Více času na podstatné

Rámcový program TVIP 2017:

Úterý
21. 3. 2017
ODPADOVÉ FÓRUM
Středa
22. 3. 2017
ODPADOVÉ FÓRUM
APROCHEM
EXKURZE
SPOLEČENSKÝ VEČER
Čtvrtek
23. 3. 201
ODPADOVÉ FÓRUM
APROCHEM

 

APROCHEM - Přehled přihlášených příspěvků (k 16.1.2017)

 

Název příspěvku / přednášející
Anotace
Co nikdo neví, jako by se nedělo
Marian Němec, BA (Hons), AEC a.s.
Největším problémem hybridní války je fakt, že jen velmi těžko se rozpoznáme, že jsme pod útokem. Podobný problém je v případě kybernetických útoků. Je čas začít panikařit? Je možné s tím něco udělat? Jak se chránit a jak reagovat, když už se stanu cílem kybernetického útoku? To je jen několik otázek, na které získáte odpověď.
Příprava a aplikace grafenu
Doc.Ing. Petr Macháč, CSc, VŠCHT Praha
Grafen je jednou z forem uhlíku. Jedná se o 2D materiál, který je tvořen v limitním případě jednovrstvého grafenu šesterečnou sítí uhlíkových atomů vázaných sp2 vazbami. Tento materiál má řadu zajímavých a mnohdy jedinečných parametrů, pro které nachází v technické praxi mnoho různých aplikací. Přednáška bude zaměřena na popis základních používaných metod přípravy grafenu včetně uvedení jejich výhod a nevýhod. Druhá část přednášky se bude věnovat využití grafenu především v elektronice, ale i v dalších oblastech techniky.
(Ne)bezpečnost skladů/plníren LPG
Ing. Štefan Győrög, Krajský úřad Jihočeského kraje
Při řešení problematiky objektů, ve kterých podnikatelé nakládají s nebezpečnými látkami, nelze postupovat pouze podle zjednodušených ustanovení zákona o prevenci závažných havárií a jeho prováděcích předpisů. Problematika prevence závažných havárií je totiž natolik široká, že u ní neplatí premisa „co není napsáno v zákonu přímo, to nelze vyžadovat“.

Přesto se tak někteří podnikatelé chovají – hnáni vidinou maximalizace zisků často přistupují k minimalizaci všech z jejich hlediska nepotřebných výdajů, i když se týkají např. dosažení a udržování co nejvyššího standardu bezpečnosti – a obhajují se tím, že minimální požadavky stanovené právními předpisy, ev. také technickými normami, přece splňují.

Cílem tohoto příspěvku proto není nabídnout přehled povinností stanovených provozovatelům zákonem o prevenci závažných havárií, ale předkládá konkrétní příklady přístupu jednoho z nich (sklad a plnírna zkapalněných ropných plynů).
Analýza rizik na úrovni kraje
Mgr. Adam Hendrych, MV-GŘ HZS ČR
V příspěvku je popsána analýza rizik zpracovaná jednotlivými hasičskými záchrannými sbory krajů (ve spolupráci s dalšími partnery a orgány veřejné správy) na krajskou úroveň. Pozornost zpracovatelů byla soustředěna zejména na hrozby, které byly předchozí celostátní analýzou vyhodnoceny jako nepřijatelné. Analýza rizik na úrovni krajů byla provedena v souvislosti s aktualizací krizových plánů krajů a ve své návaznosti se dotýká i vybraných subjektů z komerční sféry.
Nové zóny havarijního plánování v Moravskoslezském kraji
Ing. Kateřina Blažková, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
V Moravskoslezském kraji je 15 objektů zařazených dle zákona o prevenci závažných havárií do skupiny B. Pro tyto objekty stanovil krajský úřad ve spolupráci s hasičským záchranným sborem kraje zóny havarijního plánování podle nové vyhlášky . Přípěvek seznamuje s postupem a zásadami, které byly v procesu stanovování jednotlivých zón havarijního plánování zohledněny. Konkrétně rozebírá postupy pro stanovení výchozí hranice zóny havarijního plánování konkrétních objektů v kraji s využitím vyhlášky i doporučovaného SW nástroje. Popisuje možnosti stanovení výsledné hranice zóny havarijního plánování, včetně vizualizace v prostředí GIS. Dále uvádí možnosti využití metodického přístupu pro tzv. „podlimitní“ objekty. 
SEVESO podniky a jejich vliv na vývoj území v jejich okolí
Mgr. et Mgr. Josef Senčík, VUBP, v. v. i.
Výstavba v okolí SEVESO podniků, tedy podniků, které podléhající zákonu č. 224/2015 Sb., by měla být regulována a to alespoň tak, jak o tom hovoří zákon. Ten uvádí, že při územním plánování  a navazujících řízeních mají být brány v úvahu cíle prevence závazných havárií a to při udržování vzájemných odstupů mezi SEVESO podniky a obytnými budovami, budovami a oblastmi navštěvovanými veřejností, hlavními dopravními trasami, rekreačními oblastmi a chráněnými územími podle jiných právních předpisů (např. chráněná území, ochranná pásma). Toto v současnosti není dodržováno. Příspěvek představuje možná řešení.
Zvyšování bezpečnosti chemických procesů
Ing. Josef Petr, Ph.D. - Hexion, a.s.
Příspěvek je zaměřen na stručný popis bezpečnostních procedur, které jsou používány v Hexion, a.s. pro zvyšování bezpečnosti zaměstnanců, dodavatelů, návštěvníků, technologických procesů a okolí areálu společnosti.
Dokumentace prevence závažných havárií
Bc. Miroslav Dítě, TLP. spol. s r.o.
Příspěvek popisuje 16 zkušeností s vývojem legislativy prevence závažných havárií a aplikací i kontrolou plnění požadavků prevence havárií.

 - vývoj legislativních požadavků
 - metodiky
- praktické zkušenosti se zpracováním
 - zkušenosti s působením veřejnou správy v této oblasti 
Analýza nedostatků Posouzení rizik závažné havárie pro účely zákona o prevenci závažných havárií
Ing.Vilém Sluka, VÚBP, v.v.i.
Příspěvek se věnuje těmto tématům: Požadavky a mantinely pro posouzení rizik; Identifikace nedostatečného zpracování posouzení rizik; Příčiny a následky nedostatečného zpracování posouzení rizik; Přání a skutečnost v poučení z posudků návrhů bezpečnostní dokumentace; Odbornost, odborná obec a veřejná správa
Hodnocení vlivu dopravy na kontaminaci ovzduší těžkými kovy
Ing. Magdaléna Náplavová, Univerzita obrany, Brno
Příspěvek se zaměřuje na stanovení korelace mezi vybranými těžkými kovy, specificky arsenem, kadmiem, olovem a niklem v prostředí městské silniční komunikace v Brně a tunelu Mrázovka, Praha. Za tímto účelem byla aplikována neparametrická metoda Spearmanova testu pořadové korelace. Bylo prokázáno, že korelace mezi sledovanými kovy v tunelu lze považovat za statisticky velmi významnou, a tudíž pochází z jednoho zdroje. Zatímco v městském prostředí bylo zjištěno, že kadmium a nikl pochází z různých zdrojů znečištění na rozdíl od kontaminace arsenem a olovem.
VÝVOJOVÉ TRENDY INDIVIDUÁLNÍHO RIZIKA INCIDENCE A MORTALITY VYBRANÝCH DRUHŮ KARCINOMŮ
Ing. Zuzana Galajdová, DHL IT Services s.r.o, Praha
Příspěvek se zabývá hodnocením individuálního rizika incidence a mortality kolorektálního a plnícího karcinomu v JMK a celostátním měřítku za období 2007-2015. Užitím regrese bylo zjištěno, že riziko incidence i mortality má rostoucí trend, riziko incidence převyšuje riziko mortality a vykazuje výrazně progresivnější tendenci. Důvodem bude patrně zavádění kvalitnějších diagnostických metod, vyšší informovaností obyvatelstva a zvyšující se zátěž prostředí polutanty. Pomocí Spearmanova koeficientu byla prokázána korelace mezi vývojem rizika obou karcinomů v JMK a ČR.
HODNOCENÍ POMĚRU ADSORPCE POLYCYKLICKÝCH AROMATICKÝCH UHLOVODÍKŮ NA ČÁSTICÍCH PM2.5-10 A PM2.5
prof. Ing. František Božek, CSc., Univerzita obrany, Brno
V pražském tunelu Mrázovka byly odebrány vzorky pevných částic aerodynamického průměru r2.5 £ 2.5 mm a paralelně r10 £ 10 mm. Po úpravě vzorků a jejich extrakci dichlormethanem byla v eluátech stanovena koncentrace 16 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs) užitím plynové chromatografie v kombinaci s hmotnostní spektrometrií. Neparametrickou metodou Spearmanova koeficientu pořadové korelace bylo na hladině významnosti p < 0.01 prokázáno, že jednotlivé PAHs s výjimkou acenaphthylenu, acenaphthenu a indeno[1,2,3-cd]pyrenu, včetně jejich sumy, jsou vázány výhradně na částicích PM2.5. Výjimka byla vysvětlena nízkými koncentracemi PAHs, které se pohybovaly v okolí meze stanovitelnosti, kde bylo možné předpokládat vyšší chybu měření.
Specifické faktory v řízení rizik technologických procesů
Ing. Pavel Forint, Ph.D., Ministerstvo životního prostředí
Rizika z technologických procesů jsou ovlivňována mnoha vnitřními a vnějšími faktory působícími přímo i sekundárně. V analýze rizik jsou primárně uvažovány hlavní přímo působící faktory, jako je vliv lidského činitele. V souvislosti s jeho působením lze identifikovat faktor vlivu změny vlastnictví, který potenciálně ovlivňuje klíčové prvky řízení bezpečnosti a může vést k pozitivní nebo negativní změně v řízení rizik. Změna vlastnictví může vést k akumulaci velkých změn v krátkém časovém období, s účinky, které by mohly být viditelné v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.
Možná rizika daná změnou klimatu
RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Průběh počasí a následně podnebí významně ovlivňuje nejen život člověka, ale i  přírodu a naši hospodářskou činnost. Extrémní stavy počasí jsou typické tím, že přichází nečekaně a nelze je v delším časovém horizontu předpovídat. Podle poznatků klimatologů lze odhadovat, že se změny klimatu na našem území budou v nejbližších desetiletích  projevovat zvyšováním teploty vzduch, ale množství srážek bude v podstatě stejné. Statistcké analýz projevů podnebí u nás tyto odhady potvrzují. Proto bychom se měli zabývat riziky jako jsou četnější výskyt sucha, lokálních povodní, rychlých změn teploty vzduchu s extrémními projey apod. 
Predikce teploty vzplanutí pro analýzu nebezpečnosti hořlavých kapalin v průmyslu
RNDr. Mária Skřínská, PhD., Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Praha
Tento příspěvek popisuje aplikaci modelů pro predikci teploty vzplanutí binárních směsí alkoholů. K potvrzení správnosti změřených hodnot teplot vzplanutí jsou modely porovnány s experimentálními daty získanými za standardních podmínek zkoušky. Data získané experimentem i predikcí se shodují, ale liší se od hodnot publikovaných v bezpečnostních listech (BL). V závislosti na získaných výsledcích by si výrobci měli dávat pozor, které hodnoty v BL užívají.
Využití kombinace programů Google Earth Pro a ALOHA pro kvantitativní analýzu rizika chemických procesů
Ing. Jan Skřínský, Ph.D., Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Praha
Aby bylo možno kvantifikovat riziko, je nezbytné převést fyzikální projevy havárie (požár, výbuch, toxický rozptyl) na informaci jaký následek mají tyto jevy na lidi, (majetek a životní prostředí). Toto bývá nazýváno jako dopad události a lze to vyjádřit mnoha způsoby. ALOHA je navržena tak, aby byla snadno použitelná a využitelná záchranáři ve velmi náročných situacích. Když ALOHA ukončí výpočet, uživatelé si mohou vybrat různá zobrazení z palety grafických výstupů, z nichž každý se nechá vytisknout s mapovými softwarovými produkty (nebo GIS). EPA a NOAA požívají kombinaci Marplot a Aloha. Autoři článku využili a prezentují výsledky odhadů (ocenění) následků scénářů havárií pomocí programů Google Earth Pro a ALOHA. Chceme poukázat na možnost využití zakreslení výpočtů následků scénářů havárií těmito free-ware programy. Tento přístup bere v úvahu rozdíly mezi požadavky USA a EU. I přes určitá omezení, je mnohem jednodušší při použití. 

 

ODPADOVÉ FÓRUM - Přehled přihlášených příspěvků (k 16.1.2017)

 

Název příspěvku / přednášející
Anotace
ODPADY
Průmyslové kompostování: dostupné technologie a jejich vlastnosti
Prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.
Za současných legislativních podmínek je průmyslové kompostování jednou z mála cest racionálního nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.  V rámci přednášky bude podán stručný přehled dostupných technologií v oblasti průmyslového kompostování a budou diskutovány jejich technologické a provozní parametry a souvislosti ekonomické a legislativní.
Elektrogeochemie jako progresivní metoda in situ sanace starých ekologických zátěží
RNDr. Jaroslav Hrabal, MEGA a.s.
Elektrochemické procesy jsou běžně používané v průmyslové praxi, především v oblasti povrchových úprav. Jsou založeny na schopnosti nabitých částic migrovat v elektrickém poli, respektive na změně jejich valenčního stavu na elektrodách. Elektrické pole se však běžně vyskytuje i v horninovém prostředí a hraje významnou roli například v procesu zvětrávání sulfidických minerálů. Uměle vytvořené elektrické pole, tedy dotace elektronů do horninového prostředí, způsobuje geochemické procesy, které mohou být využity pro eliminaci některých typů antropogenních zátěží. V příspěvku jsou prezentovány teoretické základy elektrogeochemických procesů, výsledky laboratorních experimentů a možnosti praktického nasazení včetně konkrétních výsledků ze sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými ethyleny.
Využití separátu z bioplynových stanic pro pěstování jedlých hub
Ing. Ivan Jablonský, CSc.
Separát z bioplynových stanic lze použít pěstování koprofilních druhů hub (žampión mandlový, hnojník obecný) za předpokladu, že je zbaven volného čpavku a doplněn vhodnými živinami. Pro pěstování žampiónu mandlového se osvědčil přídavek slaměných pelet následovaný teplotním ošetřením při 45 - 48 st. Celsia a při dostatečné aeraci.
Využití jabloňové štěpky jako substrátu pro pěstování hlívy ústřičné
doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
Jabloňová štěpka nadrcená na vhodném typu štěpkovačů se dá použít bezprostředně po nadrcení, navlhčení a vhodném ošetření jako alternativní substrát pro pěstování dřevních hub buď samostatně nebo ve směsi s jinými lignocelulózovými odpady (např. pšeničná sláma). Podmínkou úspěchu je takové ošetření, které zabrání růstu konkurenčních plísní. Byly porovnány různé způsoby chemického a termického ošetření. Termické ošetření vykazovalo spolehlivější výsledky. Výnosu plodnic hlívy na substrátu připraveném ze směsi štěpky a slámy byl vyšší v porovnání s výnosem plodnic na substrátu ze samotné slámy.  
Biodegradace směsi PLA/PHB ve vodném termofilním anaerobním prostředí
Ing. Marie Dvořáčková, Ph.D.
V práci byla testována biodegradace směsné folie kyseliny polymléčné (PLA) a polyhydroxybutyrátu (PHB) v  mezofilním (37 °C) a termofilním (55 °C) anaerobním prostředí. Rozklad probíhal ve vodném prostředí po inokulaci vyhnilým kalem z anaerobní stabilizace aktivovaného kalu z městské čistírny odpadních vod Zlín-Malenovice. Stupeň bio rozkladu byl vyhodnocen na základě analýzy bioplynu plynovou chromatografií a stanovení rozpuštěného anorganického uhlíku ve fázi kapalné. Směsná fólie PLA /PHB byla za anaerobních termofilních podmínek téměř úplně rozložena, avšak za anaerobních mezofilních podmínek stupeň rozkladu přibližně odpovídal zastoupení PHB v této směsi. Bylo potvrzeno, že teplota ovlivňuje jak stupeň abiotické hydrolýzy, tak biodegradaci materiálů na bázi PLA v prostředí anaerobního kalu. Současně byly posouzeny změny morfologických vlastností testované směsi pomocí DSC. 
Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu – výroba biocharu středně-teplotní pomalou pyrolýzou
Doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D.
Kaly produkované komunálními čistírnami odpadních vod obvykle obsahují významné množství těžkých kovů a problematických organických látek, které komplikují jejich přímou aplikaci do zemědělské či lesnické půdy a jejich recyklaci prostřednictvím kompostování. Alternativním způsobem využití je středně-teplotní pomalá pyrolýza zaměřená na produkci biocharu (pevného porézního uhlíkatého materiálu obsahujícího nutriční prvky). V článku jsou shrnuty vlastnosti biocharu vyrobeného středně-teplotní pomalou pyrolýzou anaerobně stabilizovaného čistírenského kalu.
Perspektivita zpracování odpadů v biorafineriích
doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.
Přednáška představuje možnosti efektivního zpracování odpadů v konceptu biorafinerie. Princip zpracování odpadů v biorafineriích je obecně založen na kombinaci termochemických, biochemických a termických metod zpracování. Výstupními produkty jsou pak chemicky cenné látky a kapalná biopaliva. Díky vyšším výkupním cenám produktů a maximálnímu využití odpadní suroviny i emisních plynů lze dosáhnout pozitivní ekonomické bilance procesu, což bude demonstrováno na vybrané technologii.
Vliv antihydrolyzačního činidla na biodegradaci PLA ve vodném termofilním anaerobním prostředí
ing. Petr Stloukal, Ph.D.
Vzorky kyseliny polymléčné (PLA) s obsahem 0,5 – 2 % antihydrolyzačního činidla byly podrobeny biorozkladu v termofilním (55 °C) anaerobním prostředí. K testu biorozkladu byl použit mezofilní anaerobní kal z ČOV  Zlín-Malenovice, který byl tzv. skokově převeden do termofilních podmínek zvýšením teploty z 37°C na 55 °C. Stupeň biorozkladu folií PLA + CDI byl vyhodnocen na základě analýzy bioplynu plynovou chromatografií a stanovení rozpuštěného anorganického uhlíku v kapalné fázi. Bylo potvrzeno, že CDI inhibuje hydrolýzu PLA a tím má vliv na stupeň biologického rozkladu. Zvyšující se koncentrace antihydrolyzačního činidla (CDI), snižuje stupeň rozkladu v prostředí termofilního anaerobního kalu. 
Life cycle assessment of a car's component
Ing. Jozef Mitterpach PhD., TUZVO, FEE, Katedra environmentálneho inžinierstva
Príspevok sa zaoberá hodnotením životného cyklu (LCA) automobilov a ich súčastí. Na príklade automobilu sú v hraniciach systému od kolísky po hroby identifikované hlavné environmentálne dopady v stredových a koncových bodoch. Výstupy môžu byť použité na identifikáciu kritických bodov v jednotlivých fázach životného cyklu, alebo v jednotkových procesoch, napr. výroby komponentov a zariadení pre ich výrobu. Aplikovaná metóda LCA pre automobil, podáva výstupy v podobe environmentálneho hodnotenia aplikovateľného pri tvorbe environmentálnych deklaráciách o produktoch (EPD), porovnávacích analýz LCA, environmentálnej stopy, podiele pri potenciály globálneho otepľovania (GWP) u jednotlivých súčiastok automobilu. 
VYUŽITÍ JÍLOVÝCH MINERÁLŮ NA VÝROBU BIODEGRADABILNÍCH SMĚSÍ NA BÁZI PVA A KERATINOVÉHO HYDROLYZÁTU
Ing. Markéta Julinová, Ph.D.
V rámci výzkumu byly navrženy kompozitní PVA fólie, obsahující vybrané typy jílových minerálů a keratinový hydrolyzát. Předností jílových plniv je jejich ekonomická nenáročnost, dostupnost a nezávadnost v životním prostředí. Přídavkem jílových plniv také dochází ke zlepšení procesních a uživatelských vlastností výsledného kompozitu. V rámci výzkumu byly použity dostupné komerčně vyráběné nanoplniva Cloisite Na+, Cloisite 20A a Closite 30B, dále Kaolín Sedlec 1A a odpadní Kaolín Střeleč, poslední skupinu tvořily syntetické zeolity připravené z odpadních surovin. Směsné fólie byly následně podrobeny biodegradačním experimentům. Výsledky testů naznačují vliv typu jílu na výsledný stupeň rozkladu fólie. 
VYUŽITÍ ODPADNÍCH SUROVIN BIOLOGICKÉHO PŮVODU NA PŘIPRAVU MATERIÁLŮ NA BÁZI POLYVINYLPYRROLIDONU
Ing. Ludmila Vaňharová
Cílem výzkumu je příprava materiálů na bázi polyvinylpyrrolidonu (PVP) s obsahem zeolitů a zároveň odpadu biologického původu. Důvodem je možnost využití odpadních surovin pro výrobu nového materiálu, a také snaha o snížení výchozího obsahu PVP v materiálu a případná podpora jeho biodegradace, vůči které se jeví spíše rezistentní. Součástí této studie je také hledání mikrobiálního prostředí schopného alespoň částečného rozkladu samotného PVP.
Využití teplárenské strusky pro výrobu betonového zboží
Ing. Ivana Chromková
Příspěvek si klade za cíl představit nově řešený projekt programu TRIO financovaný za podpory MPO.

Snahou projektu je ověřit možnost využití teplárenské strusky, dlouhodobě uložené na haldě, při běžné výrobě betonového zboží. Cílem je stanovit optimální množství teplárenské strusky a navrhnout úpravu receptur několika typů vyráběných betonových produktů tak, aby nedošlo k nežádoucím změnám vlastností čerstvého betonu ani výsledného betonového výrobku.

V příspěvku uvedeme výsledky analýz teplárenské strusky a představíme výsledky úvodních testů betonů s obsahem této strusky.
 
Prototyp energeticky soběstačné linky pro intenzivní a efektivní zpracování BRO a TAP.              
Ing. Pavel Omelka, Boss engineering, s.r.o. , Bučovice         
Poptávka společnosti, vyvolaná novelizovanou legislativou v hospodaření s biologicky rozložitelnými odpady (BRO) a se směsným komunálním odpadem (SKO), klade důraz na využívání zmíněných materiálů. Obsahem přednášky je  stavba prototypu linky pro intenzivní a efektivní zpracování BRO na kompostárně včetně možnosti zpracování TAP (tříděné alternativní palivo).

Hlavními přínosy projektu budou zvýšení ekonomické efektivity kompostáren, snížení množství BRO a SKO ukládaného na skládkách, uplatnění principu tzv. „oběhového hospodaření“ s odpady, energetická soběstačnost zpracování odpadů, decentralizace výroby elektrické energie a tepla a v neposlední řadě tvorba nových pracovních příležitostí zejména v municipální sféře.
Technologie výroby bioplynu v konceptu biorafinerie
Ing. Andrey Kutsay, CVUT
Technologie výroby bioplynu z lignocelulózových odpadů je v současné době málo účinná a bez využití dotací ekonomicky nerentabilní. Příspěvek se zaměřuje na možnosti provozování bioplynových stanic v konceptu biorafinerie. Na základě definování možných bioproduktů a biopaliv jsou projektována variantní řešení technologie výroby bioplynu v konceptu biorafinerie. Posouzen je vliv těchto modifikací na ekonomiku provozování bioplynových stanic.
Současné toky a zpracování spalitelných odpadů v ČR
Ing. Radovan Šomplák, Ph.D., VUT v Brně
V rámci vyplňování Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady jsou zpracovány informace do databáze VISOH. Ten zpravuje pro MŽP agentura Cenia. Z důvodu metodiky vykazování nesedí základní hmotnostní bilance pro jednotlivé územní celky (produkce, transport a zpracování). Příspěvek představuje přístup pro odhad současných toků spalitelných odpadů v rámci ČR. Výsledky ukazují možné současné svozové oblasti a potenciál pro efektivnější nakládání vzhledem k hierarchii nakládání s odpady.
Možnosti realizace fotobioreaktorů v průmyslovém měřítku
Ing. Vojtěch Bělohlav, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky
V dnešní době existuje množství laboratorních a průmyslových systémů pro kultivaci řas. V tomto článku jsou popsány stávající konstrukce systémů pro kultivaci řas a na základě kritické analýzy je vypracováno porovnání použití různých konstrukčních variant fotobioreaktorů vprůmyslovém měřítku. Pro zvolené množství produkce řas jsou určeny základní konstrukční parametry fotobioreaktorů. Pro zvolené konstrukční parametry je následně vypracováno ekonomické zhodnocení variant.
Nanoodpad jako nově vznikající druh odpadu: výzvy a příležitosti
Ing. Lenka Schreiberová, VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství
Nanoodpad je nový druh odpadu generovaný při ukončení životnosti produktu, obsahující syntetické nanočástice, které se mohou hromadit v různých tocích odpadu. Nanotechnologie i samotné nanomateriály umíme velmi dobře popsat, ale neumíme s nimi zacházet, když se stanou odpady, konkrétně nanoodpady, které mnohdy vykazují nebezpečné vlastnosti. U nanoodpadů není rozhodující ani tak jejich velikost, jako spíše jejich stále vzrůstající množství. Čím častěji se nanomateriály dostávají do běžného života (kosmetika, textilie, povrchové úpravy, medicína apod.), tím více se stávají součástí průmyslových technologií, a tím více se s nimi budeme setkávat ve formě nanoodpadu. Na evropské úrovni dosud neexistují pravidla pro nakládání s nanoodpady, nejsou zařazeny ani v katalogu odpadů.  Stávající metody nakládání s konvenčními odpady nejsou zcela relevantní a dostačující pro nanoodpady, a to z důvodu odlišných charakterových vlastností takovýchto materiálů. Na mezinárodních diskuzích vzniká mnoho nových otázek ohledně nanoodpadu, a v rámci tohoto článku, který má charakter review, se autoři pokusili některé z nich zodpovědět. Při odstraňování nanoodpadu s cílem snížení potenciálního nebezpečí nekontrolovatelného a neočekávaného úniku nanočástic z odpadu může být užitečným nástrojem stanovení norem klasifikace nanoodpadu, přičemž stanovení úrovně ochrany životního prostředí je novou výzvou pro výzkumné pracovníky. 
Výzkum vysokosušinové anaerobní digesce podsítné frakce směsného komunálního odpadu a vývoj kontejnerové bioplynové stanice
Ing. Lenka Schreiberová, VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství
V letech 2015 až 2017 je řešen projekt s podporou TA ČR, jehož cílem je výzkum procesu vysokosušinové anaerobní digesce organické frakce směsného komunálního odpadu (OFTKO) a vývoj (semi)kontinuálně pracující kontejnerové bioplynové stanice. V prvních dvou letech byly připraveny a analyzovány vzorky OFTKO, provedeny byly laboratorní zkoušky digesce a kodigesce a byl vyvinut prototyp kontejnerového bioreaktoru s mícháním vsázky hřeblovým dopravníkem, konstrukčně vycházející z aerobního fermentoru EWA. V závěrečném roce proběhne testování bioreaktoru s anaerobní vsázkou a sestavena bude pilotní bioplynová stanice.
Problematika recyklace odpadních materiálů ve spojitosti se zařízením pro jadernou fúzí
Ing. Jaroslav Stoklasa, Ph.D., Centrum výzkumu Řež
 
Vývoj zařízení v jaderné energetice, zejména elektrárny využívající jadernou fúzi, vyvolává potřebu konstrukčních materiálů přesného chemického složení se specifickým poměrem stabilních izotopů chemického prvku, který je odlišný od průměrného tabelovaného poměru izotopů v přírodě. Obvykle je nežádoucí jeden běžný izotop prvku. Vzniká potřeba nových výrobních technologií, jiného třídění odpadních materiálů a nových postupů pro recyklaci.
Technologie MSO: Ekologická možnost likvidace odpadů s vysokou korozní rychlostí materiálů
Ing. Vojtěch Galek, Centrum výzkumu Řež, s.r.o
Technologie MSO (Molten Salt Oxidation) je technologie využívající bezplamennou oxidaci látek v tavenině soli. Principem celé technologie je přepracování nebezpečných odpadů a záchyt plynných produktů v tavenině alkalických solí. Použity jsou soli s nízkou teplotou tání a viskozitou. Taveniny solí vytváří velice korozivní prostředí pro kovové i pro keramické materiály. Hlavním předmětem experimentů bylo určit odolnost keramických vzorků, které byly připraveny pomocí plazmového nástřiku, a jejich potenciálního využití k ochraně kovového povrchu reaktoru. 
Bioodpad řešíme společně
MVDr. Marie Peřinková
Město Prachatice v roce 2015 otevřelo nový sběrný dvůr, kompostárnu a zahájilo třídění bioodpadu. Těmto akcím předcházela propagační kampaň pro veřejnost připravená na bázi místního partnerství. Byly vytvořeny materiály zaměřené na místní specifika systému odpadového hospodářství, kterými provází komiksové postavičky soumar Oskar a víla Majolenka. Odpadový kalendář byl distribuován do všech domácností, konaly se praktické semináře o vermikompostování. Kampaň pokračuje dosud. O její účinnost svědčí výsledky odpadového hospodářství v Prachaticích za rok 2016.
OVZDUŠÍ
Biooxidační filtry na skládkách odpadu
Ing. Klára Vondráková, VŠCHT
Biooxidační filtry se používají na skládkách komunálního odpadu v době následné péče. Funkcí biooxidačních filtrů je odbourání methanu pomocí methanotrofních bakterií. Popis biofiltru, jeho význam a využití budou předmětem přednášky.  Dále ukážeme výsledky z dosavadních měření na biooxidačních filtrech, jak laboratorních, tak i provozních.  VŠCHT je členem CLEAR group, která se biofiltry zaobírá. Díky tomu měření na českých biooxidačních filtrech koresponduje s výzkumem zahraničních univerzit. 
LCA analýza vysokoteplotní karbonátové smyčky jako nástroje snižování emisí CO2
doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., VŠCHT
Příspěvek je zaměřen na aktuální výsledky studie posuzování životního cyklu karbonátové smyčky. Karbonátová smyčka je technologický postup mající za účel záchyt emisí CO2 ze spalin generovaných tepelnou elektrárnou. V příspěvku budou představeny výstupy LCA analýzy stechiometrického modelu karbonátové smyčky  v návaznosti na 250 MWe elektrárenský blok.
Matematický model poloprovozního reaktoru pro odstranění VOC
Ing. Vladimír Brummer, Vysoké učení technické v Brně
Pro poloprovozní experimentální jednotku pro zkoušení oxidace VOC byl vytvořen model reaktoru uvažující změnu složení a vlastností plynu vlivem oxidačních reakcí, nárůst teploty vlivem oxidačních reakcí a její pokles vlivem tepelných ztrát a dále změnu tlaku vlivem tlakových ztrát na sypaném katalytickém loži. V případe dostupnosti informací o katalyzátoru a kinetických dat oxidovaných VOC je možné použít tento model pro návrh množství katalyzátoru a technologický návrh katalytického lože.
Biooxidační filtry eliminující methan v době následné péče o skládky
Ing. Klára Vondáková VSCHT
Biooxidační filtry se používají na skládkách komunálního odpadu v době následné péče. Funkcí biooxidačních filtrů je odbourání methanu pomocí methanotrofních bakterií. Popis biofiltru, jeho význam a využití budou předmětem přednášky.  Dále ukážeme výsledky z dosavadních měření na biooxidačních filtrech, jak laboratorních, tak i provozních.  VŠCHT je členem CLEAR group, která se biofiltry zaobírá. Díky tomu měření na českých biooxidačních filtrech koresponduje s výzkumem zahraničních univerzit. 
Využití membránových procesů na čištění směsi plynů
Ing, Pavel Izák, DSc, Ústav chemických procesů, AV ČR
Separace CO2 a methanu je velmi diskutována především v souvislosti s odstraňováním  CO2 z bioplynu a ze zemního plynu ovšem také z plynných spalin. Membránové separace jsou jednou z možností dělení plynných směsí. Nabízejí energeticky výhodné podmínky a vysokou efektivitu separace. V příspěvku je pro separaci použita kapalná membrána ve formě iontové kapaliny a také vody.

Část příspěvku je věnována právě kondenzující vodní membráně a možnosti jejího využití pro efektivní čištění bioplynu.
 
ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA AEROSÓLMI Z VYBRANÝCH PLOŠNÝCH A FUGITÍVNYCH ZDROJOV NAKLADANIA S ODPADMI
doc. Ing. Emília Hroncová, PhD.
V predloženom článku uvádzame vybrané príklady znečisťovania ovzdušia aerosólmi ultrajemných častíc a mikročastíc zo skládky komunálneho odpadu a z recyklácie odpadov z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Skládka odpadu je veľkoplošným zdrojom prašnosti, o ktorých je dosť málo poznatkov o frakčnom zložení. Prevádzkové haly recyklácie odpadov z elektrických a elektronických zariadení majú dlhodobo otvorené veľkorozmerové brány a sú druhým typom zdrojov prašnosti v oblasti  nakladania s odpadmi – fugitívnych emisií. Uskutočnili sme merania koncentrácie počtu ultrajemných častíc (10 – 100 nm) a mikročastíc (0,1 – 10 µm) v terénnych podmienkach skládky komunálnych odpadov a v okolí prevádzky recyklácie WEEE pomocou prístrojov Optical partical sizer 3330 a Nanoscan SMPS nanoparticle sizer 3919 od firmy TSI Incorporated.
Testování vysokoteplotní sorpce CO2 v laboratorní fluidní aparatuře
Ing. Marek Staf, Ph.D.
V rámci příspěvku jsou shrnuty aktuální výsledky výzkumu regenerativního záchytu oxidu uhličitého metodou tzv. karbonátové smyčky. V laboratorních podmínkách byl porovnáván průběh cyklicky prováděných dekarbonatací a karbonatací, probíhajících jednak ve fixní vrstvě a v reaktoru s fluidní vrstvou. Srovnávací testy byly vyhodnocovány z několika hledisek, důležitých pro další průmyslové využití metody. Bylo prokázáno, že změny kapacit i změny kinetiky procesu závisí na způsobu realizace sorpce.
Porovnání záchytu CO2 na hydrotalcitech ve fluidním režimu a v reaktoru s pevným ložem
Ing. Barbora Miklová
Příspěvek se zabývá sorpcí oxidu uhličitého na laboratorně připravených sorbentech na bázi hydrotalcitů. Plánované využití je v technologii post-combustion záchytu uvedeného skleníkového plynu. Měření sorpčních kapacit probíhalo v reaktoru fluidním a s pevným ložem. V každém reaktoru byl proveden stejný počet cyklů kalcinace/karbonatace, přičemž byly porovnávány změny ve struktuře sorbentů a sledována jejich stabilita. Struktura testovaných sorbentů se ukázala být za daných podmínek stabilní.
Účinnost systémů ukládání elektrické energie z obnovitelných zdrojů v konceptu Power-to-Gas
Ing. Veronika Šnajdrová
Elektrická energie z obnovitelných zdrojů má velkou nevýhodu, jíž je její nestabilní výroba a obtížná predikovatelnost, závisející na aktuálním stavu počasí. V tomto případě může docházet buď k nedostatku energie, nebo v opačném případě k její nadvýrobě. Aby konvenční zdroje mohly být  nahrazeny obnovitelnými, je třeba zařadit do sítě systémy pro akumulaci elektrické energie nebo ji přeměnit na energii chemickou. Druhý způsob, známý pod pojmem „Power-to-Gas“ je předmětem zde prezentované studie.
Vysokoteplotní sorpce CO2 na laboratorně připraveném CaO
Vít Šrámek
Největší problém technologie karbonátové smyčky je postupné snižování kapacity sorbentu s narůstajícím počtem cyklů. Kapacita sorbentu je ovlivněna především strukturálními změnami (sintrací) sorbentu. Řešením je nasazení reaktivace pomocí vodní páry nebo vytvoření porézní vrstvy sorbentu na inertním materiálu. Studie navazuje na předchozí výzkum přírodních vápenců. Byla testována kapacita laboratorně připraveného CaO v průběhu cyklů bez použití parní reaktivace a s jejím nasazením.
Adsorpce vzácných plynů z helia
Ing. Martin Janák
Pokročilé heliem chlazené jaderné reaktory jsou možností, jak nahradit fosilní paliva. Součástí reaktorů bude systém pro odstranění radioaktivních vzácných plynů z primárního okruhu. Pro separaci Xe a Kr z helia byla zkonstruována adsorpční aparatura, na níž byly testovány dva typy aktivního uhlí. Separace byla potvrzena již za tlaku 40 bar a teploty 22 °C. Experimenty vykazují vysokou separační kapacitu Xe pro obě aktivní uhlí. Potřebná kapacita Kr byla dosažena až při teplotě pod - 40 °C.
Konstrukční materiály pro technologie CCS
Ing. Jana Petrů, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 
Aktivita „H“ projektu vysokoteplotní sorpce CO2 ze spalin s použitím karbonátové smyčky je zaměřena na materiálový výzkum konstrukčních materiálů použitelných ke stavbě technologie vysokoteplotní karbonátové smyčky. V rámci této aktivity bylo navrženo a sestaveno experimentální zařízení pro testování životnosti vybraných materiálů a provedena expozice za teploty 900°C v prostředí CO2. Testované vzorky materiálů byly analyzovány gravimetricky, metalograficky, metodami XPS, SEM a GDOES.
VODA
Produkce biogenních aminů bakteriemi izolovanými ze vzorků povrchových vod
Ing. Pavel Pleva
Biogenní aminy jsou nízkomolekulární dusíkaté látky vyskytující se v životním prostředí. Producenty biogenních aminů jsou živočichové, rostliny i mikroorganizmy. V současné době je v dostupné literatuře velmi málo informací o dekarboxylázové aktivitě bakterií významných v životním prostředí. Práce byla zaměřena na studium dekarboxylázové aktivity u bakterií izolovaných ze vzorků povrchových vod. Pro stanovení koncentrace biogenních aminů byla použita metoda HPLC – UV/Vis. Všechny identifikované kmeny produkovaly spermin a spermidin; 70 % identifikovaných kmenů se podílelo na produkci kadaverinu, 30 % na produkci tyraminu a putrescinu a 5 % na produkci histaminu a tryptaminu.
Environmentální aplikace molekulární biologie
Mgr. Petra Jančová, Ph.D.; Ústav Inženýrství Ochrany Životního Prostředí,  Fakulta Technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Molekulárně biologické metody představují specifickou, poměrně heterogenní skupinu analytických postupů, které jsou sdíleny různými laboratorními i vědními obory. Molekulární markery jsou důležitým nástrojem pro taxonomické a evoluční studie. Přinášejí informace o organismu, které jsou získány na základě analýzy molekul proteinů nebo DNA. Pomocí metod molekulární biologie (např. PCR, real-time PCR, DGGE) je možné detekovat v podstatě jakýkoliv gen z jakéhokoliv organismu. Tyto metody mohou být aplikovány k identifikaci významných mikroorganismů podílejících se na bioremediacích nebo v procesu čištění odpadních vod.
Úspory energie na malých komunálních čistírnách odpadních vod
Ing. Marek Holba, Ph.D., ASIO, spol. s r.o.
Nejen v ČR, ale i ve světovém měřítku je snaha o snížení provozních nákladů u komunálních čistíren odpadních vod pomocí energetické optimalizace. Provádí se benchmarking, který vyústí v zavedení úsporných opatření, čehož se uplatňuje pro větší čistírny (desítky tisíc EO a větší). Nás cíl je zaměřit se na menší čistírny odpadních vod (pod 10 000 EO), kde vytvoříme jak novou typovou modulární čistírnu odpadních vod, tak nabídneme optimalizační scénáře pro rekonstrukce již postavených čistíren.
Experimentální model vyhnívací nádrže ČOV
Ing. Vojtěch Zejda, UPI FSI VUT
Správné promíchávání vyhnívacích nádrží v ČOV je důležité jednak z hlediska produkce bioplynu, jednak z hlediska zanášení dna. Obě hlediska mají přímý dopad na provozní náklady ČOV. Pro ověření správného promíchávání konkrétní vyhnívací nádrže byl postaven její přesný model, který dodržuje všechna hydraulická kritéria. Na tomto modelu lze provést různá měření a vizualizace, pomocí kterých je možné udělat si lepší obrázek o činnosti míchadla a jeho skutečného vlivu na proudění uvnitř nádrže.