Více času na podstatné

ZÁKONY V PROCESU:

Název předpisu Stav Anotace LRV/Vláda/PSP/Senát/Prezident Sbírka/Platnost

Novela zákona o hospodaření energií

vláda schválila 29.3.2017 ZDE    
Novela zákona o ochraně veřejného zdraví Připomínkové řízení s termínem 19.12. ZDE    

Návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie

- schváleno Senátem 8.3.2017 ZDE    
Novela zákona EIA - 19.12. vláda schválila (více)
- 1.2. přikázán
ZDE PSP:
- ST1003
 
Novela zákona EIA - dopravní cesty Vláda:
- schváleno 15.6.
- schváleno Senátem 14.7.2016
- Prezident podepsal 27.7.
ZDE PSP:
- ST 843
č. 256/2016 Sb.
U: 5.8.2016
Novela zákona o ochraně ovzduší (paliva) vláda: 12.9.2016 - schváleno
PSP: dne 5.4. přikázán
ZDE PSP:
- ST924
 
Návrh zákona o odpadech - LRV doprojednáno (26.1.) ZDE    
Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností - LRV doprojednáno (26.1.) ZDE    
Návrh novely zákona o obalech - 27.2. schváleno ve III. čtení (VÍCE)
- 19.4. schváleno Senátem (VÍCE)
ZDE PSP ČR:
- ST877
Senát:
- ST82
 
 
Novela zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech - PSP: schváleno ve III. čtení dne 2.12.2016
- Senát: schválil poměňovací návrhy dne 19.1.
- 21.2.2017 přijaty pozměňovací návrhy senátu (více)
- prezident podepsal 10.3.2017
 
ZDE PSP:
- ST754
č. 89/2017 Sb.
U: 1.4.2017
Novela vodního zákona - LRV 26.5.2016
- Podklad (21.7.):
stahuj.zip
- 23.8.: MŽP stahuje novelu z jednání vlády
- Podklad (22.9.)VZ_bez poplatků.zip
- vláda schváleno 5.10.2016
- PSP: dne 5.4. přikázán
ZDE PSP:
- ST930
 
Novela z. o podporovaných zdrojích energie - schváleno Senátem 16.3. (více)
- prezident podepsal 22.3.
- vyšel ve Sbírce předpisů
Z DE PSP:
- ST585
Senát:
- ST202
107/2016
U: 6.4.2016
Ochrana zemědělského půdního fondu

- III. čtení dne 11.3. 2016 (více)

- novela se vrací zpět do Sněmovny (20.4.2016)

- poslanci neschválili senátní změny (24.5.2016)

- zákon podepsán prezidentem 1.6.2016

  PSP:
- ST543
Senát:
- ST239
184/2016
U: 28.6.2016
Energetický zákon (poslanecký návrh) - první čtení: 33. schůze (neprojednáno)   PSP:
- ST496
 
 
Energetický zákon (vládní návrh) - ukončené druhé čtení (více)
- scháleno ve III. čtení (více) 13.4.2016
- senát schválil 25.5.2016
- prezident podepsal 7.6.2016
  PSP:
- ST538
 
Ukládání oxidu CO2 do přírodních horninových struktur - vláda schválila 21.12.2015
- ukončené II. čtení (více)
- scháleno ve III. čtení (více) 13.4.2016
- schváleno Senátem 25.5.2016
- prezident podepsal 8.6.2016
ZDE PSP:
- ST685
Senát:
- ST261
193/2016
U: 2.7.2016
Novela zákona o ochraně ovzduší

- schváleno vládou 14.12.2015

- schváleno 7.9.2016 ve III. čtení

- schváleno senátem 19.10.2016

- prezident podepsal dne 1.11.2016

ZDE LRV:
- 29.10.2015
Vláda:
- 14.12.2015
PSP:
- ST678
Senát:
- ST332
369/2016
U: 1.1.2017
Novela stavebního zákona - vláda schváleno dne 21.9.2016
- ukončené I. čtení dne 26.10.2016
- ukončené druhé čtení den 28.2.2017
- schváleno 5.4. ve znění přijatých pozměňovacích návrhů
ZDE PSP:
- ST927
 
Novela zákona o ochraně veřejného zdraví Vyšlo ve sbírce   PSP:
- ST270
č. 267/2015 Sb.
U: 1.12.2015
Novela zákona o spotřebních daních (BIOPALIVA) Vyšlo ve sbírce   PSP:
- ST418
Senát:
- ST156
č. 382/2015 Sb.
U: 1.1.2016 s vyjímkou
Novela zákona IRZ a ISPOP - 20.1.: přikázán (více)
- 13.4.: ukončené druhé čtení
- 27.5. schváleno ve III. čtení, více ZDE
- schváleno Senátem 14.7.2016
- Prezident podepsal 27.7.
ZDE Vláda:
- 29.7.2015
PSP:
- ST574
č. 255/2016 Sb.
U: 1.9.2016
Novela horního zákona - schválen v III. čtením (více) ZDE PSP:
- ST500
Zákon č. 89/2016 Sb.
Novela zákona o odpadech Vyšlo ve sbírce ZDE PSP:
- přijato: více
Senát:
- 12.8.2015
č. 223/2015 Sb.
(U: 1.10.2015)

Návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách

- schváleno ve III. čtení (29.6.2016)
- Senát přijal dne 24.8.2016 pozměňovací návrhy
- PSP: souhlas se zněním senátu
- prezident podepsal novelu 19.9.2016
ZDE Vláda:
-
31.8.2015
LRV:
 - 19.8.2015
PSP:
- ST589
Senát:
- ST311
 
Novela ZPF Vyšel ve sbírce ZDE   č. 41/2015 Sb.
U: 1.4.2015
Novela energetického  zákona Vyšel ve sbírce ZDE Vláda:
- schváleno: 20.10.2014

PSP:
- ST351
- schváleno

Senát:
- 13.5.2015
- Nezabývat se

Prezident:
- podpis dne 21.5.
č. 131/2015 Sb.
U: 1.1.2016
Prevence závažných haváríí (PZH) Vyšel ve sbírce ZDE   č. 224/2015 Sb.
U: 1.10.2015
Návrh zákona o hospodaření energií Vyšel ve sbírce ZDE   č. 103/2015 Sb.
U: 1.7.2015
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Vyšel ve sbírce ZDE   č. 39/2015 Sb.
U: 1.4.2015
Novela zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽP Prezident: 1.4.2015 ZDE   č. 83/2015 Sb.
U: 1.9.2015
Návrh zákona, kterým se mění zákon o vodách, (vodní díla na cizích pozemcích) Projednávání předčasně ukončeno předkladatelem ZDE    

 

Vysvětlivky: legislativní proces projednávání návrhů zákonů:

 

Znak Popis - Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR)
PSP - 0 Organizační výbor navrhuje zpravodaje pro první čtení a navrhuje, kterému výboru má Sněmovna návrh zákona přikázat v prvém čtení.
PSP - 1 Při prvním projednávání návrhu v plénu Sněmovny vystoupí navrhovatel zákona a zpravodaj. Po obecné rozpravě, která není časově omezena, může Sněmovna návrh zamítnout, vrátit k dopracování nebo přikázat některému z výborů k dalšímu projednání.
PSP - V Výbor projednává návrh zákona obvykle ve lhůtě 60 dnů. Většinu návrhů zákonů přikazuje Sněmovna jedinému výboru podle věcného zaměření návrhu. Výbor projednává návrh zákona nejprve v obecné rozpravě, poté v rozpravě podrobné, ve které mohou poslanci vznášet pozměňovací návrhy. Na závěr výbor přijímá usnesení, ve kterém Sněmovně doporučí návrh schválit, zamítnout nebo vrátit k dopracování. Alespoň pětina členů výboru může předložit oponentní zprávu.
PSP - 2 Ve druhém čtení na schůzi Poslanecké sněmovny návrh zákona opět uvede navrhovatel, poté vystoupí zpravodaj výboru. Po obecné rozpravě následuje podrobná rozprava, v níž kdokoliv z poslanců může předložit pozměňovací návrhy. Poslanci mohou předložit i návrh na zamítnutí návrhu zákona, o kterém se hlasuje až ve třetím čtení nebo návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Pokud není zákon na závěr druhého čtení vrácen výboru k novému projednání, postupuje do třetího čtení.
PSP - 3 Třetí čtení lze zahájit nejdříve po uplynutí 72 hodin po doručení pozměňovacích návrhů poslancům. Lhůta může být na návrh navrhovatele a se souhlasem Sněmovny zkrácena, a to minimálně na 48 hodin. V rozpravě lze navrhovat už jen opravy legislativně technických a jiných chyb nebo opakování druhého čtení. Zpravodaj spolu s navrhovatelem vyjádří své stanovisko k návrhu (kladné, záporné, neutrální). Nejprve se hlasuje o jednotlivých pozměňovacích návrzích, případně jiných návrzích, nakonec o návrhu zákona jako celku. Pokud není souhlas vysloven, návrh zákona nebyl přijat a legislativní proces je ukončen neúspěšně. Je-li souhlas vysloven, projednávání ve Sněmovně v této fázi končí a návrh zákona, s nímž vylovila Sněmovna souhlas, je bez zbytečného odkladu postoupen Senátu.
PSP - S O návrhu Senátem zamítnutého zákona hlasuje Sněmovna znovu. Jestliže se zákonem vysloví souhlas nadpoloviční většina všech poslanců (101), je zamítnutí Senátem tzv. přehlasováno a zákon je přijat. Pokud Senát zákon vrátil s pozměňovacími návrhy, hlasuje Sněmovna o pozměněném návrhu nejdříve za 10 dnů (ke schválení stačí prostá většina). V opačném případě hlasuje o původním znění zákona. Ten musí být potvrzen nadpoloviční většinou všech poslanců. (obr. čevená šipka)
PSP - P O zákonu vráceném prezidentem hlasuje Poslanecká sněmovna znovu. Pokud setrvá na zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců (101 hlasů), pak je zákon přijat. Prezident republiky má právo vrátit zákon s odůvodněním do 15 dnů ode dne, kdy mu byl postoupen do Sněmovny. V takovém případě o vráceném zákonu opět hlasuje Sněmovna. Pokud prezident zákon nevrátí, podepíše jej a postoupí zpět předsedovi Poslanecké sněmovny. (orb. fialová šipka)

Poznámky: Návrh zákona se předkládá předsedovi Poslanecké sněmovny, který jej postoupí organizačnímu výboru. Předseda rovněž rozešle návrh zákona všem poslancům a klubům, aby se na jeho projednávání mohli připravit. Pokud není předkladatelem návrhu vláda, pošle jí předseda sněmovny návrh k vyjádření stanoviska. Vláda se vyjádří do 30 dnů.

 

Znak Popis - Senát ČR
S - 0 Návrh přikazuje výborům organizační výbor Senátu nejdéle do tří dnů od postoupení zákona z Poslanecké sněmovny.
S - V Projednávání v senátních výborech probíhá obdobně jako ve výborech Sněmovny (určení zpravodaje, obecná rozprava, podrobná rozprava, pozměňovací návrhy, závěrečné usnesení). Výbory jsou si vědomy toho, že Sněmovna schvaluje senátní pozměňovací návrhy jako celek. Senátoři proto často navrhují pouze takové pozměňovací návrhy, které mají šanci být ve Sněmovně přijaty jako celek.
S Pokud Senát návrh zákona schválí nebo vyjádří vůli se návrhem nezabývat nebo marně uplyne 30-ti denní lhůta k projednání, je zákon postoupen prezidentovi k podpisu. Jestliže Senát návrh zákona zamítne nebo k němu přijme pozměňovací návrhy, vrací se návrh zákona k projednání do Sněmovny.

Poznámka: Předseda Senátu postoupený návrh zákona předává organizačnímu výboru Senátu. Senát je povinen se o návrhu zákona usnést do 30 dnů od jeho postoupení. Senát se zabývá návrhem v jediném čtení, kterému předchází projednání v příslušném výboru.

 

Právo předkládat návrhy zákonů má podle Ústavy poslanec, skupina poslanců, Senát (pouze jako celek), vláda a krajská zastupitelstva. Součástí návrhu je kromě znění zákona i důvodová zpráva. Ta musí zhodnotit platný právní stav, vysvětlit nezbytnost nové úpravy, popsat předpokládané dopady na veřejné rozpočty a objasnit soulad návrhu s ústavním pořádkem a mezinárodními smlouvami.

 

Znak popis
P Prezident ("A" - příjato, "V" - veto)
Připomínkové řízení
VL Vláda ČR

 

Zdroj: psp.cz

 

 

Poznáky:

navrhovatel: poslanec, skupina poslanců, Senát (pouze jako celek), vláda a krajská zastupitelstva

černá šipka: hladký průběh

červená šipka: zamítnutí/pozměňovací návrhy Senátu

fialová šipka: veto prezidenta