Více času na podstatné

NENECHTE SI UJÍT!

 


ODPADOVÉ FÓRUM - ÚNOR

 


 

Staré ekologické zátěže

Pohled na hlavní téma nového čísla odborného časopisu Odpadové fórum přináší Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu a ředitel České inspekce životního prostředí. Pochopitelně nechybí k tématu série odborných článků. Polemizujeme tentokrát k problematice BAT pro Velké spalovací zařízení, v Úhlu pohledu se zabýváme odpady z dob minulých. Velmi rozsáhlý a zajímavý rozhovor přinášíme z Brna, kde jsme položili otázky náměstkům pro oblast rozvoje města a pro oblast Smart city. Rubrika křížem krážem potěší čtenáře tématy online CSR reporting, EMAS, kvalita ovzduší nebo zpracování vyřazených LCD spotřebičů. Úplná anotace ZDE.

 

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 

 


DOPORUČUJEME

 

 


KALENDÁŘ AKCÍ

  ZAŘADIT AKCI
Únor    
15.2. Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda
Opakování: 20.2., 21.2., 28.2. a 1.3.
20.2. Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
22.2.

Čištění odpadních vod

22.2.

Budoucí vývoj v oblasti bioplynových stanic 2018

28.2.

Komunální odpad 2024+, cesta k oběhovému hospodářství

Březen    
6.3. Legislativa ochrany ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2017 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
6.3. iKURZ: Práce s programem Ovzduší v ohlašovací agendě za rok 2017 do ISPOP
6.-8.3.

Týden výzkum a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2018

7.3. Legislativa ochrany ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2017 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
8.3. Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce
8.3.

Odpadní voda a energie

8.3.

ODPAD ZDROJEM 2018

9.3. iKURZ: Práce s modulem OLPNO a elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
14.3. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
16.3. iKURZ: Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
22.3. CHEMICKÉ FÓRUM Ústeckého kraje
29.3. Plány odpadového hospodářství obcí, jejich vyhodnocení a realizační program
Duben    
4.4. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 5.4.2018
8.-12.4.

Biomasa 2018

10.4.

HLUK V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ A VIBRACE PŘENÁŠENÉ NA ČLOVĚKA - PRAHA

11.-12.4.

Energetické fórum a Teplárenské dny 2018

17.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 18.4.2018, 9.5.2018, 10.5.2018, 11.9.2018, 12.9.2018, 13.11.2018
17.4. SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 1. TERMÍN
19.-20.4. RECYYLING 2018
23.4. Práce s modulem OLPNO na PC Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
24.4.

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - OLOMOUC

24.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 25.4.2018, 26.4.2018, 9.10.2018, 10.1é.2018
24.-25.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
26.4. SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 2. TERMÍN
Květen    
4-5.5. PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2018
15.5.

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 1. TERMÍN

22.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
23.-25.5.

Sanační technologie XXI

28.5.

Bioplyn a legislativa 2018

28.-31. 5. Pitná voda 2018
29.5. VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 2. TERMÍN
29.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 30.5.2018,31.5.2018, 20.11.2018, 21.11.2018
31.5.-2.6. 22. mezinárodní konference "Životní prostředí a úpravnictví" a workshop "Odpady: Zdroje kritických surovin"
Červen    
5.6. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků
Opakování: 6.6.
20.-21.6. Kaly a odpady 2018
26.-28.6. Vápno, cement, ekologie 2018
Listopad    
21.-23.11. International Conference on Environmental Technology and Innovations

 

ZAPOJTE SE!

  

 

Novinky

13.02.2018 15:00

Výstupy z debaty: Lithiová ekonomika - co z toho můžeme skutečně mít?

Jak může rozvoj lithiové ekonomiky pomoci rozvoji české ekonomiky a českým firmám? Jak případnou těžbu lithia vnímají dotčené krušnohorské obce? Kdo nese zodpovědnost za povolování průzkumů těžby a je vhodné měnit legislativu? Účast v panelu přijali:  RNDr. Karel Breiter, DSc. (vědecký pracovník Geologický ústav AV ČR), RNDr. Jaromír Starý, Ph.D. (odb. nerostných surovin Č. geologická služba), Dr. Ing. Petr Welser (Geomet), Jan Rovenský (Greenpaece), Ing. Petr Pípal (starosta města Dubí), Ing. Martin Kloz, CSc. (bývalý poradce premiéra Bohuslava Sobotky). Debata Zvonečníku a MDA proběhla 7. února 2018 v Lidovém domě. Výstupy z debaty, videozáznamy vystoupení a prezentace panelistů najdete ZDE.

13.02.2018 14:44

ECHA zvažuje omezení používání mikroplastů a oxo-plastů

Na základě žádosti Evropské komise začala agentura ECHA připravovat návrhy na omezení oxo-plastů a záměrně přidávaných částic mikroplastů do všech druhu výrobků pro spotřebitelské nebo profesionální použití.

Evropská komise požádala ECHA o přípravu návrhů omezení použití oxo-plastů a záměrně přidávaných částic mikroplastů (zařazením do přílohy XVII nařízení REACH). Tyto činnosti podporují strategii Evropské komise pro plasty v oběhovém hospodářství, která byla publikována 16.  ledna 2018.

Ze současných poznatků vyplývá, že částice mikroplastů, které jsou záměrně přidávány do výrobků určených pro spotřebitele a k profesionálnímu použití (kosmetika, detergenty a barvy), představují určitá rizika pro životní prostředí a lidské zdraví. Ke kontaminaci životního prostředí přispívají také mikročástice uvolňované rozkladem oxo-plastů.

V průběhu přípravy těchto dvou návrhů na omezení použití zveřejní ECHA na jaře 2018 výzvu adresovanou zainteresovaným stranám k poskytnutí informací, které by přispěly k hodnocení rizik a k sociálně-ekonomickému hodnocení záměrně přidávaných mikroplastů a oxo-rozložitelných plastů.

Jiné typy materiálů, ze kterých se jejich degradací mohou uvolňovat mikroplasty, jako např. textilie a koberce, nejsou požadavkem Evropské komise pokryty.

Co jsou oxo-plasty a mikroplasty?

Oxo-plasty nebo oxo-rozložitelné plasty jsou konvenční plasty, které obsahují aditiva, která podporují za určitých podmínek oxidaci materiálu. Jsou používány v aplikacích jako např. zemědělské fólie, sáčky na odpadky a nákupní tašky, k balení potravin a zakrytí skládek. Tyto výrobky se mohou rozpadnout na velmi malé částice, které potencionálně přispívají ke kontaminaci životního prostředí mikroplasty.

Mikroplasty jsou syntetické, ve vodě nerozpustné částice polymerů menší než 5 mm, které jsou považovány za zvlášť obávané pro životní prostředí. Potenciální účinek mikroplastů na životní (vodní) prostředí i lidské zdraví vyvolává obavy v členských státech Evropské unie i dále ve světě.

 

Další informace:

 

 

Zdroj: MPO

13.02.2018 14:30

Týden surovin 2018 proběhne 12 - 16. listopadu

Dne 14. listopadu 2018 se uskuteční konference Evropského inovačního partnerství pro suroviny, která se zaměří na téma surovin pro nízkouhlíkové a oběhové hospodářství a pokryje také další relevantní oblasti jako například hodnotový řetězec baterií, využití lesní biomasy a druhotné suroviny pro energeticky náročná odvětví průmyslu. Konference se uskuteční během Týdne surovin, ten proběhne v Bruselu ve dnech 12. – 16. listopadu 2018.

13.02.2018 10:46

Bezpečnost radioaktivních odpadů a hledání nového hlubinného úložiště v ČR

Novinkou letošního ročníku TVIP 2018 (www.TVIP.cz), který proběhne 6. – 8. března 2018 v Hustopečích u Brna, je speciální část zaměřená na radioaktivní odpady (RAO). Na téma budou hovořit odborníci ze Správy úložišť radioaktivních odpadů, ÚJV Řež nebo Centra výzkumu Řež. Sekce na téma radioaktivních odpadů proběhne první den konference (6. března). V rámci programu proběhne následující den i odborná exkurze do jaderné elektrárny Dukovany.

Zástupci Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) představí mnohaleté zkušenosti s ukládání radioaktivních odpadů v podmínkách ČR.  V ČR jsou radioaktivní odpady ukládány přes půl století v úložišti Richard u Litoměřic. K ukládání se zde využívá nepatrná část bývalého podzemního dolu na těžbu vápence, využívaného v období 2. světové války jako podzemní továrna, s kódovým označením Richard.

Ročně je zde ukládáno něco mezi 350 až 500 sudy o objemu 200 l zpevněných radioaktivních odpadů z průmyslu, zdravotnictví a výzkumu. Úložiště je v nesaturovaném prostředí přístupné štolou a disponuje velmi robustními bariérami několika desítek metrů mocných nepropustných slínovců, zabezpečujících uložené odpady proti jejich úniku na povrch, ale i proti kontaminaci podzemních vod. Svými bezpečnostními parametry lze toto úložiště právem pokládat za jedno z nejbezpečnějších ve světě. I přesto by úložiště mělo v příštích 5 letech projít zásadní modernizací tak, aby sloužilo minimálně do roku 2050.

Přednášku doplní i praktické zkušenosti z provozu Podzemního Výzkumného Pracoviště Bukova sloužící pro demonstraci bezpečnosti a proveditelnosti úložného systému hlubinného úložiště. Pracoviště se nachází v hloubce 550 m pod povrchem a využívá infrastrukturu bývalého uranového dolu Rožná I.

Posluchače určitě zaujme téma hledání lokality pro vybudování nového hlubinného úložiště pro přímé uložení vyhořelého jaderného paliva. Konkrétně SÚRAO představí Akční plán výběru lokality hlubinného úložiště v ČR reprezentující metodiku jaká data, jakými potupy a jakými nástroji bude posuzování lokalit probíhat. Do roku 2022 by měly být vybrány dvě kandidátní lokality, z nichž bude v roce 2025 vybrána lokalita finální a záložní. Nyní je předběžně vytipováno 9 lokalit a do konce letošního roku se předpokládá zúžení výběru na 4 lokality. Výběr je realizován v etapách postupným zpřesňováním geologických parametrů lokality a tomu odpovídajícímu zpřesňování projektového řešení úložiště a bezpečnostních rozborů, prokazujících jeho bezpečnost v řádu stovek tisíc let. Lokality jsou hodnoceny rovněž z hlediska dopadů na životní prostředí a socioekonomických hledisek.

Příprava hlubinného úložiště radioaktivních odpadu a vyhořelého jaderného paliva je obecně velmi složitý komplex činností, který zahrnuje stovky analýz, testů, simulací a dlouhodobých výzkumů prováděných in-situ i v laboratorních podmínkách. Jedním z klíčových odborných partnerů v tomto procesu je ÚJV Řež, a. s. Do portfolia činnosti divize Radioaktivní odpady a vyřazování, spadá řada činností jako je například nakládání s institucionálními RAO, kdy v ČR zpracovává a upravuje téměř 95 % těchto odpadů. Odborná a výzkumná činnost se mj. zaměřuje na studium dlouhodobého chování materiálů ukládacího obalového souboru, studium transportních vlastností hornin a migraci radionuklidů, ale i na transport vyhořelého jaderného paliva z výzkumných reaktorů v celosvětovém měřítku.

To že téma radioaktivních odpadů je nadnárodní, dokazuje mimo jiné účast zástupců z Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS, a.s.), kteří představí své zkušenosti s provozem Bohunického spracovateľského centra (BSC RAO). Jeho nosnou činností je provoz zpracovatelské linky na bezpečné zpracování velmi nízko a nízkoaktivního kapalného a pevného radioaktivního odpadu do formy splňující požadavky na konečné uložení.

Zástupci Centra výzkumu Řež s.r.o. budou například prezentovat technologie oxidačního spalování v roztavené soli. Ta byla ověřena pro využití při zneškodňování radioaktivně kontaminovaných iontoměničů. V rámci příspěvku bude prezentováno porovnání jednostupňové a dvoustupňové technologie, zhodnocení vlivu změn rozměrů zařízení na probíhající pochody a potenciální využití této technologie.

 

Kompletní program a další informace čtěte na www.tvip.cz.

13.02.2018 06:55

Česko má měsíc na odstranění nedostatků v ochraně ovzduší

Evropská komise se za měsíc bude znovu zabývat nedostatky v ochraně čistého ovzduší, které zjistila u České republiky a dalších osmi členských států EU. Tyto země tak mají v daném období čas zjednat nápravu, než proti nim komise zahájí právní kroky.

Kromě České republiky je kritika namířena také proti Německu, Španělsku, Francii, Itálii, Maďarsku, Rumunsku, Slovensku a Británii. Komise se chce žalobě u soudu vyhnout a raději přimět po dobrém dané země splnit limity, které se samy zavázaly dodržovat. Cíle měly dosáhnout už v letech 2005 a 2010. Limity se týkají klíčových znečišťujících látek, jako je oxid dusičitý (NO2) či prachové částice.

„Všechny dotčené členské státy poskytly dodatečné informace, které hodláme vyhodnotit, a v polovině března se k této záležitosti vrátíme,“ sdělila dnes podle agentury AFP mluvčí komise. Navzdory opakovaným varováním ze strany komise dosud tyto země neplnily požadované normy.

Komise hodlá zahájit závěrečnou fázi právního řízení proti daným zemím, tedy postoupení záležitosti Soudnímu dvoru EU, „pokud nebudou předloženy další věrohodná, včasná a účinná opatření“.

Odhaduje se, že znečištění ovzduší je v EU odpovědné za více než 400 tisíc předčasných úmrtí ročně.

V Česku jsou místně - a to jen na třech místech v zemi - překračovány denní limity pro koncentrace oxidu dusíku, který pochází nejčastěji z automobilové dopravy a velké energetiky, a limity na koncentrace prachových částic (PM10), které v ČR do ovzduší vypouštějí nejvíce lokální topeniště.

 

Související článek:

Zástupci MŽP jednali v Bruselu o kvalitě ovzduší (30.1.2018)

 

 

Zdroj: ČTK

 

 

13.02.2018 06:50

Komunální odpadní voda jako diagnostické médium

V moči, a tím i v komunálních odpadních vodách, se vyskytuje řada látek či jejich metabolity, kterým je lidská populace exponována a které jsou v těle metabolizovány, jako např. zákonné drogy a léčiva, kofein, nikotin, ethanol, potravinové a environmentální kontaminanty, ale i specifické biomarkery, které mohou přinášet informace o zdravotním stavu monitorovaného obyvatelstva. Příspěvek nastiňuje možnosti využití epidemiologického přístupu k analýze komunálních odpadních vod k monitoringu životního stylu obyvatelstva, stravovacích návyků, dopadů stavu životního prostředí na člověka, hodnocení zdravotního stavu populace a sledování spotřeby nezákonných drog a dalších látek v monitorované populaci. Článek čtěte v novém VTEI ZDE, kde najdete i rozhovor s ředitelem odboru ochrany vod na Ministerstvu životního prostředí Mgr. Lukášem Zárubou - rozhovor ZDE.

 

Obsah nového VTEI:

13.02.2018 06:49

Praha bude pokračovat v opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší

Městský soud v Praze zrušil v minulém týdnu podstatnou část Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01, vydaného Ministerstvem životního prostředí v květnu roku 2016. Ačkoliv hlavní město Praha nebylo přímým účastníkem soudního sporu, celou situaci pozorně monitoruje a v činnostech směřujících ke zlepšení ovzduší na svém území bude pokračovat.

Program zlepšování kvality ovzduší vydaný na základě zákona č. 201/2012  představuje základní koncepční dokument vymezující opatření pro dosažení příznivého stavu ovzduší v imisně nejvíce zatížených lokalitách České republiky. Hlavní město Praha dosud nemá k dispozici písemné odůvodnění rozsudku soudu. Z obdobného zrušujícího verdiktu Nejvyššího správního soudu ve vztahu k Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek však usuzuje, že důvodem zrušení části programu byla nedostatečná konkrétnost stanovených opatření, zejména s ohledem na vyčíslení očekávaného přínosu jednotlivých opatření ke zlepšení kvality ovzduší a sestavení časového plánu provádění opatření tak, aby bylo možné průběžně kontrolovat jejich plnění. „Pevně věříme, že Ministerstvo životního prostředí v krátkém časovém horizontu vytýkané vady programu napraví a jeho aktualizovanou verzi znovu vydá,“ uvedla radní hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Jana Plamínková.

Hlavní město bude kontinuálně pokračovat v plnění činností směřujících ke zlepšení kvality ovzduší na území města, a to bez ohledu na skutečnost, že požadavek realizace některých opatření není v současné době právně závazný. Vlastní cíle programu, tedy dosáhnout ve výhledovém horizontu stavu, kdy na území metropole nebudou překračovány imisní limity stanovené zákonem o ochraně ovzduší pro jednotlivé znečišťující látky, nebyly soudem zpochybněny a Praha bude aktivně usilovat o jejich naplnění.

„Zároveň analyzujeme i možnost zavádět další opatření ke zlepšení stavu kvality ovzduší, která samotný program ani před jeho částečným zrušením nezahrnoval. V běhu je pilotní projekt vyhodnocení vozového parku na území hlavní města Prahy na základě měření ultrajemných částic vypouštěných z výfuků, jenž má mimo jiné za cíl určit podíl provozovaných vozidel s demontovaným filtrem pevných částic. Rozpracováno je rovněž i zavedení regulace silniční motorové dopravy v době trvání smogové situace a chceme se zaměřit i na znečištění ovzduší provozem lodní dopravy,“ sdělila radní Jana Plamínková a dodala:  „V těchto aktivitách chceme i nadále pokračovat. Jak ukazují dostupné výsledky měření kvality ovzduší, dochází, i díky dlouhodobé aplikaci řady opatření ze strany hlavního města Prahy, k postupnému zlepšování stavu ovzduší na území města.“

12.02.2018 11:22

MPO realizuje průzkum na téma společenské odpovědnosti organizací (CSR)

Průzkum je realizován Odborem podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (MPO ČR). Cílem je získat náměty a návrhy od všech zainteresovaných subjektů, které se problematice Společenské odpovědnosti organizací (CSR) intenzivně věnují. Výstupy z této veřejné konzultace budou využity pro přípravu „nového akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice", který Ministerstvo průmyslu a obchodu bude předkládat vládě ČR do 30. září 2018 na základě Usnesení vlády ČR ze dne 25. ledna 2016 č. 49. Průzkum ZDE

 

Čtěte také:

On-line reporting společenské odpovědnosti organizací (CSR)
 

12.02.2018 09:30

Vyhlášení nové výzvy na prevenci vzniku odpadů se blíží!

Na 1. března je plánováno vyhlášení další výzvy na prevenci vzniku odpadů v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Plánovaná výzva bude navazovat na výzvu č. 68 z loňského roku, lze tedy očekávat dotace na podporu domácích kompostérů, budování sběrné sítě kontejnerů na textil, zavádění systému „door-to-door“, center pro opětovné použití výrobků nebo systémů pro opětovné použití výrobků. Cílovou skupinou výzvy představují kraje, města a obce, města a pověřené obce, původci odpadu a podnikatelské subjekty. Celkově je na výzvu alokováno kolem 588 mil. Kč. Projekty bude možné podávat od 3. 4. 2018 do 31. 7. 2018.

Dále na 1. března je plánovaná výzva v prioritní ose č.2 tj. Kvalita ovzduší ve specifickém cíli 2.3 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů. Cílovou skupinou je veřejný sektor.

 

Mohlo by Vás zajímat - Krajská setkání: Odborníci ze Státního fondu životního prostředí ČR představí dotace, které mohou obce a města čerpat z Operačního programu Životní prostředí nebo z Národního programu Životní prostředí. Věnovat se budou také zvýhodněným půjčkám od SFŽP ČR. Další informace ZDE

12.02.2018 08:32

Projekt na podporu EMAS v České republice

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, jež v ČR administruje program EMAS, se stala partnerem projektu ENHANCE (EMAS as a Nest to Help And Nurture the Circular Economy) na podporu a rozšíření programu EMAS (Eco Management and Audit Scheme). Cílem projektu je odvrátit evropský negativní trend klesajícího zájmu organizací o registraci v programu EMAS. Hlavním výstupem pro ČR bude vytvoření Národního akčního plánu pro EMAS.

EMAS je jedním z dobrovolných nástrojů ochrany životního protředí, který nabízí organizacím možnost snadno, veřejně a důvěryhodně deklarovat, že při produkci výrobků či poskytování služeb zvažují své dopady na životní prostředí. Garantem a odpovědným orgánem programu EMAS v ČR je Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Administraci programu a agendu s ním spojenou zajišťuje CENIA.

Přesto, že program EMAS je v ČR zaveden a podporován již od roku 1998, jsou výchozí pozice ČR i dlouhodobý trend vývoje a celkového počtu registrací EMAS za posledních 10 let ve srovnání s vybranými státy Evropy nelichotivé. V současné době je na území ČR pouze 24 firem, organizací a podniků s EMAS a zájem o nové registrace je prakticky nulový.

Na opačném konci pomyslného žebříčku registrací EMAS je Itálie, která je jednou ze zemí s nejvyšším počtem registrací EMAS v EU (878 registrovaných organizací z celkových 2 331 v roce 2017). Evropský trend však naznačuje celkově klesající zájem o EMAS, kdy v posledních několika letech (zejména 2013 – 2014) počet certifikovaných organizací EMAS klesá.

ENHANCE – EMAS jako podpora dobrých řešení

Projekt ENHANCE byl spuštěn začátkem loňského roku za účasti dalších pěti partnerů ze čtyř evropských zemí (Itálie, Španělsko, Rakousko a Estonsko). Zaměřuje se na mezinárodní spolupráci a přenos příkladů dobré praxe v rámci celé EU.

Důvodem pro zahájení projektu je především malý počet registrovaných organizací v ČR a klesající zájem o EMAS, který vyplývá z nedostatečné reakce a podpory udržitelného podnikání ze strany trhu i veřejných orgánů, a také nízkého povědomí veřejnosti. Projekt reaguje i na současné trendy v preferencích spotřebitelů, kteří stále více vyžadují informace o environmentální výkonnosti organizace.

Aktuálně je projekt ve fázi hodnocení a výběru nástrojů na podporu EMAS, které figurují v národních i regionálních politikách všech zapojených států. Během workshopů, kterých se v ČR zúčastnilo 29 expertů z různých firem a organizací, bylo vybráno 5 nejužitečnějších regulačních opatření – příkladů dobré praxe.

Jako nejlepší osvědčený postup byl vyhodnocen dotační program MŽP a MPO, který finančně podpořil organizace, jež se rozhodly zavést EMAS. Dotace byly využity na příspěvek na úhradu nákladů spojených se získáním certifikace ISO 14 001, resp. validace EMAS, a to až do výše 50 % vzniklých nákladů.

Druhé nejlépe hodnocené opatření se vztahuje na žadatele o integrované povolení. V § 20b zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci je stanoveno, že ČIŽP při plánování kontrol má brát v úvahu environmentální rizika provozu zařízení, přičemž musí posoudit účast provozovatele zařízení v EMAS nebo jiném systému environmentálního řízení. Návazná vyhláška č. 288/2013 Sb., umožňuje nahradit popis způsobu environmentálního řízení předložením certifikátu ISO 14 001 nebo registrace EMAS.

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, umožňuje využít EMAS jako kritérium technické kvalifikace (§ 79 a § 80). Dále jsou v rámci nadlimitního režimu definována zákonem možná kritéria kvality (§ 116) využitelná při hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, kde zákon zmiňuje i environmentální aspekty produktů a služeb. Zavedením systému environmentálního řízení lze tak získat v rámci hodnocení nabídky body navíc oproti uchazečům bez ověřeného systému EMAS či ISO 14 001.

Z hlediska nároků na finanční zajištění podnikatelské činnosti a povinností plynoucích z provozu určitých zařízení lze výhody plynoucí z registrace EMAS najít i v zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. Ten zvýhodňuje organizace registrované v EMAS z pohledu finančního zajištění preventivních nebo nápravných opatření (§ 14) a dále jim umožňuje provádět pouze základní hodnocení rizik v souladu s nařízením vlády č. 295/2011 Sb. (§ 3).

 

Celý článek, který vyšel v časopise Odpadové fórum, čtěte ZDE

12.02.2018 08:00

Průzkum ODPADY a OBCE: Téměř tisíc subjektů nám už sdělilo svůj názor

Redakce časopisů PRO města a obce a Odpadové fórum mapují od konce ledna stav odpadového hospodářství v českých městech a obcích. Aktuálně se do ankety, které je možné se zúčasnit v průběhu února, zapojilo již 942 představitelů z řad měst a obcí. S prosbou o spolupráci se obracíme i na Vás – naše čtenáře z městských a obecních úřadů – a prosíme Vás o vyplnění krátkého online dotazníku. Výsledky nám pomohou se základní orientací, jak jednotlivé obce a města přistupují k zajištění odpadového hospodářství, a stanou se podkladem pro další podrobnější šetření a analýzy. Zároveň mohou sloužit jako zdroj informací pro jednání o osudu zákona o odpadech, který minulá vláda odložila a nová se jím bude muset brzy zabývat. Dotazník, jehož vyplnění Vám nezabere více než 5 minut, najdete ZDE. Moc děkujeme, každý názor je pro nás důležitý.

11.02.2018 10:05

Kam nás vede revize Směrnice o pitné vodě?

Na informačních stránkách Evropské unie se v únoru objevila krátká zpráva o tom, že Evropská komise (EK) oficiálně vypustila 1. února návrh revize Směrnice o pitné vodě s deklarovaným cílem zlepšit kvalitu pitné vody a poskytnout veřejnosti lepší informovanost v této oblasti. Při zdůvodnění návrhu se opírá o zastaralost textu směrnice 98/83/EC a potřebu změn v důsledku vyhodnocení REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme), zároveň v reakci na požadavky první úspěšné evropské občanské iniciativy „Right2Water" směrem k transparentnosti poskytování vodohospodářských služeb a konečně i v návaznosti na plnění závazků trvale udržitelného rozvoje. EK nyní vyzývá všechny dotčené subjekty ke sdílení názorů na návrh na svých stránkách, a to do 29. března 2018. Poté bude s časovým odstupem návrh předložen k projednání a schválení Evropskému parlamentu a Radě EU tzv. spolurozhodovacím procesem dle článku 294 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Vlastní návrh dle EK aktualizuje v souladu s nejnovějšími doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO) stávající hygienické normy. Zároveň má návrh poskytnout orgánům veřejné správy pravomoci pro lepší řešení rizik spojených s dodávkami vody a lepší komunikaci se znečišťovateli a poskytuje prostředí pro zajištění práva spotřebitelů na větší informovanost a přehled o účinnosti dodávek vody. Návrh také cílí ke zvýšení úrovně oběhového hospodářství včetně tlaku na účinné využívání zdrojů – zejména snižováním spotřeby energie a vody. Návrh též podporuje používání kohoutkové vody, napomáhá její propagaci a tak přispívá ke snižování používání plastových lahví.

Přestože předložený návrh je otevřen k připomínkám odborné veřejnosti až do konce března, evropská asociace provozovatelů vodohospodářské infrastruktury EurEau již nyní deklaruje hlavní teze připomínek k předloženému návrhu revize směrnice, se kterými se SOVAK ČR plně ztotožňuje.

 

Přístup založený na monitoringu a posuzování rizik

Návrh revize Směrnice znamená další posun kontroly kvality pitné vody směrem k monitoringu rizik, tak jak jej do praxe nyní zavádí i ČR. Za pozitivní lze hodnotit, že návrh příslušného článku Směrnice nechává poměrně široké pole pro jednotlivé členské státy na samotný způsob implementace do národní legislativy.

 

Článek 8: Posouzení rizik zdrojů pitné vody

Evropská unie nedefinuje způsob krytí nákladů spojených s kontrolou kvality zdrojů. Návrh tohoto článku tak bude znamenat další nárůst počtu vzorků a nákladů na jejich analýzy, které ponesou provozovatelé vodohospodářské infrastruktury.

 

Článek 9: Posouzení rizik distribuce

Je nutné vyjednat definovanou časovou lhůtu pro schválení zpracovaného monitoringu rizik odpovědnými orgány.

 

Článek 10: Zhodnocení rizik distribuce

Tento článek představuje novou povinnost pro provozovatele vodohospodářské infrastruktury v otázce potenciálního výskytu rodu bakterií legionella ve studené i teplé vodě. Přitom již dnes v řadě zemí je tato problematika řešena, například v Německu či v České republice. Při překročení nejvyšší mezní hodnoty musí provozovatel provést hodnocení rizika a informovat ostatní dotčené strany. Ve Spojeném království se kontrola přítomnosti bakterií rodu legionella řeší právní úpravou odlišnou od požadavků směrnice. Je nutné v případě zavedení plošného monitoringu provést podmínění stanovením dostatečného přechodného období.

 

Původní článek 10.a: Materiály přicházející do styku s vodou

Bohužel, revize v této oblasti znamená rezignaci na prosazování jednotného rámce kontroly materiálů a látek, které přicházejí do styku s pitnou vodou. Tento návrh je rozhodně negativní, a přestože umožní vyšší konkurenci na trhu vodárenských výrobků, není z pohledu spotřebitele příznivý a může znamenat i potenciální zvýšení rizika kontaminace právě z důvodů použití materiálů a látek, které nejsou pro dlouhodobý kontakt s pitnou vodou vhodné.

 

Článek 12: Zákaz dočasných výjimek

Návrh v tomto bodě je možné hodnotit jako zásah do zásad subsidiarity a proporcionality Evropské unie.

 

Článek 13: Přístup k vodě

Zavedení termínu „volný přístup" předpokládá, že poskytování pitné vody v konkrétní míře by mělo být bezplatné, což je v rozporu například s principy, které zavádí Rámcová směrnice o vodách.

EurEau (a návazně i SOVAK ČR) se bude i nadále revizí Směrnice o pitné vodě intenzivně zabývat a přinášet nejnovější informace a stanoviska k procesu přijímání této revize.


Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.

e-mail: benes@sovak.cz

Ing. Radka Hušková,

e-mail: radka.huskova@pvk.cz

Ing. Filip Wanner, Ph.D.

e-mail: wanner@sovak.cz

 

 

Zdroj: SOVAK ČR

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE