Více času na podstatné

Autorizace

V procesu EIA/SEA mohou zpracovávat dokumentaci, posudek, oznámení a vyhodnocení pouze oprávněné osoby. Jedná se o držitele autorizace dle zák. č.100/2001 Sb., kteří splnili podmínky které zákon ukládá. V případě dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví, může tuto dokumentaci zpracovávat opět pouze osoba, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Požadavky na zkoušku odborné způsobilosti stanovuje vyhláška č. 457/2001 Sb.  V případě autorizace, v procesu posuzování vlivů na veřejné zdraví, stanoví bližší podmínky vyhláška č. 353/2004 Sb.

 

Odkaz:

Přehled autorizovaných osob pro posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)