Více času na podstatné

ODPADOVÉ FÓRUM - 13. ročník česko-slovenského symposia "Výsledky výzkumu a vývoje pro průmyslovou a komunální ekologii"

13. ročník symposia i nadále rozšiřuje svůj oborový zájem z odpadového hospodářství a sanací ekologických zátěží na celou oblast průmyslové a komunální ekologie zařazením témat souvisejících s vodním hospodářstvím a emisemi škodlivých látek do ovzduší.

Cílem symposia je prezentace výsledků (především) aplikovaného výzkumu směrem k podnikatelské sféře a pomoc při navazování kontaktů mezi výzkumnou sférou a praxí.

Symposium je určeno:

 • k prezentaci výsledků výzkumů nejen z oblasti nakládání s odpady (tuhými, kapalnými i plynnými), prevence jejich vzniku, sanací ekologických zátěží a obecně omezování dopadů lidské činnosti na životní prostředí,
 • pro zástupce podnikatelské sféry a veřejné správy, aby se seznámili s výzkumnými tématy a projekty, na kterých se v ČR a SR pracuje, s cílem eventuálního převzetí nebo rozvinutí dosažených výsledků v praxi,
 • k seznámení představitelů výzkumné obce s potřebami reálného „podnikového života“ a případnému navázání spolupráce.

 

Symposium je pořádáno v úzké spolupráci s elektronickým recenzovaným časopisem WASTE FORUM jako jeho mediálním partnerem. Prezentované příspěvky, které doporučí redakční rada, budou při souhlasu autorů bezplatně uveřejněny v tomto časopisu, který byl úspěšný v žádosti o zařazení do databáze SCOPUS.

 

Klíčová témata:

Odpady:   Voda:   Ovzduší:
 • Systémové otázky odpadového hospodářství
 
 • Čištění průmyslových odpadních vod
 
 • Čištění odpadních plynů a spalin
 • Materiálové, biologické a energetické využití odpadů
 
 • Získávání cenných látek z odpadních vod
 
 • Snižování a měření emisí
 • Nebezpečné odpady, odstraňování odpadů
 
 • Recyklace vody
 
 • Doprava a lokální zdroje
 • Sanace ekologických zátěží a  následků havárií
 
 • Nakládání s kaly, kapalné odpady
 
 • Kvalita ovzduší a zdravotní rizika

 

Nové materiály a inovační technologie:

 • Inovativní technologické postupy a inovativní technologie
 • Nové materiály a jejich aplikace (bio- a nanomateriály)

 

Vědecká rada konference:

Prof. doc. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D. Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava
Prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze
Prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc. Univerzita Karlova v Praze
Ing. Václav Hammer Ekosystem s.r.o.
prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. Ing. Emília Hroncová, PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze
doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze
Ing. Jindřich Šulc, CSc. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Ing. Miroslav Richter, Ph.D. EUR ING. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ing. Marek Staf, Ph.D. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 

APROCHEM - "připravme se na budoucnost"

Konference s dlouhou tradicí se v souvislosti se změnou pořadatele již před několika lety přeorientovala na rizikový management. Tematicky pokrývá jak řízení průmyslových rizik, tak rizika při správě regiónů, měst a obcí. Letošní podtitul „Připravme se na budoucnost“ chce podtrhnout význam výzev vyplývajících ze změn ve společnosti („clever“ technologie, rozšíření energetického mixu o alternativní zdroje energie) v oblasti rizikového managementu.

 

Sekce řízení rizik:

Sekce je určena rizikovým manažerům působícím v průmyslu a manažerů podílejících se na přípravě rizikové připravenosti na úrovni měst a obcí, popřípadě krajů a státní správy. Sekce slouží k otevřené diskusi a výměně názorů motivované praktickými zkušenostmi z této oblasti.

 

Řízení rizik:
 

 • Environmentální rizika (environmentální bezpečnost, dopady změny klimatu, extrémní meteorologické jevy)
 • Rizika z průmyslových technologických procesů vyvolaná vnitřními a vnějšími faktory
 • Analýza hrozeb pro ČR, bezpečnostní situace vyvolané geopolitickými vlivy
 • Zkušenosti se schvalováním bezpečnostní dokumentace (zkušenosti s aplikací direktivy SEVESO III, zákon o prevenci závažných havárií č.224/2015 Sb.)
 • Integrovaný záchranný systém, zkušenosti s řešením havárií
 • Výzkum v oblasti rizikového managementu, připravované výzvy

 

Vědecká rada konference:

prof. Ing. František Babinec, CSc.

RISCO - Risk Consulting Brno

RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. 

Ing. Karel Bláha, CSc.

Ministerstvo životního prostředí

prof. Ing. František Božek, CSc.

Univerzita obrany

Ing. Josef Petr, PhD.

Momentive Specialty Chemicals, a.s.

doc. Ing. Linda Makovická Osvaldová, PhD. Žilinská univerzita v Žiline
   

Přípravný výbor:

Ing. Jiří Študent, st. 

CEMC

Ing. Pavel Forint, Ph.D. 

Ministerstvo životního prostředí

MUDr.Marie Adámková, CSc.

Ministerstvo životního prostředí

Ing. Luboš Kotek, Ph.D.

Vysoké učení technické v Brně

 

Průmyslová ekologie 2016 – Energetické a materiálové využívání odpadů, aneb oběhové hospodářství v teorii a praxi

Konference Průmyslová ekologie již po šesté otevírá prostor pro výměnu zkušeností a názorů v oblasti problematiky interakcí lidské společnosti a životního prostředí. Průmyslová ekologie není zaměřena na úzký segment problematiky, ale snaží se chápat jednotlivá opatření v širších souvislostech a návaznostech. Z tohoto důvodu je jedním ze základních principů průmyslové ekologie posuzování životních cyklů produktů, technologií či služeb a tedy i v současné době stále častěji skloňovaná problematika oběhového hospodářství.

 

Vědecká rada konference:

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA. Vysoká škola chemicko - technologická v Praze, předseda
doc. Ing. Jan Bartáček, Ph.D. Vysoká škola chemicko - technologická v Praze
doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně
Ing. Miroslav Richter, Ph.D. EUR ING., FŽP UJEP v Ústí n.L.
Ing. Marie Tichá MTkonzult

RNDr. Radek Hořeňovský