabízí asistenční služby k monitorovacímu systému, VÍCE
 • 4.4. Startují nové výzvy z OPŽP na odpady, protipovodňová opatření a energetické úspory, VÍCE
 • 31.3.: Nová dotace: 60 milionů půjde na snižování zápachu a emisí těžkých kovů, VÍCE
 • 10.3.: Nové dotace: Dalších 100 milionů půjde obcím a krajům na likvidaci akutních ekologických zátěží, VÍCE
 • 8.3.: MŽP vyhlásilo dotace na ochranu biodiverzity a rozšíření sítě pozemkových spolků, VÍCE
 • 6.3.: Nové dotace: Téměř 400 milionů korun půjde na sanaci ekologických zátěží, VÍCE
 • 13.2.: MŽP dá 100 milionů na ekologické inovativní projekty na boj se suchem nebo smogem, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, VÍCE (T: 31.1.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 31.8.2018)
 • OPŽP: Energetické úspory, VÍCE (T: 29.09.2017 + 31.12.2019)
 • OPŽP: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 31.07.2017 + 30.06.2017 + 02.01.2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 3.4.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 30.06.2017 + 17.07.2017)
 • SFŽP: Snižování zápachu a emisí těžkých kovů  - VÍCE (T: 27. září 2017)
 • SFŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (kontinuální výzva do  roku 2020)
 • MŽP: Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny - VÍCE (T: 7.4.2017)
 • OPŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • SFŽP: Inovativní a demonstrační projekty, VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, VÍCE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)

 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE