Více času na podstatné

STŘEDA 22. BŘEZNA 2017

APROCHEM

Konferenční sál Pálava

 
ODPADOVÉ FÓRUM - SYSTÉMOVÉ OTÁZKY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Konferenční sál č. II

9,00 Zahájení konference
Ing. Jiří Študent, st., CEMC, prof.Ing. František Babinec, CSc. RISCO - Risk Consulting Brno
(200)
  9,00 Nakládání s odpady a environmentální prohlášení o produktu či službě dle ČSN ISO 14040
Mgr. Markéta Švančarová, VŠCHT v Praze, CEMC, z.s.; doc. Ing Vladimír Kočí, Ph.D., VŠCHT v Praze
(123)
9,10 Implementace směrnice SEVESO III v České republice i v evropském kontextu
Ing. Zuzana Machátová, MŽP
(201)
  9,20 Uhlíková stopa výroby drevených dosiek
Ing. Jozef Mitterpach, Ph.D., Technická univerzita Zvolen, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Katedra environmentálneho inžinierstva
(124)
9,30 Zkušenosti "zpracovatele posudku" z posuzování bezpečnostní dokumentace podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
Ing. Martina Pražáková, VÚBP, v.v.i.
(202)
 
  9,40 Příspěvek k oběhovému hospodářství
Ing. Richter Miroslav, Ph.D., EUR ING, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n.L, Fakulta životního prostředí
(125)
10,00 Dokumentace prevence závažných havárií
Bc. Miroslav Dítě, TLP, spol. s r.o.
(203)
  10,00 Prezentace partnera
UJEP v Ústí nad Labem, Katedra technických věd
(126)
10,30 Analýza nedostatků Posouzení rizik závažné havárie pro účely zákona o prevenci závažných havárií
Ing.Vilém Sluka, VÚBP, v.v.i.
(204)
  10,05 Prezentace partnera
Smerovanie vedy, výskumu a spolupráce s praxou, ako aj výchovno-vzdelávacích činností na Katedre životného prostredia Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
(127)
11,00 Přestávka   10,10 Přestávka
Autorská prezentace vývěsek
11,30 Může zákon o prevenci závažných havárií vdechnout život řízení rizika?
doc. Miloš Ferjenčík, Univerzita Pardubice
(205)
 
ODPADOVÉ FÓRUM - NEBEZPEČNÉ ODPADY

Konferenční sál Pálava

11,50 Analýza rizik na úrovni kraje
Mgr. Adam Hendrych, MV-GŘ HZS ČR
(206)
  11,00 Nanoodpad jako nově vznikající druh odpadu: výzvy a příležitosti
Ing. Lenka Schreiberova, Ing. Veronika Hase, prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc., Ing. Pavel Dobeš, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství
(128)
12,10 Nové zóny havarijního plánování v Moravskoslezském kraji
Ing. Kateřina Blažková, Ph.D. HZS Moravskoslezského kraje
(207)
  11,20 Solidifikace kalu ze zpracování odpadních vod
Mgr. Ekaterina Korotenko, Ing. Jiří Hendrych, Ph.D., VŠCHT v Praze; Ing. Pavel Mašín, Ph.D., Dekonta a.s.
(129)
12,30 SEVESO podniky a jejich vliv na vývoj území v jejich okolí
Mgr. et Mgr. Josef Senčík, VUBP, v. v. i.
(208)
  11,40 Problematika recyklace odpadních materiálů ve spojitosti se zařízením pro jadernou fúzí
Ing. Jaroslav Stoklasa, Ph.D., Ing. Bc. Lucie Karásková Nenadálová, Ph.D., Centrum výzkumu Řež, s.r.o.
(130)
12,50 Oběd   12,00 Technologie MSO: Ekologická možnost likvidace odpadů s vysokou korozní rychlostí materiálů
Ing. Vojtěch Galek, Ing. Jaroslav Stoklasa, Ph.D, Petr Pražák, Centrum výzkumu Řež, s.r.o
(131)
     
ODPADOVÉ FÓRUM - ODPADY A OCHRANA OVZDUŠÍ III

Konferenční sál Pálava

      12,20 Kvantifikácia fugitívnych emisií zo skládok
Ing. Marek Hrabčák, Geosofting, s.r.o., Prešov
(132)
      12,40 Znečisťovanie ovzdušia aerosólmi z vybraných plošných a fugitívnych zdrojov nakladania s odpadmi
Doc. Ing. Emília Hroncová, PhD., prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
(133)
      13,00 Biooxidační filtry eliminující methan v době následné péče o skládky
Ing. Klára Vondáková, Ing. Marek Šír, PhD., VSCHT v Praze
(134)
      13,20 Oběd
14,00 Exkurze - odjezd
20,00 Společenský večer (vyhlášení výsledků soutěže "VÝVĚSKA TVIP2017")