Více času na podstatné

Program TVIP 2019

Kompletní program bude zveřejněn po 31. 1. 2019

 

Rámcový program TVIP 2019:

 

Úterý
19.3.2019
14,00 - 17,30 ODPADOVÉ FÓRUM - ovzduší, voda
Středa
20.3.2019
9,00 - 13,00 ODPADOVÉ FÓRUM - VaV pro oběhové hospodářství APROCHEM
13,00 - 14,00 Autorská prezentace VÝVĚSEK
(spojovací chodba před Konferenčním sálem II)
14,00 - 18,00 EXKURZE
19,00 - 20,00 "Vinařský blok"
odborné přednášky zakončené degustací v režii společnosti EPS biotechnology, s.r.o.
20,00 - 24,00

SPOLEČENSKÝ VEČER:

Vyhlášení výsledků soutěže "VÝVĚSKA TVIP2019", poděkování partnerům, volná zábava, konzumace vín a raut

Čtvrtek
21.3.2019
10,00 - 14,00 ODPADOVÉ FÓRUM - Odpady APROCHEM

 

 

Přehled přihlášených příspěvků (k 15. 1. 2019)

 

APROCHEM
Aktuální situace v posuzování bezpečnostních dokumentací z pohledu zpracovatele posudku
Ing. Martina Pražáková
Příspěvek poskytuje aktuální informace o procesu posuzování bezpečnostních dokumentací zpracovaných podle zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií a shrnuje dosavadní zkušenosti Odborného pracoviště pro prevenci závažných havárií VÚBP, v. v. i., které je pověřeno zpracováním posudků návrhů těchto dokumentací.
 
Bezpečnost provozu chemických podniků
Ing. Ladislav Špaček, CSc.
Minimalizace rizik provozu zařízení, nový aspekt - kybernetická bezpečnost, novela zákona o předcházení závažných havárií.
 
Determinismus a chaos v našem prostoru
Mgr. Petr Nakládal
Objasnění chaosu jako nelineárního dynamického systému s vnitřními parametry. Součástí přednášky bude konfrontace chaosu a determinismu včetně ukázek vlivu těchto jevů v přírodních procesech a v lidské společnosti.
 
Chaos kolem nás a jak ho řídit
Mgr. Petr Nakládal
Vysvětleny budou principy klasického stochastického a chaotického řízení procesů. Na konkrétních příkladech z letectví, kosmonautiky, přírodních věd a také na prezentovaných haváriích na TVIP 2018 budou ukázány možnosti uplatnění chaotického řízení včetně využití znalostí podstaty chaosu při prevenci rizik.
 
Chaos. Od hříčky matematiků po základní princip fungování Vesmíru
Mgr. Petr Nakládal
V přednášce budou vysvětleny pojmy z teorie nelineárních dynamických systémů (teorie chaosu) jako například rozdíly mezi deterministickým, chaotickým a náhodným systémem nebo co jsou systémy s vnitřními parametry. Na ukázkách budou předvedeny vybrané reakce živých organizmů na některé podněty včetně vnímání fyzikálních jevů člověkem. Z odvozeného matematického vzorce fungování našeho Vesmíru bude definována prvotní příčina chaosu kolem nás, proč se hmota a život vyvinuly na rozhraní chaosu a determinismu a proč je pro nás chaos důležitý.
 
Chaotické řízení v praxi
Mgr. Petr Nakládal
Na praktických ukázkách bude prezentováno chaotické řízení procesů včetně využití atraktorů řízených jevů.
 
CHEMICKÉ KARCINOGENY NA PRACOVIŠTI
MUDr. Michael Vít, Phd. Doc. MUDr. Pavel Urban, CSc, MUDr. Miroslava Hornychová, CSc.
V posledních letech je v rámci EU i celosvětově věnována velká pozornost výskytu profesionálních zhoubných nádorů a jejich prevenci. Takala (2015) uvádí, že celosvětově umírá 2,3 milionu pracujících na pracovní úrazy a nemoci z povolání. Přibližně 660 000 umírá následkem profesionálních zhoubných nádorů. Z hlediska profesionálních onemocnění Takal uvádí, že největším zabíjákem" v zemích s nejvyšším příjmem ( s nejvyšším HDP) jsou profesionální nádory.  V literatuře je uváděn, že profesionální expozice se podílí na výskytu 5,3 – 8,4% všech nádorových onemocnění a mezi mužskou populací má 17 – 29% všech úmrtí na karcinom plic profesionální kauzalitu. Zásadní preventivní otázkou je hodnocení karcinogenního rizika na pracovišti a jeho prevence
 
Novela zákona o PZH
Bc. Miroslav Dítě
Se zavedením kritéria přijatelnosti rizik a vzhledem nedostatkům v aplikaci požadavků směrnice SEVESO III. při územním řízení a povolování staveb dochází k výstavbě v okolí provozovatelů a tím i ke zvyšování rizika závažné havárie.
V rámci SCHP byla ustavena pracovní komise, která připravila a projednala s dotčenými ministerstvy novelu zákona o PZH, která tento problém řeší.
 
Objekty s větším počtem osob - Společensky významné objekty
pplk. Ing. Jiří Rosenkranz
„Společensky významným objektem“ se rozumí místa (stavby, prostory nebo plochy) s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení ochrany života a zdraví obyvatelstva, kde je vazba na zajištění plnění opatření ochrany obyvatelstva v těchto objektech.
 
Problémy s přijatelností rizika podle zákona o prevenci závažných havárií
Ing. Vilém Sluka
Zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií v rámci Posouzení rizik stanovil v prováděcí vyhlášce č. 227/2015 Sb. hodnocení přijatelnosti rizika scénářů závažných havárií. Provozovatel se v řadě případů dostává na hranici přijatelnosti rizika nebo dokonce do nepřijatelnosti rizika určitých scénářů závažných havárií. Příspěvek se věnuje některým příčinám této situace a možnostem řešení.

 

ODPADOVÉ FÓRUM
Aktivace elektrárenské strusky a její využití ve stavebnictví
Ing. Jan Trejbal, Ing. Zdeněk Prošek, doc. Ing. Pavel Tesárek, Ph.D., Ing. Jan Valentin, Ph.D.
Elektrárenská struska je odpadní materiál, který lze po vhodných mechano-chemických úpravách využít jako pojivo při výrobě nových stavebních materiálů. V příspěvku je popsána analýza odpadní strusky, která se soustředí na popis chemických a mechanických vlastností. Využita byla elektronová mikroskopie, kalorimetrie a mechanické testování.
 
Aplikace moderních technologií pro čištění a znovuvyužití odpadních vod
Ing. Réka Csicsaiová, SvF STU
The aim of the paper is the LCA methodology application in the evaluation of sludge management operation. Increasing the number of wastewater treatment plants and their upgrading stimulate an enhance in the demand for sludge treatment and disposal. Therefore, it is necessary to focus on assessing the negative impacts of the sludge management on the environment. The environmental impacts evaluation of sludge management operation was carried out using OpenLCA software. As the evaluation method was determined the ReCiPe midpoint (H) rating method.
 
Asfaltová směs se struskovým kamenivem
Ing. Zdeněk Prošek, Ing. Jan Trejbal, Ing. Pavla Vacková, Ing. Jan Valentin, Ph.D.
Přírodního minerálního kameniva je v Evropě nedostatek, tudíž se hledají cesty, jak jej nahradit. Využití strukového kameniva se zdá být vhodnou alternativou. Aplikace této suroviny je nejen ekonomická, ale zároveň ekologická. Jedná se totiž o zpracování odpadu, navíc odpadá nutnost těžby. Příspěvek představuje asfaltové směsi, které obsahují toto alternativní kamenivo. Soustřeďuje se především na porovnání jejich mechanických vlastností s referenčními směsmi.
 
Čistírenství a zemědělství ve světle cirkulární ekonomiky
Ing. Michael Vrána, Ing. Marek Holba Ph.D.
Mezinárodní projekt Circular Agronomics je zaměřen na udržitelný cirkulární koloběh uhlíku (C), dusíku (N) a fosfo ru (P) v zemědělském a potravinářském sektoru. První fází je analýza toků těchto makroprvků, a druhou fází je realizace navržených řešení vedoucích k uzavření cyklů C, N a P v zemědělství a potravinářství. Výsledkem bude efektivnější využívání zdrojů, jejich znovuvyužití a znovuzískání, což současně řeší environmentální výzvy jako jsou skleníkové plyny, emise amoniaku a dusičnanů a eutrofizace vod. ASIO v projektu demonstruje jednu případovou studii na tuto problematiku a zároveň vyvíjí a vnáší technologické prvky do cirkulární ekonomiky v rámci tohoto projektu.
 
Dobrovolný závazek výrobců EPS k cirkulární ekonomice
Ing. František Vörös
Jednou z forem podpory cirkulární ekonomiky plastů jsou dobrovolné závazky výrobců, zpracovatelů a uživatelů příslušné komodity. Evropská asociace výrobců a zpracovatelů pěnového polystyrenu EUMEPS s podporou 23 národních asociací, včetně Sdružení EPS ČR, se přihlásily k takovéto iniciativě. Společně realizují zkušební využití odpadního EPS s retardérem hoření HBCDD v Nizozemí. Dále usilují o zvýšení podílu recyklací z obalových a stavebních aplikací EPS na vyšší úroveň než je stanovena v evropské strategii. Budou popsány přístupy v ČR.
 
Efektivní zpracování odpadů vysokoenergetickým mletím
Ing. Zbyněk Porkšan
Co je vysokoenergetické mletí, výhody, typy odpadů, zkušenosti.
 
FUELSAVER - Bio-energetický šetřič paliva
Mgr. Radovan Šejvl, Ing. Ing. Herbert Renner
Zařízení působí na molekulární strukturu kapalného paliva, kterou mění. Je použitelné do všech typů a výkonů spalovacích motorů. Spolehlivě funguje u naftových motorů  bez lamda sondy. Až  20 % natankovaného paliva projde motorem nespotřebované a spálí se až  v katalyzátoru nebo filtru Tuhých znečišťujících látek, vyletí výfukem a vy za ně zaplatíte. úprava paliva spočívá v narušení nízkomolekulární plynných ionizační řetězců na které se na více místech současně naváže reaktivní kyslík a palivo lépe prohoří. Zařízení je provozně ověřené a certifikované. Úspora paliva představuje 6 – 15 % dle typu a výkonu motoru. Snížení emisí představuje 25 – 50%  v některých případech až 80%. Jak novou technologii odborná veřejnost přijímá je na velice dlouhé povídání.
 
Chemická modifikace popílků na adsorbenty pro záchyt oxidu uhličitého
Ing. Marek Staf, Ph.D., Ing. Barbora Miklová, Ondřej Hlaváček
V rámci mezinárodního projektu, jehož náplní je využití elektrárenských popílků pro post combustion záchyt oxidu uhličitého se kromě vysokoteplotní chemisorpce řeší též energeticky výhodnější adsorpce za nižších teplot. Problémem je však nedostatečná adsorpční kapacita suroviny za daných podmínek. Z tohoto důvodu byla vypracována metoda její chemické modifikace, která podstatným způsobem zlepší specifický povrch, texturní vlastnosti a především sorpční charakteristiky vůči oxidu uhličitému.
 
LCA analýza uhlíkovej stopy na čistiarni odpadových vôd
Ing. Mária Dubcová, prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD., Ing. Ivana Marko, Ing. Michal Holubec, PhD.
Cieľom príspevku je zhodnotenie environmentálnych dopadov ČOV s využitím komparatívnej metódy LCA na základe normy STN EN ISO 14040 a následná analýza uhlíkovej stopy, so zameraním sa na skleníkové plyny vytvorené priamymi alebo nepriamymi činnosťami ČOV s výsledným vplyvom na potenciál globálneho otepľovania (GWP). Na základe experimentálnych meraní a konštánt slúžiacich pre určenie GWP sa z údajov vyhodnocujú silné a slabé stránky fungovania ČOV s využitím vhodného LCA nástroja.
 
Moderní postupy využití škváry ze ZEVO
Ing. Michal Šyc, Ph.D., Ing. Tomáš Baloch, Ing. Václav Veselý, CSc., Ing. Martin Zuda
Hlavní pevný výstup z energetického využití odpadů je škvára. Náhled na škváru jako na nežádoucí odpad se v poslední době změnil i díky přechodu na cirkulární ekonomiku, neboť škvára obsahuje velké množství železných a neželezných kovů. Zbytek po separaci kovů lze úspěšně využít jako náhradu primárních surovin v různých stavebních aplikacích. Příspěvek bude sumarizovat výsledky aktivit pro využití škváry v rámci ZEVO Malešice z posledních let a nastíní správné postupy jejího využití.
 
Motivácia občanov ku triedeniu komunálneho odpadu na Slovensku
Mgr. Ing. Monika Bačová, PhD., doc. Ing. Michal Stričík, PhD., Ing. Monika Čonková, PhD.
V odpadovom hospodárstve je uplatňovaná záväzná hierarchia odpadového hospodárstva, ktorá predstavuje základný kameň európskej politiky a legislatívy v oblasti odpadov. Je kľúčom k prechodu na obehové hospodárstvo. Základným cieľom hierarchie odpadového hospodárstva je minimalizovať nepriaznivé účinky na životné prostredie a zvýšiť a optimalizovať efektívnosť využívania zdrojov v oblasti odpadového hospodárstva.
Prvoradou prioritou hierarchie odpadového hospodárstva členských krajín Európskej únie je prevencia vzniku odpadu.
Ak nie je možné alebo účelné predchádzať vzniku odpadu, predtým než sa stane výrobok odpadom, je potrebné zvážiť, či nie je možné výrobok pripraviť na opätovné použitie.
Ak už nejaký odpad vznikne, mal by sa do maximálne možnej miery recyklovať.
V roku 2017 podľa údajov eurostatu priemerná miera recyklácie komunálneho odpadu v krajinách EU 27 predstavovala 46,6 %. Miera recyklácie komunálneho odpadu na Slovensku predstavovala 29,8 %.
Príspevok je zameraný na analýzu vývoja celkového množstva komunálneho odpadu na Slovensku a analýzu vývoja množstva separovane zbieraných zložiek komunálneho odpadu. Následne v príspevku na základe vlastného dotazníkového prieskumu realizovaného v roku 2018 analyzujeme povedomie občanov či je v ich meste/obci organizovaný triedený zber komunálneho odpadu, osobnú angažovanosť občanov pri zapájaní sa do triedeného zberu komunálneho odpadu a vymedzenie zložiek komunálneho odpadu, ktoré respondenti triedia. Neoddeliteľnou súčasťou príspevku je aj hodnotenie motivácie občanov ku triedeniu komunálnych odpadov, ktorú vyjadrili respondenti. Za najdôležitejšie faktory, ktoré motivujú občanov k vyššej úrovni triedenia komunálnych odpadov patrí predovšetkým osveta a vzdelávanie v tejto oblasti, legislatívne postihy pre tých, ktorí netriedia komunálny odpad a finančná  motivácia tých, ktorý triedia komunálny odpad.
Príspevok je čiastočným výstupom projektu VEGA č. 1/0582/2017 "Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov" riešenom na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
 
Možnosti stanovení složek bioplynů, rozpouštědel a degradačních produktů polymerů plynovou chromatografií s detekcí ve vakuové UV oblasti
Ing. Tomáš Korba
UV spektrometrie ve vakuové oblasti (VUV ) představuje molekulovou absorpční spektrometrii pracující v plynné fázi v rozsahu od vlnové délky 120 nm. V této oblasti spektra poskytuje výbornou možnost identifikovat látky pomocí specifických spekter a kvantifikovat je na základě Beerova zákona s využitím molárních absorpčních koeficientů. Kvantifikace ve složitých směsích je zajištěna spektrální dekonvolucí. VUV také umožňuje identifikaci izomerních látek, které nelze rozlišit hmotnostní spektrometrií.
VUV se využívá pro analýzu organických látek nejčastěji ve spojení s plynovou chromatografií, ale také v přímé procesní analýze. Vedle aplikací v petrochemickém (klasifikace frakcí ropy a ropných produktů) a chemickém průmyslu se s ní setkáváme také v potravinářství, analýze chuťových a vonných látek a v kontrole kvality léčiv. Umožňuje stanovovat obsah vody c různých matricích.
Příklady využití v analýze plyn, rozpouštědel a dalších organických molekul jsou součástí příspěvku.
 
Možnosti získávání Zn z popílků ze ZEVO
Ing. Mgr. Ekaterina Korotenko, Ing. Michal Šyc, Ph.D., Ing. Josef Jadrný, Ing. Pavel Mašín, Ing. Pavel Krystyník, Ph.D., doc. Dr. Ing. Petr Klusoň
Popílky z energetického využití odpadů jsou obohaceny o řadu cenných kovů, jako jsou Cu, Zn, Sb a mohou představovat jejich významný sekundární zdroj. Příspěvek nastíní vhodné technologické postupy pro získávání těchto prvků a také jejich potenciál na konkrétních datech ze ZEVO v ČR.
 
Nástroj pro odhadování složení produktového plynu z gasifikace odpadů
Ing. Petr Seghman
Zplyňování, tedy gasifikace, je jeden ze slibných procesů k likvidaci a využití biomasy a odpadu obecně. Pro usnadnění návrhu navazujících technologií využívajících plyn vzniklý touto cestou byla vytvořena databáze a jednoduchý nástroj pro předpověď jeho složení. V rámci prezentace budou předloženy i návrhy různých možností využití tohoto plynu.
 
Nitrifikace jako postup zpracování fugátu vedoucí ke snížení ztráty dusíku během jeho skladování
Ing. Liz Mabel Vargas Caceres, Ing. Pavel Švehla, Ph.D., Ing. Pavel Míchal, Prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
Příspěvek je zaměření na zpracování fugátu vznikajícího v rámci bioplynových stanic. Byly porovnány ztráty dusíku při dlouhodobém skladování surového fugátu oproti skladování nitrifikovaného fugátu v laboratorních podmínkách. Čtyři skleněné kádinky byly naplněny surovým fugátem a další čtyři nitrifikovaným fugátem. Výsledky ukazují, že v případě aplikace nitrifikace jako předúpravy fugátu mohou být ztráty dusíku při dlouhodobém skladování i desetkrát nižší než při skladování surového fugátu.
 
Od čistenia odpadových vôd po funkčné sorbenty na báze železa
Mgr., Michal, Hegedus, Mgr., Katarína, Harčárová, Ing. PhD., Petr, Lacina, Ing., Simona, Matejová, Ing. PhD, Zuzana, Danková, RNDr. PhD., Erika, Tóthová
Zlúčeniny železa, menovite jeho oxidy/hydroxo-oxidy, vykazujú vzhľadom na ich nízku cenu excelentnú sorpčnú schopnosť voči ťažkým kovom. Uvedené zlúčeniny možno získať tepelným spracovaním odvodnených amorfných kalov vznikajúcich pri čistení odpadových vôd železnatými/železitými soľami. Táto štúdia, ako krok ku cirkulárnemu hospodárstvu, demonštruje ukážkový prípad jednoduchého tepelného spracovania železného kalu pre jeho ďalšie využitie v podobe sorbentu. Použitý kal bol získaný ako vedľajší produkt pri čistení odpadových vôd obsahujúcich nadlimitné množstvá AOX.
 
Optimalizace ejektoru k záchytu dýmu
Doc. Tomáš Moucha, Doc. František J. Rejl, Doc. Václav Linek, Dr. Michal Opletal, Dr. Jan Haidl, Dr. Lukáš Valenz
Pro záchyt jemného dýmu, který překonal i průchod absorpční kolonou pro odsíření, byl použit ejektor. Po úspěšném zkušebním provozu byla realizována finální technologie, kde bylo třeba využít zkušeností pracoviště navrhovatele, aby byla udržena schopnost ejektoru jemný dým zachytávat i po změně geometrického uspořádání. Celá, nakonec úspěšně realizovaná, technologie přináší praktickou studii adaptace průmyslového aparátu na základě dlouholetého poloprovozního výzkumu.
 
Ověření vlivu struskové kameniva na vlastnosti asfaltových směsí typu ACO 11+
Ing. Pavla Vacková, ČVUT v Praze, Ing. Jan Valentin, ČVUT v Praze
V rámci probíhajících výzkumných aktivit byla použita stabilní kladenská vysokopecní vzduchem chlazená struska jako alternativní náhrada k běžnému drcenému kamenivu. Struska je vedlejším produktem především výroby železa a oceli a v dopravním stavitelství je používaná již řadu let, ale pouze jako kamenivo do nestmelených vrstev případně jako minerální příměs pro výrobu hydraulicky stmelených vrstev. Jakákoliv jiná aplikace není v současné době používána a to i díky některých problémům některých velkých silničních staveb nebo z nedostatečné znalosti charakteristik a historie vzniku a původu konkrétních strusek.
Tento materiál je proto mnohdy spíše ukládán na skládky, ačkoli by se mohlo jednat o kvalitní kamenivo, které lze použít pro další aplikace.
V tomto příspěvku jsou prezentována data probíhajícího výzkumu, kdy bylo předrcené a přetříděné struskové kamenivo aplikováno do asfaltových směsí typu ACO 11+ používaných do obrusných vrstev vozovek. Ve směsích byla použita substituce různých frakcí přírodního kameniva kamenivem struskovým až k 100% náhradě. Ve směsích byla použita struska frakce 0/4, 4/8 a 8/11 mm. Na variantách asfaltových směsí byl proveden soubor vybraných zkoušek pro ověření vlivu struskového kameniva na vlastnosti asfaltové směsi. Tyto vlastnosti byly porovnány jak s normovými hranicemi, tak s výsledky referenční směsi obsahující pouze přírodní drcené kamenivo. Provedené zkoušky byla např. modul tuhosti, odolnost vůči trvalým deformacím (vyjetí kolejí), pevnost v tahu za ohybu, odolnosti vůči účinkům vody a mrazu a další.
 
Posouzení a návrh svozových plánů odpadu
Ing. Radovan Šomplák, Ph.D., Ing. Vlastimír Nevrlý, Ing. Veronika Smejkalová
Příspěvek shrnuje výsledky pilotního výpočtu pro plánování svozové trasy. S ohledem na měnící se systémy sběru (např. pytlový sběr) a nárůst nově separovaných frakcí komunálního odpadu (viz bio-odpad) je třeba upravovat stávající svozové trasy. Díky technickému pokroku a vyššímu stupni monitoringu je možné zapojovat do rozhodovacího procesu sofistikované nástroje založené na matematických metodách. Cílem je sestavit svozový plán a zároveň minimalizovat náklady na svoz, který představuje podstatnou část celkových nákladů na zpracování komunálních odpadů.
 
Použitý fritovací olej jako zdroj pro výrobu biopolymeru PHA
Mgr. Vlaďka Matušková, MSc.
Použitý fritovací olej nízké kvality je tradičně považován za odpad, který není vhodný pro další použití. Tento pohled však nesdílí česká firma NAFIGATE Corporation, jejíž biotechnologie Hydal využívá 100% odpad ve formě použitého fritovacího oleje k výrobě plně biologicky rozložitelného a biokompatibilního biopolymeru PHA. Finální biopolymer má potenciální využití v celé řadě oblastí, jako je výroba bioplastů, kosmetický průmysl, lékařské odvětví či zemědělství, kdy hnojivo s vyšší účinností na bázi Hydal PHA představuje tzv. hnojiva s řízeným uvolňováním (hnojiva jsou potažena PHA), která dodávají živiny do půdy postupně.
 
Prometheus 24 - snížení emisí a úspora plynu
Mgr. Radovan Šejvl, Prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc.   
Zařízení rozrušuje, polarizuje a ionizuje shluky atomů a molekul zemního plynu, na které se lépe naváže vzdušný kyslík, a tím dojde k dokonalejšímu spálení. Prototypové zařízení testujeme  ve výkonovém rozmezí  5 kw – 10 MW. Zařízení je složené z informačních  tyčí a  lanka  spirálovitě ovinutého na plynové potrubí. Zařízení pracuje jako anténní systém upravující magnetické pole prostředí. Úprava  plynu probíhá na molekulární  a atomární úrovni. Palivo lépe prohoří, což má vliv na jeho úsporu, neboť se využije právě ta  výhřevná složka, která by jinak vylétla komínem jako emise a saze. Na prototypovém zařízení bylo naměřeno snížení emisí CO o 50% Snížení NOx o 25% a snížení H2 o  50%.
 
Směry výzkumu odpadů v oblasti štěpné a fúzní energetiky, jejich charakteristiky a srovná
Ing.Jaroslav Stoklasa, Ph.D., Ing. Vojtěch Galek, Ing. Jan Hadrava
Jsou porovnány typy odpadů, různé metody, způsoby a důvody nakládání s odpady u klasické jaderné elektrárny a u zařízení založeného na jaderné fúzi. Naznačeny některé postupy převádění výsledku laboratorního výzkumu do provozních podmínek.
 
Snížení amoniakální kontaminace v popílku z SNCR technologie
Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D., doc. Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D., doc. Ing Lenka Bodnárová,Ph.D., prof. Ing. Rudolf Hela,  CSc.
Popílek je pro betonáře velmi důležitou surovinou. Hlavním problémem použití popílku s amoniakální kontaminací, vznikající při použití SNCR technologie, je uvolňování plynného amoniaku z cementových betonů a malt v důsledku přítomnosti alkalického hydroxidu vápenatého.
V případě příliš vysoké koncentrace amoniaku v popílku mohou být překročeny přípustné normy. Testované technologie suché dekontaminace amoniakálních popílků na bázi plazmové dekontaminace a termální desorpce umožňují. výrazně snížit obsah amoniakální kontaminace v popílcích.
 
Termická depolymerizace obalů z HDPE pro automobilový průmysl s důrazem na maximální tvorbu olejů
Ing.Libor Baraňák Ph.D, doc.Miroslav Bačiak Ph.D.
Tématem tohoto zadání bylo zjištění a stanovení meze  termické stability obalových PE materiálů, které zůstávají nevyužity jako odpad při činnosti významného zahraničního producenta na našem území a vypracování následných analýz zaměřených na materiálovou, kvalitativní a energetickou bilanci získaných produktů po termické depolymerizaci s ideálními procesními parametry. Cílem zadání bylo získat dominantní produkt termické depolymerizace tohoto druhu odpadních plastů, které se skládají zejména z PE folií čirých i různobarevných, ale i z dalších forem těchto polymerů,  tedy procesní olej. Tuto kvalitní, nově získanou surovinu z termické depolymerizace odpadních plastů lze dále využít jako zdroj pro výrobu elektrické, nebo tepelné energie, nebo jako alternativní palivo do některých vznětových motorů.
 
Termická depolymerizace obalů z HDPE pro automobilový průmysl s důrazem na maximální tvorbu olejů
Ing.Libor Baraňák Ph.D, doc.Miroslav Bačiak Ph.D.
Tématem tohoto zadání bylo zjištění a stanovení meze  termické stability obalových PE materiálů, které zůstávají nevyužity jako odpad při činnosti významného zahraničního producenta na našem území a vypracování následných analýz zaměřených na materiálovou, kvalitativní a energetickou bilanci získaných produktů po termické depolymerizaci s ideálními procesními parametry. Cílem zadání bylo získat dominantní produkt termické depolymerizace tohoto druhu odpadních plastů, které se skládají zejména z PE folií čirých i různobarevných, ale i z dalších forem těchto polymerů,  tedy procesní olej. Tuto kvalitní, nově získanou surovinu z termické depolymerizace odpadních plastů lze dále využít jako zdroj pro výrobu elektrické, nebo tepelné energie, nebo jako alternativní palivo do některých vznětových motorů.
 
Use of biomass ash as eco-friendly mineral admixture in lighweight plaster composition
Ing. Michal Lojka, prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D., Ing. Lucie Zemanová, Ing. Martina Záleská, Ing. Ondřej Jankovský, Ph.D., prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D.
Wood chips ash coming from biomass heating plant is studied as an eco-friendly mineral admixture in plaster mix design. The raw material was mechanically activated by milling in a vibratory disc mill to a degree of fineness comparable to lime-hydrate. In plaster composition, wood chips ash and metakaolin are used as partial substitutes of lime hydrate. The plaster with blended binder exhibited improved mechanical resistance, lower thermal conductivity and diffusivity, and increased water vapour permeability compared to the reference lime plaster.
 
Vermikompostování čistírenského kalu za účelem eliminace mikropolutantů
Ing. Pavel Míchal, Ph.D.; Doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D.; Ing. Pavel Švehla, Ph.D.
Jenou z možností úpravy čistírenského kalu před jeho aplikací na zemědělskou půdu je vermikompostování. Výsledky zahraničních studií naznačují, že žížaly mají schopnost degradovat, resp. akumulovat různé mikopolutanty, například těžké kovy, endokrinní disruptory či zbytky léčiv. Využití vermikompostování pro zpracování kalu však může bránit citlivost žížal vůči jiným látkám, zejména amoniakálnímu dusíku. Příspěvek shrnuje prvotní poznatky výzkumu zaměřeného na hodnocení aktivity žížal v kalu.
 
Vliv olejů po termické depolymerizaci na kovové konstrukční materiály
Ing.Libor Baraňák Ph.D, doc.Miroslav Bačiak Ph.D
Náš příspěvek na konferenci řeší problematiku výběru vhodných materiálů na výrobu exponovaných dílů pro konstrukci jednotky termického rozkladu. Tyto exponované části konstrukce jsou dlouhodobě namáhány,  jednak extrémními fyzikálními  procesy, hlavně v oblasti termodynamiky a taktéž jsou podrobeny chemickými  procesy,  hlavně v oblasti pH prostředí, které je v extrémních případech od 1,5 do 12,5 pH. Výsledky vyřešení této problematiky nám určí konstrukční vlastnosti jednotky a stanovení  bezporuchového provozu.
 
Využití oxidu grafenu k dekontaminaci vod od těžkých kovů a dalších polutantů
Bc. Adéla Jiříčková, Ing. Michal Lojka, Ing. Ondřej Jankovský, Ph.D.
Funkcionalizované uhlíkaté nanomateriály se, díky kombinaci svých fyzikálních a chemických vlastností, staly předmětem rozsáhlého výzkumu, se snahou nalézt uplatnění v širokém spektru aplikací. Nejnovější výsledky potvrzují možné využití v elektronice, v energetice, v medicíně, v biotechnologiích i při řešení environmentálních záležitostí. Velkým celosvětovým problémem v otázce životního prostředí je znečištění povrchových i podpovrchových vod ionty těžkých kovů, které při dlouhodobé expozici mohou v lidském organismu způsobit řadu onemocnění. Cílem naší práce bylo připravit, charakterizovat a následně použít oxidy grafenu pro dekontaminaci vody od iontů těžkých kovů. Námi připravené nanomateriály na bázi oxidu grafenu pomocí optimalizované Tourovy metody byly v tenké vrstvě naneseny na keramické filtry a testovány. Oxid grafenu byl charakterizován pomocí rentgenové fotoelektronové spektroskopie (XPS), simultánní termické analýzy (STA), transmisní elektronové mikroskopie s vysokým rozlišením (HRTEM), energiově disperzní spektroskopie (EDS) a rentgenové difrakce (XRD). Připravené filtry byly dále studovány pomocí SEM a EDS. Ke studiu dekontaminačních účinků oxidu grafenu i filtrů s oxidem grafenu byla provedena sorpce iontů těžkých kovů (Cd2+, Zn2+ a Pb2+) a byl zjištěn pokles koncentrace po provedení sorpčního experimentu.
 
Využití povrchových vod pro umělou infiltraci ve vybrané lokalitě
doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D., Ing. Petra Malíková, Ph.D., Ing. Michal Korabík
Sucho, jako důsledek klimatických změn, je celosvětovým problémem. V současnosti se negativně projevuje na některých povodích ČR, a to zejména ve formě nedostatku zdrojů podzemních vod. Jedním z možných opatření je využití umělé infiltrace jako způsobu posílení zdrojů podzemních vod. Umělá infiltrace vychází z přírodního procesu a z technického pohledu se jedná o poměrně nenáročný proces. Příspěvek popisuje realizovaný postup umělé infiltrace povrchových vod do vod podzemních v lokalitě prameniště Rožnov pod Radhoštěm.
 
Výzkumná infrastruktura ENREGAT umožňující přenos dat z laboratorního do poloprovozního měřítka
Ing. Barbora Grycová, Ph.D., prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
ENREGAT představuje jedinečnou základnu k realizaci komplexního výzkumu v oblasti materiálového a energetického využití odpadů pomocí procesů spalování, pyrolýzy a anaerobní digesce a dále v oblasti čištění vznikajících plynů katalytickými, sorpčními a fotokatalytickými metodami. ENREGAT zahrnuje 3 poloprovozní haly s technologiemi pro energetické využití odpadů a specializované laboratoře vybavené moderní analytickou technikou. Jedinečnost spočívá v možnosti provádět základní a aplikovaný výzkum zaměřený na různé technologie nakládání s širokou škálou odpadů.
 
Water Treatment: Mechanisms and Case Studies
David Hunkeler
The principal mechanisms for the removal of "impurities" from water will be outlined including those related to surface interactions and solubility, with an orthogonal dimension being the size of the impurity to be removed. From this, a series of examples of the clarification of various organic and inorganic waters from different industries will be highlighted (food, paper, metal, oil, construction).
 
Znovuzískání vybraných kovů z kalů odpadních důlních vod pomocí bioloužení
Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Článek se zabývá sledováním vzájemného působení kovů a mikroorganismů v procesech úpravy kalů z odpadních důlních vod ve Zlatých Horách. Všechny vzorky byly podrobeny mineralogické a chemické analýze a na základě této charakterizace byly vybrány druhů mikroorganismů vhodné k bioloužení za účelem získání zájmových kovů jako je Fe, Cu, a Zn. Vzhledem k charakteru sedimentu byla vybrána acidofilní bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans. Bakteriální loužení probíhalo 5 týdnů. Byl sledován průběh bakteriálního loužení a vliv zrnitosti na množství vylouženého kovu. Bylo zjištěno, že největší výtěžnosti Fe, Zn a Cu bylo dosaženo u nejjemnějších frakcí.
 
Zvýšení účinnosti separace halogenovaných sloučenin na adsorpčních kolonách
Doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.
Chlorované organické sloučeniny (AOX) jsou i přes svou vysokou stabilitu a známou toxicitu stále nenahraditelnými (mezi)produkty při výrobě organických chemických specialit. Při těchto výrobách dochází ke kontaminaci s AOX mimo jiné i produkovaných technologických vod, přičemž kontaminaci s AOX obvykle není možné eliminovat biologickým čištěním. Nejběžněji používanou metodou odstraňování chlorovaných organických sloučenin z vod je adsorpce na aktivní uhlí, která však má v případě, že znečištění AOX je způsobeno polárními chlorovanými organickými sloučeninami, svá omezení. Jedna z možností, jak zlepšit separační účinnost aktivního uhlí pro odstraňování disociovatelných AOX je jeho povrchová úprava.