Více času na podstatné

Orgány státní správy

Výkon státní správy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává:

 • ministerstvo,
 • orgány kraje.

 

Ministerstvo

 

 • je ústředním správním úřadem v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,
 • vykonává vrchní státní dozor v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,
 • zajišťuje posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 sloupcích A a u záměrů, jejichž oznamovatelem je Ministerstvo obrany, i ve sloupcích B a jejich změn,
 • zajišťuje posuzování koncepcí v případech, kdy dotčené území tvoří celé území kraje nebo zasahuje na území více krajů nebo na území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti) nebo pokud dotčené území tvoří území celého státu,
 • poskytuje Evropské komisi v souladu s právními předpisy Evropských společenství informace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,
 • zajišťuje mezistátní posuzování záměrů a koncepcí,
 • zajišťuje posuzování dalších záměrů, u kterých je příslušný orgán kraje, pokud si tuto působnost v jednotlivém případě vyhradilo,
 • vede souhrnnou evidenci všech zahajovaných posuzování a evidenci všech vydaných závěrů zjišťovacích řízení a stanovisek,
 • uděluje a odnímá autorizaci,
 • vede a jedenkrát ročně zveřejňuje ve svém věstníku seznam držitelů autorizace,
 • do konce února každého roku zveřejňuje seznam posudků a jejich zpracovatelů a dále seznam koncepcí a jejich posuzovatelů za předchozí kalendářní rok,
 • vydává stanovisko k vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje na životní prostředí a stanovisko k vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na životní prostředí.

 

Orgány kraje

 

 • zajišťují posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 sloupcích B a jejich změn. Dále zajišťují posuzování podlimitních záměrů anebo záměry, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti,
 • zajišťují posuzování koncepcí v případech, kdy dotčené území zasahuje výlučně do územního obvodu kraje,
 • vedou evidenci jimi vydaných stanovisek a zasílají jedno vyhotovení každého jimi vydaného závěru zjišťovacího řízení a stanoviska ministerstvu k souhrnné evidenci,
 • do konce února každého roku zveřejňují seznam posudků a jejich zpracovatelů a dále seznam koncepcí a jejich posuzovatelů za předchozí kalendářní rok,
 • vydávají stanovisko k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí.