Více času na podstatné

Rychlá navigace:

Zákony v procesu

Prováděcí předpisy v procesu
Sbírka zákonů (MV ČR)

Plán legislativních prací vlády na rok 2016

Předpisy - ČR
Věstník EU

 

Vyhledej si právní předpis:

Partnerem rubriky je esipa.cz

http://files.tretiruka.cz/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg

Předpisy účinné od: dubna 2017:

 

Oblast Název Účinnost
Ov Zákon č. 89/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech 1.4.2017
Ov Vyhláška č. 83/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích 1.4.2017

Přehled - ZDE

 

Legislativní novinky: duben 2017

Název
Zákon č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 105/2017 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláška č. 106/2017 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Kosířské lomy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláška č. 107/2017 Sb.  o vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláška č. 108/2017 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Rašovické skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláška č. 109/2017 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláška č. 110/2017 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký Špičák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláška č. 111/2017 Sb. o zrušení právního předpisu o vyhlášení zvláště chráněných území

Zákon č. 103/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Vyhláška č. 83/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

Přehled novinek ZDE

Novinky z EU - ZDE

Připomínková řízení:

Název Termín
   

Přehled/podklady - ZDE

Aktuální schůze:  Vláda - PSP ČR - Senát:

Vláda ČR:

Termín: 19.4.2017 / Aktuality - ZDE
  Výsledek
Strategický rámec Česká republika 2030 schváleno
 
Termín: 10.4.2017 / Aktuality -  ZD E
  Výsledek
Informace Ministerstva životního prostředí o hodnocení Programu předcházení vzniku odpadů ČR (pro informaci) pro informaci
 

Senát Parlamentu ČR:

Termín: 19.4. 2017 / č. schůze: 6 / Aktuality - ZDE
Názen předpisu Výsledek

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
/senátní tisk č. 82/

schváleno

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda
/senátní tisk č. 337/

dán souhlas k ratifikaci

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti /evropský senátní tisk č. N 009/11N 010/11/

přijato doporučení VEU

Balíček obnovitelné zdroje a správa energetické unie /evropský senátní tisk č. N 011/11N 012/11/

přijato doporučení VEU

Balíček pro trh s elektřinou /evropský senátní tisk č. N 013/11N 014/11N 015/11N 016/11/

přijato doporučení VEU

 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR:

Termín: od 4. 4. 2017 / č. schůze: 56 / Aktuality z 56. schůze - ZDE 
Názen předpisu Výsledek
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 501/6/ - vrácený prezidentem republiky (Út 4. 4., 2. bod) přehlasováno veto (setrváno)
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 927/ - třetí čtení schváleno ve znění přijatých pozměňovacích návrhů

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1003/ - druhé čtení 

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 930/ - prvé čtení

přikázán
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 924/ - prvé čtení  přikázán
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda /sněmovní tisk 932/ - prvé čtení  

Zpráva o životním prostředí České republiky 2015 /sněmovní tisk 993/

 

 

§§§ zpravodajství:

24.03.2017 20:01

Novela nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

Ministerstvo pro místní rozvoj poslalo do připomínkového řízení návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel. Cílem návrhu je stanovení minimálního podílu vozidel s alternativním...
23.01.2017 14:20

Připomínky: Návrh novely zákona o hospodaření energií

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) přirpavilo novelu zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Návrh zákona legislativně puravuje zvyšování energetické účinnosti v ČR, podporu energetických úspor a snižování energetické náročnosti budov. Termín připomínek je...
28.12.2016 08:56

Návrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a o snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

Ministerstvo životního prostředí předkládá do meziresortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a o snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot. Navrhované nařízení vlády ruší a nahrazuje nařízení vlády č. 351/2012 Sb., o kritériích...
14.12.2016 09:45

Akční plán strategie regionálního rozvoje ČR 2017-2018

Předložený Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2017-2018 navazuje na obdobný dokument schválený usnesením vlády ze dne ze dne 12. října 2015 č. 806 pro období let 2015 a 2016 a dále na usnesení vlády ze dne 15. května 2013 č. 344, ke Strategii regionálního rozvoje České republiky...
05.12.2016 10:22

Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně veřejného zdraví

Ministerstvo zdravotnictví předkládá do zkráceného meziresortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zkrácení meziresortního připomínkového řízení na 10 dnů bylo...
02.12.2016 09:01

Strategický rámec Česká republika 2030

Materiál je předkládán v návaznosti na usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 622 k agendě udržitelného rozvoje, kterým bylo předsedovi vlády ve spolupráci s ministrem životního prostředí uloženo předložit vládě do 31. prosince 2016 návrh aktualizace Strategického rámce...
28.11.2016 08:01

Posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v ČR z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí

Materiál „Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí“ (dále jen „Ekoaudit“) předkládá Ministerstvo životního prostředí společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Obecným cílem...
25.11.2016 11:02

Analýza dopadů environmentálních prvků v sazbách spotřebních a energetických daní

Tento materiál vychází zejména z usnesení vlády č. 978 ze dne 2. prosince 2015, ve kterém je v bodu II. 6 uloženo 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí ve spolupráci s ministrem životního prostředí a ministrem průmyslu a obchodu zpracovat a následně vládě do...
23.11.2016 13:15

Informace o stavu dosahování národních cílů v oblasti energetické účinnosti

Materiál analyzuje důvody neefektivní implementace nástrojů zvyšování energetické účinnosti. Výstupem této analýzy je návrh opatření k nápravě a nastartování tvorby prostředí příznivého pro zvyšování energetické účinnosti v dlouhodobém horizontu.   Dokument ke...
22.11.2016 18:48

Novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

Ministerstvo životního prostředí poslalo do připomínkového řízení Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích. Návrh je předkládán za účelem transpozice...

Aktuální znění zákonů:

 

Zákon o odpadech

  
Zákona o obalech
Vodní zákon
Zákon o vodovodech a kanalizacích
Zákon o ochraně ovzduší
EIA/SEA
(od 1.4. novela 39/2015 Sb.)
IPPC

Zákon o podporovaných zdrojích energie

Energetický zákon

 

Věstníky MŽP - 2017:

 

Přehled všech věstníků MŽP - ZDE

Věstníky: MZe, ÚNMZ

PSP ČR:

  1. Sněmovní tisky - ZDE
  2. Kalendář akcí - ZDE
  3. Výbor pro životní prostředí
  4. Hospodářský výbor

Senát:

  1. Dokumenty a legislativa - ZDE
  2. Kalendář akcí - ZDE
  3. Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí:
  1. Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu: