Více času na podstatné

WORKSHOP - ŽIVOTNÍ CYKLUS OBALŮ

18. října 2023, Hustopeče, hotel Amande

 

Cílem workshopu je propojit subjekty napříč celým životním cyklem nejen obalů, ale i jiných produktů. Účastníci se seznámí s jednotlivými fázemi životního cyklu obalů a budou mít možnost diskutovat s producenty, recyklátory i institucemi zodpovědných za tvorbu legislativy. Cílem bude nalézt hotspoty a bariéry celého procesu, vznést podněty pro budoucí změny a definovat oblasti, které je nutné podrobit dalšímu výzkumu tak, aby vznikly inovace, které najdou uplatnění v praxi.

 

Během dopolední části se účastníci dozví základní informace o metodě posuzování životního cyklu, principech ekodesignu a důležitosti fáze návrhu. Dále pak budou seznámeni s nově vznikající databázi obalů, která obsahuje environmentální profily vybraných obalů a možnosti jejich benchmarkování. Workshop se bude věnovat rovněž bariérám recyklace, extruzním zkouškám a obalům jako potenciální surovině. Odpolední část cílí na interakci mezi účastníky prostřednictvím týmové práce na připraveném úkolu týkajícího se inovativních obalových řešení. Účastníci budou mít možnost prezentovat své řešení a diskutovat je s dalšími aktéry životního cyklu obalu.

 

Program:

Čas

WORKSHOP - ŽIVOTNÍ CYKLUS OBALŮ

Středa 18. 10. 2023      9:00 - 15:30 hod.

9,00 Úvodní představení, koncepce celkového workshopu
Mgr. Jan Kulhánek, MgA., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze; Ing. Jiří Gregor, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně
Představení projektu, našeho týmu, ale i rychlé představení účastníků. Rozřazení do diverzních pracovních týmů a zadání úkolu – inovativní obal.
9,30 Ekodesign, inventarizace
Mgr. Jan Kulhánek, MgA., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vliv fáze designu na celý životní cyklus, důležitost inventarizace a posouzení životního cyklu obalu pro optimalizaci obalového řešení.
9,35 Certifikovaná metodika v praxi se zaměřením na plastové obaly
Ing. Jiří Gregor, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně
Představení oficiální certifikované metodiky pro realizaci rozboru KO se zaměřením na plasty. Poznatky z terénních prací, schopnost identifikace obalů dle typu materiálu, příprava na extruzní zkoušky
9,55 Přestávka
11,15 Překážky zpracování obalů: Extruze se zaměřením na plastové obaly
Doc. RNDr. Jiří Tocháček, CSc., CEITEC
Praktické poznatky z laboratorních extruzních zkoušek, zkušeností s přípravou, čistotou. Teoreticko-praktické vyhodnocení.
11,35 Databáze obalů + Benchmarking
Mgr. Jan Kulhánek, MgA., Ivanna Harasymchuk, M.Sc., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Databáze obalů obsahující environmentální profily výrobků, možnosti jejich porovnávání. Alternativní volba obalu.
11,50 LCA analýzy jako klíčový prvek v cirkulární ekonomice
Ing. Jiří Gregor, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně; Mgr. Jan Kulhánek, MgA., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ukázka vybraných obalů, přístup k definici okrajových podmínek a hodnocení LCA.
12,15 Přestávka: oběd
13,30 Příklady z praxe - know how
Předávání know-how nasbíraného během práce na projektu. Na co si dát pozor, co nás překvapilo a co zarazilo. Ukázka konkrétních příkladů.
14,00 Interaktivní diskuze v rámci návrhu inovovaných řešení
15,00 Závěrečné slovo, shrnutí workshopu
15,10 Závěr a diskuse s kávou
15,00
15,30

Exkurze - Společnost Fosfa

Exkurze - Bioplynová stanice Bořetice

Pozn.: autobusy označené cílovou destinací odjíždí z parkoviště od hotelu Amande (u vchodu)

19,00 Společenský večer

 

Odborný garant:

Ing. Jan Pešta, VŠCHT Praha
MgA. Jan Kulhánek, VŠCHT Praha
Doc. Ing. Jan Weinzettel, Ph.D., UK Praha
prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA, VŠCHT Praha
doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D., VUT Brno
Ing. Jiří Gregor, Ph.D., VUT Brno

 

Členové našeho týmu jsou odborníci v oblasti analýzy celého životního cyklu produktů a služeb. Dlouhodobě spolupracují s komerčním sektorem, kde se zaměřují na komplexní přístup k nakládání s odpady. Máme bohaté zkušenosti s modelováním budoucích nákladů, odhadem nákladů a dalšími kroky, které hrají klíčovou roli v oblasti odpadového hospodářství a energetiky.

Naše expertíza zahrnuje i pomoc s inventarizací dat a optimalizaci environmentální stopy produktů prostřednictvím metody posuzování životního cyklu (LCA). Jako součást projektu CEVOOH (Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost) se zaměřujeme na hodnocení environmentálních dopadů výroby obalů a aktivně pracujeme na snižování těchto dopadů již ve fázi návrhu obalových řešení.

V rámci tohoto projektu jsme vytvořili databázi Envisearch, která má za cíl pomoci najít ekologicky šetrná a funkční řešení pro obaly. Naše práce spočívá v hledání inovativních způsobů, jak minimalizovat environmentální stopy a přispět k udržitelnější budoucnosti.

 

Přihlášky:

Cirkulář

Důležité termíny:

  Termín konání: 18. 10. 2023

Přihlášky účasti: do 15. 9. 2023 (při nároku na ubytování)

 

Pořadatel:

České ekologické manažerské centrum, z. s.

28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10

www.cemc.cz, cemc@cemc.cz

Tel.: 274 784 417

IČO: 45249741, DIČ: CZ45249741

Číslo účtu: 27534061/0100