Více času na podstatné

Záměry vždy podléhající posouzení (příloha č. 1):

 

ZÁMĚR

Sloupec A

(posouzení záměru - MŽP)

Sloupec B

(posouzení záměru - kraj)

1.1 Trvalé odlesnění nebo zalesnění nelesního pozemku o ploše nad 25 ha.

 

X

1.2 Odběr vody nebo převod vody mezi povodími nebo mezi dílčími částmi povodí, pokud množství odebírané nebo převáděné vody přesahuje 100 mil. m3 za rok nebo pokud dlouhodobý průměrný průtoku v povodí, odkud se voda převádí, přesahuje 2 000 mil. m3 za rok v případě, že objem převedené vody přesahuje 5 % tohoto průtoku.

X

 

1.3 Čerpání podzemní vody nebo umělé doplňování zásob podzemní vody v objemu 10 mil. m3/rok a více.

X

 

1.4 Přehrady, nádrže a jiná zařízení určená k zadržování nebo k akumulaci vody a v ní rozptýlených látek, jestliže objem zadržované nebo akumulované vody přesahuje 10 mil. m3.

X

 

1.5 Čistírny odpadních vod s kapacitou nad 100 tis. ekvivalentních obyvatel a kanalizace pro více než 50 000 napojených obyvatel.

 

X

1.6 Projekty vodohospodářských úprav nebo jiných opatření ovlivňujících odtokové poměry (např. odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko-technické meliorace, atd.) na ploše nad 50 ha.

X

 

1.7 Zařízení k intenzivnímu chovu drůbeže nebo
prasat s více než:
a) 85 000 místy pro kuřata, 60 000 místy pro slepice;
b) 3 000 místy pro jatečná prasata (nad 30 kg) nebo
c) 900 místy pro prasnice.

 

X

1.8 Kafilerie nebo veterinární asanační ústavy.

 

X

2.1 Těžba ropy v množství nad 50 t/den a zemního plynu v množství nad 50 000 m3/ den.

X

 

2.2 Těžba černého uhlí – nový dobývací prostor.

X

 

2.3 Těžba ostatních nerostných surovin v novém
dobývacím prostoru.
Těžba ostatních nerostných surovin na ploše
nad 25 ha.
Těžba rašeliny na ploše nad 150 ha.“.

X

 

2.4 Úprava černého a hnědého uhlí  - vsázka nad 3 mil. tun/rok.

 

X

2.5 Uran – těžba (včetně změny a ukončení těžby) a úprava uranové rudy (chemická úprava a jiné technologie, odkaliště a kalová pole).

X

 

3.1 Zařízení ke spalování paliv s tepelným výkonem nad 200 MW.

X

 

3.2 Zařízení s jadernými reaktory (včetně jejich demontáže nebo konečného uzavření) s výjimkou výzkumných zařízení, jejichž maximální výkon nepřesahuje l kW kontinuální tepelné zátěže.

X

 

3.3 Zařízení na konverzi, obohacování nebo výrobu jaderného paliva.

X

 

3.4 Zařízení určená pro zpracování  vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva nebo vysoce aktivních radioaktivních odpadů.

X

 

3.5 Zařízení určená pro konečné uložení, konečné zneškodnění nebo dlouhodobé skladování plánované na více než 10 let vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva a dále radioaktivních odpadů na jiném místě, než na kterém jsou vyprodukovány.

X

 

3.6 Nadzemní vedení elektrické energie o napětí nad 110 kV a délce od 15 km.

X

 

3.7 Dálkové produktovody pro dopravu plynu, ropy, páry a dalších látek o délce nad 20 km a průměru nad 800 mm.

X

 

4.1 Pražení, aglomerace a slinování (sintrování) kovových rud.

 

X

4.2 Zařízení k výrobě surového železa a oceli, včetně kontinuálního odlévání.

X

 

4.3 Zařízení k výrobě neželezných surových kovů z rudy, koncentrátů nebo druhotných surovin pomocí metalurgických, chemických nebo elektrolytických procesů.

X

 

4.4 Povrchová úprava kovů nebo plastů včetně lakoven, s kapacitou nad 500 tis. m2/rok celkové plochy úprav.

X

 

5.1 Průmyslové závody na:

      a)  výrobu buničiny ze dřeva nebo podobných vláknitých materiálů,

      b)  výrobu papíru a lepenek s výrobní kapacitou vyšší než 200 tun za den.

X

 

6.1 Cementárny, vápenky nebo výroba magnezitu.

X

 

6.2 Zařízení k těžbě azbestu; zařízení ke zpracování a přeměně azbestu a výrobků obsahujících azbest:
       a) na azbestocementové výrobky s roční produkcí nad 20 tis. tun konečných výrobků,
       b) pro třecí materiály s roční produkcí nad 50 tun konečných výrobků,
       c) pro další používání azbestu nad 200 tun/rok.

X

 

 

7.1 Tepelné nebo chemické zpracování uhlí, popřípadě bitumenových břidlic, včetně výroby uhlíku vysokoteplotní karbonizací uhlí nebo elektrografitu  vypalováním nebo grafitizací.

X

 

7.2 Rafinerie ropy nebo primární zpracování ropných produktů.

X

 

7.3 Zařízení k výrobě základních organických a anorganických chemikálií (například uhlovodíky, kyseliny, zásady, oxidy, soli, chlór, amoniak, apod.).

X

 

7.4 Průmyslová výroba farmaceutických produktů chemickou nebo biochemickou cestou.

 

X

7.5 Zařízení k výrobě biocidů, pesticidů a průmyslových hnojiv. 

X

 

7.6 Zařízení k výrobě výbušin  a regenerace nebo destrukce výbušných látek.

 

X

7.7 Zařízení na skladování ropy a ropných a chemických produktů s kapacitou nad 100 tis. tun.

X

 

7.8 Nové zařízení k výrobě oxidu titaničitého nebo zařízení k jeho výrobě, pokud je kapacita zvýšena  o 15 tis. t/rok a více.

X

 

9.1 Novostavby železničních drah delší 1 km.

X

 

9.2 Letiště se vzletovou a přistávací dráhou v délce 2 100 m a více.

X

 

9.3 Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic.

X

 

9.4 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic nebo místních komunikací o čtyřech a více jízdních pruzích, včetně rozšíření nebo přeložek stávajících silnic nebo místních komunikací o dvou nebo méně jízdních pruzích na silnice nebo místní komunikace o čtyřech a více jízdních pruzích, o délce 10 km a více.

X

 

9.5 Vodní cesty včetně jezů a ostatních vzdouvacích zařízení a mol pro nakládání a vykládání na břeh nebo přístavy pro vnitrozemskou  vodní dopravu pro plavbu lodí s výtlakem nad 1 350 tun.

X

 

10.1 Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných
odpadů spalováním, fyzikálně-chemickou úpravou nebo skládkováním.

X

 

10.2 Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních
odpadů spalováním nebo fyzikálně-che
mickou úpravou s kapacitou nad 100 tun/den.

X