Více času na podstatné

Rok 2013 - archiv

 

Oblast změny Název Dokumenty ke stažení Termín připomínek
Odpad

Věcný záměr zákona o odpadech

ZDE 5.1.2014
Ostatní Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty ZDE 17.1.2014
Voda Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů ZDE 15.1.2014
Ostatní Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády na vyžádání 7.1.2014
Voda

Novela vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřeb

ZDE 30.12.2013
Odpady

Návrh novely zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech (OEEZ)

ZDE

6.1.2014
Voda Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků ZDE 17.12.2013
Voda Návrh vyhlášky, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody ZDE 27.11.2013
Energie Návrh zákona o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií ZDE 28.11.2013
Odpady Návrh vyhlášky - zpětný odběru pneumatik a obsah roční zprávy ZDE 18.11.2013
Odpady

Program předcházení vzniku odpadů ČR

ZDE 24.10.2013
Energie

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014

Předkládací zpráva

Materiál

23.10.2013
Energie Návrh vyhlášky o způsobech a termínech účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o zúčtování) ZDE 5.11.2013
Voda

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů

ZDE 21.10.2013
EMS

Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu

Část 2: požadavky na odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů environmentálního managementu

ČSN P ISO/IEC TS 17021-2

na vyžádání

(info@tretiruka.cz)

13.10.2013
Odpady Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. více ZDE 16.10.2013
Voda

Kvalita vod – Složení vody pro průmyslové chladicí okruhy

ČSN 75 7171

Norma 13.10.2013
Vše EKOAUDIT - Návrhy na úpravu právních předpisů z oblasti životního prostředí k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v ČR Dotazník 31.10.2013
E Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů více ZDE 3.10.2013
O Návrhy vyhlášek, kterými se vyhlašují národní přírodní památky a národní přírodní rezervace a stanoví jejich bližší ochranné podmínkyE ZDE 2.10.2013
O

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2012

ZDE 17.9.2013
V Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody ZDE 27.8.2013
E

Návrh novely vyhlášky č. 19/2010 Sb., o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu.

ZDE 9.8.2013
OZE Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony. ZDE 17.7.2013
Ostatní Návrh nařízení vlády o vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj a stanovení jejích bližších ochranných podmínek a návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj. ZDE 20.6.2013
Odpad Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů (solární panely) ZDE 6.3.2013
Voda

Návrh vyhlášky o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

ZDE 31.5.2013
Ostatní Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ZDE 4.6.2013
IPPC

Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci

ZDE 27.5.2013
Ostatní Návrh vyhlášky o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech.

Důvodovka

Materiál

20.5.2013
Odpady

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, ve znění nařízení vlády č. 473/2009 Sb.

ZDE 27.5.2013
Odpady

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, ve znění nařízení vlády č. 473/2009 Sb.

ZDE 20.5.2013
CHLP Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů ZDE

15.5.2013

Ostatní Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v působnosti Ministerstva životního prostředí v souvislosti s přijetím kontrolního řádu. ZDE 30.4.2013
Ostatní

Návrh zákona o vyhlášení Národního parku Křivoklátsko

ZDE 22.4.2013
Ostatní Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany (BPEJ) ZDE 29.3.2013
CHLP Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek (biocidy) ZDE 6.3.2013
Ostatní

Návrhy vyhlášek, kterými se vyhlašují národní přírodní památky a národní přírodní rezervace a stanoví jejich bližší ochranné podmínky

ZDE 11.3.2013
Ostatní

Senátní návrh zákona, kterým se změní zákon o ochraně zemědělského půdního fondu č. 334/1992 Sb.

ZDE 21.2.2013
Ovzduší

Návrh vyhlášky o stanovení formulářů žádostí o přidělení povolenek pro provozovatele letadla a o vydání povolení k emisím skleníkových

ZDE 1.3.2013
Odpad Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. ZDE 8.2.2013
Energie Nvrh novely zákona o spotřebních daních a zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, které obsahuje zvýšení sazeb na uhlí, lehké topné oleje a těžké topné oleje. ZDE 25.2.2013
Energie Poslanecký návrh a vydání zákona, kterým se má za cíl zamezit používání metody hydraulické štěpení hornin při využívání ložisek hořlavého zemního plynu. ZDE

6.2.2013

 

stavební zákon

Návrh věcného záměru zákona o stavebních úřadech ZDE 12.2.2013