Více času na podstatné

Průběh posuzování vlivů koncepce na životní prostředí:

 

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí

Předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí jsou vždy koncepce, které jsou uvedeny v příloze č. 1 zákona č.100/2001 Sb. Jedná se například o koncepce zpracovávané v oblasti zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, atd. Kompletní výčet relevantních koncepcí naleznete zde. Dále jsou předmětem posuzování záměry, u kterých je v rámci zjišťovacího řízení stanoven požadavek na jejich komplexní posouzení vlivu. Zjišťovací řízení se použije také v případě změny výše uvedených koncepcí.

Naopak předmětem posuzování nejsou: 

  • koncepce zpracovávané pouze pro účely obrany státu,
  • koncepce zpracovávané pro případ mimořádných událostí, při kterých dochází k závažnému a bezprostřednímu ohrožení životního prostředí, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob,
  • finanční a rozpočtové koncepce.

 

Způsob posuzování vlivů koncepce na životní prostředí

Stejně jako v případě posuzování záměru EIA, je cílem posuzování koncepce navrhnout taková opatření, aby bylo předcházeno nepříznivým vlivům na životní prostředí a veřejné zdraví, a aby se minimalizovaly případné nežádoucí dopady. Posuzování koncepce představuje celistvý přístup zahrnující proces zjišťování, popisu a zhodnocení předpokládaných vlivů na realizaci koncepce a jejich vlivů. Sledují se jednak vlivy přímé, ale i nepřímé. Součástí posuzování vlivů je jejich zkoumání pro celé období předpokládané realizace.

Primárně se při posuzování vychází z aktuálního stavu životního prostředí, tedy posuzování je vztaženo k období, kdy je podáváno oznámení o zpracování koncepce, přičemž se přihlíží k vlivům jiných relevantních koncepcí, jejichž realizace předchází koncepci právě posuzované. V této souvislosti je také, při samotném posuzování, možné použít vybrané údaje z jichž realizovaných koncepcí.

 

Oznámení koncepce

Každý podnět ke zpracování koncepce začíná předložením oznámení koncepce příslušnému úřadu. Oznámení se předkládá v listinné, ale i elektronické podobě. Pokud předložené oznámení splňuje náležitosti, které uvádí příloha č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., pak příslušný úřad do 10 dnů od jeho obdržení, zasílá oznámení k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům, kopie se taktéž zasílá na ministerstvo. Samozřejmostí je jeho zveřejnění na internetu. Vyjádření k oznámení kocepce lze zaslat příslušnému úřadu do 20 dnů od jeho zveřejnění.

 

Zjišťovací řízení

Primárním cílem zjišťovacího řízení je opět, jako v případě zjišťovacího řízení u záměru EIA, upřesnění obsahu a rozsahu vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Cílem tedy posouzení a rozhodnutí, zda předmětná koncepce nebo změna koncepce bude dále posuzována podle zákona č.100/2001 Sb., či nikoliv. Celý proces je ukončeno závěrem zjišťovacího řízení. V případě, kdy je shledáno, že koncepce podléhá posuzování, příslušný úřad v závěru zjišťovacího řízení stanoví:

  • obsah a rozsah vyhodnocení, včetně požadavku na zpracování v úvahu přicházejících variant koncepce,
  • v jakém počtu vyhotovení má být příslušnému úřadu předán návrh koncepce.

 

Na základě obdrženého oznámení a veškerých vyjádření (dle přílohy č. 8), úřad ukončí zjišťovací řízení zveřejněním písemného závěru zjišťovacího řízení, a to nejpozději ve lhůtě do 35 dnů. V závěru zjišťovacího řízení příslušný úřad také navrhne průběh posuzování koncepce včetně konání veřejného projednání.

 

Průběh posuzování vlivů koncepce na životní prostředí

V případě, že závěr zjišťovacího řízení stanoví, že daná koncepce bude podléhat procesu posuzování, pak předkladatel koncepce, do 30 dnů od obdržení závěru, musí zajistit osobu  oprávněnou ke zpracování vyhodnocení. Seznam oprávněných osob naleznete zde. Při zpracování vyhodnocení předkladatel neprodleně spolupracuje s posuzovatelem a předává mu veškeré nezbytné podklady, včetně všech vyjádření. Náležitosti vyhodnocení jsou uvedeny v příloze č. 9.

 

Návrh koncepce

Návrh koncepce se předkládá jak v listinné, tak i v elektronické podobě. Součástí návrhu koncepce je i vyhodnocení, jak je uvedeno výše. V případě, že vyhodnocení obsahuje veškeré náležitosti, pak příslušný úřad zasílá kompletní dokumentaci k vyjádření dotčených správních úřadů a samosprávních celků, a to do 10 dnů obdržení návrhu. V případě, že vyhodnocení neodpovídá předepsaným požadavkům, pak úřad vyzývá k doplnění dokumentace.

Součástí procesu je i veřejné projednávání návrhu koncepce, které se nesmí konat dříve jak 30 dní od předložení návrhu koncepce příslušnému úřadu. Samotný předkladatel je povinen zveřejnit informaci o místě a času konání zmíněného veřejného projednání, a to na své úřední desce, na internetu a nejméně ještě na jednom v dotčeném území obvyklým způsobem (například v tisku apod.), a to nejméně 10 dnů před jeho konáním. Současně je povinen o místě a času konání tohoto veřejného projednání informovat příslušný úřad. Předkladatel je také povinen nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce zaslat zápis z tohoto veřejného projednání příslušnému úřadu a současně jej zveřejnit na internetu.

Písemné vyjádření k návrhu může zaslat každý, a to do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce. V téže lhůtě může zaslat předkladatel příslušnému úřadu své písemné vyjádření k vyhodnocení. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.

 

Stanovisko k návrhu koncepce

Koncepce může být schválena pouze za předpokladu, že předkladatel obdrží kladné stanovisko. Příslušný úřad vydává na základě návrhu koncepce, obdržených vyjádření a výsledku veřejného projednání stanovisko k posouzení vlivů provádění koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Lhůtu na vydání stanoviska, 30 dnů od obdržená zápisu z veřejného projednávání, jak stanoví zákon č. 100/2001 Sb. Vydané stanovisko je neprodleně rozesláno předkladateli, dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům.

Příslušný úřad může ve stanovisku vyjádřit nesouhlas s návrhem koncepce z hlediska možných negativních vlivů na životní prostředí anebo veřejné zdraví, případně může navrhnout jeho doplnění, popřípadě navrhnout kompenzační opatření a opatření ke sledování vlivů provádění koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.

 

Sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví

Součástí procesu SEA je také následné sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Tento kontrolní mechanismus umožňuje v případě zjištění nepředvídaných závažných negativních vlivů jak na životní prostředí anebo na veřejné zdraví, aby byla přijata opatření k odvrácení těchto negativních vlivů. Toto sledování a rozbor má ze zákona povinnost zajistit předkladatel koncepce, který v případě zjištění některého z nedostatků, ihned informuje příslušný úřad a dotčené správní úřady. Dotčené správní úřady následně rozhodnou o změně koncepce.

 

Souhrnné schéma procesu SEA

 

Obrázek ke stažení: ZDE