Plnění ohlašovacích povinností v roce 2010 - odpadové hospodářství

02.12.2009 06:36

Změny legislativy v oblasti evidence a ohlašování odpadů

 

Ohlašování produkce odpadů

Zákon č. 297/2009 Sb., tzv. „baterková novela“, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přinesl změny v oblasti ohlašování produkce odpadů.

Původci odpadů v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 t ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

Oprávněné osoby v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem, jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

Původci odpadů, obce a oprávněné osoby zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý kalendářní rok (roční hlášení) podle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Původci odpadů a obce zasílají hlášení v listinné podobě nebo elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech. Oprávněné osoby, včetně těch, které plní ohlašovací povinnosti zároveň jako původci odpadů, zasílají hlášení elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu, kterou místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP)

 

ISPOP je založen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Systém Centrální ohlašovny, který plní ještě v roce 2009 funkci jednotného ohlašovacího místa, je nevyhovující jak ze strany funkční, tak technologické. Výsledkem tohoto stavu je realizace systému ISPOP, prostřednictvím kterého budou plněny ohlašovací povinnosti dané právními předpisy v oblasti životního prostředí. Spuštění systému přinese ukončení provozu systému Centrální ohlašovny (CO), který bude ukončen k 31.12.2009.

Rok 2010 bude prvním rokem povinného plnění ohlašovacích povinností formou datového standardu prostřednictvím ISPOP:

Přechodná ustanovení v §18 zákona č. 25/2008 Sb.

Ohlašovací rok

Kdy se hlásí poprvé

Kdo je ohlašovatel

2009

2010

subjekt, který hlásí do IRZ

2010

2011

subjekt, který provozuje činnosti v E-PRTR

2011

2012

subjekt nezapojen do IRZ ani E-PRTR

 

Hlášení v souladu s datovým standardem v praxi znamená, že hlášení musí být v souladu s ministerstvem zveřejněnou šablonou, kterou zveřejňuje pro každý ohlašovací rok. Šablona popisuje obsah, strukturu a technický formát elektronického dokumentu, který reprezentuje každé hlášení doručované přes ISPOP. Nad takovýmto hlášením lze provádět formální kontrolu např. v podobě, zda jsou vyplněna všechna povinná pole, zda vyplněné hodnoty odpovídají povolenému rozsahu, či omezení na výběr z dovolených hodnot. Zpracováno bude pouze takové hlášení, které bude odpovídat datovému standardu, ostatní budou zamítnuta.

Cílem je zefektivnění výkonu veřejné správy v resortu životního prostředí, zjednodušení a zprůhlednění správní agendy, zjednodušení ohlašovacích povinností povinných subjektů a plná elektronizace informačních toků založených vybranými ohlašovacími povinnostmi mimo jiné také podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Ohlašovací nebo oznamovací povinnost vůči orgánům veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, které by se měly přes ISPOP hlásit vychází z § 82 odst. 3 zákona o odpadech: „Ohlašovací nebo oznamovací povinnost vůči orgánům veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle § 16 odst. 1 písm. g), § 18 odst. 1 písm. j), § 19 odst. 1 písm. e), § 20 písm. e), § 37a odst. 4 písm. b), § 37b odst. 1 písm. g), § 37c odst. 1 písm. h), § 37h odst. 2, § 37l odst. 3 písm. e), § 38 odst. 10 a § 39 odst. 2, 3, 5 a 8 se plní prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.“

Bližší informace týkající se nového způsobu ohlašování prostřednictvím ISPOP očekávejte od 1. 12. 2009 na webových stránkách http://www.ispop.cz.

 

Zdroj: http://www.kr-vysocina.cz

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

24.06.2016 13:59

Poslechněte si rozhovor s vládním zmocněncem pro jadernou energetiku

Rozhodnutí o výstavbě jaderných bloků je předčasné, jsme v etapě příprav, řekl včera vládní...
24.06.2016 12:44

Změna nařízení REACH - anorganické amonné soli

V Úředním věstníku Evropské unie vyšlo nařízení Komise (EU) 2016/1005 ze dne 23. června 2016,...
24.06.2016 08:09

Europoslanci požadují 30% cíl pro obnovitelné zdroje energie

Europoslanci volají po rychlejší a úplné implementaci legislativy, která umožní dosáhnout 20% cíle...
 

To musíte využít!