Více času na podstatné

  APROCHEM - souhrny 2019
 
201

Rozbor mimořádných událostí - požár výdejních lávek v areálu Čepro Loukov (Loukov na Kroměřížsku)

plk. Ing. Zdeněk Otrusina (HZS Zlínský kraj)

Příspěvek popisuje rozsáhlý požár technologie výdejních lávek a přepravních autocisteren v areálu společnosti Čepro a.s., středisko Loukov na Zlínsku dne 10. 9. 2018. V první části je prezentován průběh zásahu jednotek požární ochrany. Druhá část je věnována vyšetřování příčiny vzniku požáru HZS Zlínského kraje.

202

Objekty s větším počtem osob - Společensky významné objekty

pplk. Ing. Jiří Rosenkranz, MV GŘ HZS ČR

„Společensky významným objektem“ se rozumí místa (stavby, prostory nebo plochy) s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení ochrany života a zdraví obyvatelstva, kde je vazba na zajištění plnění opatření ochrany obyvatelstva v těchto objektech.

203

Připravenost společensky významných objektů v zónách havarijního plánování

Ing. Kateřina Blažková, Ph.D., HZS Moravskoslezského kraje

V zónách havarijního plánování se nachází řada společensky významných objektů (např. školských a zdravotnických zařízení). Připravenost těchto objektů má zásadní význam pro minimalizaci dopadů možných závažných havárií. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje realizuje řadu aktivit, které vedou k vyšší připravenosti těchto objektů. Jedná se zejména o zpracování plánovací dokumentace, organizaci seminářů, tvorbu a distribuci preventivních materiálů, zapojení do cvičení.

204

Nové typové plány v roce 2019

MUDr. Marie Adámková, CSc., MŽP

Otevření diskuse ohledně zkušeností se zaváděním nových typových plánů do praxe a záměry MŽP na jejich aktualizaci.

205

Chemické karcinogeny na pracovišti

MUDr. Michael Vít, Ph.D., Doc. MUDr. Pavel Urban, CSc., MUDr. Miroslava Hornychová, CSc.

V posledních letech je v rámci EU i celosvětově věnována velká pozornost výskytu profesionálních zhoubných nádorů a jejich prevenci. Takala (2 015) uvádí, že celosvětově umírá 2,3 milionu pracujících na pracovní úrazy a nemoci z povolání. Přibližně 660 000 umírá následkem profesionálních zhoubných nádorů. Z hlediska profesionálních onemocnění Takal uvádí, že „ největším zabijákem „ v zemích s nejvyšším příjmem (s nejvyšším HDP) jsou profesionální nádory. V literatuře je uváděn, že profesionální expozice se podílí na výskytu 5,3 – 8,4% všech nádorových onemocnění a mezi mužskou populací má 17 – 29% všech úmrtí na karcinom plic profesionální kauzalitu. Zásadní preventivní otázkou je hodnocení karcinogenního rizika na pracovišti a jeho prevence.

206

Aktuální situace v posuzování bezpečnostních dokumentací z pohledu zpracovatele posudku

Ing. Martina Pražáková, VÚBP, v.v.i.

Příspěvek poskytuje aktuální informace o procesu posuzování bezpečnostních dokumentací zpracovaných podle zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií a shrnuje dosavadní zkušenosti Odborného pracoviště pro prevenci závažných havárií VÚBP, v. v. i., které je pověřeno zpracováním posudků návrhů těchto dokumentací.

207 Problémy s přijatelností rizika podle zákona o prevenci závažných havárií
Ing. Vilém Sluka, VÚBP, v.v.i.
Zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií v rámci Posouzení rizik stanovil v prováděcí vyhlášce č. 227/2015 Sb. hodnocení přijatelnosti rizika scénářů závažných havárií. Provozovatel se v řadě případů dostává na hranici přijatelnosti rizika nebo dokonce do nepřijatelnosti rizika určitých scénářů závažných havárií. Příspěvek se věnuje některým příčinám této situace a možnostem řešení.
208 Novela zákona o PZH
Bc. Miroslav Dítě, TLP, s.r.o.
Se zavedením kritéria přijatelnosti rizik a nedostatkům v aplikaci požadavků směrnice SEVESO III. při územním řízení a povolování staveb dochází k výstavbě v okolí provozovatelů a tím i ke zvyšování rizika závažné havárie.
V rámci SCHP byla ustavena pracovní komise, která připravila a projednala s dotčenými ministerstvy novelu zákona o PZH, která tento problém řeší.
209

Průmysl, voda, sucho

Ing. Ladislav Špaček, CSc., SCHP ČR

Připravenost průmyslu na dopady klimatických změn z pohledu praxe

210

Chaos kolem nás a jak ho řídit
Mgr. Petr Nakládal
Objasnění chaosu jako nelineárního dynamického systému s vnitřními parametry. Součástí přednášky bude konfrontace chaosu a determinismu včetně ukázek vlivu těchto jevů v přírodních procesech a v lidské společnosti.

211

Bezpečnost provozu chemických podniků

Ing. Ladislav Špaček, CSc., SCHP ČR
Minimalizace rizik provozu zařízení, nový aspekt - kybernetická bezpečnost, novela zákona o předcházení závažných havárií.
212 Chaos. Od hříčky matematiků po základní princip fungování Vesmíru
Mgr. Petr Nakládal
Na praktických ukázkách bude prezentováno chaotické řízení procesů včetně využití atraktorů řízených jevů. 
 

 


 
ODPADOVÉ FÓRUM - souhrny 2019
101 Optimalizace ejektoru k záchytu dýmu
Doc. Tomáš Moucha, doc. František J. Rejl, doc. Václav Linek, Dr. Michal Opletal, Dr. Jan Haidl, Dr. Lukáš Valenz, VŠCHT v Praze, Ústav chemického inženýrství, Laboratoř sdílení hmoty

Pro záchyt jemného dýmu, který překonal i průchod absorpční kolonou pro odsíření, byl použit ejektor. Po úspěšném zkušebním provozu byla realizována finální technologie, kde bylo třeba využít zkušeností pracoviště navrhovatele, aby byla udržena schopnost ejektoru jemný dým zachytávat i po změně geometrického uspořádání. Celá, nakonec úspěšně realizovaná, technologie přináší praktickou studii adaptace průmyslového aparátu na základě dlouholetého poloprovozního výzkumu.
102 Aplikace moderních technologií pro čištění a znovuvyužití odpadních vod

Ing. Simona Kubíčková, Ing. Daniel Vilím, Ing. Miroslav Maršík, ENVI-PUR, s.r.o.
V současné době se do popředí zájmu staví především membránové technologie. Tyto technologie našly své uplatnění jak v aplikaci pro splaškové odpadní vody, tak také pro vody průmyslové. V našem příspěvku bychom vám rádi představili některé jejich konkrétní aplikace pro čištění průmyslových odpadních vod.
Jedná se o aplikace membránového bioreaktoru a fyzikálně-chemického čištění s membránovou separací.
103 Nitrifikace jako postup zpracování fugátu vedoucí ke snížení ztráty dusíku během jeho skladování
Ing. Liz Mabel Vargas Caceres, Ing. Pavel Švehla, Ph.D., Ing. Pavel Míchal, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., ČZU v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

Příspěvek je zaměřen na zpracování fugátu vznikajícího v rámci bioplynových stanic. Byly porovnány ztráty dusíku při dlouhodobém skladování surového fugátu oproti skladování nitrifikovaného fugátu v laboratorních podmínkách. Čtyři skleněné kádinky byly naplněny surovým fugátem a další čtyři nitrifikovaným fugátem. Výsledky ukazují, že v případě aplikace nitrifikace jako předúpravy fugátu mohou být ztráty dusíku při dlouhodobém skladování i desetkrát nižší než při skladování surového fugátu.
104 Od čistenia odpadových vôd po funkčné sorbenty na báze železa
Mgr. Michal Hegedus, Mgr. Katarína Harčárová, Ing. Petr Lacina, PhD., GEOtest a.s.; Ing. Simona Matejová, STU v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie; Ing. Zuzana Danková, PhD, RNDr. Erika Tóthová, PhD., Ústav geotechniky SAV, Košice

Zlúčeniny železa, menovite jeho oxidy/hydroxo-oxidy, vykazujú vzhľadom na ich nízku cenu excelentnú sorpčnú schopnosť voči ťažkým kovom. Uvedené zlúčeniny možno získať tepelným spracovaním odvodnených amorfných kalov vznikajúcich pri čistení odpadových vôd železnatými/železitými soľami. Táto štúdia, ako krok ku cirkulárnemu hospodárstvu, demonštruje ukážkový prípad jednoduchého tepelného spracovania železného kalu pre jeho ďalšie využitie v podobe sorbentu. Použitý kal bol získaný ako vedľajší produkt pri čistení odpadových vôd obsahujúcich nadlimitné množstvá AOX.
105 Dobrovolný závazek výrobců EPS k cirkulární ekonomice
Ing. František Vörös, Sdružení EPS ČR, Kralupy n. Vltavou.

Jednou z forem podpory cirkulární ekonomiky plastů jsou dobrovolné závazky výrobců, zpracovatelů a uživatelů příslušné komodity. Evropská asociace výrobců a zpracovatelů pěnového polystyrenu EUMEPS s podporou 23 národních asociací, včetně Sdružení EPS ČR, se přihlásila k takovéto iniciativě. Společně realizují zkušební využití odpadního EPS s retardérem hoření HBCDD v Nizozemí. Dále usilují o zvýšení podílu recyklací z obalových a stavebních aplikací EPS na vyšší úroveň, než je stanovena v evropské strategii. Budou popsány přístupy v ČR.
106 LCA analýza uhlíkovej stopy na čistiarni odpadových vôd
Ing. Mária Dubcová, prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD., Ing. Ivana Marko, Ing. Michal Holubec, PhD., STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Cieľom príspevku je zhodnotenie environmentálnych dopadov ČOV s využitím komparatívnej metódy LCA na základe normy STN EN ISO 14040 a následná analýza uhlíkovej stopy, so zameraním sa na skleníkové plyny vytvorené priamymi alebo nepriamymi činnosťami ČOV s výsledným vplyvom na potenciál globálneho otepľovania (GWP). Na základe experimentálnych meraní a konštánt slúžiacich pre určenie GWP sa z údajov vyhodnocujú silné a slabé stránky fungovania ČOV s využitím vhodného LCA nástroja.
107 Nástroj pro odhadování složení produktového plynu z gasifikace odpadů
Ing. Petr Seghman, doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D., prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky

Zplyňování, tedy gasifikace, je jeden ze slibných procesů k likvidaci a využití biomasy a odpadu obecně. Pro usnadnění návrhu navazujících technologií využívajících plyn vzniklý touto cestou byla vytvořena databáze a jednoduchý nástroj pro předpověď jeho složení. V rámci prezentace budou předloženy i návrhy různých možností využití tohoto plynu.
108 Applying of LCA methodology on the sludge management operation
Ing. Réka Csicsaiová, prof. Ing. Štefan Stanko, PhD, prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD., Ing. Jaroslav Hrudka, PhD., STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

The aim of the paper is the LCA methodology application in the evaluation of sludge management operation. Increasing the number of wastewater treatment plants and their upgrading stimulate an enhance in the demand for sludge treatment and disposal. Therefore, it is necessary to focus on assessing the negative impacts of the sludge management on the environment. The environmental impacts evaluation of sludge management operation was carried out using OpenLCA software. As the evaluation method was determined the ReCiPe midpoint (H) rating method.
109 Efektivní zpracování odpadů vysokoenergetickým mletím
Ing. Zbyněk Prokšan, FF Servis, spol. s r.o.

Co je vysokoenergetické mletí, výhody, typy odpadů, zkušenosti
110 Vliv olejů po termické depolymerizaci na kovové konstrukční materiály
Ing. Libor Baraňák Ph.D, doc. Miroslav Bačiak, Ph.D., ENRESS, s.r.o., Praha

Náš příspěvek na konferenci řeší problematiku výběru vhodných materiálů na výrobu exponovaných dílů pro konstrukci jednotky termického rozkladu. Tyto exponované části konstrukce jsou dlouhodobě namáhány, jednak extrémními fyzikálními procesy, hlavně v oblasti termodynamiky, a taktéž jsou podrobeny chemickým procesům, hlavně v oblasti pH prostředí, které je v extrémních případech od 1,5 do 12,5 pH. Výsledky vyřešení této problematiky nám určí konstrukční vlastnosti jednotky a stanovení bezporuchového provozu.
111 Termická depolymerizace obalů z HDPE pro automobilový průmysl s důrazem na maximální tvorbu olejů
Ing. Libor Baraňák, Ph.D., doc. Miroslav Bačiak, Ph.D., ENRESS, s.r.o., Praha

Tématem tohoto zadání bylo zjištění a stanovení meze termické stability obalových PE materiálů, které zůstávají nevyužity jako odpad při činnosti významného zahraničního producenta na našem území a vypracování následných analýz zaměřených na materiálovou, kvalitativní a energetickou bilanci získaných produktů po termické depolymerizaci s ideálními procesními parametry.
Cílem zadání bylo získat dominantní produkt termické depolymerizace tohoto druhu odpadních plastů, které se skládají zejména z PE folií čirých i různobarevných, ale i z dalších forem těchto polymerů, tedy procesní olej. Tuto kvalitní, nově získanou surovinu z termické depolymerizace odpadních plastů lze dále využít jako zdroj pro výrobu elektrické nebo tepelné energie, nebo jako alternativní palivo do některých vznětových motorů.
112 Poznatky s uplatněním vyššího podílu asfaltového R-materiálu v asfaltové směsi pro ložní a obrusné vrstvě na silnici I. třídy – první aplikace v ČR
Ing. Pavla Vacková, Ing. Jan Valentin, ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Znovuzískaná asfaltová směs (nepřesně označovaná též jako asfaltový recyklát) vzniká jako materiál při frézování či vybourání starých konstrukcí vozovek. S postupem času a nezbytností provádět opravy na větším počtu pozemních komunikací jeho množství vzrůstá a dle dosavadní legislativy se v zásadě vždy jednalo o odpad, který tříděním a předrcením byl přeměňován na druhotnou surovinu označovanou jako R-materiál (samozřejmě při splnění i environmentálních požadavků). Využívání tohoto materiálu do konstrukčních vrstev silnic je známé, a to nejen v podobě nestmeleného materiálu v podkladních vrstvách nebo jako obsyp krajnic, ale i jako dílčí náhrada kameniva v asfaltové směsi. Technické předpisy platné v ČR nicméně dosud limitovaly využití v krytovém souvrství a současně klíčový správce pozemních komunikací – Ředitelství silnic a dálnic – neumožňovalo použití takového materiálu pro obrusné a ložní vrstvy u silnic I. třídy a u dálnic. K postupné změně dochází od roku 2018, kdy byl realizován první zkušební úsek na silnici I. třídy, kde se aplikovalo až 50 % R-materiálu v ložní a obrusné vrstvě společně s volbou vhodných aditiv nebo vhodného asfaltového pojiva. Vlastní pokládce předcházel podrobný technologický návrh asfaltových směsí s testováním v laboratoři. Zvoleny byly technicky vhodné varianty, které byly realizovány a u kterých byl po provedení vlastního úseku v délce přibližně 1 km proveden odběr a rozšířený soubor zkoušek. Souhrnné poznatky jsou shrnuty v příspěvku.
113 Výzkumná infrastruktura ENREGAT umožňující přenos dat z laboratorního do poloprovozního měřítka
Ing. Barbora Grycová, Ph.D., prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Institut environmentálních technologií

ENREGAT představuje jedinečnou základnu k realizaci komplexního výzkumu v oblasti materiálového a energetického využití odpadů pomocí procesů spalování, pyrolýzy a anaerobní digesce a dále v oblasti čištění vznikajících plynů katalytickými, sorpčními a fotokatalytickými metodami. ENREGAT zahrnuje 3 poloprovozní haly s technologiemi pro energetické využití odpadů a specializované laboratoře vybavené moderní analytickou technikou. Jedinečnost spočívá v možnosti provádět základní a aplikovaný výzkum zaměřený na různé technologie nakládání s širokou škálou odpadů.
114

Popel z energetické plodiny Miscanthus Giganteus jako aktivní minerální příměs do kompozitních materilálů pro konstrukční využití
Michal Lojka Vilém Bartůněk, Anna-Marie Lauermannová, VŠCHT v Praze, Fakulta chemické technologie, Ústav anorganické chemie; Milena Pavlíková, Martina Záleská, Zbyšek Pavlík, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Ústav materiálového inženýrství a chemie; Ondřej Jankovský, VŠCHT v Praze, Fakulta chemické technologie, Ústav anorganické chemie


V této práci bylo demonstrováno využití popela z biomasy energetické plodiny Miscanthus Giganteus pro přípravu konstrukčních materiálů. Bylo ukázáno, že popely z biomasy obsahují dvě odlišné komponenty: černý krystalický popel a šedé vysoce amorfní spečené aglomeráty. Obě složky byly odděleny a jejich chemické složení bylo analyzováno pomocí rentgenové fluorescence a energiově disperzní spektroskopie. Fázové složení bylo analyzováno rentgenovou difrakcí. Tepelná stabilita byla studována simultánní termickou analýzou. Pucolánová aktivita byla stanovena pomocí Chapelleovy metody. Protože obě složky popela jsou vysoce pucolánově aktivní mohou být klasifikovány jako aktivní minerální příměsi představující ekonomické i ekologické alternativy k tradičním materiálům, které jsou běžně používané ve stavebnictví pro výrobu cementu, vápna a alkalicky aktivovaných alumino-silikátových kompozitů.

115 Chemická modifikace popílků na adsorbenty pro záchyt oxidu uhličitého
Ing. Marek Staf, Ph.D., Ing. Barbora Miklová, Ondřej Hlaváček, VŠCHT v Praze, Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší

V rámci mezinárodního projektu, jehož náplní je využití elektrárenských popílků pro post combustion záchyt oxidu uhličitého se kromě vysokoteplotní chemisorpce řeší též energeticky výhodnější adsorpce za nižších teplot. Problémem je však nedostatečná adsorpční kapacita suroviny za daných podmínek. Z tohoto důvodu byla vypracována metoda její chemické modifikace, která podstatným způsobem zlepší specifický povrch, texturní vlastnosti a především sorpční charakteristiky vůči oxidu uhličitému.
116 Příprava adsorbentu pyrolýzou odpadu z technického konopí
Bc. Vít Šrámek, Ing. Marek Staf, Ph.D., VŠCHT v Praze, Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší & Ústav energetiky; doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., VŠCHT v Praze, Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší & Ústav energetiky

Konverze odpadní biomasy na biochar představuje levnější alternativu ke komerčně dostupným adsorbentům na bázi aktivního uhlí. K danému účelu byla zkonstruována aparatura s oddělenou pyrolýzní pecí a samostatným reaktorem na aktivaci parou a oxidem uhličitým. Pazdeří z technického konopí představuje primární surovinu pro experimenty a tvrdé dřevo hraje roli referenčního materiálu. Meziprodukt připravený pyrolýzou v teplotním intervalu 450–850 °C byl následně aktivován. U biocharu byly stanoveny relevantní fyzikálně-chemické a materiálové vlastnosti mj. měření BET povrchu a distribuce velikosti pórů s cílem nalézt praktické provozní podmínky pro výrobu biocharu v kvalitě aktivního uhlí.

117 Vermikompostování čistírenského kalu za účelem eliminace mikropolutantů
Ing. Pavel Míchal, Ph.D., doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D., Ing. Pavel Švehla, Ph.D., ČZU v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

Jednou z možností úpravy čistírenského kalu před jeho aplikací na zemědělskou půdu je vermikompostování. Výsledky zahraničních studií naznačují, že žížaly mají schopnost degradovat, resp. akumulovat různé mikopolutanty, například těžké kovy, endokrinní disruptory či zbytky léčiv. Využití vermikompostování pro zpracování kalu však může bránit citlivost žížal vůči jiným látkám, zejména amoniakálnímu dusíku. Příspěvek shrnuje prvotní poznatky výzkumu zaměřeného na hodnocení aktivity žížal v kalu.
118 Moderní postupy využití škváry ze ZEVO
Ing. Michal Šyc, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.; Ing. Tomáš Baloch, Pražské služby, a.s.; Ing. Václav Veselý, CSc., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Ing. Martin Zuda, VVV Most, s.r.o.

Hlavní pevný výstup z energetického využití odpadů je škvára. Náhled na škváru jako na nežádoucí odpad se v poslední době změnil i díky přechodu na cirkulární ekonomiku, neboť škvára obsahuje velké množství železných a neželezných kovů. Zbytek po separaci kovů lze úspěšně využít jako náhradu primárních surovin v různých stavebních aplikacích. Příspěvek bude sumarizovat výsledky aktivit pro využití škváry v rámci ZEVO Malešice z posledních let a nastíní správné postupy jejího využití.
119 Prometheus 24 - snížení emisí a úspora plynu
Mgr. Radovan Šejvl, Energis 24; prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc., VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky

Zařízení rozrušuje, polarizuje a ionizuje shluky atomů a molekul zemního plynu, na které se lépe naváže vzdušný kyslík, a tím dojde k dokonalejšímu spálení. Prototypové zařízení testujeme ve výkonovém rozmezí 5 kW – 10 MW. Zařízení je složené z informačních tyčí a lanka spirálovitě ovinutého na plynové potrubí. Zařízení pracuje jako anténní systém upravující magnetické pole prostředí. Úprava plynu probíhá na molekulární a atomární úrovni. Palivo lépe prohoří, což má vliv na jeho úsporu, neboť se využije právě ta výhřevná složka, která by jinak vylétla komínem jako emise a saze. Na prototypovém zařízení bylo naměřeno snížení emisí CO o 50 %, snížení NOx o 25 % a snížení H2 o 50 %.
120 Od vody s vnitřní strukturou ke zlepšení spalování
Mgr. Radovan Šejvl, Technologis 24; Ing. Ing. Herbert Renner, New Generation BIO, Rakousko
 

Zařízení působí na molekulární strukturu kapalného paliva, kterou mění. Je použitelné do všech typů a výkonů spalovacích motorů. Spolehlivě funguje u naftových motorů bez lamda sondy. Až 20 % natankovaného paliva projde motorem nespotřebované a spálí se až v katalyzátoru nebo filtru tuhých znečišťujících látek, vyletí výfukem a vy za ně zaplatíte. Úprava paliva spočívá v narušení nízkomolekulární plynných ionizační řetězců, na které se na více místech současně naváže reaktivní kyslík a palivo lépe prohoří. Zařízení je provozně ověřené a certifikované. Úspora paliva představuje 6 – 15 % dle typu a výkonu motoru. Snížení emisí představuje 25 – 50 % v některých případech až 80 %. Jak novou technologii odborná veřejnost přijímá je na velice dlouhé povídání.
121

Kam s bioplastem?

Mgr. Vlaďka Matušková, MSc., Nafigate Corporation, a.s.

Český trh v poslední době zažívá boom bioplastů. Zatímco ještě před několika lety byla produkce plastů z obnovitelných zdrojů a/nebo biologicky rozložitelných zanedbatelná, trh s bioplasty v současnosti představuje inovativní sektor, jehož nárůst je odhadován na 20 až 100 % ročně. Společně s nimi roste mnoho otázek a nejasností, souvisejících zejména s jejich správnou likvidací a možnými dopady na kompostování, třídění a recyklaci.
122 Směry výzkumu odpadů v oblasti štěpné a fúzní energetiky, jejich charakteristiky a srovnání
Ing. Jaroslav Stoklasa, Ph.D., Ing. Vojtěch Galek, Ing. Jan Hadrava, Centrum výzkumu Řež, s. r. o.

Jsou porovnány typy odpadů, různé metody, způsoby a důvody nakládání s odpady u klasické jaderné elektrárny a u zařízení založeného na jaderné fúzi. Naznačeny některé postupy převádění výsledku laboratorního výzkumu do provozních podmínek.
123 Snížení amoniakální kontaminace v popílku z SNCR technologie
Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D., doc. Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno; doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D., prof. Ing. Rudolf Hela, CSc., Martin Ťažký, VUT v Brně

Popílek je pro betonáře velmi důležitou surovinou. Hlavním problémem použití popílku s amoniakální kontaminací, vznikající při použití SNCR technologie, je uvolňování plynného amoniaku z cementových betonů a malt v důsledku přítomnosti alkalického hydroxidu vápenatého.
V případě příliš vysoké koncentrace amoniaku v popílku mohou být překročeny přípustné normy. Testované technologie suché dekontaminace amoniakálních popílků na bázi plazmové dekontaminace a termální desorpce umožňují výrazně snížit obsah amoniakální kontaminace v popílcích.
124 Likvidace antibiotik v odpadních vodách
Ing. Libor Mastný, CSc., doc. Ing.. Vlastimil Brožek, DrSc., Renáta Slavětínská, VŠCHT v Praze

Práce je zaměřena na odstranění širokospektrálního tetracyklinového antibiotika určeného k hromadné léčebné a preventivní aplikaci u zvířat. Veterinární léčivo, které obsahuje tetracyklin a jeho deriváty, se po dokončení výrobní kampaně dostává ve vysoké koncentraci do odpadních vod. K likvidaci organických částí odpadů je použita metoda založená na oxidaci antibiotika okyseleným roztokem manganistanu draselného. Metoda likvidace bude zavedena ve firmě TEKRO, spol. s r.o.
125 Využití povrchových vod pro umělou infiltraci ve vybrané lokalitě
doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D. Ing. Silvie Drabinová, Ph.D., Ing. Petra Malíková, Ph.D., VŠB-Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta; Ing. Michal Korabík, VaK Vsetín, a.s.

Sucho, jako důsledek klimatických změn, je celosvětovým problémem. V současnosti se negativně projevuje na některých povodích ČR, a to zejména ve formě nedostatku zdrojů podzemních vod. Jedním z možných opatření je využití umělé infiltrace jako způsobu posílení zdrojů podzemních vod. Umělá infiltrace vychází z přírodního procesu a z technického pohledu se jedná o poměrně nenáročný proces. Příspěvek popisuje realizovaný postup umělé infiltrace povrchových vod do vod podzemních v lokalitě prameniště Rožnov pod Radhoštěm.
126 Motivácia občanov ku triedeniu komunálneho odpadu na Slovensku
Mgr. Ing. Monika Bačová, PhD., doc. Ing. Michal Stričík, PhD., Ing. Monika Čonková, PhD., Ekonomicka univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

V odpadovom hospodárstve je uplatňovaná záväzná hierarchia odpadového hospodárstva, ktorá predstavuje základný kameň európskej politiky a legislatívy v oblasti odpadov. Je kľúčom k prechodu na obehové hospodárstvo. Základným cieľom hierarchie odpadového hospodárstva je minimalizovať nepriaznivé účinky na životné prostredie a zvýšiť a optimalizovať efektívnosť využívania zdrojov v oblasti odpadového hospodárstva.Prvoradou prioritou hierarchie odpadového hospodárstva členských krajín Európskej únie je prevencia vzniku odpadu.Ak nie je možné alebo účelné predchádzať vzniku odpadu, predtým než sa stane výrobok odpadom, je potrebné zvážiť, či nie je možné výrobok pripraviť na opätovné použitie. Ak už nejaký odpad vznikne, mal by sa do maximálne možnej miery recyklovať. V roku 2017 podľa údajov eurostatu priemerná miera recyklácie komunálneho odpadu v krajinách EU 27 predstavovala 46,6 %. Miera recyklácie komunálneho odpadu na Slovensku predstavovala 29,8 %.
Príspevok je zameraný na analýzu vývoja celkového množstva komunálneho odpadu na Slovensku a analýzu vývoja množstva separovane zbieraných zložiek komunálneho odpadu. Následne v příspěvku, na základe vlastného dotazníkového prieskumu realizovaného v roku 2018, analyzujeme povedomie občanov, či je v ich meste/obci organizovaný triedený zber komunálneho odpadu, osobnú angažovanosť občanov pri zapájaní sa do triedeného zberu komunálneho odpadu a vymedzenie zložiek komunálneho odpadu, ktoré respondenti triedia. Neoddeliteľnou súčasťou príspevku je aj hodnotenie motivácie občanov ku triedeniu komunálnych odpadov, ktorú vyjadrili respondenti. Za najdôležitejšie faktory, ktoré motivujú občanov k vyššej úrovni triedenia komunálnych odpadov, patrí predovšetkým osveta a vzdelávanie v tejto oblasti, legislatívne postihy pre tých, ktorí netriedia komunálny odpad a finančná motivácia tých, ktorý triedia komunálny odpad.
Príspevok je čiastočným výstupom projektu VEGA č. 1/0582/2017 "Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov".
127 Využití oxidu grafenu k dekontaminaci vod od těžkých kovů a dalších polutantů
Bc. Adéla Jiříčková, Ing. Michal Lojka, Ing. Ondřej Jankovský, Ph.D., VŠCHT v Praze, Fakulta chemické technologie, Ústav anorganické chemie

Funkcionalizované uhlíkaté nanomateriály se, díky kombinaci svých fyzikálních a chemických vlastností, staly předmětem rozsáhlého výzkumu se snahou nalézt uplatnění v širokém spektru aplikací. Nejnovější výsledky potvrzují možné využití v elektronice, v energetice, v medicíně, v biotechnologiích i při řešení environmentálních záležitostí. Velkým celosvětovým problémem v otázce životního prostředí je znečištění povrchových i podpovrchových vod ionty těžkých kovů, které při dlouhodobé expozici mohou v lidském organismu způsobit řadu onemocnění.
Cílem naší práce bylo připravit, charakterizovat a následně použít oxidy grafenu pro dekontaminaci vody od iontů těžkých kovů. Námi připravené nanomateriály na bázi oxidu grafenu pomocí optimalizované Tourovy metody byly v tenké vrstvě naneseny na keramické filtry a testovány. Oxid grafenu byl charakterizován pomocí rentgenové fotoelektronové spektroskopie (XPS), simultánní termické analýzy (STA), transmisní elektronové mikroskopie s vysokým rozlišením (HRTEM), energiově disperzní spektroskopie (EDS) a rentgenové difrakce (XRD). Připravené filtry byly dále studovány pomocí SEM a EDS. Ke studiu dekontaminačních účinků oxidu grafenu i filtrů s oxidem grafenu byla provedena sorpce iontů těžkých kovů (Cd2+, Zn2+ a Pb2+) a byl zjištěn pokles koncentrace po provedení sorpčního experimentu.
128 Posouzení a návrh svozových plánů odpadu
Ing. Radovan Šomplák, Ph.D., Ing. Vlastimír Nevrlý, Ing. Veronika Smejkalová, VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního inženýrství

Příspěvek shrnuje výsledky pilotního výpočtu pro plánování svozové trasy. S ohledem na měnící se systémy sběru (např. pytlový sběr) a nárůst nově separovaných frakcí komunálního odpadu (viz bio-odpad) je třeba upravovat stávající svozové trasy. Díky technickému pokroku a vyššímu stupni monitoringu je možné zapojovat do rozhodovacího procesu sofistikované nástroje založené na matematických metodách. Cílem je sestavit svozový plán a zároveň minimalizovat náklady na svoz, který představuje podstatnou část celkových nákladů na zpracování komunálních odpadů.
129 Možnosti získávání Zn z popílků ze ZEVO

Ing. Mgr. Ekaterina Korotenko, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., VŠCHT v Praze, Ústav energetiky; Ing. Michal Šyc, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.; Ing. Josef Jadrný, TERMIZO a.s.; Ing. Pavel Mašín, Ph.D., Dekonta a.s.; Ing. Pavel Krystyník, Ph.D., doc. Dr. Ing. Petr Klusoň, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.


Popílky z energetického využití odpadů jsou obohaceny o řadu cenných kovů, jako jsou Cu, Zn, Sb, a mohou představovat jejich významný sekundární zdroj. Příspěvek nastíní vhodné technologické postupy pro získávání těchto prvků a také jejich potenciál na konkrétních datech ze ZEVO v ČR.
130 Aktivace vysokopecní strusky a její využití ve stavebnictví
Ing. Jan Trejbal, Ing. Zdeněk Prošek, doc. Ing. Pavel Tesárek, Ph.D., Ing. Jan Valentin, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Vysokopecní struska je odpadní materiál, který lze po vhodných mechano-chemických úpravách využít jako pojivo při výrobě nových stavebních materiálů. V příspěvku je popsána analýza odpadní strusky, která se soustředí na popis chemických a mechanických vlastností. Využita byla elektronová mikroskopie, kalorimetrie a mechanické testování.
131 Asfaltová směs se struskovým kamenivem
Ing. Zdeněk Prošek, Ing. Jan Trejbal, Ing. Pavla Vacková, Ing. Jan Valentin, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Přírodního minerálního kameniva je v Evropě nedostatek, tudíž se hledají cesty, jak jej nahradit. Využití strukového kameniva se zdá být vhodnou alternativou. Aplikace této suroviny je nejen ekonomická, ale zároveň ekologická. Jedná se totiž o zpracování odpadu, navíc odpadá nutnost těžby. Příspěvek představuje asfaltové směsi, které obsahují toto alternativní kamenivo. Soustřeďuje se především na porovnání jejich mechanických vlastností s referenčními směsmi.
132 Znovuzískání vybraných kovů z kalů odpadních důlních vod pomocí bioloužení
Ing. Iva Janáková, Ph.D., Mgr. Hana Kovaříková, Ing. Sarah Janštová, VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta

Článek se zabývá sledováním vzájemného působení kovů a mikroorganismů v procesech úpravy kalů z odpadních důlních vod ve Zlatých Horách. Všechny vzorky byly podrobeny mineralogické a chemické analýze a na základě této charakterizace byly vybrány druhy mikroorganismů vhodné k bioloužení za účelem získání zájmových kovů, jako je Fe, Cu, a Zn. Vzhledem k charakteru sedimentu byla vybrána acidofilní bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans. Bakteriální loužení probíhalo 5 týdnů. Byl sledován průběh loužení a vliv zrnitosti na množství vylouženého kovu. Bylo zjištěno, že největší výtěžnosti Fe, Zn a Cu bylo dosaženo u nejjemnějších frakcí.
133 Zvýšení účinnosti separace halogenovaných sloučenin na adsorpčních kolonách
Doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D., Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav environmentálního a chemického inženýrství

Chlorované organické sloučeniny (AOX) jsou i přes svou vysokou stabilitu a známou toxicitu stále nenahraditelnými (mezi)produkty při výrobě organických chemických specialit. Při těchto výrobách dochází ke kontaminaci AOX mimo jiné i produkovaných technologických vod, přičemž tuto kontaminaci obvykle není možné eliminovat biologickým čištěním. Nejběžněji používanou metodou odstraňování chlorovaných organických sloučenin z vod je adsorpce na aktivní uhlí, která však má v případě, že znečištění AOX je způsobeno polárními chlorovanými organickými sloučeninami, svá omezení. Jedna z možností, jak zlepšit separační účinnost aktivního uhlí pro odstraňování disociovatelných AOX, je jeho povrchová úprava.
134 Možnosti stanovení složek bioplynů, rozpouštědel a degradačních produktů polymerů plynovou chromatografií s detekcí ve vakuové UV oblasti
Ing. Tomáš Korba, AMEDIS Praha, s.r.o.

UV spektrometrie ve vakuové oblasti (VUV) představuje molekulovou absorpční spektrometrii pracující v plynné fázi v rozsahu od vlnové délky 120 nm. V této oblasti spektra poskytuje výbornou možnost identifikovat látky pomocí specifických spekter a kvantifikovat je na základě Beerova zákona s využitím molárních absorpčních koeficientů. Kvantifikace ve složitých směsích je zajištěna spektrální dekonvolucí. VUV také umožňuje identifikaci izomerních látek, které nelze rozlišit hmotnostní spektrometrií.
VUV se využívá pro analýzu organických látek nejčastěji ve spojení s plynovou chromatografií, ale také v přímé procesní analýze. Vedle aplikací v petrochemickém (klasifikace frakcí ropy a ropných produktů) a chemickém průmyslu se s ní setkáváme také v potravinářství, analýze chuťových a vonných látek a v kontrole kvality léčiv. Umožňuje stanovovat obsah vody c různých matricích.
Příklady využití v analýze plyn, rozpouštědel a dalších organických molekul jsou součástí příspěvku.
135 Čistírenství a zemědělství ve světle cirkulární ekonomiky
Ing. Michael Vrána, Ing. Marek Holba Ph.D., ASIO, spol., s.r.o., Brno

Mezinárodní projekt Circular Agronomics je zaměřen na udržitelný cirkulární koloběh uhlíku (C), dusíku (N) a fosforu (P) v zemědělském a potravinářském sektoru. První fází je analýza toků těchto makroprvků, a druhou fází je realizace navržených řešení vedoucích k uzavření cyklů C, N a P v zemědělství a potravinářství. Výsledkem bude efektivnější využívání zdrojů, jejich znovuvyužití a znovuzískání, což současně řeší environmentální výzvy, jako jsou skleníkové plyny, emise amoniaku a dusičnanů a eutrofizace vod. ASIO v projektu demonstruje jednu případovou studii na tuto problematiku a zároveň vyvíjí a vnáší technologické prvky do cirkulární ekonomiky v rámci tohoto projektu.
136 Removal of ions of harmful metals from water with help of original composite sorbent
Dusan Berek, Ivan Novák, Polymer Institute SAS, Bratislava, Slovakia; David Hunkeler, aquaTECH, Geneva, Switzerland

A novel kind of efficient multi-purpose composite materials contains nano-particles of active substances deposited on the external surface of microporous carbon fibers. These were prepared via a controlled carbonization of cellulose. Nanoparticles of ferric hydroxide deposited on the carbon fibers serve as an example. The resulting composite efficiently removes from drinking water ions of several harmful metals such as arsenic, lead, chromium, nickel, antimony and cadmium.
137 Zero Liquid Discharge nejen v povrchových úpravách
Ing. Marie Šťastná, Ing. Pavel Kovanda jr., KOVOFINIŠ, s.r.o.

V přednášce představíme koncept uzavřeného systému odpadních vod v průmyslu a jeho reálné aplikace s využitím vakuových odparek AQUADEST. Poukážeme na jeho výhody a nevýhody a ho porovnáme ho s klasickým otevřeným systémem, který odpadní vody vypouští.
138 Water Treatment via Coagulaiton and Flocculation: Mechanisms and Case Studies
David Hunkeler, AQUA+TECH,, Geneva, Switzerland

The main mechanisms for removing soluble, colloidal and suspended materials from water will be highlighted. They will then be applied to the treatment of waters where recycling could be of benefit, including in the food, feed, paper, mining, textile and de-oiling sectors related to surface interactions and solubility, with an orthogonal dimension being the size of the impurity to be removed. From this, series of examples of the clarification of various organic and inorganic waters from different industries will be highlighted (food, paper, metal, oil, construction).
139 Srovnání účinnosti odstraňování barviva Mordant Blue 9 použitého jako modelového AOX kontaminantu z vod adsorpcí na uhlíkatých sorbentech a iontovou výměnou s využitím iontových kapalin
Ing. Barbora Kamenická, doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav environmentálního a chemického inženýrství

V práci byla ověřována efektivita iontové výměny pomocí iontových kapalin pro účinné odstranění chlorovaného barviva Mordant Blue 9 z vod a potenciálně i možnost kombinovat adsorpci na uhlíkatý sorbent spolu s tvorbou ve vodě nerozpustných iontových párů iontovou výměnou vyvolanou přídavkem vhodné iontové kapaliny do vod kontaminovaných Mordant Blue 9. Vzhledem k problematice nakládání s vyčerpaným sorbentem by možnost prodloužení životnosti nasyceného aktivního uhlí pomocí vhodných iontových kapalin mohla snížit ekonomické náklady na likvidaci tohoto sorbentu.
140 BioCNG pro města - energetické a materiálové využití bioodpadu ve prospěch obyvatel
Ing. Petr Novotný, INCIEN Institut cirkulární ekonomiky

Projekt s názvem „BioCNG pro města“ představuje koncept, ve kterém jsou využity lokálně dostupné odpadní suroviny – biologicky rozložitelné odpady a čistírenské kaly – k výrobě energie pro městské autobusy a vozidla městských služeb. Koncept propojuje několik oblastí funkce města, které jsou často řešeny separátně, konkrétně městskou dopravu, odpadové hospodářství a čištění odpadních vod. V rámci prezentace bude představen koncept BioCNG pro města, definován potenciál jeho využití pro Českou republiku a bude představen aktuální stav zavádění tohoto konceptu a výhled do budoucna.
141 Materiálové inovace jako cesta k udržitelnější budoucnosti?
MgA. Eliška Knotková, matériO Prague

Materiály nás obklopují a jsou nedílnou součástí většiny lidských činností již od pradávna. V posledních desetiletích se však jejich vývoj rapidně zrychlil a je proto nesnadné se v množství nově vzniklých materiálů orientovat. Proto také vznikla knihovna materiálů matériO Prague, která od roku 2011 poskytuje inspiraci a vzdělávání v oblasti inovativních materiálů. Příspěvek poodhalí možné způsoby, jak by materiálové inovace mohly pozitivně přispět k řešení environmentálních výzev, kterým nyní jako lidstvo čelíme. Lze použít houbové mycelium jako izolaci v architektuře či jako náhradu kůže? Jsou řasy slibnou surovinou pro výrobu plastů? Příspěvek přinese odpovědi na tyto otázky a mnoho další inspirace.
142 Využití vytěžených sedimentů k produkci inovativních substrátů a technosolů pro rostlinné školky a rekultivace – projekt EU Life AGRISED
Mgr. Karel Waska, PhD., DiS., Dr. Ing. Monika Heřmánková, Ing. Vít Paulíček, Ing. Vojtěch Vašíček, Ing. Miroslav Minařík, EPS biotechnology, s.r.o.

Mezinárodní projekt AGRISED, podporovaný z výzkumného programu EU Life, představuje ko-kompostované sedimenty jako optimální substráty pro a) produkci v rostlinných školkách, b) rekultivaci bývalých průmyslových areálů či c) údržbu městské zeleně. Využití vytěžených sedimentů naplňuje principy trvale udržitelného rozvoje, cirkulární ekonomiky, recyklace odpadů a úspory stávajících přírodních zdrojů. Vyvinuté substráty budou přísně hodnoceny z hlediska bezpečnosti pro ekosystémy a lidské zdraví.
143 Zlepšení péče o půdu pomocí bioaktivátoru založeného na přepracování hnoje z drůbežáren – projekt EU Life POREM
Dr. Ing. Monika Heřmánková, Mgr. Karel Waska, PhD., DiS., Ing. Petr Beneš, Ph.D., Ing. Vlastimil Píštěk, Ing. Miroslav Minařík, EPS biotechnology, s.r.o.

Mezinárodní projekt POREM, podpořený z výzkumného programu EU Life, míří na využitelnost drůbežího hnoje přepracovaného pomocí enzymů dle evropského patentu EP 1314710. Jde o technologii svým významem přesahující běžné hnojení, která novým způsobem využívá drůbeží mrvu. Nezávadnost výchozího materiálu bude pravidleně a detailně monitorována. Aplikace výsledného produktu bude s identickým protokolem testována dle místních osevních plánů na výzkumných plochách ve třech zemích EU – IT, ES a CZ.
144 Voda s uspořádanou strukturou
Mgr. Radovan Šejvl, Energis 24; prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc.,
VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky

Voda každému známá a přesto záhadná tekutina, která díky anomáliím nevydala svá tajemství. Výzkumný univerzitní tým pana Pollacka v USA hovoří o tzv. „čtvrtém skupenství vody“ charakterizovaném vysokou viskozitou a výrazně záporným nábojem.
Výzkumy našich vědců publikované v prestižním časopise hovoří o zvýšené iontové vodivosti. Zjišťujeme, že voda s uspořádanou strukturou vykazuje velice zajímavé vlastnosti. Pocitově je měkčí a chutnější a má nižší povrchové napětí, což se projevuje jiným úhlem smáčivosti a vyšší přilnavostí barev z takové vody připravených, lépe rozpouští nečistoty a snižuje spotřebu pracích prášků. Je mikrobiologicky stabilizovaná, těsto lépe kyne a pečivo nepodléhá plísním. Pivo rychleji kvasí a nepasterizované se dá déle skladovat. Rostliny dosahují vyšších hektarových výnosů a jsou zdravější. Lépe vede teplo, plavce v bazénech již od chloru nepálí oči a nesvědí pokožka, protože ho stačí méně a lépe se rozkládá.
145 Kaly z ČOV z pohledu cirkulární ekonomiky
Ing. Karel Prokeš, Agmeco LT, s.r.o.

Cirkulární ekonomika hýbe v poslední době celým odpadovým hospodářstvím, a to nejen v ČR. Způsobů implementace principů cirkulární ekonomiky do zpracování kalů z ČOV je zcela jistě celá řada. Poukážeme však zejména na některé možnosti, které vycházejí z termolýzního zpracování těchto odpadů a které se jeví velmi perspektivní.
146 Využití popílků a modifikovaných přírodních zeolitů za cílem snížení emisí Hg ve spalinách
Ing. Pavel Kůs, Ph.D., Ing. Jaroslav Kotowski, Ph.D., Ing. Martin Skala, Centrum výzkumu Řež,l s.r.o.; Ing. David Koloušek, CSc., doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc., Ing. Veronika Kyselová, Ph.D., VŠCHT v Praze; Ing. Roman Snop; ČEZ EP, s.r.o.; Ing. Světlana Kozlová; ÚJV, a.s., Ing. Pavel Kobulej, Zeocem, a.s.

Cílem řešení představovaného projektu je snižování emisí rtuti z velkých tepelných zdrojů pomocí sorpčního materiálu připraveného na bázi elektrárenského popílku. Práce jsou zaměřeny na analýzu možných dávkovacích míst, syntézu sorpčních materiálů z popílků či modifikací přírodního zeolitu. V rámci tohoto projektu spolu kooperují jak výzkumné organizace: Centrum výzkumu Řež a VŠCHT v Praze, tak průmysloví partneři ČEZ EP, s.r.o., Zeocem, a.s. a ÚJV Řež, a.s.
147 Sorpce amonných a cesných iontů na syntetických zeolitech vzniklých z elektrárenských popílků
Ing. Pavel Kůs, Ph.D., Ing. Martin Skala, Ing. Jaroslav Kotowski, Centrum výzkumu Řež s.r.o.; Ing. David Koloušek, CSc., Bc. Karmen Kremenič, VŠCHT v Praze; Ing. Roman Snop; ČEZ EP, s.r.o.

Příspěvek popisuje testování syntetických zeolitů, které byly vyrobeny z elektrárenských popílků. Testy probíhaly pomocí vsádkových experimentů, kdy se sledovala účinnost sorpce amonných a cesných iontů na zeolitech. K měření zbytkových koncentrací sledovaných analytů byly použity techniky AAS či UV-VIS spektrometrie. Pro popsání vyrobených sorbentů byly využity techniky, např. SEM/EDX, Ramanova mikroskopie, FT- infračervená spektroskopie či stanovení povrchu – BET.
148 Využití bioreaktoru ve výzkumu mikrobiálních procesů
Jakub Kokinda, Tomáš Černoušek, K. Vizelková, Centrum výzkumu Řež, s.r.o.

Hlubinné úložiště (HÚ) bylo navrženo jako nejbezpečnější alternativa pro vyhořelé jaderné palivo a vysokoaktivní odpad. Bezpečnost HÚ je založena na principu multibariérového systému, který tvoří řadu technických a přírodních bariér zajišťujících dlouhodobou izolaci radionuklidů od okolního prostředí. Tato varianta by měla vyhovovat jak po stránce bezpečnosti a technické proveditelnosti, tak po stránce ekonomické. Porozumění vlivu mikroorganismů na multibariérový systém představuje jednu ze součástí výzkumně vývojových prací, která se stává nedílnou součástí hodnocení bezpečnosti HÚ.
K úspěšnému řešení této problematiky byl navržen bioreaktor umožňující pracovat v chemostatickém režimu pro kultivaci anaerobních a aerobních mikroorganismů s plně automatickým čištěním a sterilizací v objemu od 50 ml do 20 l. Současně systém umožňuje dávkování plynů chemického původu (H2S ,CO2 , CH4), které se vyskytují v podzemních vodách pro simulování podmínek HÚ, a dále také dávkování vodíku. Vodík vzniká po uzavření HÚ vlivem koroze úložného obalového souboru, respektive mikrobiální aktivitou. Bioreaktor dále umožňuje vytvoření anaerobního prostředí s přesně definovanými fyzikálními a chemickými podmínkami uvnitř systému (snímač pH umožňuje plně integrovaný monitor přesnosti), jež je možné v průběhu experimentu kontrolovat a ovlivňovat. Uzavřený systém bioreaktoru umožňuje detailně popsat průběh změn chemismu prostředí a kinetiku růstu referenčních kmenů bakterií za předem stanovených podmínek. Bioreaktor je vybaven peristaltickými čerpadly (možnost nastavení variabilní nebo fixní rychlosti), aby nedošlo ke kontaminaci způsobené ruční manipulací. Celá řídicí jednotka je založena na PLC hardwaru a softwaru Scada. Součástí bioreaktoru je chemostatický režim pro kontinuální kultivaci mikroorganismů, která je vhodná pro provádění mikrobiálních korozních experimentů s otevřeným systémem, který je typický pro přírodní podmínky.
149 Připravovaná odpadová legislativa České republiky
RNDr. Miloš Kužvart, Česká asociace oběhového hospodářství, z.s.

Připravované nové předpisy v oblasti nakládání s odpady (návrh Zákona o odpadech a návrh Zákona o výrobcích s ukončenou životností) z pohledu ochrany životního prostředí, z pohledu municipalit i z pohledu podnikatelů budou ve všech zatím myslitelných variantách, jak budou přijaty Parlamentem České republiky, znamenat významnou změnu. Aby tato změna byla ze všech tří úhlů pohledu k lepšímu, podrobně vysvětlím.
150 Skríning genotypov a hodnotenie vplyvu podmienok pestovania na zloženie oleja nepotravinárskej plodiny Camelina sativa pre výrobu biopalív
Ing. Mária Holíčková, Ing. Peter Ševčík, PhD., Združenie Energy 21, Leopoldov; Ing. Ľudmila Joríková, VÚRUP, a.s., Bratislava; Ing. Peter Hozlár, PhD. Výskumný ústav rastlinnej výroby, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Detva; Ing. Petra Ondrejíčková, PhD., Združenie Energy 21, Leopoldov; Ing. Richard Stiller, POĽNOSERVIS, a.s., Leopoldov, Slovensko

Hľadanie plodín na výrobu biopalív, ktoré by nekonkurovali produkcii potravín a zároveň predstavovali ekonomicky efektívny spôsob zníženia GHG emisií, je zámerom tejto práce. Ľaničník siaty (Camelina sativa, česky lnička setá) je nepotravinárska plodina, ktorej olej má potenciál ako surovina na výrobu biodiesla transesterifikáciou. Základným predpokladom vytvorenia optimálneho reťazca nepotravinárska biomasa - biopalivo je výskum rôznych genotypov C. sativa, od podmienok pestovania až po spôsob výroby biodiesla
151 Hodnotenie zdravotného stavu rýchlorastúcich drevín vysadených na popolovom odkalisku v Bystričanoch pre účely revitalizácie
RNDr. Peter Brunovský, PhD., doc. RNDr. Ing. Jozef Minďaš, PhD., Stredoeurópska vysoká škola v Skalici; prof. Ing. Jana Škvareninová, PhD., Technická univerzita vo Zvolene

Pri hodnotení zdravotného stavu topoľov a vŕb sme sa zamerali na najnebezpečnejšie bakteriálne (Erwinia carcerogenea) a hubové choroby (Chondroplea populea, Marssonina brunnea, Melempsora sp.), ďalej škodcov asimilačných orgánov, ako aj na škodcov kmienkov (Saperda). Pri stanovení stupňa napadnutia sa postupovalo podľa metodiky vypracovanej Národným lesníckym centrom vo Zvolene. Výsadba sa realizovala v apríli 2014 a v príspevku prezentujeme výsledky z hodnotenia zdravotného stavu testovaných drevín po 1. a 2 roku.
Kľúčové slová: Chondroplea populea; Marssonina brunea; Melampsora sp.; Erwinia cancerogena; listoví škodcovia; škodcovia kmienkov; škody mrazom.
152 Oběhové hospodářství v programu Horizont 2020
Mgr. Jana Čejková, Technologické centrum AV ČR

Program Horizont 2020 jako největší program EU na podporu výzkumu a inovací pro období 2014 – 2020 ve svém širokém záběru zahrnuje i oběhové hospodářství. Návrhy projektů mohou být předkládány do otevřených témat, zejména v tzv. společenské výzvě „Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny“. Poslední uzávěrky programu proběhnou v první polovině roku 2020. Evropská komise zveřejnila přehled 156 projektů podpořených v H2020 (v letech 2016 – 2017), které přispívají k naplnění strategie pro oběhové hospodářství.
153 Pozadí odpadového hospodářství nemrznoucích směsí - recyklovat nebo vypustit do vodních toků?
Ing. Jan Skolil, Ph.D., Ing. Marie Kačírková, Ph.D., CLASSIC Oil, s.r.o., Buštěhrad

Zatímco motorové oleje byly donedávna povinnou položkou, která se musela při podnikání na automobilovém trhu sbírat a likvidovat, zůstávají nemrznoucí směsi do chlazení stranou zájmu odpadového hospodářství a běžně „se ztrácejí“ při provozu nebo jsou vědomě po velkém naředění vodou vypouštěny do kanalizace. Pouze méně jak 5 % glykolu každoročně uvedeného na český trh nachází svůj legální osud ve spalovnách nebo ve fyzikálně-chemické úpravě na ČOV. Zbytek odpadů oficiálně neexistuje. Příspěvek představuje, jak v českých podmínkách bylo uvedeno do praxe evropsky jedinečné zařízení na recyklaci chladicích kapalin a na jaká administrativní, obchodní i technologická úskalí naráží při svém provozu.
154 Odstraňování toxických kovů z kontaminovaných vod metodou elektrokoagulace
Ing. Pavel Mašín Ph.D., Dekonta, a.s., Dřetovice; Ing. Pavel Krystyník, Ph.D., doc. Dr. Ing. Petr Klusoň, Ústav chemických procesů AV ČR, Praha; Ing. Josef Jadrný, Termizo, a.s., Liberec; Bc. Zuzana Krušinová, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha; Ing. Jiří Kroužek, Ph.D., Dekonta, a.s., Dřetovice

V příspěvku bude představena metoda elektrochemické koagulace (elektrokoagulace), která je založena na řízeném rozpouštění železných elektrod průchodem elektrického proudu za vzniku vloček Fe2+, na kterých dochází k efektivní interakci rozpuštěných iontů toxických kovů mechanismy adsorpce, chemisorpce či redukce. Tím dochází k účinnému odstraňování rozpuštěných iontů toxických kovů z vod za vzniku elektrokoagulačního kalu, který může být z vody odstraněn prostou sedimentací, případně podpořenou přídavkem flokulantu. Metoda elektrokoagulace byla v poloprovozním měřítku testována pro čištění kontaminovaných podzemních vod (obsahujících Cr6+, Ni2+ a Zn2+) a dále pak pro čištění procesních vod v zařízení ZEVO.
155 Využití teplárenské strusky pro výrobu betonového zboží – výstupy končícího projektu
Ing. Ivana Chromková, Ing. René Čechmánek, Lubomír Zavřel, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno; Ing. Jindřich Sedlák, Ing. Michal Ševčík, Prefa Brno, a.s.

Příspěvek přináší dosažené výstupy projektu zaměřeného na ověřování možností využití teplárenské strusky při výrobě vybraných typů betonového zboží. Laboratorními a poloprovozními zkouškami bylo v průběhu řešení projektu stanoveno optimální množství teplárenské strusky využitelné jako náhrady přírodního drobného kameniva v konkrétních recepturách betonových směsí. Důraz byl kladen na výsledné parametry čerstvého i zatvrdlého betonu. Výsledky testů byly ověřeny a potvrzeny při provozních zkouškách přímo ve výrobním závodě.
Využití teplárenské strusky pro výrobu betonového zboží je přínosem z hlediska ekologického, tj. z pohledu udržitelného rozvoje v oblasti spotřeby přírodních zdrojů, a též z hlediska ekonomického, neboť náhrada přírodního kameniva přináší i zlepšení výrobních ukazatelů pro daného výrobce betonového zboží.
156 Prieskum a riešenie brownfields veľkého priemyselného areálu v Žiari nad Hronom
Ing. Miriam Ťahúňová, doc. Ing. Emília Hroncová, PhD., prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Brownfields vznikajú ako vedľajší dôsledok priemyslovej alebo inej reštrukturalizácie využívaných území v ktorejkoľvek krajine a v ktoromkoľvek čase. Napriek tomu, že je táto téma z hľadiska existencie legislatívy na Slovensku relatívne nová, v priemyselnom areáli v Žiari nad Hronom a predovšetkým v samotnej spoločnosti ZSNP, a.s. bolo a je vysporadúvanie sa so starými environmentálnymi záťažami bežnou súčasťou fungovania podniku. Vďaka aktívnemu prístupu spoločnosti ZSNP, a.s. a dobrej spolupráci s orgánmi štátnej správy a samosprávy na úseku ochrany životného prostredia zaraďujeme dnes Žiarsku kotlinu medzi územia so slabým znečistením a nie medzi zaťažené územia ako tomu bolo donedávna. Príspevok sa venuje komplexnému prieskumu a riešeniu brownfields veľkého priemyselného areálu v Žiari nad Hronom vrátane sanačných prác realizovaných v dotknutom priemyselnom areáli.
157 Korozní chování ocelí v prostředí bentonitových vod
Ing. Jana Petrů, VŠCHT v Praze, Ústav energetiky

Vyhořelé jaderné palivo bude skladováno v hlubinných úložištích v kovových kontejnerech. Kontejner by měl plnit úlohu bariéry a odolávat prostředí bentonitových vod minimálně po období 10 000 let. Mezi hlavní kandidátní materiály v České republice patří uhlíkové oceli a korozivzdorné oceli, jejichž dlouhodobé korozní chování je studováno za anaerobních laboratorních podmínek.
158 Použití hydrogenuhličitanu sodného pro čištění spalin v malém měřítku
Ing. Boleslav Zach, Ing. Michal Šyc, Ph.D., doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D., doc. Ing. Karel Svoboda, CSc., Ing. Šárka Václavková, MSc., Ph.D., Ing. Jaroslav Moško, Ing. Jiří Brynda, Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Trend omezování skládkování může vést například v oblastech s nízkou hustotou zalidnění k nutnosti vzniku malých zařízení na energetické využití odpadu. V případě malých zařízení je však nutné, aby byl systém čištění spalin dostatečně jednoduchý a náklady na něj nebránily vzniku takových zařízení. Proto byla zkoumána možnost suchého jednokrokového čištění spalin a limitace vycházející ze složení spalin a kompromisních podmínek čištění.
159 Technologické možnosti zhodnocovania druhov odpadu/Analýza vybraných parametrov triedenia.
Ing. Robert Procházka, MBA, Ing. Zdenek Donoval, doc. Ing. Maroš Korenko, PhD., VÚMZ SK, s.r.o.

Fenoménom súčasnosti je odpad a jeho všetky súvisiace formy. Nielen z hľadiska jeho stúpajúcej tendencie a produkcie, no aj z hľadiska jeho stále nevyužívaných možností. Odpad by sa dal označiť za nepotrebný, nie však nevyužiteľný, vedľajší produkt ľudskej činnosť. Z pohľadu bežného človeka je najvýznamnejším druhom odpadu komunálny odpad. Tento odpad tvoríme všetci bez ohľadu na náš spoločenský status, bohatstvo či vzdelanie. Tvoríme ho pri bežných činnostiach, v domácnosti, práci alebo škole a je to jeden z mála druhov odpadu, ktorého tvorbu môžeme obmedziť vlastným zodpovedným prístupom. Cieľom práce bolo popísať okrem spôsobov jeho možného zníženia aj meranie hlavných parametrov triediaceho procesu na súčasných triediacich optických systémoch. Meraný druh odpadu bol železný odpad obsiahnutý v plastovom odpade, ktorého analýza triedenia je popísaná v príspevku.
160 Zavádění motivačních systémů v obcích České republiky
RNDr. Ing. Eva Urbanová, ČZU v Praze, Technická fakulta, Katedra využití strojů

Příspěvek se zabývá možnostmi zefektivnění třídění využitelných složek komunálního odpadu pomocí zavedení metod motivačních systémů („Pay as you throw“ - „Zaplať, kolik vyhodíš“) v závislosti na ekonomických, technologických a ekologických aspektech daného procesu. Byla sledována aplikace systému MESOH, který je založen na D2D systému, tedy sběru tříděného odpadu od domu k domu a evidenci sběrných nádob a pytlů pomocí QR kódů.
163 Dlouhodobé laboratorní ověření psychrofilní anaerobní digesce zbytků jídel
Ing. Daniela Platošová, Ing. Jiří Rusín, Ph.D., Ing. Kateřina Chamrádová , Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Institut environmentálních technologií

Příspěvek uvádí výsledky laboratorního testu dvoustupňové psychrofilní anaerobní digesce zbytků jídel z univerzitní menzy provedeného ve vertikálním reaktoru o celkovém pracovním objemu 0,232 m3. V průběhu experimentu trvajícího 726 dnů při průměrném zatížení prvního stupně fermentoru organickými látkami 0,724 kgVS m-3 d-1 a celkové hydraulické době zdržení 214 dnů bylo dosaženo měrné produkce bioplynu 0,113 mN3 kg-1, respektive 0,729 mN3 kgTS-1, respektive 0,782 mN3 kgVS-1. Průměrný obsah methanu činil 54,5 % obj. Koncentrace rozpuštěného vodíku zjištěná pomocí amperometrického mikrosenzoru činila průměrně 5,1 mg dm-3.
164 Škodliviny ve vnitřním prostředí
doc.Dr.Ing.Zdeněk Pospíchal, QZP, s.r.o Brno
Mimo plynných škodlivin jsou i pevné částice, s minimálními rozměry, které se trvale vznášejí ve vnitřním prostředí. Aby bylo možné je identifikovat, je třeba je zachytit, což je možné příkladně usazením - filtrace je obtížná vhledem k jejich rozměru. Jinou možností je jejich zachycení na lamelách ionizační čističky. V příspěvku je první krok v tomto směru, a to chemické složení úsad z ionizačních čističek, umístěných v různých vnitřních prostředích. Další postup je nyní teprve třeba zvažovat, protože je záchyt pouze kvalitativní, neboť velmi těžko lze zjistit objem prošlého vzduchu. Proto jsou tímto kvalitativním přístupem porovnávány různá vnitřní prostředí a v různém časovém úseku.
165 Oběhového hospodářství a ochrana zdraví
MUDr. Magdalena Zimová, CSc., Ing. Ladislava Matějů, SZU Praha, NRC pro hygienu půdy a odpadů
Světová zdravotnická organizace v roce 2018 vydala publikaci Cirkulární ekonomika a zdraví, kde upozorňuje na nutnost řešení možných rizik při implementaci oběhového hospodářství pro zdraví a životní prostředí.Některé technologie pro recyklaci a využívání odpadů tak mohou být zdrojem rizik pro veřejné zdraví i zdraví zaměstnanců. Vzhledem k předpokládanému masivnímu nárůstu technologií pro recyklaci a využití odpadů, v důsledku plnění cílů oběhového hospodářství, je u nich nezbytné identifikovat a zhodnotit zdravotní rizika. Dosavadní poznatky jasně indikují zdravotní rizika u nových technologií i recyklačních výrobku, je proto nezbytné problematikou se intenzivně zabývat. tak aby byla přijata dostatečná preventivní opatření na ochranu zdraví. To je úkol nejen pro hygienickou službu ale pro všechny subjekty, které se budou podílet na naplnění cílů oběhového hospodářství v ČR.
166 Bezpečnost jaderné energetiky - pokročilý jaderný reaktor
Ing. Jana Petrů, VŠCHT v Praze
Snahou jaderné energetiky je neustále posilovat bezpečnost a zvyšovat účinnost jaderných zařízení a efektivitu využití paliva. To je také cílem projektu „ADAR – Pokročilý jaderný reaktor řízený urychlovačem“, který bude ve spolupráci českých vědeckých pracovišť VUT v Brně, ČVUT v Praze, VŠCHT Praha, UO v Brně, UJF AV ČR a amerického partnera TAMU studovat možnosti jaderného reaktoru řízeného urychlovačem s palivem/chladivem ve formě tekutých chloridových solí.