Více času na podstatné

Seznam nově přijatých předpisů ke stažení - 2010:

 

Částka od: Částka do:

Počet nových

předpisů

Vloženo dne: Soubor ke stažení:
 130 151 85 10.1.2011 předpisy_částka_130-151.XLS (50 kB)
 112 129 50 10.12.2010 předpisy_112-129.XLS (31,5 kB)
 106 111 25 8.11.2010 předpisy_106-111.XLS (24,5 kB)
 083 105 104 6.10.2010 částka_083-105.XLS (28,5 kB)
 062 082 61 10.8.2010  částka 62-82.XLS (36,5 kB)
 042 061 65 7.6.2010 předpisy_042-061.XLS (40,5 kB)
 023 041 51 26.4.2010  částka_23-41.XLS (32,5 kB)
 001 022 64 5.3.2010  sb2010_001-022.XLS (37,5 kB)
 138 155 60 5.3.2010  sb2009_138-155.XLS (37,5 kB)

 

Nové předpisy v oblasti životní prostředí - rok 2010:

 Pro větší přehlednost jsou nové právní předpisy členěny do oblastí:

  • odpadové hospodářství - "Od"
  • vodní hospodářství - "V"
  • chem. látky a přípravky- "CHLP"
  • ovzduší - "Ov" (bíle podbarveno)
  • energetika - "E"
  • IPPC
  • EIA
  • ostatní - "Os"
Číslo předpisu Částka Název předpisu Oblast
438/2010 Sb. 151 Sdělení Energetického regulačního úřadu o výši nákladů na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů hrazených provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy formou dotace z prostředků státního rozpočtu  E
418/2010 Sb. 146 Nařízení vlády, kterým se stanoví limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů  E
416/2010 Sb. 146 Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních  V
405/2010 Sb. 144 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 3/2010, č. 4/2010, č. 5/2010)  E
402/2010 Sb. 144 Zákon, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  E
401/2010 Sb. 143 Vyhláška o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu  E
400/2010 Sb. 143 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů  E
393/2010 Sb. 141 Vyhláška o oblastech povodí  V
372/2010 Sb. 136 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů  Os
370/2010 Sb. 135 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem  E
366/2010 Sb. 133 Vyhláška o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst  E
363/2010 Sb. 132 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění  IPPC
349/2010 Sb. 128 Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie E
338/2010 Sb. 124 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 2/2010) E
337/2010 Sb. 124 Vyhláška o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky CHLP
330/2010 Sb. 120 Zákon, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů E
311/2010 Sb. 113 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 1/2010) E
308/2010 Sb. 113 Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů v Kyselce a vymezení konkrétních ochranných opatření V
300/2010 Sb. 110 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů E
287/2010 Sb. 107 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v oblasti letectví Ov
285/2010 Sb. 106 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění vyhlášky č. 65/2010 Sb. Od
273/2010 Sb. 101 Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn  V
265/2010 Sb. 98 Vyhláška o poskytování informací o některých nebezpečných chemických přípravcích  CHLP
264/2010 Sb. 97 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen  E
256/2010 Sb. 93 Nález Ústavního soudu ze dne 8. července 2010 ve věci návrhu na zrušení § 68 odst. 3 a 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  Os
255/2010 Sb. 93 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly  V
250/2010 Sb. 89 Nález Ústavního soudu ze dne 29. června 2010 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  Od
210/2010 Sb. 70 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy Os
209/2010 Sb. 70 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů Od
189/2010 Sb. 64 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Os
188/2010 Sb. 64 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Ruda a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Os
187/2010 Sb. 64 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňk a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Os
186/2010 Sb. 64 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Jeskyně Na Pomezí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Os
185/2010 Sb. 64 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Ve Studeném a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Os
173/2010 Sb. 60 Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 29. dubna 2010 a vrácenému prezidentem republiky dne 12. května 2010 Ov
172/2010 Sb. 60 Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů Ov
170/2010 Sb. 58 Vyhláška o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Od
165/2010 Sb. 58 Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 24. března 2010 a vrácenému prezidentem republiky dne 14.  dubna 2010 Ov
164/2010 Sb. 58 Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů Ov
154/2010 Sb. 54 Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Od
150/2010 Sb. 53 Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů V
142/2010 Sb 51 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kaňon Labe a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Os
137/2010 Sb. 51 Zákon, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) E
136/2010 Sb. 50 Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů CHLP
133/2010 Sb. 48 Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot) CHLP, E
112/2010 Sb. 40 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů  Os
111/2010 Sb. 40 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů  Os
109/2010 Sb. 39 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rečkov a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  Os
108/2010 Sb. 39 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velká Niva a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  Os
107/2010 Sb. 39 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bílá Strž a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  Os
103/2010 Sb. 37 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí  Os
102/2010 Sb. 37 Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  Os
91/2010 Sb. 34 Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv  Ov
81/2010 Sb. 29 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě  E
80/2010 Sb. 28 Vyhláška o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu  E
79/2010 Sb. 28 Vyhláška o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení  E
78/2010 Sb. 28 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů  Os

65/2010 Sb.

 24

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)

 Od
61/2010 Sb. 21 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Od
54/2010 Sb. 19 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky) Od
49/2010 Sb. 18 Úplné znění zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), jak vyplývá z pozdějších změn EIA
46/2010 Sb. 17 Vyhláška o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy

Os

 

41/2010 Sb. 15 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice E
30/2010 Sb. 10 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí E
29/2010 Sb. 9 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb.,  o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění vyhlášky č. 86/2006 Sb. Os
24/2010 Sb. 7 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí E
6/2010 Sb. 6 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 17/2010 Sb. Ov
19/2010 Sb. 6 Vyhláška o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu E
18/2010 Sb. 5 Úplné znění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn Os
17/2010 Sb. 5 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Ov
15/2010 Sb. 4 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí E
6/2010 Sb. 1 Úplné znění zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, jak vyplývá z pozdějších změn Os
488/2009 Sb. 155 Zákon, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů CHLP
476/2009 Sb. 152 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Ov
475/2009 Sb. 152 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Ov
473/2009 Sb. 152 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky Od
468/2009 Sb. 148 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů E
441/2009 Sb. 139 Úplné znění zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), jak vyplývá z pozdějších změn Os
437/2009 Sb. 139 Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 8. října 2009 a vrácenému prezidentem republiky dne 27. října 2009 EIA
436/2009 Sb.  139 Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů  EIA