Více času na podstatné

CTN pro management ŽP

 

CEMC - České ekologické manažerské centrum je od 1.1.2009 Centrem technické normalizace pro management životního prostředí. Toto pověření obdrželo od Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).


Poslání centra technické normalizace (CTN):

  • CTN zajišťuje překlady norem
  • Je členem Technické normalizační komise č.106 při ÚNMZ pro management životního prostředí
  • Spolupracuje s vybranými tuzemskými experty (zpracovateli norem - dále gestory)
  • Šíří osvětu v oblasti své působnosti mezi odbornou veřejností


Spolupráce gestorů s pracovními skupinami ISO:
SC 1 = RNDr. Zdeněk Suchánek (ekomanagementu)
SC 2 = RNDr. Zdeněk Suchánek (environmental auditing)
SC 3 = RNDr. Zdeněk Suchánek (labelling)
SC 4 = Ing. Marie Tichá (environmental performance evaluation)
SC 5 = Ing. Marie Tichá (life cycle assessment, water footprint)
SC 6 = Neobsazeno
SC 7 = Ing. Marie Tichá (Greenhouse gas management - GHG)

CEN/SS S26 = Doc.Ing. Miroslav Hájek, PhD (Material flow cost accounting)

Technické normalizační komise č.106
MUDr. Roman Vyhnánek (předseda, NVF)
Ing. Marie Mastná (ÚNMZ)
Ing. Radim Frolík (Český institut pro akreditaci, o.p.s.)
Mgr. Miroslav Krčma (IRCON)
PhDr. Jaroslava Kubátová (TC Business schoul)
Ing. Hana Lorencová Ph.D. (Mostecká uhelná, a.s.)
Ing. Květa Remtová (VŠE)
Ing. Pavel Růžička (MŽP)
Ing. Jiří Študent (CEMC)
RNDr. Zdeněk Suchánek (CENIA)
Ing. Marie Tichá (MT KONZULT)
Ing. Karel Kolář (I.T.I.)
RNDr. Stanislav Malý (VÚBP)
Ing. Petr Mládek
Ing. František Moler (Technický a zkušební ústav stavebnictví)
Ing. Dobromila Rolková (ITC - SERVIS)
RNDr. Anna Christianová, CSc.

Přehled norem a gestorů:

Norma

Název

Gestor

ČSN EN ISO 14001
EN ISO 14001:2004/ AC:2009

Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití

Suchánek

ISO/DIS 14005

Systém environmentálního managementu - Návod pro fázovou implementaci systému env.man.

Suchánek

ISO/CD 14006

Systém environmentálního managementu - Směrnice pro ekodesign

Suchánek

ČSN ISO 14015

Environmentální management - Environmentální posuzování míst a organizací (EPMO)

Suchánek

ČSN EN ISO 14020

Environmentální značky a prohlášení - Obecné zásady

Suchánek

ČSN ISO 14021

Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení)

Suchánek

ČSN ISO 14025

Environmentální značky a prohlášení - Environmentální prohlášení typu III - Zásady a postupy

Suchánek

ČSN EN ISO 14031

Environmentální management - Hodnocení environmentálního profilu - Směrnice

Suchánek/

Študent

ČSN EN ISO 14040

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova

Tichá

ČSN EN ISO 14044

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice

Tichá

ISO 14045

Ekoefektivnost

Tichá

ČSN ISO/TR 14047

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14042

Tichá

ISO 14050:2009

Environmentální management - Slovník

Remtová

ISO/CD 14051

Environmentální management - Nákladové účetnictví materiálových toků - Obecné principy

Hájek

ISO 14063:2009 SR

Environmentální komunikace

Suchánek

ČSN ISO 14064-1

Skleníkové plyny - Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace

Tichá

ČSN ISO 14064-2

Skleníkové plyny - Část 2: Specifikace s návodem pro stanovení, monitorování a vykazování snížení emisí nebo zvýšení propadů skleníkových plynů pro projekty

Tichá

ČSN ISO 14064-3

Skleníkové plyny - Část 3: Specifikace s návodem pro validaci a ověření výroků o skleníkových plynech

Tichá

ISO/CD 14066

Požadavky odborné způsobilosti pro provádění validačních a ověřovacích činností s návodem pro hodnocení

Suchánek/ Tichá

ISO GUIDE 64:2008

Pokyn pro začlenění environmentálních aspektů do norem produktů

Tichá

 

Autor: RNDr. Z. Suchánek