Více času na podstatné

rok 2012 - archiv

 

Číslo předpisu Částka Název předpisu Oblast
č. 499/2012 Sb. 186 Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 4. listopadu 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. listopadu 2012 E
č. 498/2012 Sb. 186 Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů E
č. 481/2012 Sb. 183 Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních CHLP
č. 480/2012 Sb. 182 Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku E
č. 478/2012 Sb. 180 Vyhláška o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie E
č. 477/2012 Sb. 180 Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů E
č. 476/2012 Sb. 179 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny E
č. 462/2012 Sb 173

Zákon č. 462/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Os
č. 459/202Sb. 171 Vyhláška 459/202Sb. o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu E
č. 458/2012 Sb 171

Vyhláška č. 458/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Os
č. 453/2012 Sb. 169 Vyhláška č. 453/2012 Sb. o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů E
č. 452/2012 Sb. 168

Vyhláška č. 452/2012 Sb. o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínkách pro posuzování těchto žádostí

E
č. 447/2012 Sb. 164 Sdělení č. 447/2012 Sb. Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí E
č. 445/2012 Sb. 164

Vyhláška č. 445/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů

E
č. 439/2012 Sb. 161 Vyhláška č. 439/2012 Sb. o stanovení způsobu a termínů účtování a hrazení složky ceny za přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny, decentrální výroby elektřiny a biometanu a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o zúčtování) E
č. 438/2012 Sb. 161 Vyhláška č. 438/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů E
č. 440/2012 Sb. 162 Vyhláška č. 440/2012 Sb. o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie E
č. 441/2012 Sb. 162

Vyhláška č. 441/2012 Sb. o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

E
č. 429/2012 Sb. 156 Nařízení vlády č. 429/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 355/2012 Sb., o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013 E
č. 436/2012 Sb. 159 Vyhláška č. 436/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů E
č. 415/2012 Sb. 151 vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Ov
č. 393/2012 Sb. 144 Vyhláška č. 393/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Os
č. 387/2012 Sb. 143 Vyhláška č. 387/2012 Sb. o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny E
č. 388/2012 Sb. 143 Vyhláška č. 388/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení E
č. 383/2012 Sb. 142 Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Ov
č. 355/2012 Sb. 133 Nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013 E
č. 351/2012 Sb. 131 Nařízení vlády  o kritériích udržitelnosti biopaliv Os
č. 344/2012 Sb. 128 Vyhláška  o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu E
č. 345/2012 Sb. 128 Vyhláška  o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení E
č. 346/2012  Sb. 129 Vyhláška  o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška) E
č. 347/2012 Sb. 129 Vyhláška, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů E
č. 348/2012 Sb. 129 Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů E
č. 350/2012 Sb. 130

Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Os
č. 319/2012 Sb. 117 Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 19. července 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. srpna 2012 E
č. 318/2012 Sb. 117

Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

E
č. 313/2012 Sb. 114 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek CHLP
č. 312/2012 Sb. 113 Vyhláška  o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší Ov
č. 178/2012 Sb. 62 Vyhláška, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků V
č. 174/2012 Sb. 61 Zákon č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Od
167/2012 Sb. 60 Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony EIA, Od
č. 165/2012 Sb. 59 Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů E, Od
Usnesení č. 165/2012 Sb. 59 Usnesení č. 165/2012 Sb. Poslanecké sněmovny k zákonu o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, přijatému Parlamentem dne 31. ledna 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 14. března 2012 E
č. 162/2012 Sb. 58 Vyhláška č. 162/2012 Sb. o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi CHLP
č. 163/2012 Sb. 58 Vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe CHLP
č.158/2012 Sb. 56 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Jestřebské slatiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Os
č.157/2012 Sb. 56 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Os
č.156/2012 Sb. 56 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Medník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Os
č.155/2012 Sb. 56 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Os
č.154/2012 Sb. 56 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Červené blato a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Os
143/2012 Sb. 53 Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod V
123/2012 Sb. 45 Vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových V
85/2012 Sb. 31 Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů Ov
73/2012 Sb. 28 Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech Ov
53/2012 Sb. 20

Zákon, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

(mění 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií)

En
38/2012 Sb. 14 Zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Os
18/2012 Sb.
 
5 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky Od, Ov
13/2012 Sb. 3 Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Labiště lázeňského místa Lázně Toušeň a vymezení konkrétních ochranných opatření Os.
10/2011 Sb. 2 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chlumská stráň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Os