Více času na podstatné

rok 2009 - archiv

Seznam nově přijatých předpisů ke stažení:

 

Částka od: Částka do:

Počet nových

předpisů

Vloženo dne: Soubor ke stažení:
129 137 36 8.12.2009 částka129-137.XLS (25,5 kB)
106 128 60 12.10.2009 ČÁSTKA_106-128.XLS (38,5 kB)
077 105 84 6.10.2009 částka_77-105.XLS (47,5 kB)
061 076 49 17.8.2009 částka_62-76.XLS (33 kB)
047 061 49 7.7.2009 částka47-61.XLS (32 kB)
036 046 38 5.6.2009 částka36-46.XLS (27,5 kB)
031 035 24 4.5.2009 částka_031-035.XLS (22,5 kB)
021 030 33 29.4.2009 částka_21_30.XLS (25,5 kB)
011 020 24 1.4.2009 částka_11_20.XLS (21,5 kB)
001 010 39 10.2.2009 částka_1-010.XLS (26 kB)

Nové předpisy v oblasti životní prostředí - rok 2009:

 Pro větší přehlednost jsou nové právní předpisy členěny do oblastí:

  • odpadové hospodářství - "Od"
  • vodní hospodářství - "V"
  • chem. látky a přípravky- "CHLP"
  • ovzduší - "Ov"
  • energetika - "E"
  • IPPC
  • EIA
  • ostatní - "Os"
Číslo předpisu Částka Název předpisu Oblast
429/2009 Sb. 137 Vyhláška o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem Od
428/2009 Sb. 137 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem Od
409/2009 Sb. 132 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb. E
408/2009 Sb. 132 Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů E
406/2009 Sb. 131 Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Dehtář Os
405/2009 Sb. 131 Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky Os
394/2009 Sb. 127 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí E
381/2009 Sb. 123 Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Os
380/2009 Sb. 123 Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů Os
373/2009 Sb. 121 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů zněčišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracovaní a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 42/2005 Sb. Ov
371/2009 Sb. 120 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb. Os
365/2009 Sb. 117 Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem E
358/2009 Sb. 112 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 363/2007 Sb. E
353/2009 Sb. 110 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů Os
349/2009 Sb. 109 Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů Os
346/2009 Sb. 109 Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů Os
108/2009 Sb. 108 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 334/2009 Sb. E
344/2009 Sb. 108 Vyhláška o podrobnostech způsobu určení elekřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple a určení elektřiny z druhotných energetických zdrojů E
336/2009 Sb. 105 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 82/2006 Sb., o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy Os
335/2009 Sb. 105 Nařízení vlády o stanovení druhů krajinných prvků Os
334/2009 Sb. 104 Vyhláška o stavech nouze v plynárenství E
316/2009 Sb. 96 Vyhláška o držení živočichů dočasně nebo trvale neschopných přežít ve volné přírodě a o péči o tyto živočichy v záchranných stanicích (vyhláška o handicapovaných živočiších) Os
291/2009 Sb. 90 Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Os
279/2009 Sb. 86 Vyhláška o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů Ov
270/2009 Sb. 81 Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Politiky územního rozvoje České republiky 2008 Os
269/2009 Sb. 81 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území Os
262/2009 Sb. 78 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Os
261/2009 Sb. 78 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Javorový vrch a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Os
260/2009 Sb. 78 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Polické stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Os
259/2009 Sb. 78 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Os
258/2009 Sb. 78 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Broumovské stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Os
257/2009 Sb. 77 Vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě Os
247/2009 Sb. 74 Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2011 až 2015 Os
227/2009 Sb. 68 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech vše
223/2009 Sb. 66 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb vše
205/2009 Sb. 60 Vyhláška o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Ov
158/2009 Sb. 46 Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů E
157/2009 Sb. 46 Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů Od, V
152/2009 Sb. 45 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí E
146/2009 Sb. 44 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 371/2006 Sb. CHLP
140/2009 Sb. 42 Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen E
139/2009 Sb. 42 Vyhláška o omezení nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků CHLP
77/2009 Sb. 24 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 317/2002 Sb., o typovém schvalování        obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě)  E
73/2009 Sb. 24 Nařízení vlády o předávání informací v souvislosti s mezinárodní přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva  E
72/2009 Sb. 23 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí  E
69/2009 Sb. 23 Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2008 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)  Od
66/2009 Sb. 21 Sdělení Ministerstva životního prostředí o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu  Os
53/2009 Sb. 18 Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření  Os
51/2009 Sb. 17 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích Os
45/2009 Sb. 14 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb Os
30/2009 Sb. 8 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Os
29/2009 Sb. 8 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění pozdějších předpisů Os
28/2009 Sb. 8 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Klokočka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Os
27/2009 Sb. 8 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Klokočka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Os
26/2009 Sb. 8 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Dářko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Os
25/2009 Sb. 8 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Swamp a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Os
24/2009 Sb. 8 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Peklo a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Os
23/2009 Sb. 8 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Os
18/2009 Sb. 6 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek Os
17/2009 Sb. 6 Vyhláška o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě Os
13/2009 Sb. 4 Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší Ov
12/2009 Sb. 4 Vyhláška o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů Ov
9/2009 Sb. 3 Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Os, Od