Více času na podstatné

PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY V PROCESU:

 

Oblast Název předpisu Stav Anotace

Sbírka

Účinnost

Ovzduší Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel.
Garant: MMR
připomínkové řízení ZDE  
Ovzduší Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích.
Garant: MŽP
Vyšlo ve sbírce ZDE 83/2017
U: 1.4.2017
Voda Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
Garant: MŽP
zařazeno do evidence ZDE  
Energie Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
Garant: ERÚ
Vyšlo ve sbírce ZDE 266/2016
Voda Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, ve znění vyhlášky č. 264/2015 Sb.
Garant: MŽP
Vyšlo ve sbírce ZDE 349/2016
Voda Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů
Garant: MŽP
Vyšlo ve sbírce ZDE 350/2016
Voda Návrh vyhlášky o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace
Garant: MZe
Připomínkové řízení ukončeno ZDE  
Ovzduší Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
Garant: MŽP
Vyšlo ve sbírce ZDE 174/2016
U: 31.5.2016
Voda Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod, ve znění vyhlášky č. 313/2015 Sb.
Garant: MŽP
Vyšlo ve sbírce ZDE 154/2016
U: 20.5.2016
Odpad Návrh vyhlášky o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
Garant: MŽP
projednáno PK ZDE 387/2016
Voda Návrh nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 262/2007 Sb. o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky
Garant: MZe
vyšlo ve sbírce   99/2016
U: 1.5.2016
PO Návrh vyhlášky o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, více 
Garant: MVČR
vyšlo ve sbírce ZDE 34/2016
U: 29.1.2016
Odpady Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění pozdějších předpisů
Garant: M PO
signováno    
Energie

Návrh nařízení vlády o stanovení sazeb úhrad z vydobytých nerostů

 G arant: M PO

signováno ZDE  
Odpady

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Garant:  MŽP

Vyšlo ve sbírce ZDE 83/2016
U: 21.3.2016
Odpady

Návrh vyhlášky o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

Garant:  P

Vyšlo ve sbírce ZDE 94/2016 Sb.
Ovzduší Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb.

Garant: M ŽP

Vyšlo ve sbírce ZDE 406/2015
U: 1.1.2016
Odpady

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů

Garant: M ŽP

Vyšlo ve sbírce
ZDE 93/2016
Odpady Návrh vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu

Garant:  M ŽP

zařazeno na jednání PK ZDE 437/2016
U: 1.1.2017
Ostatní Návrh vyhlášky o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF
Garant: MŽP
Vyšlo ve sbírce ZDE 153/2016  U: 1.6.2016
 
Voda Návrh nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (61/2003 Sb.)
Garant: P
Schváleno vládou 14.12.2015 (var. č. II) ZDE 401/2015
U: 1.1.2016
Voda Návrh nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních (416/2010 Sb.)
Garant: M ŽP
schváleno vládou - 3.2. (více) ZDE 57/2016
U: 1.3.2016
  Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

Garant: MŽP

Vyšlo ve sbírce ZDE 312/2015
U: 1.12.2015
 

Návrh vyhlášky o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik

Garant: MŽP
Vyšlo ve sbírce ZDE 248/2015
U: 1.10.2015
  Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod.
Garant: MŽP
Vyšlo ve Sbírce
 
ZDE 264/2015
U: 20.10.2015
 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod

Garant: MŽP

Vyšlo ve sbírce ZDE 313/2015
U: 1.12.2015
  Prováděcí vyhlášky k zákonu o hospodaření energií

Garant: MPO

Vyšlo ve Sbírce ZDE 230/2015
234/2015
U: 1.12.2015, 29.9.2015
  Návrh vyhlášky, kterou se mění "autovraková" vyhláška č. 352/2008

Garant: MŽP

Vyšlo ve Sbírce ZDE 270/2015
U: 1.1.2016
 

Návrh vyhlášky o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B

Garant: MPO

Vyšlo ve Sbírce ZDE 225/2015
U: 1.10.2015
 

Nařízení vlády o státní energetické koncepci a územních energetických koncepcích

Garant: MPO

Vyšlo ve Sbírce ZDE 232/2015
U: 29.9.2015
  Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Více ZDE

Garant: MŽP

Vyšlo ve Sbírce ZDE 212/2015
U: 1.1.2016
 

Prováděcí vyhlášky k novému zákonu o prevenci závažných havárií

 • Návrh vyhlášky o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
 • Návrh vyhlášky o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole
 • Návrh vyhlášky o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku

Garant: MŽP

Vyšlo ve Sbírce ZDE 229/2015
228/2015
227/2015
U: 1.10.2015
  Návrh vyhlášky o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře.

Garant: MVČR

Vyšlo ve Sbírce ZDE 226/2015
U: 1.10.2015
 

Návrh novely vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady (kovový odpad)

Garant: MŽP
Vyšlo ve Sbírce   27/2015
U: 1.3.2015

 

Nápověda:

Stav značí část legislativního procesu, ve kterém se materiál nachází:

 • v připomínkovém řízení (k materiálu je možné vznášet připomínky)
 • připomínkové řízení ukončeno (vypršela lhůta pro vznesení připomínek)
 • odmítnuta verze pro jednání vlády (materiál ve stavu "*" byl odmítnut Odborem vládní agendy ÚV ČR)
 • pro jednání vlády (předkladatel vložil verzi materiálu pro jednání vlády)
 • (*)přijato ÚV ke zpracování (materiál  byl zaslán Odboru vládní agendy ÚV ČR)
 • zařazeno do evidence (materiál byl zařazen do evidence Odboru vládní agendy ÚV ČR)
 • zařazeno na jednání vlády (materiál byl zařazen na program jednání vlády)
 • projednání (materiál byl projednán na jednání vlády)
 • zapracovány změny (předkladatel zapracoval změny vzešlé z jednání vlády do materiálu)
 • signováno (premiér signoval materiál projednaný vládou)