Legislativa EU: Rada chce výrazně „měkčí" směrnici o energetické účinnosti

04.05.2012 08:47

Coreper 3. 4. 2012 dosáhl neformálního kompromisu stran návrhu směrnice o energetické účinnosti. Členské státy sice obecně podporují cíl zvýšení energetické účinnosti (v EU jako celku) o 20 % do roku 2020, měly by nicméně získat možnost uplatnit z nové normy více (národních) výjimek.

Pozadí

Komise návrh předložila v červnu 2011 s tím, že dosavadní 9% výsledek EU v otázce zvyšování energetické účinnosti je nedostatečný. Výsledná norma by měla být podle Komise snáze vymahatelná než její „předchůdkyně", směrnice č. 2004/8 a č. 2006/32, a současně by měla být v souladu jak s obecnou strategií EU Evropa 2020, tak i s akčním plánem pro energetickou účinnost. Spotřeba energie v EU by se měla oproti referenčnímu roku 1990 snížit o 368 Mtoe (do roku 2020, čímž by měl být naplněn dlouhodobý záměr EU snížit spotřebu energie v Unii jako celku o 20 %).

Výbor ENVI Komisi v jejím záměru bezvýhradně podporuje, resp. v mnoha ohledech požaduje ještě přísnější normu, než Komise původně navrhla. Obdobnou pozici vyjádřil v únoru 2012 také odpovědný výbor ITRE skrze zprávu Clauda Turmese, k níž bylo předloženo 1 810 pozměňovacích návrhů.

Klíčové a sporné body

Pokud jde o způsob, jakým dosahovat energetické účinnosti (čl. 3 návrhu), shodl se Coreper z popudu např. Francie, Švédska či Finska na tom, že by se nemělo vycházet z primárního energetického potenciálu použitých zdrojů (což podporovala Komise), ale z finální spotřeby energií (dle směrnice č. 2006/32). Tím by z rámce směrnice měla být vyloučena např. spotřeba při výrobě a distribuci energie.

Nadto by veřejné autority neměly být povinny zohledňovat parametr „vysoké energetické účinnosti" při zadávání všech veřejných zakázek.

Předmětem sporů byl také čl. 6 návrhu. Energetické společnosti by sice i nadále měly dosahovat „kumulativních ročních úspor v konečné energetické spotřebě" (svých zákazníků - pozn. aut.), ovšem údajně z popudu ČR a Rumunska pomaleji (do roku 2015 o 1 %, do roku 2017 o 1,25 % a do roku 2020 o 1,5 %) a bez zahrnutí cca 40 % subjektů, na které se již vztahuje systém obchodování s emisními povolenkami.

Na druhou stranu Rada podpořila požadavek, aby veřejné orgány byly povinny renovovat každý rok alespoň 3 % plochy budov (čl. 4 návrhu), a tím snižovaly spotřebu energie. Musí ale jít o prostory ve vlastnictví a užívání centrálních vlád. Tím pádem by z rámce směrnice měly vypadnout např. nemocnice, školy ap., což požadovaly zejm. nové členské státy.

Belgie a Rakousko naopak získaly výjimku, aby mohly do rámce směrnice zahrnout své regionální autority, resp. budovy v jejich vlastnictví.

Nové členské státy svou definitivní podporu směrnici podmiňují tím, že budou mít na požadované akce dostatek prostředků.

Proto požadují adekvátní reinterpretaci, popř. úpravu rozhodnutí č. 406/2009 „o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020", nebo dokonce vznik Evropského fondu pro energetickou účinnost.

Pozice ČR

Za ČR se k návrhu již před časem vyjádřil Svaz průmyslu a dopravy, který je k němu spíše skeptický. Obává se snížení konkurenceschopnosti podniků, zvýšení transakčních nákladů a zbytečné byrokracie.

Předpokládaný další vývoj

Plénum EP by mělo o návrhu hlasovat v červnu 2012 (původně se hovořilo již o dubnu 2012), pokud mezitím bude s Radou neformálně dojednán kompromis. Poprvé se zástupci Rady a EP sešli 11. 4. 2012.

Pokud bude nová směrnice Radou a EP přijata, měla by se uplatnit od roku 2014.

Odkazy

 

Zdroj: Euroskop

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

24.06.2016 13:59

Poslechněte si rozhovor s vládním zmocněncem pro jadernou energetiku

Rozhodnutí o výstavbě jaderných bloků je předčasné, jsme v etapě příprav, řekl včera vládní...
24.06.2016 12:44

Změna nařízení REACH - anorganické amonné soli

V Úředním věstníku Evropské unie vyšlo nařízení Komise (EU) 2016/1005 ze dne 23. června 2016,...
24.06.2016 08:09

Europoslanci požadují 30% cíl pro obnovitelné zdroje energie

Europoslanci volají po rychlejší a úplné implementaci legislativy, která umožní dosáhnout 20% cíle...
 

To musíte využít!