Více času na podstatné

Rámcový program TVIP 2018:

 

Úterý
6. 3. 2018
10,00 - 18,00 OF: OCHRANA OVZDUŠÍ A VOD
13,00 - 18,00 Průmyslová ekologie
Středa
7. 3. 2018
8,00 - 12,00 Exkurze (jaderná elektrárna Dukovany, vodní elektrárna Dalešice)
13,00 - 14,00 Autorská prezentace VÝVĚSEK
14,00-18,00 OF: ODPADY, OVZDUŠÍ, VODY 14,00
-
18,00
APROCHEM
20,00-24,00 SPOLEČENSKÝ VEČER
vyhlášení výsledků soutěže " VÝVĚSKA TVIP2018 "
Čtvrtek
8. 3. 2018
9,00-15,00   OF: ODPADY 9,00
-
13,00
APROCHEM

 

 

Přehled přihlášených příspěvků (k 15.1.2018)

 

ODPADOVÉ FÓRUM

 

Výzkum a vývoj přehříváku s vysokými parametry páry pro kotle v ZEVO

Informace o ukončení grantového projektu TAO4021583 Výzkum a vývoj zaměřený na provozní ověření přehř íváku páry s vysokými parametry pro ZEVO. Předmětem řešení byl přehřívák páry z trubek s keramickou ochranou pro omezení intenzity chloridové koroze u kotlů ZEVO s teplotou páry až 500°C. Jsou uvedeny informace o provozním ověření zkušební smyčky přehříváku, provedené z dvouvrstvé trubky s keramickou ochranou, v provozních podmínkách SAKO Brno. Komentují se získané výsledky vývoje ochranné keramické vrstvy, intenzity koroze i měření tepelného toku přes dvouvrstvou trubku přehříváku.

Doc. Ing. Ladislav Vilimec, Ing. Jaroslav Konvička, Ph.D., VŠB TU Ostrava; Ing. Tomáš Weigner, SAKO, a.s. Brno
 

Biodegradabilní polymery

Plastový odpad je veřejností vnímán jako závažný problém. Novým pojmem široce medializovaným jsou takzvané mikroplasty. Biodegradabilní plasty se mohou podílet na řešení těchto problémů. Je ovšem dobře znát vlastnosti těchto materiálů možnosti jejich kombinace a jejich osud v životním prostředí za různých podmínek. Vývoj v této oblasti stále pokračuje v oblasti technologie i dostupnosti těchto materiálů.

prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D., Ing. Jan Salač, Ing. Jana Šerá, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

Aplikace technologie MBR pro čištění průmyslových odpadních vod

ČOV s technologií MBR již dnes není cestou do neznáma. Celá řada realizací společnosti ENVI-PUR, s.r.o. jak v dodávce této technologie pro komunální čistírny odpadních vod tak také v průmyslovém měřítku je jejím nesporným důkazem.
V našem příspěvku bychom vám rádi představili některé z našich uskutečněných realizací. Jedná se o membránové čistírny pro pivovarnický, masný a strojírenský průmysl.

Ing. Simona Kubíčková, Ing. Daniel Vilím, ENVI-PUR,s.r.o.

 

Ekonomicky rentabilní zpracování odpadů v konceptu biorafinerie: fikce nebo skutečnost?

V současné době stále existuje velká propast mezi projektovanými a skutečnými průmyslovými výrobami biochemikálií a biopaliv z odpadní biomasy, a to především z ekonomických důvodů, tj. slovy investorů „Vždyť se to nevyplatí...“. Příspěvek si klade za cíl seznámit čtenáře s možnostmi zpracování odpadů v konceptu biorafinerie. Její technicko-ekonomický potenciál je demonstrován na technologii výroby bioplynu, lignocelulózového etanolu a na technologii extrakce lipidů z mikrořas.

Doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D., Ing. Andrey Kutsay, Ing. Roman Formánek, Ing. Petr Seghman, Prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D., ČVUT Praha

 

Nové možnosti reduktivní degradace halogenovaných sloučenin

Příspěvek bude prezentovat možnosti technologie reduktivního rozkladu halogenovaných sloučenin s použitím vodných roztoků alkálií a vybraných kovů a jejich slitin za běžné teploty a atmosférického tlaku. Tato technologie umožňuje jak přeměnu halogenovaných organických sloučenin na příslušné dehalogenované produkty, jež je případně možné dále využít, tak i recyklaci použitého katalyzátoru. Vedlejším produktem procesu jsou pak hydroxid hlinitý, případně železitý, tedy produkty, které běžně vznikají v souvislosti s aplikací anorganických koagulantů.

Doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D. (Univerzita Pardubice), Ing. Petr Lacina, Ph.D. (Geotest, a.s., Brno)

 

Dvoumodulový vermireaktor

Dvoumodulový vermireaktor je zařízení sloužící k přeměně biologicky rozložitelného obpadu na kvalitní, organické hnojivo pomocí žížal rodu Eisenia.
Podstato tohoto technického řešení spočívá v tom, že je dvoumodulový vermireaktror složen ze dvou nádob – modulů, naprosto identických a je řešen mobilním způsobem. Moduly mohou být ve dvou pracovních uspořádáních – v rozpojené poloze, kdy je každý modul samostatně používán – jeden je naplňován a následně zde probíhá proces předkompostování bez přítomnosti žížal a v druhém modulu probíhá vermikompostovací proces nebo v poloze pevného spojení. To v případě, že je nutné přemístit žížaly z jednoho modulu, kde jsou suroviny předkompostovány. Spojení obou modulů je provedeno pomocí sponkového systému vedle sebe na dobu nezbytně nutnou, po kterou se žížaly instinktivně přesunují přes vystředěné děrované stěny mezi jednotlivými moduly za potravou potřebnou pro jejich existenci. Z důvodu zajištění optimálního prostředí pro žížaly je ve vermireaktoru nezbytné monitorovat průběh kompostovacího procestu s možností jeho zpětnovazebného řízení.

Ing. et Ing. Markéta Drešlová, ČZU v Praze

 

Problematika zanášení membrán a scalingu při zpracování skládkových výluhů membránovými technologiemi

Průsakové vody ze skládek komunálních odpadů jsou velmi složitý systém, který obsahuje různé látky v závislosti na stáří skládky, sezónních klimatických podmínkách a typu odpadu. V důsledku toho jsou skládkové výluhy toxické a nebezpečné pro životní prostředí. Jejich zpracování je komplikované a vždy vyžaduje kombinaci několika separačních metod. Tato práce se zabývá zanášením membrán a tvorbu úsad (scalingem) při zpracování skládkového výluhu pomocí elektrodialýzy a reverzní osmózy. Pro experimenty byla použita reálná voda z komunální skládky Svébořice. Pro modelování a vyhodnocení saturačních indexů byly použity komerční programy ROSA (Dow Filmtec) a Design Systems (Toray). Výsledky jsou diskutovány s ohledem na realizovatelnost uvedených procesů a následných postupů čištění membrán.

Ing. Michal Kulhavý, Ing. Jiří Cakl, CSc., Univerzita Pardubice; Ing. Lukáš Václavík, Ing. Jiří Maršálek , Ph.D., MemBrain s.r.o.


Tuhé vedlejší produkty z porážky drůbeže jako zdroj hodnotných bílkovin

Maso-zpracující průmysl produkuje velké množství odpadů či vedlejších produktů, které mají jen velmi malé využití.
Příkladem takového typu odpadu mohou být drůbeží kůže, hlavy, vnitřnosti či běháky.
Výhodou je, že se jedná o materiály bohaté na bílkoviny, zejména kolagen, který lze získat během série kroků, jako je rozmělnění, odtučnění, odstranění pigmentů a ve vodě rozpustných bílkovin.
Surovinu s vysokým obsahem kolagenu je poté možné využít např. v potravinářském průmyslu.

Ing. Petr Mrázek, doc. Ing. Pavel Mokrejš, Ph.D., Ing. Robert Gál, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

Elektrárenský popílek jako nový sorbent pro snižování emisí CO2

Mezinárodní projekt Innovative management of COAL BY-PROducts je zaměřen na využití elektrárenského popílku při odstraňování CO2 ze spalin. Vzorková základna je průběžně doplňována popílky od členů řešitelského týmu. Vzorky pocházely z práškových (PK) a fluidních kotlů (FK). Testoval se nízko i vysokoteplotní záchyt CO2. Z provedených analýz bylo zjištěno, že popílek z PK dosahuje nízkých sorpčních vlastností. Popílek z FK poskytuje vyšší hodnoty záchytu CO2, proto se výzkum zaměřil tímto směrem.

Ing. Barbora Miklová, Ing. Marek Staf, Ph.D., Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc., VŠCHT Praha

 

Energetic and environmental evaluation of two black liquor processing technologies

Black liquor (BL) combustion represents a traditional technology implemented in pulp and papermaking. Alternative ones include BL gasification among others. Material and energy balances for combustion and gasification technology were set up to compare their performance. The resulting incremental simple payback period of the internal gasification and combined cycle (IGCC) is unfavorable since it exceeds 10 years. However the complex CO2 emissions evaluation favors the gasification technology.

Ing. Miroslav Variny, PhD., Bc. Michal Hruška, doc. Ing. Otto Mierka, CSc., STU v Bratislave

 

Environmental and energetic aspects of variable biomass quality fed to a steam boiler

Combusted biomass in steam boilers in paper mills stems mainly from internal sources but it also may be purchased from outer ones, resulting in its variable quality. Available process data from an industrial application were processed yielding simple biomass LHV calculation estimation to help the online M&T purposes. We also paid attention to varying flue gas SOx content that strongly influences the risk of low temperature corrosion that has been confirmed by inspection during boiler overhaul.

Ing. Miroslav Variny, PhD., doc. Ing. Otto Mierka, CSc., STU v Bratislave

 

Příprava impregnovaných sorpčních materiálů pro záchyt CO2

Jedním ze způsobů záchytu oxidu uhličitého v technologii CCS (Carbon Capture and Storage) je jeho záchyt na adsorpčním materiálu. Cílem práce je příprava vhodného sorpčního materiálu, který bude využit pro nízkoteplotní sorpci oxidu uhličitého. V první řadě bylo vytipováno několik možných druhů sorpčních materiálů, které by bylo možné použít pro sorpci oxidu uhličitého a jeho následnou impregnaci vhodným impregnačním činidlem. Dále bylo vybráno několik různých impregnačních činidel a postupů impregnace adsorpčního materiálu. Následně byly zjišťovány vlastnosti materiálů a jejich sorpční kapacity pro jednotlivé koncentrace oxidu uhličitého z modelové směsi plynu. Během měření sorpčních kapacit byly testovány i různé způsoby regenerace materiálu.

Ing. Veronika Vrbová, Ph.D., Jan Vysloužil, doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc., VŠCHT v Praze

 

Teplárenská struska a její využití jako náhrada drobného kameniva

Teplárenská struska je materiál ze skupiny vedlejších energetických produktů (VEP), který má potenciál využitelnosti při výrobě stavebních hmot. Nejvhodnější je využití tohoto materiálu jako částečná náhrada kameniva frakce 0-4 při výrobě betonu. Cílem výrobce betonového prefabrikovaného zboží je využít teplárenskou strusku (uloženou na haldě v blízkosti výrobního závodu) do několika typů výrobků z jeho běžného výrobního sortimentu. Příspěvek obsahuje shrnutí dílčích výsledků testování uskutečněných při řešení výzkumného projektu v roce 2017. Příspěvek tak navazuje na článek "Využití teplárenské strusky pro výrobu betonového zboží" uveřejněný ve sborníku konference Odpadové fórum 2017.

Ing. Ivana Chromková , Ing. René Čechmánek, Lubomír Zavřel, Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s.; Ing. Jindřich Sedlák, Ing. Michal Ševčík, Prefa Brno a.s.

 

Příprava a charakterizace materiálů: Polyvinylpyrrolidon/syntetický zeolit/lignin

Cílem této studie je příprava a charakterizace „eco-friendly“ materiálu na bázi polyvinylpyrrolidonu (PVP). Tento materiál obsahuje také syntetický zeolit a lignin. Syntetické zeolity jsou připravovány z odpadních kaolinů a lignin spadá mezi obnovitelné zdroje. Současně se tak docílí využití odpadních látek a nahradí se podíl obtížně rozložitelného PVP v materiálu přírodním zdrojem. Další část výzkumu se věnuje popisu vlastností těchto fólií a jejich potenciální biologické odbouratelnosti.

Ing. Ludmila Vaňharová, Ing. Markéta Julinová, Ph.D., Ing. Jan Kattauer, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

Stanovení mechanických vlastností směsných fólií na bázi PVA/zeolit a plniv získaných z odpadních zdrojů

V rámci výzkumu byly připraveny směsné fólie pro aplikace v zemědělství na bázi PVA/zeolit a odpadních surovin. Pro přípravu byl použit keratinový hydrolyzát získaný z odpadního kuřecího peří a biomasa aktivovaného kalu z městské ČOV. Připravené materiály byly podrobeny mechanickým zkouškám. Posuzován byl také vliv UV záření. Z výsledků vyplývá, že připravené filmy měly srovnatelné vlastnosti s čistým PVA, nicméně působením UV záření došlo ke snížení tažnosti.

Ing. Martin Jurča, Ing. Markéta Julinová, Ph.D., doc. Ing. Pavel Mokrejš, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně; dr. Vincent Verney, Univerzita SIGMA CLERMONT, Francie

 

Změna vlastností biodegradabilního polymeru kyseliny polymléčné  po přídavku kyseliny orotové

Kyselina polymléčná (PLA) je nadějná alternativa k dnešním běžně používaným polymerním materiálům. Její schopnost biodegradace je sice výjimečná, ale nemá dobré mechanické vlastnosti. Proto cílem práce bylo připravit série směsí PLA s kyselinou orotovou a zjistit, do jaké míry jsou vlastnosti především krystalinita ovlivněny. V tomto případě byly připraveny směsi o koncentraci 0.1%, 0.3% a 0.5% a byly sledovány tepelné vlastnosti materiálu metodou diferenční skenovací kalorimetrie.  Ze získaných hodnot byla odvozena krystalinita materiálů a tento jev diskutován.

Ing. Jan Salač, prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.,  Ing. Petr Stloukal, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně; Dr. Vincent Verney, SIGMA - Clermont, Francie

 

Možnosti zvýšení účinnosti záchytu SO2 v rozprašovacím absorbéru

Článek prezentuje výsledky experimentálního ověření možnosti zvýšení účinnosti technologie polosuché vápenné absorpce SO2 pro uhelný kotel. Cílem bylo stanovit korelační křivky závislosti účinnosti záchytu SO2 poměru Ca/S a různé teplotní diference od rosného bodu v absorbéru. Cílové koncentrace SO2 byly 500 a 200 mg/Nm3 ze stávajících 1350 mg/Nm3. Zásadní vliv má změna míry nasycení spalin v absorbéru zejména v oblastech Ca/S = 0,5 ÷ 3, kdy lze úpravou nasycení zvýšit záchyt SO2 o 10 – 15 %.

doc. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc., ČVUT v Praze

 

Mezinárodní výzkum použití popílků k sorpci CO2 ze spalin

Příspěvek přináší základní informace o aktuálně probíhajícím mezinárodním projektu, řešícím užití elektrárenských popílků k omezení emisí oxidu uhličitého. Konsorcium řešitelů zahrnuje vědecké organizace z Řecka, ČR, SRN a Polska. Z těchto zemí pochází i vzorková základna. Experimenty s cílem stanovit sorpční vlastnosti za různých podmínek (t, p, složení spalin aj.) jsou rozděleny mezi participující pracoviště. Projekt je podpořen grantem z prostředků Research Fund for Coal and Steel č. 754060.

Ing. Marek Staf, Ph.D., Ing. Barbora Miklová, VŠCHT Praha

 

Výzkum užití elektrárenských popílků k záchytu emisí CO2

Poster přináší základní informace o aktuálně probíhajícím mezinárodním projektu, řešícím užití elektrárenských popílků k omezení emisí oxidu uhličitého. Konsorcium řešitelů zahrnuje vědecké organizace z Řecka, ČR, SRN a Polska. Z těchto zemí pochází i vzorková základna. Experimenty s cílem stanovit sorpční vlastnosti za různých podmínek (t, p, složení spalin aj.) jsou rozděleny mezi participující pracoviště. Projekt je podpořen grantem z prostředků Research Fund for Coal and Steel č. 754060.

Ing. Marek Staf, Ph.D., Doc., Ing. Karel Ciahotný, CSc., Ing. Viktor Tekáč, Ph.D., Ing. Barbora Miklová, Ing. Veronika Vrbová, Ph.D., Ing. Karolina Friessová, Ph.D., Ing. Pavel Machač, CSc., Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D., Ing. Simona Randáková, David Černohorský, Ing. Lenka Jílková, VŠCHT Praha

 

EKO cyklus – energetické využití bioodpadů

Česká republika produkuje každoročně více jak milión tun bioodpadu. Bohužel jen nepatrná část se dále smysluplně využívá. Bioodpad může být vnímán jako problém, ale my v něm, díky technologiím 21. století, vidíme obrovskou příležitost. V přednášce se posluchači seznámí s možnostmi energetického využití bioodpadů s využitím membránové separace plynů. Tato technologie dokáže přeměnit bioplyn na biometan tzv. bioCNG. Jedná se o ekologický a ekonomický model zpracování bioodpadu obyvatel měst a obcí k výrobě zelené pohonné hmoty.

Ing. Martin Vrtiška, MEGA

 

Energetické úspory na ČOV do 2000 EO

V rámci vědeckovýzkumného projektu "Modulární čistírna odpadních vod pro obce s využitím vlastního energetického potenciálu k minimalizaci provozních nákladů" byl proveden screening spotřebičů na těchto čistírnách. Na vybrané ČOV (1600 EO) byl proveden detailní monitoring provozu a identifikovány možné scénáře energetických úspor. Tyto výsledky budou prezentovány v rámci přednášky.

Ing. Marek Holba, Ph.D., Ing. Jana Matysíková, ASIO, spol. s r.o.; Ing. Lukáš Radil, VUT Brno

 

Separace oxidu uhličitého po zplyňování paliva metodou vysokoteplotní sorpce

Ve spolupráci ÚJV, a. s. a VŠCHT Praha byla navržena a sestavena smyčka pro testování vysokoteplotní sorpce CO2 z modelové směsi plynů s podílem 40 % obj. CO2 a 60 % obj. N2. Tato plynná směs simulovala podíl CO2 v plynu vznikajícím po zplyňování hnědého uhlí. Testování probíhalo na vápenci z vápenky Čertovy schody, který byl kalcinován při teplotě nad 850 °C na CaO. Na CaO následně probíhala sorpce CO2 z modelové směsi plynů při teplotě do 650 °C a absolutním tlaku do 2,5 MPa za vzniku uhličitanu vápenatého.

Ing. Jana Smutná, Ph.D., Ing. Jiří Štefanica, ÚJV Řež, a. s.

 

Spoluspalování tuhého alternativního paliva jako způsob snižování emisí oxidu siřičitého

Tato práce se zabývá problematikou spoluspalování uhlí s tuhým alternativním palivem pocházejícím z odpadu za účelem snížení emisí oxidu siřičitého. Pro kotle o tepelném příkonu 5 až 50 MW spalující uhlí dochází od 1.1.2018 ke značnému snížení emisního limitu SO2 na 1 500 mg/m3. Hlavním přínosem této práce je prezentace výsledků z dlouhodobých experimentů spoluspalování provedených na skutečném průmyslovém kotli při reálných provozních podmínkách.

Ing. Pavel SKOPEC, prof. Ing. František HRDLIČKA, CSc.; Ing. Jitka JENÍKOVÁ, ČVUT v Praze
 

Rozklad VOC za pomoci nízkoteplotního plazmového výboje

Nízkoteplotní plazma generovaná klouzavým obloukem byla zkoušena jako potenciální technologie pro likvidaci kapalných organických odpadů. Jako zástupce org. odpadů byla použita běžná rozpouštědla jako toluen apod. Technologie nízkoteplotní plazmy byla provozována při atmosférickém tlaku jak v kyslíkové, tak i inertní atmosféře (v argonu). Právě volba provozních podmínek má výrazný vliv na složení výstupního proudu.

Ing. Pavel Leštinský, Ph.D., Ing. Barbora Grycová, Ph.D., IET, VŠB-TU Ostrava; Ing. Adrian Pryszcz, IET, VŠB-TU Ostrava

 

Alternativní maloobjemové substráty pro bioplynové stanice

Příspěvek uvádí výsledky testů diskontinuální produkce bioplynu a methanu maloobjemových substrátů vhodných pro zvýšení efektivity bioplynových stanic. Testovány byly substráty Biomasa PNC, Mycelium PNC, kvasinky Sacharomyces, dva vzorky kukuřičného sirupu, kukuřičný olej a enzymatický přípravek Ligno, dodané slovenskou firmou CONFORMITY s.r.o. Sliač. Ověřeny byly také produkce bioplynu a methanu z dřevního kalu z výroby buničiny v podniku Biocel Paskov, a.s. Produkce methanu dosahovaly 0,198 až 0,700 m3 z kilogramu celkové sušiny, což odpovídalo výtěžku 45 až 99 %.

Ing. Kateřina Chamrádová, Ph.D., Ing. Jiří Rusín, Ph.D., Ing. Kateřina Chamrádová, Ph.D., VŠB-TUO, Institut environmentálních technologií

 

Aplikace technologie MSO pro přepracování radioaktivních odpadů

Technologie oxidačního spalování v roztavené soli (MSO) byla ověřena pro využití při zneškodňování radioaktivně kontaminovaných iontoměničů. Porovnání jednostupňové a dvoustupňové technologie MSO, zhodnocení vlivu změn rozměrů zařízení na probíhající pochody a potenciální využití této technologie.

Ing. Jaroslav Stoklasa, Ph.D., Ing. Jan Hadrava, Ing. Vojtěch Galek, Centrum výzkumu Řež, s. r. o.

 

Characterization of degradation products of gamma irradiated resins and their influence on microorganisms

Charakterizace rozkladných produktů gama ozářených pryskyřic a jejich vliv na mikroorganismy. Vysycené organické iontoměniče jsou středně aktivním odpadem (ILW) z jaderných elektráren, které budou po solidifikaci uloženy v geologickém úložišti. Vlivem záření probíhá rozkladný proces pryskyřic a zde se sleduje vliv mikroorganismů na vzniklé rozkladné produkty.

P. Polívka, T. Černoušek, H. Kovářová, P. Hrabák, T. Sázavská, J. Steinová, R. Shrestha, A. Ševců, Centrum výzkumu Řež

 

Čištění plynných produktů spalování metodou vodní kondenzující membrány

Jedním z hlavních zdrojů průmyslových emisí je technologie spalování. Vedle pevných odpadů vzniká při těchto procesech řada sloučenin, které ze systému odchází v plynném stavu. V současnosti existují pro čištění odpadních plynů různé metody, které umožňují, aby spaliny vypouštěné do ovzduší plně vyhovovaly normám na emisní čistotu. Již nyní však tyto technologie často dosahují maximálních limitů svých separačních schopností a je tedy zřejmé, že po zpřísnění emisních limitů nařízené Evropskou komisí od roku 2021 nebudou schopny novým emisním normám vyhovovat. Snahou této práce je zařadit za stávající technologii metodu vodní kondenzující membrány, která byla vyvinuta na ÚCHP AV ČR, v.v.i. a posléze i patentována. Technologie využívá různé rozpustnosti plynů ve vodě a tzv. rozpustnostně difuzního modelu. Přirozeně obsažená vlhkost ve spalinách je plynnými produkty spalin unášena na polyamidovou vrstvu reverzně-osmotické membrány, která je chlazena pod rosný bod nástřiku a tam tudíž zkondenzuje. Tato polyamidová cca 1 mm tenká horní vrstva po styku s vodou zbotná a díky tomu je schopna udržet optimální množství vody pro selektivní separaci plynných složek, zatímco mikroporézní polyesterová a polysulfonová vrstva sloužící jako podložka je vodou sice nasycena, ale nemá schopnost zádrže. Díky nízkému tlaku pod membránou a unášení vodní páry s permeanty nosným plynem je selektivní vrstva stále obnovována. Pro využití této metody byla vyvinuta unikátní aparatura na dělení plynných produktů spalování. Navržená aparatura tvoří systém unikátních jednotek s možností variability celých částí a slouží tak k dokonalé simulaci procesu separace polutantů na membráně v reálném prostředí.

Ing. Andrea Žitková, Ing. Jiří Vejražka, Ph.D., Ing. Pavel Izák, Ph.D, DSc., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

 

 

APROCHEM

 

Meteorologické extrémy, zdroje bezpečnostního rizika

Současné podnebí je stále dynamičtější, což se projevuje častějšími výskyty meteorologických extrémů s rostoucí intenzitou. Těmito projevy podnebí se zvyšuje bezpečnostní rizko.  Podrobné rozpracování nebezpečí krizových situací, jejich příčina a postupy řešení jsou rozpracovány v typových plánech. Zde jsou též uvedena opatření pro jednotlivé úrovně státní správy a samosprávy.

RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.; Doc. Ing. Bc. Hana Středová, Ph.D.; Ing. Tomáš Středa, Ph.D.

 

18 let analýzy rizik pro účely zákonů o prevenci závažných havárií

Analýza rizik pro účely zákonů o prevenci závažných havárií se zpracovává již 18 let a prodělala určitý vývoj. Vzhledem ke kritice výkonu posuzování této části bezpečnostní dokumentace, které je prováděno Odborným pracovištěm pro prevenci závažných havárií ve VÚBP. v.v.i., je třeba uvést fakta k této záležitosti za účelem uvědomění si situace v prevenci závažných havárií během let 1999 až 2017. Přednáška bude obsahovat informace a stanoviska k těmto záležitostem: (1) Vývoj a etapy v analýze rizik během sledovaného období; (2) Metodická podpora; (3) Kritika výkonu posuzování; (4) Některé zájmové pasáže z legislativy; (5) Kvalita informací pro bezpečnostní dokumentaci; (6) Úroveň zpracování jednotlivých položek současného Posouzení rizik; (7) Subjektivní pohled do budoucnosti prevence závažných havárií.

Ing. Vilém Sluka, VÚBP, v.v.i.

 

Umíme v územním plánování prevenci závažných havárií?

Obvykle ze sdělovacích prostředků se dozvídáme informaci, že tu či onde z nějakého zařízení v objektu zařazeného (nebo nezařazeného) do příslušné skupiny podle zákona o prevenci závažných havárií, do životního prostředí unikla nějaká více nebo méně nebezpečná chemická látka. Zároveň se pak dovídáme také o vzniklém odporu obyvatelstva proti provozování takovýchto zvláště nebezpečných provozů v blízkosti občanské zástavby.
Provedli jsme však již v rámci územního plánování všechny dostupné kroky k tomu, aby průmysl i obyvatelstvo dokázalo vedle sebe žít bez osočování ze vzájemného ohrožování?

Ing. Štefan Győrög, Krajský úřad Jihočeského kraje

 

Vývoj legislativy prevence havárií a její dopady v praxi

V přednášce bude zmapován vývoj legislativy od r. 1999 do současné podoby v zákonu č. 224/2015 Sb. a prováděcích vyhláškách. V souvislosti s tím bude poukázáno na praktické aplikace, včetně způsobu kontroly provozovatele.

Bc. Miroslav Dítě, TLP, spol. s r. o.

 

Nanočástice v pigmentu titanově běloby a metody měření

Potencionální  rizika  nanočástic na lidské zdraví jsou velmi diskutovaným problémem, proto byla práce zaměřena na získání informací o parametrech pracovního ovzduší na vytipovaném pracovišti výrobny titanové běloby s cílem prokázat přítomnost nanočástic. Byla stanovena  početní koncentrace a distribuce částic, měrný povrch alveolární a tracheobronchiální frakce,  hmotnostní koncentrace titanu. Výsledky měření prokázaly přítomnost oxidu titaničitého  v ovzduší ve formě aglomerátů složených převážně z primárních částic o velikosti 60 až 150 nm lišících se velikostí a počtem.

Mgr. Elena Rozsypalová, MUDr. Lenka Pešáková, Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci; Karel Lach, Ing. Eduard Ježo, Ing. Vladimír Mička - Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

 

Využití kombinace programů Google Earth Pro a Effects pro kvantitativní analýzu rizika chemických procesů

Aby bylo možno kvantifikovat riziko, je nezbytné převést fyzikální projevy havárie (požár, výbuch, toxický rozptyl) na informaci jaký následek mají tyto jevy na lidi, (majetek a životní prostředí). Toto bývá nazýváno jako dopad události a lze to vyjádřit mnoha způsoby. Effects je navržen tak, aby byla snadno použitelný a využitelný záchranáři ve velmi náročných situacích. Když Effects ukončí výpočet, uživatelé si mohou vybrat různá zobrazení z palety grafických výstupů, z nichž každý se nechá vytisknout s mapovými softwarovými produkty (nebo GIS). EPA a NOAA požívají kombinaci Marplot a Aloha. TNO používá Effects a Google Earth Pro. Autoři článku využili a prezentují výsledky odhadů (ocenění) následků scénářů havárií pomocí programů Google Earth Pro a Effects. Chceme poukázat na možnost využití zakreslení výpočtů následků scénářů havárií těmito  programy. Tento přístup bere v úvahu rozdíly mezi požadavky USA a EU. I přes určitá omezení, je mnohem jednodušší při použití.

Ing. Jan Skřínský, Ph.D., OPPZH, VÚBP, v.v.i.; Ing. Pavel Švec, Ph.D., VŠB-TU Ostrava; RNDr. Mária Skřínská, Ph.D., VÚBP, v.v.i.

 

Výpočet teploty vzplanutí multikomponentních směsí alternativních paliv

Vodné roztoky alkoholů jsou velmi zajímavé pro širokou škálu technologických aplikací. Hlavní výsledky příspěvku jsou odvozené hodnoty bodu vzplanutí a ověření modelu porovnáním předpokládané hodnoty s experimentálními údaji pro vybrané studované směsi. Výsledky vyhodnocení lze aplikovat při preventivních opatřeních proti požáru a výbuchu a vývoji bezpečnějších chemických procesů obsahující binární částečně mísitelné směsi vodných roztoků alkoholů.
RNDr. Mária Skřínská, Ph.D., Ing. Lenka Frišhansová, Ing. Veronika Mikošková, ,Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

 

PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE

 

Využití recyklovaného betonu při výrobě nových stavebních materiálů

Poslední dobou je vyvíjen tlak na omezení skládkování odpadů. Hledají se řešení, jak produkci odpadu zmírnit nebo jak jej znovu využít. Tento trend postihuje i stavebnictví, které je značným producentem inertních odpadů především z demolic betonových konstrukcí. Recyklace této suroviny je limitována kvůli svým heterogenním vlastnostem. Vyššího aplikačního potenciálu ovšem dosahuje jemně mletý beton. Může být využit jako plnivo či dokonce jako částečná náhrada hydraulického pojiva při výrobě nových stavebních materiálů. Tato práce shrnuje možnosti jeho využití a dokazuje, že aplikace betonového recyklátu přináší řadu nejen ekologických, ale i ekonomických a technických benefitů.

Ing. Jan Trejbal, Katedra mechaniky, Ing. Zdeněk Prošek, Ing. Pavel Tesárek, Ph.D., Ing. Jan Valentin, Ph.D., ČVUT v Praze

 

Ověření možnosti zpracování rašeliny pomocí termické depolymerizace

Firma ENRESS s.r.o ve svých laboratořích v Dubenci u Příbrami a v Havlíčkově Brodě provedla na konci minulého roku testovací kampaň pro čínského zákazníka z běloruskou rašelinou na maximální výtěžnost oleje s termické depolymerizace. Praktické testy ukázaly , že termická depolymerizace je vhodná k získání kvalitního biooleje pro koncového zákazníka.

Ing.Libor Baraňák Ph.D., ENRESS s.r.o Praha

 

Nové možnosti surovinového využití vedlejších energetických produktů

Příspěvek bude zaměřen na dosud málo prozkoumanou možnost využití popílků a strusek jako zdroje strategických prvků. Popílky a strusky z některých specifických lokalit na území ČR se vyznačují relativně vysokými obsahy některých hodnotných kovů a v budoucnosti tak mohou představovat strategickou surovinu.

Doc. Dr. Ing. Martin Kubal, VŠCHT v Praze

 

Využití odpadu z mramorového průmyslu jako částečné náhrady za cement

Článek se zaměřuje na problematiku recyklace odpadu z průmyslu na těžbu a zpracovaní vápencového mramoru. Jedná se o použití vápencové moučky, která vznikla pomletí vápencového kalu a odprašků, jako částečné náhrady za Portlandský cement. Přímo je řešen efekt odpadní mikromleté vápencové moučky na průběh hydratace Portlandského cementu a celkový vliv vápencové moučky v mikrostruktuře výsledného cementového kompozitu. V průběhu experimentu byly použity metody, jako je kalorimetrie pro zjištění vývinu hydratačního tepla a tím i zjištění vlivu v průběhu hydratace a elektronová mikroskopie s prvkovou analýzou pro určení výsledného produktu. Výsledky jsou porovnávány s referenčním vzorkem složeným z Porlandského cementu.

Zdeněk Prošek, Jan Trejbal, Pavel Tesárek, ČVUT v Praze