Více času na podstatné

Rok 2013:

 

Číslo předpisu Částka Název předpisu / Platnost Oblast
465/2013 179 Vyhláška o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik Od
443 až 451/2013 175 NNR, NNP.... Os
438/2013 171 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí E
436/2013 171 Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů E
438/2013   Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí E
418/2013 162 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí E
414/2013 161 Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci) V
393/2013 153 Vyhláška o seznamech druhů lesních dřevin Os
377/2013 Sb. 149 Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv V, Os
367/2013 143 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí E
352/2013 139 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody V
350/2013 138 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů E
338/2013 131 Nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2014 E
325/2013 125 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu E
318/2013 121 Nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit O
310/2013 117 Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony E
303/2013 116

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

V
289/2013 111 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu E
288/2013 110 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci IPCP
275/2013 106

Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

účinnost: 1. ledna 2014

V
256/2013 99 Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) Os
252/2013 97 Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy v
207/2013 83 Vyhláška č. 207/2013 Sb. o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území Os
206/2013 83 Vyhláška č. 206/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů Os
205/2013 83 Vyhláška č. 205/2013 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Stránská skála a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Os
204/2013 83 Vyhláška č. 204/2013 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Rendez-vous a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Os
203/2013 83 Vyhláška č. 203/2013 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Žofinka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Os
202//2013 83 Vyhláška č. 202//2013 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Dunajovické kopce a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Os
201/2013 83 Vyhláška č. 201/2013 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Kukle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Os
200/2013 83 Vyhláška č. 200/2013 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Stará a Nová řeka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Os
199/2013 83 Vyhláška č. 199/2013 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rešovské vodopády a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Os
198/2013 83 Vyhláška č. 198/2013 Sb. o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech Os
194/2013 81 Vyhláška č. 194/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie E
193/2013 81 Vyhláška č. 193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů E
192/2013 Sb. 80 Vyhláška č. 192/2013 Sb. o stanovení formulářů žádostí o přidělení povolenek pro provozovatele letadla a o vydání povolení k emisím skleníkových plynů Ov
189/2013 78 Vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, více ZDE Os
181/2013 76 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, ve znění nařízení vlády č. 473/2009 Sb. Od
178/2013 75 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů. Od
169/2013 71 Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Od
168/2013 71 Zákon č. 168/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů Od
165/2013 70

Vyhláška o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy

E
161/2013 70

Zákon, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů

E
152/2013   68 Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2012 E
150/2013 68 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany Os.
118/2013 53 Vyhláška o energetických specialistech E
93/2013 43 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Od
91/2013 42 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek, ve znění vyhlášky č. 313/2012 Sb. CHLP
78/2013 36

Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.

E
69/2013 32 Zákon č. 69/2013 Sb. , kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování IPPC
63/2013 29 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ost
62/2013 28 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Ost
61/2013 27 CHLP
56/2013 25 Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách Ov
30/2013 15 Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace v oblasti ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů v rozsahu nařízení Komise (EU) č. 600/2012 Ov
5/2013 3 Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem R IV (HV 301) v katastrálním území Hranice Os