Více času na podstatné

 

 

Oblast změny Název Dokumenty ke stažení Termín připomínek
Ostatní Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu

důvodovka

materiál

3.1.2012
CHLP Návrh vyhlášky o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi materiál, příloha
 
28.12.2011
Voda Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších předpisů

důvodová zpráva

materiál

příloha

23.11.2011
CHLP Návrh vyhlášky -

o zásadách správné laboratorní praxe

Návrh vyhlášky.doc
Odůvodnění.doc
4.11.2011
Voda

Návrh nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod

předkládací zpráva, důvodová zpráva, materiál

30.10.2011
Voda Návrh vyhlášky o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

předkládací zpráva, důvodová zpráva, materiál, příloha

30.10.2011
Energie Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů. Dokument ke stažení: ZDE

 
24. října 2011

 
Energie Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Materiál

Příloha

13.10.2011
EMS ČSN EN ISO 14006 Systémy environmentálního managementu – Směrnice pro začlenění ekodesignu odkaz ZDE 30.9.2011
Různé Návrh zastupitelstva Plzeňského kraje na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Materiál 18.8.2011
Ovzduší Návrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv biokapalin

Důvodová zpráva

Materiál

Příloha k materiálu

1.8.2011
ZPF Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Důvodová zpráva

Materiál

Příloha k materiálu

10.8.2011
Ovzduší Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky

Důvodová zpráva

Materiál

Příloha k materiálu

12.7.2011
CHLP Návrh vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovená chemického zákona, týkající se klasifikace nebezpečných chemických látek a klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických směsí

Důvodová zpráva

Materiál

28.6.2011
Ostatní Návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Český les

Důvodovka

Materiál

14.6.2011
Ostatní Návrh vyhlášky o vyhlášení Přírodní památky Stohánek a stanovení jejích bližších ochranných podmínek, návrh vyhlášky o vyhlášení Přírodní památky Jelení vrchy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek, návrh vyhlášky o vyhlášení Přírodní památky Divadlo a stanovení jejích bližších ochranných podmínek, návrh vyhlášky o vyhlášení Přírodní památky Děvín a Ostrý a stanovení jejích bližších ochranných podmínek a návrh vyhlášky o vyhlášení Přírodní památky Rašeliniště Černého rybníka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Důvodovka

Materiál

14.6.2011
Ostatní Návrh vyhlášek: o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chlumská stráň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek, o vyhlášení Národní přírodní památky Slatinná louka u Velenky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek, o vyhlášení Národní přírodní památky Polabská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek, o vyhlášení Národní přírodní památky Švařec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek, návrh vyhlášky, kterou se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území a návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy

Důvodovka

Materiál

10.6.2011
Voda

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

Důvodová zpráva

Materiál

Příloha k materiálu

18.6.2011
IRZ Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam ohlašovaných látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí

Důvodová zpráva

Materiál

Předkládací zpráva

29.5.2011
Voda Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.

Důvodová zpráva

Materiál

Příloha k materiálu

27.5.2011
Ostatní Příslušnost správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy

Důvodová zpráva

Materiál

20.4.2011
Ekologická újma

NV - hodnocení rizik, kritéria posuzování dostatečného finančního zajištění k provedení preventivních opatření a nápravných opatření

Předkládací zpráva

Důvodová zpráva

Materiál

Příloha k materiálu:

 8.4.2011
EIA Novelá zákona

Předkládací zpráva

Důvodová zpráva

Materiál

30.3.2011
Ovzduší biopaliva - ztráty při dopravě a skladování minerálních olejů

Materiál

Příloha

5.4.2011
Odpady zákon o odpadech PZ.zip (58,1 kB) 25.3.2011
Voda prováděcí výhláška k zákonu  podrobnosti ZDE 4.3.2011
Voda Havarijní plánování Přílohy ve formátu DOCX (zazipováno)

 

Přílohy ve formátu PDF (zazipováno)

2.2.2011