Více času na podstatné

Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku

ZKUŠEBNÍ ŘÁD    VZOR OSVĚDČENÍ    ŽÁDOST O UDĚLENÍ NEBO PRODLOUŽENÍ AUTORIZACE

 

Základní podmínkou udělení autorizace je bezúhonnost, odborná způsobilost, ale také praxe v oboru v délce nejméně 3 let. Bezúhonnost je prokazována výpisem z evidence Rejstříku trestů, přičemž tento výpis nesmí být starší, než 3 měsíce. Uchazeč o autorizaci prokazuje svou odbornou způsobilost dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání a dokladem o vykonané zkoušce odborné způsobilosti. V případě vysokoškolského vzdělání musí mít uchazeč ukončen minimálně bakalářský studijní program.

V případě, že uchazeč splní veškerá předepsaná kritéria a úspěšně složí i zkoušku odborné způsobilosti, pak mu je udělena autorizace, a to na období 5 let. Po uplynutí 5 let může držitel autorizace požádat o její prodloužení o dalších 5 let, a to opakovaně. Autorizaci uděluje a stejně tak odjímá MŽP po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví, a to na základě rozhodnutí o udělení, resp. odejmutí autorizace. 

 

Zkouška odborné způsobilosti

    Zkouška odborné způsobilosti zahrnuje prokázání znalostí v následujících oborech:

  • zákona a dalších právních předpisů z oblasti ochrany životního prostředí,
  • právních předpisů z oblasti veřejného zdraví, územního plánování a stavebního řádu,
  • postupů zpracování dokumentů pořizovaných v průběhu posuzování vlivů na životní prostředí,
  • přírodních a technických věd z hlediska vlivů činností na životní prostředí.

 

Samotná zkouška se dělí na písemnou a ústní část, přičemž úspěšné sloužení první písemné části je podmínkou pro konání ústní zkoušky. Odbornou způsobilost ověřuje vždy nejméně pětičlenná zkušební komise, která je složená z vybraných odborníků. Komisi sestavuje MŽP, přičemž je kladen požadavek, aby členem komise byl vždy alespoň jeden zaměstnanec MŽP a Ministerstva zdravotnictví. Výsledek zkoušky se hodnotí buď jako "vyhověl" anebo "nevyhověl". V případě, že uchazeč splní veškeré náležitosti a vyhoví požadavkům komise, pak mu bude ze strany MŽP vydán doklad o vykonané zkoušce odborné způsobilosti. Vzor osvědčení uvádí příloha č. 2 vyhlášky 457/2001 Sb. V případě, že je uchazeč neúspěšný, pak může požádat o opakování zkoušky, nejdříve však za 60 dní od neúspěšného pokusu. V případě, že neuspěje ani při druhém pokusu, pak může zkoušku opakovat, až po uplynutí 1 roku. Další bližší informace o konání zkoušky stanoví zkušební řád uvedený v příloze č. 1 vyhlášky č. 457/2001 Sb.

Přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti podává uchazeč, a to přímo MŽP. Uchazeč je pak ke zkoušce písemně pozván, a to minimálně 30 dní před jejím konáním. Poplatek za zkouškou odborné způsobilosti je stanoven částkou 3 000 Kč. Tento poplatek musí uchazeč uhradit ještě před konáním zkoušky a to na speciální účet subjektu, který danou zkoušku zajišťuje (MŽP). Zmíněná částka se v případě opakování zkoušky musí ohradit opakovaně.

 

Postup při udělování, prodloužení anebo odejmutí autorizace

V případě, že uchazeč splní veškerá předepsaná kritéria a úspěšně složí i zkoušku odborné způsobilosti, pak mu je udělena autorizace, a to na období 5 let. Po uplynutí 5 let může držitel autorizace požádat o její prodloužení, ale musí tak učinit  alespoň 6 měsíců před uplynutím platnosti jeho v současnosti držené autorizace. V případě, že se nezměnily podmínky, za nichž byla udělena, prodlužuje se následně o dalších 5 let.

Autorizaci uděluje a stejně tak odjímá MŽP po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví, a to na základě rozhodnutí o udělení, resp. odejmutí autorizace. Zároveň platí, že udělená autorizace nemůže přecházet na jinou fyzickou osobu. K odejmutí autorizace může například dojít v případě, kdy její držitel závažným způsobem nebo opakovaně poruší zákon č.100/2001Sb., anebo opakovaně neplní povinnosti vyplývající z rozhodnutí o udělení autorizace. Stejně tak rozhodnutí o autorizaci zanikne v případě úmrtí držitele anebo uplynutí doby, na kterou byla vydána a to v případě, kdy její držitel nepožádá o její prodloužení.

V případě, že chce autorizovaná osoba požádat o prodloužení autorizace, musí písemnou formou předat MŽP žádost o vydání rozhodnutí o udělení autorizace. Obsah této žádosti stanovuje příloha č. 3 vyhlášky č. 457/2001 Sb. Součástí žádosti jsou zejména osobní identifikační údaje žadatele, ale také doklady potvrzující odbornou způsobilost a bezúhonnost, údaje o délce a obsahu odborné praxe, přehled o vlastní publikační činnosti. Na základě obdržené žádosti prodlouží MŽP autorizaci do 30 dnů v případě, že jsou splněna požadovaná kritéria, tedy v případě, že MŽP nemá žádné důvodné pochybnosti i o tom, zda se nezměnily podmínky, za nichž byla autorizace udělena. Výslednou informaci o rozhodnutí zveřejňuje MŽP ve  Věstníku Ministerstva životního prostřed.