Více času na podstatné

Připomínkové řízení nové environmentální legislativy:

Případné Vaše připomínky zasílejte elektronicky na e-mail: studentj@cemc.cz

Oblast změny Název Dokumenty ke stažení Termín připomínek
Ovzduší Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel. ZDE 10.4.2017
Energie Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů ZDE 20.2.2017
Ovzduší Návrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a o snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot ZDE 17.1.2017
Strategie Akční plán strategie regionálního rozvoje ČR 2017-2018 ZDE 16.12.2016
Voda Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZDE 19.12.2017
Strategie Strategický rámec Česká republika 2030, více ZDE ZDE 2.1.2017
Strategie Posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v ČR z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí ZDE 28.11.2016
Analýza

Analýza dopadů environmentálních prvků v sazbách spotřebních a energetických daní

ZDE 30.11.2016
Energie Informace o stavu dosahování národních cílů v oblasti energetické účinnosti ZDE 18.11.2016
Ovzduší Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích. ZDE 13.12.2016
Strategie Národní akční plán adaptace na změnu klimatu ZDE 18.11.2016
Strategie Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2017 ZDE 24.10.2016
Obecné Ochrana přírody ():
  • Návrh vyhlášky o zrušení právního předpisu o vyhlášení zvláště chráněných území
  • Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
  • Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký Špičák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
  • Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Rašovické skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
  • Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
  • Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Kosířské lomy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
na vyžádání - info@tretiruka.cz 27.10.2016
CHLP Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních ZDE 28.8.2016
Strategie Zajištění výše dotace ze státního rozpočtu na provozní podporu obnovitelných zdrojů energie ZDE 27.6.2016
Strategie Aktualizace Státní politiky životního prostředí ČR 2012 – 2020 ZDE 17.6.2016
Strategie

Program ENERG na podporu dosažení úspor energie v konečné spotřebě v odvětví MSP

ZDE 16.6.2016
Voda Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. ZDE 26.5.2016
Energie Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech) ZDE 3.6.2016
EIA Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů ZDE 23.5.2016
Ostatní Návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Poodří na požádání 7.6.2016
Ostatní Návrh nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří na požádání 7.6.2016
Voda Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, ve znění vyhlášky č. 264/2015 Sb. ZDE 3.6.2016
Voda Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů ZDE 1.6.2016
Koncepce Koncepce výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2025 ZDE 27.4.2016
Ovzduší Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů ZDE 28.4.2016
Startegie Návrh dalšího postupu v investorské přípravě dopravních staveb opírajících se o stanoviska EIA vydaná dle z. 244/1992 Sb. ZDE 5.4.2016
Energie Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku ZDE 15.4.2016
Ostatní

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Návrh vyhlášky o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

na vyžádání 12.4.2016
Voda Návrh vyhlášky o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace ZDE 25.3.2016
Strategie

Akční plán 2016 - 2018 ke Koncepci podpory místní Agendy 21 v ČR 2012 - 2020

Předkládací zpráva
Materiál
Přílohy
3.3.2016
Ovzduší Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. ZDE 21.3.2016
Voda Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod, ve znění vyhlášky č. 313/2015 Sb. ZDE 11.3.2016
Strategie Politika ochrany klimatu v České republice, více ZDE 24.2.2016
Odpady Návrh vyhlášky o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě ZDE 9.3.2016
Plán

Aktualizace Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR

ZDE 17.2.2016
Plán

Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky 2016-2025

ZDE 2.3.2016
Strategie Koncepce vodní dopravy ZDE 12.2.2016
Voda Návrh nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 262/2007 Sb. o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky ZDE 26.2.2016
Odpad Návrh zákona o odpadech ZDE 26.2.2016
Odpad Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností ZDE 26.2.2016
Odpad Návrh novely zákona o obalech ZDE 25.2.2016
U: 15.11.2016  svyjimkou