Více času na podstatné

Odborná způsobilost pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví

Vyhláška č. 353/2004 Sb. stanovuje bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení. Osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví uděluje Ministerstvo zdravotnictví. Podmínkou získání tohoto osvědčení je obdržení osvědčení o autorizaci k hodnocení zdravotních rizik, dle zák. zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, anebo je nutné splňovat následující požadavky:

 

 • vysokoškolské vzdělání v oblasti lékařství nebo přírodních věd, nebo vysokoškolské vzdělání jiného směru a absolvování postgraduální vzdělání ve zdravotnictví nebo toxikologii,
 • nejméně 3 roky praxe v oboru hodnocení vlivů na veřejné zdraví (tříletá praxe v oboru se dokládá potvrzením zaměstnavatelů o pracovní náplni žadatele, případně čestným prohlášením zaměstnance o vykonané praxi. v případě OVSČ předkládá přehled své činnosti v oblasti hodnocení vlivů na veřejné zdraví a seznam protokolů o hodnocení za uplynulý kalendářní rok) a
 • absolvování zkoušky odborné způsobilosti, případně rozdílové zkoušky

 

Zkouška odborné způsobilosti

Odborná způsobilost pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví se ověřuje, jako v předešlém případě, zkouškou odborné způsobilosti. Každý žadatel podává, v tomto případě Ministerstvu zdravotnictví písemnou žádost, kde uvede jméno a příjmení, titul, datum narození, adresu bydliště, dosažené vzdělání včetně oboru studia a specializace, dosažené akademické tituly, délku a obsah odborné praxe. K této žádosti zároveň připojí:

 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),
 • úředně ověřenou kopii dokladu o vysokoškolském vzdělání,
 • doklad o vykonání odborné praxe,
 • přehled případné vlastní nebo spoluautorské publikační, vědecké nebo jiné činnosti a odborných prací ve vztahu k ochraně zdraví a životního prostředí,
 • čestné prohlášení žadatele, že v konkrétních případech posouzení vlivu na veřejné zdraví, kdy by mohl mít majetkový nebo osobní zájem k posuzované věci, odmítne věc posoudit a oznámí tuto skutečnost pověřené osobě.

       

Rozsah a náplň zkoušky, termíny zkoušek, zkušební řád a ostatní náležitosti zkoušky stanovuje ministerstvo zdravotnictví a zároveň je zveřejňuje Věstníku Ministerstva zdravotnictví a na svých internetových stránkách. Tyto údaje jsou taktéž písemně oznámeny žadateli o osvědčení. Výsledek zkoušky je žadateli oznámen tentýž den a v případě, že obdrží hodnocení "nevyhověl", pak může zkoušku opakovat, ne však dříve jak za 60 dní. V případě, že ani v tomto případě neuspěje, je nucen podat novou žádost. Novou žádost musí žadatel předložit také v případě, kdy se zkoušky nemůže zúčastnit a řádně se neomluví. Evidenci držitelů osvědčení o odborné způsobilosti a evidenci odejmutých osvědčení vede ministerstvo zdravotnictví, které je zveřejňuje ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a také na svých internetových stránkách.

 

Postup při udělování, prodloužení anebo odejmutí autorizace

V případě, že žadatel splní veškeré podmínky, pak mu ministerstvo zdravotnictví vydá ministerstvo osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví. Toto osvědčení, kromě základních identifikačních údajů žadatele, obsahuje také veškeré formální náležitosti jako například razítka a datum jeho vydání, resp. platnosti. Osvědčení je nepřenosné na jinou osobu a uděluje se na dobu 5 let. Osvědčení se v případě, že se nezměnily podmínky, za nichž bylo uděleno, prodlužuje o dalších 5 let. Žádost o prodloužení platnosti osvědčení se předkládá ministerstvu zdravotnictví nejméně 6 měsíců před skončením platnosti osvědčení.

Žadatel, který je držitel osvědčení o autorizaci k hodnocení zdravotních rizik, dle zák. zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, k žádosti o osvědčení přikládá:

 • úředně ověřenou kopii osvědčení o autorizaci, dle zák. zákona č. 258/2000 Sb.,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů,
 • čestné prohlášení žadatele, že v konkrétních případech posouzení vlivu na veřejné zdraví, kdy by mohl mít majetkový nebo osobní zájem k posuzované věci, odmítne věc posoudit a oznámí tuto skutečnost pověřené osobě.

Vlastní osvědčení může taktéž ministerstvo zdravotnictví držiteli odejmout. Může se jednat například o případ, kdy držitel bude zbaven způsobilosti k právním úkonům anebo bude pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem odborné činnosti.