České ekologické manažerské centrum, z. s. Vás srdečně zve na další ročník Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2017, který proběhne ve dnech 21. – 23. března 2017Hustopečích u Brna. TVIP zastřešuje tradičně dvě tematicky specializovaná odborná setkání: konferenci APROCHEM a symposium ODPADOVÉ FÓRUM.

 

AKTUALITY:

Vložné:

 

Důležité termíny:

plné vložné:

3 750 Kč

dvoudenní vložné:

3 250 Kč

jednodenní vložné:

2 750 Kč

  termín konání:

21. – 23. 3. 2017

přihlášky příspěvků:
15. 1. 2017

předložení plných textů do sborníku:

15. 2. 2017

termín přihlášek účasti:

1. 3. 2017
     

Příhlášky:

Cirkulář

 

Místo konání:

 1. cirkulář 

TVIP 2017

 

 

ODPADOVÉ FÓRUM

12. ročník symposia, jehož plný název je „Výsledky výzkumu a vývoje pro průmyslovou a komunální ekologii", pokračuje ve svém rozšířeném záběru na celou oblast průmyslové a komunální ekologie. Znamená to, že vedle příspěvků z oblasti odpadového hospodářství a sanací ekologických zátěží mají zde prostor i témata související s vodním hospodářstvím a emisemi škodlivých látek do ovzduší.

 

Symposium je určeno:

 • k prezentaci výsledků (především) aplikovaného výzkumu z celé oblasti průmyslové a komunální ekologie,
 • pro zástupce podnikatelské sféry a veřejné správy, aby se seznámili s výzkumnými tématy a projekty s cílem eventuálního převzetí nebo rozvinutí dosažených výsledků v praxi,
 • k seznámení představitelů výzkumné obce s potřebami reálného „podnikového života“ a případnému navázání spolupráce.
Odpady:   Voda:   Ovzduší:
 • Systémové otázky odpadového hospodářství
 
 • Čištění průmyslových odpadních vod
 
 • Čištění odpadních plynů a spalin
 • Materiálové, biologické a energetické využití odpadů
 
 • Získávání cenných látek z odpadních vod
 
 • Snižování a měření emisí
 • Nebezpečné odpady, odstraňování odpadů
 
 • Recyklace vody
 
 • Doprava a lokální zdroje
 • Sanace ekologických zátěží a  následků havárií
 
 • Nakládání s kaly, kapalné odpady
 
 • Kvalita ovzduší a zdravotní rizika

 

 

 

   
Vědecký výbor:

 • Prof. doc. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.,Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze
 • Prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc., Univerzita Karlova v Praze
 • Ing. Václav Hammer, Ekosystem s.r.o.
 • prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • doc. Ing. Emília Hroncová, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 • Prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze
 • doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze

 • Ing. Jindřich Šulc, CSc., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Ing. Miroslav Richter, Ph.D. EUR ING., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D., Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava
 • Ing. Marek Staf, Ph.D., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 • doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

...více informací

     

APROCHEM - "připravme se na budoucnost"

Konference s dlouhou tradicí se v souvislosti se změnou pořadatele již před několika lety přeorientovala na rizikový management. Tematicky pokrývá jak řízení průmyslových rizik, tak rizika při správě regiónů, měst a obcí. Dále zahrnuje sekci věnovanou novým materiálům a inovativním technologiím sloužícím ku prospěchu životního prostředí. Letošní podtitul „Připravme se na budoucnost“ chce podtrhnout význam výzev vyplývajících ze změn ve společnosti („clever“ technologie, rozšíření energetického mixu o alternativní zdroje energie) v oblasti rizikového managementu.

Rizika:   Materiály      
 • Prevence závažných havárií
 
 • Inovativní postupy a technologie
 

 

 

 • Posuzování a řízení rizik
 
 • Nové materiály a jejich aplikace (bio- a nanomateriály
 
 • Odstraňování následků havárií
 
 • Inovativní technologie, inovace technologických procesů a jejich uplatnění v praxi (např. přechod společnosti na oběhové hospodářství)
 
 • Rizika při nakládání s chemickými látkami a přípravky
   
 • BOZP
 

 

 
         

Vědecký výbor:

 

 • prof. Ing. František Babinec, CSc., RISCO
 • RNDr. Stanislav Malý, Ph.D., VÚBP
 • Ing. Karel Bláha, CSc., MŽP
 • prof. Ing. František Božek, CSc., Univerzita obrany
 • Ing. Josef Petr, PhD., Momentive Specialty Chemicals, a.s.
 • doc. Ing. Linda Makovická Osvaldová, PhD., Žilinská univerzita v Žiline

...více informací

         

Záštita:

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA - místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace    
         
    Generální ředitel HZS ČR - brig. gen. Ing, Drahoslav Ryba
         

 

Odborní partneři:

   
       
 

 
       
   
         
   
           
     

 

Mediální partneři (v jednání):

http://files.tretiruka.cz/200001766-6527b6621c/OFlogo.png http://files.tretiruka.cz/200001844-e35d7e64a3/treti_ruka_cmyk.jpg?hash=15102010
WASTE FORUM
     
     
   

 

Pořadatel:

České ekologické manažerské centrum, z. s.

28. Pluku 524/25, 101 00 Praha 10

www.cemc.cz, cemc@cemc.cz

Tel.: 274 784 447, Fax.: 274 775 869

IČO: 45249741, DIČ: CZ45249741

Číslo účtu: 27534061/0100