Více času na podstatné

ČTVRTEK 23. BŘEZNA 2017

APROCHEM

Konferenční sál Pálava

 
ODPADOVÉ FÓRUM
 - MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ ODPADŮ

Konferenční sál II

9,00 Možná rizika daná změnou klimatu
RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., ČHMÚ
(209)
  9,00 Využití vysokorychlostního mletí v odpadovém hospodářství
Ing. Zbyněk Prokšan, Mgr. Michal Procházka, FF Servis, s.r.o.; Mgr. Miloš Faltus, Ph.D., UK Praha, Přírodovědecká fakulta; Ing. Miroslav Procházka, Tomahawk.cz, s.r.o., Liberec; Ing. Jan Valentin, Ph,D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební
(135)
9,20 Co nikdo neví, jako by se nedělo
Marian Němec, BA (Hons)
(210)
  9,20 Využití teplárenské strusky pro výrobu betonového zboží
Ing. Ivana Chromková, Ing. René Čechmánek, Lubomír Zavřel, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.; Ing. Jindřich Sedlák, Ing. Michal Ševčík, Prefa Brno, a.s.
(136)
9,40 Trendy v systémech technického zabezpečení objektů a budov
Radek Zachoval, Siemens, s.r.o.
(211)
  9,40 Příklady využití vedlejších energetických produktů v zemních konstrukcích a vliv kvality vodných výluhů na jejich uplatnění
Mgr. Václav Mráz, Ph.D., Ing. Jan Suda, ČVUT v Praze, Fakulta stavební; Ing. Mgr. Martin Havlice, Ph.D., Ochrana podzemních vod, s.r.o.
(137)
10,00 Integrovaná bezpečnosti v rámci Stratégie Priemysel 4.0
Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., Technická univerzita v Košiciach
(212)
  10,00 Aplikace recyklovaného asfaltového betonu v konstrukci železničního spodku
Ing. Martin Lidmila, Ph.D., Ing. Vít Lojda, Ing. Ondřej Bret, Katedra železničních staveb, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
(138)
10,20 Přestávka   10,20 Prezentace partnera
ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky
(139)
      10,25 Prezentace partnera

VŠB-TU Ostrava, Institut environmentálních technologií

(165)

10,40 Specifické faktory v řízení rizik technologických procesů
Ing. Pavel Forint, Ph.D., MŽP
(213)
  10,30 Přestávka
ODPADOVÉ FÓRUM  - ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ

Konferenční sál Pálava

11,00 Zvyšování bezpečnosti chemických procesů
Ing. Josef Petr, Ph.D., Hexion, a.s.
(214)
  11,00 Současné toky a zpracování spalitelných odpadů v ČR
Ing. Radovan Šomplák, Ph.D., Ing. Lenka Szásziová, Bc. Veronika Smejkalová, Ing. Vlastimír Nevrlý, Bc. Martin Málek, Ing. Martin Pavlas, Ph.D., VUT v Brně
(140)
11,20 (Ne)bezpečnost skladů/plníren LPG
Ing. Štefan Győrög, KÚ Jihočeského kraje
(215)
  11,20 Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu – výroba biocharu středně-teplotní pomalou pyrolýzou
Michael Pohořelý a,b, Jaroslav Moško a,b, Boleslav Zach a,b, Michal Šyc a, Šárka Václavková a, Michal Jeremiáš a, Karel Svoboda a, Siarhei Skoblia b, Zdeněk Beňo b, Jiří Brynda b, Lukáš Trakal c, Pavel Straka d, Olga Bičáková d, Petra Innemanová e,
a Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.; b VŠCHT v Praze, Ústav energetiky & Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší; c ČZU v Praze, Katedra geoenvironmentálních věd; d Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.; e Univerzita Karlova, Ústav pro životní prostředí
(141)
11,40

Identifikace zdrojů rizik kontaminace ovzduší těžkými kovy s využitím statistické korelace

Ing. Magdaléna Náplavová, Univerzita obrany Brno
(216)
  11,40 Perspektivita zpracování odpadů v biorafineriích
Doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D., prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky
(142)
12,00

Hodnocení adsorpce polycyklických aromatických uhlovodíků na částicích PM2.5-10 a PM2.5

prof. Ing. František Božek, CSc., Univerzita obrany Brno

(217)

  12,00 New technologies for energy supply needs in the field humanity and military base
Ing. Libor Baraňák, Ph.D., Ostravská LTS, a.s.
(143)
12,20 Prezentace partnera
VŠB-TU Ostrava, Ústav environmentálního inženýrství
(148)
12,20

Vývojové trendy individuálního rizika incidence a mortality vybraných druhů karcinomů

prof. Ing. František Božek, CSc., Univerzita obrany, Brno

(218)

  12,25 Oběd
ODPADOVÉ FÓRUM  - BIOLOGICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ

Konferenční sál Pálava

12,40 Zakončení konference a oběd   13,00 Biodegradabilní plasty v procesech nakládání s odpady
Ing. Petr Balner, PhD., RNDr. Martina Vrbová, Ph.D., EKO-KOM, a.s.
(167)
      13,20 Průmyslové kompostování: dostupné technologie a jejich vlastnosti
Prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D., Ing. Jana Šerá, Ing. Petr Stloukal, Ph.D., Ing. Jan Salač, UTB ve Zlíně, Fakulta technologická
(145)
      13,40 Prototyp energeticky soběstačné linky pro intenzivní a efektivní zpracování BRO a TAP
Ing. Pavel Omelka, Boss engineering, s.r.o., Bučovice
(146)
      14,00 Způsoby úpravy odpadní dřevní biomasy z prořezu jabloní za účelem energetického využití
Ing. Sergej Usťak, CSc., Ing. Jakub Muňoz, Ph.D., Marie Usťaková, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
(147)
      14,20 Prezentace partnera
UTB Zlín, Fakulta technologická, Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
(149)
      14,25 Prezentace partnera
WASTE FORUM a jeho cesta do SCOPUSu
(163)
      14,30 Výzkum vysokosušinové anaerobní digesce podsítné frakce směsného komunálního odpadu a vývoj kontejnerové bioplynové stanice
Ing. Jiří Rusín, Ph.D., Ing. Kateřina Chamrádová, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Institut environmentálních technologií
(150)
      14,50 Využití separátu z bioplynových stanic pro pěstování jedlých hub
Ing. Jiří Rusín, Ph.D., Ing. Kateřina Chamrádová, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Institut environmentálních technologií; Václav Holuša, AGRO-EKO, s.r.o.
(151)
      15,10 Testování vlivu odpadu z anaerobní digesce (digestátu) obohaceného o organickou složku na kvalitu zemědělských půd
Ing. Jana Kodymová, Ph.D.,prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl, Ing. Hana Švehláková, Ing. Magdaléna Bártková, VŠB-TU Ostrava
(152)
      15,30 Zakončení symposiae a oběd