Více času na podstatné

Termíny prosesu EIA

 

Druh Termíny
Podlimitní záměr dle přílohy č.3a

příslušný úřad se vyjádří do 15 dnů oznamovateli, zda záměr bude podléhat zjiš´tovacímu řízení

 

Oznámení dle přílohy č.3

a) příslušný úřad zajistí do 7 pracovních dnů zveřejnění a rozeslání oznámení

b) do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení může každý zaslat své písemné vyjádření

c) zjišťovací řízení ukončí příslušný úřad nejdéle do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení

Závěr zjišťovacího řízení:

a) záměr nebude dále posuzován

b) oznámení je třeba dopracovat tak, aby mohlo nahradit dokumentaci

Dokumentace dle přílohy č. 4

a) příslušný úřad může dokumentaci vrátit do 10 dnů, kdy mu byla doručena; v téže lhůtě rozešle k vyjádření dotčeným úřadům, doručí dokumentaci zpracovateli posudku
b) do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci může každý zaslat své písemné vyjádření příslušnému úřadu
c) příslušný úřad může do 40 dnů ode dne, kdy byla dokumentace doručena zpracovateli posudku, na základě obdržených vyjádření k dokumentaci popř. doporučení zpracovatele posudku, vrátit dokumentaci k přepracování

 

Posudek dle přílohy č. 5

a) doba pro zpracování posudku nesmí být delší než 60 dnů ode dne, kdy byla dokumentace včetně všech vyjádření k ní zpracovateli posudku doručena; tato doba může být prodloužena max. o 30 dnů
b) zpracovatel posudku zašle posudek příslušnému úřadu; příslušný úřad rozešle posudek do 10 pracovních dnů ode dne jeho obdržení; v téže lhůtě může být posudek vrácen zpracovateli k doplnění
c) do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku je každý oprávněn zaslat písemné vyjádření příslušnému úřadu; zpracovatel posudku vypořádá došlá písemná vyjádření;  pracovatel posudku do 10 dnů předá vypořádání spolu s návrhem stanoviska přísluš. úřadu

 

Stanovisko dle přílohy č. 6

příslušný úřad vydá na základě dokumentace, posudku a veřejného projednání stanovisko ve lhůtě do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku