Více času na podstatné

Přihlášené příspěvky - stav k 2. 2. 2015

Název příspěvku Autoři
Využitie odpadov z papierenského, chemického a cukrovarníckeho priemyslu v tehliarstve Ing. Branislav Janík, Prof. Ing. Mikuláš Šveda, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
Technologie recyklace odpadních nemrznoucích směsí Jan Kinčl, Tomáš Kotala, MemBrain, s. r. o.; Maxim Kryžanovský, MEGA, a. s. 
Výsledky z testovacích měření na technologiích Ostravské LTS Ing. Libor Baraňák, Ostravská LTS, a. s. 
Řešení (nejen) pro bioodpady je biouhel Jan Káňa, BIOUHEL.CZ, s. r. o.
Aktivity ČTTP (České technologické platformy Plasty) ke snížení skládkování EPS odpadů Ing. František Vörös, Česká technologická platforma Plasty, Praha
Trvanlivost betonu s vysokým podílem popílku (HVFAC) v agresivním prostředí Prof. Ing. Rudolf Hela, CSc., Ing. Denisa Orsáková, VUT v Brně
Vliv přídavku odpadního čedičového a odpadního skelného vlákna na vlastnosti betonové směsi  Ing. Ivana Chromková, Ing. Pavel Leber, Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s.
Ověření možnosti zpracování digestátu vermikompostováním  Ing. Romana Cvrčková, STKO, s. r. o., Mikulov; Ing. Barbora Lyčková, Ph.D., doc. Silvie Heviánková, Ph.D., doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová, VŠB-TU Ostrava
Automatické řízení chemické oxidace pro účel sanací lokalit kontaminovaných kyanidy Helena Burešová, GIS-GEOINDUSTRY, s. r. o.; Zbyněk Křivánek, Marek Musil - České centrum pro vědu a společnost; Zdeněk Formánek, GIS-GEOINDUSTRY, s. r. o.; Vladimír Kočí, VŠCHT v Praze
Zkoumání pochodů probíhající při oxidačním spalování odpadů v roztavené soli metodou MSO Ing. Jaroslav Stoklasa, Ph.D., Petr Pražák, Centrum výzkumu Řež, s. r. o.
Podpora materiálového využití biologické složky komunálního odpadu jako náhrady neobnovitelných zdrojů a zlepšení kvality půdy Ing. et Ing. Stanislav Čurda, Ph.D., Mgr. Ladislav Sobotka, IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.
Zpracování a využití vedlejších produktů na bázi kolagenu a elastinu Ing. Kristýna Ondříšková, doc. Ing. Pavel Mokrejš, Ph.D., Ing. Jana Pavlačková, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Aplikační potenciál keratinových vedlejších produktů mastného průmyslu  Ing. Matouš Huťťa, doc. Ing. Pavel Mokrejš, Ph.D., Ing. Ondřej Krejčí, Ph.D., Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Analýza rôznych variantov energetického využitia odpadov na regionálnej úrovni Doc. Ing. Emília Hroncová, PhD., Prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici; Ing. Jaroslava Bednářová, VŠB-TU v Ostravě
Palivo-energetické vlastnosti stabilizovaných čistírenských kalů Ing. Michael Pohořelý, Ph.D., Ing. Tomáš Durda, Ing. Michal Šyc, Ph.D., doc. Ing. Karel Svoboda, CSc., Ing. Petra Kameníková, Ph.D., Bc. Jaroslav Moško, doc. Ing. Miloslav Hartman, DrSc., Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Praha
Predikování budoucích nákladů za zpracování odpadů s využitím nástroje NERUDA Ing. Martin Pavlas, Ph.D., Ing. Radovan Šomplák, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně.
Justýna - Nástroj pro odhad produkce a výhřevnosti komunálních odpadů na úrovni mikroregionů Ing. Radovan Šomplák, Ing. Lenka Zavíralová, Ing. Jiří Kropáč, Ph.D., Ing. Martin Pavlas, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
LCA sběru a recyklace drobného elektroodpadu Doc. Ing. Vladimír Kočí, PhD., VŠCHT v Praze; Mgr. et Mgr. Miloš Polák; RETELA, s. r. o.
Výzkum použití aditiv při mikrovlnné termické desorpci a následné přenesení poznatků do praxe Daniel Randula, Pavel Mašín, Václav Durďák, Andrea Sýkorová, VŠCHT v Praze
Zpracování ocelárenských odprašků metodou stabilizace/solidifikace Ing. Jiří Hendrych, Ph.D., Ing. Jiří Kroužek, Ing. Daniel Randula, VŠCHT v Praze; RNDr. Pavel Špaček, Chemcomex Praha, a. s.
Vývoj inovativní in-situ sanační technologie uplatňující mikrovlnný ohřev Ing. Jiří Kroužek, VŠCHT v Praze
Odstraňování šestimocného chromu z vod za různých podmínek Andrea Sýkorová, Jiří Hendrych, Jiří Kroužek, VŠCHT v Praze 
Voda jako transportní médium při termicky podporované dekontaminaci materiálů Bc. Ingrid Maňáková, Ing. Jiří Kroužek, VŠCHT v Praze
Absorpce par POPs vzniklých procesem termické desorpce do organického rozpouštědla Ing. Václav Durďák, Ing. Jiří Kroužek, VŠCHT v Praze
Solidifikace ionexu s přídavkem Dastitu v geopolymerní matrici Ing. Tomáš Černoušek, Ph.D., Centrum výzkumu Řež, s. r. o.; Ing. Jiří Hendrych, Ph.D., VŠCHT v Praze; Ing. Jiří Sobek, Ph.D, ÚCHP AV ČR
Aplikace surfaktantů v bioremediačních procesech: srovnávací studie Jiří Mikeš, Martina Siglová, Kristina Lhotská, EPS, s. r. o.; Jan Masák, Alena Čejková, VŠCHT v Praze; Vlastimil Píštěk, Miroslav Minařík, EPS, s. r. o.
Aktivní biologický přístup k nadbytku amonných iontů v odpadních vodách Zdeněk Vilhelm, Karel Horák, Karel Waska, Petr Beneš, Ondřej Šnajdar, Jitka Dostálková, EPS, s. r. o.
Materiálové využití strusky ze spaloven komunálního odpadu Ing. Michal Šyc, Ph.D., Ing. Petra Kameníková, Ph.D., ÚCHP AV ČR; Bc. Aneta Krausová, VŠCHT v Praze; Ing. Tomáš Baloch, Pražské služby, a. s., ZEVO Malešice; Ing. Michael Pohořelý, Ph.D., Ing. Boleslav Zach, doc. Ing. Karel Svoboda, CSc., Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc., ÚCHP AV ČR
Pyrolýza odpadných plastov z vozidiel po skončení doby životnosti Doc. Ing. Elena Hájeková, PhD., Ing. Boris Jambor, Ing. Tomáš Ondrovič, Mgr. Marcela Hadvinová, Ing. András Peller, PhD., Bc. Romana Komorová
Možnosti použití polysiloxanů pro technologii solidifikace radioaktivních odpadů Ing. Petr Polívka, Ing. Monika Kiselová, Centrum výzkumu Řež, s. r. o., ÚJV, a. s.
Porovnanie vplyvu modifikátorov na vlastnosti asfaltovej zmesi Lucia Hrušková, Pavol Daučík, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
Možnosti podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v odpadovém hospodářství Ing. Jaroslav Váňa, CSc.
Technologie vs. fermentační zbytek  Ing. Michal Došek, ASIO, s. r. o., Mendelova universita v Brně; Ing. Marek Holba, ASIO, s. r. o.; doc. Ing. Michal Černý, CSc., Mendelova universita v Brně
Šíření tepelné fronty v porézním prostředí jako prostředek předsanačního průzkumu Mgr. Ing. Marek Martinec, Ing. Radek Škarohlíd, VŠCHT v Praze
Porovnání environmentálních dopadů čištění spalin SCR a SNCR z hlediska životního cyklu Ing. Eva Picková, VŠCHT v Praze; Ing. Tomáš Baloch, Pražské služby, a. s.; doc. Ing. Vladimír Kočí, VŠCHT v Praze
Možnosti recyklace fosforu z čistírenských kalů Ing. Michal Šyc, Ph.D., Ing. Petra Kameníková, Ph.D., Ing. Jiří Sobek, Ph.D., Ing. Michael Pohořelý, Ph.D., doc. Ing. Karel Svoboda, CSc., Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc., ÚCHP AV ČR
Vplyv zloženia aktivačného roztoku na pevnosti alkalicky aktivovaných spojív na báze popolčeka z fluidného spaľovania Ing. Ivan Brezáni, PhD., Ing. Miroslava Drabová, PhD., Ing. Juraj Mosej, Ing. Martin Sisol, PhD., Technická univerzita Košice
Způsobilost různých technik k detritiaci a recyklaci opotřebených částí fúzního reaktoru Ing. Jaroslav Stoklasa, Ph.D., Ing. Bc. Lucie Karásková Nenadálová, Ph.D., Centrum výzkumu Řež, s. r. o.
Oblasti vlivu mikroorganismů na hlubinné úložiště radioaktivních odpadů Ing. Petr Polívka, Centrum výzkumu Řež, s. r. o.; Mgr. Alena Ševců, Ph.D., Technická univerzita Liberec
Nová technologie čištění surového bioplynu až na úroveň zemního plynu Ing. Pavel Izák, DSc., Ing. Magda Kárászová, Ph.D., Ing. Zuzana Sedláková, Ph.D., Ing. Jiří Vejražka, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Hodnocení výsledků vědy, výzkumu a inovací - současnost a perspektivy Ing. Martin Matějka, Úřad vlády České republiky
Trnitá cesta od odpadu k výrobku v Česku  II Ing. Petr Novák, Ing. Pavel Bernát, TERMIZO a. s.