Více času na podstatné

Pozor na novelu, účinná bude 1. dubna 2015

Ve Sbírce předpisů ČR v částce č. 19/2015 vyšla novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) č. 39/2015 Sb. Novela EIA bude platná od 1. dubna 2015. Texty novely je dostupný ZDE nebo využijte  Aktuální znění novely EIA včetně vyznačených změn s platností od 1. dubna 2015.

EIA/SEA

Cílem procesu posuzování vlivů záměru (EIA) anebo koncepcí (SEA) je dosažení vysokého stupně ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. Samotné posuzování probíhá ještě před samotnou realizací záměru a je založeno na systematickém zkoumání všech relevantních vlivů na životní prostředí, resp. veřejné zdraví. Smyslem celého procesu je detailní prozkoumání všech možných potencionálních vlivů, jejich vyhodnocení a navržení nejoptimálnějšího řešení zmírňující nepříznivé vlivy realizace. Předmětem procesu posuzování je zkoumání celé řady vlivů například na faunu, flóru,  půdu, ovzduší, vodu, krajinu, ale i hmotný majetek a kulturní památky.

 

Co je předmětem posuzování EIA

V rámci procesu EIA jsou posuzovány stavby, činnosti a technologie, jejichž realizace většinou doprovází významné negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Jedná se například o kafilerie, těžbu nerostných surovin, rozmanité stavby anebo výstavbu komunikací, atd. Všechny dotčené záměry jsou součástí přílohy č. 1, zák. č. 100/2001 Sb., který řeší právní úpravu EIA/SEA v ČR. 

    V rámci EIA se rozlišují dva typy záměrů, a to na:

    V prvém případě se jedná o záměry, které představují značný zásah do životního prostředí a podléhají tedy vždy procesu posuzování vlivu. V případě druhého typu záměru se zprvu posuzuje v rámci zjišťovacího řízení, zda vůbec bude nutné vypracovat kompletní dokumentaci či nikoliv. Při zjišťovacím řízení příslušný úřad zjišťuje na základě dostupných podkladů a informací, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví, a v další fázi procesu se soustředí právě na tyto oblasti. Ve zjišťovacím procesu se využívají předem daná kritéria týkající se charakteristiky, umístění záměru a předpokládaných vlivů.

 

    Proces posuzování vlivu se může dotýkat také již existujících zařízení, a to v případě:

  •  pokud se plánuje významné navýšení jejich současné kapacity, anebo
  •  pokud se např. plánuje významná změna výrobní či jiné technologie, řízení provozu nebo způsob užívání stavby či zařízení.

 

Pojem SEA

SEA (Strategic Environmental Assessment) nebo-li tzv. strategická EIA, hodnotí oproti EIA, vlivy tzv. koncepcí na životní prostředí a veřejné zdraví. Koncepcemi jsou myšleny například územní plány, krajské plány odpadového hospodářství, republikové politiky územního rozvoje, atd. Jako v případě EIA, tak i v případě SEA se rozlišují koncepce posuzované vždy a koncepce, kterým předchází zjišťovací řízení, jenž rozhodne o dalším postupu. Výstupem proběhlého procesu posuzování v dané lokalitě, je stanovení omezujících podmínek, opatření, limitů na které se kompetentní orgány státní správy a samosprávy zaměří a budou je nadále v budoucnu bedlivě sledovat a vyhodnocovat.

 

Právní úprava ČR

Proces EIA/SEA je v ČR  právně upraven zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Zákon byl od svého vzniku několikrát novelizován tak, aby lépe přispíval k vyšší ochraně životního prostředí a ochraně veřejného zdraví, samozřejmě s důrazem na prevenci a snižování případných nákladů na odstraňování vzniklých škod.