Více času na podstatné

Seminář - „Hlukové studie v procesu EIA“ (21. 6. 2011, Praha)

Součástí posouzení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví je také vyhodnocení vlivů na hlukovou situaci v okolí záměru. K tomuto účelu se zpracovávají tzv. hlukové (někdy nazvané akustické) studie. Tento seminář má za cíl seznámit posuzovatele záměrů se základními požadavky na hlukové studie pro účely EIA a hodnocení vlivů na veřejné zdraví, a také s aktuálními legislativními požadavky včetně praktických informací.

Seminář je určen nejen specialistům zabývajících se zpracováním a hodnocením dokumentace EIA/SEA, ale všem kteří s touto dokumentací přijdou do styku. Téma bylo vybráno na základě průzkumu, který v letech 2009 až 2010 prováděl CEMC ve spolupráci s Asociací autorizovaných osob v rámci snahy prosadit celoživotní vzdělávání v oblasti EIA/SEA do standardu přípravy expertů.

 

Účastníci školení obdrží osvědčení o absolvování semináře a jako bonus DVD z konference OZE 2011 v hodnotě 200Kč. Veškeré podklady ze semináře budou zpřístupněny pouze účastníkům semináře, a to na portále Třetí ruka.

Pořadatelem semináře je již tradičně CEMC s Asociací autorizovaných osob EIA/SEA.


 

PROGRAM SEMINÁŘE:

9.00 - Prezence
9.30 - Vliv hluku na zdraví a HRA (Ing. Dana Potužníková, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě)
10.30 - Zdroje hluku
(Ing. Tomáš Hellmuth, CSc., Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě)
11.30 - Hluk v legislativě platné a připravované
(Ing. Dana Potužníková, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě)
12.30 - Přestávka na občerstvení
13.15 - Náležitosti akustických studií (Ing. Tomáš Hellmuth, CSc., Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě)
14.15 - Možnosti protihlukových opatření u hluku z dopravy
(Ing. Josef Novák, Akustika Praha s.r.o.)
15.15 – Diskuse a ukončení semináře

 

TERMÍN KONÁNÍ: 21. červen 2011, od 9.30 hod.

MÍSTO KONÁNÍ: Hotel PRAMEN, Za Černým mostem 362/3, 198 00 Praha 9

 

Jak se dostat do hotelu Pramen?

Do hotelu Pramen se dostanete buď pěšky (cca 8 minut chůze od stanice metra – „Rajská Zahrada“) anebo autem (parkování přímo před hotelem Pramen - nutno zazvonit u brány na recepci)). Mapka hotelu Pramen 

 

VÝŠE VLOŽNÉHO: vložné je stanoveno na 1 800 Kč včetně 20% DPH. UPOZORŇUJEME, že pro členy Asociace autorizovaných osob a CEMC je vložné stanoveno na 1 200 Kč vč. DPH. Více o možnostech členství naleznete zde.

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ: přihlášku na seminář stahujte zde. Vyplněnou přihlášku zasílejte nejpozději do 17. června 2011 na: prihlasky@cemc.cz, anebo na fax - 274 775 869 (kontaktní osoba: Ing. Vladimír Študent, email: studentv@cemc.cz, tel.: 608 819 699).

 

POKYNY K PLATBĚ VLOŽNÉHO: vložné je nutné uradit bezhotovostně na bankovní účet: 27534061/0100 (jako variabilní symbol použijte Vaše IČO), a to nejpozději do 17. 6. 2011. Daňový doklad obdrží účastníci semináře u prezence. V ceně vložného je zahrnuto občerstvení a oběd. Přijetí přihlášky potvrzujeme automaticky do dvou pracovních dnů, v případě neobdržení potvrzení nás neprodleně kontaktujte!
Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby storno bylo organizátorům doručeno do 17.6.2011. Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, vložné nevracíme a neuhrazené platby dodatečně fakturujeme.

 

MEDIÁLNÍ PARTNER: Internetový portál pro snadnou průmyslovou praxi – TŘETÍ RUKA