Více času na podstatné

ÚČINNOSTI PŘEDPISŮ:

Číslo: Název: Platnost: Poznámka:
89/2017 Zákon č. 89/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech 1.4.2017  
83/2017 Vyhláška č. 83/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích 1.4.2017  

437/2016

Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)

1.1.2017  
387/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2017  
369/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2017  
372/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2017  
371/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2017  
266/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech) 1.1.2017  
223/2015 Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 1.1.2017 bod 27 (§ 31a odst. 2) týkající se rušení výjimky ze zákazu u přenosných baterií a akumulátorů (podklad ZDE)
370/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 14.12.2016  
351/2016 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů 1.11.2016  
349/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, ve znění vyhlášky č. 264/2015 Sb. 1.11.2016  
350/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů 1.11.2016  
333/2016 Vyhláška o úhradě nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech 18.10.2016  
324/2016 Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) 18.10.2016  
309/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku 11.10.2016  
255/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2016  
256/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 5.8.2016  
193/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 2.7.2016  
207/2016 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb. 1.7.2016  
184/2016 Zákon č. 184/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 28.6.2016  
145/2016 Vyhláška o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů) 1.6.2016  
153/2016 Vyhláška o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 1.6.2016  
171/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 31.5.2016  
154/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod, ve znění vyhlášky č. 313/2015 Sb. 20.5.2016  
99/2016 Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky 1.5.2016  
49/2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů

1.5.2016  
73/2016 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit 1.5.2016  
107/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 6.4.2016  
94/2016 Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 1.4.2016  
93/2016 Vyhláška o Katalogu odpadů 1.4.2016  
74/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000, ve znění vyhlášky č. 390/2006 Sb. 1.4.2016  
83/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 21.3.  
57/2016 Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních 1.3.2016  
233/2015 Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech...... 1.3.2016 body 31, 32 a 33 týkající se nakládání s kaly (podklad ZDE)
8/2016 Vyhláška č. 8/2016 Sb. o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích 1.2.2016  
16/2016 Vyhláška č. 16/2016 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 1.2.2016  
37/2016 Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů 29.1.2016  
34/2016 Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 29.1.2016  
32/2016 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 29.1.2016  
270/2015 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2016  
296/2015 Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech) 1.1.2016  
269/2015 Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 1.1.2016  
382/2015 Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2016 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 32, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2016, čl. I bodů 9, 12, 13 a 26, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2017, a ustanovení čl. I bodů 7, 10, 14, 18, 20, 22, 24, 28, 30 a 34 a čl. III bodu 2, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021
401/2015 Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 1.1.2016  
406/2015 Vyhláška č. 406/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb. 1.1.2016  
266/2015 Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2016  
212/2015 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 1.1.2016  
131/2015 Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2016 s výjimkou ustanovení části bodu 107, pokud jde o § 17b, a ustanovení bodu 112, které nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2017, části první části bodu 171, pokud jde o § 24 odst. 10 písm. y), části bodu 197, pokud jde o § 25 odst. 11 písm. l), části bodu 264, pokud jde o § 58 odst. 8 písm. dd), které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020, a s výjimkou ustanovení části první části bodu 127, pokud jde o § 19a odst. 8, a části třinácté bodu 31, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2019, a ustanovení části čtrnácté, které nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
223/2015 Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 1.1.2016 body novely týkající se oblasti hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a některých změn v § 39 a dále § 40 týkající se ohlašování přepravy nebezpečných odpadů (podklad ZDE)
267/2015 Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.12.2015  
312/2015 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb. 1.12.2015  
313/2015 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod 1.12.2015  
230/2015 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 1.12.2015  
264/2015 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod 20.10.2015  
224/2015 Zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 1.10.2015  
225/2015 Vyhláška č. 225/2015 Sb. o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B 1.10.2015  
226/2015 Vyhláška č. 226/2015 Sb. o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře 1.10.2015  
227/2015 Vyhláška č. 227/2015 Sb. o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku 1.10.2015  
228/2015 Vyhláška č. 228/2015 Sb. o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie 1.10.2015  
229/2015

Vyhláška č. 229/2015 Sb. o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole

1.10.2015  
223/2015 Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 1.10.2015  
248/2015 Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik 1.10.2015  
234/2015 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech 29.9.2015  
232/2015 Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci 29.9.2015  
83/2015 Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2015  
48/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o VaK
1.9.2015 čl. I bodu 47, pokud jde o přílohu č. 19a formulářů C až F v řádku IV
150/2015 Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody 1.7.2015  
103/2015 Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2015  
184/2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.

(Mění 185/2001 Sb.)

1.6.2015 ustanovení čl. I bodů 33 a 37 až 39, které nabývají účinnosti dnem 1. června 2015
350/2011
Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

1.6.2015

Ustanovení hlavy II a § 34 odst.  5, § 34 odst.  6 písm.  d) až g), § 34 odst.  16, § 34 odst.  19 a § 34 odst.  20 písm.  b) a d) pozbývají platnosti uplynutím dne 31. května 2015
39/2015 Zákon č. 39/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.4.2015  
41/2015 Zákon č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2015  
27/2015 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2015  
352/2014 Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024 1.1.2015  
321/2014 Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů 1.1.2015  
229/2014 Novela zákon o odpadech 1.1.2015  
257/2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony 1.1.2015  
200/2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů

(Mění 352/2005 Sb.)

1.1.2015 čl. I bodů 14 a 23
169/2013

Zákon o odpadech (Mění 185/2001 Sb.)

1.1.2015 čl. I bodu 47
165/2012 Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 1.1.2015 § 56 bodu 26
318/2012 Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2015 ustanovení § 6 odst. 4 až 7