Více času na podstatné

Seznam literatury - vybraný přehled literatury související s procesem EIA/SEA/HIA

EIA/SEA

 • Bezpečnost a riziková analýza životního prostředí: teoretická východiska / [odpovědný řešitel Josef Říha], Říha, Josef, 1934 září 14.- Praha : Cityplan, 2009
 • Atlas vlivu silniční dopravy na biodiverzitu = Impact of the road traffic on biodiversity atlas / Petr Anděl, Ivana Gorčicová, Leoš Petržílka, Anděl, Petr, 1953- Liberec : Evernia, 2008
 • Bereitstellung einer Datenbank zum Vorkommen von flüchtigen organischen Verbindungen in der Raumlauf / von Heidrun Hofmann, Peter Plieninger Hofmann, Heidrun Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt, 2008
 • Hodnocení environmentálních dopadů v kontextu řízení prevence závažných havárií : autoreferát disertační práce / Kateřina Sikorová, Sikorová, Kateřina, 1981- Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008
 • Příručka hodnocení životního prostředí : přístupy, prostředky a postupy / [autoři Mathias Bock ... et al. ; překlad z angličtiny Lucie Kráglová], Praha : CENIA, [2008]
 • Příspěvky k metodologii ex-post analýz v politice životního prostředí III / [editoři Petr Šauer, Antonín Dvořák], Příbram : SEPTIMtisk, 2008
 • UNEP year book : an overview of our changing environment, Nairobi : United Nations Environment Programme, c2008-
 • Životné prostredie / Oskar Čermák a kol.; Čermák, Oskár, 1939- Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2008
 • Beitrag der kommunalen Landschaftsplanung zur Umweltprüfung und -überwachung von Flächennutzungsplänen : begleitende Untersuchung im Rahmen der Landschaftsplanung, Flächennutzungsplanung der Verbandsgemeinde Obere Kyll, Eifel / Ulrich Bielefeld, Reinhold Hierlmeier, Susanne Schönecker Bielefeld, Ulrich Bonn : Bundesamt für Naturschutz, 2007
 • Posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie / Milan Majerník ... [et al.], Skalica : Stredoeurópska vysoká škola, 2007
 • Příspěvky k metodologii ex-post analýz v politice životního prostředí II / [editor Petr Šauer], Praha [i.e. Příbram] : SEPTIMtisk, 2007
 • Sustainable urban development. Volume 2, The environmental assessment methods / edited by Mark Deakin ... [et al.], London : Routledge, 2007
 • Hazard & impact index : effect of training on the environment : (case study) / written by Aleš Komár, David Řehák, Jiří Dvořák Komár, Aleš, 1949- Brno : University of Defence, 2006
 • Metoda preventivního posouzení vlivu vojenského výcviku na životní prostředí : Hazard & Impact Index / David Řehák, Aleš Komár, František Božek Řehák, David, 1978- Brno : Univerzita obrany, 2006
 • Příspěvky k metodologii ex-post analýz v politice životního prostředí / [Petr Šauer ... et al.]; Praha : Oeconomica, 2006
 • Vliv provozu JE Temelín na životní prostředí : předpoklady a skutečnost : sborník materiálů ze semináře pořádaného Českou nukleární společností dne 19. října 2006 v hotelu Gomel v Českých Budějovicích / [sestavili Václav Bláha, Martina Kortanová] [Praha : Český svaz vědeckotechnických společností], 2006
 • Assessment of landscape fragmentation caused by traffic : systematic guide / Petr Anděl, Prague : Agency for Nature Conservation and Landscape Fragmentation of the Czech Republic, 2005
 • Ellis Island development : concept plan, Washington : U.S. Department of the Interior, [2005, c2003]
 • Hodnocení fragmentace krajiny dopravou : metodická příručka / Petr Anděl, Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005
 • Metody hodnocení škod a oceňování změn kvality životního prostředí / Miroslav Kaloč, Miloslav Herčík, Karel Obroučka Kaloč, Miroslav, 1936- Ostrava : Vysoká škola podnikání, 2005
 • Sustainable urban development. Volume 1, The framework and protocols for environmental assessment / edited by Stephen Curwell, Mark Deakin and Martin Symes London : Routledge, 2005
 • Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem / Libor Dvořák, Dvořák, Libor, 1975- Praha : ABF - Arch, 2005
 • Approaches to assessing the environment : methods on quantification of the economic impacts and externalities within the environmental area : the international roundtable seminar : Prague, October 2-3, 2003 / organized by the Charles University Environment Centre in Prague, Czech Republic ; [editors Milan Ščasný, Jan Brůha, Hana Foltýnová] Prague : Charles University Environment Centre, 2004
 • Determinace poškozování lesních porostů těžebními technologiemi = Determination of damages to forest stands by logging technologies / Jindřich Neruda, Jan Valenta Neruda, Jindřich, 1955- Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické a dřevařské techniky, 2004
 • EIA : jak se zapojit do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, Praha: Centrum pro komunitní práci : Regionální environmentální centrum pro střední a východní Evropu, 2004
 • Geo year book / United Nations Environment Programme; Nairobi : United Nations Environment Programme, 2004-
 • Metodický postup posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny území využití území na krajinný ráz : ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (metoda prostorové a charakterové diferenciace území) / I. Vorel ... [et al.], Praha : Naděžda Skleničková, 2004
 • Metodika pro stanovení radonového indexu pozemku, Praha : Státní úřad pro jadernou bezpečnost v nakl. Nuklin, 2004
 • Posuzování vlivů na životní prostředí v projektových záměrech a strategických koncepcích - EIA, SEA ; Finanční aspekty v projektech podpořených ze strukturálních fondů EU : sborník z konferencí konaných za finanční podpory Evropské unie / [kolektiv autorů]; Praha : IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2004
 • Průvodce investora procesem EIA : metodická příručka / [Jana Svobodová ... et al.] , Praha : Centrum pro komunitní práci : Regionální environmentální centrum pro střední a východní Evropu, 2004
 • Rukověť oznamovatele : správný postup oznamovatele záměru při přípravě investičního záměru v procesu posuzování vlivů na životní prostředí : podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. / [Václav Obluk], Obluk, Václav [Praha] : MŽP, c2004
 • Efektivní účast v procesu EIA : Enviromental Impact Assessment / Jindřich Petrlík, Ondřej Tošner, Martin Skalský Petrlík, Jindřich [Praha] : Centrum pro podporu občanů a Program pro toxické látky a odpady sdružení Arnika, 2003
 • Harmonizace navrhování a projektování s EU. Část II, Environmentální management / Beran, V Praze : ČVUT, 2003
 • Postup zpracování předběžné bezpečnostní zprávy pro povolení výstavby úložiště radioaktivních odpadů, Praha : Státní úřad pro jadernou bezpečnost v nakl. Nuklin, 2003
 • Road ecology : science and solutions / Richard T.T. Forman ... [et al.], Washington : Island Press, c2003
 • Air pollution and plant life / edited by J.N.B. Bell and M. Treshow, Chichester : Wiley, 2002
 • Ekotrend : "trvale udržitelný rozvoj" : sborník z konference s mezinárodní účastí v termínu 3.4.-4.4.2002 / [editor Emilie Pecharová, Zuzana Sýkorová], V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2002
 • Hodnocení vlivů na prostředí ve městech / Jaroslav Macháček Macháček, Jaroslav Praha : IFEC, 2002
 • Předpisy o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem / Petr Petržílek, Jiří Guth, Gabriela Týcová, Petržílek, Petr, 1971- Praha : ABF - Arch, 2001
 • Vraťte vratné lahve / Ivo Kropáček, Kropáček, Ivo, 1976- Olomouc : Hnutí Duha, 2002
 • 12th regional central European conference IUAPPA and 4th international conference on environmental impact assessment Prague 2000 : Prague, Czech Repulic, September 11-14, 2000 : postconference volume of the proceedings / [editors R. Bálek, J. Koller, L. Végh], Prague : Galén, c2001
 • Development of guidelines for harmonized environmental impact assessment suitable for the ESCWA region, New York : United Nations, 2001
 • Ecology and urban space / František Medek, Medek, František, 1935- Praha : Vydavatelství ČVUT, 2001
 • Energie pro malé obce. 1. část, Energetické zdroje, technologie a životní prostředí / Bedřich Duchoň, Květa Remtová, Duchoň, Bedřich, 1937- Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2001
 • Environmental risk planning and management / edited by Simon Gerrard, R. Kerry Turner, Ian J. Bateman, Cheltenham : Edward Elgar, c2001
 • Hodnocení vlivu staveb na životní prostředí / kolektiv autorů ; editor Taťana Holoušová, Praha : Vydavatelství ČVUT, 2001
 • The impact of environmental regulations on production and exports in the food processing, garment and pharmaceutical industries in selected ESCWA member countries / Economic and Social Commission for Western Asia, New York : United Nations, 2001
 • Posuzování vlivů na životní prostředí : metody pro předběžnou rozhodovací analýzu EIA / Josef Říha, Říha, Josef, Praha : Vydavatelství ČVUT, 2001
 • A study on the evaluation of environmental impact assessment in selected ESCWA countries, New York : United Nations, 2001
 • Value transfer and environmental policy / by Stale Navrud and Olvar Bergland Navrud, Ståle Cambridge : Cambridge Research for the Environment, c2001
 • Posuzování vlivů na životní prostředí / Jiří Mareček, Mareček, Jiří, Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2000
 • Skleněné a PET lahve na minerální vody: posuzování životního cyklu / Monika Přibylová, Přibylová, Monika, Olomouc : Hnutí Duha, 2000
 • Kvantifikace škod při odstraňování starých zátěží průmyslu / Zdeněk Svoboda, Svoboda, Zdeněk, Praha : Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 1998
 • Metodika zpracování zprávy o stavu životního prostředí v daných geografických lokalitách, zejména okresů / Prabir Ganguly, Pavel Tomeček, Tomáš Píšek, Ganguly, Prabir Frýdek-Místek : Sdružení environmentálně zaměřených občanů, 1999
 • Nástin metodiky ekonomické kvantifikace poškození životního prostředí / Zdeněk Štěpánek, Bedřich Moldon, Štěpánek, Zdeněk, Praha : Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 1999
 • Podnik a právo životního prostředí / Vladimír Čermák, Miloslav Kuklík, Dana Římanová a kolektiv autorů ,Čermák, Vladimír Praha : Josef Raabe, 1999
 • Vybraný soubor výukových modulů v oboru práva životního prostředí a ekopolitiky, Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999
 • Ekologické zátěže a jejich hodnocení / Miroslav Havrlant, Havrlant, Miroslav, 1925-Ostrava : Ostravská univerzita, 1998
 • Energizing China : reconciling environmental protection and economic growth / edited by Michael B. McElroy, Chris P. Nielsen, and Peter Lydon, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, c1998
 • Přístup členských zemí EU k pojetí a rozsahu škod na životním prostředí a k jejich kvantifikaci / Eva Tošovská, Tošovská, Eva, 1942- Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 1998
 • Environmental impact of consumer goods: a guideline for specific assessments,   openhagen: Nordic Council of Ministers, 1997
 • Hodnocení vlivu investic na životní prostředí : vícekriteriální analýza a EIA / Josef Říha, Říha, Josef,Praha: Academia, 1995
 • Mathematical exploration of the environment / by István Bán ; [translated by Ákos Wallner], Bán, István, 1942-Budapest: Akadémiai Kiadó, c1995
 • Environmental impact assessment legislation : Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Slovak Republic, Slovenia, London : Graham & Trotman/Martinus Nijhoff, 1994
 • Hodnotenie vplyvu na životné prostredie : prostriedok preventívnej ekologickej politiky / Andrzej Kassenberg, Kassenberg, Andrej, Brussels ; Bratislava : Friends of the Earth European Coordination: Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, 1993
 • Přírodní a umělá koupaliště : [zásady pro projektování, výstavbu a provoz / zpracovali, Jiří Diviš, Milan Miškovský a kolektiv], Diviš Jiří, Praha: MLVH ČSR, 1977

 

HIA:

 • The effectiveness of health impact assessment : scope and limitations of supporting decision-making in Europe / edited by Matthias Wismar ... [et al]; Copenhagen : European Observatory on Health Systems and Policies, c2007
 • Health Impact Assessment (HIA) for Strategic Environmental Assessment (SEA) / Eva Rychlíková ... [et al.], [Praha] : SZÚ, 2006
 • Hodnocení vlivů na zdraví - Health Impact Assessment (HIA) pro strategické hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) / Eva Rychlíková ... [et al.], [Praha] : Státní zdravotní ústav, 2006