Více času na podstatné

rok 2012 - archiv

 

Oblast změny

Název

Dokumenty ke stažení

Termín připomínek

Ostatní

Návrh věcného záměru zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

ZDE

11.1.2013

Energie

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci a rozsah závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem o hospodaření energií

ZDE

3.12.2012

Ovzduší

Návrh vyhlášky o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie

ZDE

6.12.2012

Obaly

Novelu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

ZDE

23.11.2012

Energie

Návrh vyhlášky o kontrole klimatizačních systémů

ZDE

19.11.2012

Energie

Návrh vyhlášky o energetických specialistech a osobách oprávněných provádět instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů

ZDE

6.11.2012

Ostatní

Návrh vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

ZDE

19.11.2012

Energie

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny

ZDE

9.11.2012

Energie

Návrh vyhlášky o energetické náročnosti budov

ZDE

23.10.2012

Energie

Návrh vyhlášky o energetickém auditu a energetickém posudku

ZDE

23.10.2012

Energie

Návrh vyhlášky o požadavcích na biometan dodávaný do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo zásobníků plynu

ZDE

23.10.2012

Voda

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

ZDE

23.10.2012

Energie

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů.

ZDE

4.10.2012

Energie

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.

ZDE

4.10.2012

Energie

Návrh vyhlášky o stanovení způsobu a termínů účtování a hrazení složky ceny za přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny, decentrální výroby elektřiny a biometanu a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o zúčtování).

ZDE

4.10.2012

Energie

Vyhláška o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícím

ZDE

7.9.2012

Energie

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb. o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen

ZDE

5.9.2012

CHLP

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek

ZDE

24.8.2012

ostatní

Návrh věcného záměru zákona o hluku

ZDE

16.8.2012

ostatní

Návrh zákona o vyhlášení Národního parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

ZDE

28.8. 2012

CHLP

Návrh nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

ZDE

21.8.2012

ostatní

Návrh nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit

ZDE

18.7.2012

ovzduší

Návrh vyhlášky o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla

ZDE

29.6.2012

Ostatní

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s omezením ochrany kormorána velkého

ZDE

19.6.2012

Ovzduší

Návrh vyhlášky o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

ZDE

19.6.2012

Ovzduší

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla pro nízkoemisní zóny

ZDE

29.5.2012

Odpady

Návrh vyhlášky o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady

ZDE

29.2.2012

IPPC

zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZDE

25.2.2012

Ostatní

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Červené blato a stanovení jejích bližších ochranných podmínek, návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step a stanovení jejích bližších ochranných podmínek, návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Medník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek, návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek, návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Jestřebské slatiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek, návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, a návrh vyhlášky, kterou se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území.

ZDE

15.2.2012

Ovzduší

Návrh vyhlášky o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

ZDE

10.2.2012

Ovzduší

Návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

ZDE

1.2.2012