Více času na podstatné

Veřejné konzultace:

 

Název Termín

Hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS)

6.6.2017
Revize směrnice 2009/33 / ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (směrnice o čistých vozidel) 20.3.2017
Veřejná konzultace o zvažovaných politických opatřeních ke stanovení minimálních požadavků na kvalitu opětovně využívané vody v Evropské unii 27.1.2017
Veřejná konzultace v souvislosti s hodnocením nařízení REACH v rámci programu REFIT
28.1.2017
Veřejná konzultace jako součást hodnocení směrnice o zoologických zahradách v rámci programu REFIT (směrnice Rady 1999/22/ES o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách) 8.12.2016
„Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 2009/119/ES, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů“ 11.11.2016
Konzultace týkající se monitorování a vykazování spotřeby paliva a emisí CO2 u těžkých nákladních vozidel
28.10.2016
Konzultace o revizi nařízení (EU) č. 443/2009 a nařízení (EU) č. 510/2011 stanovujících výkonnostní emisní normy pro CO2 u lehkých užitkových vozidel.
28.10.2016
Veřejná konzultace týkající se revize směrnice o přístavních zařízeních pro příjem odpadu (2000/59/ES)
16.10.2016
Veřejná konzultace týkající se možných opatření s cílem zlepšit provádění určitých aspektů směrnice o vozidlech s ukončenou životností, s důrazem na ta vozidla, o nichž nejsou známy žádné údaje 21.9.2016
Průběžné hodnocení programu LIFE
9.9.2016
Konzultace k možným variantám tržně orientovaných opatření, jež mají snížit vliv mezinárodní letecké dopravy na změnu klimatu 30.5.2016
Veřejná konzultace o vytvoření komplexní a integrované strategie pro výzkum, inovace a konkurenceschopnost energetické unie 31.05.2016
Konzultace o účelnosti právních předpisů o chemických látkách (kromě REACH)
27.05.2016
Konzultace o zefektivnění povinností v oblasti plánovaní a podávaní správ jako součást řízení Energetické unie
18.5.2016
Politika pro oblast udržitelné bioenergie na období po roce 2020
10.5.2016
Veřejná konzultace týkající se dlouhodobých a udržitelných investic
23.3.2016
Konzultace o fungování nařízení o dražbě povolenek v souladu se systémem pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (EU ETS) 15.3.2016
Konzultace k hodnocení směrnice o hluku ve venkovním prostředí 28.3.2016
Hodnocení ex post týkající se finanční podpory na udržitelnou městskou mobilitu a využívání alternativních paliv v městských oblastech v EU 19.2.2016
Příprava nové směrnice o obnovitelných zdrojích energie pro období po roce 2020
10.2.2016
Zjednodušení povinností týkajících se monitorování a podávání zpráv v environmentální politice
10.2.2016

 

Přehled konzultací mimo oblasti životního prostředí a energetiky - ZDE

Plánované konzultace