Více času na podstatné

 

České ekologické manažerské centrum, z. s. Vás srdečně zve na další ročník Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2018, který proběhne ve dnech 6. – 8. března 2018Hustopečích u Brna. TVIP zastřešuje tradičně dvě tematicky specializovaná odborná setkání: konferenci APROCHEM a symposium ODPADOVÉ FÓRUM.

 

AKTUALITY:

 • Součástí TVIP 2018 bude opět konference  Průmyslová ekologie , která proběhne 6. března 2018
 • První cirkulář - ZDE
 • Termín TVIP 2018 stanoven - 6.- 8. března 2018
 • příspěvky TVIP 2017 v archivu - ZDE

Přihlášky:

 

Důležité termíny:

Vložné:

  termín konání:

6. – 8. 3. 2018

termín přihlášek příspěvků:

15. 1. 2018

termín plných textů:

15. 2. 2018

termín přihlášek účasti:

20. 2. 2018

plné vložné:

3 950 Kč

dvoudenní vložné:

3 450 Kč

jednodenní vložné:

2 950 Kč

Cirkulář:

  

 

ODPADOVÉ FÓRUM

13. ročník symposia, jehož plný název je „Výsledky výzkumu a vývoje pro průmyslovou a komunální ekologii", pokračuje ve svém rozšířeném záběru na celou oblast průmyslové a komunální ekologie. Znamená to, že vedle příspěvků z oblasti odpadového hospodářství a sanací ekologických zátěží mají zde prostor i témata související s vodním hospodářstvím a emisemi škodlivých látek do ovzduší.

 

Symposium je určeno:

 • k prezentaci výsledků (především) aplikovaného výzkumu z celé oblasti průmyslové a komunální ekologie,
 • pro zástupce podnikatelské sféry a veřejné správy, aby se seznámili s výzkumnými tématy a projekty s cílem eventuálního převzetí nebo rozvinutí dosažených výsledků v praxi,
 • k seznámení představitelů výzkumné obce s potřebami reálného „podnikového života“ a případnému navázání spolupráce.
Odpady:   Ovzduší:   Voda:
 • Systémové otázky odpadového hospodářství
 • Materiálové, biologické a energetické využití odpadů
 • Nebezpečné odpady, odstraňování odpadů
 • Sanace ekologických zátěží a  následků havárií
 
 • Čištění odpadních plynů a spalin
 • Snižování a měření emisí
 • Doprava a lokální zdroje
 • Kvalita ovzduší a zdravotní rizika
 
 • Čištění průmyslových odpadních vod
 • Získávání cenných látek z odpadních vod
 • Recyklace vody
 • Nakládání s kaly, kapalné odpady

 

Nové materiály a inovační technologie:

 • Inovativní technologické postupy a inovativní technologie
 • Nové materiály a jejich aplikace (bio- a nanomateriály)
     
Vědecký výbor:

 • Prof. doc. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.,Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze
 • Prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc., Univerzita Karlova v Praze
 • Ing. Václav Hammer, Ekosystem s.r.o.
 • prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • doc. Ing. Emília Hroncová, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 • Prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze
 • doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze

 • Ing. Jindřich Šulc, CSc., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Ing. Miroslav Richter, Ph.D. EUR ING., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D., Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava
 • Ing. Marek Staf, Ph.D., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 • doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

...více informací

   

APROCHEM - "připravme se na budoucnost"

Konference s dlouhou tradicí se v souvislosti se změnou pořadatele již před několika lety přeorientovala na rizikový management. Tematicky pokrývá jak řízení průmyslových rizik, tak rizika při správě regiónů, měst a obcí. Letošní podtitul „Připravme se na budoucnost“ chce podtrhnout význam výzev vyplývajících ze změn ve společnosti („clever“ technologie, rozšíření energetického mixu o alternativní zdroje energie) v oblasti rizikového managementu.

Řízení rizik:    
 • Environmentální rizika (environmentální bezpečnost, dopady změny klimatu, extrémní meteorologické jevy)
 • Rizika z průmyslových technologických procesů vyvolaná vnitřními a vnějšími faktory
 • Analýza hrozeb pro ČR, bezpečnostní situace vyvolané geopolitickými vlivy
 • Zkušenosti se schvalováním bezpečnostní dokumentace (zkušenosti s aplikací direktivy SEVESO III, zákon o prevenci závažných havárií č.224/2015 Sb.)
 • Integrovaný záchranný systém, zkušenosti s řešením havárií
 • Výzkum v oblasti rizikového managementu, připravované výzvy
     

Vědecký výbor:

 

 • prof. Ing. František Babinec, CSc., RISCO
 • RNDr. Stanislav Malý, Ph.D., VÚBP
 • Ing. Karel Bláha, CSc., MŽP
 • prof. Ing. František Božek, CSc., Univerzita obrany
 • Ing. Josef Petr, PhD., Momentive Specialty Chemicals, a.s.
 • doc. Ing. Linda Makovická Osvaldová, PhD., Žilinská univerzita v Žiline

...více informací

     

Průmyslová ekologie 2016 – Energetické a materiálové využívání odpadů, aneb oběhové hospodářství v teorii a praxi

Konference Průmyslová ekologie již po šesté otevírá prostor pro výměnu zkušeností a názorů v oblasti problematiky interakcí lidské společnosti a životního prostředí. Průmyslová ekologie není zaměřena na úzký segment problematiky, ale snaží se chápat jednotlivá opatření v širších souvislostech a návaznostech. Z tohoto důvodu je jedním ze základních principů průmyslové ekologie posuzování životních cyklů produktů, technologií či služeb a tedy i v současné době stále častěji skloňovaná problematika oběhového hospodářství.

     

Vědecká rada konference:

 

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA., Vysoká škola chemicko - technologická v Praze, předseda

doc. Ing. Jan Bartáček, Ph.D., Vysoká škola chemicko - technologická v Praze,

doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně

Ing., Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING., FŽP UJEP v Ústí n.L.

Ing. Marie Tichá, MTkonzult

RNDr. Radek Hořeňovský

...více infor mací

     

 

Záštita (v jednání):

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA - místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace
Generální ředitel HZS ČR – brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba

   

 

Odborní partneři (v jednání):

   
       
 

 
       
   
         
   
           
   

 

Mediální partneři (v jednání):

http://files.tretiruka.cz/200001766-6527b6621c/OFlogo.png http://files.tretiruka.cz/system_preview_200001844-e35d7e64a3/treti_ruka_cmyk.jpg?hash=15102010
WASTE FORUM
     
     
      

 

Pořadatel:

České ekologické manažerské centrum, z. s.

28. Pluku 524/25, 101 00 Praha 10

www.cemc.cz, cemc@cemc.cz

Tel.: 274 784 447, Fax.: 274 775 869

IČO: 45249741, DIČ: CZ45249741

Číslo účtu: 27534061/0100