Více času na podstatné

Výsledky výzkumu a inovací v chemii pro životní prostředí

 

Tématické okruhy konference APROCHEM:
 • Řízení rizik (kromě předem dohodnutých přihlášek přednášek je jejich další příjem uzavřen)
 • Výzkum a inovace pro ochranu životního prostředí a nové materiály pro rozvoj jiných odvětví (kromě předem dohodnutých přihlášek přednášek je jejich další příjem uzavřen)

 

1. Řízení rizik:

Jen chvíli se nám všem zdálo, že můžeme žít v bezpečném světě. Události posledních dnů a měsíců nám ukazují, že tomu tak není a nikdy nebude. Vedle rizik způsobených člověkem se stále více setkáváme i s riziky vyvolanými změnou klimatu (extrémní změny počasí - socha/povodně). Jen vyspělá společnost dokáže s omezenými zdroji nacházet optimální odezvu. K ní patří systémy předcházení průmyslových rizik, prevence ochrany obyvatel, ochrana kybernetického prostoru a ochrana kritické infrastruktury. Součástí této snahy musí být i nová zahraniční politika, která umí předcházet mezinárodním konfliktům. Do této kategorie jistě patří vzájemně výhodná spolupráce vč. reálného odstraňování chudoby v rizikových regionech. Dnes už víme, že válečné hrozby a hrozby extremismu jsou i pro naši společnost velmi reálné.

 

Konference se bude detailně zabývat těmito problémovými okruhy:

 • Průmyslová rizika – prevence a řešení reálných rizik v praxi
  Legislativní okénko:
 • Novela zákona k CHL (REACH, CLP, směsi) vstupuje v platnost od 1.6.2015. Mnozí se domnívají, že přestane platit všechno ze stávajícího zákona, ale není tomu tak, přestanou platit jen některá ustanovení!
 • Novela zákona k Prevenci k závažných havárií (SEVESO III) vstupuje v platnost od 1.7.2015. Na tuto novelu navazují nové technickoadministrativní předpisy vč. změny prováděcích předpisů. Novinky se např. dotýkají zpracování bezpečnostní dokumentace, hlášení havárií, inspekční činnosti a také informování veřejnosti. Novela se promítá do problematiky EIA, kromě toho se týká výstavby nových objektů a tudíž má dopady na územní plánování.
 • Vyhlášení nových tématických okruhů TA ČR zaměřených na výzkum v oblasti řešení rizik. V průběhu konference odezní přednášky ze současně realizovaných výzkumných projektů v oblasti rizikového managementu.
 • Sucho/ povodně jako fenomén změny klimatu a jejího vlivu na průmysl a národní ekonomiku.

 

K uvedeným tématům vystoupí odpovědní pracovníci MŽP a dalších relevantních orgánů.

 

2. Výzkum a inovace pro ochranu životního prostředí a nové materiály pro rozvoj jiných odvětví

Ambiciózní cíle EU v oblasti životního prostředí a energetiky je možné efektivně, tj. bez ztráty konkurenceschopnosti řešit, jen pokud aplikovaný výzkum dosáhne odpovídající úrovně. V opačném případě dochází nejen k neplnění cílů, ale také k plýtvání se zdroji. CEMC ve spolupráci s EK v současné době řeší pilotní projekt hodnocení inovativních technologií (EU ETV), tj. technologií s výrazným přínosem pro životní prostředí. Pro tento projekt hledá adekvátní inovativní výstupy. Tato část konference se věnuje projektům na ochranu životního prostředí v průmyslové praxi, obecně výzkumu a inovacím pro ochranu životního prostředí a projektům spočívajícím ve vývoji nových materiálů umožňujících inovaci navazujících odvětví:

 • Ochrana životního prostředí v procesech chemické výroby a odvětvích průmyslové praxe
 • Výzkum na ochranu životního prostředí
 • Nové materiály umožňujících modernizaci/ inovaci jiných oborů a odvětví. Např. v oblasti:
  • Energetika: alternativních zdrojů energie, zvyšování energetické účinnosti, ukládání energie, chytrých přenosových sítí, lokálních distribucí energie atd.
  • Nové materiály na bázi biomasy (biomateriály) nahrazujících vyčerpatelné přírodní zdroje, nahrazující materiály na bázi nebezpečných látek atd.

 

Novinky a změny:
 • Stránky se upravují v návaznosti na stav přípravy konference

 

Vědecká rada konference:

 • RNDr. Stanislav Malý, Ph.D., ředitel a předseda správní rady (VÚBP, v.v.i.)
 • Ing. Karel Bláha, CSc., ředitel odboru environmentálních rizik a ekologických škod (MŽP)

Přípravný výbor:

 • Ing. Jiří Študent, výkonný ředitel (CEMC)
 • Ing. Pavel Forint, zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení prevence rizik a chemické bezpečnosti (MŽP)
 • Ing. Luboš Kotek, Ph.D., Odbor kvality, spolehlivosti a bezpečnosti (VUT v Brně)
 • Ing. Josef Petr, PhD., vedoucí odboru procesní bezpečnoti, Inspekce a ostrahy(Hexion a.s.)
 • MUDr. Marie Adámková, oddělení krizového řízení, MŽP

 

Přihlášky:

Program TVIP 2015:

 

Tyto stránky věnujeme památce Ing. Jaromíra Škarky, CSc., dlouhodobého organizátora konference APROCHEM, který nás po dlouhé a těžké nemoci opustil v létě 2013, zachovejme mu věčnou památku.