Více času na podstatné

ÚTERÝ 21. BŘEZNA 2017

ODPADOVÉ FÓRUM - OCHRANA OVZDUŠÍ I

Konferenční sál č. II

10,00 Testování vysokoteplotní sorpce CO2 v laboratorní fluidní aparatuře
Ing. Marek Staf, Ph.D., VŠCHT v Praze, Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
(101)
10,20 Porovnání záchytu CO2 na hydrotalcitech ve fluidním režimu a v reaktoru s pevným ložem
Ing. Barbora Miklová, Ing. Marek Staf, Ph.D., Ing. Veronika Vrbová, Ph.D., VŠCHT v Praze, Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
(102)
10,40 Vysokoteplotní sorpce CO2 na laboratorně připraveném CaO
Vít Šrámek, Ing. Marek Staf, Ph.D., VŠCHT v Praze, Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
(103)
11,00 Prezentace partnera
VSCHT v Praze, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší
(104)
11,05 Přestávka
11,20 Účinnost různých systémů ukládání elektrické energie
Ing. Veronika Šnajdrová, Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D., doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc., VŠCHT v Praze, Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
(105)
11,40 Matematický model poloprovozního reaktoru pro odstranění VOC
Ing. Vladimír Brummer1, Ing. Pavel Leštinský1,2, Ing. David Jecha, PhD.1;
1 VUT v Brně, Ústav procesního inženýrství; 2 VŠB-TU Ostrava, Institut environmentálních technologií
(106)
12,00 Odbourávání amoniaku ve vzdušninách pomocí nízkoteplotního plazmového výboje generovaného za atmosférického tlaku
Doc. Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D., Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D., Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyzikální elektroniky; Mgr. Radim Žebrák, Ph.D., Dekonta, a.s.
(107)
12,20 Oběd
ODPADOVÉ FÓRUM 2017 - OCHRANA VOD, SANACE EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ

Konferenční sál Pálava

13,00 Elektrogeochemie jako progresivní metoda in situ sanace starých ekologických zátěží
RNDr. Jaroslav Hrabal, Mgr. Vendula Ambrožová, MEGA, a.s.
(113)
13,20 Zkušenosti z aplikace in-situ mikrovlnného ohřevu horninového prostředí
Ing. Jiří Kroužek, Ph.D.,Ing. Václav Durďák, Ing. Jiří Hendrych, Ph.D., VŠCHT v Praze; RNDr. Pavel Špaček, Chemcomex Praha, s.r.o.
(114)
13,40 Mikrobiální oživení zeminy po procesu termické desorpce
Ing. Petra Kubínová, Ing. Jiří Kroužek, Ph.D., Ing. Zuzana Honzajková, Ph.D., VŠCHT v Praze
(115)
14,00 Efektivní postup odstraňování perzistentních AOX z vod
Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D., Bc. Barbora Kamenická, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav environmentálního a chemického inženýrství
(108)
14,20 Úspory energie na malých komunálních čistírnách odpadních vod
Ing. Marek Holba, Ph.D., Ing. Jana Matysíková, ASIO, s.r.o.
(111)
14,40 Zhodnocení potenciálu řízené umělé infiltrace pro intenzifikaci zdrojů podzemních vod lokality Rožnov pod Radhoštěm
Ing. Jitka Chromíková, Ph.D., doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D., prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl, VŠB-TU Ostrava; Ing. Michal Korabík, Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
(112)
15,00 Environmentální aplikace molekulární biologie
Mgr. Petra Jančová, Ph.D., Ing. Kristýna Maršálková, Ing. Hana Pištěková, UTB ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
(109)
15,20 Produkce biogenních aminů bakteriemi izolovanými ze vzorků povrchových vod
Ing. Pavel Pleva, Bc. Karolína Cedidlová, Mgr. Petra Jančová, Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta technologická
(110)
15,40 Přestávka
ODPADOVÉ FÓRUM - OCHRANA OVZDUŠÍ II

Konferenční sál Pálava

16,00 Národní program Životní prostředí – Podpora inovativních a demonstračních projektů s pozitivním dopadem na životní prostředí
Michal Slezák, Státní fond životního prostředí ČR
(164)
 
16,15 Ověřování inovací metodikou ETV v mezinárodním kontextu
Ing. Evžen Ondráček, CEMC, z.s.
(116)
16,20 Adsorpce vzácných plynů z helia
Ing. Martin Janák, doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc., VŠCHT v Praze, Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
(118)
16,40 Využití membránových procesů na čištění směsi plynů
Ing. Pavel Izák, DSc., Ing. Andrea Žitková, Ing. Michal Žák, Ing, Jiří Vejražka, Ph.D. Ing. Magda Kárászová, Ph.D., Ing. Zuzana Petrusová, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
(119)
17,00 Absorpce kontaminantů z odpadního plynu za využití membránových kontaktorů
Ing. Václav Durďák, Ing. Jiří Kroužek Ph.D., Ing. Petra Kubínová, VŠCHT v Praze
(120)
17,20 LCA analýza vysokoteplotní karbonátové smyčky jako nástroje snižování emisí CO2
Ing. Kristina Zakuciová, VŠCHT v Praze, UJV Řež, a.s.; doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., doc. Ing. Karel Ciahotný, VŠCHT v Praze; Ana Carvalho, Instituto Superior Técnico Lisboa e Região, Portugal; Ing. Jiří Štefanica, Ing Jana Smutná, UJV Řež, a.s.
(121)
17,40 Příprava a aplikace grafenu
Doc. Ing. Petr Macháč, CSc., VŠCHT v Praze
(122)
18,00 Večeře