Více času na podstatné

Seznam nově přijatých předpisů ke stažení - 2011:

 

Částka od: Částka do:

Počet nových

předpisů

Soubor ke stažení:
112 142 107 částka_112-148_web.XLS
86 111 83 předpisy_částka_086-111.XLS
80 85 13 Předpisy_částka_80-085.XLS
61 79 56 Předpisy_částka_61-079.XLS
49 60 41 Předpisy_částka_49-60.XLS
17 48 80 předpisy 17_48.XLS
08 16 24 předpisy_8-16_web.XLS
01 07 22 předpisy_částka_1-7.XLS

 

Nové předpisy v oblasti životní prostředí - rok 2011:

 Pro větší přehlednost jsou nové právní předpisy členěny do oblastí:

  • odpadové hospodářství - "Od"
  • vodní hospodářství - "V"
  • chem. látky a přípravky- "CHLP"
  • ovzduší - "Ov" (bíle podbarveno)
  • energetika - "E"
  • IPPC
  • EIA
  • ostatní - "Os"
Číslo předpisu Částka Název předpisu Oblast
467/2011 Sb. 160 Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů Os
461/2011 Sb. 159 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění pozdějších předpisů Od
450/2011 Sb. 154 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí Od
446/2011 Sb. 153 Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv E
443/2011 Sb. 152 Sdělení Energetického regulačního úřadu o výši nákladů na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů hrazených provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy formou dotace z prostředků státního rozpočtu E
442/2011 Sb. 152 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 370/2010 Sb. E
406/2011 Sb. 142 Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2010 E
402/2011 Sb. 140 Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí CHLP
396/2011 Sb. 138 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství E
393/2011 Sb. 137 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 264/2010 Sb. E
392/2011 Sb. 136 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů E
385/2011 Sb. 133 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí  (č. 4,5,6,7/2011) E
371/2011 Sb. 130 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů E
350/2011 Sb. 122 Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) CHLP
344/2011 Sb. 122 Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Os
338/2011 Sb. 119 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů E
337/2011 Sb. 118 Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie E
324/2011 Sb. 113 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů Os
323/2011 Sb. 113 Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území Os
322/2011 Sb. 113 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Švařec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Os
321/2011 Sb. 113 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Slatinná louka u Velenky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Os
320/2011 Sb. 113 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Polabská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Os
316/2011 Sb. 111 Nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2012 E
307/2011 Sb. 107 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí E
304/2011 Sb. 107 Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Český les Os
299/2011 Sb. 106 Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů E
295/2011 Sb. 104 Nařízení vlády o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění  
294/2011 Sb. 104 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 475/2009 Sb. Ov
289/2011 Sb. 102 Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 7. června 2011 a vrácenému prezidentem republiky dne 23. června 2011 Ov
288/2011 Sb. 102 Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Ov
278/2011 Sb. 99 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot) E
264/2011 Sb. 92 Zákon č. 264/ 2011 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Od
257/2011 Sb. 89 Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky Ov
221/2011 Sb. 78 Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů Ov
216/2011 Sb. 77 Vyhláška o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl V
211/2011 Sb. 75 Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony E
210/2011 Sb. 74 Vyhláška o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb E
201/2011 Sb. 71 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 3/2010) E
199/2011 Sb. 71 Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší Ov
175/2011 Sb. 63 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků V
174/2011 Sb. 63 Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Louce u Mariánských Lázní, Mnichově u Mariánských Lázní a Pramenech a ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod v Nové Vsi u Sokolova, Louce u Mariánských Lázní, Mnichově u Mariánských Lázní a Pramenech a o vymezení konkrétních ochranných opatření  (vyhláška o ochranných pásmech zdrojů Nová Ves - Louka - Mnichov) Os
158/2011 Sb. 59 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů Od
157/2011 Sb. 59 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění pozdějších předpisů V
155/2011 Sb. 58 Vyhláška o profilech povrchových vod využívaných ke koupání V
151/2011 Sb. 57 Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů V
120/2011 Sb. 46 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů V
98/2011 Sb. 37 Vyhláška o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod V
93/2011 Sb. 35 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody V
91/2011 Sb. 34 Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů Ov,E
82/2011 Sb. 31 Vyhláška o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce,   neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny E
77/2011 Sb. 29 Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony V,Ov, Od
64/2011 Sb. 24 Vyhláška o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území Os
62/2011 Sb. 23 Vyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství E
49/2011 Sb. 17 Vyhláška o vymezení útvarů povrchových vod V
48/2011 Sb. 17 Vyhláška o stanovení tříd ochrany V
42/2011 Sb. 15 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší Ov
31/2011 Sb. 11 Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Od
24/2011 Sb.  9 Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik  V
23/2011 Sb. 8 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. V
17/2011 Sb. 6 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Os
16/2011 Sb. 6 Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území Os
15/2011 Sb. 6 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Žehuňský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Os
14/2011 Sb. 6 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hrabanovská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Os
13/2011 Sb. 6 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hadce u Želivky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Os
12/2011 Sb. 5 Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Karviné a vymezení konkrétních ochranných opatření Os
5/2011 Sb. 2 Vyhláška o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod V