Více času na podstatné

Nová pravidla pro kácení dřevin od 1. listopadu 2014

21.10.2014 12:16

Platné znění ke stažení! Ve sbírce předpisů vyšla novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Nově nebude třeba povolení ke kácení ovocných dřevin rostoucích na pozemcích v zastavěném území vedených v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. Vyhláška bude platná od 1. listopadu 2014.

Cílem nové vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení bylo snížit administrativní zátěž žadatelů o kácení dřevin i příslušných orgánů státní správy. Za tím účelem bylo na základě § 3 písm. d) vyhlášky č. 189/2013 Sb. nově umožněno kácet dřeviny rostoucí v zahradách bez povolení orgánu ochrany přírody, což v případě původní právní úpravy bylo doposud možné pouze u stromů, jejichž obvod kmene nedosahoval 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, příp. pro souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2. Zahrada byla pro účely nové vyhlášky definována jako pozemek u bytového nebo rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti, a to bez ohledu na druh pozemku, pod kterým je pozemek veden v katastru nemovitostí. Záměrem bylo na takto definovaných pozemcích, které jsou převážně v majetku fyzických osob a jsou bezprostředně svázány s užíváním bytových a rodinných domů, bez zbytečné administrativní zátěže umožnit nezbytnou pravidelnou obnovu převažujících ovocných dřevin plnících především produkční funkci.

 

Bez povolení bude možné kácet:

§ 3

Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení

            Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje

  1.  pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
  2. pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
  3. pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin3),
  4. pro dřeviny rostoucí v zahradáchpro ovocné dřeviny 6)rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň7).


6) Bod 5 Ovocné druhy a stromy v příloze vyhlášky č. 378/2010 Sb. o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin.

7) Část 1 Druh pozemku, bod 5, 13 a 14 a část 2 Způsob využití pozemku, bod 19 v příloze vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).

 

Přijetí nové právní úpravy založené na uvolnění režimu kácení dřevin v zahradách však přineslo řadu problémůprávního i věcného charakteru. Nově vydaná vyhláška nebyla zcela v souladu se zmocněním obsaženým v  § 8 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (stanovení velikosti nebo jiné charakteristiky dřeviny). Na tento nedostatek upozornila jak Pracovní komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády, tak i veřejný ochránce práv. Nejasné definiční znaky zahrady způsobilyi nedostatky v praktickém výkonu státní správy a především pak ve svém důsledku zapříčinily významný úbytek zeleně v obcích.

 

 

K těmto informacím mají přístup pouze předplatitelé našich věrnostních karet. Získávají také pravidelné mailové novinky a slevy na vzdělávací akce a odborné periodikum. Další informace ZDE.

 

 

Cílem novely vyhlášky č. 189/2013 Sb. je výše uvedené nedostatky odstranit, a to při zachování původního deklarovaného cíle snížit administrativní zátěž žadatelů o kácení dřevin i příslušných orgánů státní správy. Záměrem novelizace je proto na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň, které jsou převážně v majetku fyzických osob, umožnit nezbytnou pravidelnou obnovu na těchto pozemcích převažujících ovocných dřevin plnících především funkci produkce člověkem poživatelných plodů.

Obsahem novely je dále úprava ustanovení dle poznatků při aplikaci současné vyhlášky č. 189/2013 Sb. tj vyjmutí školek z definice stromořadí, doplnění možnosti označit kácené dřeviny rodovým jménem a úprava zjednodušených náležitostí oznámení kácení provedeného složkami IRZ.

 

 

Text novely vyhlášky:

222

VYHLÁŠKA

ze dne 14. října 2014,

kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. d) a k provedení § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., (dále jen "zákon"):
Čl. I

Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, se mění takto:

1. V § 1 se písmeno c) včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

2. V § 1 písm. c) se za slovo "sadech" vkládá slovo ", školkách".

3. V § 3 písmeno d) zní:"d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.".
 

4. V § 4 odst. 1 písm. c) a v § 4 odst. 2 písm. c) se za slova "zejména druhy" vkládají slova ", popřípadě rody" a za slova "s uvedením druhového" se vkládají slova ",popřípadě rodového".

5. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 4 zákona), které bylo provedeno složkami integrovaného záchranného systému z rozhodnutí velitele zásahu při záchranných nebo likvidačních pracích anebo při ochraně obyvatelstva, obsahuje označení místa, kde se dřeviny nacházely (katastrální území a číslo parcely nebo adresu) a jejich množství a druh, popřípadě rod.".
Čl. II

Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2014.

 

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.

 

Dokument ke stažení:

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění