Více času na podstatné

PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE

Aktuální otázky oběhového hospodářství se zaměřením na plasty

 

Evropská komise (EK) přijala v roce 2015 Akční plán EU pro oběhové hospodářství. Na Akční plán postupně navazují další materiály, mezi které patří Strategie pro plasty. Ta byla s dalšími třemi dokumenty zveřejněna 16. ledna 2018. V příloze ke Strategii pro plasty jsou uvedena budoucí opatření k provádění Strategie na úrovni EU a jednotlivých členských zemí. EK se v Akčním plánu zavázala připravit a předložit jednoduchý rámec pro vyhodnocování a sledování přechodu k oběhovému hospodářství/cirkulární ekonomice. Příprava České republiky na přechod k oběhovému hospodářství je na národní úrovni za oblast surovin řešena zejména v Politice druhotných surovin ČR, která je samostatnou části Surovinové politiky ČR.

 

Klíčová slova: Strategie pro plasty, rámec pro sledování oběhového hospodářství, Politika druhotných surovin ČR, Akční plán implementace Politiky druhotných surovin ČR, OP PIK, osvěta a vzdělávání, soutěž MPO.

 

Ing. Pavlína Kulhánková, Ministerstvo průmyslu a obchodu

308
Nové možnosti surovinového využití vedlejších energetických produktů

Příspěvek bude zaměřen na dosud málo prozkoumanou možnost využití popílků a strusek jako zdroje strategických prvků. Popílky a strusky z některých specifických lokalit na území ČR se vyznačují relativně vysokými obsahy některých hodnotných kovů a v budoucnosti tak mohou představovat strategickou surovinu.

Doc. Dr. Ing. Martin Kubal, Vysoká škola chemicko technologická v Praze
304
Oběhové hospodářství v praxi

V současné době došlo k naplnění veškerých předpokladů a okrajových podmínek pro plnou integraci oběhového hospodářství do každodenní praxe. Koncepce oběhového hospodářství vychází ze zkušeností v oblasti ochrany životního prostředí dosažených za posledních 50 let. Lze předpokládat, že integrace do každodenního života každého z nás nezávisle na sociálních podmínkách, a rovněž tak i do podnikatelského prostředí, bude velmi rychlá. Zřejmě již do roku 2030 zasáhne koncepce oběhového hospodářství určitým způsobem celou populaci, zásadní vliv pak bude mít na cca 30 % z celkového počtu obyvatel země.

Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D., SUEZ Využití zdrojů a.s.
301
Ověření možnosti zpracování rašeliny pomocí termické depolymerizace
Firma ENRESS s.r.o ve svých laboratořích v Dubenci u Příbrami a v Havlíčkově Brodě provedla na konci minulého roku testovací kampaň pro čínského zákazníka z běloruskou rašelinou na maximální výtěžnost oleje s termické depolymerizace. Praktické testy ukázaly , že termická depolymerizace je vhodná k získání kvalitního biooleje pro koncového zákazníka.

Ing.Libor Baraňák Ph.D., ENRESS s.r.o Praha
303
Recyklovatelnost stavebních materiálů a možnosti jejich využití ve stavebnictví
Příspěvek bude zaměřen na recyklovatelnost stavebních materiálů a stavebních a demoličních odpadů a možnosti jejich dalšího využití především jako náhrady primárních zdrojů ve stavebnictví. Budou prezentovány jak výsledky dosud publikovaných výzkumů v této oblasti, tak i možnosti využití recyklovaných materiálů, které již byly přeneseny do praxe.

Ing. Tereza Pavlů, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
307
VYUŽITÍ KALŮ Z PRANÍ VÁPENCE PRO HYDRAULICKÁ POJIVA
Surovina těžená v lomu Vápenky Vitošov s.r.o obsahuje vysokoprocentní vápenec s hlinitými příměsemi. Těchto nečistot se vápenec zbavuje praním vodou. Použitá prací voda s kalem se vypouští do odkaliště, kde kal sedimentuje. Usazený kal se dosud nijak nevyužívá a jeho objem v odkališti neustále roste. Vápenka Vitošov s.r.o. ve spolupráci s Výzkumným ústavem stavebních hmot,a.s. řešila v rámci projektu TAČR možnosti využití kalu jako sekundární suroviny. Projekt byl zaměřen zejména na aplikaci kalu pro výrobu hydraulicky aktivní maltoviny. Bylo provedeno rozsáhlé vzorkování odkaliště, po analýzách získaných vzorků byly provedeny laboratorní zkoušky přípravy maltoviny a optimalizované receptury byly úspěšně ověřeny poloprovozními zkouškami v rotační a šachtové peci.

Iva Doležalová, Viktor Vašíček, Radovan Nečas, Theodor Staněk, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.
306
Využití odpadu z mramorového průmyslu jako částečné náhrady za cement
Článek se zaměřuje na problematiku recyklace odpadu z průmyslu na těžbu a zpracovaní vápencového mramoru. Jedná se o použití vápencové moučky, která vznikla pomletí vápencového kalu a odprašků, jako částečné náhrady za Portlandský cement. Přímo je řešen efekt odpadní mikromleté vápencové moučky na průběh hydratace Portlandského cementu a celkový vliv vápencové moučky v mikrostruktuře výsledného cementového kompozitu. V průběhu experimentu byly použity metody, jako je kalorimetrie pro zjištění vývinu hydratačního tepla a tím i zjištění vlivu v průběhu hydratace a elektronová mikroskopie s prvkovou analýzou pro určení výsledného produktu. Výsledky jsou porovnávány s referenčním vzorkem složeným z Porlandského cementu.

Zdeněk Prošek, Jan Trejbal, Pavel Tesárek, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
305
Využití recyklovaného betonu při výrobě nových stavebních materiálů
Poslední dobou je vyvíjen tlak na omezení skládkování odpadů. Hledají se řešení, jak produkci odpadu zmírnit nebo jak jej znovu využít. Tento trend postihuje i stavebnictví, které je značným producentem inertních odpadů především z demolic betonových konstrukcí. Recyklace této suroviny je limitována kvůli svým heterogenním vlastnostem. Vyššího aplikačního potenciálu ovšem dosahuje jemně mletý beton. Může být využit jako plnivo či dokonce jako částečná náhrada hydraulického pojiva při výrobě nových stavebních materiálů. Tato práce shrnuje možnosti jeho využití a dokazuje, že aplikace betonového recyklátu přináší řadu nejen ekologických, ale i ekonomických a technických benefitů.

Ing. Jan Trejbal, Ing. Zdeněk Prošek, Ing. Pavel Tesárek, Ph.D., Katedra mechaniky; Ing. Jan Valentin, Ph.D., Katedra silničních staveb, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
302
   
APROCHEM  
18 let analýzy rizik pro účely zákonů o prevenci závažných havárií
Analýza rizik pro účely zákonů o prevenci závažných havárií se zpracovává již 18 let a prodělala určitý vývoj. Vzhledem ke kritice výkonu posuzování této části bezpečnostní dokumentace, které je prováděno Odborným pracovištěm pro prevenci závažných havárií ve VÚBP. v.v.i., je třeba uvést fakta k této záležitosti za účelem uvědomění si situace v prevenci závažných havárií během let 1999 až 2017. Přednáška bude obsahovat informace a stanoviska k těmto záležitostem: (1) Vývoj a etapy v analýze rizik během sledovaného období; (2) Metodická podpora; (3) Kritika výkonu posuzování; (4) Některé zájmové pasáže z legislativy; (5) Kvalita informací pro bezpečnostní dokumentaci; (6) Úroveň zpracování jednotlivých položek současného Posouzení rizik; (7) Subjektivní pohled do budoucnosti prevence závažných havárií.

Ing. Vilém Sluka, VÚBP, v.v.i.
205
GENOTOXICKÁ RIZIKA PLYNOUCÍ Z OBSAHU TRIHALOGENMETHANŮ V PITNÉ VODĚ
Článek se zabývá hodnocením genotoxického rizika trihalogenmethanů, které vznikají interakcí dezinfekčních oxidačních agens s organickým mikroznečištěním přítomným v pitné vodě a které jsou dle klasifikace WHO i US EPA pravděpodobnými karcinomy ohrožujícími zdraví obyvatelstva. Odběr vzorků pitné vody na vybraných místech brněnského regionu proběhl v souladu se standardními operačními postupy. Koncentrace trihalogenmethanů byla stanovena plynovou chromatografií v kombinaci s hmotnostní spektrometrií. Genotoxická rizika byla kalkulována pro subpopulace batolat do jednoho roku, děti od jednoho do 18 let a dospělé jedince. Jako expoziční cesty byly zvažovány ingesce, inhalace a dermální kontakt. Navýšení maligních novotvarů bylo hodnoceno za předpokladu aditivního efektu posuzovaných derivátů a expozičních cest. Sumární hodnota celoživotního navýšení rizika rakoviny nad všeobecný průměr byla vyjádřena prostým součtem přes sledované subpopulace a paralelně jako vážený průměr zohledňující délku expozice zkoumaných věkových kategorií. 

Prof. Ing. František Božek, CSc, Ing. Jiří Konečný, Ph.D, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně; Ing. Michal Macko, Univerzita obrany v Brně; Prof. Ing. Ignác Hoza, CSc, důchodce
214
Kolik je podzemní vody v České republice
V rámci řešení projektu „Rebilance zásob podzemních vod“, jehož nositelem byla České geologická služba, došlo k přehodnocení zásob podzemních vod v 58 vybraných hydrogeologických rajonech, které svou rozlohou pokrývají přibližně jednu třetinu území České republiky.

S využitím moderních i klasických metod byly v příslušných hydrogeologických rajonech stanoveny přírodní zdroje podzemních vod s 50% a 80% zabezpečeností. Stanovení dlouhodobě využitelných zdrojů podzemních vod respektuje ochranu přírody a krajiny. Zároveň výstupy projektu obsahují podmínky, za jakých je možné podzemní vody v hodnocených hydrogeologických rajonech využívat s ohledem na trvale udržitelný rozvoj, resp. v souladu s rámcovou směrnicí EU pro vodu 2000/60/ES.

Mgr. Eva Kryštofová, Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., Česká geologická služba
209
Meteorologické extrémy, zdroje bezpečnostního rizika
Současné podnebí je stále dynamičtější, což se projevuje častějšími výskyty meteorologických extrémů s rostoucí intenzitou. Těmito projevy podnebí se zvyšuje bezpečnostní rizko.  Podrobné rozpracování nebezpečí krizových situací, jejich příčina a postupy řešení jsou rozpracovány v typových plánech. Zde jsou též uvedena opatření pro jednotlivé úrovně státní správy a samosprávy.

RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., Doc. Ing. Bc. Hana Středová, Ph.D., Ing. Tomáš Středa, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně
208
Nanočástice v pigmentu titanově běloby a metody měření
Potencionální  rizika  nanočástic na lidské zdraví jsou velmi diskutovaným problémem, proto byla práce zaměřena na získání informací o parametrech pracovního ovzduší na vytipovaném pracovišti výrobny titanové běloby s cílem prokázat přítomnost nanočástic. Byla stanovena  početní koncentrace a distribuce částic, měrný povrch alveolární a tracheobronchiální frakce,  hmotnostní koncentrace titanu. Výsledky měření prokázaly přítomnost oxidu titaničitého  v ovzduší ve formě aglomerátů složených převážně z primárních částic o velikosti 60 až 150 nm lišících se velikostí a počtem. 

Mgr. Elena Rozsypalová, MUDr. Lenka Pešáková, KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci; Ing. Karel Lach, Ing. Eduard Ježo, Ing. Vladimír Mička - Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
213
NÁVRH METODY HODNOCENÍ RIZIKA PLYNOUCÍHO ZE ZNEUŽITÍ CHEMICKÝCH ZBRANÍ
Rizika zneužití chemických, biologických jaderných a v poslední době obzvláště energetických materiálů a špinavých bomb teroristy permanentně vzrůstají. Je proto nezbytné, aby orgány veřejné správy a specificky armády disponovaly metodikou, která by umožnila průběžně monitorovat odpovídající rizika. V předloženém článku je navržen algoritmus vyhodnocení proliferačních rizik možného zneužití chemických zbraní teroristy, jenž může být využit rovněž armádami NATO při působení vojenských a nevojenských subjektů v zahraničí. V předloženém příspěvku je prezentován obecný postup aktuálního kvalitativního vyhodnocení rizik ohrožení chemickými zbraněmi, od něhož může být snadno derivován analogický algoritmus hodnocení proliferačních rizik ostatních zbraní hromadného ničení.

Prof. Ing. František Božek, CSc, Ing. Jiří Konečný, Ph.D, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně; Ing. Michal Macko, Univerzita obrany v Brně; Prof. Ing. Ignác Hoza, CSc, důchodce
215
Ochrana obyvatelstva ve vazbě na územní plánování a stavební řízení
Za uplynulé období se ochrana obyvatelstva postupně profiluje od striktního plánování a provádění opatření stanovených v Ženevských úmluvách v širokou, komplexní multirezortní disciplínu, která se stává uceleným souborem činností a úkolů odpovědných orgánů vedoucí k zabezpečení ochrany života, zdraví, majetku a životního prostředí, v souladu s platnými právními předpisy České republiky i mezinárodního humanitárního práva.
Jedním z hlavních úkolů ochrany obyvatelstva je definovat a legislativně zakotvit konkrétní úkoly ochrany obyvatelstva (důraz položit zejména na problematiku preventivních opatření, sebeochrany občanů, vazbu na územní plánování
a další úkoly ve vazbě na závěry analýzy hrozeb pro Českou republiku) a cestou metodických pokynů a technických norem nastavit detaily jejich technického zabezpečení a provedení. Zaměřit se na identifikaci nových úkolů a analyzovat potřebu zachování či redukce některých stávajících úkolů (např. využití stávajících prostředků individuální ochrany a stálých úkrytů).

pplk. Ing. Jiří Rosenkranz, MV-GŘ HZS ČR
203
Propojení chemické  a zdravotnické legislatívy v oblasti chemických hrozeb
V oblasti medicíny katastrof  a připravenosti na řešení mimořádných situací je v současné době možno využít celé řady legislativních opatření :  legislativa vyplývající z REACH, legislativa vyplývající ze SOVESA I,II,III a legislativa v oblasti veřejného zdraví ( „kritzový zákon“, zákon o specifických zdravotních službách, zákon o záchranné zdravotní službě, zákon o ochraně veřejného zdraví). Je velmi obtížné v praxi tato legislativní opatření propojit. Autor nastinuje možnosti modelování a predikce chemických akutních rizik s požadavky na plánování sil a prostředků  do oblasti managementu rizik.

MUDr. Michael Vít, PhD., Státní zdravotní ústav
212
Přeprava nebezpečných látek potrubím
Příspěvek popisuje plnění veřejné zakázky „Informační systém pro podporu posouzení rizika, územního plánování, organizace zásahu IZS a varování obyvatelstva v okolí produktovodů přepravujících nebezpečné látky“.

Bc. Miroslav Dítě, Ing. Zdeněk Teplý, Ing. Pavel Končel, RNDr. Miloš Urbánek, TLP, spol. s r.o.
210

Typové plány/ Rozbor vybraných mimořádných událostí/ Statistika HZS

Typové plány:

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030, přijatá usnesením vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 369, stanovila základní úkoly pro realizaci stanovených priorit ochrany obyvatelstva. Jedním ze základních úkolů uvedené koncepce je, zpracovat analýzu hrozeb pro ČR a její závěry promítnout do metodických a strategických materiálů v oblasti bezpečnosti. Analýza hrozeb pro ČR ve svém závěru konstatuje, že pro ČR je identifikováno celkem 72 typů nebezpečí, z toho 22 je označeno jako nebezpečí s nepřijatelným rizikem, jedná se tedy o nebezpečí, pro které lze odůvodněně očekávat vyhlášení krizového stavu. Pro tyto nebezpečí je nutno přijímat opatření vedoucí k eliminaci jejich rizik a v rámci systému krizového plánování vypracovat novou generaci typových plánu. Příspěvek se věnuje zpracovaným typovým plánům.

Statistika událostí HZS ČR:

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR zabezpečuje v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 písm. p) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů statistické sledování požárů a mimořádných událostí se zásahy jednotek požární ochrany. Příspěvek se věnuje statistice událostí v roce 2017.

Analýza vybraných mimořádných událostí z roku 2017:

Příspěvek se věnuje vybraným mimořádným událostem – požárům se škodou 10 mil. Kč a vyšší, a zároveň mimořádným událostem, které byly řešeny ve 3. a zvláštním stupni požárního poplachového plánu.

 

plk. Ing. Pavel Nepovím, GŘ HZS
202
Umíme v územním plánování prevenci závažných havárií?
Obvykle ze sdělovacích prostředků se dozvídáme informaci, že tu či onde z nějakého zařízení v objektu zařazeného (nebo nezařazeného) do příslušné skupiny podle zákona o prevenci závažných havárií, do životního prostředí unikla nějaká více nebo méně nebezpečná chemická látka. Zároveň se pak dovídáme také o vzniklém odporu obyvatelstva proti provozování takovýchto zvláště nebezpečných provozů v blízkosti občanské zástavby.
Provedli jsme však již v rámci územního plánování všechny dostupné kroky k tomu, aby průmysl i obyvatelstvo dokázalo vedle sebe žít bez osočování ze vzájemného ohrožování?

Ing. Štefan Győrög, Krajský úřad Jihočeského kraje
207
Výbuch zásobníku methylakrylátu
Příspěk pojednává o průběhu a příčinách výbuchu zásobníku methylakrylátu T-1201 A při opravě potrubního rozvodu za použití zdroje zapálení.

Ing. Josef Petr, Ph.D., Synthomer a.s.
211
Výpočet teploty vzplanutí multikomponentních směsí alternativních paliv
Vodné roztoky alkoholů jsou velmi zajímavé pro širokou škálu technologických aplikací. Hlavní výsledky příspěvku jsou odvozené hodnoty bodu vzplanutí a ověření modelu porovnáním předpokládané hodnoty s experimentálními údaji pro vybrané studované směsi. Výsledky vyhodnocení lze aplikovat při preventivních opatřeních proti požáru a výbuchu a vývoji bezpečnějších chemických procesů obsahující binární částečně mísitelné směsi vodných roztoků alkoholů.

RNDr. Mária Skřínská, Ph.D., Ing. Lenka Frišhansová, Ing. Veronika Mikošková, ,Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Praha
217
Využití kombinace programů Google Earth Pro a Effects pro kvantitativní analýzu rizika chemických procesů
Aby bylo možno kvantifikovat riziko, je nezbytné převést fyzikální projevy havárie (požár, výbuch, toxický rozptyl) na informaci jaký následek mají tyto jevy na lidi, (majetek a životní prostředí). Toto bývá nazýváno jako dopad události a lze to vyjádřit mnoha způsoby. Effects je navržen tak, aby byla snadno použitelný a využitelný záchranáři ve velmi náročných situacích. Když Effects ukončí výpočet, uživatelé si mohou vybrat různá zobrazení z palety grafických výstupů, z nichž každý se nechá vytisknout s mapovými softwarovými produkty (nebo GIS). EPA a NOAA požívají kombinaci Marplot a Aloha. TNO používá Effects a Google Earth Pro. Autoři článku využili a prezentují výsledky odhadů (ocenění) následků scénářů havárií pomocí programů Google Earth Pro a Effects. Chceme poukázat na možnost využití zakreslení výpočtů následků scénářů havárií těmito  programy. Tento přístup bere v úvahu rozdíly mezi požadavky USA a EU. I přes určitá omezení, je mnohem jednodušší při použití.

Ing. Jan Skřínský, Ph.D., RNDr. Mária Skřínská, Ph.D., OPPZH, VÚBP, v.v.i.; Ing. Pavel Švec, Ph.D. FS, VŠB-TU Ostrava
216
Vývoj legislativy prevence havárií a její dopady v praxi
V přednášce bude zmapován vývoj legislativy od r. 1999 do současné podoby v zákonu č. 224/2015 Sb. a prováděcích vyhláškách. V souvislosti s tím bude poukázáno na praktické aplikace, včetně způsobu kontroly provozovatele.

Bc. Miroslav Dítě, TLP, spol. s r. o.
206
   
ODPADOVÉ FÓRUM
Akční plán výběru lokality hlubinného úložiště v ČR
Koncepce nakládání s radioaktivními odpady (RAO) a vyhořelým jaderným palivem (VJP)předpokládá přímé uložení VJP v hlubinném úložišti (HÚ). Nejbližšími milníky v jeho přípravě je rok 2022, kdy by měly být vybrány dvě kandidátní lokality a následně z těchto v roce 2025 vybrána lokalita finální a záložní. V současné době je předběžně vytipováno 9 lokalit. Do konce roku 2018 SÚRAO předpokládá zúžit výběr na 4. Výběr lokality je realizován v etapách postupným zpřesňováním geologických parametrů lokality a tomu odpovídajícímu zpřesňování projektového řešení úložiště a bezpečnostních rozborů, prokazujících jeho bezpečnost v řádu stovek tisíc let. Lokality jsou hodnoceny rovněž z hlediska dopadů na životní prostředí a socioekonomických hledisek. Akční plán výběru lokality je metodika jaká data, jakými potupy a jakými nástroji bude posuzování lokalit probíhat.

RNDr. Jiří Slovák, Ing. Ilona Pospíšková, Správa úložišť radioaktivních odpadů
160
Alternatívne plnivá na báze priemyselných odpadov a ich materiálová aplikácia
Príspevok je zameraný na štúdium vlastností elastomérnych zmesí, v ktorých sú bežne používané plnivá (sadze, silika) nahradené alternatívnymi plnivami na báze dvoch druhov priemyselnýchodpadov z energetiky a sklárskej výroby.U pripravených polymérnych systémov boli študované reologické vlastnosti, vulkanizačné charakteristiky, ako aj tvrdosť a odrazová pružnosťvulkanizátov, ktoré sú dôležitými parametrami pri priemyselnej aplikácii.Výsledné vulkanizáty s obsahom alternatívnych plnív vykazujú zlepšenie vlastností, najmä nízky valivý odpor a vysokú odrazovú pružnosť, pri súčasnom zachovaní optimálnych hodnôt tvrdosti.Surovinová náhrada umožnila zjednodušenie zloženia elastomérnej zmesibez potreby aplikácie zmäkčovadiel, čo spolu s nízkou cenou použitého alternatívnych plnív na báze druhotných surovín môže priniesť výrazný ekonomický efekt v podobe zlacnenia výsledného produktu. Nezanedbateľný je aj ekologický aspekt materiálového zhodnotenia odpadných surovín z energetiky a sklárskej výroby ako náhrady klasických plnív.

Ing. Ivan Labaj, prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD., Ing. Juliana Vršková, prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD., Ing. Marcel Kohutiar, TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra materiálových technológií a environmentu
136
Alternativní maloobjemové substráty pro bioplynové stanice
Příspěvek uvádí výsledky testů diskontinuální produkce bioplynu a methanu maloobjemových substrátů vhodných pro zvýšení efektivity bioplynových stanic. Testovány byly substráty Biomasa PNC, Mycelium PNC, kvasinky Sacharomyces, dva vzorky kukuřičného sirupu, kukuřičný olej a enzymatický přípravek Ligno, dodané slovenskou firmou CONFORMITY s.r.o. Sliač. Ověřeny byly také produkce bioplynu a methanu z dřevního kalu z výroby buničiny v podniku Biocel Paskov, a.s. Produkce methanu dosahovaly 0,198 až 0,700 m3 z kilogramu celkové sušiny, což odpovídalo výtěžku 45 až 99 %.

Ing. Kateřina Chamrádová, Ph.D., Ing. Jiří Rusín, Ph.D., VŠB-TUO, Institut environmentálních technologií
124
Application of foam ceramic panels as photocatalytic filters
This contribution deals with the application of foam ceramics as photocatalytic filters. This material is prepared by the depositio n of ceramic slurry on polyurethane foam and after heat treatment material with open cell structure and high surface area is prepared. The subsequent deposition of nanocrystalline anatase results in the fabrication of a highly active photocatalytic filter applicable in air treatment systems.
The objective of this work is the comparison of photocatalytic activity of fabricated photocatalytic filters based on foam ceramics and ordinary planar ceramic material coated with same TiO2 material as foam ceramics.
Ing. Petr Mareček, Ph.D. , Ing. Boris Láník, Ing. Jiří Sedláček, LANIK s.r.o. Boskovice; Ing. Michal Baudys, Ph.D., prof. Dr. Ing. Josef Krýsa, Technopark Kralupy, VŠCHT Praha
161
Aplikace technologie MBR pro čištění průmyslových odpadních vod
ČOV s technologií MBR již dnes není cestou do neznáma. Celá řada realizací společnosti ENVI-PUR, s.r.o. jak v dodávce této technologie pro komunální čistírny odpadních vod tak také v průmyslovém měřítku je jejím nesporným důkazem.
V našem příspěvku bychom vám rádi představili některé z našich uskutečněných realizací. Jedná se o membránové čistírny pro pivovarnický, masný a strojírenský průmysl.

Ing. Simona Kubíčková, Ing. Daniel Vilím, ENVI-PUR,s.r.o.
102
Aplikace technologie MSO pro přepracování radioaktivních odpadů
Technologie oxidačního spalování v roztavené soli (MSO) byla ověřena pro využití při zneškodňování radioaktivně kontaminovaných iontoměničů. Porovnání jednostupňové a dvoustupňové technologie MSO, zhodnocení vlivu změn rozměrů zařízení na probíhající pochody a potenciální využití této technologie.

Ing. Jaroslav Stoklasa, Ph.D., Ing. Jan Hadrava, Ing. Vojtěch Galek, Centrum výzkumu Řež, s. r. o.
125
Bezpečnost hlubinného úložiště
Jedním z prioritních úkolů Správy úložišť je vybrat vhodnou lokalitu pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů, které nemohou být přijaty do provozovaných přípovrchových úložišť (vyhořelého jaderného paliva a dalších radioaktivních odpadů). Tento příspěvek shrnuje požadavky, indikátory vhodnosti a kritéria výběru lokalit pro umístění hlubinného úložiště, podle kterých budou v první fázi výběru lokalit hodnocení potenciální lokality, které byly vybrány již dříve na základě obecných kritérií na umístění jaderného zařízení. Vychází z podrobné analýzy doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii a obdobných dokumentů ze zemí, které hlubinné úložiště také připravují. Zahrnuje požadavky a kritéria týkající se proveditelnosti úložiště, dlouhodobé a provozní bezpečnosti, dopadů na životní prostředí a v neposlední řadě také přijatelnosti umístění úložiště v lokalitách pro obyvatele dotčených obcí. Před podrobnou geologickou charakterizací potenciálních lokalit, kdy nemohou být k dispozici všechny potřebné informace, data a argumenty pro prokázání dlouhodobé bezpečnosti, je třeba výběr lokalit provádět na základě charakteristik (indikátorů vhodnosti), které indikují, že vybrané lokality pro umístění hlubinného úložiště jsou bezpečnější než jiné lokality, umístění úložiště méně ovlivní životní prostředí či umístění úložiště bude méně náročné na technické provedení či náklady.

Ing. Iveta Kroulíková, Správa úložišť radioaktivních odpadů, SÚRAO
138
Biodegradabilní polymery
Plastový odpad je veřejností vnímán jako závažný problém. Novým pojmem široce medializovaným jsou takzvané mikroplasty. Biodegradabilní plasty se mohou podílet na řešení těchto problémů. Je ovšem dobře znát vlastnosti těchto materiálů možnosti jejich kombinace a jejich osud v životním prostředí za různých podmínek. Vývoj v této oblasti stále pokračuje v oblasti technologie i dostupnosti těchto materiálů.

prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D., Ing. Jan Salač, Ing. Jana Šerá, Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
101
Budoucnost výzkumné infrastruktury SUSEN
Prezentace laboratoří a výzkumných zařízení vybudovaných v rámci projektu SUSEN zejména s ohledem na likvidaci současných i budoucích RaO.

Ing. Jan Prehradný, Ph.D., Centrum výzkumu Řež s.r.o.
141
Čištění plynných produktů spalování metodou vodní kondenzující membrány
Jedním z hlavních zdrojů průmyslových emisí je technologie spalování. Vedle pevných odpadů vzniká při těchto procesech řada sloučenin, které ze systému odchází v plynném stavu. V současnosti existují pro čištění odpadních plynů různé metody, které umožňují, aby spaliny vypouštěné do ovzduší plně vyhovovaly normám na emisní čistotu. Již nyní však tyto technologie často dosahují maximálních limitů svých separačních schopností a je tedy zřejmé, že po zpřísnění emisních limitů nařízené Evropskou komisí od roku 2021 nebudou schopny novým emisním normám vyhovovat. Snahou této práce je zařadit za stávající technologii metodu vodní kondenzující membrány, která byla vyvinuta na ÚCHP AV ČR, v.v.i. a posléze i patentována. Technologie využívá různé rozpustnosti plynů ve vodě a tzv. rozpustnostně difuzního modelu. Přirozeně obsažená vlhkost ve spalinách je plynnými produkty spalin unášena na polyamidovou vrstvu reverzně-osmotické membrány, která je chlazena pod rosný bod nástřiku a tam tudíž zkondenzuje. Tato polyamidová cca 1 m tenká horní vrstva po styku s vodou zbotná a díky tomu je schopna udržet optimální množství vody pro selektivní separaci plynných složek, zatímco mikroporézní polyesterová a polysulfonová vrstva sloužící jako podložka je vodou sice nasycena, ale nemá schopnost zádrže. Díky nízkému tlaku pod membránou a unášení vodní páry s permeanty nosným plynem je selektivní vrstva stále obnovována. Pro využití této metody byla vyvinuta unikátní aparatura na dělení plynných produktů spalování. Navržená aparatura tvoří systém unikátních jednotek s možností variability celých částí a slouží tak k dokonalé simulaci procesu separace polutantů na membráně v reálném prostředí.

Ing. Andrea Žitková, Ing. Jiří Vejražka, Ph.D., Ing. Pavel Izák, Ph.D, DSc., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
127
Dvoumodulový vermireaktor
Dvoumodulový vermireaktor je zařízení sloužící k přeměně biologicky rozložitelného obpadu na kvalitní, organické hnojivo pomocí žížal rodu Eisenia.
Podstato tohoto technického řešení spočívá v tom, že je dvoumodulový vermireaktror složen ze dvou nádob – modulů, naprosto identických a je řešen mobilním způsobem. Moduly mohou být ve dvou pracovních uspořádáních – v rozpojené poloze, kdy je každý modul samostatně používán – jeden je naplňován a následně zde probíhá proces předkompostování bez přítomnosti žížal a v druhém modulu probíhá vermikompostovací proces nebo v poloze pevného spojení. To v případě, že je nutné přemístit žížaly z jednoho modulu, kde jsou suroviny předkompostovány. Spojení obou modulů je provedeno pomocí sponkového systému vedle sebe na dobu nezbytně nutnou, po kterou se žížaly instinktivně přesunují přes vystředěné děrované stěny mezi jednotlivými moduly za potravou potřebnou pro jejich existenci. Z důvodu zajištění optimálního prostředí pro žížaly je ve vermireaktoru nezbytné monitorovat průběh kompostovacího procestu s možností jeho zpětnovazebného řízení.

Ing. et Ing. Markéta Drešlová, ČZU v Praze
105
EKO cyklus – energetické využití bioodpadů
Česká republika produkuje každoročně více jak milión tun bioodpadu. Bohužel jen nepatrná část se dále smysluplně využívá. Bioodpad může být vnímán jako problém, ale my v něm, díky technologiím 21. století, vidíme obrovskou příležitost. V přednášce se posluchači seznámí s možnostmi energetického využití bioodpadů s využitím membránové separace plynů. Tato technologie dokáže přeměnit bioplyn na biometan tzv. bioCNG. Jedná se o ekologický a ekonomický model zpracování bioodpadu obyvatel měst a obcí k výrobě zelené pohonné hmoty.

Ing. Martin Vrtiška, MEGA
119
Ekonomicky rentabilní zpracování odpadů v konceptu biorafinerie: fikce nebo skutečnost?
V současné době stále existuje velká propast mezi projektovanými a skutečnými průmyslovými výrobami biochemikálií a biopaliv z odpadní biomasy, a to především z ekonomických důvodů, tj. slovy investorů „Vždyť se to nevyplatí...“. Příspěvek si klade za cíl seznámit čtenáře s možnostmi zpracování odpadů v konceptu biorafinerie. Její technicko-ekonomický potenciál je demonstrován na technologii výroby bioplynu, lignocelulózového etanolu a na technologii extrakce lipidů z mikrořas.

Doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D., Ing. Andrey Kutsay, Ing. Roman Formánek, Ing. Petr Seghman, Prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D., ČVUT v Praze
103
Elektrárenský popílek jako nový sorbent pro snižování emisí CO2
Mezinárodní projekt Innovative management of COAL BY-PROducts je zaměřen na využití elektrárenského popílku při odstraňování CO2 ze spalin. Vzorková základna je průběžně doplňována popílky od členů řešitelského týmu. Vzorky pocházely z práškových (PK) a fluidních kotlů (FK). Testoval se nízko i vysokoteplotní záchyt CO2. Z provedených analýz bylo zjištěno, že popílek z PK dosahuje nízkých sorpčních vlastností. Popílek z FK poskytuje vyšší hodnoty záchytu CO2, proto se výzkum zaměřil tímto směrem.

Ing. Barbora Miklová, Ing. Marek Staf, Ph.D., Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc., VŠCHT Praha
108
Energetic and environmental evaluation of two black liquor processing technologies
Black liquor (BL) combustion represents a traditional technology implemented in pulp and papermaking. Alternative ones include BL gasification among others. Material and energy balances for combustion and gasification technology were set up to compare their performance. The resulting incremental simple payback period of the internal gasification and combined cycle (IGCC) is unfavorable since it exceeds 10 years. However the complex CO2 emissions evaluation favors the gasification technology.

Ing. Miroslav Variny, PhD., Bc. Michal Hruška, doc. Ing. Otto Mierka, CSc., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovenská republika
109
Energetické úspory na ČOV do 2000 EO
V rámci vědeckovýzkumného projektu "Modulární čistírna odpadních vod pro obce s využitím vlastního energetického potenciálu k minimalizaci provozních nákladů" byl proveden screening spotřebičů na těchto čistírnách. Na vybrané ČOV (1600 EO) byl proveden detailní monitoring provozu a identifikovány možné scénáře energetických úspor. Tyto výsledky budou prezentovány v rámci přednášky.

Ing. Marek Holba, Ph.D., Ing. Jana Matysíková, ASIO, spol. s r.o.; Ing. Lukáš Radil, VUT Brno
120
Energetické využití nemocničního odpadu
Společnost EVECO Brno, s.r.o. předala Fakultní nemocnici v Hradci Králové do provozu nejmodernější spalovnu nemocničního odpadu v ČR. Odpady ze zdravotnictví vykazují nebezpečné vlastnosti a látky, proto představují zvýšené riziko z hlediska kontaminace životního prostředí a šíření infekcí. Moderní koncepce spalovny umožňuje environmentálně šetrnou a díky využití energie spalin také ekonomicky udržitelnou likvidaci odpadu plně odpovídající požadavkům současného odpadového hospodářství.

Ing. Veronika Kerberová, EVECO Brno, s.r.o.
133
Environmental and energetic aspects of variable biomass quality fed to a steam boiler
Combusted biomass in steam boilers in paper mills stems mainly from internal sources but it also may be purchased from outer ones, resulting in its variable quality. Available process data from an industrial application were processed yielding simple biomass LHV calculation estimation to help the online M&T purposes. We also paid attention to varying flue gas SOx content that strongly influences the risk of low temperature corrosion that has been confirmed by inspection during boiler overhaul.

Ing. Miroslav Variny, PhD., doc. Ing. Otto Mierka, CSc., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
110
Characterization of degradation products of gamma irradiated resins and their influence on microorganisms
Charakterizace rozkladných produktů gama ozářených pryskyřic a jejich vliv na mikroorganismy. Vysycené organické iontoměniče jsou středně aktivním odpadem (ILW) z jaderných elektráren, které budou po solidifikaci uloženy v geologickém úložišti. Vlivem záření probíhá rozkladný proces pryskyřic a zde se sleduje vliv mikroorganismů na vzniklé rozkladné produkty. 

P. Polívka, T. Černoušek, H. Kovářová, P. Hrabák, T. Sázavská, J. Steinová, R. Shrestha, A. Ševců, Centrum výzkumu Řež
 
Kvalita ovzdušia v okolí cestných komunikácií
Cestná doprava je jedným z hlavných zdrojov tuhých znečisťujucich látok. Predkladaný príspevok prezentuje výsledky monitorovania kvality ovzdušia pozdĺž cestných komunikácií v meste Žilina. Merania boli vykonávané za účelom zistenia hmotnostných koncentrácií tuhých častíc dvoch frakcií PM10 a PM2,5. Cieľom meraní bolo určiť vplyv protihlukovej steny na rozptyl znečistenia ovzdušia z cestnej dopravy a rozptyl znečisťujúcich látok v uličnom kaňone. Príspevok tiež analyzuje možnosť rozptylu tuhých častíc do okolitého prostredia.

Ing. Daša Kovalová, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Výskumné centrum; doc. Ing. Daniela Ďurčanská, CSc., Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Katedra cestného staviteľstva;
Ing. Dušan Jandačka, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Katedra cestného staviteľstva
153
Měření čerpacích charakteristik mamutových čerpadel
Mamutová čerpadla patří k neodmyslitelnému zařízení ČOV. Při jejich provozu se spotřebovává nezanedbatelné množství tlakového vzduchu a vzniká tak snaha jejich provoz optimalizovat, aby čerpadla byla provozována s maximální účinností. Bylo vytvořeno experimentální zařízení, na kterém byly změřeny čerpací charakteristiky několika rozměrových řad mamutových čerpadel. Příspěvek pojednává o konstrukci tohoto zařízení a o komplikacích, které měření těchto specifických čerpadel provázely.

Ing. Vojtěch Zejda, Ing. Petr Bělohradský Ph.D., Ústav procesního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně; Ing. Lucie Houdková Ph.D., KUNST, spol. s r. o.
143
Mezinárodní výzkum použití popílků k sorpci CO2 ze spalin
Příspěvek přináší základní informace o aktuálně probíhajícím mezinárodním projektu, řešícím užití elektrárenských popílků k omezení emisí oxidu uhličitého. Konsorcium řešitelů zahrnuje vědecké organizace z Řecka, ČR, SRN a Polska. Z těchto zemí pochází i vzorková základna. Experimenty s cílem stanovit sorpční vlastnosti za různých podmínek (t, p, složení spalin aj.) jsou rozděleny mezi participující pracoviště. Projekt je podpořen grantem z prostředků Research Fund for Coal and Steel č. 754060.

Ing. Marek Staf, Ph.D., Ing. Barbora Miklová, VŠCHT Praha, Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
117
Možnosti zvýšení účinnosti záchytu SO2 v rozprašovacím absorbéru
Článek prezentuje výsledky experimentálního ověření možnosti zvýšení účinnosti technologie polosuché vápenné absorpce SO2 pro uhelný kotel. Cílem bylo stanovit korelační křivky závislosti účinnosti záchytu SO2 poměru Ca/S a různé teplotní diference od rosného bodu v absorbéru. Cílové koncentrace SO2 byly 500 a 200 mg/Nm3 ze stávajících 1350 mg/Nm3. Zásadní vliv má změna míry nasycení spalin v absorbéru zejména v oblastech Ca/S = 0,5 ÷ 3, kdy lze úpravou nasycení zvýšit záchyt SO2 o 10 – 15 %.

Doc. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
116
Nanovlákenné membrány pro čištění odpadních vod
Příspěvek se zabývá regenerovatelnými nanovlákennými membránami určenými pro čištění odpadních vod, aktivovaného kalu, průmyslově znečištěných vod apod. Popsán je jejich vývoj, konstrukce, parametry a základní vlastnosti. Zvláštní důraz je kladen na propojení laboratorního, poloprovozního a provozního testování při vývoji konstrukce a optimalizaci parametrů nanovlákenných membrán.

Ing. Jakub Hrůza, Ph.D., Ing. Ganna Ungur, Ph.D., Ing. Petr Bílek, Ph.D., Technická Univerzita v Liberci; Ing. Jiří Bušek, BMTO GROUP a.s.
144
Nové možnosti reduktivní degradace halogenovaných sloučenin
Příspěvek bude prezentovat možnosti technologie reduktivního rozkladu halogenovaných sloučenin s použitím vodných roztoků alkálií a vybraných kovů a jejich slitin za běžné teploty a atmosférického tlaku. Tato technologie umožňuje jak přeměnu halogenovaných organických sloučenin na příslušné dehalogenované produkty, jež je případně možné dále využít, tak i recyklaci použitého katalyzátoru. Vedlejším produktem procesu jsou pak hydroxid hlinitý, případně železitý, tedy produkty, které běžně vznikají v souvislosti s aplikací anorganických koagulantů.

Doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D., Univerzita Pardubice; Ing. Petr Lacina, Ph.D., Geotest, a.s., Brno
104
Odbourávání organickýché kontaminantů ve vzdušinách použitím plazmatu
Plazmové odbourávání organických kontaminantů bylo demonstrováno na parách organických rozpouštědel (acetonu a toluenu) ve vzduchu. Pro tyto účely bylo použito zařízení na principu rotačního klouzavého výboje. Účinnost rozkladu závisela, kromě parametrů výboje, také na koncentraci a druhu kontaminantu. Výhodou použitého zařízení je možnost jeho snadného napojení na stávající vzduchotechniku bez nutnosti připojení vysokotlakých ventilátorů a také možnost dočišťování vzduchu v kombinaci s jinými dekontaminačními technikami.

Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D., doc. Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D., PřF MU Brno; Mgr. Radim Žebrák, Ph.D., Ing. Luboš Zápotocký, Dekonta, a.s.
157
Pesticidy, léčiva a možnosti jejich eliminace z ŽP
V životním prostředí se hromadí rozmanité chemické látky, které mohou mít při dlouhodobé expozici negativní dopady na životní prostředí, zdraví člověka či jiné necílové organismy.
Mezi takové látky patří také pesticidy a léčiva. Rezidua těchto látek a i jejich rozkladné produkty se postupně dostávají do různých složek životního prostředí (ŽP). Pesticidy i léčiva jsou v současné době hojně využívány, život bez nich si nedovedeme představit.  Důležité je průběžně tyto látky sledovat a vzhledem k jejich neustále rostoucímu výskytu hledat možnosti jejich eliminace z ŽP např. regulací spotřeby přípravků, úpravou ochranných pásem, použitím moderních technologií na úpravu vod (na úpravnách pitných vod, čistírnách odpadních vod nebo třeba i v samotných domácnostech) ale také například hledáním způsobu urychlení jejich degradace v již zatížených oblastech.
Součástí příspěvku budou výsledky z dlouhodobého monitoringů pesticidů, léčiv a jejich vybraných metabolitů v různých složkách ŽP.

Ing. Taťána Halešová, ALS Czech Republic, s.r.o.
137
Prehľad problematických požiadaviek na kvalitu druhotného paliva z pyrolýznych technológií
Od roku 2015 sú v slovenskej legislatíve zadefinované parametre stavu konca odpadu pre palivá vyrobené z odpadu. Uvedené parametre boli prijaté najmä s ohľadom na rastúci počet ,pyrolýznych a splyňovacích technológií produkujúcich kvapalné a plynné energonosiče z rôznych druhov odpadu.
Cieľom tohto článku je poskytnúť prehľad o rozsahu  navrhnutých parametrov definujúcich stav konca odpadu pre plynné a kvapalné palivá vyrobené z odpadu ako aj úrovniach hraničných hodnôt definovaných pre jednotlivé parametre. Súčasťou prehľadu je aj identifikácia parametrov, pre ktoré nie sú legislatívne ustanovené hraničné hodnoty.
Hlavnou časťou článku je porovnanie dostupných hodnôt týchto parametrov pre druhotné palivá (kvapalné) produkované vo vybraných jestvujúcich zariadeniach pyrolýzneho typu ako aj pre druhotné palivá (kvapalné aj plynné) v pripravovaných zariadeniach pyrolýzneho typu v rámci SR s hraničnými hodnotami parametrov definovanými v prvej časti článku.
V záverečnej časti sú identifikované problémové parametre, ktorých skutočné hodnoty najčastejšie prekračujú hraničné hodnoty a zhrnuté všetky parametre, pri ktorých je vhodné v súčasnosti platnú legislatívnu definíciu podrobiť kritickej úprave.

Ing. Juraj Musil, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra životného prostredia a INECO, s.r.o., SK; doc. Ing. Emília Hroncová, PhD., prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc., Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných ived, Katedra životného prostredia
152
Problematika zanášení membrán a scalingu při zpracování skládkových výluhů membránovými technologiemi
Průsakové vody ze skládek komunálních odpadů jsou velmi složitý systém, který obsahuje různé látky v závislosti na stáří skládky, sezónních klimatických podmínkách a typu odpadu. V důsledku toho jsou skládkové výluhy toxické a nebezpečné pro životní prostředí. Jejich zpracování je komplikované a vždy vyžaduje kombinaci několika separačních metod. Tato práce se zabývá zanášením membrán a tvorbu úsad (scalingem) při zpracování skládkového výluhu pomocí elektrodialýzy a reverzní osmózy. Pro experimenty byla použita reálná voda z komunální skládky Svébořice. Pro modelování a vyhodnocení saturačních indexů byly použity komerční programy ROSA (Dow Filmtec) a Design Systems (Toray). Výsledky jsou diskutovány s ohledem na realizovatelnost uvedených procesů a následných postupů čištění membrán.

Ing. Michal Kulhavý, Ing. Jiří Cakl, CSc., Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav chemického inženýrství; Ing. Lukáš Václavík, Ing. Jiří Maršálek , Ph.D., MemBrain s.r.o.
106
Prognóza produkce biologicky rozložitelného komunálního odpadu v ČR
Předložený příspěvek představuje přístup pro prognózování produkce biologicky rozložitelného komunálního odpadu s kat. č. 20 02 01. Výpočty jsou založeny na analýze trendové složky v historických datech. Z výsledků vyplývá potenciál růstu až na trojnásobek dnešní produkce do roku 2025. Současně byla provedena analýza provázanosti mezi separovaným množstvím biologické frakce a produkcí zbytkového komunálního odpadu. Výsledky závislost v historických datech nepotvrdily. Separovaný biologický odpad pravděpodobně tvoří nový odpadový tok komunálního odpadu.

Ing. Radovan Šomplák, Ph.D., Ing. Vlastimír Nevrlý, Bc. Veronika Smejkalová, Ing. Josef Jadrný, Ústav procesního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
131
Přehled činností ÚJV Řež, a. s. v oblasti nakládání s radioaktivními odpady
ÚJV Řež, a. s. (dříve Ústav jaderného výzkumu) je nejvýznamnější výzkumnou a inženýrskou organizací v ČR v oblasti nakládání s radioaktivními odpady (RAO). Tato oblast náleží do působnosti divize Radioaktivní odpady a vyřazování. Portfolio jejich činností tvoří mj.:
 • nakládání s institucionálními RAO (zpracování a úprava cca 95 % takových RAO v ČR), záchyty radioaktivních materiálů,
 • výzkumná a inženýrská podpora vývoji hlubinného úložiště v ČR a SR, podpora provozu stávajících přípovrchových úložišť RAO,
 • transporty vyhořelého jaderného paliva z výzkumných reaktorů v celosvětovém měřítku,
 • radiochemické analýzy a radiologická měření,
 • činnosti při vyřazování jaderných zařízení a pracovišť se zdroji z provozu,
 • výzkum, vývoj a expertní podpora v oblasti nakládání s RAO a technologií zpracování a úpravy.
Přednáška představí tyto aktivity včetně vybraných hlavních zkušeností a referencí. 

Ing. Radek Trtílek, ÚJV Řež, a. s.
156
Příprava a charakterizace materiálů: Polyvinylpyrrolidon/syntetický zeolit/lignin
Cílem této studie je příprava a charakterizace „eco-friendly“ materiálu na bázi polyvinylpyrrolidonu (PVP). Tento materiál obsahuje také syntetický zeolit a lignin. Syntetické zeolity jsou připravovány z odpadních kaolinů a lignin spadá mezi obnovitelné zdroje. Současně se tak docílí využití odpadních látek a nahradí se podíl obtížně rozložitelného PVP v materiálu přírodním zdrojem. Další část výzkumu se věnuje popisu vlastností těchto fólií a jejich potenciální biologické odbouratelnosti.

Ing. Ludmila Vaňharová, Ing. Markéta Julinová, Ph.D., Ing. Jan Kattauer, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
113
Příprava impregnovaných sorpčních materiálů pro záchyt CO2
Jedním ze způsobů záchytu oxidu uhličitého v technologii CCS (Carbon Capture and Storage) je jeho záchyt na adsorpčním materiálu. Cílem práce je příprava vhodného sorpčního materiálu, který bude využit pro nízkoteplotní sorpci oxidu uhličitého. V první řadě bylo vytipováno několik možných druhů sorpčních materiálů, které by bylo možné použít pro sorpci oxidu uhličitého a jeho následnou impregnaci vhodným impregnačním činidlem. Dále bylo vybráno několik různých impregnačních činidel a postupů impregnace adsorpčního materiálu. Následně byly zjišťovány vlastnosti materiálů a jejich sorpční kapacity pro jednotlivé koncentrace oxidu uhličitého z modelové směsi plynu. Během měření sorpčních kapacit byly testovány i různé způsoby regenerace materiálu.

Ing. Veronika Vrbová, Ph.D., Jan Vysloužil, doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc., VŠCHT v Praze
111
Půlstoletí zkušeností s bezpečným ukládáním radioaktivních odpadů v ČR
Od roku 1954 jsou radioaktivní odpady z institucionální oblasti ukládány v úložišti Richard u Litomě řic. K ukládání se zde využívá nepatrná část bývalého podzemního dolu na těžbu vápence, využívaného v období 2. světové války jako podzemní továrna, s kódovým označením Richard. Ročně je zde ukládáno něco mezi 350 až 500 sudy o objemu 200l zpevněných radioaktivních odpadů z průmyslu, zdravotnictví a výzkumu. Úložiště je v nesaturovaném prostředí přístupné štolou a disponuje velmi robustními bariérami několika desítek metrů mocných nepropustných slínovců, zabezpečujících uložené odpady proti jejich úniku na povrch, ale i proti kontaminaci podzemních vod. Svými bezpečnostními parametry lze toto úložiště právem pokládat za jedno z nejbezpečnějších ve světě. Úložiště by mělo v příštích 5 letech projít zásadní modernizací tak, aby sloužilo minimálně do roku 2050, ale i déle.

RNDr. Jiří Slovák, Správa úložišť radioaktivních odpadů
159
PVP Bukov – výzkumné pracoviště pro demonstraci bezpečnosti a proveditelnosti úložného systému hlubinného úložiště
Podzemní Výzkumné Pracoviště (PVP) Bukov slouží Správě úložišť radioaktivních odpadů pro RD&D aktivity spojené s přípravou hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů. Pracoviště se nachází v hloubce 550 m pod povrchem a využívá infrastrukturu bývalého uranového dolu Rožná I. Probíhající výzkumné projekty jsou zaměřeny na získání dat pro hodnocení bezpečnosti a demonstraci technické proveditelnosti hlubinného úložiště.

Ing. Jan Smutek, Ph.D., RNDr. Jiří Slovák, RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D., Ing. Jaromír Augusta, Ph.D., SÚRAO
158
Rafinácia depolymerizantov z PP a PE pre výrobu dieslových palív
Práca naznačuje jedno z  možných riešení spracovania produktu pyrolýznej  depolymerizácie odpadového polyetylénu a polypropylénu na použiteľný produkt pre výrobu dieslových palív.

Ing. Milan Kučera, Ph.D., Ing. Zsolt Végh, Ph.D., Ing. Štefan Wenchich, Ing. Ľubica Muntágová,
Mgr. Gabriel Kevický, VUCHT a.s.
134

Recyklace vod - ověřování a konkrétní realizace

Současné trendy ve vodním hospodářství se stále intenzivněji zaměřují na recyklaci vod, přičemž membránové technologie se v této oblasti vyznačují vysokým potenciálem využití. Efektivní testování účinnosti vybraných technologií lze dosáhnout v rámci poloprovozních testů.

Tento příspěvek popisuje výsledky poloprovozního testování na dvou lokalitách. V prvním případě byla dočišťována voda z odtoku městské ČOV s požadavkem dosáhnout kvalitu srovnatelnou se surovou říční vodou používanou v sousedním průmyslovém závodu. Ve druhém případě byla čištěna přímo odpadní voda z průmyslové výroby na kvalitu splňující limity pro ukazatele s nejvyšší meznou hodnotou dle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu.

Vzhledem ke známému složení zdrojových odpadních vod s přihlédnutím k požadavkům na kvalitu upravené vody byla v obou případech testována kombinace technologie ultrafiltrace a reverzní osmózy, přičemž výstupní proud ultrafiltrace tvořil vstupní proud na reverzní osmózu. Pro testy byla využita poloprovozní jednotka osazená ultrafiltračním modulem (HYDRACAP MAX, provoz OUT/IN, materiál PVDF, filtrační plocha 52 m2) a poloprovozní jednotka reverzní osmózy se spirálně vinutými RO elementy (BW30 4040, 3 ks v sérii, plocha 22,8 m2).

V obou případech testování probíhalo při kontinuálním provozním režimu, u RO byly prováděny navíc i koncentrační testy ve vsádkovém režimu. Vedle provozních parametrů byly v pravidelných intervalech sledovány kvalitativní parametry surové a upravené vody.

Z výsledků vyplynulo, že ultrafiltrační stupeň primárně sloužil v obou případech zejména k odstranění nerozpuštěných látek (NL), přičemž účinnost pro odstranění ostatních parametrů - RAS, TOC, CHSKCr a P byla minimální. Koloidní index SDI15 splňoval požadavky udávané výrobcem pro bezproblémový provoz RO technologie pro tento upravovaných vod. Reálná účinnost separace anorganických iontů na výstupu z RO technologie (byly sledovány parametry vodivost, KNK4,5 a z jednotlivých iontů chloridy, sírany, vápník + hořčík) odpovídala teoretickým předpokladům, v průměru byla vyšší než 95 %.

Bylo prokázáno, že u terciární úpravy vody z městské ČOV je reálné dosáhnout požadované kvalitativní parametry po smísení permeátu z UF a permeátu z RO přibližně v poměru 1:1. Pokud by však byl do stávající úpravny vody vracen pouze permeát RO, je možné ho ve stávajícím technologickém řetězci využívat jako náhradu čiřené filtrované vody.

U průmyslové odpadní vody bylo dosaženo požadované výstupní kvality u RO permeátu s výjimkou parametrů pH, TOC a organoleptických ukazatelů. Pro jejich snížení na mez přijatelnou investorem je nutné zařadit další kroky dodatečné úpravy.

 

Ing. Petra Vachová, VWS MEMSEP, Ing. Ondřej Beneš, Veolia Česká Republika

164
Rozklad VOC za pomoci nízkoteplotního plazmového výboje
Nízkoteplotní plazma generovaná klouzavým obloukem byla zkoušena jako potenciální technologie pro likvidaci kapalných organických odpadů. Jako zástupce org. odpadů byla použita běžná rozpouštědla jako toluen apod. Technologie nízkoteplotní plazmy byla provozována při atmosférickém tlaku jak v kyslíkové, tak i inertní atmosféře (v argonu). Právě volba provozních podmínek má výrazný vliv na složení výstupního proudu.

Ing. Pavel Leštinský, Ph.D., Ing. Barbora Grycová, Ph.D., Ing. Adrian Pryszcz, IET, VŠB-TU Ostrava
123
Separace oxidu uhličitého po zplyňování paliva metodou vysokoteplotní sorpce
Ve spolupráci ÚJV, a. s. a VŠCHT Praha byla navržena a sestavena smyčka pro testování vysokoteplotní sorpce CO2 z modelové směsi plynů s podílem 40 % obj. CO2 a 60 % obj. N2. Tato plynná směs simulovala podíl CO2 v plynu vznikajícím po zplyňování hnědého uhlí. Testování probíhalo na vápenci z vápenky Čertovy schody, který byl kalcinován při teplotě nad 850 °C na CaO. Na CaO následně probíhala sorpce CO2 z modelové směsi plynů při teplotě do 650 °C a absolutním tlaku do 2,5 MPa za vzniku uhličitanu vápenatého.

Ing. Jana Smutná, Ph.D., ÚJV Řež, a. s.; Ing. Jiří Štefanica, ÚJV Řež, a. s.
121
Spoluspalování tuhého alternativního paliva jako způsob snižování emisí oxidu siřičitého
Tato práce se zabývá problematikou spoluspalování uhlí s tuhým alternativním palivem pocházejícím z odpadu za účelem snížení emisí oxidu siřičitého. Pro kotle o tepelném příkonu 5 až 50 MW spalující uhlí dochází od 1.1.2018 ke značnému snížení emisního limitu SO2 na 1 500 mg/m3. Hlavním přínosem této práce je prezentace výsledků z dlouhodobých experimentů spoluspalování provedených na skutečném průmyslovém kotli při reálných provozních podmínkách.

Ing. Pavel SKOPEC, prof. Ing. František HRDLIČKA, CSc., Ing. Jitka JENÍKOVÁ, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky
122
Stanovení mechanických vlastností směsných fólií na bázi PVA/zeolit a plniv získaných z odpadních zdrojů
V rámci výzkumu byly připraveny směsné fólie pro aplikace v zemědělství na bázi PVA/zeolit a odpadních surovin. Pro přípravu byl použit keratinový hydrolyzát získaný z odpadního kuřecího peří a biomasa aktivovaného kalu z městské ČOV. Připravené materiály byly podrobeny mechanickým zkouškám. Posuzován byl také vliv UV záření. Z výsledků vyplývá, že připravené filmy měly srovnatelné vlastnosti s čistým PVA, nicméně působením UV záření došlo ke snížení tažnosti.

Ing. Martin Jurča, Ing. Markéta Julinová, Ph.D., doc. Ing. Pavel Mokrejš, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně; dr. Vincent Verney, Univerzita SIGMA CLERMONT, Francie
114
Štúdium odpadového materiálu na báze PET vybranými termickými metódami
Cieľom príspevku je študovať vybrané termoplasty na báze PET pomocou dynamicko-mechanickej analýzy (DMA). DMA patrí k perspektívnym  metódam pri štúdiu viskoelastických vlastností termoplastických polymérov. Pri dynamicko-mechanickej analýze je testovaný materiál vystavený nielen určitému teplotnému rozsahu, ale súčasne aj mechanickému namáhaniu vo forme vybraných frekvencií. Na základe týchto skutočností, je pri termoplastických materiáloch možné detegovať teplotu topenia a teplotu sklovitého prechodu, kryštalizáciu materiálu, body mäknutia, elastický a stratový modul, tan δ, atď. Ako testovacie materiály boli použité odpadové materiály na báze PET s rôznym zafarbením.

Ing. Marcel Kohutiar, prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD., prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD., Ing. Róbert Janík, PhD., Ing. Beáta Pecušová, Ing. Ivan Labaj, TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra materiálových technológií a environmentu
132
Technologické linky na spracovávanie RAO
V príspevku seminára RÁDIOAKTÍVNE ODPADY bude predstavená činnosť Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS, a.s.) a jedno z jej dôležitých poslaní – nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi (RAO). Nosnou časťou pri vykonávaní tejto činnosti je prevádzkovanie Bohunického spracovateľského centra (BSC RAO). Spracovateľské linky s odbornou obsluhou umožňujú, pomocou vhodných metód, bezpečné spracovanie veľmi nízko a nízko aktívneho kvapalného a pevného RAO do formy spĺňajúcej požiadavky na konečné uloženie.

Ing. Róbert Horúcka, Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
142
Teplárenská struska a její využití jako náhrada drobného kameniva
Teplárenská struska je materiál ze skupiny vedlejších energetických produktů (VEP), který má potenciál využitelnosti při výrobě stavebních hmot. Nejvhodnější je využití tohoto materiálu jako částečná náhrada kameniva frakce 0-4 při výrobě betonu. Cílem výrobce betonového prefabrikovaného zboží je využít teplárenskou strusku (uloženou na haldě v blízkosti výrobního závodu) do několika typů výrobků z jeho běžného výrobního sortimentu. Příspěvek obsahuje shrnutí dílčích výsledků testování uskutečněných při řešení výzkumného projektu v roce 2017. Příspěvek tak navazuje na článek "Využití teplárenské strusky pro výrobu betonového zboží" uveřejněný ve sborníku konference Odpadové fórum 2017.

Ing. Ivana Chromková, Ing. René Čechmánek, Lubomír Zavřel, Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s.; Ing. Jindřich Sedlák, Ing. Michal Ševčík, Prefa Brno a.s.
112
The effect of cesium ions on natural anaerobic microbial community in relation to safety of the radioactive waste repository
Radioactive isotopes and fission products represent a serious danger for humans and other living organisms. Radioisotope Cs-137 has been given a major attention because of its gamma radiation, long-half life, high solubility in water and similarity to potassium, a metabolically important chemical element. Interestingly, some groups of microorganisms can interact with Cs through accumulation or sorption and are suggested as excellent Cs bioremediators. In this study, the effect of different concentrations of non-radioactive Cs on the survivability of natural anaerobic bacteria was studied. The impact of Cs on bacteria was examined using molecular-biological methods and both, scanning-and transmission electron microscopy techniques. Lower Cs concentration (0.5 mM) promoted the growth of bacteria, higher Cs concentrations (1 mM) limited the bacterial growth, and 5 mM Cs solution was found to be a lethal dose for bacteria. These findings coincide with results of SEM and TEM observations.

Ing. Jakub Kokinda, Ing. Tomáš Černoušek, Ph.D., Mgr. Hana Kovářová, Centrum Výzkumu Řež s.r.o.; Mgr. Jana Steinová, RNDr. Alena Ševců, Ph.D., MSc. Rojina Shrestha, Technická Univerzita v Liberci
135
Tuhé vedlejší produkty z porážky drůbeže jako zdroj hodnotných bílkovin
Maso-zpracující průmysl produkuje velké množství odpadů či vedlejších produktů, které mají jen velmi malé využití.
Příkladem takového typu odpadu mohou být drůbeží kůže, hlavy, vnitřnosti či běháky.
Výhodou je, že se jedná o materiály bohaté na bílkoviny, zejména kolagen, který lze získat během série kroků, jako je rozmělnění, odtučnění, odstranění pigmentů a ve vodě rozpustných bílkovin.
Surovinu s vysokým obsahem kolagenu je poté možné využít např. v potravinářském průmyslu.

Ing. Petr Mrázek, doc. Ing. Pavel Mokrejš, Ph.D., Ing. Robert Gál, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
107
Ukládání vyhořelého jaderného paliva
Pro bezpečné uložení vyhořelého jaderného paliva je zásadní jak vhodný výběr lokality  tak životnost úložného obalového souboru. Kandidátní materiály pro jednotlivé vrstvy kontejnerů podléhají korozním procesům, ovlivněným složením prostředí v konkrétních typech úložišť. Důležitými faktory jsou především zvýšená teplota, chemické složení bentonitových a granitických vod, přítomnost kyslíku, mikrobiální aktivita a další. Pro hlubinné úložiště ČR jsou zvažovanými materiál uhlíkové oceli, korozivzdorné oceli, měď a její slitiny, titanové slitiny.

Ing. Jana Petrů, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
129
VPLYV VÝROBY ASFALTOVÝCH ZMESÍ NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Rozvinutá cestná infraštruktúra je veľmi významným faktorom, ktorý ovplyvňuje a podmieňuje rozvoj hospodárstva. Rozvoj cestného staviteľstva musí však rešpektovať ochranu životného prostredia, musí byť kontrolovaný a jeho rozvoj trvalo udržateľný. Stavba diaľnic, rýchlostných ciest a ich správa a údržba sú materiálovo a energeticky náročné, pričom narastá problém dostupnosti a vyčerpania zdrojov. Príspevok je zameraný na analýzu faktorov vznikajúcich pri výrobe asfaltových zmesí v obaľovacích súpravách a ich následný dopad na životné prostredie.

Ing. Zuzana Florková, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Výskumné centrum; doc. Ing. Daniela Ďurčanská, CSc., Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Katedra cestného staviteľstva
154
Využití ejektoru k záchytu jemného dýmu
Tento příspěvek představuje méně časté využití ejektoru, Laboratoří sdílení hmoty navrženou již druhou průmyslovou aplikaci, kde j e ejektor použit k čištění kouřového plynu od velmi jemných částic dýmu, které nebylo možno zachytit ani průchodem skrápěnou plněnou kolonou. Je představena poloprovozní aparatura použitá k získání potřebných experimentálních dat na výzkumném pracovišti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a provizorní provozní aparatura instalovaná v průmyslovém podniku, jejíž správná funkce byla ověřena v reálném provozu.

Doc. Václav Linek, Doc. Tomáš Moucha, Doc. František Rejl, Ing. Michal Opletal, Dr. Jan Haidl, VŠCHT v Praze
162
Výzkum a vývoj přehříváku s vysokými parametry páry pro kotle v ZEVO
Informace o ukončení grantového projektu TAO4021583 Výzkum a vývoj zaměřený na provozní ověření přehříváku páry s vysokými parametry pro ZEVO. Předmětem řešení byl přehřívák páry z trubek s keramickou ochranou pro omezení intenzity chloridové koroze u kotlů ZEVO s teplotou páry až 500°C. Jsou uvedeny informace o provozním ověření zkušební smyčky přehříváku, provedené z dvouvrstvé trubky s keramickou ochranou, v provozních podmínkách SAKO Brno. Komentují se získané výsledky vývoje ochranné keramické vrstvy, intenzity koroze i měření tepelného toku přes dvouvrstvou trubku přehříváku.

Doc. Ing. Ladislav Vilimec, VŠB TU Ostrava; Ing. Tomáš Weigner, SAKO, a.s. Brno; Ing. Jaroslav Konvička, Ph.D., VŠB TU Ostrava
128
Výzkum akumulace persistentních bioakumulativních toxických organických látek do ryb
Pochopení kvantitativních vztahů mezi expozičními koncentracemi perzistentních bioakumulativních toxických (PBT) látek ve vodě a ve vodních organismech je předpokladem pro činnosti zaměřené na ochranu přírody a lidského zdraví.
Prezentované výsledky výzkumu demonstrují, že teorii rovnovážné distribuce lze použít k odhadu průměrných koncentrací PBT látek v rybách z rozpuštěných koncentrací v povrchové vodě. Výsledky jsou vysoce relevantní pro pochopení osudu PBT v povrchových vodách, ale také pro zefektivnění metodiky monitorování a hodnocení rizik PBT látek ve vodním prostředí.

Branislav Vrana, Foppe Smedes, Tatsiana Rusina, Radovan Kopp, Pavla Fialová, Jaromír Sobotka, RECETOX, Masarykova univerzita
130
Výzkum užití elektrárenských popílků k záchytu emisí CO2
Poster přináší základní informace o aktuálně probíhajícím mezinárodním projektu, řešícím užití elektrárenských popílků k omezení emisí oxidu uhličitého. Konsorcium řešitelů zahrnuje vědecké organizace z Řecka, ČR, SRN a Polska. Z těchto zemí pochází i vzorková základna. Experimenty s cílem stanovit sorpční vlastnosti za různých podmínek (t, p, složení spalin aj.) jsou rozděleny mezi participující pracoviště. Projekt je podpořen grantem z prostředků Research Fund for Coal and Steel č. 754060.

Ing. Marek Staf, Ph.D., Doc., Ing. Karel Ciahotný, CSc., Ing. Viktor Tekáč, Ph.D., Ing. Barbora Miklová, Ing. Veronika Vrbová, Ph.D., Ing. Karolina Friessová, Ph.D., Ing. Pavel Machač, CSc., Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D., Ing. Simona Randáková, David Černohorský, Ing. Lenka Jílková, VŠCHT Praha
118
Výzkumná podpora bezpečnostního hodnocení hlubinného úložiště v ÚJV Řež, a.s.
Příprava hlubinného úložiště radioaktivních odpadu a vyhořelého jaderného paliva (HÚ) je velmi složitý komplex činností, který zahrnuje stovky analýz, testů, simulací a dlouhodobých výzkumů prováděných in-situ i v laboratorních podmínkách. Jedním z klíčových odborných partnerů v tomto procesu je ÚJV Řež, a. s. stav jaderného výzkumu Řež (ÚJV, dříve Ústav jaderného výzkumu).

Hlavní výzkumné činnosti se dají rozdělit do těchto základních oblastí:
 • studium dlouhodobého chování materiálů ukládacího obalového souboru,
 • studium chování bentonitu jako materiálu inženýrských bariér hlubinného úložiště (se zaměřením na transportní vlastnosti),
 • studium transportních vlastností cementových materiálů jako bariér hlubinného úložiště,
 • studium transportních vlastností hornin potenciálních lokalit pro umístění HÚ a migrace radionuklidů v tomto prostředí,
 • hodnocení bezpečnosti HÚ.
Významnou devízou ÚJV Řež, a.s. je možnost práce s otevřenými zdroji ionizujícího záření, umožňující se při těchto činnostech přiblížit reálným podmínkách v prostředí multibariérového systému HÚ.
Prezentace představí základní činnosti v těchto oblastech.

RNDr. Václava Havlová, PhD., ÚJV Řež, a.s.
155
Zdravotní rizika expozice respirabilními azbestovými vlákny
Profesionální i neprofesionální expozice respirabilními azbestovými vlákny patří mezi závažná zdravotní rizika. Světová zdravotnická organizace (WHO) i evropská dohoda REACH řadí skupinu azbestových minerálů mezi karcinogenní látky, Řádné diagnostice, inspekci a řádnému odstraňování azbestové zátěže v České republice je proto nutno věnovat patřičnou pozornost. Informování veřejnosti o zdravotních rizicích expozice respirabilních vláken a vlivu na kvalitu prostředí se v ČR věnuje nově ustavená Česká asociace pro odstranění azbestu.

Ing. Zoja Guschlová, Ph.D., Foster Bohemia s.r.o.; Ing. Aleš Soukup, CSc., Česká asociace pro odstranění azbestu
163
Zhodnocení odpadního kalu: použití nanokompozitních materiálů v oblasti čištění kontaminovaných důlních vod
Druhotným zpracováním odpadního kalu z čističky důlních vod bohatého na Fe/Ca byly připraveny kompozitní materiály na bázi nZVI v CaCO3/CaO matrici. Po detailní materiálové charakterizaci byly tyto nanokompozity testovány na efektivitu odbourání nebezpečných kovů (Al, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, and Pb) z reálné důlní vody a srovnány s komerčním nZVI (NANOFER STAR). Významným faktorem ovlivňujícím celkovou efektivitu odstranění polutantů pomocí kombinace precipitace, redukce a sorpce je změna pH a ORP.

Josef Kašlík, Zdenka Medříková, Jana Oborná, Ivo Medřík, Jan Filip, Radek Zbořil, Univerzita Palackého v Olomouci; Petr Lacina, Geotest, a.s., Brno
139
Změna vlastností biodegradabilního polymeru kyseliny polymléčné  po přídavku kyseliny orotové
Kyselina polymléčná (PLA) je nadějná alternativa k dnešním běžně používaným polymerním materiálům. Její schopnost biodegradace je sice výjimečná, ale nemá dobré mechanické vlastnosti. Proto cílem práce bylo připravit série směsí PLA s kyselinou orotovou a zjistit, do jaké míry jsou vlastnosti především krystalinita ovlivněny. V tomto případě byly připraveny směsi o koncentraci 0.1%, 0.3% a 0.5% a byly sledovány tepelné vlastnosti materiálu metodou diferenční skenovací kalorimetrie.  Ze získaných hodnot byla odvozena krystalinita materiálů a tento jev diskutován.

Ing. Jan Salač, prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D., Ing. Petr Stloukal, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně; Dr. Vincent Verney, SIGMA - Clermont, Francie
115